image

image
image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
2 |
Strona
Spis treści
1.
Metodologia przeprowadzania badao ..................................................................................... 3
2.
Struktura pasażerska ................................................................................................................ 4
3.
Badanie preferencji biletowych pasażerów Euroregionu Nysa. .............................................. 6
Spis tabel ................................................................................................................................ 22
Spis rysunków ......................................................................................................................... 22
Dokument przygotowany przez zespół autorski
"TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J.
ul. Krasioskiego 15a/5, 50-449 Wrocław,
tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl
www.trako.com.pl

image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
3 |
Strona
1. Metodologia przeprowadzania badao
Badania ankietowe pasażerów korzystających z komunikacji publicznej na obszarze
obowiązywania biletu EURO-NYSA zostały przeprowadzone w okresie wakacyjnym oraz
w roku szkolnym, przez pełen tydzieo, tj. od poniedziałku do niedzieli. Obejmowały one
swoim zasięgiem polską i niemiecką częśd euroregionu Nysy. Zadaniem było
przeprowadzenie ankiety wśród pasażerów wewnątrz pojazdów w sposób równomierny na
poniższych liniach komunikacyjnych:
- nr 250: Jelenia Góra – Lwówek Śląski,
- nr 251: Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna,
- nr 252: Lubao Śląski – Węgliniec,
- nr 255: Jelenia Góra – Lubao Śląski – Zgorzelec – Węgliniec,
- nr 260: Görlitz – Zgorzelec – Węgliniec – Bolesławiec – (Wrocław),
- P: Görlitz Banhof – Zgorzelec,
- RE 1: GörlitzBautzen – Bischofswerda – (Drezno),
- RB 60: GörlitzBautzen – Bischofswerda – Großharthau – (Drezno),
- OE 60V: GörlitzBautzen – Bischofswerda,
- RB 61: Zittau – Ebersbach – Bischofswerda – Großharthau – (Drezno),
- OE 65: Zittau – Görlitz – Weißwasser – (Spremberg – Cottbus).
Wykonano ponad 2000 wywiadów. Pytania dotyczyły między innymi relacji podróży, rodzaju
biletu, na którym odbywana jest podróż, zainteresowania pasażerów biletem EURO-NYSA
oraz preferowanym źródłem tych informacji. W przypadku natrafienia na pasażera
korzystającego aktualnie z biletu EURO-NYSA, pytano również o źródło wiedzy o bilecie,
częstotliwośd korzystania z niego, charakter podróży, poziom zadowolenia z usług
powiązanych z biletami EURO-NYSA oraz ocenę przyszłych potencjalnych działao podjętych
w celu ulepszenia funkcjonowania biletu. Ponadto, dla celów statystycznych, zapytano
respondentów o cechy takie jak: płed, wiek, status społeczny, narodowośd oraz miejscowośd,
w której mieszkają.
Na podstawie powyższych badao dokonano analizy struktury pasażerskiej oraz struktury
biletowej pod kątem korzystania z biletu EURO-NYSA.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
4 |
Strona
2. Struktura pasażerska
Poniżej oraz na kolejnej stronie przedstawiono wyniki przeprowadzonych badao w postaci
wykresów i tabel, wraz z komentarzem. Zaprezentowano udział pasażerów ze względu na
płed, wiek, status społeczny oraz narodowośd.
Rys. 2.1 Udział pasażerów ze względu na płed.
Rys. 2.2 Struktura wiekowa pasażerów w Niemczech i w Polsce.
53,5%
46,5%
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Pasażerowie wg płci
Kobiety
Mężczyźni
do 18 lat
14,6%
18 - 30 lat
34,9%
31 - 45 lat
15,1%
46 - 60 lat
20,2%
więcej niż
60 lat
15,1%
Struktura wiekowa
pasażerów w Niemczech
do 18 lat
8,7%
18 - 26 lat
32,1%
27 - 35 lat
16,7%
36 - 65 lat
34,6%
więcej niż
60 lat
7,9%
Struktura wiekowa
pasażerów w Polsce

image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
5 |
Strona
Rys. 2.3 Status społeczny ankietowanych.
Rys. 2.4 Podział ankietowanych ze względu na narodowośd.
Z badao wynika, że komunikacją publiczną na przedstawionym obszarze podróżuje więcej
kobiet niż mężczyzn – odpowiednio 53,5% i 46,5%. W Niemczech najliczniejszą grupą
wiekową były osoby w wieku 18 – 30 lat - 34,9% ogółu. Na polskim obszarze obowiązywania
biletu EURO-NYSA najwięcej podróżuje pasażerów w wieku 36 – 65 lat – 35,9%. Najmniej
liczną grupą, w Polsce były osoby w wieku powyżej 60. roku życia – 7,9%. W Niemczech
najmniej liczna była najmłodsza grupa pasażerów – poniżej 18. roku życia – 14,6%.
Największy odsetek wśród respondentów stanowiły osoby pracujące, które stanowiły prawie
połowę spośród próby. Również liczną grupę wśród ankietowanych stanowiły osoby uczące
się lub studiujące, łącznie ich udział wyniósł 36,2%. Najmniej liczną grupą spośród
respondentów były osoby szukające pracy – 2,9% ogółu.
15,1%
16,4%
4,7%
46,3%
2,9%
12,6%
2,5%
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Status społeczny ankietowanych
Uczeo/uczennica
Student/studentka
Praktykant/praktykantka
Pracujący/pracująca zawodowo
Szukający/szukająca pracy
Emeryt/rencista
Inne
41,4%
56,2%
0,9%
1,6%
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Narodowośd ankietowanych
niemiecka
polska
czeska
inna

image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
6 |
Strona
Pod względem narodowości większośd (56,2%) stanowią Polacy. Spośród respondentów
narodowośd niemiecką wskazało 41,4%, czeską 0,9%
1
, zaś 1,9% podało narodowośd inną niż
powyższe trzy. Wśród pasażerów, bowiem pojawiali się między innymi obywatele: Szwajcarii,
Francji, Austrii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Holandii, czy Hiszpanii.
Tab. 2.1 Zestawienie najczęściej wymienianych miejscowości zamieszkania wśród respondentów.
Z powyższej tabeli wynika, że najczęściej wymienianym miejscem zamieszkania wśród
respondentów było miasto Görlitz, które jako miejscowośd zamieszkania deklarowało 11,3%
ankietowanych. Widoczny udział wśród badanych mieli też mieszkaocy miejscowości: Drezno
(7,0%), Wrocław (6,5%), Zgorzelec (6,0%), Lubao Śląski (5,4%) oraz Bautzen, Jelenia Góra,
Zittau, Wleo, Berlin czy Węgliniec.
3. Badanie preferencji biletowych pasażerów Euroregionu Nysa.
Celem przeprowadzonych badao ankietowych było ustalenie, jaką popularnością cieszy się
bilet EURO-NYSA wśród pasażerów komunikacji zbiorowej na obszarze jego obowiązywania.
W tym celu starano się dociec, na jakim bilecie podróżują pasażerowie w obrębie
Euroregionu Nysy oraz, w przypadku korzystania z biletu EURO-NYSA, jak oceniają oni
poszczególne aspekty związane z korzystaniem z niego oraz potencjalne działania na rzecz
ulepszenia jego funkcjonowania. W przypadku niekorzystania z wyżej wspomnianego biletu
1
Badanie zostało przeprowadzone wyłącznie po polskiej i niemieckiej stronie Euroregionu Nysa –
z pominięciem Czech.
Nazwa miejscowości
Udział
Görlitz
11,3%
Dresden
7,0%
Wrocław
6,5%
Zgorzelec
6,0%
Lubao Śląski
5,4%
Bautzen
3,1%
Jelenia Góra
2,8%
Zittau
2,7%
Wleo
2,4%
Berlin
2,2%
Węgliniec
2,1%

image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
7 |
Strona
pytano pasażerów, jaki jest tego powód. Ponadto pytano również respondentów o miejsce
(stację) rozpoczęcia i zakooczenia podróży.
Na kolejnych stronach przedstawiono graficznie wyniki analizy powyższych badao
ankietowych wraz z komentarzem.
Tab. 3.1 Zestawienie stacji kolejowych w obrębie obszaru EURO-NYSY o największej wymianie
pasażerskiej.
* Stacje leżące poza obszarem EURO-NYSY.
Wśród stacji kolejowych o największej wymianie pasażerskiej dominuje zdecydowanie
Görlitz Bahnhof. Rozpoczynał lub kooczył na nim swą podróż co dziesiąty ankietowany.
Wśród równie często wymienianych w pytaniu o relację stacji kolejowych pojawiły się stacje
Dresden Hauptbahnhof (7,3%), Jelenia Góra (7,1%), Wrocław Główny (6,3%) czy też Lubao
Śląski (6,2%). Wielu pasażerów kooczy bądź zaczyna swą podróż na dworcu kolejowym
w Zittau, Szklarskiej Porębie Górnej i Bautzen (4-6% wszystkich wskazanych stacji) lub na
stacjach Zgorzelec, Zgorzelec Miasto, Węgliniec i Löbau (2-4% wszystkich wymienionych
stacji). Większośd ujętych w zestawieniu stacji znajduje się na obszarze Euroregionu Nysy,
dwie jednak – Dresden Hauptbahnhof oraz Wrocław Główny leżą poza obszarem
obowiązywania biletu EURO-NYSA. Ich wysoka pozycja w zestawieniu wynika z dużej
popularności relacji Wrocław – Euroregion Nysy – Drezno. Opierając się o ten wniosek warto
rozważyd rozszerzenie oferty biletów EURO-NYSA o wskazaną wyżej relację.
Na kolejnych stronach przedstawiono wykresy prezentujące preferencje biletowe pasażerów
podróżujących po obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA.
Görlitz Bhf
11,8%
Dresden Hbf *
7,3%
Jelenia Góra
7,1%
Wrocław Główny *
6,3%
Lubao Śląski
6,2%
Zittau
5,1%
Szklarska Poręba Górna
4,4%
Bautzen
4,1%
Zgorzelec
3,3%
Zgorzelec Miasto
2,3%
Węgliniec
2,2%
Löbau
2,1%
Stacje kolejowe obszaru EURO-NYSY o największej
wymianie pasażerskiej

image
image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
8 |
Strona
Rys. 3.1 Rodzaje biletów wybieranych przez pasażerów podróżujących przez region obowiązywania biletu EURO-NYSA ogółem.
Bilet codzienny EURO-
NYSA
3,3%
Bilet EURO-NYSA mini
grupa
1,9%
Całodzienny bilet na
przewóz roweru EURO-
NYSA
0,2%
Inne
94,7%
Rodzaje biletów wybieranych przez pasażerów
podróżujących przez region obowiązywania biletu
EURO-NYSA
ogółem

image
image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
9 |
Strona
Rys. 3.2 Rodzaje biletów wybieranych przez pasażerów podróżujących przez region obowiązywania biletu EURO-NYSA w dzieo roboczy.
Bilet codzienny
EURO-NYSA
3,4%
Bilet EURO-NYSA mini
grupa
0,6%
Całodzienny bilet na
przewóz roweru
EURO-NYSA
0,1%
Inne
95,9%
Rodzaje biletów wybieranych przez pasażerów
podróżujących przez region obowiązywania biletu
EURO-NYSA
w dzieo roboczy

image
image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
10 |
S t r o n a
Rys. 3.3 Rodzaje biletów wybieranych przez pasażerów podróżujących przez region obowiązywania biletu EURO-NYSA w weekend.
Bilet codzienny
EURO-NYSA
2,9%
Bilet EURO-NYSA mini
grupa
5,1%
Całodzienny bilet na
przewóz roweru
EURO-NYSA
0,5%
Inne
91,5%
Rodzaje biletów wybieranych przez pasażerów
podróżujących przez region obowiązywania biletu
EURO-NYSA
w weekend

image
image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
11 |
S t r o n a
Rys. 3.4 Powody, dla których pasażerowie wybierają bilet inny niż EURO-NYSA.
Bilet, z którego aktualnie
korzystam, jest dla mnie
korzystniejszy
35,2%
Nieopłacalny ze względu
na posiadaną przeze mnie
zniżkę/ulgę
4,7%
Brak informacji lub
niedostateczna wiedza na
temat biletu EURO-NYSA
30,4%
Relacja nieadekwatna do
oferty
20,4%
Sporadyczne podróże
7,9%
Inne
1,4%
Powody niekorzystania z oferty biletu EURO-NYSA

image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
12 |
S t r o n a
Z powyższych wykresów wynika, że zdecydowanie częściej pasażerowie decydują się na
ofertę biletu EURO-NYSA w weekend niż w dzieo roboczy. Wówczas wybiera ten rodzaj
oferty (bilet całodzienny lub grupowy) 8,0% pasażerów. Dodatkowo 0,5% spośród pasażerów
skorzystało z opcji całodziennego biletu EURO-NYSA dla roweru. Dla porównania, w dzieo
roboczy, z powyższej oferty korzysta jedynie 4,0% pasażerów, przy czym na przewóz roweru
decyduje się 0,1% podróżnych. Zdecydowana większośd pasażerów (94,7% ogółem) korzysta
z innych ofert taryfowych dostępnych na rynku.
Wśród powodów, dla których nie wybrano biletu z oferty EURO-NYSA pasażerowie
wymieniali głównie trzy. Głównym wskazywanym przez pasażerów powodem (35,5%) było
skorzystanie z biletu, który zdaniem pasażerów był dla nich korzystniejszy np. ze względu na
promocyjną, korzystniejszą z ich punktu widzenia ofertę dostępną na rynku lub posiadanie
biletów okresowych, np. tygodniowych, miesięcznych, semestralnych, czy rocznych.
Niemalże
1
/
3
pasażerów stwierdziła, że nie zna w ogóle lub nie zna dostatecznie oferty biletu
EURO-NYSA, dlatego wybrano inny rodzaj biletu. Co piąty ankietowany (20,4%) tłumaczył
wybór innego biletu nieadekwatną do powyższej oferty relacją, co oznacza, iż początek lub
cel podróży położony jest poza obszarem obowiązywania biletu EURO-NYSA lub, przeciwnie,
podróż jest krótka i jednorazowa. Blisko 8% podróżnych tłumaczyło wybór innej oferty
sporadycznymi lub jednorazowymi podróżami. Z kolei 5% ankietowanych stwierdziło, że
oferta biletów EURO-NYSA jest dla nich nieopłacalna ze względu na posiadaną ulgę (lub
uprawnienie do przejazdów bezpłatnych).
Tab. 3.2 Rodzaje zniżek, ulg i promocji najczęściej wybieranych przez pasażerów.
Student
7,5%
Uczeo
5,7%
Ty i 1,2,3
3,6%
Bilet pracowniczy
2,6%
Nauczyciel
0,9%
Sachsenticket
8,0%
Monatskarte
3,5%
Semesterticket
3,0%
SSFT (Super-Sommer-Ferien-Ticket)
2,3%
Tageskarte
2,2%
BahnCard 50
1,5%
BahnCard 25
1,4%
Schönes-Wochenende-Ticket
1,4%
Bilet Euro-Nysa
5,4%
Rodzaj promocji/zniżki

image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
13 |
S t r o n a
Spośród najczęściej spotykanych wśród pasażerów w Polsce ulg, zniżek lub ofert
promocyjnych pojawiały się:
ulga studencka – uprawnia studentów, słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
do ukooczenia 26. roku życia, a także doktorantów do ukooczenia 35. roku życia do
ulgi 51% na przejazdy pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi,
uczniowska – uprawnia dzieci i młodzież uczącą się, nie dłużej niż do ukooczenia 24.
roku życia do ulgi 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne we
wszystkich rodzajach pociągów, z wyłączeniem pociągów EuroCity,
oferta komercyjna Przewozów Regionalnych – Ty i raz, dwa, trzy – jest to oferta
przeznaczona dla pasażerów podróżujących w towarzystwie do 3 osób. Obowiązuje
wyłącznie w pociągach REGIO, interREGIO i REGIOekspres. Zgodnie z tą ofertą
pierwsza osoba podróżuje na podstawie biletu normalnego (lub z odpowiednią ulgą
ustawową), kolejne (jedna, dwie lub trzy) otrzymują zniżkę na bilet, której procent
wzrasta z kolejnym pasażerem. Przy pełnym wykorzystaniu promocji bilety są taosze
o 25% co oznacza, że czwarta osoba podróżuje gratis,
pracownicza – upoważnia pracowników kolei do ulgi 99% na przejazdy pociągami,
nauczycielska – uprawnia nauczycieli przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz
nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także
nauczycieli akademickich do ulgi 33% na bilety jednorazowe i miesięczne w pociągach
osobowych.
Wśród niemieckiej części respondentów najczęściej spotykanymi ofertami, które często były
wskazywane, jako korzystniejsze od biletu EURO-NYSA były:
Sachsenticket (koszt 22€ + 4€ za każdego kolejnego pasażera dla max. 5 podróżnych)
– jest to bilet obowiązujący przez jeden dzieo na terenie całej Saksonii (a więc m.in.
na całej trasie z Görlitz do Drezna), Saksonii-Anhalt i Turyngii, we wszystkich
pociągach Deutsche Bahn, we wszystkich biorących udział kolejach, jak i w wielu
związkach przedsiębiorstw komunikacyjnych. Może byd również używany w ruchu
transgranicznym do Polski na odcinku Görlitz – Zgorzelec. Ważny jest w dni robocze
od 9 rano do godziny 3 dnia następnego oraz w weekendy i święta paostwowe przez
cały dzieo od godziny 24;
Monatskarte – bilet miesięczny;
Semesterticket – bilet semestralny wydawany przez uczelnie w ramach opłaty
wpisowej na początku semestru / roku akademickiego;
Super-Sommer-Ferien-Ticket (SSFT) – jest to oferta skierowana do młodzieży szkolnej
poniżej 21 roku życia. Bilet w cenie 18€ obowiązuje przez cały okres ferii letnich
(Sommerferien) od 19 lipca do 31 sierpnia na obszarze ZVON i VVO (Verkehrsverbund

image
image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
14 |
S t r o n a
Oberelbe). Umożliwia podróżowanie zarówno pociągami, jak i koleją miejską,
tramwajami, autobusami oraz promami dostępnymi na obszarze obowiązywania;
Rys. 3.5 Obszar obowiązywania biletu Super-Sommer-Ferien-Ticket. Źródło:
http://www.ssft.de/.
Tageskarte – bilet całodzienny;
BahnCard 25 i BahnCard 50 – uprawniają po ich wykupieniu do zniżek na przejazdy
koleją odpowiednio 25% i 50%;
Schönes-Wochenende-Ticket – bilet umożliwia podróżowanie w pociągach DB
(S-Bahn, RB, IRE, RE) w całych Niemczech (również na niektórych odcinkach do Polski,
np. Görlitz – Zgorzelec) dla maksymalnie 5 osób od północy do godziny 3 dnia
następnego, w cenie 44€;
W przypadku spotkania pasażera korzystającego aktualnie z oferty biletu EURO-NYSA,
zadawano mu odpowiednio dodatkowe pytania odnośnie:
- źródła informacji o bilecie EURO-NYSA,
- częstotliwości podróżowania na tym bilecie,
- najczęstszej relacji,
- charakteru podróży,
- zadowolenia z poszczególnych aspektów dotyczących biletu, jego dystrybucji, taryfy, sieci
połączeo itp.,
- oceny potencjalnych działao pozwalających na ulepszenie funkcjonowania oferty.
Odpowiedzi na powyższe pytania rozkładały się następująco:

image
image
image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
15 |
S t r o n a
Rys. 3.6 Źródło informacji o bilecie EURO-NYSA.
Rys. 3.7 Częstotliwośd korzystania z biletu EURO- NYSA.
Rys. 3.8 Charakter odbywanej podróży.
Z powyższych wykresów wynika, że największa liczba osób – 37,1% - korzystających z oferty
biletów EURO-NYSA dowiedziała się o niej od przyjaciół bądź znajomych. 25,7% pasażerów
podróżujących na tymże bilecie, jako źródło informacji o nim podała stronę internetową
ZVON. Żaden z respondentów nie wymienił jako źródła wiedzy o bilecie reklamy w prasie
i telewizji, przy czym, co warto dodad, taka forma reklamy pojawiała się wśród sugestii
pasażerów, co do potencjalnego źródła informacji o tej ofercie.
24,8%
6,7%
25,7%
37,1%
0,0%
6,7%
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Źródło informacji o bilecie EURO-NYSA
pracownik obsługi
plakat/ulotka
strona internetowa ZVON
znajomi/przyjaciele
reklama w prasie/TV
inne
35,2%
37,1%
11,4%
16,2%
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Częstotliwośd korzystanie z biletu EURO-NYSA
pierwszy raz
2-5 razy
6-10 razy
ponad 10 razy
9,5%
91,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Charakter podróży
Służbowy
Prywatny

image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
16 |
S t r o n a
Przeważająca większośd ankietowanych stwierdziła, że na bilecie EURO-NYSA podróżowała
maksymalnie 5 razy – 72,3% (35,2% przyznało, że korzysta z tego biletu po raz pierwszy).
Ponad 10 razy korzystał z biletu zaledwie co szósty ankietowany (16,2%).
Spośród najczęściej realizowanych przez podróżnych relacji pojawiały się:
- Bolesławiec – Zittau (9,5%),
- Görlitz – Zittau (8,6%),
- GörlitzBautzen (5,7%),
- Jelenia Góra – Liberec (3,8%),
- Litomerice – Liberec (3,8%),
- Zittau – Berlin (3,8%)
- Zittau – Liberec (3,8%).
Zdecydowana większośd podróży odbywanych na bilecie EURO-NYSA ma charakter prywatny
(91,4%). Zaledwie jeden na dziesięciu podróżnych korzystających z tej oferty podróżuje
w celach służbowych.
Jak wynika z przeprowadzonych badao blisko połowa (47,6%) użytkowników biletu EURO-
NYSA to osoby uczące się lub studiujące. 41,0% podróżujących na tym bilecie to osoby
pracujące zawodowo.
Zdecydowana większośd – 58,1% - pasażerów posiadająca bilet EURO-NYSA zadeklarowało
narodowośd polską, niemiecką – 28,6%, czeską 11,4%
2
, zaś inną 3,8%.
2
Badanie zostało przeprowadzone wyłącznie po polskiej i niemieckiej stronie Euroregionu Nysa –
z pominięciem Czech

image
image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
17 |
S t r o n a
Rys. 3.9 Podział użytkowników biletu EURO-NYSA ze względu na status społeczny.
Rys. 3.10 Podział użytkowników biletu EURO-NYSA ze względu na narodowośd.
Większośd pasażerów podróżujących na bilecie EURO-NYSA jest zadowolona lub bardzo
zadowolona z obecnej oferty biletu EURO-NYSA. Najlepiej ocenianym aspektem był stosunek
jakości do ceny. Najsłabiej oceniona została częstotliwośd połączeo oraz skomunikowanie
(ilośd połączeo). Z kolei działania najbardziej pożądane przez pasażerów to, adekwatnie do
powyższych ocen, głównie zapewnienie skomunikowania połączeo oraz rozszerzenie sieci
połączeo, a także umożliwienie zakupu biletu przez Internet oraz wprowadzenie biletów
wielodniowych. Szczegółowy rozkład ocen przedstawiają wykresy zamieszczone na
następnych stronach.
13,3%
13,3%
21,0%
41,0%
3,8%
8,6%
1,0%
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Status społeczny użytkowników biletu EURO-NYSA
Uczeo/uczennica
Student/studentka
Praktykant/praktykantka
Pracujący/pracująca zawodowo
Szukający/szukająca pracy
Emeryt/rencista
28,6%
58,1%
11,4%
3,8%
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Narodowośd użytkowników biletu EURO-NYSA
niemiecka
polska
czeska
inna

image
image
image
image
image
image
image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
18 |
S t r o n a
Rys. 3.11 Ocena usług powiązanych z biletem EURO-NYSA.
19,0%
4,8%
2,9%
2,9%
7,6%
6,7%
4,8%
6,7%
2,9%
4,8%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,9%
1,0%
4,8%
2,9%
4,8%
1,9%
11,4%
3,8%
11,4%
1,9%
10,5%
17,1%
11,4%
4,8%
9,5%
16,2%
15,2%
7,6%
3,8%
32,4%
35,2%
30,5%
36,2%
37,1%
31,4%
35,2%
32,4%
29,5%
32,4%
37,1%
52,4%
51,4%
42,9%
33,3%
40,0%
40,0%
61,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Strona internetowa
Dostępnośd materiałów
informacyjnych
Sprzedaż przyjazna klientowi
Możliwości zakupu biletów
Oferta biletowa
Częstotliwośd połączeo
Sied połączeo
Ilośd połączeo/skomunikowanie
Stosunek ceny do jakości
Ocena usług powiązanych z biletem EURO-NYSA
nie potrafię ocenid
bardzo niezadowolony
zadowolony w mniejszym stopniu
neutralny
zadowolony
bardzo zadowolony

image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
19 |
S t r o n a
Rys. 3.12 Ocena przyszłych działao związanych z biletami EURO-NYSA.
4,8%
2,9%
1,9%
1,9%
2,9%
1,9%
1,9%
1,9%
3,8%
1,9%
1,0%
1,0%
1,9%
3,8%
1,9%
4,8%
7,6%
1,9%
3,8%
14,3%
10,5%
4,8%
4,8%
1,9%
1,9%
22,9%
18,1%
13,3%
22,9%
25,7%
26,7%
30,5%
27,6%
34,3%
20,0%
28,6%
10,5%
10,5%
21,0%
28,6%
21,0%
19,0%
18,1%
22,9%
25,7%
29,5%
21,9%
23,8%
13,3%
29,5%
32,4%
49,5%
46,7%
61,9%
51,4%
45,7%
46,7%
38,1%
26,7%
29,5%
49,5%
52,4%
57,1%
55,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Aplikacja mobilna
Zakup biletów przez smartfona
Zakup biletów przez Internet
Elastyczne możliwości zakupu biletów
Możliwośd łączenia z innymi biletami
Rabaty dla partnerów turystycznych
Rabaty dla poszczególnych grup osób
Bilet rodzinny
Bilety okresowe
Bilety wielodniowe
Elastyczne formy biletu
Rozszerzenie sieci połączeo
Zapewnienie skomunikowania
połączeo
Ocena przyszłych działao związanych z biletem EURO-NYSA
zupełnie nieprzydatne
w mniejszym stopniu przydatne
neutralny; nie wiem
raczej przydatne
w zupełności przydatne

image
image
image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
20 |
S t r o n a
Spośród osób korzystających z biletów EURO-NYSA blisko połowa (45,7%) uważa się za
dostatecznie poinformowanych w ich temacie. Nieco mniej – 44,8% pasażerów wyraziło
zainteresowanie dalszymi informacjami na temat oferty biletu EURO-NYSA, a mianowicie
o rozkładach jazdy. Chęd dalszej informacji o biletach wyraziło 32,4% pasażerów, zaś
o miejscach wycieczkowych 29,5%. Z kolei spośród osób korzystających z innych ofert 39,6%
zainteresowanych jest dalszymi informacjami o biletach, 34,7 % pasażerów chciałoby uzyskad
informacje o rozkładach jazdy, zaś 29,8% o miejscach wycieczkowych. Brak zainteresowania
jakimikolwiek informacjami odnośnie oferty biletów EURO-NYSA wykazało 32,9%
ankietowanych, z kolei za dobrze poinformowanych na ten temat uważa się niemal 1/5
respondentów.
Rys. 3.13 Stosunek pasażerów korzystających i niekorzystających z oferty biletu EURO-NYSA do
informacji na jej temat.
1,0%
29,5%
32,4%
44,8%
45,7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
Nie, nie jestem zainteresowany/a ofertą
biletów EURO-NYSA
Tak, informacje o miejscach wycieczkowych
Tak, informacje o biletach
Tak, informacje o rozkładach jazdy
Nie, jestem dobrze poinformowany/a
Czy chciałby Pan uzyskad więcej informacji na temat biletów EURO-NYSA?
odpowiedzi pasażerów korzystających z biletu EURO-NYSA
18,2%
29,8%
32,9%
34,7%
39,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
Nie, jestem dobrze poinformowany/a
Tak, informacje o miejscach
wycieczkowych
Nie, nie jestem zainteresowany/a ofertą
biletów EURO-NYSA
Tak, informacje o rozkładach jazdy
Tak, informacje o biletach
Czy chciałby Pan / chciałaby Pani uzyskad więcej informacji na temat
biletów EURO-NYSA?
odpowiedzi pasażerów niekorzystającychz biletu EURO-NYSA

image
image
image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
21 |
S t r o n a
Obie wymienione wyżej grupy ankietowanych za najlepsze miejsce pozyskania informacji o ofercie
biletu EURO-NYSA uznają Internet. Za cenne źródło wiedzy o bilecie uznają również plakaty i ulotki na
przystankach oraz personel obsługi klienta w punktach sprzedaży, czy też w środkach transportu.
Jako inne formy otrzymywania informacji wymieniane były przez ankietowanych m.in. ekrany
umieszczane w pociągach lub autobusach, droga mailowa np. w postaci newslettera, a ponadto
reklama w mediach (TV, radiu, gazetach) lub na portalach zajmujących się planowaniem podróży lub
na stronach www przewoźników. Warte rozważenia jest również umieszczenie informacji na temat
oferty biletu EURO-NYSA w automatach biletowych, przekazanie ich do szkół, a także reklama na
portalach społecznościowych typu Facebook, do których dostęp ma wielu pasażerów.
Rys. 3.14 Preferencje pasażerów korzystających i niekorzystających z oferty biletu EURO-NYSA co do
informacji na jej temat.
8,4%
11,6%
14,7%
24,2%
24,2%
53,7%
57,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
Inne
Informacje o biletach w formie aplikacji
Plakaty/ulotki na atrakcjach turystycznych
Za pośrednictwem personelu obsługi klienta
w punktach sprzedaży
Za pośrednictwem personelu w środkach
transportu
Plakaty/ulotki na przystankach
Za pośrednictwem Internetu
W jakiej formie chciałby Pan / chciałaby Pani otrzymad więcej informacji na
ten temat?
odpowiedzi pasażerów korzystającychz biletu EURO-NYSA
8,5%
14,8%
21,0%
21,3%
21,4%
48,3%
56,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
Inne
Informacje o biletach w formie aplikacji
Plakaty/ulotki na atrakcjach turystycznych
Za pośrednictwem personelu w środkach
transportu
Za pośrednictwem personelu obsługi
klienta w punktach sprzedaży
Plakaty/ulotki na przystankach
Za pośrednictwem Internetu
W jakiej formie chciałby Pan / chciałaby Pani otrzymad więcej informacji na
ten temat?
odpowiedzi pasażerów niekorzystającychz biletu EURO-NYSA

image
Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA
22 |
S t r o n a
Spis tabel
Tab. 2.1 Zestawienie najczęściej wymienianych miejscowości zamieszkania wśród respondentów. .... 6
Tab. 3.1 Zestawienie stacji kolejowych w obrębie obszaru obowiązywania biletu EURO-NYSA o
największej wymianie pasażerskiej......................................................................................................... 7
Tab. 3.2 Rodzaje zniżek, ulg i promocji najczęściej wybieranych przez pasażerów. ............................. 12
Spis
rysunków
Rys. 2.1 Udział pasażerów ze względu na płed. ....................................................................................... 4
Rys. 2.2 Struktura wiekowa pasażerów w Niemczech i w Polsce. ........................................................... 4
Rys. 2.3 Status społeczny ankietowanych. .............................................................................................. 5
Rys. 2.4 Podział ankietowanych ze względu na narodowośd.................................................................. 5
Rys. 3.1 Rodzaje biletów wybieranych przez pasażerów podróżujących przez region obowiązywania
biletu EURO-NYSA ogółem...................................................................................................................... 8
Rys. 3.2 Rodzaje biletów wybieranych przez pasażerów podróżujących przez region obowiązywania
biletu EURO-NYSA w dzieo roboczy......................................................................................................... 9
Rys. 3.3 Rodzaje biletów wybieranych przez pasażerów podróżujących przez region obowiązywania
biletu EURO-NYSA w weekend.............................................................................................................. 10
Rys. 3.4 Powody, dla których pasażerowie wybierają bilet inny niż EURO-NYSA................................. 11
Rys. 3.6 Obszar obowiązywania biletu Super-Sommer-Ferien-Ticket. Źródło:
http://www.ssft.de/...
14
Rys. 3.7 Źródło informacji o bilecie EURO-NYSA................................................................................... 15
Rys. 3.8 Częstotliwośd korzystania z biletu EURO- NYSA. ..................................................................... 15
Rys. 3.9 Charakter odbywanej podróży................................................................................................. 15
Rys. 3.10 Podział użytkowników biletu EURO-NYSA ze względu na status społeczny.......................... 17
Rys. 3.11 Podział użytkowników biletu EURO-NYSA ze względu na narodowośd.
................................ 17
Rys. 3.12 Ocena usług powiązanych z biletem EURO-NYSA.................................................................. 18
Rys. 3.13 Ocena przyszłych działao związanych z biletami EURO-NYSA............................................... 19
Rys. 3.14 Stosunek pasażerów korzystających i niekorzystających z oferty biletu EURO-NYSA do
informacji na jej temat. ......................................................................................................................... 20
Rys. 3.15 Preferencje pasażerów korzystających i niekorzystających z oferty biletu EURO-NYSA co do
informacji na jej temat. ......................................................................................................................... 21