G e m a r kung
:
A l t s t ad
t I
Lagebe
z ug :
G .- K . / RD
83
Lande
s a m t
f ü r A r chäo
l og i e S a ch sen
na
c hbea
r b ./ d i g it a li s i e rt:
E nd kon tr o ll e :
G e l ändeau
f nah
m e :
D r e s den
N eu m a r k t
M aßs t ab :
ohne
M a ß s t ab
H öhenbe
z ug :
NN
D a t e i ab l age
:
Land
k r e i s :
D r e s den
Ü be r s i c h t de r G r abungen
1987
- 2005
Lande
s m u s eu m
f ü r V o r ge sc h i ch t e D r e sden
Legende
Pha s e : 12 . - 14 . J h .
Pha s e : 15 . J h .
Pha s e : u m 1500
- 1 . H ä l ft e 16 . J h .
Pha s e : 16 . J h .
Pha s e : 17 . J h .
Pha s e : 18 . J h .
Pha s e : 19 . - 1 . H ä l ft e 20 . J h .
K e ll e r m au e r n
Ü b r i ge Fun da m en t m aue r n
S i ed l un g : 13 . J h .
be s t ehende B ebauun
g
neu z e i t li c he Fes t un g na c h K o c h
Töp f e r e i ab f ä ll e : 15 . - 16 . J h
Töp f e r o f en : 13 . J h .
La tr i n en , B r unn
en
B e s t a tt un g en
F r i ed h o f H o c h m i tt e l a l t e r
F r i e d h o f S p ä t m i tt e l a l t e r
F r i edho f B a r o c k
S t ad t g r aben : 15 . J h .
E r gän z un g
F l u r s t ü c k e b i s 1945
H au s nu mm
e r n
22
J ohann e u m
Töp
f
e
r
s
t
r
a
ß
e
A
ugu
s
t
u
ss
t
r
a
ß
e
s e u m
nn e u m
1726
abg
e
t
r
age
n
F
r
a
u
e
n
k
i
r
c
h
e
m
i
tt
e
l
a
l
t
e
r
l
.
a
b
16
.
J
h
.
F
r
i
e
dho
f
s
m
a
u
e
r
b a r o c ke r
F
e
44
1
8 AB
1240
M a t e r n i h o s p i t a l
b i s c a . 1420
S t e i n o f e n - L u ft h e i z un g
K e ll e r -
14 . J h .
1
4
56
83
1
8
9
1
0
1
2
7
6
5
2
1
48
4
49
5
1
5
0
54
2
0
1
9
1
8
1
3
1
7
1
6
55
52
53
11
1
5
7
1
/7
0
57
DD - 117
DD - 131
DD - 135
DD - 136
D
um
Augustusst
raße
H o l z b r ü c ke