image
image
image
ROČNÍ PROGRAM
PŘEDSEDNICTVÍ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Roční program – předsednictví EMK
Strana 2
Zdravice
Vážené dámy, vážení pánové,
dne 1. července 2021 převzal Svobodný stát Sasko
předsednictví spolkové Konference ministrů a
ministryň pro Evropu (EMK). Po dobu jednoho roku
máme nyní čestný úkol vést toto grémium a
koordinovat evropskou politiku spolkových zemí. Po sestavení vlády v roce 2019 se evropský resort stal
v Sasku součástí Státního ministerstva spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnost. S tím souvisí
naše úsilí o vytvoření moderní a progresivní evropské politiky. Chceme přispět k tomu, aby se naše
evropské společenství stalo demokratičtějším a bližším občanům. Proces konference o budoucnosti
Evropy, která byla zahájena 9. května 2021, k tomu nabízí vynikající příležitost. Pandemie koronaviru
nám všem ukázala, jak důležitá je pro nás Evropa, jaký význam má přeshraniční spolupráce a co to
může znamenat, když jsou hranice přes noc uzavřeny. Kromě pandemické situace existuje celá řada
dalších důvodů, proč se podrobně zabývat budoucností Evropy. Více o našich hlavních tématech
najdete v dalších kapitolách. V našem předsednickém roce budeme samozřejmě také doprovázet téma
„Evropské hlavní město kultury 2025“. Je skvělé, že Chemnitz spolu se slovinskou Nova Gorica mohou
tento titul nést a naplnit ho životem.
Spolu se svými kolegy*němi se těším na vzrušující předsednický rok, v němž se snad znovu dočkáme
více osobních setkání a plodných výměn.
Se srdečným pozdravem
Katja Meier
saská státní ministryně spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnost

image
Strana 3
Roční program – předsednictví EMK
Úvod
V rámci konference ministrů a ministryň pro Evropu německých spolkových zemí (EMK) jednají ministři,
ministryně, senátoři a senátorky, státní tajemníci a tajemnice a evropští radové, odpovědní za evropské
otázky. Svobodný stát Sasko bude zastoupen Katjou Meier, státní ministryní spravedlnosti a pro
demokracii, Evropu a rovnost.
EMK zastupuje zájmy spolkových států v evropských záležitostech vůči spolkové vládě a Evropské unii
(EU). Aby bylo možné zaznamenat a zohlednit postoje spolkových států, je jejich postoj k aktuálním
otázkám evropské politiky a projektům zpracován prostřednictvím společně přijatých rezolucí a
prohlášení, které jsou předány spolkové vládě, institucím v Bruselu nebo jiným aktérům. Země se v
rámci EMK rovněž shodují na tom, jak chtějí utvářet práci s veřejností v rámci evropské politiky a
propagovat myšlenku Evropy.
Svobodný stát Sasko přebírá předsednictví EMK od 1. července 2021 do 30. června 2022. Rádi bychom
využili této příležitosti a společně se zástupci ostatních spolkových zemí spolupracovali na posílení
soudržnosti v EU. Chceme pomoci Evropě stát se demokratičtější, sociálnější, ekologičtější a
spravedlivější. Státní ministryně Meier se zasazuje o moderní, živou a občanům bližší Evropu a chce
zlepšit spolupráci zejména prostřednictvím občanské
a meziregionální výměny. V rámci předsednictví
navrhuje Sasko pět tematických priorit pro dosažení těchto cílů:
1. přeshraniční spolupráce- česko- německé vztahy,
2. evropské občanství a budoucnost EU,
3. Zelená dohoda pro Evropu: inovace, klima a energie- implementace klimatických cílů EU v
regionálním rozměru,
4. právní stát, demokracie a rovnost,
5. uprchlictví a migrace.
Centrálními zásadami našeho programu je posílení udržitelného, demokratického evropského
společenství a reflexe hodnot EU. Náš program se bude v průběhu předsednictví nadále dynamicky
rozvíjet a zohledňovat impulsy ze skupiny zemí.

image
Strana 4
Roční program – předsednictví EMK
Termíny a místa
Během saského předsednictví jsou naplánovaná 3 zasedání EMK:
87. EMK ve dnech 8. a 9. září 2021 v
Chemnitz,
88. EMK ve dnech 9. a 10. února 2022 v
Bruselu,
89. EMK dne 9. června 2022 v
Berlíně.
Další akce a pracovní setkání se budou konat například v Lipsku, Berlíně, Praze nebo v polsko-česko-
německém trojmezí. Volba konferenčních míst zdůrazňuje důležitost spolupráce s našimi východními
sousedy. V roce 2022 oslaví saské Styčné kanceláře v Praze a Vratislavi svá 10. výročí.
Chemnitz – Evropské hlavní město kultury 2025
Jako Evropské hlavní město kultury 2025 je Chemnitz předurčen k hostování první EMK pod saským
předsednictvím. Chemnitz sdílí tento titul s Nova Gorica ve Slovinsku (společně se sousedním italským
městem Gorizia). S heslem „C the unseen“, které dokázalo přesvědčit mezinárodní porotu, se Chemnitz
v roce 2025 zaměří na neviděné: neviděné „tiché centrum“, neviděné město, neviděné evropské
sousedy, neviděná místa a biografie, neviděný talent každého jednotlivce. Cílem je „zviditelnit Chemnitz,
který nikdo v Evropě na svém radaru nemá“.
Chemnitz nabízí nejen neustále se rozvíjející průmysl, ale také jedinečnou architektonickou směsici a
živou kulturní krajinu. Město zažilo rychlý vzestup v 19. století v době industrializace: textilní průmysl,
konstrukce strojů a vozidel. Mezi nejznámější podnikatele patřil „saský král lokomotiv“, Richard
Hartmann a dynastie výrobců ponožek Esche. Společnosti jako „Wanderer“ a „Auto Union“ však také
učinily z města jednu z nejbohatších obcí v Německu. Poté, co byl během druhé světové války téměř
úplně zničen, byl Chemnitz v době NDR přestavěn na „Karl-Marx-Stadt“. O tom dodnes svědčí tvář
města.
Nejznámější je bezpochyby busta Karla Marxe, kterou místní obyvatelé láskyplně nazývají
„Nischel“. Dnes je třetí největší město ve Svobodném státě Sasko opět důležitým technologickým
místem. Chemnitz je také pojmem v umění a kultuře, a to nejen díky mezinárodně známým uměleckým
sbírkám Chemnitz a muzeu Gunzenhauser.

image
Strana 5
Roční program – předsednictví EMK
Česká republika a Německo- společný růst ve sjedncené Evropě
Přijímáme prohlášení 83. EMK, že přeshraniční spolupráce na státní úrovni je konstitutivním prvkem
evropské integrace a je nezbytným příspěvkem k zachování evropské myšlenky. Konkrétně se během
saského předsednictví bude klást důraz na spolupráci se sousedními zeměmi Saska- Polskem a
Českou republikou. V návaznosti na 83. EMK má být v Chemnitzu vydáno prohlášení o česko-německé
spolupráci.
Spolupráce se saskými evropskými sousedy, Polskem a Českou republikou, má ústavní status. Svou
polohou uprostřed Evropy, hraničící s přibližně 600 km s Českou republikou a Polskem, a se čtyřmi
euroregiony hraje Sasko překlenovací roli. Sasko je druh živé „miniaturní Evropy“. Již tak úzké bilaterální
a přeshraniční vztahy s bezprostředními sousedy mají vysokou prioritu a v příštích letech se zintenzívní,
protože je zapotřebí větší výměny na všech úrovních. Úzká spolupráce a postupné sbližování na
regionální úrovni také nabízejí periferním hraničním oblastem šanci stát se novými evropskými centry.
Zejména východoněmecké příhraniční regiony tak mohou přitáhnout větší pozornost evropské politiky.
Z dlouhodobého hlediska je důležité rozšířit spolupráci v různých oblastech - v kultuře, vědě
a podnikání
i v otázkách bezpečnosti, ochrany životního prostředí a vzdělávání. Jak úzce jsou pohraniční regiony
propojeny a jak důležité je pro lidi evropské občanství, bylo patrné právě při uzavírání hranic v rámci
protikoronavirových opatření. Zde bylo jasné, že kromě stávající spolupráce mezi policejními správami
je třeba podporovat rozvoj a rozšiřování přeshraničních záchranných a zdravotnických služeb. Zvláštní
pozornost by měla být věnována rozvoji meziregionálních spojení ve všech druzích dopravy. Kromě
vzdělávání v oblasti sousedního jazyka je třeba dále podporovat setkávání lidí rúzného věku a z různých
sociálních skupin. Tyto formy výměny jsou důležitým příspěvkem k živé Evropě, která je blízká svým
občanům a posiluje celoevropské společenství.
Dobré sousedské vztahy se pěstují také prostřednictvím živé výměny osvědčených postupů, do níž jsou
kromě spolkových a státních vlád zapojeny také různé další subjekty, například Styčné kanceláře
Svobodných států Sasko a Bavorsko, euroregiony, partnerská města a obce, obchodní komory a
nevládní organizace.

image
Strana 6
Roční program – předsednictví EMK
Budoucnost EU: evropská demokracie
Výměny a setkání jsou přirozeně úzce spojeny s evropským občanstvím, na které se zaměřuje evropský
projekt. Kdokoli je posiluje, posiluje demokratickou účast občanů, ochranu jejich práv a jejich mobilitu.
Evropským občanem je ten, kdo je občanem členského státu, aniž by evropské občanství nahradilo
státní občanství. Evropští občané se mohou usadit na místě podle svého výběru a mimo jiné mají aktivní
i pasivní volební právo v komunálních a evropských volbách v tom členském státě, v němž mají bydliště
(článek 20 SFEU). Ačkoli Evropská komise ve své zprávě o občanství EU předpokládá, že mnoho
občanů se může v zásadě vztahovat k pojmu „občanství EU“, práva, která s ním souvisejí, se bohužel
těžko vnímají. Zejména v příhraničních regionech ukazují úspěchy evropského občanství významnou
přidanou hodnotu.
Další rozvoj evropského občanství směrem k evropské státní příslušnosti založené na stejných právech
pro všechny občany by byl důležitým stavebním kamenem demokratického posílení evropského
sjednocení. Evropská komise by chtěla čelit demokratickým deficitům v EU pomocí „nového podnětu
pro demokracii v Evropě“ jako jednoho ze šesti zastřešujících cílů pro současné legislativní období.
Různé nástroje, jako například tříletá Zpráva o občanství EU (prosinec 2020) a Evropský akční plán pro
demokracii, mají pomoci zvýšit odolnost demokracií v EU. Se saským předsednictvím EMK chceme
přispět k dalšímu rozvoji evropské demokracie a usilujeme o přijetí usnesení EMK k posílení občanství
EU.
Společné utváření budoucnosti Evropy
Evropská politika by ráda zapojila občany do utváření budoucnosti EU, a proto zahájila Konferenci o
budoucnosti Evropy. EMK by měla hrát aktivní roli a vyjadřovat hlas zemí. Je na čase překonat status
quo evropské integrace a vyvinout pozitivní vizi budoucnosti evropského společenství. Zavázali jsme se
k zajištění toho, aby návrhy vypracované občany týkající se budoucnosti EU byly opravdu prozkoumány
a pokud možno realizovány. Silná demokracie potřebuje stabilní, ale flexibilní základ, stejně jako
odpovědné občany, kteří znají a uplatňují svá demokratická práva. Na rozdíl od trhu a měny není
demokracie v Evropě ještě úplná. To je další důvod, proč je důležité posílit evropské občanství a učinit
jej skutečným a hmatatelnějším.

image
Strana 7
Roční program – předsednictví EMK
Zelená dohoda pro Evropu: inovace, klima a energie pro klimaticky neutrální EU
Evropa nemá budoucnost, pokud zanedbáme jeden zásadní aspekt: ochranu klimatu. Zničení našich
živobytí spojené s klimatickou krizí je existenční hrozbou pro globální přírodu a lidstvo. Zelenou dohodou
připravila Evropská komise cestu pro klimaticky neutrální kontinent do roku 2050. Důsledná opatření na
ochranu klimatu se opakovaně odkládají na pozadí hospodářských nebo sociálních omezení. Četné
ekonomické studie i poslední zpráva Mezinárodní energetické agentury ukazují, že klimatická neutralita
je v Evropě možná a povede k získání pracovních míst a zvýšení ekonomické síly. To však platí pouze
v případě, že je důsledně realizován cíl 1,5 stupně Pařížské dohody o klimatu. Jinak bude klima
nenávratně poškozeno a pozitivní ekonomické účinky se buď nenaplní, nebo budou výrazně sníženy.
O osudu naší planety bude rozhodnuto v příštích pěti letech. To, co uděláme do roku 2026, je zásadní,
abychom zabránili bodům zvratu klimatu a nevratným škodám způsobeným globálním oteplováním. V
létě 2021 plánuje EU učinit důležitý krok vpřed a přijmout balíček „Fit for 55“. Tato navrhovaná nařízení
by rovněž měla přispět více než 55% ke snížení emisí skleníkových plynů. Inovativní sílu hospodářství
a společnosti je nyní třeba využít k aktivní práci na cíli v oblasti klimatu a k zajištění zelené rekonstrukce
po koronavirové krizi a spravedlivém přechodu. Tento požadavek je rovněž v souladu s rozsudkem
Spolkového ústavního soudu ze dne 29. dubna 2021, který vyzývá zákonodárce, aby dodržovali
mezigenerační spravedlnost a neodkládali nezbytná snížení emisí. Portugalské předsednictví Rady EU
učinilo z udržitelnosti jednu ze svých klíčových otázek.
V rámci předsednictví EMK usilujeme o usnesení EMK, které bude popisovat německé a regionální
ochranné pásy Zelené dohody pro Evropu. Sasko se zasazuje o to, aby v boji proti koronavirové krizi
nebyla přehlížena klimatická krize. Podpora na obnovu musí být spojena s přísnými environmentálními
a klimatickými kritérii.
Rok 2021 je i na mezinárodní úrovni důležitým rokem v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí:
prezident USA vrátil ochranu klimatu zpět do agendy USA a v listopadu 2021 se v Glasgow koná
26.Konference OSN o změně klimatu (COP26). Usnesením EMK chceme propagovat to, aby se Evropa
a německá vláda objevily na klimatické konferenci OSN společně s USA jako průkopníci klimatické
neutrality, a tak se zasadily o evropské hodnoty za účelem ochrany našeho kontinentu a naší Země.

image
Strana 8
Roční program – předsednictví EMK
EU jako právní stát
Svoboda, rovnost, demokracie a právní stát jsou ústředními pilíři evropského společenství. Máme
odpovědnost za zachování a ochranu těchto základních hodnot, protože EU je prostorem svobody,
bezpečnosti a práva. Ve všech členských státech vystavila pandemie COVID-19 tyto základní hodnoty
riziku. Ale i v letech před pandemií zaútočily populistické a reakční strany a hnutí na právní komunitu a
stále více ji podkopávaly. Proto jsme o to více odhodlaní v našem předsednictví EMK posílit právní stát
v EU a chránit lidská práva a evropské společenství bez diskriminace. Ochrana a další rozvoj právnické
komunity mají pro EU existenční význam - pouze tak můžeme vytvořit svobodnější, spravedlivější a
demokratičtější Evropu. Pouze jako právní společenství může Evropa odpovědět na otázky
spravedlnosti spojené s ekologickými, digitálními a demografickými změnami. Právní stát a dodržování
lidských práv jsou hlavními evropskými zásadami, jimž se cítíme být zavázáni.
Ochrana základů právního státu a posílení uznání práva
Evropské dějiny opakovaně ukazují, že je znovu a znovu potřeba dosáhnout a udržet svobodu,
demokracii a právní stát. I dnes se musíme postavit za své základní hodnoty, protože zpráva o právním
státu a probíhající řízení o právním státu vyvolávají obavy, že by zásada právního státu mohla být
nenapravitelně narušena. Proto se zasazujeme o to, aby EU zůstala právním společenstvím založeným
na nedotknutelných zásadách právního státu. Cílem našeho předsednictví EMK je formulovat politickou
vůli zemí účinně chránit právní stát. Za tímto účelem musí být efektivně implementovány a použity
stávající nástroje právního státu. Režim podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie nesmí být politickým
vyjednávacím nástrojem mezi Radou a Evropskou komisí. Právní stát vyžaduje implementaci platného
práva EU - nejen od každého jednotlivého členského státu, ale také od samotných institucí EU.
Právní společenství lze zachovat, pouze pokud EU jedná jako společenství politických hodnot a pokud
občané EU vnímají a oceňují právo jako základ svého společenství. EMK se považuje za propagátora
evropské myšlenky a vždy se zasazovala o společné evropské hodnoty. Hlavním zaměřením EMK
během saského předsednictví je proto prohloubení smyslu občanů pro právní stát.

image
Strana 9
Roční program – předsednictví EMK
Na konferenci a prostřednictvím doprovodných akcí a výstav chceme vyjádřit zásadní význam práva
pro naše soužití v Evropě. V různých formátech se chceme s občany a odborníky podělit o hodnoty,
morálku a ústřední roli právního státu pro svobodu, rovnost, mír a prosperitu v Evropě.
Společné hodnoty jsou založeny na vzájemném porozumění
Svobodný stát Sasko hraje jako východoněmecký spolkový stát překlenovací roli mezi ústavní tradicí
západoevropských členských států a ústavním porozuměním ve východoevropských členských státech,
které bylo ovlivněno socialismem. Hodnoty právního státu lze společně rozvíjet pouze na základě
vzájemného porozumění. V rámci saského předsednictví EMK chceme využít našich vynikajících
kontaktů v polské a české advokacii, soudnictví a jurisprudenci k rozhovorům o našich společných
hodnotách a jejich nastínění a posílení. K tomuto uspořádáme v Lipsku trinacionální konferenci o
právním státu. Výsledky chceme představit na zasedání EMK v Bruselu.
Společenství svobody a ochrany
Svou iniciativou Unie pro rovnost reagovala Evropská komise na neúplný standard ochrany menšin a
implementací evropského pilíře sociálních práv učinila důležitý krok ke snížení nerovností v rámci EU.
Naproti tomu se v celé Evropě v současné době objevují rasově motivované násilné činy, rasistické
agitace a otevřená diskriminace žen a LGBTTIQ* osob. V rámci EMK chce jít zejména Svobodný stát
Sasko příkladem pro otevřenost světu, respekt k lidské důstojnosti a stejná práva pro všechny lidi. Na
základě „Akčního plánu EU proti rasismu 2020–2025“ a „Strategie pro rovnost žen a mužů 2020–2025“
a Strategie pro rovnost LGBTTIQ* v EU chceme společně s našimi sousedními zeměmi a regiony chránit
před diskriminací na základě pohlaví, barvy pleti, původu nebo náboženství, jakož i svobody LGBTTIQ*
osob a situace „duhových“ rodin. Tímto způsobem také pomáháme posilovat EU jako právní
společenství a také interně reprezentovat hodnoty Unie.

image
Strana 10
Roční program – předsednictví EMK
Hodnoty EU: Lidská práva jako základ evropské uprchlické a integrační politiky
U EU jako společenství práva a hodnot musí být kladen důraz na řešení útěku a migrace. Zatímco počet
registrovaných uprchlíků v EU, Německu a Sasku klesá, z globálního hlediska dochází k enormním
migračním pohybům a především k pohybu uprchlíků. Na vnějších hranicích EU stále dochází k
nelidským situacím. Aby se zlepšila bolestivá situace uprchlíků na těchto hranicích, je třeba přijmout
opatření na všech úrovních.
Migrační a azylový balíček předložený Evropskou komisí v roce 2020 je doprovázen novými nebo
pozměněnými směrnicemi, nařízeními a doporučeními. Je důležité podporovat cíl stanovený v
politických pokynech pro Komisi na období 2019--2024: přerozdělit zatížení členských států v souvislosti
s útěkem a azylem při respektování evropských hodnot, lidských práv a dodržování zásad právního
státu.
V rámci předsednictví EMK chceme aktivně doprovázet evropskou azylovou a migrační politiku a
usilovat o společné řešení, které bude odrážet naše hodnotové společenství.
Ústředními otázkami jsou, jak může Německo a země dostát své roli při
vytváření co nejširšího
humanitárního spojenectví, které se solidárně podílí na přijímání a přerozdělování uprchlíků. Protože
takové spojenectví je nejen politicky, ale především lidsky nezbytné. Zásady právního státu musí platit
nejen na přijímání a rozdělování migrantů, ale musí být rovněž dodržovány při jednání se všemi
institucemi zapojenými do těchto procesů.
Kromě toho chceme v rámci EMK kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků a demografickému vývoji
v některých členských státech, včetně Saska, tematizovat evropskou migrační politiku. Jde o
přistěhovalectví, zejména za účelem studia, vzdělání a práce. Uvažujeme o spravedlivé a udržitelné
migraci, a to jak s ohledem na země původu, tak s ohledem na pracovní podmínky zaměstnanců.
Na základě těchto hlavních bodů chceme utvářet předsednictví EMK společně se zástupci vlád
spolkových států pověřených evropskou politikou. Doufáme v mnoho osobních setkání,
abychom s Vámi mohli navázat plodnou výměnu.

image
Strana 11
Roční program – předsednictví EMK
Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy, neváhejte kontaktovat kancelář EMK.
Saské předsednictví EMK
SASKÉ STÁTNÍ MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
A PRO DEMOKRACII, EVROPU A ROVNOST
Stabsstelle Europa
Hansastraße 4 | 01097 Dresden
Tel.:
+49 (0)351 564-15322
E-mail:
emk-vorsitz@europa.sachsen.de
www.europa.sachsen.de
www.europaminister-innen.de