image
PROGRAM ROCZNY
PREZYDENCJI

image
image
image
Program roczny – Prezydencja EMK
Seite 2
Słowo powitania
Szanowni Państwo,
z dniem
1 lipca 2021 roku Wolne Państwo Saksonia
przejęło prezydencję w Konferencji Ministrów
ds. Europejskich Niemieckich Krajów Związkowych
(EMK). Przez rok mamy zaszczyt przewodniczyć
temu organowi i koordynować politykę europejską krajów związkowych w Niemczech. Wraz
z utworzeniem nowego rządu w 2019 r. Departament Koordynacji Polityki Europejskiej został włączony
w struktury Ministerstwa Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania. Naszym celem
jest prowadzenie nowoczesnej i postępowej polityki europejskiej. Chcemy, aby dzięki naszym
działaniom wspólnota europejska stała się bardziej demokratyczna i bliższa obywatelkom/obywatelom.
W tym kontekście konferencja dotycząca przyszłości Europy, która rozpoczęła się 9 maja 2021 roku,
nabiera szczególnego znaczenia. Pandemia koronawirusa unaoczniła nam wszystkim, jak ważna jest
dla nas Europa, jak wielką wagę ma współpraca transgraniczna i jakie konsekwencje niesie ze sobą
nagłe zamknięcie granic. Niezależnie od trudnej sytuacji związanej z koronawirusem istnieje wiele
powodów, które każą nam pochylić się nad przyszłością Europy. Więcej informacji o naszych
priorytetach znajdą Państwo w dalszej części tego dokumentu. W roku saksońskiej prezydencji
towarzyszyć nam będą także działania przygotowujące do „Europejskiej Stolicy Kultury 2025”.
To wspaniale, że Chemnitz wraz ze słoweńską Novą Goricą już niebawem będzie mogło nosić ten
zaszczytny tytuł i wypełniać życiem postanowienia tego wyjątkowego projektu.
Wraz ze wszystkimi koleżankami i kolegami niezwykle cieszę się na rok prezydencji, w którym mamy
ogromną nadzieję na wiele osobistych spotkań i ważnych dyskursów.
Z wyrazami szacunku
Katja Meier
Saksońska Minister Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania

image
Seite 3
Program roczny – Prezydencja EMK
Wprowadzenie
Konferencja Ministrów ds. Europejskich Niemieckich Krajów Związkowych (EMK) skupia ministrów,
senatorów, sekretarzy stanu i radców stanu niemieckich krajów związkowych odpowiedzialnych za
sprawy europejskie. Wolny Kraj Związkowy Saksonia reprezentuje Katja Meier, Ministra
Sprawiedliwośc, Demokracji i Równego Traktowania.
EMK reprezentuje interesy krajów związkowych w sprawach europejskich wobec rządu federalnego
i Unii Europejskiej (UE). Aby głos krajów związkowych został zauważony i uwzględniony, ich stanowisko
w aktualnych kwestiach i projektach polityki europejskiej jest wypracowywane poprzez wspólnie
podejmowane uchwały i oświadczenia i przekazywane rządowi federalnemu, instytucjom w Brukseli lub
innym instytucjom. W ramach EFW kraje związkowe uzgadniają również, w jaki sposób chcą realizować
działania public relations w zakresie polityki europejskiej i promować ideę wspólnej Europy.
Wolne Państwo Saksonia obejmuje prezydencję w EMK w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca
2022 r. Chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, aby wspólnie z przedstawicielami innych krajów
związkowych w szczególny sposób pracować na rzecz większej spójności w UE. Chcemy przyczynić
się do tego, aby Europa stała się bardziej demokratyczna, społeczna, ekologiczna i sprawiedliwa.
Ministra Meier jest zwolenniczką nowoczesnej, tętniącej życiem Europy. Europy, która jest blisko swoich
obywateli. Naszym wspólnym celem jest zacieśnianie współpracy, zwłaszcza w obszarze
społeczeństwa obywatelskiego i wymiany międzyregionalnej. W ramach prezydencji Saksonia określiła
pięć priorytetów, które mają się przyczynić do osiągnięcia zakładanych celów:
1. Transgraniczna i ponadgraniczna współpraca – stosunki niemiecko-czeskie,
2. Obywatelstwo unijne i przyszłość UE,
3. Europejski Zielony Ład: innowacje, klimat i energia – realizacja celów klimatycznych UE w wymiarze
regionalnym,
4. Praworządność, demokracja i równouprawnienie,
5. Azyl i migracja.
Główną myślą przewodnią naszego programu jest wzmocnienie trwałej, demokratycznej wspólnoty
europejskiej oraz refleksja nad wartościami UE. Nasz program będzie dynamicznie ewoluował w trakcie
prezydencji i uwzględniał impulsy płynące z krajów związkowych.

image
Seite 4
Program roczny – Prezydencja EMK
Daty i miejsca wydarzeń
Podczas saksońskiej prezydencji zaplanowane zostały trzy posiedzenia EMK:
87. EMK w dniach 8 i 9 września 2021 w
Chemnitz,
88. EMK w dniach 9 i 10 lutego 2022 w
Brukseli,
89. EMK w dniu 9 czerwca 2022 w
Berlinie.
Kolejne wydarzenia i spotkania robocze odbędą się w Lipsku, Berlinie, Pradze oraz w regionie polsko-
czesko-niemieckiego trójstyku. Wybór lokalizacji do realizacji wydarzeń podkreśla znaczenie
współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami. W 2022 roku swoje 10-lecie obchodzić będą również
saksońskie biura łącznikowe w Pradze i Wrocławiu.
Chemnitz – Europejska Stolica Kultury 2025
Chemnitz jako Europejska Stolica Kultury 2025, będzie miejscem pierwszego posiedzenia EMK
w ramach saksońskiej prezydencji. Chemnitz dzieli ten zaszczytny tytuł z Novą Goricą w Słowenii (wraz
z sąsiadującym z nią włoskim miastem Gorizia). Motto "C the unseen", które przekonało
międzynarodowe jury do przyznania Chemnitz tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2025, koncentruje się
na tym, co niedostrzegalne: na tym, co niedostrzegalne w "cichym centrum", na niedostrzegalnym
mieście, na niedostrzegalnych europejskich sąsiadach, na niedostrzegalnych miejscach i biografiach,
na niedostrzegalnych talentach w każdym człowieku. Celem jest "pokazanie Chemnitz Europie, miasta,
którego na naszym kontynencie jest niedostrzegane".
Chemnitz to nie tylko prężne centrum przemysłowe. Miasto znane jest z wyjątkowego melanżu
architektonicznego i tętniącego życiem krajobrazu kulturalnego. Gwałtowny rozwój Chemnitz nastąpił
w XIX wieku w dobie industrializacji. Dominującymi gałęziami przemysłu był przemysł włókienniczy,
budowa maszyn i pojazdów. Do najbardziej znanych przedsiębiorców należał "saksoński król
lokomotyw" Richard Hartmann czy dynastia producentów pończoch Esche. Ale również takie firmy jak
"Wanderer" i "Auto Union" przyczyniły się do tego, że miasto stało się jedną z najbogatszych gmin
w Niemczech. Po prawie całkowitym zniszczeniu w czasie II wojny światowej Chemnitz zostało
odbudowane w czasach NRD jako "Miasto Karola Marksa". Do dziś w mieście obecnych jest wiele
elementów z tamtego okresu. Najsłynniejszym z nich jest z pewnością popiersie Karola Marksa,
sentymentalnie nazywane przez miejscowych "Nischel". Dziś, trzecie co do wielkości miasto Wolnego
Państwa Saksonii, jest liczącym się ośrodkiem technologicznym. Chemnitz znane jest również

image
Seite 5
Program roczny – Prezydencja EMK
miłośnikom sztuki i kultury, między innymi dzięki znanym na całym świecie zbiorom sztuki
Kunstsammlung Chemnitz
oraz Muzeum Gunzenhauser.
Niemcy i Republika Czeska: wspólne wzrastanie w zjednoczonej Europie
Saksońskiej prezydencji 83. EMK towarzyszy przekonanie, że współpraca transgraniczna i
ponadgraniczna na szczeblu krajowym jest ważnym elementem integracji europejskiej, zapisanym
w konstytucji i stanowi istotny wkład w realizację idei europejskiej. W szczególności podczas prezydencji
Saksonii zostanie położony nacisk na współpracę z krajami sąsiadującymi z Saksonią – z Polską
i Czechami. W ramach 83. EMK w Chemnitz zostanie przyjęta rezolucja w sprawie współpracy
niemiecko-czeskiej.
Współpraca Saksonii z europejskimi sąsiadami – Polską i Czechami – jest zapisana w konstytucji Kraju
Związkowego Saksonia. Dzięki położeniu w środku Europy, granicy o długości ok. 600 km z Polską
i Czechami oraz czterem Euroregionom, Saksonia pełni funkcję pomostu między Wschodem
a Zachodem. Saksonia jest swego rodzaju żywą "Europą w miniaturze". Już teraz bliskie stosunki
bilateralne i transgraniczne z najbliższymi sąsiadami mają wysoki priorytet i w kolejnych latach będą
jeszcze bardziej rozwijane na wszystkich szczeblach. Intensywna współpraca i zacieśnianie się
kooperacji w różnych zakresach na poziomie regionalnym dają również peryferyjnym obszarom
przygranicznym szansę na zaistnienie w Europie. Zwłaszcza wschodnie regiony przygraniczne Niemiec
wymagają większej uwagi w polityce europejskiej.
W dłuższej perspektywie Saksonia planuje pogłębienie współpracy w obszarach, które są wiodące dla
międzyregionalnej współpracy – w dziedzinie kultury, nauki i gospodarki, a także w kwestiach
bezpieczeństwa, ochrony środowiska i edukacji. Regiony przygraniczne są ze sobą bardzo silnie
powiązane. Zamknięcie granic, do którego doszło na skutek działań podjętych w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania się koronawirusa pokazało, że regiony przygraniczne funkcjonują jak „jeden
organizm”. Stało się jasne, że oprócz istniejącej współpracy między policją, niezbędne jest również
pozszerzenie transgranicznej współpracy i wspólna koordynacja działań służb ratowniczych i
medycznych oraz rozbudowa międzyregionalnych połączeń transportowych. Ważnym celem polityki
regionalnej Saksonii jest prócz dalszego wspierania nauczania języka krajów sąsiednich, wspomaganie
inicjatyw obywatelskich wśród różnych grup społecznych oraz wiekowych. Takie formy wymiany i
współpracy są ważnym elementem wspierającym aktywną i bliską obywatelkom i obywatelom Europę
oraz wspólnotę europejską. Dobre stosunki międzysąsiedzkie pielęgnowane są również poprzez
ożywioną wymianę "best practice", w którą zaangażowane są nie tylko rządy federalne i krajowe, ale
również różne podmioty, jak np. biura łącznikowe Wolnych Krajów Związkowych Saksonii i Bawarii,
euroregiony, partnerstwa miast i gmin, izby gospodarcze i organizacje pozarządowe.

image
Seite 6
Program roczny – Prezydencja EMK
Przyszłość Unii Europejskiej: europejska demokracja
Wszystkie spotkania i wydarzenia w ramach EMK są ściśle powiązane z budowaniem obywatelstwa
europejskiego, które stanowi centralny element projektu europejskiego. Wzmacnianie obywatelstwa
europejskiego przyczynia się do podniesienia demokratycznej partycypacji obywatelek i obywateli,
ochrony ich praw i ich mobilność. Obywatelką/obywatelem Unii jest osoba, która posiada obywatelstwo
państwa członkowskiego, przy czym obywatelstwo Unii nie zastępuje obywatelstwa krajowego.
Obywatelki/obywatele Unii mogą mieszkać w wybranym przez siebie miejscu i mają, między innymi,
prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych i europejskich w państwie członkowskim,
w którym mają miejsce zamieszkania (art. 20 TFUE). Chociaż Komisja Europejska w swoim
sprawozdaniu na temat obywatelstwa europejskiego zakłada, że wiele obywatelek / wielu obywateli zna
termin "obywatelstwo europejskie", przepisy prawne, które się z nim wiążą, są niestety słabo
rozpoznawalne. Szczególnie w regionach przygranicznych osiągnięcia w zakresie obywatelstwa
europejskiego mają wyjątkowe znaczenie. Dalszy rozwój obywatelstwa europejskiego opartego na
równych prawach dla wszystkich obywatelek i obywateli stanowi ważny element demokratycznego
umacniania integracji europejskiej. Komisja Europejska chce przeciwdziałać deficytom demokracji w UE
poprzez nadanie "nowego impulsu dla demokracji w Europie" – jest to jeden z sześciu kluczowych celów
w bieżącym okresie legislacyjnym. Zróżnicowane instrumenty, takie jak trzyletnie sprawozdanie z
wdrażania przepisów dotyczących obywatelstwa europejskiego (grudzień 2020 r.) oraz europejski plan
działania na rzecz demokracji, mają pomóc w umacnianiu demokracji w UE. Pragniemy mieć znaczący
wkład do dalszego rozwoju europejskiej demokracji, m.in. poprzez przewodnictwo Saksonii w EMK.
Dlatego też będziemy dążyć do podjęcia przez EMK decyzji w sprawie wzmocnienia obywatelstwa
europejskiego.
Wspólnie kształtować przyszłość Europy
Polityka europejska dąży do zaangażowania obywatelek i obywateli w proces kształtowania przyszłości
UE. W tym celu zorganizowano Konferencję na temat Przyszłości Europy (CEC). Konferencja Ministrów
ds. Europejskich Niemieckich Krajów Związkowych (EMK) chce w tym zakresie pełnić aktywną rolę i
być płaszczyzną do wyrażania głosu niemieckich krajów związykowych w tej tematyce. Nadszedł czas,
aby wyjść poza
status quo
integracji europejskiej i zastanowić się wspólnie nad wizją przyszłości
europejskiej polityki. Zależy nam, aby w kreowaniu przyszłości UE zostały uwzględnione, poddane
analizie i, w miarę możliwości, wdrożone oczekiwania obywatelek/obywateli. Silna demokracja
potrzebuje stabilnych, ale elastycznych fundamentów, a także odpowiedzialnych obywatelek/obywateli,
którzy znają swoje demokratyczne prawa i z nich korzystają. W przeciwieństwie do rynku i waluty,

image
Seite 7
Program roczny – Prezydencja EMK
proces kształtowania demokracji w Europie nie został jeszcze zakończony. Dlatego też tak ważne jest
wzmocnienie obywatelstwa europejskiego i uczynienie go bardziej namacalnym.
Europejski Zielony Ład: innowacje, klimat i energia dla neutralnie klimatycznej Unii Europejskiej
Przyszłość Europy będzie zagrożona, jeśli zaniedbamy jeden zasadniczy aspekt: ochronę klimatu.
Sukcesywne niszczenie naturalnych pokładów dla naszego życia związane z kryzysem klimatycznym
stanowi egzystencjalne zagrożenie dla globalnej przyrody i ludzkości. Poprzez Zielony Ład Komisja
Europejska wyznaczyła drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej kontynentu do 2050 roku.
Konsekwentne działania na rzecz ochrony klimatu są ciągle odkładane na później ze względu na
ograniczenia gospodarcze lub społeczne. Liczne badania ekonomiczne, jak również najnowszy raport
Międzynarodowej Agencji Energii pokazują, że neutralność klimatyczna w Europie jest możliwa do
osiągnięcia i ostatecznie doprowadzi do wzrostu zatrudnienia i siły gospodarczej. Stanie się tak tylko
wtedy, gdy konsekwentnie realizowany będzie cel 1,5°C określony w paryskim porozumieniu
klimatycznym. W przeciwnym razie klimat i środowisko ulegną nieodwracalnemu zniszczeniu,
nie pojawią się też lub zostaną znacząco ograniczone pozytywne skutki gospodarcze.
Losy naszej planety rozstrzygną się w ciągu najbliższych pięciu lat. To, co zrobimy do 2026 roku, ma
kluczowe znaczenie dla zapobieżenia punktom krytycznym dla klimatu i nieodwracalnym szkodom
spowodowanym globalnym ociepleniem. Latem 2021 roku UE planuje wykonać ważny krok w tym
zakresie, przyjmując pakiet "Fit for 55". Te wnioski regulacyjne powinny przyczynić się do ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych nawet powyżej 55 %. Właśnie teraz należy wykorzystać innowacyjną siłę
przedsiębiorstw i społeczeństwa, aby aktywnie działać na rzecz osiągnięcia celu klimatycznego
i zapewnić ekologiczną odbudowę po kryzysie związanym z koronawirusem oraz sprawiedliwą
transformację. Żądanie to jest również zgodne z orzeczeniem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego
z 29 kwietnia 2021 roku, który wzywa ustawodawców do przestrzegania sprawiedliwości
międzypokoleniowej i nieodkładania na później koniecznych redukcji emisji. Portugalska prezydencja
Rady UE uznała zrównoważony rozwój za jeden z priorytetów.
W ramach prezydencji EMK zabiegamy o uchwalenie rezolucji EMK, która będzie zawierała niemieckie
i regionalne wytyczne w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu. Saksonia apeluje o to, aby walka
z koronawirusem nie przysłoniła kluczowej kwestii związanej z kryzysem klimatycznym. Środki
pomocowe na odbudowę muszą być powiązane z przestrzeganiem surowych kryteriów dotyczących
środowiska i klimatu.
Rok 2021 jest również ważnym rokiem na arenie międzynarodowej w zakresie walki o ochronę klimatu
i środowiska: Prezydent USA ponownie włączył kwestię ochrony klimatu do programu działań Stanów

image
 
Seite 8
Program roczny – Prezydencja EMK
Zjednoczonych. W listopadzie 2021 roku w Glasgow odbędzie się XXVI. Konferencja ONZ w sprawie
Zmian Klimatu (COP26). Dzięki rezolucji EMK chcemy prowadzić kampanię na rzecz Europy
i rządu niemieckiego, chcemy dołączyć do USA i być partnerem konferencji klimatycznej ONZ jako
pionierzy neutralności klimatycznej, stając w obronie europejskich wartości, naszego kontynentu
i naszej ziemi.
Unia Europejska jako państwo prawa
Wolność, równość, demokracja i praworządność są głównymi filarami istoty europejskiej jedności.
Mamy obowiązek zachowania i ochrony tych podstawowych wartości, ponieważ UE jest przestrzenią
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. We wszystkich państwach członkowskich pandemia
COVID-19 zagroziła tym podstawowym wartościom. Ale także w latach poprzedzających pandemię
partie i ruchy populistyczne atakowały i coraz częściej podważały wspólnotę prawa. Tym bardziej
jesteśmy zdeterminowani, aby w trakcie naszej prezydencji w EMK wzmocnić rządy prawa w UE i stać
na straży praw człowieka i wspólnoty europejskiej, wolnej od wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Ochrona
wartości i dalszy rozwój wspólnoty prawa ma dla UE zasadnicze znaczenie – tylko w ten sposób
możemy kształtować wolną, sprawiedliwą i demokratyczną Europę. Tylko jako wspólnota oparta na
rządach prawa Europa może odpowiedzieć na wyzwania dotyczące sprawiedliwości, które towarzyszą
zmianom ekologicznym, cyfrowym i demograficznym. Rządy prawa i poszanowanie praw człowieka to
kluczowe cele i wartości, do przestrzegania których jesteśmy zobowiązani.
Ochrona praworządności i wzmocnienie świadomości w zakresie wartości prawa
Historia Europy wielokrotnie pokazała, że o wolność, demokrację i rządy prawa trzeba walczyć
i walka ta nigdy się nie kończy. Dziś także musimy stanąć w obronie naszych podstawowych wartości,
ponieważ raporty dotyczące stanu praworządności i toczące się postępowanie w sprawie
praworządności dają powody do obaw, że zasada praworządności może ulec nieodwracalnemu
zniszczeniu. Dlatego dążymy do tego, aby UE pozostała wspólnotą opartą na rządach prawa. Celem
naszej prezydencji w EMK jest kształtowanie woli politycznej państw do skutecznej ochrony zasady
praworządności. Aby tak się stało należy skutecznie wdrożyć i wykorzystać istniejące instrumenty
praworządności. Rozporządzenie w sprawie warunków ochrony budżetu Unii nie może być polityczną
kartą przetargową między Radą a Komisją Europejską. Rządy prawa wymagają wdrożenia
obowiązującego prawa UE – nie tylko przez poszczególne państwa członkowskie, ale także przez
instytucje UE.
Wspólnota prawa ma szansę przetrwania tylko wtedy, gdy UE będzie działać jako polityczna wspólnota
wartości i gdy obywatelki/obywatele UE będą traktować prawo jako podstawę swojej wspólnoty.

image
Seite 9
Program roczny – Prezydencja EMK
EMK postrzega siebie jako promotora idei europejskiej i opowiada się za wspólnymi wartościami
europejskimi. Jednym z głównych celów EMK w ramach prezydencji saksońskiej jest pogłębienie
poczucia praworządności wśród obywatelek i obywateli UE.
Konferencja EMK oraz liczne wydarzenia towarzyszące mają służyć podkreśleniu fundamentalnego
znaczenia prawa dla naszego współistnienia w Europie. Wspólnie z obywatelkami/obywatelami i
ekspertkami/ekspertami chcemy podjąć dyskusję o wartościach, moralności i kluczowej roli państwa
prawa dla wolności, równości, pokoju i dobrobytu w Europie.
Wspólne wartości opierają się na wzajemnym zrozumieniu
Wolne Państwo Saksonia jako wschodnioniemiecki kraj związkowy pełni rolę pomostu między tradycją
konstytucyjną zachodnioeuropejskich państw członkowskich a ukształtowanym przez doświadczenia
socjalizmu rozumieniem konstytucji we wschodnioeuropejskich państwach członkowskich. Wartości
konstytucyjne mogą być dalej rozwijane jedynie w oparciu o wzajemne zrozumienie. W ramach
saksońskiej prezydencji EMK chcemy wykorzystać nasze szerokie kontakty w polskim i czeskim
środowisku prawniczym, sądownictwie i orzecznictwie, aby rozmawiać o naszych wspólnych
wartościach, nakreślać je i umacniać. W tym celu zorganizujemy w Lipsku trójnarodową konferencję
w sprawie praworządności. Wyniki tego dyskursu chcemy zaprezentować na spotkaniu EMK w Brukseli.
Wspólnota Wolności i Ochrony
Poprzez inicjatywę "Unia Równości" Komisja Europejska zareagowała na niejednolity standard ochrony
mniejszości i podjęła znaczący krok w kierunku zmniejszenia nierówności w UE poprzez wdrożenie
Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. W całej Europie mamy do czynienia z aktami przemocy na tle
rasowym, nienawiścią etniczną i otwartą dyskryminacją kobiet oraz osób LGBTIQ+. Wolne Państwo
Saksonia pragnie w szczególności wykorzystać EMK, aby dać przykład otwartości na świat,
poszanowania godności ludzkiej i równych praw dla wszystkich ludzi. W oparciu o "Plan działania UE
przeciwko rasizmowi 2020-2025", jak również "Strategię na rzecz równości płci 2020-2025" oraz
Strategię na rzecz równości osób
LGBTTIQ+
w UE, chcemy współpracować z naszymi sąsiadującymi
krajami i regionami w celu poprawy ochrony przed dyskryminacją ze względu na płeć, kolor skóry,
pochodzenie lub religię, jak również na rzecz wolności osób
LGBTTIQ+
i ochrony "tęczowych" rodzin.
W ten sposób przyczyniamy się również do wzmocnienia UE jako wspólnoty opartej na praworządności
oraz do reprezentowania wartości Unii również na arenie wewnętrznej.

image
Seite 10
Program roczny – Prezydencja EMK
Wartości Unii: prawa człowieka jako podstawa europejskiej polityki azylowej i migracyjnej
Kolejnym kluczowym tematem Unii Europejskiej jako wspólnoty prawa i wartości jest kwestia związana
z azylem i migracją. Podczas gdy w UE, w Niemczech i w Saksonii liczba zarejestrowanych migrantek
/migrantów jest coraz niższa, na świecie odnotowuje się ogromne ruchy migracyjne. Na zewnętrznych
granicach UE nadal dochodzi do sytuacji godzących w godność ludzką. Aby poprawić bolesną sytuację
uchodźczyń/uchodźców na tych granicach, należy podjąć działania na wszystkich szczeblach.
Pakietowi migracyjnemu i azylowemu przedstawionemu przez Komisję Europejską w 2020 roku
towarzyszą nowe lub zmienione dyrektywy, rozporządzenia i zalecenia. Ważne jest, aby wspierać cel
określony w wytycznych politycznych dla Komisji na lata 2019-2024: redystrybucję obciążenia państw
członkowskich w zakresie migracji i azylu przy jednoczesnym przestrzeganiu wartości europejskich,
praw człowieka i poszanowania praworządności.
W ramach prezydencji EMK chcemy aktywnie wspierać europejską politykę azylową i migracyjną oraz
dążyć do wypracowania rezolucji, która będzie odzwierciedlała naszą wspólnotę wartości.
Zasadnicze pytania dotyczą tego, w jaki sposób Niemcy i kraje członkowskie mogą wypełnić swoją rolę
w tworzeniu możliwie najszerszego sojuszu humanitarnego, który solidarnie uczestniczy
w przyjmowaniu osób ubiegających się o azyl. Sojusz taki jest niezbędny, nie tylko pod względem
politycznym, ale przede wszystkim w zakresie czysto ludzkim. Zasady państwa prawa muszą mieć
zastosowanie nie tylko w procesie przyjmowania migrantek/migrantów, ale muszą być również
przestrzegane przez wszystkie instytucje zaangażowane w ten proces.
Ponadto, ze względu na niedobór wykwalifikowanych pracowniczek/pracowników i rozwój
demograficzny w niektórych państwach członkowskich, także w Saksonii, chcemy zająć się europejską
polityką migracyjną w ramach EMK. Chodzi o imigrację, zwłaszcza w celu podjęcia studiów, szkoleń i
pracy. Myślimy o sprawiedliwej i zrównoważonej migracji, zarówno w odniesieniu do krajów
pochodzenia, jak i warunków pracy pracowniczek/pracowników.
Na podstawie tych punktów centralnych chcemy kształtować nasz rok przewodnictwa w EMK
wspólnie z przedstawicielkami/przedstawicielami rządów państw odpowiedzialnych za politykę
europejską.
Mamy nadzieję na wiele osobistych i owocnych spotkań z Państwem.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub sugestie, prosimy o kontakt z biurem EMK.
Saksońska Prezydencja EMK

image
Seite 11
Program roczny – Prezydencja EMK
SAKSOŃSKIE MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, DEMOKRACJI, EUROPY I RÓWNEGO
TRAKTOWANIA
Departament Koordynacji Polityki Europejskiej
Hansastraße 4 | 01097 Drezno
Tel.: +49 (0)351 564-15322
E-Mail:
emk-vorsitz@europa.sachsen.de
www.europa.sachsen.de
www.europaminister-innen.de