A B C D E F G H I J
1 český termín english term deutscher Begriff definice český definition english Definition deutsch zdroj source Quelle disciplína / discipline / Fachgebiet
2 Hydrogeologie / Hydrogeology / Hydrogeologie Geologie / Geology / Geologie Vodohospodářské / Water Management / Wasserwirtschaft
3 aglutinovaný agglutinated agglutiniert vzniklý slepením cizorodých částic Particles which are sticking together Verklebt, verklumpt; zusammenkleben von Körnern und Komponenten u, q 0 1 0
4 agradace aggradation Aggradation akumulace sedimentárního materiálu v průběhu času ve vertikálním směru Accumulation of sedimentary material in vertical direction through time Anschwemmung, Akkumulation, Anhäufung von sedimentären Material eines Ablagerungsraumes über die Zeit q 0 1 0
5 akomodace accommodation Ablagerungsraum volný prostor pro potenciální akumulaci sedimentárního materiálu, vzniká zejména subsidencí dna pánve Space available for potential sediment accumulation, produced through basin-floor subsidence Räumlich begrenzter Bereich (z.B. Fluss, Tiefsee), in dem sich Lockergesteine (zum Beispiel Sedimente oder auch vulkanische Gesteine) ablagern f, q 0 1 0
6 alterace alteration Umwandlung fyzikální nebo chemická změna (minerálu) Any change in the mineralogic composition of a rock brought about by physical or chemical means, esp. by the action of hydrothermal solutions Bezeichnung für die mineralogischen und chemischen Veränderungen eines Erzkörpers und/oder seines Nebengesteines w, q 0 1 0
7 aluviální, nivní alluvial alluvial sedimentace v říční nivě, obvykle nepravidelná (povodně) Deposited by irregular events of running water (junge) Ablagerungen von Flüssen, oft bodenbildendes Substrat w, o 0 1 0
8 amfibolit amphibolite Amphibolit matemorfovaná hornina obsahující minerály amfibolitové facie (amfibol, plagioklas) Basic metamorphic rock consisting of amphibolitefacies mineral assemblage (e. g. hornblende, plagioclase) Amphibolit ist ein vorwiegend aus Amphibol und Plagioklas zusammengesetztes dunkles Gestein. Basische Magmatite (wie Basalt und seltener Gabbro) sind Ausgangsgestein, die sich unter Einfluss der Zunahme von Druck- und Temperatur in der Erdkruste umwandeln. w, n 0 1 0
9 amonit ammonite Ammonit skupina hlavonožců s vnější schránkou žijící v období devon–křída (mezozoikum) Fossil of a Cephalopod Versteinerte Überreste (Fossil) eines im Wasser lebenden, urzeitlichen Kopffüßers (Cephalopoda) w, n 0 1 0
10 analýza analysis Analyse rozbor objektu Examination of an object Untersuchung eines Substanz oder eines Objektes. h 0 1 0
11 andezit andesites Andesit vulkanická hornina intermediálního chemického složení (obsah SiO2 je 56-63%) Volcanic rock with intermediate chemical composition (medium SiO2-content) Vulkanisches Gestein mit intermediärem Gesteinschemismus (mittlerer SiO2-Gehalt) w, n 0 1 0
12 anomálie anomaly Anomalie vyjímečnost, odchylka od normální hodnoty Irregularity, deviation from the norm Normabweichung h, v 0 1 0
13 antiduna antidune Antidüne Vlnité fluviální formy, které se obvykle nacházejí ve fluviálním prostředí v mělkých oblastech s vysokým průtokem; antiduny jsou obecně symetrické a migrují proti směru proudění Wavy fluvial bedform, typically found in fluvial environments in shallow areas with a high flow rate; antidunes are generally symmetric and migrate counter to the flow direction Antidünen bilden sich in flachem Wasser bei hohen Fließgeschwindigkeiten entgegengesetzt der Fließrichtung. Sie haben eine wellige Sohlenform und bestehend aus feinkörnigem rolligen Lockergestein q 0 1 0
14 arkóza arkose Arkose Sedimentární hornina. Je typ pískovce s podílem nestabilních zrn (živce, muskovit, úlomky hornin) nad 25% Sandstone-like sedimentary rock containing more than 25% of feldspars Sandstein, der einen relativ hohen Anteil (25%) an Feldspat beinhaltet o 0 1 0
15 artéská podzemní voda artesian groundwater artesisches Grundwasser Podzemní voda s piezometrickou hladinou nad povrchem terénu. Confined groundwater with a piezometric level above the surface Gespanntes Grundwasser, dessen Druckspiegel sich oberhalb der Bodenoberfläche befindet a 1 0 1
16 atmosférický tlak atmospheric pressure Atmosphärendruck, atmosphärischer Druck Tlak způsobeny hmotností vzduchu. The pressure exerted by the atmosphere on any surface beneath or within it Bezeichnung für den (statischen) Druck der Atmosphäre d, j 1 0 1
17 bahno, kal, směs jílu a prachu mud Schlamm směs jílu a prachu A mud-grade clastic-sediment or a liquid or semi-liquid mixture of water and soil Feuchtes, breiiges und feinkörniges Sediment (Ton bis Schluff) w, q 0 1 0
18 balvan, kal boulder, block Steinblock, Block rozměrný horninový úlomek Rock fragment with size greater than 25.6 centimetres (10.1 in) in diameter depending on the source Großer, in der Natur vorkommender oder als Baumaterial genutzter Stein. Laut Korngrößenklassifikation > 200 mm h 0 1 0
19 bariéra hydraulická hydraulic barrier hydraulische Barriere Tyto bariéry rozdělujeme na negativní a pozitivní. V obou případech dochází k umělému ovlivnění hladiny podzemní vody tak, aby došlo ke změně směru proudění podzemní vody a vytvoření umělé rozvodnic These barriers are divided into negative and positive. In both cases, there exists an artificial influence of groundwater level so as to change the direction of groundwater flow and creating artificial groundwater divides Künstliche Hindernisse, welche den Grundwasserstand beeinflussen, die Strömungsrichtung des Grundwasserflusses ändern und als künstliche Grundwasserscheiden fungieren können aa 1 0 1
20 báze base Basis spodní hranice Lower limit Untere abschließende Begrenzung v 0 1 0
21 báze erozní erosion base Erosionsbasis Dno nejhlubšího údolí, které je odvodňovací úrovní určité širší oblasti s trvalým odtokem (zpravidla je to řeka) It is the bottom of the deepest valley, which is the drainage level of a broader area with permanent runoff (usually a river) Stellt den tiefsten Punkt dar, bis zu welchem ein Fließgewässer den Untergrund erodieren kann, bevor das Meeresniveau erreicht wird p, q 1 0 0
22 báze odvodnění podzemních vod natural groundwater discharge Grundwasseraustritt Místo, k němuž odtékají podzemní vody určitého zvodněného systému a kde vystupují na povrch, resp. do povrchových toků. Přírodními bazemi odvodnění podzemních vod jsou zpravidla údolí povrchových toků. Místní báze odvodnění podzemních vod se potom kryje s místní erozní báz A site where groundwater appears naturally on the surface or join the surface streams Natürliches Zutagetreten von Wasser, das dabei von Grundwasser zu oberirdischem Wasser wird aa, e 1 0 0
23 belemnit belemnite Belemnit hlavonožci s protaženou vnitřní schránkou, žili v období svrchní karbon–eocén Cuneiform fossil of a Cephalopod Fossile Kopfüßer (Cephalopoden), welche Ihr Gehäuse aus einem aragonitischen gekammerten Gehäuse (Phragmokon) und einem projektilförmigen Rostrum aus Calcit aufbauten. Fossile Überlieferung ist meist nur auf Rostrum reduziert (Donnerkeile). q 0 1 0
24 bentos benthos Benthos živočichové i rostliny obývající dno pánve (sesilní bentos je přisedlý ke dnu, vagilní b. se po dně pohybuje) The community of organisms that live on, in, or near the seabed Lebensgemeinschaft, die alle tierischen und pflanzlichen Bewohner des Ufers und des Grundes von Gewässern (Benthal) umfasst h, q 0 1 0
25 bilance hydrologická water balance Wasserbilanz Porovnání přírůstků a úbytků vody a změn vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru za daný časový interval Inventory of water based on the principle that during a certain time interval, the total water gain to a given catchment area or body of water must equal the total water loss plus the net change in storage in the catchment or body of water Bestandesaufnahme des Wassers nach dem Prinzip, dass in einer bestimmten Zeitspanne der gesamte Eintrag in ein Einzugsgebiet oder ein Gewässer gleich dem gesamten Wasserverlust plus der Vorratsänderung im Einzugsgebiet bzw. Gewässer sein muss a, aa 1 0 1
26 bilance podzemní vody groundwater balance Grundwasserbilanz Kvantitativní vztah mezi prvky, určujícími změnu zásoby podzemní vody za dané časové období v uvažovaném území The quantitative relationship between the elements that determine the change in groundwater reserves for a given time period in the considered area Bilanzartige Erfassung der Grundwasserzuflüsse (Grundwasserneubildung, zufliessendes Uferfiltrat, oberstromiger Zufluss, künstliche Grundwasseranreicherung) und der Grundwasserabflüsse (Grundwasserabstrom, kapillarer Aufstieg und Evapotranspiration, künstliche Grundwasserentnahme) sowie der Vorratsänderung für ein Betrachtungsgebiet innerhalb einer Betrachtungszeitspanne d 1 0 1
27 bimodální vulkanismus bimodal volcanism bimodaler Vulkanismus dvoufázový vulkanismus, který začíná erupcemi kyselých produktů a končí výlevy alkalických láv 2-phase volcanism which starts with an eruption of acidic products and ends with the outflow of alkaline lava zweiphasiger Vulkanismus, der mit einer explosiven Förderung saurer Produkte beginnt und mit dem Ausfluss basischer Laven endet h 0 1 0
28 biofacie biofacies Biofazies charakteristické společenstvo fosilií v sedimentární hornině ukazující na určitý typ sedimentárního prostředí Characteristic assemblage of fossils in a sedimentary rock which represent a specific environment Ein ausschließlich auf die Gleichartigkeit des primären organischen Inhalts eines Sedimentgesteins abzielender Unterbegriff von Fazies. Biofazies umfaßt sowohl Körper- als auch Spurenfossilien. h, q 0 1 0
29 biostratigrafie biostratigraphy Biostratigraphie relativní dělení horninových vrstev na základě použití indexových fosilií Division of rock strata and assignment of relative ages by using fossils Teilgebiet der Stratigraphie, das sich mit der zeitlichen Einstufung von Schichtfolgen auf der Basis ihrer Fossilführung beschäftigt h, q 0 1 0
30 bioturbace bioturbation Bioturbation přepracování sedimentů působením živočichů a rostlin Reworking of soils and sediments by animals or plants Veränderung der Struktur und Zusammensetzung suppiger, weicher und fester Sedimente durch grabende Organismen q 0 1 0
31 biozóna biozone; Oppel zone Biozone sekvence vrstev definovaná specifickým spektrem autochtonních fosílií Intervals of geological strata that are defined on the basis of their characteristic fossil taxa Zeitabschnitt, der der vertikalen (zeitlichen) Verbreitung definierter Organismen innerhalb einer Gesteinsabfolge entspricht h, q 0 1 0
32 blokdiagram block-diagram Blockdiagramm Schéma nebo obrázek, který popisuje různé části systému a jejich vztahy A block diagram shows the surface of the earth and also at least one cross section Eine durch Vertikalschnitte aus dem Abbild der Erdrinde herausgeschnittene Blockdarstellung h, o 0 1 0
33 blokové deformace (kerné struktury) block deformation Blockdeformation Extenzní zlomový sytém se segmenty bloků-ker Extensional fault system Extensionales Störungsregime mit segmentierten Krustenblöcken h 0 1 0
34 bod vadnutí permanent wilting point Permanenter Welkepunkt Vlhkost pudy, při které dojde k vadnutí listu rostlin. Zbývající voda je obtížně dostupná, protože je vázaná absorpci nebo mezimolekulárními silami Moisture content of the soil at which the leaves of plants growing in that soil become permanently wilted Bodenfeuchtegehalt, bei dem die Blätter von Pflanzen, die in diesem Boden wachsen, dauerhaft welken {verändert nach a} a 1 0 1
35 Bouguerova anomálie Bouguer anomaly Bouguer-Anomalie tíhové zrychlení opravené o účinek volného vzdruchu (Fayova anomálie), o účinek všech „normálních“ hmot nad hladinou moře (referenčního elipsoidu) a vliv reliéfu terénu Gravity anomaly caused by local deviation of the gravitational acceleration from the theoretical normal value on a reference surface Gravitative Anomalie, die durch lokale Abweichungen der Gravitationsbeschleunigung gegenüber einer genormten Referenzoberfläche abweichen h, q 0 1 0
36 brakický brackish brackisch (Brackwasser) mořské vody se sníženou salinitou v rozsahu 0,1 %–1 % Water, having more salinity than freshwater, but not as much as seawater. It may result from mixing seawater with fresh water together See- oder Meerwasser mit einem Sazgehalt (Salinität) von 0,1 bis 1 %. h, o 0 1 0
37 brekciace brecciation Brekziierung fragmentace horniny sedimentárními, vulkanickými, diagenetickými, tektonickými či impaktovými procesy Fragmentation of rock by sedimentary, vulcanogenic, diagenetic, tectonic or impact events Vorgang der Fragmentierung eines Gesteins durch sedimentäre, vulkanogene, diagenetische, tektonische, hydrothermale oder Impakt-Ereignisse h 0 1 0
38 brekcie breccia Brekzie sedimentární hornina tvořena víc než 30% ostrohranných úlomků Rock composed of more than 30% broken fragments of minerals or rock in a fine-grained matrix Gestein, welches aus mehr als 30% eckigen Gesteinstrümmern in einer feinkörnige Grundmasse besteht g, h 0 1 0
39 brekcie explozivní volcanic breccia Vulkanische Brekkzie brekcie vytvořená vulkanickou událostí Breccia formed by a volcanic event Brekzie, die durch ein vulkanisches Ereignis entstanden ist w, q 0 1 0
40 břežní linie shoreline Küstenlinie Okraj moře, jezera nebo široké řeky Edge of a sea, lake, or wide river Begrenzung zwischen Meer und Land h, u 0 1 0
41 břidlice schist Schiefer foliovaná středně metamorfovaná hornina A metasedimentary rock with a schistose texture Sammelbezeichnung für verschiedene tektonisch überprägte bis metamorphosierte Sedimentgesteine w, q 0 1 0
42 břidličnatost schistosity Schieferung paralelní foliace způsobená podélným uspořádáním fylosilikátů Geological foliation with medium to large grained flakes in a preferred sheetlike orientation is called schistosity Durch tektonische Vorgänge hervorgerufene lagige Textur eines Gesteins h 0 1 0
43 čára průtoků hydrograph Ganglinie Čára znázorňující časový průběh průtoku v určitém profilu. Graph showing the variation in time of some hydrological data such as stage, discharge, velocity, sediment load, etc. (hydrograph is mostly used for stage or discharge) Graphische Darstellung der zeitlichen Änderung hydrolgischer Daten wie Abfluss, Geschwindigkeit, Sedimentfracht etc. (Der Begriff Ganglinie wird hauptsächlich für Wasserstand und Abfluss verwendet) a 1 0 1
44 čára překročení duration curve Dauerlinie Čára kumulativních četností popř. čára dob dosažení nebo překročení hodnot hydrologického prvku. Graph representing the time during which the value of a given parameter, e.g. water level, is equalled or exceeded, regardless of continuity in time (1) Graphische Darstellung des Zeitraumes währenddessen ein bestimmter Wert einer Variablen, z.B. Wasserstand, zeitlich unabhängig voneinander erreicht oder überschritten wird
(2) Graphische Darstellung von zeitäquidistanten Mittelwerten einer bestimmten Zeitspanne in Abhängigkeit von der zugehörigen Unter- bzw. Überschreitungsdauer
a, b 1 0 1
45 čára rozdělení četností frequency distribution, probability distribution Häufigkeitsverteilung Grafické zobrazení četností výskytu hodnot hydrologického prvku Graphic presentation of the frequency of hydrological element values Spezifizierung, in welcher Art die Häufigkeiten der Elemente einer Grundgesamtheit gemäß den Werten der durch sie dargestellten Veränderlichen verteilt sind a 1 0 1
46 čára výtoková groundwater recession Grundwasserrückgang Čára poklesu průtoků v období bez srážek, kdy je tok napájen pouze podzemní vodou. Decreasing rate of groundwater discharge to surface water bodies during periods of no recharge, connected to the depletion of groundwater storage, and expressed by groundwater recession curve Abnahme des Grundwasserabflusses zu Oberflächengewässern in Zeiten, in denen keine Neubildung erfolgt, verbunden mit einer Abnahme der Grundwasserspeicherung und dargestellt durch eine Grundwasserrückgangskurve a 1 0 1
47 čedič, bazalt basalt Basalt bazická vulkanická hornina Mafic extrusive igneous rock Vulkanisches, basisches Ergussgestein p, q 0 1 0
48 čelo delty delta foreset Deltafront svah delty, hlavní část deltového sedimentárního prostoru Sandy front part of a delta Vorgelagerter sandiger Bereich des Deltas h 0 1 0
49 červená řasa red algae Rotalgen řasy s červenými asimilačními barvivy, žijí od kambria–recentu Aquatic (freshwater and saltwater) algae with red colour Abteilung von Algen, von denen viele durch die an der Photosynthese beteiligten Phycobiline rot gefärbt sind h, q 0 1 0
50 čeřina ripple Rippeln vlnová sedimentární struktura produkovaná transportem sedimentárního materiálu Wave-like sedimentary structure evoked by a flowing medium (air, water) wird lockerer Sand als rollende oder springende Bodenfracht durch Wind oder Wasser transportiert, entstehen u.a. eine Vielzahl verschiedener wellenartiger Oberflächenformen q 0 1 0
51 čeřina asymetrická asymmetric ripple, wave ripples, oscillation ripple asymmetrische Wellenrippeln čeřiny s rovnoměrným úklonem svahů kolem hřbetu, produkované jednosměrným proudem Ripples with a flat luv side and a steeper lee side, indicating a directionel flow Sedimentationsform im aquatschien Bereich. Die Rippeln zeigen eine flache Luv- und eine steile Leeseite. Dies weist auf eine gerichtete Strömung hin q 0 1 0
52 čeřina asymetrická (proudová) current ripple Strömungsrippeln zvlnění povrchu původně nezpevněných sedimentů, zejména písků, způsobené vodním prouděním Ripple marks are sedimentary structures and indicate agitation by water (current or waves) or wind. Unidirectional ripples, or asymmetrical ripple marks are asymmetrical in profile, with a gentle up-current slope and a steeper down-current slope Wird lockerer Sand als rollende oder springende Bodenfracht durch Wind oder Wasser transportiert, entstehen u.a. eine Vielzahl verschiedener wellenartiger Oberflächenstrukturen; Strömungsrippel sind im Querschnitt asymmetrisch h, q 0 1 0
53 čeřina symetrická symmetric ripples, wave ripples, oscillation ripple symmetrische Wellenrippeln čeřiny s rovnoměrným úklonem svahů kolem hřbetu, produkované oscilačním vlněním Ripples with an equal inclination of luv and lee side, indicating an oscillating wave movement Rippeln mit gleichmäßiger Neigung von Luv- und Leeseite, weisen auf eine oszillierende Wellenbewegung hin h, q 0 1 0
54 čistý střih pure shear Scherung (reine) koaxiální rovinná deformace Three-dimensional homogeneous flattening of a body. It is an example of irrotational strain in which body is elongated in one direction while being shortened perpendicularly Reine Scherung als Idealfall koaxialer Verformung bedeutet, daß die Bewegungspfade der Teilchen bei zunehmender Verformung ihre Richtung ändern und sich symmetrisch den Hauptachsen des Verformungsellipsoides nähern h, q 0 1 0
55 dacit dacite Dazit vulkanická hornina obsahující především křemen a plagioklas Volcanic rock mainly consisting of quartz and plagioclas Vulkanisches Gestein vorwiegend aus Quarz und Na-Plagioklas bestehend q 0 1 0
56 delta delta Delta typ ústí řeky do otevřené pánve (moře, jezera), obvykle charakteristického trojuhelníkovitého tvaru River mouth into a lake or a sea, shaped like a triangle where the river divides into several smaller rivers Im Grundriss fächerartige, dreieckige, zerlappte bis fingerförmige Ablagerungen fluvialer Sedimente im Bereich einer Flußmündung h, q 0 1 0
57 deltové deltaic deltaisch uložený v prostředí říční delty Deposited in the area of a river delta Abgelagert im Bereich eines Flussdeltas h 0 1 0
58 deluviální sedimenty deluvial deposits diluviale Ablagerungen pleistocenní sedimenty Pleistocene sediments (ice age) Pleistozäne (eiszeitliche) Ablagerungen h 0 1 0
59 deprese hladiny drawdown Grundwasserabsenkung Snížení hladiny podzemní vody pod přírodní piezometrickou hladinu následkem umělého zásahu do zvodně (odběru vody ze zvodně) Lowering of the water table or piezometric surface caused by the extraction of groundwater by pumping, by artesian flow from a bore hole, or by a spring emerging from an aquifer (1) Absenkung einer Grundwasserdruckfläche als Folge technischer Maßnahmen
(2) Absenkung des Grundwasserspiegels oder des Druckspiegels durch Wasserentnahme mittels Pumpen, bei einem artesischen System mittels eines Bohrloches oder durch eine aus einem Grundwasserleiter austretende Quelle
a, b, aa 1 0 0
60 detritický, úlomkovitý detrital detritisch složený z úlomků (zrn) minerálů biogenního či anorganického původu Composed of relocated biogenic or geogenic particles Allgemeiner Begriff für Gesteinsschutt oder zerriebene Organismenreste, die durch Erosion von ihrem Ursprungsort entfernt und an anderer Stelle abgelagert wurden q 0 1 0
61 dinosaurus dinosaur Dinosaurier ještěři žijící v triasu až křídě, dělí se na plazopánevní (Saurischia) a ptakopánevní (Ornithischia) Dinosaurs are a diverse group of reptiles. They became the dominant terrestrial vertebrates after the Triassic–Jurassic extinction event; their dominance continued through the Jurassic and Cretaceous periods Dinosaurier sind eine artenreiche Gruppe von Reptilien, die am Ende der Trias die dominantenen Landwirbeltiere darstellten. Sie starben an der Kreide-Tertiär-Grenze vor circa 65 Millionen Jahren aus h, q 0 1 0
62 diorit diorite Diorit intermediální plutonická (magmatická) hornina Intermediate plutonic rock Magmatisches Tiefengestein (Plutonit) intermediärer Zusammensetzung q 0 1 0
63 diskordance unconformity Diskordanz hraniční plocha označující hiát, tedy přerušení sekvence hornin v důsledku nesedimentace, eroze, tektonického posunu, atd. Boundary surface where the continous sequence of rocks is interrupted because of erosion or displacement (position of angular or irregular stratification) Eine Lücke oder Diskontinuität in einer Schichtfolge h, q 0 1 0
64 diverzita diversity Diversität rozmanitost, počet druhů v biocenóze Variety and variability of life on Earth. Biodiversity typically measures variation at the genetic, species, and ecosystem level Beschreibt im folgende Aspekte der natürlichen Vielfalt: Variabilität, Vielzahl und Komplexität. q 0 1 0
65 dno pánve base of basin, base of trough Basis des Beckens nejspodnější část sedimentární pánve The lowest part of a sedimentary basin Unterster Teil eines sedimentären Beckens h 0 1 0
66 doba zdržení residence time Verweildauer U podzemní vody doba, po kterou se podzemní voda zdrží v uvažované části litosféry Period during which water or a substance remains in a component part of hydrological cycle Zeitraum, während dessen Wasser oder eine andere Substanz in einer Teilkomponente des hydrologischen Kreislaufes zurückgehalten wird a 1 0 0
67 dolomit dolostone, dolomite rock Dolomit karbonátová hornina s vysokým obsahem hořčíku Carbonate rock with high Mg-content Karbonatgestein mit hohem Magnesium-Anteil q 0 1 0
68 dosah deprese range of cone of depression Reichweite der Absenkung Dosah depresního kužele hladiny podzemní vody v důsledku čerpání Range of the cone of depression, caused by withdrawl Reichweite des durch eine technische Maßnahme (e.g. Entnahmebrunnen) erzeugten Absenktrichters in der Grundwasserdruckfläche aa 0 0 1
69 dotace podzemní vody (groundwater) recharge rate Grundwasserneubildungsrate Objem vody, který je přímo nebo nepřímo přenesen do kolektoru podzemní vody. Volume of water that is added from outside to the zone of saturation of an aquifer, either directly into a formation, or indirectly by way of another formation Volumen des auf einer bestimmten Fläche infiltrierten Wassers während einer bestimmten Zeitspanne a, aa, l 1 0 1
70 droba greywacke Grauwacke Klastická sedimentární hornina s více než 15% jílu a nestabilních komponent (živce, slídy, atd.) Clastic sedimentary rock with more than 15% of clay matrix or unstable components (feldspars, micas, etc.) Als Feldbezeichnung beschreibt die Grauwacke einen meist dunkel-(grün-)grauen Sandstein mit einem hohen Matrixanteil w, q 0 1 0
71 duna dune Düne Akumulace větrem přenášeného písku Hill formed by wind-borne sand äolische Akkumulationsform (äolische Akkumulation) aus Sand q 0 1 0
72 dvojlom birefringence Doppelbrechung u opticky anizotropních minerálů rozdíl v indexech světelného lomu Splitting of one light beam into two beams by passing an anisotrophic cristall Zerlegung eines Lichtstrahls in zwei Strahlen unterschiedlicher Strahlrichtung und Polarisation durch Brechung an optisch anisotropen Kristallen q 0 1 0
73 dvojslídný two-mica Zweiglimmer- Hornina, která obsahuje dva typy slídy, např. muskovit a biotit Rock, which contains two kinds of mica Gestein, welches 2 unterschiedliche Arten von Glimmern enthält q, w 0 1 0
74 efektivní porozita effective porosity durchflusswirksamer Hohlraumanteil
/ effektive Porosität
Množství otevřených pórů, skrz které může proudit medium. Vyjadřuje se jako podíl objemu otevřených pórů a celkového objemu porézního materiálu včetně průlin. Amount of interconnected pore space available for fluid transmission. It is expressed as the ratio of the volume of the interconnecting interstices to the gross volume of the porous medium, inclusive of voids. (1) Quotient der vom Grundwasser durchfliessbaren Hohlräume und des Gesamtvolumens des Gesteinskörpers. Dazu zählen nur Hohlräume, die nicht geschlossen sind und in denen die schwerkraftbedingte Bewegung des Wassers nicht durch Kapillar- und Oberflächenkräfte beeinträchtigt wird.
(2) Alle untereinander verbundenen Porenräume, die zur Weiterleitung von Flüssigkeiten verfügbar sind. Die effektive Porosität wird ausgedrückt als Verhältnis aller miteinander verbundenen Hohlräume zum Gesamtvolumen des porösen Mediums einschließlich der Hohlräume.
a, d 1 0 1
75 efektivní srážky effective rainfall, effective precipitation Effektiver Niederschlag Část srážek, která se účastní odtokového procesu. That part of rainfall which contributes to runoff. In some procedures the prompt subsurface runoff is entirely excluded from direct runoff and then effective rainfall is equal to rainfall excess Teil des Gebietsniederschlages, der als Direktabfluss wirksam wird. In einigen Verfahren wird der unterirdische Abfluß vom direkten Abfluß ganz ausgenommen, dann entspricht der effektive Abfluß dem Regenüberschuß a 1 0 1
76 elektrická odporová tomografie (multikabel) electrical resistivity tomography elektrische Widerstandstomographie geofyzikální metoda geoelektrického průzkumu, kombinace profilového měření a vertikálního sondování Geophysical technique for imaging sub-surface structures from electrical resistivity measurements made at the surface, or by electrodes in one or more boreholes Geoelektrisches Verfahren, das durch eine Vielzahl von Messungen an der Erdoberfläche oder in Bohrungen Schnittbilder der Leitfähigkeitsverteilung liefert h, q 0 1 0
77 elektrické průzkum electrical survey Geoelektrik geofyzikální průzkum realizovaný geoelektrickými metodami Geophysical technique for imaging sub-surface structures from electrical resistivity measurements made at the surface, or by electrodes in one or more boreholes Gesamtheit der geoelektrischen Verfahren und elektromagnetischen Verfahren h, q 0 1 0
78 elektroda electrode Elektrode tyč z vodivého materiálu, která se využívá při elektrickém průzkumu Stick made of conductive material used in electrical survey Elektronenleiter aus leitfähigem Material (meist Metall oder Graphit). Dienen dazu, nicht elektronenleitende Bereiche mit Kabeln zu verbinden, und finden dazu beispielsweise Anwendung in elektrochemischen Elementen, als Werkzeug (z. B. beim Widerstandspunktschweißen) und ggf. Materialspender beim Elektroschweißen, als Anschlüsse und elektronenoptische Elemente in Elektronenröhren h 0 1 0
79 erlan calc-silicate rock Kalksilikatfels Metamorfovaná hornina, která může vznikat jak kontaktní, tak regionální metamorfózou z původně vápenato-silikátových hornin (materiálu) A metamorphic rock mainly composed of calc-silicate minerals, such as diopside, grossular-andradite, clinozoisite-epidote and wollastonite, and containing less than 5% vol. of carbonate minerals Metamorphes Gestein aus mergeligem Ausgangsgestein w, h 0 1 0
80 eroze erosion Erosion mechanický odnos zvětralin větrem, vodou a ledem Abrasion of rock by wind, water and ice Oberbegriff für die Abtragungsprozesse, bei denen Material durch die Agenzien verlagert wird (fluviale Erosion, glaziale Erosion, Winderosion, marine Erosion) q 0 1 0
81 erozivní erosive erosiv vzniklý erozí, tj. souborem mechanických pochodů způsobujících uvolňování a přemísťování materiálu na zemském povrchu (eroze říční, ledovcová, větrná atd.) Due to erosion Durch Erosion entstanden h, u 0 1 0
82 estuarijní estuarine ästuarin prostědí v ústí řeky do moře (estuárii) Deposited in the area of a river mouth Im Bereich einer gezeitendominierten Trichtermündung (Ästuar) abgelagert. h, o 0 1 0
83 evaporace, odpařování evaporation Evaporation, Verdunstung Přechod vody z kapalné fáze v plynou z povrchu hladiny Type of vaporization that occurs on the surface of a liquid as it changes into the gas phase Verdunstung von Wasser an freien Wasseroberflächen (See, Meer) und vegetationsfreien Flächen. Ausgelöst durch Wärme der Sonneneinstrahlung, wird Wasser vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand überführt h, o 0 1 0
84 evaporit evaporite Evaporit chemogenní sedimentární hornina Water-soluble mineral sediment that results from concentration and crystallization by evaporation from an aqueous solution chemische Sedimente und Sedimentgesteine, die in trocken (ariden) Klimagebieten entstehen. Die intensive Verdunstung führt zur Ausfällung von Karbonat, Sulfat und Salz aus wässriger Lösung q 0 1 0
85 facie facies Fazies charakteristiky geologické jednotky The sum total of features such as sedimentary rock type, mineral content, sedimentary structures, bedding characteristics, fossil content, ect. Which characterise a sediment as having been deposited in a given environment Merkmalsausprägung, die für eine geologische Einheit kennzeichnend ist. Summe aller primären organischen und anorganischen Charakteristika einer Ablagerung an einem Ort p, q 0 1 0
86 fauna, živočichové fauna Fauna živočišstvo All of the animal life present in a particular region or time Gesamtheit aller Tiere in einem Gebiet oder im engeren Sinne alle Tierarten in diesem Gebiet h, q 0 1 0
87 flóra, rostlinstvo flora Flora rostlinstvo Plant life occurring in a particular region or time, generally the naturally occurring or indigenous—native plant life Die Gesamtheit der Pflanzensippen (der Artenbestand) eines definierten Gebietes h, q 0 1 0
88 fluviální, říční fluvial fluviatil vázaný na kontinentální řečiště Related to streaming water Auf Fließgewässer bezogen u, v 0 1 0
89 foliace foliation Foliation planární struktura hornin způsobená plastickou deformací A general term for a planar arrangement of textural or structural features in any type of rock; esp., the planar structure that results from flattening of the constituent grains of a metamorphic rock Überbegriff für jede Art von penetrativem Flächengefüge, das nicht durch Sedimentation entstanden ist w, q 0 1 0
90 fonolit phonolite Phonolith ("Klingstein") vulkanická hornina Phonolitic rocks, with felsics comprising 10-60% foids and alkali feldspar/total feldspar >0.9. Vulkanisches Gestein von grünlicher bis grauer Farbe w, q 0 1 0
91 foraminifera foraminifer Foraminiferen dírkovci, prvoci vytvářející aglutinované či vápnité schránky Diverse and abundant protists protozoan with body housing Gruppe formenreicher, heterotropher, überwiegend mariner und schalentragender Einzeller h, q 0 1 0
92 fosfát phosphate Phosphat Chemický derivát kyseliny fosforečné. Fosforečnanový ion je anorganická chemická látka, konjugovaná báze, která může tvořit mnoho různých solí a hornin. Chemical derivative of phosphoric acid. The phosphate ion is an inorganic chemical, the conjugate base that can form many different salts and rocks Salze und Ester der Orthophosphorsäure, die auch Mineral- und Gesteinsbildend sind h 0 1 0
93 fosilie fossil Fossil, Fossilien (plural) zkamenělina, tj. zbytek těla kdysi žijících organismů, jejich otisky a stopy Any trace of past life preserved in a rock (includes animal tracks & burrowsas well as shells, skeltons and impressions of soft flesh) über längere Zeiträume überlieferungsfähige und überlieferte Organismenreste r, q 0 1 0
94 fusit fusain Fusit, Faserkohle fosilní dřevné uhlí Fibrous type of fossil charcoal Faserige fossile Holzkohle q 0 1 0
95 fylit phyllite Phyllit foliovaná metamorfní hornina A fine to medium-grained metamorphic rock characterised by a lustrous sheen and a well-developed schistosity resulting from the parallel arrangement of phyllosilicates. ein feinkörniges metamorphes Gestein mit einer gut ausgebildeten Schieferung und seidigem Glanz auf den Schieferungsflächen w, q 0 1 0
96 gamaspektrometrický průzkum gamma-ray surveying Gamma Ray-Messung, Gammaspektroskopie Metoda měření přirozeně se vyskytujícího gama záření Method of measuring naturally occurring gamma radiation Messung der natürlichen Gammastrahlung. Es dient als qualitative Messung, welche Nuklide vorhanden sind h 0 1 0
97 geofon geofon Geophon geofyzikální měřicí přístroj, který převádí vibrace podloží na napěťový signál Geophysical measuring instrument that converts vibrations of the ground into a voltage signal Geophysikalisches Messinstrument, das Schwingungen des Erdbodens in elektische Spannungen umwandelt h, q 0 1 0
98 geofyzikální průzkum geophysical survey geophysikalische Untersuchung průzkum prostředí (např. horninového) realizovaný pomocí geofyzikálních metod (studium fyzikálních polí ovlivněných zemským tělesem) Systematic collection of geophysical data by detectionand analysis for spatial studies Teilgebiet der angewandten Geophysik und befasst sich mit der Erkundung der oberen Bereiche der Erdkruste und des bodennahen Untergrunds. Es kommen dabei gravimetrische, seismische, magnetische und elektrische Verfahren zur Anwendung h, q 0 1 0
99 geomagnetické pole geomagnetic field geomagnetisches Feld magnetické pole Země Earth´s magnetic field Magnetfeld, welches die Erde durchdringt und umgibt q 0 1 0
100 glaciální, ledovcové glacial glazial, gletscherbedingt vzniklý nebo vztahující se k činnosti ledovce či zalednění Sedimentary deposites which has been deposited by a glacial ice mass Tätigkeit des Gletschereises und die daraus resultierenden Formen und Sedimente o, s 0 1 0
101 glaukonit glaucony (glauconite) Glaukonit fylosilikát Common phyllosilicate with green colour Häufig auftretendes Phyllosilikat mit meist grüner Farbe w, q 0 1 0
102 gradient Gradient Gradient směr růstu hodnot; vektorové pole vyjadřující směr a velikost největší změny skalárního pole Refers to the tangent of the angle of that surface to the horizontal Steigung bzw. Gefälle; beschreibt den Höhenverlauf h 0 1 0
103 granit granite Granit Magmatická hornina, světle zbarvená. Obsahuje především křemen a živce. Z dalších minerálů bývají přítomny slídy, turmalín, granát apod. Light-coloured magmatic rock with more alkali feldspar meist helles, saures magmatisches Gestein mit einem höheren Alkalifeldspatanteil (zwischen 35% bis 100% Alkalifeldspatanteil gegenüber dem Plagioklas) q 0 1 0
104 granodiorit granodiorite Granodiorit Magmatická hornina, často zbarvená do různých odstínů šedi. Obsahuje křemen, živce (plagioklas převahuje nad K-živcem), biotit, amfibol. Light-coloured magmatic rock Helleres, saures magmatisches Gestein mit einem höheren Plagioklasanteil in der Feldspatzusammensetzung (zwischen 65% und 90% gegenüber dem Alkalifeldspat) q 0 1 0
105 gravitační proud gravity current gravitativer Transport typ proudu (subaerického/subakvatického) řízeného gravitací a hustotními rozdíly A variety of current (subquatic/subaeric) driven by gravity and density difference Prozess der Materialverlagerung durch den Einfluß der Schwerkraft, ohne dass ein Transport durch Agenzien (Wasser, Eis, Luft) stattgefunden hätte h, q 0 1 0
106 hemipelagické hemipelagic hemipelagisch prostředí na šelfu mimo dosah terigenního přínosu, sedimentace rychlejší než v pelagickém prostředí Shelf depositional environment devoid of terrigenous supply, depositional rates higher than in pelagic Schelfablagerungen im Bereich des Kontinentalhanges bzw -fusses (Bathyal) h 0 1 0
107 hiát hiatus Hiatus přerušení stratigrafického sledu, projevující se jako nepřítomnost určité jeho části Gap in the sequence of sediments Schichtlücke, zeitliche Lücke innerhalb einer konkordanten Sedimentabfolge q 0 1 0
108 hladina dynamická dynamic level dynamischer Wasserstand / Betriebswasserstand Hladina vody ve vrtu anebo studni snížená v důsledku odběru z tohoto vrtu či studny anebo zvýšená v důsledku nalévání anebo vtláčení do tohoto vrtu či studny Elevation at which water stands in a well when the well is being pumped at a given rate Höhe des Wasserstandes in einem Brunnen, wenn der Brunnen mit einer bestimmten Menge abgepumpt wird a 1 0 0
109 hladina podzemní vody (ground)water table, groundwater surface Grundwasseroberfläche Horní rozhrání nasycené zóny, nad kterým je atmosférický tlak Surface within the zone of saturation of an unconfined aquifer over which the pressure is atmospheric (1) Obere Grenzfläche eines Grundwasserkörpers
(2) Oberfläche eines ungespannten Grundwasserleiters innerhalb der Sättigungszone, oberhalb derer der Druck dem atmosphärischen Druck entspricht
a, aa, e 1 0 1
110 hlavonožec cephalopod Cephalopode, Kopffüßer Mořští, nejvýše organizovaní měkkýši s vnější nebo vnitřní schránkou Member of the molluscan class (e.g. squid, octopus or nautilus) and exclusively marine animals Seit Oberkambrium bekannte, marine, höchstentwickelte Klasse der Mollusken mit gekammertem Gehäuse aus Aragonit und/oder Kalzit q 0 1 0
111 hloubka hladiny podzemní vody depth to groundwater table Grundwasserflurabstand Vzdálenost mezi povrchem terénu a hladinou podzemní vody Distance between surface and top of first aquifer Lotrechter Abstand zwischen einem Punkt der Erdoberfläche und der Grundwasseroberfläche des ersten Grundwasserstockwerks e 1 0 1
112 hlubokomořské deep-marine tief-marin hluboké části mořského dna The lowest layer in the ocean, existing below the thermocline and above the seabed Meeresbereiche mit mehr als 200 m Tiefe h 0 1 0
113 hlubokovodní deep water Tiefwasser- obývající hluboké vody Ocean water in the abyssal zone, hadal zone, or other deep ocean zones Im Tiefwasserbreich vorkommende Lebewesen oder sich abspielende Prozesse h 0 1 0
114 horizontální zvrstvení horizontal bedding horizontale Schichtung vodorovně uložené sedimenty Horizontal deposited sediments Horizontal abgelagerte Sedimentabfolgen q 0 1 0
115 horninový komplex, litostratigrafický komplex rock complex, lithostratigraphic complex Gesteinsabfolge, lithostratigraphische Abfolge Klasifikace horninových těles na základě pozorovatelných litologických vlastností vrstev a jejich vzájemných stratigrafických poloh Classification of bodies of rock based on the observable lithological properties of the strata and their relative stratigraphic positions Räumliche und strukturelle Gliederung von Gesteinseinheiten ausschließlich nach ihren lithologischen Eigenschaften h 0 1 0
116 hranice nepropustná aquiclude, aquifuge Grundwassernichtleiter Jako nepropustná hranice se označuje boční hranice zvodně, přes kterou dochází pouze k zanedbatelně malému průtoku podzemní vody. Saturated bed, formation, or group of formations of low hydraulic conductivity which yield inappreciable quantities of water to drains, wells, springs and seeps Gesättigte Schicht, Formation oder Gruppe von Formationen mit niedriger hydraulischer Leitfähigkeit, die nur unbedeutende Wassermengen an Drainagen, Brunnen, Quellen und Sickerstellen liefern a, aa 1 0 0
117 hrubozrnný coarse-grained grobkörnig hrubě zrnitá hornina s velikostí zrna 0,5–2 mm Those rocks, both hard and soft, carbonate and clastic, that have a dominant grain-size bigger than clay or silt (>63 μm) Sedimentablagerungen mit Korngrößen größer als 0,063 mm (Sand, Kies, Steine und Blöcke) r 0 1 0
118 hustota density Dichte 1. fyzikální veličina, vyjadřuje poměr hmotnosti a objemu daného minerálu (m/V, SI = kg/m3, v mineralogii g/cm3). Závisí na dvou faktorech - na typu atomů v krystalové struktuře a na typu uspořádání atomů ve struktuře, 2. hodnota dané veličiny vztažená k jednotkovému objemu, délce nebo ploše the relationship between the mass of a substance and its size Physikalische Größe, die sich aus dem Quotienten einer Masse eines Körpers und seinem Volumen ergibt u, q 0 1 0
119 hydraulický gradient hydraulic gradient hydraulischer Gradient V porézním prostředí: míra změny hydraulické výšky na jednotku vzdálenosti ve směru proudění podzemní vody In porous media: measure of the decrease in head per unit distance in the direction of flow In porösen Medien: Rückgang der hydraulischen Höhe je Längeneinheit in Fließrichtung a, aa 1 0 1
120 hydrogeologický pozorovací vrt groundwater observation well, monitoring well Grundwassermessstelle Vrt který slouží ke sledování parametrů podzemní vody, jako jsou například hladina a další fyzikální a chemické parametry Station at which data on groundwater are obtained on one or more of the following elements: water level, water temperature and other physical and chemical properties of water, and rate and volume of abstraction and/or recharge (1) Messstation, an der Grundwasserdaten über einen oder mehrere der folgenden Variablen erhoben werden: Wasserstand, Wassertemperatur und andere physikalische und chemische Eigenschaften des Wassers sowie Verhältnis und Menge der Entnahme und/oder Neubildung
(2) Anlage zur Ermittlung hydrologischer Werte des Grundwassers, z.B. von Grundwasserstand, Grundwasserbeschaffenheit
a, aa, e 1 0 1
121 chemická analýza chemical analysis chemische Analyse Metoda identifikace a kvantifikace chemických složek v hornině Method of identification and quantification of chemical components in rocks Methode der Identifizierung und Mengenbestimmung von chemischen Bestandteilen in Gesteinen h 0 1 0
122 chemické složení (minerálu) chemical composition chemische Zusammensetzung látkové složení minerálu vyjádřené chemickým vzorcem The chemical composition of a substance describe the relative amounts of the elements that constitute the substance. It can be expressed with a chemical formula, such as an empirical or molecular formula Verbindung verschiedener (oder gleicher) chemischer Elemente zu einem Stoff. Diese werden normalerweise durch eine Formel dargestellt h 0 1 0
123 ignimbrit ignimbrite Ignimbrit Vulkanická, pyroklastická hornina deposition of a Pyroclastic, magmatic rock Ablagerung aus einem bimsreichen pyroklastischen Strom q 0 1 0
124 ichnofosilie, stopa po organismu trace fossil Spurenfossil litifikovaný doklad činnosti organizmů v sedimentárních horninách (pohyb po dně, hrabání apod.) Lithified vestige of activity of orgamisms in sedimentary rocks Fossile Lebensspuren in Sedimentgesteinen q 0 1 0
125 infiltrace infiltration Infiltration Pronikání vody ze zemského povrchu do půd a hornin. The downward movement of water from the atmosphere into soil or porous rock Zugang von Wasser durch enge Hohlräume in die Lithosphäre e, j 1 0 0
126 infiltrace břehová bank infiltrate Uferfiltrat Pronikání povrchových vod z nádrží nebo toků do hydrogeologických kolektorů pod vlivem hydraulického gradient Infiltration of surface water from reservoirs or streams into aquifers under the influence of hydraulic gradient Wasser, das aus oberirdischen Gewässern unmittelbar in den Grundwasserraum eingedrungen ist, ausgenommen durch Versickerung e 1 0 0
127 infiltrace uměl artificial groundwater recharge Künstliche Grundwasseranreicherung Záměrné přivádění povrchové vody do hydrogeologického kolektoru s cílem zvětšit vydatnost nebo zásobu podzemní vod Augmentation of the natural replenishment of groundwater in aquifers or groundwater reservoirs by supply of water through wells, through spreading or changing natural conditions Erhöhung des Grundwasservorrates in Grundwasserleitern oder Grundwasserspeichern durch Einleiten von Wasser über Brunnen, durch großflächige Wasserversickerung oder durch Veränderung der natürlichen Verhältnisse a 1 0 0
128 infiltrační kapacita infiltration rate Infiltrationsrate Rychlost infiltrace povrchové vody do půdy za daných podmínek na jednotce plochy The rate at which infiltration takes place expressed in depth of water per unit time Wasservolumen - ausgedrückt als Wasserhöhe - das in der Zeiteinheit je Flächeneinheit senkrecht in den Boden eindringt l, aa 1 0 1
129 infiltrační oblast infiltration area Infiltrationsfläche Území v hydrogeologické struktuře, kde dochází k infiltraci An area in hydrogeological structure where the infiltration of water takes place Fläche, auf der Wasser von der Oberfläche durch enge Hohlräume in die Lithosphäre gelangt e 1 0 0
130 intenzita evaporace evaporation rate Verdunstungsrate výpar z povrchu terénu nebo vodní hladiny za jednotku času Quantity of water which is evaporated from a given water surface per unit time Wassermenge, die von einer bestimmten Wasseroberfläche pro Zeiteinheit verdunstet wird a, aa 1 0 1
131 intercepce (proces) interception Interzeption Proces při kterém se srážková voda zachytí na vegetaci, odkud se odpaří zpět do atmosféry Process by which precipitation is caught and held by vegetation (canopy and litter structures) then may be lost by evaporation without reaching the ground Vorübergehendes Speichern von gefallenem Niederschlag oder abgesetztem Niederschlag an Pflanzenoberflächen e 1 0 1
132 intercepce (veličina) gross interception loss Interzeptionsverlust Množství srážkové vody, která se odpaří z vegetace a steliva zpět do atmosféry Rainfall evaporated from canopy and litter Von Kronenoberfläche und Streu verdunsteter Niederschlag a 1 0 1
133 interferenční barvy interference figure Interferenzfarbe barvy minerálů vznikající v polarizačním mikroskopu ve zkřížených nikolech. Vlivem polarizace bílého světla a dvojlomu paprsku při průchodu anizotropním minerálem dochází ke zpoždění řádného a mimořádného paprsku, při jeho opětném východu z minerálu se světlo opět skládá, ale s určitým fázovým posunem a proto je viditelné rozložené pestré spektrum barev, které je charakteristické pro daný minerál If a thin section of a crystal, cut perpendicular to the optic axis (uniaxial case) or to the acute bisectrix (biaxial case), is observed with a microscope under crossed Nicols and using convergent light, the pattern of coloured curves or rings and black areas which may be seen, if the correct technique is employed, is called an interference figure Entstehen bei der polarisationsmikroskopischen Untersuchung mit Tages- oder polychromatischem Glühlicht. Dadurch erfahren die verschiedenen Lichtwellen unterschiedlich große Gangunterschiede, wodurch doppelbrechende Kristalle im Gesichtsfeld farbig erscheinen p, q 0 1 0
134 Intervalová rychlost Interval velocity Intervallgeschwindigkeit rychlost šíření seismické energie v určitém intervalu horninového prostředí (do určité hloubky) The velocity of an interval in the subsurface measured by determining the traveltime over a depth interval along some raypath stellt eine Durchschnittsgeschwindigkeit über ein Tiefenintervall dar. Die Intervallgeschwindigkeit wird z.B. aus der Stapelgeschwindigkeit berechnet q, t 0 1 0
135 intruze intrusion Intrusion Vnikání magmatu do zemské kůry The forcing of molten rock into an earlier formation In den oberen Krustenteilen eindringende und hier erstarrende, natürlich vorkommende Gesteinsschmelze q 0 1 0
136 izolátor Aquitard Grundwasserhemmer Horninové těleso s výrazně (řádově) nižší propustností než je propustnost horninového prostředí v bezprostředním sousedství Rock massif with substantially (order of magnitude) lower permeability than the permeability of geological environment in its immediate neighborhood Teildurchlässige geologische Formation, die verglichen mit einem Grundwasserleiter nur sehr gering durchlässig ist a, h 1 1 0
137 jednoduchý střih simple shear Scherung (einfache) nekoaxiální rovinná deformace Deformation in which parallel planes in a material remain parallel and maintain a constant distance, while translating relative to each other Bei einfacher Scherung als Extremfall der nichtkoaxialen Verformung sind die Bewegungspfade der Teilchen parallel zueinander angeordnet und die Relativbewegungen im verformten Körper erfolgen an engständigen, zueinander parallelen Scherflächen h, q 0 1 0
138 jemnozrnný fine-grained feinkörnig, kleinkörnig Jemně zrnité sedimentární horniny, které mají velikost zrna v intervalu 0,063–0,2 mm Fine-grained sediments are those rocks, both hard and soft, carbonate and clastic, that have a dominant grain-size in the clay or silt grades (<63 μm) Sedimentablagerungen mit Korngrößen kleiner als 0,063 mm (Schluff und Ton) als feinkörnig h, r 0 1 0
139 jíl clay Ton nejjemnější frakce nezpevněných sedimentů s velikostí zrna menší než 0,002 mm Is a finely-grained natural rock or soil material. ISO 14688 grades clay particles as being smaller than 2 μm and silt particles as being larger Natürlich vorkommendes Material, das hauptsächlich aus Tonmineralteilchen besteht. Nach der Norm EN ISO 14688 werden alle Partikel < 2 µm (0.002 mm) als Ton definiert w, q 0 1 0
140 jílové minerály clay minerals Tonminerale různé skupiny fylosilikátů Various groups of phyllosilicates with the grainsize of clay Verschiedene Gruppen von Phyllosilikaten in der Korngröße von Ton w, q 0 1 0
141 jílovitá břidlice (sedimentární hornina) shale (argillite) Schieferton (Argillit) jílovitá sedimentární hornina bez skutečné foliace A fine-grained detrital sedimentary rock, formed by the consolidation (esp. by compression) of clay, silt, or mud Umfasst die Masse aller tonigen Sedimentgesteine, die jedoch verfestigt sind. Diese Tongesteine werden als Tonschiefer, Schiefertone und neuerdings auch als Tonsteine bezeichnet w, q 0 1 0
142 kalcifikovaný, provápnělý calcified verkalkt, kalzifiziert prosycený uhličitanem vápenatým Precipitation and/or sedimentation of calciumcarbonate Ausfällung und/oder Sedimentation von Calciumcarbonat h 0 1 0
143 kalcit calcite Kalzit karbonátový minerál Most important carbonate mineral Häufig vorkommendes Karbonatmineral , welches im trigonalen Kristallsystem kristallisiiert (CaCO3) w, q 0 1 0
144 kapradina fern Farn, Farnkraut oddělení cévnatých rostlin, množí se sporami A member of a group of vascular plants (plants with xylem and phloem) that reproduce via spores and have neither seeds nor flowers Gruppe von Gefäßsporenpflanzen, die die Schwestergruppe der Samenpflanzen bilden. Die Farne umfassen alle Gefäßsporenpflanzen exklusive der Bärlapppflanzen h 0 1 0
145 karbonát carbonate Karbonat V geologii a mineralogii termín "karbonát" může odkazovat jak na karbonátové minerály, tak na karbonátové horniny (které jsou tvořeny především z minerálů uhličitanu) a oba jsou tvořeny uhličitanovým iontem. In geology and mineralogy, the term "carbonate" can refer both to carbonate minerals and carbonate rock (which is made of chiefly carbonate minerals), and both are dominated by the carbonate ion Salz und Ester der Kohlensäure; Karbonatminerale entstehen chemisch durch Ausfällung aus einer Lösung und sind wesentlicher Bestandteil der Schalen mariner Organismen h 0 1 0
146 karotáž well logging (in general) Bohrlochmessung (allgemein) geofyzikální měření ve vrtu The practice of making a detailed record (a well log) of the geologic formations penetrated by a borehole Verschiedene physikalische und chemische Messverfahren, die in einem Bohrloch vollzogen und deren Ergebnisse anschließend in einer Übersicht zusammengefasst werden q 0 1 0
147 karotáž logging geophysikalische Bohrlochmessungen Geofyzikální průzkum ve vrtech Borehole-geophysical logging can provide a wealth of information that is critical in gaining a better understanding of subsurface conditions Durch geophysikalische Bohrlochmessungen können eine Vielzahl geologischer und hydraulischer Kennwerte bestimmt werden, welche für die Beschreibung des Bohrgrundes (der geologischen Schichtung und seiner Eigenschaften) benötigt werden z, q 1 1 0
148 karotáž wireline wireline logging "Wireline logging" karotáž při jádrovém vrtání systémem wire-line (s vnitřní jádrovnicí na laně); kontinuální měření geofyzikálními metodami ve vrtu Continous geophysical measurement after the drilling process where the measuring instrument is located at the end of a wire which is lowered in a borehole Kontinuierliche geophysikalische Messung nach dem Bohrvorgang, wobei das Messinstrument am Ende eines Kabels ("wire") befestigt ist, das in ein Bohrloch eingelassen wird h 0 1 0
149 katakláza cataclasis Kataklase křehká deformace Brittle deformation Tektonisch bedingte, spröde Gesteinsdeformation im Umfeld von Störungen q 0 1 0
150 klastický, úlomkovitý clastic klastisch Materiál, který především pochází z mechanického porušení jiných hornin. Description of a Mineral; Clastic rocks are composed of fragments, or clasts, of pre-existing minerals and rock aus mechanisch aufgearbeiteten Gesteinskörnern bestehend h 0 1 0
151 koeficient filtrace hydraulic conductivity hydraulische Leitfähigkeit Koeficient filtrace se číselně rovná filtrační rychlosti při jednotkovém hydraulickém gradientu Hydraulic conductivity is numerically equal to the filtration rate at a unit hydraulic gradient (1) Eigenschaft eines gesättigten porösen Mediums, welche die Beziehung (das sogenannte Darcy-Gesetz) zwischen dem spezifischen Abfluß und dem, diesen verursachenden, hydraulischen Gefälle bestimmt
(2) Quotient aus Filtergeschwindigkeit und zugehörigem Standrohrspiegelgefälle
a, aa, e 1 0 0
152 koeficient volné zásobnosti storage coefficient Speicherkoeffizient Objem vody, uvolněný ze statické zásoby hranolu kolektou jednotkové základně pří jednotkovém poklesu hladiny. Týká se kolektoru s volnou hladinou Volume of water an aquifer releases from or takes into storage per unit surface area of the aquifer per unit change of head Wasservolumen, das ein Grundwasserleiter pro Flächeneinheit Grundwasserleiter pro Einheit der Druckhöhenänderung abgibt oder aufnimmt a 1 0 1
153 kokolit coccolith Kokkolith druh vápnité nanofosilie A variety of calcareous nannofossils Teil des Kalkskelettes einer einzelligen Alge (Coccolithophorida) h 0 1 0
154 kolektor aquifer Aquifer Horninové těleso s výrazně vyšší propustností než je propustnost bezprostředně sousedícího horninového prostředí Rock massif having substantially greater permeability than the permeability of the rock environment immediately adjacent to it Unter der Erdoberfläche liegendes lockeres oder festes Gestein, dessen zusammenhängende Hohlräume (Poren, Klüfte) groß genug sind, dass Wasser leicht hindurchströmen kann c 1 0 0
155 kondenzace mlhy fog precipitation Nebelniederschlag Kondenzace vody z mlhy. Liquid precipitation from intercepted or fallen fog Flüssiger, aus Nebel abgefangener oder gefallener Niederschlag e 1 0 1
156 konglomeráty conglomerates Konglomerate klastická sedimentární hornina obsahující přes 50% zaoblaných klastů nad 2 mm is a coarse-grained clastic sedimentary rock that is composed of a substantial fraction of rounded to subangular gravel-size clasts, e.g., granules, pebbles, cobbles, and boulders bezeichnet in der Geologie ein grobkörniges, klastisches Sedimentgestein, das aus mindestens 50 % gerundeten Komponenten (Kies oder Geröll) besteht, welche durch eine feinkörnige Matrix verkittet ist p, q 0 1 0
157 korál coral Koralle přisedlí, výlučně mořští, nejvýše organizovaní láčkovci, žijí soliterně nebo v koloniích, útesotvorní Corals species include the important reef builders that inhabit tropical oceans and secrete calcium carbonate to form a hard skeleton Zusammenfassender Begriff für die Vertreter der marinen Cnidaria (Nesseltiere), die ein Kalkskelett aus Calciumcarbonat bilden und größtenteils koloniebildend sind h, q 0 1 0
158 korekce na reliéf Terrain correction Reliefkorrektur Oprava tíhových dat na výšku terénu (hory a údolí) provedená v závislosti na digitálním modelu terénu. Korekce odchylky pozorovaného gravitačního zrychlení způsobené změnami topografie v blízkosti každého měřícího bodu. Correction of the gravity data for the terrain (mountains or valleys); Is done with a digital elevation model. Correction for variations in the observed gravitational acceleration caused by variations in topography near each observation point Korrektur der lokalen Massenanziehung des Geländes (der Berge oder Täler); erfolgt mit einem digitalen Geländemodell. Die Geländekorrektur der beobachteten Gravitationsbeschleunigung, die durch Schwankungen der Topographie in der Nähe jedes Beobachtungspunktes verursacht wird q 0 1 0
159 koryto channel Rinne ohraničuje vodní tok. Proudí jím voda z vyšších poloh do nižších. Díky erozní síle vody dochází k postupnému zahlubování do podloží. Říční koryto vytváří říční údolí. Channel is a type of landform consisting of the outline of a path of relatively shallow and narrow body of fluid, most commonly the confine of a river, river delta or strait Erosionsform im Gelände. Dort, wo sich Wasser oberirdisch ansammelt, wäscht es meist rinnenförmige Vertiefungen aus h 0 1 0
160 krystalinikum crystalline rock Kristallin geologické jednotky tvořené metamorfovanými a magmatickými horninami Geological units consisting of metamorphic rocks and granitoids Bezeichnung für Magmatite und Metamorphite zur Unterscheidung von Sedimenten p, q 1 1 0
161 krytosemenné rostliny angiosperms, flowering plants Angiospermen, Bedecktsamer rostliny, jejichž semena jsou kryta v plodech, bylinné, keřovité i stromové typy s listy, vyvíjejí se od křídy The flowering plants (also seed-producing plants) are the most diverse group of land plants Angiospermen (manchmal auch im engeren Sinne als „Blütenpflanzen“ bezeichnet); bilden die größte Klasse der Samenpflanzen h, q 0 1 0
162 křemen quartz Quarz Minerál složený z atomů křemíku a kyslíku (oxid křemičitý) Mineral composed of silicon and oxygen atoms Mineral mit der chemischen Formel SiO2, häufigstes Mineral der Erdkruste w, q 0 1 0
163 křemenná žíla, žilný křemen quartz dyke, quartz vein Quarzgang Magmatická žíla tvořená především křemenem. Křemenné žíly jsou tvořeny zbytkovou taveninu, která se skládá téměř výhradně z oxidu křemičitého. Distinct sheetlike body of crystallized quartz within a rock Magmatischer Gang, der überwiegend von Quarz gebildet wird. Quarzgänge sind typische weit entfernte Ausbildungen von Plutoniten, bei denen die Restschmelzen fast ausschließlich aus Kieselsäure bestand h, q 0 1 0
164 křivka depresní depression curve Absenkkurve Průsečnice svislé roviny s depresní plochou podzemního proudu ve směru jeho pohybu Point of intersection of a vertical plane with watertable- drawdown surface of groundwater in the direction of its flow Die Absenkkurve stellt die Neigung des sich durch Wasserentnahme einstellenden, Absenktrichters dar h 1 0 0
165 kužel depresní depression cone Absenktrichter Depresní prostor při odběru vody ze studny nebo z vrtu s plošně radiálním přítokem se označuje jako depresní kužel A depressing space originating during withdrawal of water from a well or borehole with areally radial inflow is referred to as depression cone Trichterartige Absenkung der Grundwasserdruckfläche, die den Einflußbereich eines Brunnens bestimmt a 1 0 0
166 kvarcit quarzite Quarzit metamorfovaná hornina bohatá na křemen, např. původně pískovec Metamorphic sandstone Metamorpher Sandstein; sekundär durch Kieselsäure zementiertes, klastisches Sediment oder Sedimentgestein w, q 0 1 0
167 lamina lamina Laminierung nejjemnější typ zvrstvení Small-scale sequence of fine layers (singular: lamina) that occurs in sedimentary rocks. Laminae are normally smaller and less pronounced than bedding Als Lamination wird ein lagig aufgebautes Sedimentgefüge verstanden, dessen Einzellagen (Lamina) Stärken bis maximal 1 cm erreichen h, q 0 1 0
168 laminace, zvrstvení bedding (lamination) Schichtung zvrstvení sedimentární horniny, odraz fyzikálních sedimentárních procesů Result of changing deposition conditions Ergebnis wechselnder Ablagerungsbedingungen h, q 0 1 0
169 lamprofyr lamprophyr Lamprophyr Skupina tmavých žilných magmatických hornin, které se navzájem liší svým minerálním složením, stavbami a značnou varialibilitou chemického složení. Jsou odlišné od typických plutonických i vulkanických hornin. A group of hypabyssal igneous rocks characterised by abundant primary hydrous silicates in phenocrysts and/ or groundmass, lacking felsic phenocrysts, usually occurring in dykes. Vielfältige Gruppe von dunklen Ganggesteinen, die nach ihren chemischen und mineralogischen Zusammensetzungen und nach ihren Gefügen keinem gängigen Plutonit oder Vulkanit entsprechen w, q 0 1 0
170 lilijice Sea lilies (crinoidea) Seelilie (Crinoidea) mořští, přisedle žijící ostnokožci, tělo tvoří kalich, ramena a stonek crinoids which in their adult form are attached to the sea bottom by a stalk are commonly called sea lilies. Crinoids are characterised by a mouth on the top surface that is surrounded by feeding arms meist mittels eines gegliederten Stieles am Meeresboden festgewachsener Stachelhäuter (Echinoderme) mit regelmäßig angeordneten Kelchplatten und beweglichen Armen h 0 1 0
171 lineace minerální stretching lineation Streckungslineare lineace způsobená duktilní deformací horninotvorných součástí (minerály, klasty nebo fosilie) Are formed by shearing of rocks during asymmetric deformation of a rock mass Auslängung von Mineralen in einer bestimmten Richtung h 0 1 0
172 litofacie lithofacies Lithofazies soubor hornin vznikajících ve stejném sedimentárním prostředí, resp. stejnými procesy Combination of specific rock characteristics that reflect its environment of deposition and genesis Gesamtheit der anorganogenen Charakteristika eines Gesteins h, q 0 1 0
173 litologické rozhraní lithological boundery lithologische Grenze hranice mezi rozdílnými geologickými jednotkami Boundary between different geological units Grenze zwischen verschiedenen geologsichen Einheiten h, q 0 1 0
174 litologie lithology Lithologie studium hornin, včetně popisu jejich mineralogického složení a textury Study of rocks, including the description of their mineral composition and texture Beschreibt und unterscheidet die Gesteine nach mesoskopischen Merkmalen (mesoskopisch). Heute wird häufig die mineralische Zusammensetzung und Textur eines Gesteins als dessen Lithologie bezeichnet h, q 0 1 0
175 litorální littoral litoral pobřežní Part of a sea, lake or river which is close to the shore an einer Küste oder einem Ufer auftretend h 0 1 0
176 ložisko rudy ore deposit Erzlagerstätte
ekonomicky významné přirozené nahromadění minerálů obsahující zájmový prvek An ore deposit is an accumulation of ore Natürliches Vorkommen von Erzen, welche lokal in hohen Konzentrationen auftreten h, q 0 1 0
177 magnetická susceptibilita magnetic susceptibility magnetische Suszeptibilität fyzikální veličina popisující vlastnosti horniny v magnetickém poli; poměr magnetizace horniny na vnějším magnetickém poli Magnetizability of matter in an external magnetic field das Verhältnis des Betrages der Magnetisierung zu dem der magnetischen Feldstärke q 0 1 0
178 magnetický průzkum magnetic investigation magnetische Erkundung geofyzikální měření metodou magnetometrie Geophysical measurement by the magnetometry Zerstörungsfreie geophysikalische Methode mittels Magnetometer h, q 0 1 0
179 masiv massif Gebirgsmassif Horské jednotky omezené zlomy nebo vrásami Section of a planet's crust that is demarcated by faults or flexures Geschlossene Gebirgseinheit h, o 0 1 0
180 masív hydrogeologický hydrogeologie massif Festgesteinsgrundwasserleiter Hydrogeologická strukturní jednotka, tvořená komplexy zpevněných hornin bez významnějších souvislých hydrogeologických kolektorů vrstevního typu (vrstevních kolektorů), s oběhem podzemní vody, který je soustředěn převážně do připovrchové zóny a do puklinových zón Hydrogeological structure formed by complexes of consolidated rocks with no significant continuous hydrogeological aquifers of bedding type (- the bedding aquifers) with circulation of groundwater, which is concentrated mainly in sub- surface zones and fracture zones Weitestgehend durch Festgestein geprägte hydrogeologische Struktur, in welcher der Hauptteil der Grundwasserbewegung in den Klüften und den darüberliegenden obersten Bodenschichten stattfindet h, q 1 0 0
181 masové vymírání mass extinction Massenaussterben jev evoluce, hromadné vymření velkého množství druhů Widespread and rapid decrease in the biodiversity on Earth ein seltenes, aber verheerendes Ereignis im Lauf der Erdgeschichte, das innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums (wenige 1000 bis 100.000 Jahre) zum Tod eines signifikanten Teils der Biomasse sowie zum Aussterben zahlreicher Arten (Art) führt q 0 1 0
182 meandr meander Mäander zákrut řeky (u řek s vysokou sinuositou) River bend (high-sinuosity rivers) stark gewundener Flusslauf bei geringem Gefälle h, v 0 1 0
183 mechovka bryozoan Bryozoe, Moostierchen Mořští kolonioví přisedle žijící živočichové, mohou být útesotvorní A phylum of aquatic invertebrate animals. Typically about 0.5 millimetres long Kleinstlebewesen; bilden einen der großen, formenreichen wirbellosen Tierstämme (4500 rezente, 16.000 fossile Arten). Sie sind meist unter 1 mm groß q 0 1 0
184 mělkomořské shallow-marine, neritic flachmarin, neritisch část kontinentálního šelfu do cca 200 m hloubky Shallow part of the continental shelf, less than circa 200 metres (660 ft) deep Flacher Schelfbereich, weniger als etwa 200 m Wassertiefe h 0 1 0
185 mělkovodní shallow water Flachwasser subakvatické prostředí přiléhající k pobřeží, proximální Proximal subaquatic depositional environment, close to the shoreline Proximaler (landnaher) subaquatischer Alblagerungsbereich (Sublitoral) h 0 1 0
186 měrný profil vodního toku gauging section, flow cross-section Durchfluss(mess)querschnitt Příčný profil vodního toku, kde se provádí měření rychlosti proudění za účelem stanovení průtoku korytem. Selected river cross-section, orthogonal to the flow direction, where flow velocity is measured to calculate the discharge Ausgewählter Querschnitt eines Fließgewässers normal zur Hauptströmungsrichtung, in dem Fließgeschwindigkeiten zur Ermittlung des Abflusses bzw. Durchflusses bestimmt werden e 1 0 1
187 metagranit metagranite Metagranit metamorfovaná magmatická hornina (granit), často světlé barvy Metamorphic felsic rocks Beginnend metamorph überprägter Granit oder Granitoid q 0 1 0
188 metagranodiorit metagranodiorite Metagranodiorit metamorfovaná původní magmatická hornina (granodiorit) Metamorphic felsic rocks with more Plagioclase than alkali-feldspar Beginnend metamorph überprägter Granodiorit q 0 1 0
189 metakonglomerát metaconglomerate Metakonglomerat metamorfovaný konglomerát Metamorphic conglomerate Metamorph überprägtes Konglomerat w, q 0 1 0
190 metamorfované horniny metamorphic rocks metamorphe Gesteine, Metamorphite Metamorfní horniny vznikají přeměnou existujících horninových typů v procesu zvaném metamorfóza. Původní hornina je vystavena teplotě a tlaku, což způsobuje její fyzikální nebo chemické změny. Metamorphic rocks arise from the transformation of existing rock types, in a process called metamorphism. The original rock is subjected to heat and pressure, causing profound physical or chemical change Gestein, das durch Metamorphose entsteht. Ursache für die Bildung von metamorphen Gesteinen sind Änderungen in den physikalischen (Druck, Temperatur) und chemischen Bedingungen h, q 0 1 0
191 metamorfóza kontaktní contact metamorphism Kontaktmetamorphose lokální, kontaktní, statická termální metamorfóza Kind of metamorphism; local static thermometamorphism Art der Metamorphse; lokal auftretende Umwandlung von Gesteinen durch hohen Druck und geringer Temperatur; tritt vor allem bei Magmenkontakt auf q 0 1 0
192 metamorfóza regionální regional metamorphism Regionalmetamorphose velko plošná metamorfóza. V důsledku napětí a teplotní expozice dochází k minerálním změnám a deformaci hornin. Large extended metamorphism because of stress and temperature exposure eine großräumige Metamorphose, die Gebiete von mehreren Tausend Quadratkilometern erfaßt; vor allem Durch eine Gebirgsbildung verursacht h, q 0 1 0
193 migmatit, migmatitizace migmatite, migmatization Migmatit, Anatexis částečně natavená hornina A banded metamorphic rock, pervasively heterogeneous on a meso- to megascopic scale. It typically consists of darker bands rich in mafic minerals and lighter quartzofeldspathic parts ein in der kontinentalen Erdkruste weit verbreitetes, grob gemengtes Gestein, das aus deutlich unterscheidbaren, nach Mineralbestand und Gefüge verschiedenen Anteilen besteht, wobei ein Teil als metamorphes Gestein anzusprechen ist, während der andere Teil typische Merkmale von Magmatiten zeigt w, q 0 1 0
194 mikrofosilie microfossil Mikrofossil fosilie mikroskopického měřítka Mikrofossil Mikroskopisch kleines Fosssil h 0 1 0
195 mikropaleontologie micropaleontology Mikropaläontologie věda studující mikroskopické zbytky fosilních organizmů Branch of paleontology that studies microfossils, or fossils that require the use of a microscope to see the organism, its morphology and its characteristic details Teilgebiet der Paläontologie, das sich mit dem Studium der Mikrofossilien befasst h, q 0 1 0
196 mineralizace mineralization Mineralisation přínos rudních (i nerudních) substancí v souvislosti se vznikem ložisek Transformation of organic substances into inorganic substances Bildung mineralischer Verbindungen h 0 1 0
197 mlž bivalve Muschel, Zweiklapper (Bivalvia) vodní, dvoustranně souměrní měkkýši Class of marine and freshwater molluscs that have laterally compressed bodies enclosed by a shell consisting of two hinged parts Klasse der Weichtiere; Meerestier mit zweiklappigem Gehäuse und ohne deutlich abgesetzten Kopf h, q 0 1 0
198 množství srážek precipitation intensity Niederschlagsintensität Množství srážkové vody, spadlé za jednotku času Amount of precipitation collected in unit time interval Menge des Niederschlages pro Zeiteinheit a 1 0 1
199 mocnost zvodně thickness of groundwater body Mächtigkeit des Grundwasserleiters Vertikální vzdálenost mezi vrchní a spodní hranicí zvodně The vertical distance between the upper and lower boundary of an aquifer Lotrechte Abstand zwischen Unter- und Oberkante des Aquifer h 1 0 0
200 model numerický numerical model Numerisches Modell Zpracovává a vyjadřuje hydrogeologické poměry určitého celku pomocí počítačového programu. Vychází z konceptuálního modelu, ze zhodnocení geometrie a anatomie hydrogeologických těles A mathematical tool to study processes of the real world. It is based on a conceptual model, a physical equation system and a numerical solution method Ein mathematisches Werkzeug zum Studium von Vorgängen in der realen Welt, bestehend aus einer Modellkonzeption, einem geschlossenen physikalischen Gleichungssystem und einem numerischen Lösungsverfahren. d 1 1 0
201 model konceptuální conceptual model konzeptionelles Modell Výsledek interpretace hydrogeologických a souvisejících geologických, geomorfologických, hydrochemických a klimatických poměrů hydrogeologického celku, včetně stanovení okrajových podmínek The result of interpretation of hydrogeological and related geological, geomorphological, hydrochemical, hydrogeological and climatic conditions in hydrogeological structure, including the determination of boundary conditions Ein Modell, das sich auf physikalische Gesetze in vereinfachter Näherung stützt und ein gewisses Mass an Empirie enthält. Hierzu gehören die meisten, auf der Basis der Einzelspeicher oder Speicherkaskadenansätzen beruhenden Niederschlags-Abfluss-Modelle und die Wasserhaushaltsmodelle d 1 0 0
202 mořská houba sponge Schwamm nejníže organizovaní, výlučně mořští přisedle žijící mnohobuněční živočichové Members of the phylum Porifera. They are multicellular organisms that have bodies full of pores and channels allowing water to circulate through them Vielzellige aquatische Lebewesen. Wirkten in der Vergangenheit mehrmals als wichtige Riffbilder h, q 0 1 0
203 mořské dno seafloor Seeboden, Ozeanboden dno oceánu Bottom of the ocean Der von Meerwasser bedeckte Teil der Lithosphäre der Erde q 0 1 0
204 mořský marine marin související s mořem Adjective meaning of or pertaining to the sea or ocean durch das Meer entstanden, zum Meer gehörend, im Meer lebend q 0 1 0
205 mylonit mylonites Mylonit Drcená metamorfovaná hornina vytvořená lámáním a smykovým napětím (duktilní deformace) Crushed metamorphic rock formed by cracking and shear stress (ductile deformation) feinkörniger, foliierter Tektonit, der sich in duktilen Scherzonen bildet, gewöhnlich mit deutlicher Dehnungslineation w, q 0 1 0
206 nábrus polished section, thin sections or thin slices Dünnschliff naleštěný vzorek horniny (rudy) pro mikroskopické studium v odraženém světle Laboratory preparation of - for example - rocks and minerals for use with a polarizing petrographic and microscope durchsichtige Plättchen unterschiedlicher Größe in einer Dicke zwischen 0,02-0,03 mm. Sie werden von Gesteinen, Mineralien, Fossilien oder mit Spezialharz gehärteten anderen Materialien angefertigt, um unter dem Mikroskop ihre Zusammensetzung, ihre optischen Eigenschaften oder Feinstrukturen zu bestimmen h, q 0 1 0
207 nahosemenné rostliny gymnosperms Nacktsamer rostliny, jejichž semena nejsou uzavřena semeníkem, vyvíjejí se od devonu Group of seed-producing plants that includes conifers, cycads, Ginkgo, and gnetophytes. The name is based on the unenclosed condition of their seeds Samenpflanzen, deren Samenanlagen nicht von den Fruchtblättern eingeschlossen werden, sondern an deren Unterseite sitzen h, q 0 1 0
208 nasunutí, přesmyk thrust (fault) Überschiebung Reverzní zlom s nízkým úhlem a měřitelným posunem Low-angle reverse fault with measurable displacement Störung, an der sich das Hangende aufwärts über das Liegende bewegt hat, und deren steilste Teile unter einem Winkel 45° zur Horizontalen angelegt wurden g, w 0 1 0
209 nekton nekton Nekton aktivně plovoucí živočichové ve vodním prostředí Actively swimming aquatic organisms in a body of water Alle aquatisch lebenden, aktiv schwimmenden Tiere h, q 0 1 0
210 nenasycená zóna unsaturated zone, zone of aeration ungesättigte Zone Část geologického prostředí, ve které jsou póry částečně zaplněné vodou a částečně vzduchem That portion of the lithosphere in which the interstices are filled partly with air and partly with water Gesteinskörper, der zum Betrachtungszeitpunkt nicht vollständig mit Wasser gefüllt ist. Die ungesättigte Zone umfasst den Sickerraum ohne den geschlossenen Kapillarraum a, e 1 0 1
211 niva flood plain Überflutungsebene, Auenfläche Pás relativně rovné plochy přiléhající k říčnímu korytu. The surface or strip of relatively smooth land adjacent to a river channel, constructed by the present river in its existing regimen and covered with water when the river overflows its banks einem Wasserebene (Gerinne, Bach, Fluss) benachbarter Bereich, der unter natürlichen Umständen bei Hochwasser überflutet wird w, q 0 1 0
212 obalová voda adhesive water Haftwasser Voda v tenkém povlaku zrn, kterou v této formě udržují molekulární síly Water that is held in the unsaturated soil zone against the force of gravity Wasser in der ungesättigten Zone, das gegen die Schwerkraft gehalten wird. Als Haftwasser im engeren Sinne wird hygroskopisches Wasser, Adsorptionswasser und Porenwinkelwasser verstanden. Der Begriff umfaßt nicht das durch Oberflächenkräfte in der gesättigten Zone gebundene Wasser e 1 0 1
213 objem evapotranspirace evapotranspiration Evapotranspiration Množství vody, přenesené z půdy do atmosféry procesí evaporace a transpirace rostlin. Quantity of water transferred from the soil to the atmosphere by evaporation and plant transpiration (1) Wassermenge, die durch Evaporation vom Boden und Transpiration von den Pflanzen in die Atmosphäre gebracht wird
(2) Summe aus Bodenverdunstung, Interzeptionsverdunstung und Transpiration
a, e 0 0 1
214 objem puklin fissure volume Kluftvolumen Objem definovaný délkou a otevřenosti puklin The fissure volume is given as the product of length and opening distance (cross-section) of all fissures Das Kluftvolumen eines Gesteinskörpers ergibt sich aus der Länge und Öffnungsweite aller Klüfte. Es kann bei entsprechenden Aufschlussverhältnissen durch Ausmessen der Kluftöffnungsweiten in zwei senkrecht aufeinander stehenden Aufschlussebenen erfolgen d 1 0 1
215 objemová hustota bulk density Lagerungsdichte hodnota dané veličiny vztažená k jednotkovému objemu It is defined as the mass of many particles of the material divided by the total volume they occupy Kenngröße des Bodens. In der Ingenieurgeologie ist damit der Grad der Verdichtung des Bodens gemeint, während in der Bodenkunde schlicht die Dichte des Bodens beschrieben wird h 0 1 0
216 odběr sampling Probenahme pravidla pro odběr vzorků pro laboratorní zpracování Process of selecting and collecting a rock samples. The measured value for the sample is an neutral valuation for the whole Entnahme einer Stichprobe nach einem festgelegten Verfahren h 0 1 0
217 odolnost persistence Widerstandsfähigkeit trvanlivost minerálu proti zvětrávání Resistance of a mineral and/or rocks against environmental conditions, e.g. erosion Resistenz eines Minerals oder Gesteins gegenüber äußeren Einflüssen, wie Verwitterung h 0 1 0
218 Odpor resistivity spezifischer Widerstand Rezistivita (měrný elektrický odpor nebo také specifický elektrický odpor) je fyzikální veličina charakterizující lokální vodivostní či odporové vlastnosti látek The resistivity (or specific electrical resistance) characterizes the local conductivity or resistance properties of the electrical conducting substances Temperaturabhängige Materialkonstante. Er wird vor allem zur Berechnung des elektrischen Widerstandes einer (homogenen) elektrischen Leitung oder einer Widerstands-Geometrie genutzt h 0 1 0
219 odporová metoda resistivity method elektrische Widerstandsmessung geofyzikální metoda, která měří měrný odpor hornin A geophysical method that measures the resistivity of the rocks Geophysikalische Methode, welche den Widerstaand des Untergrundes (Locker- und Festgestein) misst h 0 1 0
220 odraznost reflectivity Reflexionsvermögen 1. poměr intenzity odraženého světla k celkové intenzitě kolmo dopadajícího světla (v %). 2. schopnost materiálu odrážet energii fyzikálních polí (např. seismickou energii) The ability of material to reflect the energy of physical fields (eg seismic energy) Verhältnis zwischen reflektierter und einfallender Intensität als Energiegröße, z. B. bei Schallwellen (Schalldruck, Schallfeldgröße) h 0 1 0
221 odtok celkový total runoff Gesamtabfluss Souhrn všech složek odtoku procházejícího závěrovým profilem za daný časový interval A sum of all components of runoff through the closing profile at a given time interval Gesamtabfluss setzt sich aus dem Oberflächenabfluss, dem Zwischenabfluss und dem Basis- oder Grundwasserabfluss zusammen e, h 1 0 1
222 odtok hypodermický interflow Zwischenabfluss Složka celkového odtoku, která stéká do koryta toku v bezprostřední vrstvě pod povrchem povodí, aniž by dosáhla hladiny podzemní vody That portion of the precipitation which has not passed down to the water table, but is discharged from the area as subsurface flow into stream channels Teil des Abflusses, der dem Vorfluter als Reaktion auf ein auslösendes Ereignis (Niederschlag oder Schneeschmelze) aus den oberflächennahen Bodenschichten zugeflossen ist. Der Zwischenabfluß ist gegenüber dem Oberflächenabfluß zeitlich verzögert a, aa, e 1 0 0
223 odtok podzemní groundwater runoff, baseflow Basisabfluss objem podzemní vody, která odtekla z povodí nebo z jiného územního celku za časovou jednot The volume of groundwater that was drained from the basin or from another territorial unit per one time unit Teil des Abflusses, der einem Gerinne hauptsächlich aus dem Grundwasser zufließt, aber auch von Seen und Gletschern, wenn über längere Zeit kein Zufluß aus Niederschlag oder Schneeschmelze auftritt a 1 0 0
224 odtok povrchový surface runoff Oberflächenabfluss Složka celkového odtoku, která odtéká z povodí do sítě vodních toků po povrchu terénu Component of the total runoff that flows over the ground surface into a stream Teil des Abflusses, der dem Vorflutel als Reaktion auf ein auslösendes Ereignis (Niederschlag oder Schneeschmelze) über die Bodenoberfläche unmittelbar zugeflossen ist e, aa 1 0 0
225 okrajové podmínky zvodněného systému boundary conditions of groundwater models Randbedingungen des Grundwassermodells Hydraulické podmínky, kterými se řídí výměna vody mezi zvodněným systémem a jeho okolím. Hydraulic conditions governing the exchange of water between the waterbearing system and its neighborhood Definition für den Austausch von Wasser an den Grenzen zwischen betrachtetem Untergrundkörper und seiner angrenzenden Umgebung aa 1 0 0
226 opakní minerál opaque mineral Opakmineral Neprůhledný minerál, většinou kovového lesku, odráží světlo Mineral phase with no light transmittance Lichtundurchlässiges Mineral w,q 0 1 0
227 orogeneze orogeny, mountain building Orogenese, Gebirgsbildung Proces, kterým byly vytvořeny struktury v hornatých oblastech, včetně násunů, vrásnění, vzniku zlomů a dislokací. S procesem orogeneze souvisí metamorfismu a plutonismu. The process by which structures within fold-belt mountainous areas were formed, including thrusting, folding, and faulting in the outer and higher layers, and plastic folding, metamorphism, and plutonism in the inner and deeper layers Die Gesamtheit aller Prozesse, die zur Entwicklung eines Orogens (Gebirges) beitragen w, q 0 1 0
228 ortorula orthogneiss Orthogneis metamorfovaná magmatická hornina Metamorphic rock. Orthogneiss is gneiss derived from igneous rock Metamorphes Gestein. Das Ausgangsgestein war ein Magmatit w, q 0 1 0
229 oscilační čeřina oscillatory ripple Oszillationsrippel symetrické čeřiny produkované vlněním Wave-induced symmetric ripples symmetrische Rippel durch die pendelnde Wellenbewegung h, q 0 1 0
230 ostnokožec echinoderm Echinoderm, Stachelhäuter mořští solitérní živočichové s tělem nejčastěji paprsčitě souměrným podle pěti hlavních os The common name given to any member of the phylum Echinodermata of marine animals. Representatives are for example sea lilies, sea stars and sea cucumbers Tierstamm, der durchweg aus Meeresbewohnern besteht. Zu Ihnen gehören u.a. die Seeigel (Echinoiden), Seelilien (Crinoiden), die Seesterne und die Seegurken h, q 0 1 0
231 paleoekologie paleoecology Paläoökologie věda studující vztahy mezi někdejšími organismy a jejich prostředím Study of interactions between organisms and/or interactions between organisms and their environments across geologic timescales Lehre von den fossilen Lebensräumen und deren Lebensgemeinschaften, betrachtet also die Ökosysteme der erdgeschichtlichen Vergangenheit h 0 1 0
232 paleontologie paleontology Paläontologie věda o životě v minulých geologických dobách Study of ancient life Wissenschaft vom Leben der Vorzeit. Ihr Forschungsobjekt sind die in Sedimentgesteinen eingebetteten Fossilien im weitesten Sinn, das heißt alle Zeugnisse früheren Lebens q 0 1 0
233 pánev (sedimentární pánev) basin (sedimentary basin) Becken deprese okrouhlého nebo protáhlého tvaru o rozměru od kilometru po tisíce km, vyplněná mocnými nezvrásněnými sedimenty obvykle mořského původu, poklesající během sedimentace Sedimentary basins are regions of Earth of long-term subsidence creating accommodation space for infilling by sediments ausgedehnter, in Bezug zur Umgebung tiefer liegender Ablagerungsraum, in den aufgrund von Absenkung z.T. erhebliche Sedimentmächtigkeiten gebildet werden h, q 0 1 0
234 parageneze paragenesis Paragenese asociace minerálů vyskytujících se společně A characteristic association or occurrence of minerals or mineral assemblages in ore deposits, connoting contemporaneous formation. eine charakteristische Vergesellschaftung von Mineralen, die annähernd gleichzeitig, d.h. unter gleichen physikalisch-chemischen Bedingungen gebildet wurden w, q 0 1 0
235 pararula paragneiss Paragneis metamorfovaná sedimentární hornina A metasedimentary rock rock with a gneissic texture; a gneiss formed by the metamorphism of a sedimentary rock Metamorphes Gestein, dessen Ausgangsgestein ein siliziklastisches Sedimentgestein war w, q 0 1 0
236 perkolace quantity of seepage water,
quantity of percolating water
Sickerwasserrate Proudění tekutiny skrz nenasycené porézní prostředí v důsledku gravitační síly Flow of a liquid through an unsaturated, porous medium, e.g. water in soil, under the influence of gravity Menge an unterirdischem Wasser, das sich durch Überwiegen der Schwerkraft im Sickerraum abwärts bewegt, betrachtet über einen definierten Zeitraum {verändert nach e} e 1 0 1
237 pF pF pF-Wert Dekadický logaritmus kapilární tlakové výšky v cm. Decimal logarithm of the capillary head expressed in cm (1) Zehnerlogarithmus der in cm angegebenen Wassersäule
(2) Maß für die Saugspannung
a 1 0 1
238 pilotní lokalita pilotarea Pilotgebiet Vymezený prostor, určeny k ověření a interpretaci odborných základů výzkumu. Spacial deteminition, to develope and derive scientific basics for the project. Ein in seiner räumlichen Ausdehnung exakt festgelegtes Gebiet, welches für die Erarbeitung fachlicher Grundlagen im Projekt betrachtet wird aa 1 1 1
239 písek sand Sand nezpevněný klastický sediment o velikosti zrna 0,06-2 mm A loose aggregate, unlithified mineral or rock particles of sand size Ein loses Aggregat von Mineral- oder Gesteinspartikeln zwischen 0,063 - 2 mm Größe. Ohne nähere Spezifizierung ist silikatisches Material gemeint. w, q 0 1 0
240 pískovce hrubě zrnité coarse-grained sandstones Grobsandstein pískovce s velikostí zrna 0,5–2 mm Sandstone, which have a grain-size between 0,63–2 mm Sandstein, der eine Korngröße zwischen 0,63–2 mm hat h 0 1 0
241 pískovce jemnozrnné fine-grained sandstone Feinsandstein, feinkörniger Sandstein Pískovce, které mají velikost zrna v intervalu 0,063–0,2 mm Sandstone, which have a grain-size between 0,063–0,2 mm Sandstein, der eine Korngröße zwischen 0,063–0,2 mm hat h 0 1 0
242 pískovce středně zrnité medium-grained sandstone mittelkörniger Sandstein pískovce s velikostí zrna 0,2–0,63 mm Sandstone, which have a grain-size between 0,2 - 0,63 mm Sandstein, der eine Korngröße zwischen 0,2 - 0,63 mm hat h 0 1 0
243 pískovec glaukonitický greensand glaukonitischer Sandstein Zelenkavý písek nebo pískovec, vzniká v mořském prostředí, obsahuje znatelné množství zaoblených nazelenalých zrn jako smektit či glaukonit Sand or sandstone which has a greenish color. This term is specifically applied to shallow marine sediment, that contains noticeable quantities of rounded greenish grains like smectite and glauconite Sandstein, der einen relativ hohen Anteil an Glaukonit beinhaltet und dadurch eine grüne Farbe aufweist w, q 0 1 0
244 pískovec křemenný quartzose sandstone Quarzsandstein pískovec tvořený zejména křemenem Sandstone composed primarily of quartz Sandstein, dessen Hauptkomponente Quarz ist h 0 1 0
245 pískovec kvádrový "quader sandstone" Quadersandstein Starý termín kameníků pro křídové pískovce, které mají často tvar kvádru Old term of stonecutters. Cretaceous Sandstones often have a quader-shaped form Alter Begriff von Steinmetzen. Durch tektonische Aktivitäten entstandene Kluftmuster zerteilen (in diesem Fall) Sandsteine in Quaderform. Diese Form tritt häufig in der Kreidezeit auf h 0 1 0
246 plankton plancton Plankton organizmy pasivně transportované ve vodním sloupci Smallest organisms passively transported in the water column living Gesamtheit der im Wasser treibenden und schwebenden Organismen h, q 0 1 0
247 pleochroismus pleochroism Pleochroismus vlastnost průhledných, barevných, anizotropních minerálů měnit v polarizovaném světle, v různých optických směrech, intenzitu a odstíny barev The property of exhibiting different colors in different directions by transmitted polarized light Begriff aus der optischen Gesteinsmikroskopie; unterschiedliches Absorptionsverhalten der beiden durch Doppelbrechung entstehenden, senkrecht zueinander linear polarisierten Strahlen in einem Mineral w, q 0 1 0
248 plutonické horniny plutonic (intrusive) rocks plutonische (intrusive) Gesteine Magmatické horniny, které vznikají ve velkých hloubkách zemské kůry extrémně pomalým ochlazováním magmatu. Formed when magma crystallizes and solidifies underground to form intrusions, for example plutons, dikes, sills Magmatische Gesteine, die in großer Tiefe durch extrem langsame Abkühlung von Magmen entstehen h 0 1 0
249 plž gastropod Schnecke, Gastropode vodní i suchozemští měkkýši s asymetrickým tělem krytým schránkou z jednoho kusu, tzv. ulitou More commonly known as snails and slugs, belong to a large taxonomic class of invertebrates within the phylum Mollusca, called Gastropoda Tierklasse aus dem Stamm der Weichtiere h, q 0 1 0
250 podélná vlna, P-vlna Longitudinal wave, P-wave Längswelle, Longitudinalwelle amplituda kmitů je rovnoběžná se směrem šíření vlny Waves in which the displacement of the medium is in the same direction as, or the opposite direction to, the direction of propagation of the wave Welle, bei der die Schwingung der Partikel exakt in Richtung der Ausbreitungsrichtung erfolgt. h, q 0 1 0
251 podzemní voda groundwater Grundwasser Voda, která se vyskytuje pod zemským povrchem. Subsurface water occupying the saturated zone Unterirdisches Wasser, das die Hohlräume der Gesteine zusammenhängend ausfüllt und dessen Bewegung ausschließlich oder nahezu ausschließlich durch die Schwerkraft und den durch die Bewegung selbst ausgelösten Reibungskräften bestimmt wird a, aa, k 1 0 1
252 podzemní voda s napjatou hladinou confined groundwater gespanntes Grundwasser Podzemní voda v kolektoru, který je shora i zdola omezen nepropustným prostředím Groundwater which is overlain and underlain by an impervious or
almost impervious formation
Grundwasser, dessen Grundwasseroberfläche und Grundwasserdruckfläche in dem betrachteten Bereich nicht identisch sind a, e 1 0 1
253 podzemní voda s volnou hladinou unconfined groundwater freies / ungespanntes Grundwasser Podzemní voda s hladinou, která je rozhráním mezi nasycenou a nenasycenou zónou. Groundwater occurring in the zone of saturation and having a water table. Grundwasser, dessen Grundwasseroberfläche und Grundwasserdruckfläche in dem betrachteten Bereich identisch sind. a, e 1 0 1
254 pokles normal fault Abschiebung Extenzní zlom, kdy nadložní kra se posunula směrem dolů ve vztahu k spodní kře zlomu Extensional fault where the hanging wall has moved down relative to the footwall Tektonische Struktur (Verwerfung), an der sich der hangende (obere) Gesteinsblock relativ zum liegenden (unteren) Block nach unten bewegt h, o 0 1 0
255 polní kapacita field capacity Feldkapazität Množství vody, které je schopna půda zadržet po odtečení gravitační vody. Amount of water held in a soil after gravitational water has drained away Volumenanteil des Wassers im Gesteinskörper, das unter bestimmten Randbedingungen in der gesättigten Zone maximal gegen die Schwerkraft gehalten werden kann a, e 1 0 1
256 polymetalické ložisko base metal deposit polymetallische Lagerstätte ekonomicky významné ložisko, obsahující základní kovy (Ag-Pb-Zn-Cu) Economically relevant deposits that contain base metals Lagerstätten mit mehreren unedlen Metallphasen im Erz h, q 0 1 0
257 porfyrický porphyric porphyrisch Charakteristická struktura s viditelnými krystaly v mikrokrystalické nebo sklovité základní hmotě Characteristic texture with visible cristalls in a microcristalline or vitric matrix auffallend große Kristalle in einer feinkörnigen Grundmasse h, q 0 1 0
258 porfyroidy porphyroids Porphyroid, Porphyroide Horniny s porfyrickou texturou Metamorphous rocks with a porphyric texture Metamorphe Gesteine mit einem porphyrischen Gefüge n 0 1 0
259 pórovitost porosity Porosität, Porenraum Objem pórů v hornině, sedimentu nebo půdě Volume of pore space in a rock, sediment or soil Porenvolumen im Gestein, Sediment oder Boden h 0 1 0
260 pórovitost efektivní effective porosity effektive Porosität Podíl pórového prostoru, efektivního pro pohyb vody, na celkovém objemu horniny The proportion/share of porous environment efficient for movement of water relative to the total volume of the rock Alle untereinander verbundenen Porenräume, die zur Weiterleitung von Flüssigkeiten verfügbar sind. Die effektive Porosität wird ausgedrückt als Verhältnis aller miteinander verbundenen Hohlräume zum Gesamtvolumen des porösen Mediums einschließlich der Hohlräume a 1 0 0
261 povodí drainage basin, catchment area, watershed Einzugsgebiet území, odkud voda odtéká do uvažovaného profilu vodního útvaru. Area having a common outlet for its surface runoff Gebiet mit einem gemeinsamen Ausfluss für Oberflächenabfluss a 1 0 1
262 povodí hydrogeologické groundwater basin Unterirdisches Einzugsgebiet Území, ze kterého odtéká podzemní voda k uvažovanému profilu; často se nekryje s povodím povrchové vody An area from which the groundwater flows to the considered profile; often it does not coincide with the basin of surface water Gebiet, aus dem unterirdisches Wasser einem bestimmten Ort zufließt. Die Begrenzung ist durch geologische, hydrologische und anthropogene Einflußgrößen (z.B. Entnahmen) gegeben. In der Regel sind die Begrenzungen zeitlich veränderlich e 1 0 1
263 prach silt Silt, Schluff sedimentární nezpevněná hornina s velikostí zrna 0,002-0,063 mm soil or rock component between clay and sand in particle size Kornfraktion mit einem Äquivalentdurchmesser von 0,002-0,063 mm w, q 0 1 0
264 prachovec siltstone Schluffstein Klastická sedimentární hornina, ve které převažují minerální zrna s velikostí částic 0,002 až 0,063 mm. Jeho průměrná velikost zrna se nachází mezi jílovcem a jemným pískovcem. a massive mudstone in which the silt predominates over clay Klastisches Sedimentgestein, in dem Mineralkörner mit einer Korngröße von 0,002 bis 0,063 mm Äquivalentdurchmesser überwiegen. Seine durchschnittliche Korngröße liegt zwischen Tonstein und Feinsandstein w, h 0 1 0
265 prášková difrakce X-ray diffraction Röntgendiffraktometrie metoda RTG difrakce při použití polykrystalického (práškového) vzorku s náhodnou orientací krystalových zrn Technique used for determining the atomic and molecular structure of a crystal, in which the crystalline structure causes a beam of incident X-rays to diffract into many specific directions ermöglicht unter anderem die Identifizierung von kristallinen Substanzen und die Quantifizierung von Stoffgemischen, die Struktur eines Kristalls oder dessen Versetzungsdichte h 0 1 0
266 primární ložiska primary deposit Primärlagerstätte Primární ložisko se nachází na místě, kde vzniklo. Příkladem mohou být žilná ložiska, ložiska magmatických vyloučenin, kontaktní ložiska aj. Any mineral formed during the original crystallization of the host igneous primary rock Abbauwürdige Mineralkonzentrationen bilden sich direkt und zeitgleich während der Entstehung des Gesteins (z.B. während der Kristallisation von Plutoniten) h 0 1 0
267 prodelta prodelta, delta bottomset Prodelta distální část delty, předpolí čela delty s dominancí sedimentace prachu a jílu Distal part of the delta, transition from delta slope, deposition dominated by silt and clay flach lagernde Tone und Schluffe des Deltafusses h 0 1 0
268 progradace progradation Progradation postup delty řeky do moře Growth of a river delta farther out into the sea over time das beckenwärtige Migrieren von Faziesgürteln (z.B. einer Küstenlinie) durch Sedimentauffüllung des Ablagerungsbereichs h, q 0 1 0
269 propustnost permeability Permeabilität (Durchlässigkeit) Schopnost horniny propouštět tekutiny účinkem hydraulického gradientu. The ability of rocks to leak or percolate fluids due to a hydraulic gradient effect Beschreibt die Durchlässigkeit eines porösen Mediums für Flüssigkeiten und Gase h 1 0 0
270 propustnost puklinová fissure permeability Kluftdurchlässigkeit Schopnost horniny propouštět puklinami tekutiny pod vlivem hydraulického gradientu The ability of rock to leak or percolate fluids through its pores under the influence of hydraulic gradient Hydraulische Leitfähigkeit einer oder mehrerer vernetzter Trennflächen (Klüfte, Schichtfugen usw.), ausgedrückt durch den Durchlässigkeitsbeiwert d 1 0 0
271 proud current Strom, großer Fluss Přírodní tekoucí vodní tok, obvykle sladkovodní, tekoucí směrem k oceánu, moři, jezeru nebo jiné řece Natural flowing watercourse, usually freshwater, flowing towards an ocean, sea, lake or another river Als Strom wird auch ein großer Fluss bezeichnet, der ins offene Meer mündet. Als Kriterium wird eine Länge von mindestens 500 km und ein Einzugsgebiet von mindestens 100.000 km² angegeben h 0 1 0
272 proudění laminární laminar flow laminare Strömung Proudění, při kterém jsou trajektorie částic tekutiny zhruba rovnoběžné. Tímto způsobem proudí podzemní vody při malých rychlostech, charakterizovaných podkritickými hodnotami Reynoldsova čísla The groundwater flow in which the trajectories of fluid particles are roughly parallel. In this manner the groundwater flows at low velocities, characterized by subcritical values of the Reynolds number Bandströmung, bei der sich die Wasserteilchen in weitgehend äquidistanten Bahnen bewegen. Bei höheren Fliessgeschwindigkeiten und einer Reynoldschen Zahl >10 geht das laminare Fliessen allmählich in das turbulente Fliessen über d, aa 1 0 0
273 proudění neustálené unsteady flow, non-stationary flow, transient flow instationäre Strömung Proudění, při kterém se vektor rychlosti v daném bodě mění s časem Flow in which the velocity changes in magnitude or direction with respect to time Strömung, bei der sich Intensität und Richtung der Geschwindigkeit zeitvariant ändern a, aa 1 0 0
274 proudění turbulentní turbulent flow turbulente Strömung Proudění, při kterém nejsou trajektorie jednotlivých částic rovnoběžné, chaoticky se proplétají a částečky kapaliny na rozdíl od laminárního proudění přecházejí z jedné vrstvy do druhé. Vzniká při větších rychlostech proudění. Flow with turbulence. In channel flow, it occurs at Reynolds number larger than approximately 5.000, and in flow through porous media at Reynolds number larger than 10 Strömung mit Turbulenz. Tritt bei Gerinneströmung auf, wenn die Reynolds-Zahl 5.000 übersteigt; bei Strömung durch poröse Medien bei einer Reynolds-Zahl über 10 a 1 0 0
275 proudové pole effective velocity, velocity field Abstandsgeschwindigkeit Objem vody protékající jednotkou plochy porézního prostředí za jednotku času Volume of water per unit time passing through a unit area of the interstitial space of a porous medium Wassermenge, die in einer Zeiteinheit eine Flächeneinheit des Hohlraumes eines porösen Mediums durchfließt a 1 0 1
276 provenience provenance Herkunftsgebiet zdroj, původ Reconstruction of the origin of sediments Rekonstruktion des ursprünglichen Herkunftsgebietes von Sedimenten h 0 1 0
277 průměrný roční odběr mean annual withdrawal rate langjährige mittlere Entnahmerate Průměrná výše odběru pro určité víceleté období Mean withdrawal rate over a defined number of years (timespan) Stellt die Wasserentnahmerate als Mittel über einen definierten Zeitraum an Jahren dar   1 0 1
278 průměrný roční srážkový úhrn mean annual precipitation langjährige mittlere Niederschlagsrate Průměrné množství srážkové vody, spadlé za jeden rok. Průměr se stanovy pro určité víceleté období. Amount of precipitation collected in unit time interval, as mean value over a specific period of time (years) Menge des Niederschlages pro Zeiteinheit, gemittelt über einen definierten Zeitraum an Jahren {erweitert nach a}   1 0 1
279 průtočnost transmissivity Transmissivität Míra schopnosti zvodněného kolektoru určité mocnosti propouštět vodu s danou kinematickou viskozitou. Součin koeficientu filtrace a zvodněné mocnosti Rate at which water is transferred through a unit width of an aquifer under a unit hydraulic gradient. It is expressed as the product of the hydraulic conductivity and the thickness of the saturated portion of an aquifer Rate, mit der Wasser durch eine definierte Fläche eines Grundwasserleiters mit einem hydraulischen Einheitsgradienten geleitet wird. Sie wird als Produkt der hydraulischen Leitfähigkeit und der Mächtigkeit des gesättigten Grundwasserleiters ausgedrückt a 1 0 0
280 průtok runoff, discharge Abfluss Objem vody protékající profilem vodního toku za jednotku času Volume of water flowing through a river (or channel) cross section in unit time Wasservolumen, das pro Zeiteinheit den Querschnitt eines Gewässers durchfließt und einem Einzugsgebiet zugeordnet ist a,b 1 0 1
281 průtok volumetric flow rate Volumenstrom Objem protékající za jednotku času Volume of fluid which passes per unit time Volumeneinheit, die pro Zeiteinheit strömt d 1 0 1
282 příčná vlna, S-vlna transverse wave, S-wave Scherungswelle, transversale Welle amplituda kmitů je kolmá na směr šíření vlny Seismic S-wave. Moving wave that consists of oscillations occurring perpendicular (right angled) to the direction of energy transfer (or the propagation of the wave) Wellen, bei denen der Schwingungsvektor senkrecht zur Ausbreitungsrichtung liegt. Elastische Transversalwellen werden auch Scherungswellen genannt h, q 0 1 0
283 příliv tide Tide, Gezeitenstrom Vzestup a pokles hladin moře způsobený kombinovanými účinky gravitačních sil vyvíjených Měsícem a Sluncem a rotací Země Rise and fall of sea levels caused by the combined effects of the gravitational forces exerted by the Moon and the Sun, and the rotation of the Earth Wasserbewegungen der Ozeane, die infolge der Gravitation des Mondes und der Sonne durch die zugehörigen Gezeitenkräfte verursacht werden h 0 1 0
284 přístupná voda available soil moisture, water holding capacity nutzbare Feldkapazität Voda v půdě, která je dostupná pro vegetaci. Obyčejně je definovaná jako množství vody mezi polní kapacitou a bodem vadnutí. Water in the soil available to plants. It is normally taken as the water in the soil between wilting point and field capacity. In this context water-holding capacity of a soil is used and is identical to the available water Das den Pflanzen zur Verfügung stehende Wasser im Boden. Allgemein wird es als das im Boden befindliche Wasser zwischen Welkepunkt und Feldkapazität angesehen. In diesem Zusammenhang wird der Begriff Wasserhaltungsvermögen des Bodens benutzt, welches der nutzbaren Feldkapazität entspricht a,aa 1 0 1
285 přívalový déšť, bouřka storm rainfall Starkregen Událost s vydatnými srážkami, které jsou často doprovázené dalšími meteorologickými jevy. Heavy fall of rain, snow or hail, whether accompanied by wind or not, associated with a separable meteorological event Regen, der im Verhältnis zu seiner Dauer eine hohe Niederschlagsintensität hat und daher selten auftritt, z. B. im Mittel höchstens zweimal jährlich a, aa, e 1 0 1
286 půdní vlhkost soil water content Bodenwassergehalt Procentuální podíl vody v půdě, vyjádřený na základě hmotnosti sušiny nebo objemu Quantity of water contained in the soil Menge des im Boden vorhandenen Wassers d 1 0 1
287 pyroklastické horniny pyroclastic rocks pyroklastische Gesteine, Pyroklastite Horniny tvořené původně nesoudržnými sopečnými vyvrženinami. Mohou obsahovat sopečné sklo, utuhlou lávu, krystaly minerálů. Rocks composed of volcanic fragments derived from explosive volcanic activity Sammelbezeichnung für sämtliche klastischen vulkanischen Produkte w, o 0 1 0
288 radioaktivita radioactivity Radioaktivität Vlastnost materiálu uvolňovat radioaktivní prvky. Radioaktivita je samovolný děj, při kterém dochází k přeměně nestabilního jádra určitého prvku na stabilnější jádro jiného prvku. Během procesu se uvolňuje radioaktivní záření. Material properties release radioactive elements. Radioactivity is a spontaneous process that transforms an unstable core of an element into a more stable core of another element Die Eigenschaft gewisser Isotope, sich von selbst, ohne jede äußere Einwirkung, umzuwandeln und dabei eine charakteristische Strahlung auszusenden h, q 0 1 0
289 rajón hydrogeologický hydrogeological unit hydrogeologische Einheit Hydrogeologicky jednotné území vymezené k vodohospodářským nebo jiným účelům Hydrogeologically uniform area designated for water management or other purposes Unter Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Aspekte und anhand hydraulischer und geologischer Eigenschaften abgeleitete Gebiete z 1 0 1
290 regrese regression Regression posun břežní linie směrem do pánve Basinward shift of the shoreline der Rückzug eines Meeres von einem Landgebiet bzw. seine Flächenverringerung, wodurch sich Festlandsflächen vergrößern und/oder Gebiete mit deltaischer Ablagerung erweitern h, q 0 1 0
291 režim podzemní vody groundwater regime Grundwasserregime Souhrn zákonitostí změn kvantitativních a kvalitativních prvků podzemních vod v čase a prostoru Variations in the state and characteristics of a groundwater body which are regularly repeated in time and space and which pass through phases, e.g. seasonal Variationen im Zustand und in den Merkmalen des Grundwasserstroms, die sich in Bezug auf Zeit und Raum regelmäßig wiederholen und die bestimmte Phasen, z.B. jahreszeitlich, durchlaufen a, aa 1 0 1
292 rohovce Hornfels Hornfels Sedimentární rohovec je hornina složená převážně z oxidu křemičitého (křemen nebo opál). Kontaktní rohovec vzniká kontaktní metamorfózou jílovitých sedimentů. A medium to fine-grained granulose rock produced by thermal metamorphism Feinkörniges, kontaktmetamorphes Gestein. Als Ausgangsgesteine gelten Silikat-reiche und Oxid-reiche Gesteine. Hornfelse sind vollständig rekristallisierte metamorphe Gesteine. Sie entstehen bei 600 bis 700 °C o, p 0 1 0
293 rostrum rostrum Rostrum protažená vápnitá schránka belemnitů Elongated tapered calcarous internal skeleton of a belemnite aus Calcit und organischen Substanzen bestehender fingerförmiger oder keuliger Teil eines Belemniten. Biostratigraphisch wichtig im Jura und in der Kreide h, q 0 1 0
294 rozvodnice drainage divide, watershed divide Wasserscheide Myšlená hranice mezi sousedními povodími Summit or boundary line separating adjacent drainage basins Gipfellinie oder Grenzlinie, die benachbarte Einzugsgebiete trennt a, aa 1 0 1
295 rudní minerál ore mineral Erzmineral nositel ekonomicky významého prvku Metal-containing mineral Metallhaltiges Mineral, unabhängig ob ihm eine wirtschaftliche Bedeutung zukommt q 0 1 0
296 rula gneiss Gneis Metamorfovaná hornina vzniká při regionální metamorfóze. Je složená ze zivců, křemene a slíd (biotit, muskovit) Common and widely distributed type of metamorphic rock Ein regionalmetamorphes Gestein, das in zentimeter- bis dezimeterdicke Platten teilbar ist, hervorgerufen durch einen charakteristischen parallelen Lagenbau aus Quarz-Feldspat-reichen mit glimmer- oder amphibolreichen Lagen w, q 0 1 0
297 rychlost proudění flow velocity Fließgeschwindigkeit Vektor určující rychlost a směr v určitém bodě pohybujícího media, např. vody. Vector indicating the speed and direction, at a point, of a moving liquid, e.g. water Vektor, der Geschwindigkeitsbetrag und Richtung an einem Punkt einer sich bewegenden Flüssigkeit, z.B. Wasser angibt a 1 0 1
298 ryolit rhyolite Rhyolith výlevná vulkanická hornina extrusive igneous rock with felsic minerals comprising >20% quartz and alkali feldspar/plagioclase 40-90%. ein vulkanisches Gestein, das neben 20 bis 60 Vol.-% Quarz Alkalifeldspat und Plagioklas in Verhältnissen zwischen 90:10 und 35:65 enthält. Tritt in unterschiedlich Farben auf und ist das Äquivalent zu Granit w, q 0 1 0
299 rýžoviště, rýžovisko placer Seifen, Trümmerlagerstätte sekundární ložisko s koncentrovanými zájmovými minerály v klastických sedimentech Accumulation of valuable minerals formed by gravity separation from a specific source rock during sedimentary processes Sekundäre Mineralanreicherungen in Sedimenten wie Sand oder Kies, in denen sich mineralhaltige Körner entsprechend ihrem spezifischen Gewicht durch mechanische Strömungen sortiert, konzentriert und dann abgelagert haben h, q 0 1 0
300 řada jílovitý prachovec až prachovitý jílovec, alt. kalovec mudstone Mudstone, Schluffstein masivní zpevněná sedimentární hornina složená z přibližně stejného množství jílu a prachu Fine-grained sedimentary rock whose original constituents were clays or muds Feinkörniges bis sehr feinkörniges, dichtes Sedimentgestein. Der Name geht darauf zurück, dass dieses Gestein aus einem entsprechend feinkörnigen – schlammigen – Lockersediment hervorgegangen ist (Korngröße 0,002 - 0,063 mm) h 0 1 0
301 řasa algae Algen vodní jednobuněčné i mnohobuněčné organismy s asimilačním barvivem různých barev, mohou mít horninotvorný význam A simple and typically aquatic microorganism. They contain chlorophyll but lack true stems, roots, leaves, and vascular tissue Hauptsächlich im Wasser lebende Kleinorganismen (ein- bis mehrzellig), die Photosynthese betreiben. Die Gestalt der Algen ist äußerst unterschiedlich. h, q 0 1 0
302 sací tlak soil water tention, suction Saugspannung Záporný tlak, který je potřeba překonat, aby se z půdy získala voda Negative pressure (suction) to which water must be subjected in order to be in hydraulic equilibrium, through a porous permeable wall or membrane, with the water of the soil Spannung, die durch die Wechselwirkungen zwischen Gestein und Wasser im Sickerraum hervorgerufen wird a, e 1 0 1
303 salinita, slanost salinity Salinität, Salzgehalt celkový obsah solí rozpuštěných ve vodě, udává se v ‰ The total amount of solid material in grams contained in 1 kg of water when all the carbonate has been converted to oxide, the bromine and iodine have been replaced by chlorine, and all organic matter has been completely oxidized Salzanteil in Wässern, angegeben als Gewichtsanteil der Salze am Gewicht der Lösung w, q 0 1 0
304 sediment sediment Sediment Hornina vzniklá usazením částic, příp. jejich zpevněním. Tendency for particles in suspension to settle out of the fluid in which they are entrained and come to rest against a barrier Ablagern von Teilchen aus Flüssigkeiten oder Gasen unter dem Einfluss der Gewichtskraft oder der Zentrifugalkraft h 0 1 0
305 sedimentární prostředí depositional environment Ablagerungsmilieu místo s charakteristickou asociací sedimentárních facií Combination of physical, chemical and biological processes associated with the deposition of a particular type of sediment and, therefore, the rock types that will be formed after lithification Umweltbedingungen, bei denen Sediment abgelagert und / oder ein Fossil eingebettet wurde h 0 1 0
306 sedimentární systém depositional system Ablagerungssystem soubor prostorově propojených sedimentárních facií ukládaných v sedimentárním systému současně Three-dimensional composite of facies occurring simultaneously in a depositional environment Dreidimensionaler Verbund von gleichzeitig in einem Sedimentationsraum auftretenden Fazies x, q 0 1 0
307 seismická vlna seismic wave seismische Welle Seismická vlna je energie, která vzniká jakoukoliv náhlou deformací horniny a prochází zemským tělesem. Deformace může být vyvolána zemětřesením, vulkanickou erupcí, zřícením skalního masivu, rozsáhlými sesuvy půdy nebo umělým výbuchem, které mají nízkofrekvenční akustickou energii. Seismic waves are waves of energy that travel through the Earth's layers, and are a result of earthquakes, volcanic eruptions, magma movement, large landslides and large man-made explosions that give out low-frequency acoustic energy Werden z.B. bei einem Erdbeben durch den Herdvorgang verursacht und breiten sich von dort in alle Richtungen aus; auf ihrem Weg durch das Erdinnere können diese Wellen gebrochen, reflektiert, gebeugt, gestreut, absorbiert und umgewandelt werden h 0 1 0
308 seismický průzkum seismic survey seismische Erkundung geofyzikální měření seismickými metodami, využívající energii seismických vln Geophysical measurements by seismic methods using seismic wave energy Gesamtheit der geophysischen Erkundungsmethoden, die auf Untersuchung mit künstlich erzeugten Elastizitätswellen basieren h 0 1 0
309 seismický reflexní průzkum seismic reflection survey Reflexionsseimik Seismický průzkum využívající odraženou (reflexní) seismickou vlnu. Metoda zaznamenává vlny, které se odrážejí od vrstev pod povrchem. The seismic reflection method involves inducing a seismic wave into the earth and recording the waves that are reflected from sub-surface layers Seismische Methode zur Bestimmung geologischer Strukturen und der Stratigraphie des Untergrunds aus seismischen Wellen, die von Schichtgrenzen und Grenzflächen reflektiert werden, an denen Änderungen der akustischen Impedanz auftreten i, q 0 1 0
310 seismický refrakční průzkum seismic refraction survey Refraktionsseismik Seismický průzkum využívající lomenou (refragovanou) seismickou vlnu. Metoda měří nejkratší dobu šíření seismické energie mezi zdrojem a přijímačem. The seismic refraction method involves measuring the shortest time required for an induced seismic pulse to travel from the source location to a series of receivers Seismische Methode zur Bestimmung geologischer Strukturen aus Kopfwellen, die sich von Schichtgrenzen und Grenzflächen aus unter dem kritischen Winkel ausbreiten. i, q 0 1 0
311 sekvence sequence Sequenz, Abfolge sled vrstev, které jsou geneticky propojené (uložené ve stejném sedimentárním systému) Stratigraphic unit which is bounded by an unconformity at the top and at the bottom Einheiten, die durch Diskordanzen und/oder andere zeitrelevante Flächen begrenzt sind h, q 0 1 0
312 sekvenční hranice sequence boundary Sequenzgrenze sekvenční stratigrafie se zabývá analýzou rozmístění a tvarů sedimentárních těles v sedimentačních pánvích v závislosti na změnách hladiny oceánu, rychlosti poklesu pánve a přínosu materiálu Significant erosional unconformities and their correlative conformities Flächen, die jüngere von älteren Schichten trennen h, x 0 1 0
313 sekvenční stratigrafie sequence stratigraphy Sequenzstratigraphie metoda dělení sedimentárního sledu na genetické jednotky (sekvence), ohraničené plochami izochronního charakteru (např. diskordance, transgresní plochy, atd.) Subdivision and correlation of sedimentary sequences in genetic units which are limited isochronous surfaces (e. g. unconformities, flooding surfaces) Unterteilung und Korrelation von sedimentären Schichtenfolgen in genetische Einheiten, die durch Diskordanzen und/oder andere zeitrelevante Flächen begrenzt sind h, q 0 1 0
314 silicifikované, spikulitové slínovce, spongility (tj. naše opuky) cretaceous silicified marlstones („opukas“) Pläner, Plänermergel, písčité slínovce zejména ze svrchní křídy Českého masivu, v historii často využívány jako stavební kámen Historic term for cretaceous Marlstones (especially cenomanian and turonian time) in Mid-Europe Historische Bezeichnung für eine Reihe von marinen Sedimentgesteinen der Oberkreide, insbesondere des Cenoman und Turon in Mitteleuropa h 0 1 0
315 silicifikovaný, prokřemenělý silicified silifiziert, verkieselt alterace hornin založená na rozpadu primárních minerálů a bioklastů na mikrokrystalický SiO2 The introduction of, or replacement by, silica, generally resulting in the formation of fine-grained quartz, chalcedony, or opal, which may fill pores and replace existing minerals Alteration von Gesteinen, bei der eine Zufuhr von Quarz und der Ersatz von primären Mineralen des Ausgangsgesteins erfolgt. SiO2 kommt dabei meistens als extrem feiner, mikrokristalliner Quarz (Siliciumdioxid) vor w, q 0 1 0
316 siliciklastický siliciclastic siliziklastisch klastické sedimentární horniny tvořené dominantně silikátovými minerály (hlavně křemenem) Clastic sediments and sedimentary rocks whose grain fractions consist predominantly of silicate minerals (including quartz) Bezeichnung für klastische Sedimente und Sedimentgesteine, deren Kornfraktionen vorwiegend aus Silikatmineralen (einschließlich Quarz) bestehen h 0 1 0
317 skarn skarn Skarn Metamorfní hornina, která vzniká matamorfózou karbonátových hornin, v některých případech též metamorfózou sedimentárních Fe rud. Hard, coarse-grained metamorphic rocks that form by a process called metasomatism. This is the chemical alteration of a rock by hydrothermal and other fluid Entstehen oftmals bei der Intrusion von Magmen in karbonatreiche Gesteinsschichten wie beispielsweise Kalkstein oder Dolomit. Sie sind oft vererzt h 0 1 0
318 sladkovodní freshwater Süßwasser voda bez obsahu solí Any naturally occurring water except seawater and brackish water Frischwasser, Wasser oder Gewässerbereich ohne Beimengung von Meerwasser und damit mit geringer Konzentration von gelösten Salzen, so daß es als Trinkwasser genutzt werden kann h, q 0 1 0
319 slín marl Mergel nezpevněná sedimentární hornina složená ze směsi proměnlivém obsahu jílu a karbonátu (25-75 %) Soft calcium carbonate or lime-rich mud which contains variable amounts of clays and silt aus Tonen und feinkörnigen Carbonaten zusammengesetztes Sedimentgestein. Der Kalkgehalt liegt zwischen 35 und 65% h, q 0 1 0
320 slínovec marlstone Mergelstein zpevněná sedimentární hornina složená především z jílových minerálů a uhličitanu vápenatého Hard calcium carbonate or lime-rich mudstone (rock) which contains variable amounts of clays and silt Verfestigtes Sedimentgestein, welches aus feinem Material (Ton und Schluff) und Kalk besteht h, q 0 1 0
321 snížení hladiny podzemní vody drawdown Absenkung Rozdíl mezi původní (přírodní, odběrem neovlivněnou) úrovní piezometrické (výtlačné nebo volné) hladiny podzemní vody a úrovní hladiny ovlivněné odběrem podzemní vod The difference between the original (natural, unaffected by groundwater withdrawal) piezometric groundwater level discharge , and the water level affected by withdrawal of groundwater Absenkung des Grundwasserspiegels oder des Druckspiegels durch Wasserentnahme mittels Pumpen, bei einem artesischen System mittels eines Bohrloches oder durch eine aus einem Grundwasserleiter austretende Quelle a 1 0 0
322 solanka brine Sole, Salzsole, Salzlauge vody s velmi vysokými koncentracemi rozpuštěných látek Water saturated or strongly impregnated with common salt hochkonzentrierte Salzlösung; zum Teil werden Solen als Lösungen mit mehr als 100 g/kg Lösungsinhalt definiert w, q 0 1 0
323 sopouch volcanic pipe (chimney) Schlot, vulkanischer Schlot sopečný komín, přívodní magmatická dráha, která má v příčném průřezu nejčastěji kruhovitý nebo eliptický tvar. Sopouchy spojují magmatická ohniště s jícny nebo s výbuchovými hrdly. Subterranean geological structures formed by the violent, supersonic eruption of deep-origin volcanoes Mehr oder weniger senkrechten Aufstiegskanal von vulkanischen Produkten aus dem Erdinneren zu einem Eruptionszentrum an der Erdoberfläche oder am Meeresboden h 0 1 0
324 souvrství formation Formation základní litostratigrafická jednotka Lithostratigraphic rock unit Lithostratigraphische Gesteinseinheit q 0 1 0
325 specifická storativita specific storage coefficient spezifischer Speicherkoeffizient Změna objemu vody v jednotce objemu porézního prostředí pří jednotkové změně tlakové výšky Volume of water an aquifer releases from or takes into storage per unit volume of the aquifer per unit change of head by 1 meter {verändert nach a} Das Wasservolumen, das pro Einheitsvolumen bei einer Spiegeländerung um 1 m abgegeben oder aufgenommen werden kann. Diese Definition gilt für gespannte und ungespannte Aquifere gleichermassen a, aa, d 1 0 1
326 specificky odtok specific discharge Abflussspende Objem vody odtékající z jednotkové plochy povodí za jednotku času Discharge per unit area Quotient aus Abfluss und Fläche des zugeordneten Einzugsgebietes a, e 1 0 1
327 specifický odtok podzemní specific groundwater runoff spezifische Grundwasserspende Objem podzemní vody odtékající z jednotkové plochy povodí podzemní vody za jednotku času. Udává se v l/s/km2 The average groundwater runoff per unit area of aquifer or groundwater basin Mittlerer Grundwasserabfluß pro Flächeneinheit eines Grundwasserleiters oder eines Grundwassereinzugsgebietes a, aa, e 1 0 0
328 srážky precipitation Niederschlag Kapalný nebo pevný kondenzát vodních pár, který padá z atmosféry na zemský povrch Liquid or solid products of the condensation of water vapour falling from clouds or deposited from air on the ground Flüssige oder feste Produkte aus der Kondensation von Wasserdampf, die aus Wolken auf den Boden fallen oder sich aus der Luft am Boden ablagern a 1 0 1
329 srůst intergrowth Verwachsungen vzájemné prorůstání dvou nebo více minerálních fází The state of interlocking of grains of two different minerals as a result of their simultaneous crystallization Zusammenwachsen von Kristallen bei der Kristallisation q, w 0 1 0
330 stáří podzemní vody groundwater age Grundwasseralter Doba, po kterou setrvala částice podzemní vody meteorického původu v zemské kůře od momentu přirozené infiltrace do okamžiku odběru vzorku vody obsahující tuto částici Period of time the water stays between entry into the soil (groundwater recharge) and exit from the soil (groundwater abstraction) Zeitspanne, die das Wasser zwischen Eintritt in die Bodenzone (Grundwasserneubildung) und Austritt aus der Bodenzone (Grundwasserentnahme) im Bodenkörper verweilt a, aa 1 0 0
331 stavba fabric Gefüge Kompletní prostorové a geometrické uspořádání horninových komponent (minerálních zrn, porozita, atd.) The complete spatial and geometrical configuration of all those components that make up a deformed rock. It covers such terms as texture, structure, and preferred orientation umfasst sowohl den makroskopischen Bereich (Falten, Scherzonen) als auch die nur im Dünnschliff unter dem optischen Mikroskop oder mit dem Elektronenmikroskop erkennbaren Mikrostrukturen w, q 0 1 0
332 strop top Top, oberes Ende, Hangendes nejsvrchnější část vrstvy Uppermost part of a layer Oberste Lage/Bereich einer Gesteinseinheit h 0 1 0
333 struktura (rudních minerálů) texture Struktur velikost, omezení a vzájemné vztahy rudních minerálů v minerálním agregátu general physical appearance or character of a rock, including the geometric aspects of, and the mutual relations among, its component particles or crystals; e.g., the size, shape, and arrangement of the constituent elements of a sedimentary rock, or the crystallinity, granularity, and fabric of the constituent elements of an igneous rock Ausbildung der einzelnen Kristalle im Gestein (Größe, Verteilung und Form) w, h 0 1 0
334 struktura hydrogeologická hydrogeological structure hydrogeologische Struktur Část geologického prostředí, v níž nastává souvislý oběh podzemní vody Part of the geological environment in which continuous circulation of groundwater takes place Der für die Grundwasserbewegung relevante Teil des geologischen Systems z 1 0 0
335 středně zrnitý medium-grained mittelkörnig Středně zrnité sedimenty jsou horniny, které mají dominantní velikost zrna mezi 1,0-3,3 mm. Medium-grained sediments are those rocks, both hard and soft, carbonate and clastic, that have a dominant grain-size between 1,0 - 3,3 mm Mittelkörnige Sedimentablagerungen haben eine durchschnittliche Korngröße zwischen 1,0 - 3,3 mm q, r 0 1 0
336 střídaní (vrstev) alternate bedding, interbedding Wechsellagerung, Wechselschichtung změna charakteru horninových poloh Interbedding occurs when beds (layers or rock) of a particular lithology lie between or alternate with beds of a different lithology Sedimentäre Schichtung, mit deutlich unterschiedlichen petrographischen Eigenschaften h 0 1 0
337 studium pod mikroskopem optical analysis Auflichtmikroskopie určování minerálů, minerálních fází a studium jejich optických vlastností Bright field microscopy is the simplest of all the light microscopy techniques. Sample illumination is via transmitted white light, i.e. illuminated from below and observed from above Ist ein Verfahren der Mikroskopie. Das zu betrachtende Objekt wird nicht - wie bei der Durchlichtmikroskopie - durchstrahlt, sondern meist durch das Objektv selbst beleuchtet h, q 0 1 0
338 sublitorál offshore Offshore-, Schelf- Území mezi oblastí nejnižšího přílivu a okrajem kontinentálního šelfu The zone extending from the lowest limit of low spring tides to the edge of the continental shelf Vor der Küste befindlich h, p 0 1 0
339 subsidence subsidence Subsidenz pokles zemského povrchu lokálního, příp. regionálního charakteru sudden sinking or gradual downward settling of the Earth's surface with little or no horizontal motion lokale oder regionale Absenkung der Erdoberfläche w, q 0 1 0
340 svor mica schist Glimmerschiefer Metamorfovaná hornina, která vzniká při středním stupni regionální metamorfózy (přeměny) hornin. Hornina je intenzivně foliovaná, složená ze šupinek světlé slídy a hrubších zrn křemene. Medium to large, flat, sheet-like grains in a preferred orientation (nearby grains are roughly parallel). It is defined by having more than 50% platy and elongated minerals (such as micas or talc) Ein regionalmetamorphes Gestein, das sich durch eine sehr gute Teilbarkeit in millimeter- bis zentimeterdicke Lagen auszeichnet, hervorgerufen durch die parallele Anordnung von blättchenförmigen Hellglimmerkristallen. Als weitere Hauptgemengteile können Quarz, Chlorit oder Biotit auftreten. w, q 0 1 0
341 šikmé zvrstvení cross bedding Schrägschichtung, Kreuzschichtung sedimentární struktura tvořena ukloněnými laminami, vzniká transportem při dně sedimentární pánve (bedload) Sedimentary structure of inclined laminae, produced by bedload transport Winklig zur Schichtoberfläche orientierte Ablagerungsstruktur h, q 0 1 0
342 štěpnost cleavage Spaltbarkeit vlastnost minerálu lámat se paralelně s určitou rovinou atomů, kterou lze charakterizovat Millerovými indexy The breaking of a mineral along its crystallographic planes, thus reflecting crystal structure Eigenschaft bestimmter Kristalle, unter Einwirkung einer mechanischen Belastung (Druck, Zug, Schlag) entlang bestimmter Spaltflächen zu spalten w, q 0 1 0
343 štěrk gravel Schotter, Geröll, Kies Sediment obsahující více než 50 % valounů s průměrem zrna větším než 2 mm loose accumulation of rock fragments, such as a detrital sediment associated esp. with streams or beaches, composed predominantly of more or less rounded pebbles and small stones, and mixed with sand that may compose 50% to 70% of the total mass Unverfestigtes Sediment, das einen Anteil von mehr als 50 % gerundeten Gesteinskomponenten mit einem Korndurchmesser von mehr als 2 mm besitzt w, q 0 1 0
344 tektogeneze tectogenesis Tektogenese Proces tvorby stavby, struktury (orogen) Structure-forming process (orogeny) Bildung von Erdkrustensegmenten, die in einheitlicher Weise von tektonischen Verformungen geprägt worden sind. w, q 0 1 0
345 tektonická brekcie tectonic breccia, fault breccia tektonische Brekzie Soudržná nebo nesoudržná hornina, která obsahuje náhodně orientované fragmenty původní horniny vzniklé křehkou deformací Breccia that was formed by tectonic forces. cohesive or non-cohesive fault rock consisting of randomly oriented fragments resulting from brittle fracturing Durch Bruchdeformation entstandener bindiges oder auch nicht-bindiges Gestein mit richtungslos orientierten Gefüge und kantigen Bestandteilen h 0 1 0
346 tektonické ohlazy slickensides Harnische Jemně leštěný povrch zlomů, tvořený rozsáhlým drcením zrn (mletím) a / nebo synkinematickým růstem minerálů Finely polished surface displayed by faults, formed by extensive grain crushing (milling) and/or synkinematic mineral growth eine durch Bewegung Gestein gegen Gestein geglättete Gesteinsfläche (Verwerfungsfläche), meist mit Rutschstreifen, Schrammen oder Riefen (Striemung) q 0 1 0
347 tempestit tempestite Tempestit uloženiny silných bouří The tempestite describes the preservation and physical representation of a violent storm event (tempest) within the rock record Sturmsediment, entsteht in küstennahen Faziesräumen durch sturmbedingte Umlagerung von Sediment h, q 0 1 0
348 Tethys Tethys Tethys praoceán období mezozoika a raného kenozoika Primeval ocean of the mesozoic and early cenozoic era äquatorialer Ozean, der sich während des Paläozoikums und des Mesozoikums zwischen Gondwana im Süden und Eurasia im Norden erstreckte q 0 1 0
349 textura structure Textur makroskopické struktury produkované sedimentárními procesy (např. šikmé zvrstvení) one of the larger features of a rock mass, like bedding, flow banding, jointing, cleavage, and brecciation; also, the sum total of such features. entsprechen den kristallographischen Vorzugsregelungen der beteiligten Phasen. Der Textur-Begriff wurde (und wird z.T. auch noch) synonym mit dem Begriff Mikrostruktur verwandt w, q 0 1 0
350 těžké minerály heavy minerals Schwermineralien minerály s hustotou nad 2,95. V celkovém objemu horniny jsou přítomny v akcesorickém množství Minerals with an density that is greater than 2,9 g/cm³ Minerale hoher Dichte ( > 2,9 g/cm3), die in Sandsteinen als Akzessorien 0,01-1% ausmachen. Häufige Schwermineralien sind Zirkon, Turmalin, Rutil, Apatit, Granat, Staurolith und Epidot q 0 1 0
351 tíhové maximum/minimum gravity high/low hohe Schwere/ niedrige Schwere Plocha s naměřenou nejvyšší/nejnižší hodnotou tíhového zrychlení. Area with measured highest/lowest gravitational acceleration value Bereich mit gemessenen höchster/niedrigster Schwerebeschleunigung h 0 1 0
352 tíhový průzkum gravity survey Erdschwere-Erkundung, gravimetrische Erkundung geofyzikální měření tíhového zrychlení na povrchu Země Geophysical measurements of gravity acceleration on Earth's surface Geophysikalische Messung der Schwerebeschleunigung an der Erdoberfläche h 0 1 0
353 trajektorie path line, flow line Trajektorie Dráha, po které se pohybovala vodní částice Curve described by a moving particle of water Bahnkurve, beschrieben durch ein sich bewegendes Wasserteilchen a 1 0 1
354 transgrese transgression Transgression posun břežní linie směrem do vnitrozemí Landward shift of the shoreline Landwärtiges Vorrücken einer Küstenlinie durch einen Meeresspiegelanstieg w, q 0 1 0
355 transport v suspenzi suspended load Suspensionfracht transport sedimentárních částic ve vodním sloupci v důsledku jejich velikosti, tvaru zrn a hustoty v závislosti na rychlosti proudění Sediment particles, which float in a water column due to their grain size and density and as a function of the flow velocity Sedimentpartikel, die aufgrund ihrer Korngrösse und Dichte und in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit in einer Wassersäule schweben h, q 0 1 0
356 tuf tuff Tuff vulkanická eruptivní hornina A pyroclastic rock where the average size of more than 75% of the pyroclastic fragments is less than 64mm and less than 25% of the fragments are lapilli verfestigte Masse von vulkanischen Auswurfprodukten w, q 0 1 0
357 turbidit turbidite Turbidit uloženiny turbiditních proudů A sediment or rock deposited from, or inferred to have been deposited from, a turbidity current Ablagerungen von Suspensionsströmungen. Ihre Mächtigkeit liegt zwischen wenigen Zentimetern und mehreren Metern w, q 0 1 0
358 turbiditní proud turbidity current Turbiditstrom Typ gravitačního proudu, relativně řídký, sedimentem nasycený vodní proud rychle se pohybující po ukloněném svahu Variety of gravity current, relatively low-density, high-velocity sediment-laden downslope water current Strom von schnellfließenden, stark sedimenthaltigen Wassermassen an unterseeischen Hängen q 0 1 0
359 uhlí coal Kohle organogenní sedimentární hornina Organic sedimentary rock organisches Sedimentgestein, welches durch biochemische Inkohlung aus Torf gebildet wird w, q 0 1 0
360 úroveň hladiny water level Wasserstand Svislá vzdálenost hladiny od určitého odměrného bodu (například od mořské hladiny). Elevation of the free-water surface of a body of water relative to a datum level (1) Höhe der freien Oberfläche eines Gewässers gegenüber der Höhe einer Bezugsmarke
(2) Lotrechter Abstand eines Punktes des Wasserspiegels über oder unter dem Bezugshorizont, z.B. durch einen Pegelnullpunkt festgelegt
a, aa 1 0 1
361 vápenec limestone Kalkstein chemogenní/biogenní sedimentární hornina tvořená CaCO3 Chemical/biological sedimentary rock formed by CaCO3 Chemisches oder biogenes kalkiges Sedimentgestein w, q 0 1 0
362 vápnitý calcareous kalkig obsahující uhličitan vápenatý Soft- or hardrock, which contain a noticeable percentage of calcareous ingredients Locker- oder Festgesteine, welche einen merkbaren Anteil an Kalk enthalten h 0 1 0
363 variské deformace, pohyby variscan deformation variszische Deformation Kolize dvou hlavních paleozoických kontinentů Gondwany a Laurasie během období pozdního devonu a svrchního karbonu Geologic mountain-building event caused by Late Paleozoic continental collision between Euramerica (Laurussia) and Gondwana to form the supercontinent of Pangaea Kollision der zwei paläozoischen Großkontinente Gondwana und Laurussia (Old-Red-Kontinent) im Zeitraum des späten Devons bis Oberkarbons . Diese Beiden Kontinente bildeten Pangäa h, q 0 1 0
364 variský orogén variscan orogen Varisziden, variszisches Orogen paleozoický orogén Paleozoic orogen Paläozoisches Orogen, welches vom Devon bis in die Trias aktiv war. Die erodierten Reste können u.a. in Mitteleuropa gefunden werden w, q 0 1 0
365 vertikální elektrické sondování vertical electrical sounding vertikale elektrische Sondierung elektrická metoda, která měří hodnoty elektrického odporu hornin směrem do hloubky. Bodové měření, kdy pomocí zvyšování vzdálenosti proudových elektrod (zdroj elektrického proudu) je zvyšován hloubkový dosah An electrical method that measures the values of the electrical resistance of the rocks to the depth. Point measurement whereby the depth range is increased by increasing the distance of the current electrodes (electrical current source) Elektrische Punktmessmethode, welche den elektrischen Widerstand eines Gesteins im Untergrund misst h 0 1 0
366 vlnová čeřina wave ripple Wellenrippeln čeřiny, zpavidla symetrické, tvořené činností vlnění Ripple marks, usually symmetric, produced by wave action Sedimentäre Strukturen, erzeugt durch Seegang/Wellen h, q 0 1 0
367 vodivost conductivity Leitfähigkeit vodivost (elektrická, také konduktance) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud. Electrical conductivity is the measure of a material's ability to allow the transport of an electric charge Fähigkeit von Stoffen, für andere Stoffe oder Energie durchlässig zu sein. Man unterscheidet hydraulische Leitfähigkeit, elektrische Leitfähigkeit (μS/cm) und Wärmeleitfähigkeit (J/m) h, q 0 1 0
368 vodoměrná stanice gauging station Pegel Technické zařízení pro sledování hydrologických veličin na vodních tocích. Technical facility for measuring hydrological values in rivers and streams Technische Einrichtung zum Messen hydrologischer Kennwerte an Oberflächengewässern e 0 0 1
369 vrstva bed Schicht deskovité těleso tvořené horninou jiného složení než je v nadloží a podloží Smallest division of rock or deposit. It is a geologic formation or stratigraphic rock series marked by well-defined divisional planes (bedding planes) separating it from layers above and below dreidimensionaler Gesteinskörper, der von oben und unten durch eine Fläche begrenzt wird. Er kann von besonderem geowissenschaftlichen oder bergbaulichem Interesse sein – beispielsweise eine wasserführende oder trennende Sediment- oder Gesteinsschicht h 0 1 0
370 vrt well, borehole Bohrung, Bohrloch Otvor válcovitého tvaru vyhloubený vrtáním v horninovém prostředí pomocí vrtné soupravy, obvykle svislého směru. Převládajícím rozměrem je délka. Drilling (different diameters) a hole, tunnel, or well in the earth Mit Hilfe eines Bohrgerätes werden Bohrungen abgeteuft, um die Regionen unterhalb der Erdoberfläche zu erkunden und geologische Verhältnisse zu untersuchen h, q 0 1 0
371 vrtná souprava drilling rig Bohranlage Stroj, který vytváří díry do zemského povrchu. Může být ruční s dosahem do několika metrů nebo obrovská souprava vrtající do hloubek několika tisíc metrů. Slouží k vrtání jímacích vrtů na vodu, těžebních vrtů na ropu a zemní plyn, k průzkumu zemské kůry atd. Machine that creates holes in the earth's subsurface. Drilling rigs can be massive structures housing equipment used to drill water wells, oil wells, or natural gas extraction wells, or they can be small enough to be moved manually by one person Eine Bohranlage ist eine technische Anlage, die zum Niederbringen von Bohrungen dient, meistens zur Erschließung von Rohstoffen h 0 1 0
372 vrtné jádro core sample Bohrkern Válcové těleso hornin získané vrtáním do horninového prostředí A cylindrical section of a naturally occurring substance (e.g. sediments or rocks) obtained by drilling with special drills Zylindrischer Körper, der mit Hilfe eines Kernbohrgerätes aus dem umgebenden Gestein entnommen wird q 0 1 0
373 vůdčí zkamenělina index fossil Leitfossil fosilie vhodná k datování vrstev Fossils used to define geologic periods Ein tierisches oder pflanzliches Fossil, mit dem sich das relative Alter des umschließenden Gesteins ermitteln läßt. Indexfossil für einen bestimmten Zeitabschnitt; gehört einer kurzlebigen Art oder Gattung an und ist möglichst weit und umgebungsunabhängig verbreitet
q 0 1 0
374 vulkanické horniny volcanic rocks vulkanische Gesteine, Vulkanite magmatické horniny Rock formed from magma erupted from a volcano Gestein, das infolge kontinentaler oder ozeanischer vulkanischer Aktivität durch rasche Abkühlung einer Gesteinsschmelze an der Erdoberfläche oder oberflächennah entsteht w, q 0 1 0
375 vulkanoklastika volcaniclastics Vulkanoklastika všechny vulkanické částice bez ohledu na jejich původ All volcanic particles regardless of their origin Sammelbegriff für alle vulkanischen Partikel unabhängig von ihrer Herkunft w, h 0 1 0
376 vydatnost / specifická vydatnost yield (water) /
well capacity, potential yield
Ergiebigkeit /
Brunnenergiebigkeit
Množství povrchové nebo podzemní vody vyvěrající (odebírané) za jednotku času / Množství podzemní vody odebírané za jednotku času při jednotkovém snížení hladiny (1) Quantity of water which can be collected for a given use from surface or groundwater sources in a basin in a given time interval
(2) Maximum rate at which a well will yield water under a stipulated set of conditions, such as a given drawdown
(1) Wassermenge, die für eine bestimmte Nutzung aus Oberflächen- oder Grundwasserquellen in einem Einzugsgebiet in einer bestimmten Zeitspanne entnommen werden kann
(2) Maximale Rate, mit der ein Brunnen unter einer Reihe festgelegter Bedingungen, wie einer gegebenen Absenkung des Grundwasserspiegels, Wasser liefert
a 1 0 1
377 výchoz outcrop Aufschluss Místo, kde horniny vystupují na povrch Visible exposure of rocks on the surface of the earth Stelle an der Erdoberfläche, an dem Gestein unbedeckt zu Tage tritt. q 0 1 0
378 vyklínit pinch out, shale out ausdünnen, auskeilen laterální zmenšování mocnosti až do případného vymizení vrstvy A lateral reduction and termination in bed thickness Laterale Verminderung der Mächtigkeit einer Gesteinsschicht bis hin zum vollständigen Verschwinden. h, p 0 1 0
379 vymírání extinction Aussterben část evoluce, ukončení existence druhu Biological term: termination of an organism or of a group of organisms unwiederbringliches Verschwinden von Pflanzen- und Tierarten oder eines anderen Taxons (Familie, Unterart usw.) aufgrund natürlicher Prozesse q 0 1 0
380 výplň pánve basin fill Beckenfüllung horniny (sedimentární a vulkanické), které vyplňují pánev The geological process in which sediments and igneous rocks building up layers into a basin Sedimente und vulkanische Gesteine lagern sich innerhalb eines Beckens ab und bilden somit mehr oder weniger mächtige Gesteinsabfolgen h 0 1 0
381 vytřídění sorting Sortierung obsah zrn o dané velikosti v sedimentu, čím je sediment lépe vytříděn, tím má méně zrnitostních frakcí Distribution of grain size of sediments, either in unconsolidated deposits or in sedimentary rocks Maß für die Gesamtbreite der Kornverteilung. Die Sortierung ist um so schlechter, je breiter die Korngrößen gestreut sind h, q 0 1 0
382 využitelné množství podzemní vody safe yield nutzbares Grundwasserdargebot Množství podzemní vody, které lze získávat jímacími zařízeními racionálními z technickoekonomického hlediska při daném režimu využití a při vyhovující kvalitě vody během uvažovaného období využití The volume of groundwater that can be withdrawn using tapping or pumping equipments of rational technical-economic level in the given mode of obtaining a satisfactory water quality during the period of its considered utilization Teil des gewinnbaren Grundwasserdargebots, der für die Wasserversorgung unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen genutzt werden kann e, aa 1 0 0
383 vyvřeliny kadomské Cadomian igneous rocks cadomische Magmatite Magmatické horniny, které intrudovaly během kadomské orogeneze. Igneous rocks, which intruded during the cadomian orogeneses Magmatische Gesteine, welche während der cadomischen Gebirgsbildung intrudierten q 0 1 0
384 vzorkování vrtného jádra well sampling Bohrprobenahme odběr horniny z vrtného jádra Extraction of cuttings out of the borehole Entnahme von vollständigen Bohrkernen oder zerkleinerten Bruchstücken aus einem Bohrloch h 0 1 0
385 závalek rip-up clast Lithoklast Útržky, úlomky hornin, které se ukládají do mladších sedimentárních jednotek. Časté jsou v říčním prostředí. Pieces of shale or mudstone created when an erosive current containing suspended sediment flows over a shale bed, tears up pieces of it, and carries these "rip ups" some distance Aufarbeitungsprodukt eines schon verfestigten Gesteins. Dieses lagert dann als älteres Element in einer jüngeren sedimentären Einheit h, q 0 1 0
386 zdánlivý odpor apparent resistivity scheinbarer spezifischer Widerstand (geoelektische und elektromagnetische Sondierung) fyzikální veličina charakterizující vodivostní (odporové) vlastnosti horniny vůči elektrickému proudu, který je ovlivněn přítomnými geologickými nehomogenitami Measured electrical resistivity between two points on the Earth's surface, which corresponds to the sensitivity the ground would have if it were homogeneous Spezifische Widerstand, der sich bei einer geoelektrischen oder elektromagnetischen Sondierung ergibt, wenn die Widerstandsverteilung im Untergrund von der eines homogenen Halbraums abweicht q, w 0 1 0
387 zdrojová hornina source rock Muttergestein zdroj materiálu pro tvorbů sedimentů/půd (zvětráváním, erozí, transportem, atd.) Parent rock material for the formation of a reservoir/deposit or soils Ausgangsgestein für die Bildung von Bitumen h, q 0 1 0
388 zdrojová oblast source area Quellgebiet oblast, ze které pochází částice sedimentu The area from which the sedimentary material is derived Ausgangsgebiet, aus dem Sediment angeliefert wird h, w 0 1 0
389 zelená břidlice greenschist Grünschiefer metamorfovaná hornina Metamorphic rock with a green colour Metamorphes Gestein, welches eine grüne Farbe aufweist h 0 1 0
390 zhášení extinction Auslöschung poloha minerálního zrna ve zkřížených nikolech mikroskopu, kdy se oba hlavní optické směry minerálu shodují s rovinami kmitu nikolů a minerál má proto nulové interferenční barvy = je zhaslý Microscop term: When no light in a Microscop reach the eye and the mineral is not illuminated Mikroskopischer Kontext: bezeichnet das verdunkeln (oder auslöschen) eines bestimmten Minerals unter gekreuzten Polarisatoren (Polarisationsmikroskopie). p 0 1 0
391 zlom fault Störung Povrch nebo zóna s přemístěním horniny rovnoběžně s povrchem / zónou Surface or zone with displacement of rock parallel to the surface/zone tektonische oder atektonische Unterbrechung oder Veränderung des primären Gesteinsverbandes an Fugen, Brüchen, Klüften oder Verwerfungen oder aber auch weiträumige bruchlose Verbiegungen g, q 0 1 0
392 zóna zone Zone stratigrafická jednotka nízkého řádu definovaná paleontologicky, litologicky atd. Stratigraphic unit of low order Stratigraphische Einheit niedriger Ordnung h 0 1 0
393 zóna zlomů a násunů damage zone Störungszone Jedná se o několik metrů široké, rozbité, rozlámané horninové oblasti a/nebo další paralelní poruchy místního až regionálního rozsahu. Sphere of influence of a fault Es handelt sich um mehrere Meter breite, zerrüttete oder zerscherte Gesteinsbereiche und/oder um weitere Parallelstörungen von lokaler bis regionaler Erstreckung q 0 1 0
394 zonálnost zoning Zonierung, Zonarbau změny složení v přírůstkových zónách minerálu A systematic variation in the composition and/or other properties of a single crystal, due to a separation of the chemical components during crystal growth Varation der Chemischen Zusammensetzung, Porosität, Einschlüsse oder anderer physikalischer Eigenschaften innerhalb eines einzelnen Mineralkorns. n, w 0 1 0
395 zrno grain Korn (pl. die Körner) termín používaný pro minerální fázi v sedimentologii, při studiu těžkých minerálů aj. A small hard particle of a substance such as salt or sand; monomineralic or polymineralic composition Grundbestandteil eines Sedimentgesteins. Mono- oder polymineralisches Gesteinsbruchstück
h 0 1 0
396 zrnotok grainflow Körnerstrom/Massenstrom Kategorie gravitačních pohybů, zrna jsou udržovaná v suspenzi mezi sebou. Vyznačují se negativní gradací a stopami po úniku vody (miskovité textury). Type of sediment-gravity flow. Grain flows are very common in aeolian settings as grain avalanches on the slip faces of sand dunes gravitativer Massentransportprozess eines Lockersedimentes h 0 1 0
397 zrudnění mineralization Vererzung přítomnost rudních minerálů a procesy vedoucí k jejich akumulaci The process or processes by which a mineral or minerals are introduced into a rock, resulting in a valuable or potentially valuable deposit Vorgang der Erzbildung und Führung von Erzmineralen im Gestein w, q 0 1 0
398 zvrstvení gradační graded bedding gradierte Schichtung vyznačuje se tříděním projevujícím se zmenšováním průměrné velikosti zrna od báze směrem do nadloží (pozitivní gradace), výjimečně zrna do nadloží hrubnou (negativní g.) Graded bed is one characterized by a systematic change in grain or clast size from one side of the bed to the other Gefügemerkmal bestimmter Sedimentgesteine, bei dem die Größe der Sedimentpartikel von der Schichtbasis zur Oberseite hin abnimmt oder zunimmt h 0 1 0
399 zvrstvení konvolutní convolute bedding Wickelschichtung typ deformační struktury vznikající v nezpevněnám sedimentu A variety of deformation structure formed within soft sediment Regelmäßige bis unregelmäßige faltenähnliche Strukturen mit länglichen Mulden und spitzen Kämmen in Zentimeter- bis Dezimeter-Größe h, q 0 1 0
400 zvrstvení korytovité šikmé trough cross bedding Trogschrägschichtung šikmé zvrstvení vznikající migrací dun (se zakřiveným hřbetem) Cross bedding produced by migration of 3D dunes (with curved crest) Schrägschichtung mit gebogener Lamination h 0 1 0
401 zvrstvení planární šikmé planar cross bedding planare Schrägschichtung šikmé zvrstvení vznikající migrací dun (s rovným hřbetem) Cross bedding produced by migration of 3D dunes (with straight crest) Schrägschichtung mit parallelen Schichtlagen h, q 0 1 0
402 žíla vein Ader deskovité těleso magmatické horniny vyplňující trhlinu v hornině nebo horninou proniká Distinct sheetlike body of crystallized minerals within a rock Bergmännischer Begriff für einen kleinen Gang h, o 0 1 0
403 žilný vein like Gang deskovité těleso magmatické horniny vyplňující trhlinu v hornině nebo horninou pronikající Distinct sheetlike body of crystallized minerals within a rock Ausbildungsform eines meist langgestreckten, platten- oder linsenförmigen intrusiven Gesteinskörpers, der die Füllung einer Spalte in einem anderen Gesteinskörper darstellt h 0 1 0
404 žilný minerál/žilovina gangue mineral Gangart nerudní minerály doprovázející rudní minerály na rudních žilách, mající s nimi obdobnou genezi (křemen, baryt, karbonáty aj.) Minerals, which can typically be found in a gangue Begleitminerale, die gemeinsam mit Erzmineralen einen Gang ausfüllen können. Typische Minerale der Gangart sind Quarz, Karbonat, aber auch Fluß- und Schwerspat. h 0 1 0

  A B C D E F G H
1 zdroj
source Quelle
Seznam literatury / references / Literaturverzeichnis
2 a Deutsches Nationalkomitee für das Internationale Hydrologische Programm (IHP) der UNESCO und das Operationelle Hydrologische Programm (OHP) der WMO Koblenz (1998): International glossary of hydrology SECOND EDITION 1992. Version Englisch/Deutsch. Koblenz : Bundesanst. für Gewässerkunde, IHP/OHP-Sekretariat, 1998; IHP/OHP-Berichte ; H. 12
3 b DIN 4049-1:1992-12, Hydrologie; Grundbegriffe
4 c Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) (2015): Glossar Wasserrahmenrichtlinie
5 d http://www.geodz.com/ (letzter Zugriff am 26.11.2019 / poslední přístup 26.11.2019)
6 e DIN 4049-3:1992-12, Hydrologie; Begriffe zur quantitativen Hydrologie
7 f Jervey, M.T., 1988. Quantitative geological modeling of siliciclastic rock sequences and their seismic expression. In: Wilgus, C.K., Hasting, B.S., Kendall, C.G.St.C, Posamentier, HW, Ross, CA, and Van Wagoner, JC, eds., Sea-level changes: an integrated approach: Tulsa, OK, Society of Economic
8 g Fossen, Haakon (2010): Structural geology, Cambridge University Press
9 h https://en.wikipedia.org (letzter Zugriff am 26.11.2019 / poslední přístup 26.11.2019)
10 i http://ground.geophysicsgpr.com/en/ground-geophysics-techniques/seismic-ground-geophysics-methods (letzter Zugriff am 26.11.2019 / poslední přístup 26.11.2019)
11 j USGS Water Basics Glossary
https://water.usgs.gov/water-basics_glossary.html
(letzter Zugriff am 26.11.2019 / poslední přístup 26.11.2019)
12 k Ad-hoc-Arbeitsgruppe Hydrogeologie (Hrsg.) (2016): Regionale Hydrogeologie von Deutschland. Geologisches Jahrbuch, Reihe A, Heft 163
13
14 l Hölting, B., Coldewey, W. (2013): Hydrogeologie. Einführung in die Allgemeine und Angewandte Hydrogeologie
15
16 n https://www.mineralienatlas.de/index.php
(letzter Zugriff am 26.11.2019 / poslední přístup 26.11.2019)
17
18 o Hans Murawski, Wilhelm Meyer (1998); Geologisches Wörterbuch, 10. Auflage; Enke Verlag
19 p D. G. A. Whitten; J. R. V. Brooks (1974); A Dictionary of geology, Penguin Books
20 q www.Spektrum.de (letzter Zugriff am 26.11.2019 / poslední přístup 26.11.2019)
21 r Glossary of the Geological Society
https://www.geolsoc.org.uk/ks3/gsl/education/resources/rockcycle/page3451.html
(letzter Zugriff am 26.11.2019 / poslední přístup 26.11.2019)
22 s https://link.springer.com/ (letzter Zugriff am 26.11.2019 / poslední přístup 26.11.2019)
23 t https://wiki.seg.org/wiki/Main_Page (letzter Zugriff am 26.11.2019 / poslední přístup 26.11.2019)
24 u https://dictionary.cambridge.org/de/ (letzter Zugriff am 26.11.2019 / poslední přístup 26.11.2019)
25 v https://www.duden.de/ (letzter Zugriff am 26.11.2019 / poslední přístup 26.11.2019)
26 w https://www.mindat.org/ (letzter Zugriff am 26.11.2019 / poslední přístup 26.11.2019)
27 x http://www.sepmstrata.org/TerminologyList.aspx
(letzter Zugriff am 26.11.2019 / poslední přístup 26.11.2019)
28 z https://www.bgr.bund.de/ (letzter Zugriff am 26.11.2019 / poslední přístup 26.11.2019)
29 aa Krásný, J. et al. (2012): Podzemní vody České republiky. Čes. Geol. služba. Praha