image
image
image
Munkahelyi baleset: mit kell tenni?
www.babs.sachsen.de

Mi számít munkahelyi balesetnek?
A baleset a testre kívülről ható időben korlátos, hirtelen esemény, amely egész-
ségkárosodáshoz vagy halálhoz vezethet.
Ha ez munkaidőben vagy munkába menet, munkából jövet történik, munkahelyi
balesetről (üzemi baleset, foglalkozásbeli baleset) vagy útközbeni balesetről be-
szélünk.
A törvényes balesetbiztosítást a Társadalombiztosítási törvénykönyv 7. könyve
(SGB VII) szabályozza. Továbbá figyelembe kell venni a törvényes balesetbiztosí-
tásba a biztosítási esetek bejelentéséről szóló rendeletet.
Az
üzemen belüli
munkahelyi baleset a vállalaton belül, illetve a rendes munkahe-
lyén történik.
Ha szállítmányozással foglalkozó vállalatnál dolgozik, és az áru felrakodásakor a
lába elé csúszó nehéz láda miatt sérülést szenved, akkor munkahelyi balesetről
van szó. Ugyancsak munkahelyi balesetről van szó, ha pl. takarítóként dolgozik és
a nedves kövön elcsúszva szenved sérülést.
Ha akkor szenved sérülést, amikor valamit elintéz a munkaadó számára (pl. külde-
mények elvitele) vagy szolgálati úton vagy szerelésen van, akkor
üzemen kívüli
munkahelyi balesetről van szó.
Tisztán
útközbeni balesetről
van szó, ha közvetlenül munkába menet vagy a mun-
kából hazatérés közben szenved balesetet. Például biztosítva van, ha az úton elüti
egy autó vagy kibicsaklik a lába. Hasonlóképpen, útközbeni balesetnek számít az
a baleset is, amelyet egy eltérő úton szenved, amikor a gyermekeit óvodába/ból
vagy iskolába/ból elvitte/felvette.
Nem számít munkahelyi balesetnek, ha munkába menet betér vásárolni egy önki-
szolgáló áruházba és ott balesetet szenved. Hazafelé tart és balesetet szenved,
akkor ez munkahelyi balesetnek számít, ha a megszakítás rövidebb, mint két óra.

Nem számít munkahelyi balesetnek, ha az ebédszünetben kimegy sétálni a parkba
és ott a fejére esik egy ág.
Fontos még: Az út oda és vissza biztosítottnak számít az üzemi étkezőbe és a to-
alettre. Az üzemi étkezőben és a toalettben történt baleset egyébként már nem.
Mi a teendő munkahelyi baleset esetén?
Ha munkába menet vagy a munkahelyen balesetet szenved, néhány dologra fi-
gyelni kell. A balesetet / sérülést jelentenie kell a munkaadónak és lehetőség sze-
rint a baleseti naplóba is fel kell jegyezni.
Figyelmeztetés: A munkaadónak jelentenie kell a baleseteket a baleseti
biztosító felé. Ezt akkor köteles megtenni, ha a munkavállaló a baleset
következtében legalább három napig munkaképtelen lesz. A baleseti je-
lentés egy példányát el kell küldeni a helyi egészségügyi és biztonsági
felügyeleti hatóságnak. Szászországban ez a Szászországi Igazgatóság 5.
osztálya, amelynek székhelye Chemnitz, Drezda és Lipcse.
Amennyiben tehát csak kisebb sérülést szenved, például kisebb vágás egy
ujjon, azt jegyezze be a baleseti naplóba. Ez védelmet jelent arra az esetre,
ha a valójában jelentéktelen sérülés utólag mégis munkaképtelenséget
okozna, például azért, mert begyulladt.
Legjobb, ha már előre megkérdezi a munkaadótól, hogy hol található a
baleseti napló.
Baleset után menjen el orvoshoz.
Fontos
: Olyan orvoshoz kell mennie, aki rendel-
kezik
D-Arzt
toldattal, ami azt jelenti, hogy baleseti sebészeti engedélye van!
Ezek az orvosok többnyire ortopéd vagy baleseti sebészek és speciális munkahelyi
balesetek kezelésére szóló képzéssel rendelkeznie, továbbá a rendelőjük is ilyen
helyzetekre van kialakítva.
Kórházban valamint sürgősségi klinikára is el lehet menni. Ezek az orvosok szin-
tén D-orvosként működnek, mivel a főorvos általában D-Arzt toldattal rendelke

zik. Amennyiben egyedül a szeme, a füle, a torka vagy az orra szenved sérülést,
mehet közvetlenül a kérdéses szakorvoshoz.
A D-Arzt dönt a további kezelésről, kisebb sérülések esetén a háziorvoshoz irá-
nyíthatja.
Fontos: Ha a munkaadó kéri, hogy ne jelentsék be a munkahelyi balesetet,
akkor valószínűleg nem jelentette be a baleseti biztosítónál, holott az a
kötelessége lett volna. Saját érdekében ennek ellenére feltétlenül jobb, ha
a sérülést munkahelyi balesetként bejelenti! A baleseti biztosító intézet a
későbbiekben felveszi a kapcsolatot a munkaadójával, a helyzet tisztázása
érdekében.
Mi a szakmai szervezet vagy baleseti pénztár és
melyikhez tartozom?
A DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Német Kötelező Balesetbiztosí-
tás) valamennyi német balesetbiztosító intézetet összefogó csúcsszervezet. A bal-
esetbiztosítási intézményekhez tartoznak az ipari szakmai szervezetek mellett a
közérdekű baleseti pénztárak és a mezőgazdasági szakmai szervezetek. A munkál-
tatónak minden munkavállalót le kell jelentenie valamely intézménynek, akik ott
kötelező jelleggel biztosítottak. Ennek a költségét a munkaadó viseli. Amennyiben
önálló tevékenységet
űz,
lehetősége van önkéntes biztosítást választani.
Mivel minden iparág maga viseli a saját veszélyeit és terheit, a szakmai szerveze-
tek szakmai csoportokra oszlanak
Ha munkahelyi baleset után megjelenik a D-Arzt orvosnál, megkérdezhetik, hogy
konkrétan mely szakmai szövetséghez, ill. mely balesetbiztosítási intézményhez
tartozik. Ezt az információt a munkaadójától kaphatja meg, mivel
őneki
kell tud-
nia, hogy hol jelentette le. Amennyiben a munkaadójától nem kap információt, az
alábbi listában felsoroljuk az ipari szakmai szövetségeket és illetőségi körüket.

Szakmai szövetségek (minden esetl. színes négy-
zetben kiemelt?) Nyersanyag- és Vegyipari Szak-
mai Szövetség (BG RCI)
A Nyersanyag- és Vegyipari Szakmai Szövetség kb. 32 000 vállalkozást és mintegy
1,4 millió alkalmazottat fog össze. A BG RCI a bányászat, építőanyagok - kövek -
földek, vegyipar, bőripar, papírgyártás és felszerelések, valamint cukoripar vállala-
tait kezeli.
www.bgrci.de
Fa- és Fémipari Szakmai Szövetség (BGHM)
A Fa- és Fémipari Szövetség kb. 223000 üzemet és mintegy 4,9 millió munkavál-
lalót fog össze. Ide túlnyomórészt alkalmazottak, háziiparosok és ipari tanulók is
tartoznak. A BGHM a fakitermeléssel foglalkozó vállalatok, valamint a fa- és ha-
sonló jellegű alapanyagok feldolgozását és megmunkálását végző vállalkozások
tekintetében felelős. Ezen felül foglalkozik még a vas-, acél-, nemesacél- és fém-
gyártással, valamint vas, acél, fém, nemesfém, drágakő, féldrágakő, valamint ha-
sonló alapanyagok feldolgozásával és megmunkálásával foglalkozó vállalatokkal.
www.bghm.de
Élelmiszer- és Vendéglátóipari Szakmai Szövetség
(BGN)
Az Élelmiszer- és Vendéglátóipari Szakmai Szövetség kb. 400 000 üzemet és
mintegy 3,4 millió munkavállalót fog össze. A BGN az élelmiszer- és italgyártást,
a szálloda- és vendéglátóipart, a sütőipart és cukrászati kézműipart és a dohány-
ipart támogatja. Ezen felül még a kiállító és cirkuszüzemeket és a húsipart.
www.bgn.de

Építőipari Szakmai Szövetség (BG BAU)
Az Építőipari Szakmai Szövetség kb. 500 000 üzemet és kb. 50 000 megkezdett
építkezést, kereken 2,8 millió biztosítottat szolgál ki.
A BG BAU az építőipar és az építésközeli szolgáltatások területén illetékes. Idetar-
tozik a magasépítés (pl. tetőmunkák, állványozás, festészet) és a mélyépítés (pl.
útépítés, úttisztítás, csatornatisztítás) a hozzá szükséges előkészítő, mellék- mű-
helyi és szállítási munkálatok.
www.bgbau.de
Kereskedelmi és Árulogisztikai Szakmai Szövetség
(BGHW)
A Kereskedelmi és Árulogisztikai Szakmai Szövetség körülbelül 378 000 vállalko-
zást és kb. 5,3 millió munkavállalót lát el. A BGHW illetékességi területe a nagy-
és kiskereskedelem, a kereskedelmi képviseletek, a szállítási vállalatok, bevásárló
és eladó szövetkezetek, kiadó vállalatok, ahol a gyártmányok nagyrészt bérnyom-
tatással készülnek és a terjesztés, valamint a sajtótermékek kézbesítése és ter-
jesztése.
www.bghw.de
Ügyintézői Szakmai Szövetség (VBG)
Az Ügyintézői Szakmai Szövetség több mint 100 ágazatból több mint 1,1 millió
vállalkozás 10 millió fölötti számú munkavállalóját látja el. A VBG illetőségi terü-
lete többek között a munkaerőkölcsönző vállalatok, bankok, biztosítók, mérnöki-
és építészirodák, ügyvédi irodák, templomok, sportegyesületek, kerámiai és
üvegipari vállalatok, metró, hév és vasutak. Hozzá tartoznak még az állandó keze

lés alatt álló betegek, a rehabilitációra várók, az oktatási és szakképzési intézmé-
nyek, valamint a társadalmi munkában dolgozó emberek.
www.vbg.de
Közlekedés, Posztlogisztika Telekommunikáció
Szakmai Szövetsége (BG Verkehr)
A Közlekedés, Posztlogisztika, Telekommunikáció Szakmai Szövetség kereken
200 000 vállalkozás több mint 1,7 millió munkavállalójáról gondoskodik. A BG
Verkehr illetőségi területe a posztlogisztikai ágazatok, logisztika, áru- és személy-
szállítás, leselejtezés, légi utazás, belvízi hajózás és halászat, valamint a távközlés
és a pénzügyi szolgáltatások. Továbbá az autósiskolák, vontatószolgálatok, autó-
kölcsönzés, temetkezési vállalatok, versenyállattartók és révüzemek.
www.bg-verkehr.de
Közegészségügyi Szolgálat és Szociális Gondozás
Szakmai Szövetsége (BGW)
A Közegészségügyi Szolgálat és Szociális Gondozás Szakmai Szövetsége kereken
640000 vállalkozás több mint 8,4 millió biztosítottjáról gondoskodik. A BGW ille-
tékességi területe az egészségügyi- és jóléti szolgálatok nem állami intézményei
tekintetében. Idetartoznak az üzemek, igazgatóságok, létesítmények és tevékeny-
ségek a szociális gondozás, az egészségügy, az állategészségügy területén, a fod-
rászatok, valamint a test- és szépségápolás területén működő vállalatok. A meg-
nevezett területeken felelős az igazgatási és képzési intézmények tekintetében is.
www.bgw-online.de

Energia, Textil, Elektromos és Médiatermékek
Szakmai Szövetsége (BG ETEM)
A Energia, Textil, Elektromos és Médiatermékek Szakmai Szövetsége kb. 220 000
vállalkozás kereken 3,8 millió munkavállalójáról gondoskodik.
A BG ETEM illetékességébe a villamosipar, a villamos szakmunkák, finommecha-
nika, energia- és vízgazdálkodás, textil- és cipő ágazatok, valamint a nyomdai és
papírfeldolgozó ipar tartozik. Ide tartoznak a villanyszerelői vállalkozások, a pa-
pírfeldolgozás, a gáz- távhő- és vízellátás, valamint a csatornázási és energiael-
látó vállalatok.
www.bgetem.de
Miért fontos számomra, hogy a munkahelyi
balesetet munkahelyi balesetként jelentsem?
Nagy különbséget jelenthet, hogy munkaképtelenség esetén a betegsegélyző
pénztár vagy a kötelező balesetbiztosítás lesz-e az illetékes. Elismerten munkahe-
lyi balesetnél például jogosult baleseti segélyre a munkaképtelenség idejére. A
baleseti segély jelenleg a rendszeres bruttó jövedelem 80 %-át teszi ki, de nem
lehet magasabb, mint a rendszeres nettó munkadíj.
A baleseti segélyt egyébként a betegsegélyző pénztár fizeti ki, nem tévesztendő
azonban össze a táppénzzel, ami a rendszeres bruttó fizetés 70 %-át jelenti.
Ezen felül a baleseti biztosító intézetek átvállalják a gyógyszereket, segédeszkö-
zöket, rehabilitációs intézkedéseket (pl. kifejezetten munkahelyi balesetek ellátá-
sára specializálódott klinikák) és szükség esetén háztartási segítséget.
Amennyiben szükséges, a munkahelyét átalakítják, hogy megfeleljen mozgáskor-
látozottak számára, amennyiben az eddigi foglalkozását a munkahelyi baleset mi-
att egyáltalán nem tudná tovább folytatni, akkor lehetővé teszik másik szakmára

történő átképzését. Maradandó egészségkárosodás esetén egyébként baleseti
nyugdíjra jogosult.
A baleseti biztosító intézetek a betegsegélyző pénztártól eltérően korlátlan költ-
ségvetéssel rendelkeznek, az érintett egészségének és keresőképességének hely-
reállítására minden megfelelő eszközt felhasználhatnak. A betegnek rendszerint
egyáltalán nem kell foglalkoznia a formalitásokkal, mert a D-Arzt orvos és a bal-
eseti biztosító intézet szorosan együttműködik.
Külföldi munkavállalóként vonatkozik rám
Németországban balesetbiztosítás?
Igen. A biztosítási védelem fennáll életkortól, nemtől, családi állapottól, nemzeti-
ségtől és jövedelemtől függetlenül.
Minijob munkavállalóként biztosítottnak
számítok?
Igen, a Minijob munkavállalók is biztosítottnak számítanak. A kötelező baleseti
biztosításnál, például a nyugdíjbiztosítástól eltérően, nincs lehetőség biztosítási
szabadságra. A munkaadó minden munkavállalóját kötelező jelleggel biztosítja.
Vonatkozik a balesetbiztosítási védelem a magán
háztartásokban dolgozó Minijob munkavállalókra is?
Igen, a magán háztartásokban részlegesen foglalkoztatottakra is vonatkozik a kö-
telező balesetbiztosítás. A biztosítás megkötése tekintetében a kommunális terü-
letért illetékes balesetbiztosító intézmény a felelős. A bejelentés és járulékfizetés
egyszerűbbé tétele érdekében ez az alkalmazottak általános bejelentése során a
Bányászat / Vasút Német Nyugdíjbiztosítás Minijob központjában elvégezhető/
Lásd még a balesetbiztosítást is. Egységes, a fizetés 1,6 százalékát kitevő baleset

biztosítási díj van érvényben, amit ugyancsak a Minijob-központ szed be és a
munkaadónak kell megfizetnie.
Mely csoportokra vonatkozik még a biztosítás?
A legnagyobb biztosított csoportnak ugyan a munkavállalók számítanak, de nem
ők
az egyetlenek. Többek között biztosítottak még:
ipari tanulók
társadalmi munkát végzők (pl. önkéntes tűzoltók)
munkanélküliek, akiket a munkaügyi hivatal másik munkahely keresésére
ösztönöz
elsősegélyt nyújtó életmentők, véradók és tanúk
egyetemi hallgatók
A felsorolás nem teljes; a biztosítottak körét a VII. társadalombiztosítási törvény-
könyv 2, 3 és 6 §§-a sorolja fel.

Kapcsolat:
Tanácsadó iroda drezdában
Volkshaus Dresden -
Schützenplatz 14
(1. emelet), 01067 Dresden
Leona Bláhová
Tel.: +49 351 85092728
Email: leona.blahova@babs-online.eu
Paulína Bukaiová
Tel.: +49 351 85092729
Email: paulina.bukaiova@babs-online.eu
Tanácsadó iroda lipcsében
Listhaus Leipzig – Rosa-Luxemburg-Str. 27
(földszint), 04103 Leipzig
Paulina Sokolowska
Tel.: +49 341 68413085
Email: paulina.sokolowska@babs-online.eu
Ünige Albert
Tel.: +49 341 68413086
Email: uenige.albert@babs-online.eu
Drezdai és lipcsei irodai üzemeltető
Melanie Claus
Tel.: +49 351 85092730
Email: melanie.claus@babs-online.eu
Beszélt nyelvek
német, cseh,
szlovák, angola
német, szlovák, lengyel,
cseh, angol
német, lengyel, angol
német, román,
magyar, ango
német, angol

image
Felelősség kizárása:
Ez a dokumentum általános jellegű információkat
nyújt tájékoztatási céllal. A benne foglaltak helyességére szavatosságot
nem vállalhatunk, ezekre alapozva jogi igényekkel fellépni nem lehet.
A tanácsadó központ külföldi alkalmazottaknak Szászországban
(BABS) a szász tartomány gazdasági, munkaügyi és közlekedési mi-
nisztériumának kezdeményezése, mely a szász költségvetési képvise-
lői által elfogadott adóbevétel alapján lesz finanszírozva.
Kiadó:
BABS – Tanácsadó központ külföldi alkalmazottaknak Szászországban
Schützenplatz 14, 01067 Dresden
Tel. +49 351 8509 2730
info@babs-online.eu
www.babs.sachsen.de
Állapot:
2019. Január
Kiadás:
2.000
Design:
Metronom Agentur für Kommunikation und Design GmbH
Nyomtatás:
Druckerei Mahnert GmbH