image
image
image
Co dělat při pracovním úrazu?
www.babs.sachsen.de

Co je pracovní úraz?
U pracovního úrazu se jedná o krátkodobou, náhlou událost, při níž působí zevní
vliv na tělo postiženého a která může vést k poškození zdraví nebo smrti.
Pokud se to stane během pracovní doby nebo na cestě do práce
či
zpět z práce,
mluví se o pracovním úrazu (Arbeitsunfall; někdy také o provozním úrazu (Bet-
riebsunfall) nebo profesním úrazu (Berufsunfall), resp. o úrazu na cestě do za-
městnání a zpět (Wegeunfall).
Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců upravuje 7. kniha Sociálního zákoníku SRN
(SGB VII). Dále je třeba věnovat pozornost ustanovením nařízení o oznamování po-
jistných událostí v zákonném úrazovém pojištění zaměstnanců (Verordnung über
die Anzeige von Versicherungsfällen in der gesetzlichen Unfallversicherung).
Pracovní úraz
na pracovišti zaměstnavatele
je úraz, který se stal v objektu za-
městnavatele nebo na
řádném
pracovišti zaměstnance.
Pokud tedy pracujete pro dopravní firmu a při překládce přepravovaného zboží
vám spadne na nohu těžká bedna a zraní vás, jedná se o pracovní úraz. O pracovní
úraz jde také v případě, když pracujete jako úklidová síla a zraníte se při práci na-
příklad v důsledku uklouznutí na mokré podlaze.
Utrpíte-li zranění během vyřizování nějakých záležitostí pro zaměstnavatele
(např. když máte zanést dopisy na poštu) anebo jste na pracovní cestě
či
montáži,
jedná se o pracovní úraz
mimo pracoviště
.
O
úraz na cestě do zaměstnání a zpět
se jedná v případě, když utrpíte úraz přímo
na cestě z místa bydliště do zaměstnání nebo ze zaměstnání zpět domů. Například
když vás cestou do práce nebo z práce domů srazí auto nebo si podvrtnete kotník,
tak jste pojištěn/-a. Stejně tak se za úraz na cestě do zaměstnání a zpět považuje
úraz, který se stal při zajížďce za účelem dovezení
či
vyzvednutí dětí do výchov-
ného
či
pečovatelského zařízení.

Co není pracovní úraz?
Pokud si však cestou do práce nebo z práce skočíte nakoupit do supermarketu a
stane se vám tam úraz, při němž se zraníte, tak už se nejedná o pracovní úraz, resp.
úraz cestou do zaměstnání a zpět. Pokud se pak budete pohybovat znovu na ob-
vyklé cestě domů a stane se Vám úraz, lze ho považovat za úraz na cestě do/z práce,
pokud přerušení trvalo méně než 2 hodiny. Pokud si v polední přestávce uděláte
procházku v parku, při níž vám na hlavu spadne větev, tak to také není pracovní úraz.
Důležité upozornění: Cesty do závodní jídelny a na toaletu jsou předmětem pojiš-
tění, zatímco na úrazy v jídelně
či
na toaletě se pojištění nevztahuje.
Co musím udělat v případě pracovního úrazu?
Pokud utrpíte pracovní úraz nebo úraz na cestě do zaměstnání a zpět, musíte dbát
na několik věcí. Úraz
či
zranění byste měl/-a ohlásit zaměstnavateli a pokud to je
možné, zapsat zranění do knihy úrazů.
Upozornění: Zaměstnavatel musí úraz ohlásit příslušné úrazové pojiš-
ťovně.
Tato povinnost zaměstnavatele se vztahuje na případy, v nichž je
zaměstnanec v důsledku pracovního úrazu dočasně práce neschopný nej-
méně tři dny. Kopii ohlášení úrazu je třeba zaslat na místně příslušný in-
spektorát bezpečnosti práce. V Sasku je to Abteilung 5 der Landesdirek-
tion Sachsen se sídlem v Chemnitz, Drážďanech a Lipsku.
Pokud utrpíte jen malé zranění, jako např. malou
řeznou
ránu na prstu,
zapište ho do knihy úrazů. Zajistí vám to ochranu pro případ, když se na-
příklad malé zranění zanítí a zapříčiní vaši dočasnou pracovní neschop-
nost z důvodu následné nemoci.
Nejlepší je zeptat se zaměstnavatele předem, kde se kniha úrazů nachází.
Po úrazu vyhledejte lékaře.
Důležité upozornění
: Mělo by se však jednat o zvlášt-
ního lékaře specializovaného na pracovní úrazy, s označením specializace „
Durch-
gangsarzt
“ (
D-Arzt
)! U těchto lékařů se pravidla jedná o ortopedy nebo úrazové
chirurgy se speciální kvalifikací na vyšetřování/ošetřování pracovních úrazů, je-
jichž ordinace jsou uzpůsobené potřebám této specifické situace. Rovněž se mů

žete
odebrat na pohotovost resp. úrazovou ambulanci v nemocnici. Tyto také fun-
gují jako tzv. D-Arzt, neboť vedoucí lékař má zpravidla povolení vykonávat i funkci
D-Arzt. Pokud jste utrpěli výhradně zranění očí, uší, krku nebo nosu, vyhledejte
prosím přímo odpovídajícího odborného lékaře. Specializovaný úrazový lékař
(Durchgangsarzt) rozhodne o další potřebě ošetření/vyšetření a v případě lehčího
zranění vás může za účelem další lékařské péče poslat k vašemu všeobecnému
lékaři. Pokud utrpíte výlučně poranění očí, uší, krku nebo nosu, můžete se obrátit
také přímo na příslušného odborného lékaře.
Důležité upozornění: Pokud vás zaměstnavatel požádá, abyste pracovní
úraz neohlásil/-a, tak si pravděpodobně nesplnil svou povinnost a nepři-
hlásil vás k povinnému pojištění u příslušné úrazové pojišťovny. V zájmu
vlastní ochrany byste měl/-a ošetřujícímu lékaři (D-Arzt) oznámit,
že
se
jedná o pracovní úraz! Nositel úrazového pojištění bude později kontak-
tovat vašeho zaměstnavatele, aby s ním situaci objasnil.
Co to je profesní sdružení nebo úrazová pokladna
a který nositel pojištění je pro mě příslušný?
Německá asociace zákonného úrazového pojištění zaměstnanců DGUV (Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung) je zastřešující organizace sdružující všechny ně-
mecké nositele zákonného úrazového pojištění zaměstnanců. K nositelům úrazo-
vého pojištění patří kromě tzv. profesních sdružení (Berufsgenossenschaft) také
veřejné úrazové pokladny (Unfallkasse) a zemědělská profesní sdružení (landwirt-
schaftliche Berufsgenossenschaft). Každého zaměstnance musí zaměstnavatel
přihlásit k pojištění u příslušného nositele pojištění, u něhož je pak zaměstnanec
povinně pojištěn. Pojistné platí zaměstnavatel. Jste-li osobou samostatně výdě-
lečně
činnou,
můžete se pojistit dobrovolně. Jelikož každé průmyslové odvětví
nese svá vlastní rizika a zátěže, jsou profesní sdružení rozdělena podle skupin po-
volání.
Pokud po pracovním úrazu vyhledáte lékaře specializovaného na pracovní úrazy
(Durchgangsarzt), mohou se vás případně zeptat, které profesní sdružení nebo

jiný nositel úrazového pojištění je pro vás příslušný. Tyto informace vám musí po-
skytnout zaměstnavatel, neboť on musí vědět, kde vás přihlásil k pojištění. Pro
případ,
že
od zaměstnavatele informaci nedostanete, najdete na tomto místě se-
znam průmyslových profesních sdružení s uvedením jejich odvětvové příslušnosti.
Profesní sdružení
Surovin a chemického průmyslu (BG RCI)
Do působnosti profesního sdružení pro těžbu a zpracování surovin a chemický
průmysl BG RCI spadá cca 32 000 podniků s cca 1,4 mil. zaměstnanců. Profesní
sdružení BG RCI pečuje o firmy z odvětví hornictví, stavebních materiálů, kamenů
a zemin, chemického průmyslu, kožedělného průmyslu, výroby a úpravy papíru a
cukrárenského průmyslu.
www.bgrci.de
Profesní sdružení Dřevo a kov (BGHM)
Do působnosti profesního sdružení pro dřevozpracující a kovozpracující výrobu
BGHM spadá cca 223 000 podniků s cca 4,9 mil. zaměstnanců, k nimž patří také
přechodně zaměstnaní pracovníci, domácí pracovníci a učni. Profesní sdružení
BGHM je příslušné pro firmy z oblasti těžby dřeva, zpracování a obrábění dřeva,
plastů a podobných materiálů, ale i firmy z oblasti výroby
železa,
oceli, ušlechti-
lých a jiných kovů a z oblasti zpracování a obrábění
železa,
oceli, kovů, ušlechti-
lých kovů, drahokamů, polodrahokamů a podobných materiálů.
www.bghm.de
Profesní sdružení
Potravinářství a pohostinství (BGN)
Do působnosti profesního sdružení potravinářství a pohostinství BGN spadá cca
400 000 podniků s cca 3,4 mil. zaměstnanců. Profesní sdružení BGN pečuje o

firmy z oblasti potravinářského a nápojového průmyslu, hotelnictví a gastronomie,
pekařských a cukrářských
řemesel
a tabákového průmyslu, ale i z oblasti pouťo-
vých atrakcí, cirkusů a z odvětví zpracování masa a masného průmyslu.
www.bgn.de
Profesní sdružení Stavebnictví (BG BAU)
Do působnosti profesního sdružení stavebnictví BG BAU spadá cca 500 000 pod-
niků a cca 50 000 soukromých stavebních projektů s cca 2,8 mil. pojištěnců.Pro-
fesní sdružení BG BAU je příslušné pro odvětví stavebnictví a služeb souvisejících
se stavební
činností,
tj. pro oblast pozemních staveb (např. střešní práce, lešenář-
ské nebo malířské práce) a inženýrských staveb (např. silniční výstavba,
čištění
silničních komunikací,
čištění
kanálů) včetně potřebných přípravných, vedlejších,
dílenských a přepravních prací.
www.bgbau.de
Profesní sdružení
pro obchod a logistiku zboží (BGHW)
Do působnosti profesního sdružení pro obchod a logistiku zboží spadá zhruba
378 000 podniků s cca 5,3 mil. zaměstnanců. Profesní sdružení BGHW je příslušné
pro velkoobchod a maloobchod, obchodní zastoupení, spediční firmy, nákupní a
prodejní sdružení, nakladatelství, jejichž výrobky jsou vyráběny převážně formou
zakázkového tisku, včetně distribuce, ale i doručování a distribuce tiskovin.
www.bghw.de
Profesní sdružení pro oblast administrativy (VBG)
Profesní sdružení pro oblast administrativy VBG pečuje o více než 1,1 mil. podniků
z více než 100 odvětví s více než 10 mil. zaměstnanců. Do působnosti profesního
sdružení VBG spadají mj. agentury práce, banky, pojišťovny, inženýrské a architek

tonické kanceláře, advokátní kanceláře, církve, sportovní kluby, podniky keramic-
kého a sklářského průmyslu, tramvaje, metra a
železnice.
Kromě toho jsou pojiš-
těni také hospitalizovaní pacienti, účastníci rehabilitace,
žáci/studenti
odborných
škol
a institucí odborného vzdělávání, ale také občansky angažovaní lidé.
www.vbg.de
Profesní sdružení pro dopravu, poštovní logistiku
a telekomunikace (BG Verkehr)
Profesní sdružení dopravy, poštovní logistiky a telekomunikací BG Verkehr pečuje
zhruba o 200 000 firem s více než 1,7 mil. zaměstnanců. Do působnosti profes-
ního sdružení BG Verkehr spadají odvětví poštovní logistiky, logistiky, nákladní a
osobní dopravy, nakládání s odpady a úpravy odpadních vod, letectví, vnitrozem-
ské a námořní plavby, rybářství, telekomunikací a finančních služeb, ale i auto-
školy,
odtahové služby, půjčovny aut, pohřební služby, zařízení na chov jezdeckých
zvířat a lodivodské služby.
www.bg-verkehr.de
Profesní sdružení
pro zdravotnictví a sociální péči (BGW)
Profesní sdružení pro zdravotnictví a sociální péči BGW pečuje o cca 640 000
podniků s více než 8,4 mil. pojištěnců. Do působnosti profesního sdružení BGW
spadají nestátní subjekty, resp. instituce z oblasti zdravotnictví a sociální péče, tj.
provozování, administrace, zřizování a poskytování sociální péče, zdravotní péče,
veterinární péče, ale i
činnosti
z oblasti kadeřnictví a firmy poskytující estetickou
a kosmetickou péči a také správní a vzdělávací instituce v uvedených oblastech.
www.bgw-online.de

Profesní sdružení pro energetiku, textilní výrobu,
elektrotechniku a výrobky v oblasti médií
(BG ETEM)
Profesní sdružení pro energetiku, textilní výrobu, elektrotechniku a výrobky v ob-
lasti BG ETEM pečuje o cca 220 000 podniků s cca 3,8 mil. zaměstnanců.
Do působnosti profesního sdružení BG ETEM spadají podniky z oblastí elektro-
technického průmyslu a elektrotechnických
řemesel,
přesného strojírenství, ener-
getiky a vodního hospodářství, textilní výroby a výroby obuvi, tisku a zpracování
papíru. Patří sem elektroinstalatérské firmy, zpracování papíru, podniky zajišťující
dodávky plynu, pitné vody a dálkové vytápění, úpravu odpadních vod a energe-
tické podniky.
www.bgetem.de
Proč je pro mě důležité ohlásit pracovní úraz
skutečně jako pracovní úraz?
Může to pro vás být výrazný rozdíl, jestli je pro vaši dočasnou pracovní neschop-
nost příslušná vaše zdravotní pojišťovna, nebo zákonné úrazové pojištění. Po uz-
naném pracovním úrazu máte např. po dobu dočasné pracovní neschopnosti ná-
rok na tzv. úrazový příplatek (Verletztengeld), jehož výše v současnosti
činí
80 %
pravidelného hrubého měsíčního výdělku, přičemž zároveň nesmí překročit výši
pravidelného
čistého
výdělku.
Úrazový přípatek vám sice bude vyplácen zdravotní pojišťovnou, ale i přesto se
nesmí zaměňovat s nemocenskou, jejíž výše
činí
70 % pravidelného hrubého vý-
dělku.
Kromě toho hradí nositel úrazového pojištění léky a zdravotnické pomůcky, reha-
bilitační opatření (např. v nemocnicích specializovaných na zdravotní péči se za-
měřením na léčbu pracovních úrazů) a v případě potřeby také pomoc v domác-
nosti.

Je-li to nezbytné, bude vaše pracoviště uzpůsobeno specifickým potřebám osob
se zdravotním postižením. Pokud v důsledku pracovního úrazu nebudete vůbec
moci dále vykonávat své dosavadní povolání, bude vám umožněna rekvalifikace
na jinou profesi. V případě trvalého poškození zdraví máte kromě toho nárok na
úrazovou rentu.
Na rozdíl od zdravotních a nemocenských pojišťoven disponují nositelé úrazového
pojištění neomezeným rozpočtem a mají všemi vhodnými prostředky obnovit
zdraví a pracovní schopnost postižených. Jako pacient se zpravidla nemusíte sta-
rat o formality, protože lékař specializovaný na úrazy (Durchgangsarzt) a pří-
slušný nositel úrazového pojištění navzájem úzce spolupracují.
Jsem v Německu úrazově pojištěn i jako
zahraniční pracovník?
Ano, i v tom případě jste úrazově pojištěn/-a. Pojistná ochrana pro vás platí bez
ohledu na váš věk, pohlaví, rodinný stav, státní občanství
či
výši příjmu.
Jsem pojištěn/-a také v případě, když vykonávám
zaměstnání malého rozsahu typu „minijob“?
Ano, i v tom případě jste pojištěn/-a. Na rozdíl např. od důchodového pojištění
neexistují v zákonném úrazovém pojištění zaměstnanců výjimky z povinné účasti
na pojištění. Všichni zaměstnanci jsou tedy prostřednictvím svého zaměstnava-
tele povinně pojištěni.

Vztahuje se úrazové pojištění zaměstnanců také
na osoby vykonávající zaměstnání typu „minijob“
v soukromých domácnostech?
Ano, i v případě výkonu zaměstnání malého rozsahu v soukromých domácnostech
jsou zaměstnanci pojištěni v zákonném úrazovém pojištění zaměstnanců. Pro pro-
vádění pojištění jsou příslušní nositelé zákonného úrazového pojištění zaměst-
nanců na komunální úrovni. V zájmu zjednodušení postupu přihlašování a odvá-
dění pojistného na zákonné úrazové pojištění zaměstnanců jsou tyto kroky
součástí všeobecného nahlášení zaměstnance centrálnímu subjektu pro zaměst-
nání typu „minijob“ (tzv. Minijob-Zentrale), jehož
činnost
zajišťuje Německá dů-
chodová pojišťovna horníků,
železničářů
a námořníků (DRV Knappschaft-Bahn-
-See). Pojistné na zákonné úrazové pojištění zaměstnanců v jednotné výši 1,6 %
výdělku je vybíráno rovněž prostřednictvím centrálního subjektu Minijob-Zent-
rale a hradí ho zaměstnavatel.
Které další skupiny osob jsou kromě toho
pojištěny?
Zaměstnanci jsou sice největší, nikoliv však jedinou skupinou pojištěnců. V sys-
tému zákonného úrazového pojištění zaměstnanců jsou pojištěni mimo jiné také:
učni,
osoby vykonávající dobrovolnickou službu (např. dobrovolní hasiči),
nezaměstnaní, pokud byli úřadem práce vyzváni, aby se dostavili na úřad
práce nebo nějaké jiné místo,
osoby podílející se na záchraně
životů,
které poskytují první pomoc, dárci
krve nebo svědci,
studenti.
Uvedený výčet není taxativní. Okruh pojištěných osob je uveden v ustanoveních
§ 2, § 3 a § 6 sociálního zákoníku SRN, kniha VII (SGB VII).

Kontaktovat nás můžete:
Poradna Drážďany
Volkshaus Dresden -
Schützenplatz 14 (1. patro), 01067 Dresden
Leona Bláhová
Tel.: +49 351 85092728
E-Mail: leona.blahova@babs-online.eu
Paulína Bukaiová
Tel.: +49 351 85092729
E-Mail: paulina.bukaiova@babs-online.eu
Poradna Lipsko
Listhaus Leipzig – Rosa-Luxemburg-Str. 27
(přízemí), 04103 Leipzig
Paulina Sokolowska
Tel.: +49 341 68413085
E-Mail: paulina.sokolowska@babs-online.eu
Ünige Albert
Tel.: +49 341 68413086
E-Mail: uenige.albert@babs-online.eu
Řízení
chodu kanceláří v Drážďanech a Lipsku
Melanie Claus
Tel.: +49 351 85092730
E-Mail: melanie.claus@babs-online.eu
Jazyky
němčina,
čeština,
slovenština, angličtina
němčina, polština,
slovenština,
čeština,
angličtina
němčina, polština,
angličtina
němčina, rumunština,
maďarština, angličtina
němčina, angličtina

image
Upozornění o vyloučení odpovědnosti:
Tato publikace obsahuje všeo-
becné informace sloužící k orientaci. Není možné převzít odpovědnost
za správnost všech obsažených údajů, ani z nich odvodit jakékoliv
právní nároky.
Poradna pro zahraniční zamstnance v Sasku (BABS) je iniciativou
Saského státního ministerstva pro hospodářství, práci a dopravu a je
financována z daňových prostředků na základě rozpočtu schvále-
ného poslanci Saského zemského sněmu.
Vydavatel:
BABS – Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen
Schützenplatz 14, 01067 Dresden
Tel. +49 351 8509 2730
info@babs-online.eu
www.babs.sachsen.de
Stav:
Leden 2019
Vydání:
5.000
Úprava /Sazba:
Metronom Agentur für Kommunikation und Design GmbH
Tisk:
Druckerei Mahnert GmbH