G e m a r kung
:
A l t s t ad
t I
Lagebe
z ug :
G .- K . / RD
83
Lande
s a m t
f ü r A r chäo
l og i e S a ch sen
na
c hbea
r b ./ d i g it a li s i e rt:
E nd kon tr o ll e :
G e l ändeau
f nah
m e :
D r e s den
N eu m a r k t
M aßs t ab :
ohne
M a ß s t ab
H öhenbe
z ug :
NN
D a t e i ab l age
:
Land
k r e i s :
D r e s den
Ü be r s i c h t de r G r abungen
1987
- 2005
Lande
s m u s eu m
f ü r V o r ge sc h i ch t e D r e sden
Legende
Pha s e : 12 . - 14 . J h .
Pha s e : 15 . J h .
Pha s e : u m 1500
- 1 . H ä l ft e 16 . J h .
Pha s e : 16 . J h .
Pha s e : 17 . J h .
Pha s e : 18 . J h .
Pha s e : 19 . - 1 . H ä l ft e 20 . J h .
K e ll e r m au e r n
Ü b r i ge Fun da m en t m aue r n
S i ed l un g : 13 . J h .
be s t ehende B ebauun
g
neu z e i t li c he Fes t un g na c h K o c h
Töp f e r e i ab f ä ll e : 15 . - 16 . J h
Töp f e r o f en : 13 . J h .
La tr i n en , B r unn
en
B e s t a tt un g en
F r i ed h o f H o c h m i tt e l a l t e r
F r i e d h o f S p ä t m i tt e l a l t e r
F r i edho f B a r o c k
S t ad t g r aben : 15 . J h .
E r gän z un g
F l u r s t ü c k e b i s 1945
H au s nu mm
e r n
22
L ich tsc ha ch t
T r eppe
T r eppe
S tad tm aue
r
Z
w
i
nge
r
m
aue
r
15
.
J
h
.
m
i
tt
e
l
a
l
t
e
r
li
c
he
S
t
ad
t
m
aue
r
13
.
J
h
.
J ohann eu m
m i tt e l a l t e r li c h e S t a d t m a u e r
a m J üdenh o f
v o r s t ä d t i sc h e
F r auenk i r c h -
s i e d l un g
Z
w
i
nge
r
m
aue
r
15
.
J
h
.
Töp
f
e
r
s
t
r
aße
A
ugu
s
t
u
ss
t
r
aße
M u s e u m
J o h a nn e u m
S
a
l
z
ga
ss
e
A
n
de
r
F
r
a
u
e
n
k
i
r
c
h
e
R
a
m
p
i
sc
h
e
22
21
20
19
18
17
16
L
a
ndh
a
u
ss
t
r
aße
r
ga
ss
e
G
a
l
e
r
i
e
s
t
r
aße
1726
abg
e
tr
agen
F
r
auenk
i
r
c
he
m
i
tt
e
l
a
l
t
e
r
l
.
ab
16
.
J
h
.
F
r
i
edho
f
s
m
aue
r
ba r o c ke r
F r i edho f
- 1715
ab
15
.
J
h
.
M
a
t
e
r
n
i
ho
s
p
i
t
a
l
F a ss aden
l age
La ge a l t e r Te i c h
B e f e s t i g un g s -
t u r m
F r auen t o r-
b r ü c ke
F un da m en t m aue r n
F r auen t o r
S t ad t g r aben -
e r w e i t e r un g
B a r bakane
1548
a bg e b r o c h e n
H o l z b r ü c ke
F r auenk i r c he
e r b a u t 1726
- 1743
4390
AB
AB
4028
4052
AB
4070
A
B
4097
A
B
4
111
AB
4198
AB
42
66
AB
429
8
AB
43
39
AB
4418
A
B
4429
AB
124
0
H
aup
t
w
a
c
he
1715
-
1766
K e ll e r
G e w andhau s
Pu l ve rt u r m
1565
- 1744
M a t e r n i h o s p i t a l
b i s c a . 1420
m
i
tt
e
l
a
l
t
e
r
li
c
he
S
t
ad
t
m
aue
r
13
.
J
h
.
S
t
ad
t
g
r
aben
M
o
S t e i n o f e n - L u ft h e i z un g
K e ll e r -
14 . J h .
2
0
2/2
0
3
1
4
56
239
83
1
254
82
0
258
243
257
256
255
8
1
6
242
24
1
244
249
822
82 1
25 1
252
253
825
824
823
25 0
828
826/827
83
0
273
27
0
275
268
269
274
27
1
237
245
246
236
247
235
232
233
23
1
226
234
227
8
9
1
0
1
2
7
6
5
2
1
48
4
49
5
1
5
0
54
2
0
1
9
1
8
1
3
1
7
1
6
55
52
53
85
76
1
39
2
00
2
0
1
1
5
1
1
96
1
95
1
99
1
98
1
54
1
53
1 52
1
97
1
56
1
46
1
49
1
47
1
5
0
1
48
11
1
45
1 44
1 43
1 42
1
4
1
1
4
0
95
94
1
58
1
57
1
37
1
36
1
35
1
34
97
1
38
96
98
93
92
99
1
00
1
0
1
9
1
86
1
0
2
1
0
3
1
5
72
7
1
/7
57
DD - 117
DD - 118
DD - 109
DD - 127
DD - 131
DD - 135
DD - 126
DD - 126
DD - 130
DD - 136
DD - 137
DD - 15
DD - 137
DD - 56
DD
- 123
/
DD - 139
DD - 126
Johanneum
Museum
Augus
tusstr
aße
H o l z b r ü c ke