image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Resi
Bil
Bilance vodních zdrojů ve východní části
česko-saského pohraničí a hodnocení
možnosti jejich dlouhodobého užívání
www.resibil.sachsen.de/cs/index.html
www.resibil.sachsen.de/index.html
#
Cílem prací bylo rovněž sestavit ve spolupráci s německými
kolegy společnou geologickou mapu zahrnující jak českou,
tak saskou část zájmové oblasti (obr. 2). Práce poskytly nová
data a informace z regionální geologie a tektoniky, které slouží
jako podklady pro další navazující geovědní obory, zvláště
hydrogeologii. Sestavili jsme 3D geologický model s cílem
vymezit kolektory a izolátory v sedimentárních horninách (obr. 3)
pro následné hydrogeologické modelování proudění podzemní
vody ve studované oblasti (obr. 4a, b).
Obr. 3. 3D geologický model podloží křídových sedimentů na území
projektu ResiBil.
Obr. 4a, b. Modelové řezy proudění podzemních vod v pilotní oblasti
a) Děčínský Sněžník, b) Hřensko/Kirnitzsch.

image
image
image
image
image
image
image
#
Cílem projektu je provedení bilance a zhodnocení
možnosti dlouhodobého užívání zdrojů podzemních vod
a udržitelného hospodaření s nimi v závislosti na očekávaných
dopadech vlivu klimatických změn. Z provedených studií
a modelů vyplývá, že důvodem změn vodního režimu a vodní
bilance v krajině jsou jak klimatické vlivy (vyšší průměrné teploty,
roky chudé či bohaté na srážky apod.), tak i antropogenní vlivy
(odběry podzemních vod).
#
Prostřednictvím projektu se vytváří systém navazujících
modelů, který přispěje k efektivnímu využívání podzemních
vod a k zodpovězení společných otázek v oblasti odhadů zásob,
vodohospodářského plánování a institucionální spolupráce.
Program EU:
INTERREG VA 2014–2020
Projekt ResiBil byl financován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020,
registrovaný pod číslem 100267011.
Doba realizace:
07/2016 až 06/2020
Partneři:
Saský zemský úřad pro životní prostředí,
zemědělství a geologii (LfULG)
Česká geologická služba (ČGS)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,
v.v.i. (VÚV TGM, v.v.i.)
Celkový rozpočet:
2,5 milionů Euro
Cíle projektu:
#
Zpracování terénních podkladů a vytvoření společné
česko-saské geologické mapy,
#
Korelace dat a sestavení jednotného stratigrafického
schématu,
#
Sestavení geologického 3D modelu,
#
Vytvoření klimatického scénáře pro modelování vodního
režimu půd,
#
Sestavení koncepčního hydrogeologického modelu
a 3D modelů proudění podzemních vod,
#
Workshop pro veřejnost.
#
Projekt je zaměřený na společnou ochranu podzemních
vodních zdrojů v česko-saské příhraniční oblasti na základě
využití moderních modelových prostředků. Rozloha celého
zájmového území dosahuje 1 888 km
2
, ve kterém byly vymezeny
tři pilotní oblasti: Děčínský Sněžník, Hřensko-Křinice/Kirnitzsch
a Lückendorf (obr. 1).
Obr. 1. Mapa celého zájmového území projektu ResiBil s vyznačenými
pilotními oblastmi.
Obr. 2. Náhled Geologické mapy sasko-české křídové pánve
1 : 100 000.