image
image
image
Wypadek przy pracy: co robić?
www.babs.sachsen.de

Czym jest wypadek przy pracy?
Przy wypadku mamy do czynienia z ograniczonym czasowo, nagłym zdarzeniem,
oddziałującym od zewnątrz na ciało i mogącym prowadzić do uszczerbku na zdro-
wiu lub śmierci. Jeżeli wydarzy się to w czasie pracy lub w drodze do/z pracy, mó-
wimy o wypadku przy pracy (także o wypadku zakładowym, wypadku zawodo-
wym) lub o wypadku w drodze do/z pracy. Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe
uregulowane jest w 7. Kodeksie socjalnym (SGB VII). Poza tym należy przestrzegać
Rozporządzenia o zgłaszaniu wypadków przy pracy w ustawowym ubezpieczeniu
wypadkowym.
Wewnątrzzakładowy
wypadek przy pracy zdarza się w przedsiębiorstwie bądź na
twoim regularnym stanowisku pracy. Jeżeli pracujesz dla firmy transportowej i
przy załadowywaniu towaru spadnie ci ciężka skrzynia na nogę i zrani cię, to
mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy. Z wypadkiem przy pracy mamy do
czynienia również wtedy, gdy pracujesz np. jako osoba sprzątająca i poślizgniesz
się na mokrej podłodze i doznasz przy tym obrażeń. Jeżeli zranisz się podczas wy-
konywania obowiązków dla swego pracodawcy (np. zanoszenie listów na pocztę)
lub podczas podróży służbowej czy montażu, to mamy do czynienia z
pozazakła-
dowym
wypadkiem przy pracy. Z
wypadkiem w drodze do/z pracy
mamy do czy-
nienia wówczas, gdy doznasz wypadku na bezpośredniej drodze do pracy lub z
pracy do domu. Jeżeli po drodze np. zostaniesz potrącony przez samochód lub
skręcisz sobie kostkę, jesteś ubezpieczony. Takim wypadkiem jest też wypadek w
drodze do/z pracy kiedy robisz objazd w celu przyniesienia albo odebrania dziecka
z opieki.
Kiedy po drodze do pracy wstąpisz do supermarketu na zakupy, będziesz mieć tam
wypadek i doznasz obrażeń, to nie będzie to wypadek przy pracy. Kiedy potem
jesteś w drodze do domu i masz wypadek, jest to wypadek w drodze do/z pracy
tylko jeśli przerwa trwała krócej niż 2 godziny. Jeżeli w czasie przerwy obiadowej
pójdziesz na spacer po parku, podczas którego spadnie Ci na głowę gałąź, to nie
mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy.
Ważne jest też:
Drogi do stołówki i
toalety i z powrotem są ubezpieczone. Jednak wypadek na stołówce lub w toale-
cie już nie.

Co muszę zrobić w razie wypadku przy pracy?
Jeżeli doznasz wypadku przy pracy lub do/z pracy, musisz pamiętać o kilku rze-
czach. Powinieneś zgłosić swemu pracodawcy wypadek / uraz i - jeśli możliwe -
wpisać uraz do księgi pierwszej pomocy (Verbandbuch).
Uwaga: Pracodawca musi zgłosić wypadek podmiotowi ubezpieczenia wy-
padkowego. Jest do tego zobowiązany, jeżeli pracownik w wyniku wy-
padku jest przez co najmniej trzy dni niezdolny do pracy. Kopia raportu z
wypadku musi zostać dostarczona do lokalnego urzędu nadzoru bezpie-
czeństwa i hygieny pracy. W Saksonii jest to Oddział 5 Regionalnej Dyrek-
cji z siedzibą w Chemnitz, Dreźnie i Lipsku. Czyli jeżeli doznałeś tylko nie-
wielkiego urazu, jak małe zacięcie na palcu, wpisujesz to do księgi
pierwszej pomocy. Dzięki temu jesteś chroniony na wypadek, gdyby to
właściwie małe skaleczenie po fakcie doprowadziło np. do zapalenia i
schorzenia połączonego z niezdolnością do pracy. Najlepiej wcześniej spy-
taj swego pracodawcę o miejsce przechowywania księgi pierwszej po-
mocy.
Po wypadku udaj się do lekarza.
Ważne:
Powinien być to lekarz noszący nazwę
Durchgangsarzt
(D-Arzt, lekarz ubezpieczenia wypadkowego)! Lekarze ci są z re-
guły ortopedami lub chirurgami urazowymi i posiadają specjalne kwalifikacje do
leczenia wypadków przy pracy, a ich gabinety są też zaadoptowane do tej sytuacji.
Możesz się również udać na pogotowie w szpitalu, które również działa jako D-A-
rzt, ponieważ główny lekarz zazwyczaj ma aprobatę jako D-Arzt. Jeżeli doznałeś
urazu wyłącznie na oczach, uszach, szyi lub nosie, możesz udać się też bezpo-
średnio do odpowiedniego lekarza specjalisty. Lekarz ubezpieczenia wypadko-
wego decyduje o dalszym leczeniu i może, w przypadku lżejszych urazów, skiero-
wać Cię na leczenie do lekarza rodzinnego.

Ważne: Jeżeli pracodawca poprosi Cię o niezgłaszanie wypadku przy
pracy, to przypuszczalnie nie zgłosił Cię u podmiotu ubezpieczenia wy-
padkowego, mimo że jest to jego obowiązkiem. Mimo to dla własnej
ochrony powinieneś u lekarza ubezpieczenia wypadkowego koniecznie
zgłosić swój uraz jako wypadek przy pracy! Podmiot ubezpieczenia wy-
padkowego nawiąże później kontakt z Twoim pracodawcą celem wyjaśnie-
nia sytuacji.
Czym jest Berufsgenossenschaft (zakład
ubezpieczeń wypadkowych) czy Unfallkasse
(kasa wypadkowa) i która jest właściwa dla mnie?
DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) to zrzeszenie wszystkich nie-
mieckich podmiotów ubezpieczenia wypadkowego. Do podmiotów ubezpieczenia
wypadkowego należą obok branżowych/przemysłowych zakładów ubezpieczeń
wypadkowych (Berufsgenossenschaften) także publiczne kasy wypadkowe (Un-
fallkassen) oraz rolnicze zakłady ubezpieczeń wypadkowych. Każdy pracownik
musi zostać zgłoszony przez pracodawcę u jednego z podmiotów i być tam obo-
wiązkowo ubezpieczonym. Koszty ponosi pracodawca. Jeżeli masz swoją działal-
ność gospodarczą, masz możliwość ubezpieczenia się dobrowolnie. Ponieważ
każda branża sama ponosi swe własne zagrożenia i obciążenia, zakłady ubezpie-
czeń wypadkowych (Berufsgenossenschaften) podzielone są na grupy zawodowe
Jeżeli po wypadku przy pracy pójdziesz do lekarza ubezpieczenia wypadkowego,
to zostaniesz ew. zapytany o właściwy dla Ciebie Berufsgenossenschaft bądź
podmiot ubezpieczenia wypadkowego. Informację tę musisz otrzymać od swego
pracodawcy, ponieważ musi on wiedzieć, gdzie Cię zgłosił. Jeżeli nie otrzymasz od
swego pracodawcy żadnej informacji, znajdź tutaj listę branżowych Berufsgenos-
senschaften i ich kompetencje.

Berufsgenossenschaft
Rohsto e und chemische Industrie (BG RCI)
Zakład ubezpieczeń wypadkowych surowce i przemysł chemiczny jest właściwy
dla ok. 32.000 przedsiębiorstw z ok. 1,4 miliona pracowników. BG RCI obsługuje
przedsiębiorstwa z branży górniczej, materiałów budowlanych - kamienie - zie-
mie, przemysłu chemicznego, przemysłu skórzanego, produkcji papieru i wyposa-
żenia oraz cukrownictwa.
www.bgrci.de
Berufsgenossenschaft
Holz und Metall (BGHM)
Zakład ubezpieczeń wypadkowych drewno i metal obsługuje ok. 223.000 zakła-
dów z ok. 4,9 miliona pracowników. Należą do nich także tymczasowo zatrudnieni,
pracujący chałupniczo oraz uczniowie zawodu. BGHM odpowiedzialny jest za
przedsiębiorstwa pozyskujące drewno oraz firmy przetwarzania i obróbki drewna,
tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów. Poza tym obsługuje przedsię-
biorstwa produkcji żelaza, stali, metali szlachetnych i metalu oraz firmy przetwa-
rzania i obróbki żelaza, stali, metalu, metali szlachetnych, kamieni szlachetnych,
kamieni półszlachetnych oraz podobnych materiałów.
www.bghm.de
Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN)
Zakład ubezpieczeń wypadkowych artykuły spożywcze i hotelarstwo/gastrono-
mia jest właściwy dla ok. 400.000 zakładów z ok. 3,4 miliona pracowników.
BGN obsługuje przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego i produkcji napojów,

hotelarstwa i gastronomii, rzemiosła piekarniczego i cukierniczego oraz przemy-
słu tytoniowego. Poza tym zakłady sprzedaży objazdowej i zakłady cyrkowe oraz
gospodarkę mięsną.
www.bgn.de
Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft (BG BAU)
Zakład ubezpieczeń wypadkowych budownictwa obsługuje ok. 500.000 zakładów
i ok. 50.000 prywatnych działalności z ok. 2,8 miliona ubezpieczonych.
BG BAU jest właściwy dla budownictwa i usług okołobudowlanych. Należy do
nich budownictwo naziemne (np. prace dekarskie, budowa rusztowań, malowanie)
oraz podziemne (np. budowa dróg, sprzątanie ulic, czyszczenie kanałów) łącznie z
wymaganymi do tego pracami przygotowawczymi, pobocznymi, pracami warsz-
tatowymi i transportowymi.
www.bgbau.de
Berufsgenossenschaft
Handel und Warenlogistik (BGHW)
Zakład ubezpieczeń wypadkowych handel i logistyka towarowa obsługuje mniej
więcej 378 000 przedsiębiorstw z ok. 5,3 miliona pracowników. BGHW odpowiada
za handel detaliczny i hurtowy, przedstawicielstwa handlowe, firmy spedycyjne,
grupy zakupowe i sprzedażowe, wydawnictwa, których wyroby produkowane są
głównie na zlecenie, oraz dystrybucję i dostawę i roznoszenie wyrobów praso-
wych.
www.bghw.de

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)
Zakład ubezpieczeń wypadkowych administracji obsługuje ponad 1,1 miliona
przedsiębiorstw z ponad 100 branż z ponad 10 milionami pracowników. VBG od-
powiada m.in za przedsiębiorstwa pracy tymczasowej, banki, ubezpieczenia, biura
inżynierskie i architektoniczne, kancelarie adwokackie, kościoły, kluby sportowe,
przedsiębiorstwa przemysłu ceramicznego i szklarskiego oraz tramwaje, metra i
koleje. Poza tym także za pacjentów w leczeniu stacjonarnym, rehabilitantów,
uczniów podmiotów kształcenia zawodowego oraz ludzi zaangażowanych spo-
łecznie.
www.vbg.de
Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft
Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr)
Zakład ubezpieczeń wypadkowych gospodarka transportowa, poczta-logistyka
telekomunikacja obsługuje około 200.000 przedsiębiorstw z ponad 1,7 miliona
pracowników. BG Verkehr odpowiada za branże poczta-logistyka, logistyka,
transport towarowy i przewóz osób, utylizacja, lotnictwo, żegluga śródlądowa,
żegluga morska i rybołówstwo oraz telekomunikacja i usługi finansowe. Poza tym
za szkoły jazdy, usługi holowania, wynajem aut, zakłady pogrzebowe, chów zwie-
rząt wierzchowych i pilotów portowych.
www.bg-verkehr.de
Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)
Zakład ubezpieczeń wypadkowych służba zdrowia i opieka społeczna obsługuje
około 640.000 przedsiębiorstw z ponad 8,4 miliona ubezpieczonych.BGW jest
właściwy dla podmiotów niepaństwowych w służbie zdrowia i opiece społecznej.

Należą do nich zakłady, administracje, podmioty i czynności opieki społecznej,
służby zdrowia, weterynarii, rzemiosła fryzjerskiego oraz przedsiębiorstwa w
zakresie higieny ciała i kosmetyki. Odpowiada również za administrację i jednostki
oświatowe w wymienionych obszarach.
www.bgw-online.de
Berufsgenossenschaft
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM)
Zakład ubezpieczeń wypadkowych energetyka, tekstylia, elektronika, media ob-
sługuje ok. 220.000 przedsiębiorstw z ok. 3,8 miliona pracowników. BG ETEM od-
powiada za przedsiębiorstwa z przemysłu elektronicznego i rzemiosła elektrycz-
nego, mechaniki precyzyjnej, gospodarki energetycznej i wodnej, branży tekstylnej
i obuwniczej oraz druk i przetwórstwo papieru. Należą tu m.in. zakłady elektroin-
stalacyjne, przetwórstwa papieru, zakłady zaopatrzenia w gaz, ciepło i wodę oraz
utylizacji ścieków oraz przedsiębiorstwa energetyczne.
www.bgetem.de
Dlaczego ważne jest dla mnie zgłoszenie
wypadku przy pracy jako takiego?
Może to dla Ciebie robić poważną różnicę, czy w przypadku niezdolności do pracy
właściwa będzie kasa chorych czy ustawowe ubezpieczenie wypadkowe. Po uzna-
nym wypadku przy pracy przysługuje Ci np. zasiłek powypadkowy na okres Twojej
niezdolności do pracy. Zasiłek powypadkowy wynosi obecnie 80 % Twojego regu-
larnego wynagrodzenia brutto, nie może być jednak wyższy niż regularne wyna-
grodzenie netto z tytułu pracy. Twój zasiłek powypadkowy wypłacany jest przez
kasę chorych, ale nie myl tego z zasiłkiem chorobowym, który wynosi 70 % Two-
jego regularnego wynagrodzenia brutto.

Poza tym podmioty ubezpieczenia wypadkowego przejmują leki i środki pomocni-
cze, działania rehabilitacyjne (np. w klinikach specjalnie nastawionych na leczenie
po wypadkach przy pracy), a w razie potrzeby także pomoc domową. Jeśli to ko-
nieczne, Twoje stanowisko pracy zostanie przystosowane dla osoby z niepełno-
sprawnością, a jeżeli nie mógłbyś już wykonywać swego obecnego zawodu wsku-
tek wypadku przy pracy, umożliwione Ci zostanie przekwalifikowanie do innego
zawodu. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje Ci poza tym
renta wypadkowa.
Podmioty ubezpieczenia wypadkowego dysponują, inaczej niż kasy chorych, nie-
ograniczonym budżetem i winny wszystkimi właściwymi środkami przywrócić
zdrowie i zdolność do pracy poszkodowanego. Jako pacjent z reguły nie musisz
troszczyć się o formalności, ponieważ lekarz ubezpieczenia wypadkowego ściśle
współpracuje z podmiotem ubezpieczenia wypadkowego.
Czy jako zagraniczny pracownik jestem objęty w
Niemczech ubezpieczeniem wypadkowym?
Tak, jesteś. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Cię niezależnie od wieku, płci,
stanu cywilnego, narodowości czy zarobków.
Czy jestem ubezpieczony jako osoba
wykonująca Minijob?
JTak, również wykonując Minijob jesteś ubezpieczony. Inaczej niż np. w przypadku
ubezpieczenia emerytalnego, nie ma w ustawowym ubezpieczeniu wypadkowym
zwolnienia z ubezpieczenia. Wszyscy pracownicy są obowiązkowo ubezpieczeni
przez pracodawcę.

Czy ochroną ubezpieczenia wypadkowego objęte
są też osoby wykonujące Minijob w gospodarst-
wach prywatnych?
Tak, także osoby zatrudnione w niewielkim wymiarze (geringfügig Beschäftigte) w
gospodarstwach prywatnych są ubezpieczone w ustawowym ubezpieczeniu wy-
padkowym. Właściwe za obsługę ubezpieczenia są podmioty ubezpieczenia wy-
padkowego gospodarki komunalnej. Dla uproszczenia procedury zgłaszania i re-
gulowania składek, ogólna rejestracja zatrudnionych odbywa się w Minijobzentrale
przy Deutsche Rentenversicherung Knappschaft/ Bahn/ See także dla ubezpiecze-
nia wypadkowego.
Obowiązuje jednolita składka na ubezpieczenie wypadkowe w wys. 1,6 procent
wynagrodzenia z tytułu pracy, która pobierana jest również przez Minijobzentrale
i winna być uiszczana przez pracodawcę.
Jakie grupy osób są jeszcze ubezpieczone?
Wprawdzie pracownicy stanowią największą grupę ubezpieczonych, to jednak nie
jedyną. Ubezpieczeni są również między innymi:
Uczniowie zawodu
Osoby pracujące społecznie (np. ochotnicza straż pożarna)
Bezrobotni wezwani przez Agencję Pracy do stawienia się w innej placówce
Ratownicy świadczący pierwszą pomoc, dawcy krwi i świadkowie
Studenci
Niniejszy wykaz nie jest wyczerpujący; krąg ubezpieczonych osób wymieniony
jest w §§ 2, 3 i 6 SGB VII.

Państwo mogą nas osiągnąć:
Placówka doradcza w Dreźnie
Języki
Volkshaus Drezno -
Schützenplatz 14 (1. piętro), 01067 Dresden
Leona Bláhová
niemiecki, czeski,
słowacki, angielski
Tel.: +49 351 85092728
E-Mail: leona.blahova@babs-online.eu
Paulína Bukaiová
niemiecki, słowacki,
polski, czeski, angielski
Tel.: +49 351 85092729
E-Mail: paulina.bukaiova@babs-online.eu
Placówka doradcza w Lipsku
Listhaus Lipsk – Rosa-Luxemburg-Str. 27 (parter),
04103 Leipzig
Paulina Sokolowska
niemiecki, polski,
angielski
Tel.: +49 341 68413085
E-Mail: paulina.sokolowska@babs-online.eu
Ünige Albert
niemiecki, rumuński,
węgierski, angielski
Tel.: +49 341 68413086
E-Mail: uenige.albert@babs-online.eu
Zarządzanie biurami w Dreźnie i Lipsku
Melanie Claus
niemiecki, angielski
Tel.: +49 351 85092730
E-Mail: melanie.claus@babs-online.eu

image
Wykluczenie odpowiedzialności:
Niniejsza publikacja zawiera ogólne
informacje służące orientacji. Autorzy nie przejmują odpowiedzialności
za poprawność wszystkich zawartych danych, które nie mogą być pod-
stawą roszczeń prawnych.
Placówka doradcza dla zagranicznych pracowników w Saksonii
(BABS) jest inicjatywą Saksońskiego ministerstwa gospodarki, pracy
i transportu i jest finansowana z podatków na podstawie budżetu
przyjętego przez Sejm Saksoński.
Wydawca:
BABS – Placówka doradcza dla zagranicznych pracowników w Saksonii
Schützenplatz 14, 01067 Dresden
Tel. +49 351 8509 2730
info@babs-online.eu
www.babs.sachsen.de
Stan:
Grudzień 2018 r.
Edycja:
5.000
Projekt:
Metronom Agentur für Kommunikation und Design GmbH
Druk:
Drukarnia Mahnert GmbH