image
image
image
image
Herausgeber/vydavatel
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie (LfULG)
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden, BR Deutschland
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe)
Bělidla 986/4a
603 00 Brno, Česká republika
Kontakt/kontakt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie (LfULG) (Lead Partner)
Referat 51 Klima, Luftqualität
Lars Schöder (Projektkoordination und Öffentlichkeitsarbeit)
+49 (0)351 2612 5113 | lars.schoeder@smul.sachsen.de
Nils Feske (Klimatologie)
+49 (0)351 2612 5112 | nils.feske@smul.sachsen.de
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe)
Petr Štěpánek (koordinace projektu)
+420 605 701 868 | stepanek.p@czechglobe.cz
Petr Skalák (klimatologie)
+420 774 953 420 | skalak.p@czechglobe.cz
Lenka Hajková (práce s veřejností)
+420 602 617 513 | hajkova.l@czechglobe.cz
Bildnachweis/řazení obrázků
Titelfoto/titulní foto Anke Hahn; 1 Lenka Hajková; 2 Horst Het-
zer/pixelio.de; 3 DWD/Petra Fude; 4 LfULG, CzechGlobe; 5 H. D.
Volz/pixelio.de; 6 Lars Schöder; 7 Christoph Moormann
Druck/tisk
ReproMedia GmbH
Redaktionsschluss/redakční uzávěrka
April/duben 2014
www.interklim.eu
Jaké cíle sleduje projekt INTERKLIM?
Zpracování společné báze poznatků o změně klimatu v
česko-saském pohraničí
Zpracování a vyhodnocení přeshraniční diagnózy klimatu
za období 1961 - 2010 a projekce budoucího vývoje kli-
matu do roku 2100
Regionálně diferencovaná analýza teploty vzduchu,
množství srážek nebo trvání slunečního svitu při zohled-
nění komplexních orografických výchozích podmínek
Distribuce výsledků zájmovým skupinám z oblasti ochra-
ny životního prostředí a přírody, regionálního plánování,
zemědělství, vodního a lesního hospodářství, cestovního
ruchu a zájemcům z řad veřejnosti
Projekt je realizován v období od ledna 2013 do prosince
2014 v rámci programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spo-
lupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
2007 - 2013.
INTERKLIM
Klimakooperation für den
böhmisch-sächsischen Grenzraum
Klimatologická spolupráce
pro česko-saské pohraničí
Welche Ziele verfolgt das Projekt INTERKLIM?
Erarbeitung einer gemeinsamen Wissens- und Informa-
tionsbasis zum regionalen Klimawandel im böhmisch-
sächsischen Grenzgebiet
Erstellung und Auswertung einer grenzübergreifenden
Diagnose des Klimas für den Zeitraum 1961 - 2010 und
einer Projektion der zukünftigen Klimaentwicklung bis ins
Jahr 2100
Regional differenzierte Analyse der mittleren Tempera-
tur, Niederschlag und Sonnenscheindauer unter Berück-
sichtigung der komplexen orographischen Ausgangsbe-
dingungen
Kommunikation der Ergebnisse an Akteure aus den Be-
reichen Umwelt und Naturschutz, Regionalplanung, Land-,
Forst- und Wasserwirtschaft, Tourismus sowie an die in-
teressierte Öffentlichkeit im Grenzraum
Das Projekt wird von Januar 2013 bis Dezember 2014 im
Rahmen des Ziel 3-Programms zur Förderung der grenzü-
berschreitenden Zusammenarbeit 2007 - 2013 zwischen
dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik um-
gesetzt.
2
1

image
image
image
image
image
Kommunikation der Ergebnisse in die Region
Die grenzüberschreitende Klimadiagnose und -projektion lie-
fert neue Erkenntnisse zum Klimawandel im böhmisch-säch-
sischen Grenzraum. Diese sollen den Zielgruppen in unter-
schiedlichen Formaten vermittelt werden.
Fachlicher Austausch mit lokalen Akteuren
Die Projektergebnisse werden im Rahmen von Veranstal-
tungen, wie Arbeitsgruppentreffen, Vereinssitzungen, Bür-
germeisterversammlungen etc., vorgestellt. Dort besteht die
Gelegenheit, die Resultate direkt mit den lokalen Entschei-
dungsträgern zu diskutieren und gegebenenfalls einen Bezug
zu besonderen klimatischen Gegebenheiten vor Ort herzu-
stellen. Gerne präsentieren wir die neuesten Erkenntnisse
zum Klimawandel im böhmisch-sächsischen Grenzraum
auch im Rahmen Ihrer Veranstaltung.
Informationstafeln am Wegesrand
Vielfältige Mittelgebirgslandschaften mit hohem Freizeitwert
prägen das Projektgebiet. Damit Erholungssuchende über
den Klimawandel und seine regionaltypischen Ausprägungen
informiert sind, werden an ca. 20 Standorten im Grenzraum
Informationstafeln installiert. Diese befinden sich direkt an
Wanderwegen oder im Umfeld von Klima- oder Luftmess-
stationen. Sie informieren über die klimatische Entwicklung
in der Region und erklären zusätzlich lokale Besonderheiten,
standortspezifische Themen oder Auswirkungen des Klima-
wandels.
Wanderausstellung
Ab September 2014 bis Ende 2019 steht eine zweisprachige
Wanderausstellung zum Projekt zur Verfügung. Sie besteht aus
transportablen Aufstellern mit den wichtigsten Ergebnissen
der grenzüberschreitenden Klimadiagnose und -projektion.
Die Wanderausstellung kann kostenfrei ausgeliehen werden.
Internationale Konferenz
Am 20. November 2014 findet in Ústí nad Labem die INTER-
KLIM Abschlusskonferenz statt. Auf der Veranstaltung werden
die Projektergebnisse und weitere klimawandelrelevante sowie
grenzüberschreitende Themen präsentiert und diskutiert. Kli-
maforscher und -interessierte sowie regionale und nationale
Entscheidungsträger sind die Hauptzielgruppen der Veran-
staltung. Detailliertere Informationen zur Konferenz werden in
den kommenden Monaten auf der Webseite
www.interklim.de
bereitgestellt.
Fachpublikation
Auf der INTERKLIM Abschlusskonferenz wird die zweisprachi-
ge Projektpublikation vorgestellt und verteilt. Ebenso wird eine
digitale Version auf der Webseite zum Download bereit stehen.
Vor allem die Entwicklung verschiedener Klimaparameter so-
wie deren mögliche zukünftige Veränderungen im Grenzraum
werden thematisiert. Darüber hinaus sollen die Klimaauswir-
kungen und -anpassungsmöglichkeiten von Experten beider
Länder in der Publikation diskutiert werden.
Bei Interesse an der Wanderausstellung oder einer Präsen-
tation der Projektergebnisse im Rahmen Ihrer Veranstaltung
können Sie uns gern jederzeit kontaktieren (Kontakt umseitig).
3
4
Distribuce výsledků v regionu
Přeshraniční diagnóza klimatu a projekce klimatu přinese nové
poznatky o změně klimatu v česko-saském pohraničí. Tyto po-
znatky mají být zprostředkovány cílovým skupinám pomocí
různých forem.
Odborná diskuse s lokálními aktéry
Výsledky projektu budou prezentovány na akcích, jako jsou
setkání pracovních skupin, zasedání občanských sdružení a
spolků, zasedání asociací starostů atd. Na těchto akcích bude
možnost diskutovat výsledky s místními činiteli a zaměřit se v
daném případě na specifické klimatické podmínky. Nejnovější
poznatky o změnách klimatu v česko-saském pohraničí bude-
me rádi prezentovat i v rámci Vaší akce.
Informační tabule při cestách
Území, kterým se v projektu zabýváme, se vyznačuje rozmani-
tou středohorskou krajinou, jejíž hodnota je významná přede-
vším v oblasti volného času. Abychom informovali návštěvníky
o klimatických změnách a jejich regionálních projevech, budou
na cca 20 místech v pohraničí instalovány informační tabule.
Budou se nacházet přímo na okraji cesty nebo v okolí stanic
pro monitorování klimatu a ovzduší. Budou informovat o kli-
matickém vývoji v regionu a vysvětlí další lokální zvláštnosti,
místní specifické otázky a dopady klimatických změn.
Putovní výstava
Od září 2014 do konce roku 2019 bude k dispozici dvoujazyč-
ná putovní výstava o projektu. Bude se skládat z přenosných
tabulí, na kterých budou představeny nejdůležitější výsledky
přeshraniční diagnózy a projekce klimatu. Putovní výstavu si
bude možno zapůjčit zdarma.
Mezinárodní konference
20. listopadu roku 2014 se bude v Ústí nad Labem konat
závěrečná konference projektu INTERKLIM. Na akci budou
představeny a diskutovány výsledky projektu a další klimatic-
ká a přeshraniční témata. Hlavními cílovými skupinami akce
jsou klimatologové a činitelé z regionální a národní úrovně.
Detailní informace ke konferenci budou v následujících měsí-
cích zveřejněny na internetové adrese
www.interklim.cz.
Odborné publikace
Na závěrečné konferenci projektu INTERKLIM bude před-
stavena a distribuována dvoujazyčná publikace, věnovaná
projektu. Stejně tak bude ke stažení na internetu k dispozici
její elektronická verze. Tématem bude především rozvoj růz-
ných klimatických parametrů a jejich možné budoucí změ-
ny v pohraničí. Kromě toho mají být v publikaci odborníky z
obou zemí diskutovány vlivy klimatických změn a možnosti
adaptace.
V případě zájmu o putovní výstavu nebo prezentaci výsledků
projektu v rámci Vaší akce nás můžete kdykoli kontaktovat
(kontakt na druhé straně).
5
6
7