image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Česko
-
saský management povodňových rizik
EU-Projekt STRIMA II
Zdroj: Mediální databáze Svobodného státu Sasko
PROJEKTOVÝ PARTNER
LEAD PARTNER PROJEKT STRIMA II
Celá akce se bude konat online jako webová konference. Připojit se lze pomocí
webového prohlížeče, není potřeba instalovat žádnou aplikaci. Vše, co potřebujete, je
připojení k internetu. Zvukové spojení lze navázat reproduktory a mikrofonem v počítači
nebo telefonem.
Akce bude tlumočena do dvou jazyků ( němčiny a češtiny).
Účast na webové schůzce je zdarma, počet účastníků je omezený. Zaregistrujte se prosím
do 15. listopadu 2020:
https://mitdenken.sachsen.de/1021430
Další informace od nás obdržíte s potvrzením registrace.
Více informací o projektu STRIMA II :
www.strima.sachsen.de
Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii
Kontaktní osoba
Zemské povodňové centrum, hydrologie
E-Mail: sarah.bittig@smul.sachsen.de
ONLINE Závěrečná konference
Povodeň , přívalové srážky, suché období
-
jednat integrovaným způsobem, zabránit
poškození
přeshraniční výsledky 5 let projektu STRIMA
20.11.2020
PŘIHLÁŠKA
POŘADATEL

image
image
image
image
image
image
image
image
image
PROGRAM
Moderování akce
Dr.-Ing. Peter Heiland
, INFRASTUKTUR & UMWELT
Projekty STRIMA I a II již pět let nabízejí odborníkům, zájmovým skupinám a obcím platformu pro
výměnu znalostí a zkušeností. V projektech byly identifikovány typické modely poškození obytných
budov, dopravní infrastruktury a využití půdy v
sasko-českém
příhraničním regionu a byla vyvinuta
vhodná preventivní opatření a pomoc. Těšíme se, až vám představíme naše výsledky a společně s
vámi se na výzvy budoucnosti.
CÍLE
08:45 h
Připojení se
09:00 h
Přivítání a představení STRIMA II
Dr.-Ing. habil. Uwe Müller, LfULG
09:10 h
Dopady změny klimatu na povodně a sucho v
sasko-české
pohraniční
oblasti
Petra Walther, Andy Philipp, LfULG a Ulf Winkler, LTV
Jak navrhujeme vodní stavby a obytné budovy, abychom zabránili
škodám způsobeným povodněmi?
09:30 h
Posouzení poškození a snižování škod na malých tocích
Stephan Garack, IÖR
Webový nástroj pro analýzu a snižování povodňových škod na budovách
Dr. Reinhard Schinke, IÖR a Susann Thieme, LfULG
Dotazy a diskuse
PROGRAM
Nejprve povodeň, pak sucho: Jak můžeme vytvářet synergie
využívat existující plánovací nástroje pro vodní hospodářství?
Jak zajistíme, aby bylo využívání půdy odolnější vůči povodním?
11:00 h
Odhad povodňových škod na zemědělské půdě založený na GIS
Dr. Marco Neubert, IÖR
Retence krajiny -
funkce a potenciál v protipovodňové ochraně a v boji se
suchem
Dr. Miroslav Bauer, CVUT
Jaká přírodní protipovodňová opatření v krajině jsou místními obyvateli
nejlépe vnímána? Poučení z povodí řeky Oleška v České republice
Dr. Jan Macháč
, UJEP
Dotazy a diskuse
11:45 h
Prezentace projektu TEACHER-CE
Anna Goris, INFRASTRUKTUR & UMWELT a Anika Albrecht, LfULG
Kde vidíte potřebu akce a jaké máte požadavky na plánovací pomůcky?
interaktivní průzkum a diskuse
12:30 h
Závěr, závěrečná diskuse
Konec akce a rozloučení
Dr.-Ing. habil. Uwe Müller, LfULG
13:00 h
Konec
Jak můžeme podpořit obce při snižování škod způsobených povodněmi?
10:00 h
Inovace v software “INGE” (“Interaktivní Mapa nebezpečí pro proti-
povodňovou ochranu“)
Susann Thieme, LfULG
Zkušenosti s podporou protipovodňových opatření a možnosti pře-
shraničního propojení protipovodňových varovných systémů
Petr Dobrovský, ARR
Dotazy a diskuse
10:30 h
Přestávka