image
Upozornění o vyloučení odpovědnosti:
Tato publikace obsahuje všeo-
becné informace sloužící k orientaci. Není možné převzít odpovědnost
za správnost všech obsažených údajů, ani z nich odvodit jakékoliv
právní nároky.
Poradna pro zahraniční zamstnance v Sasku (BABS) je iniciativou
Saského státního ministerstva pro hospodářství, práci a dopravu a je
financována z daňových prostředků na základě rozpočtu schvále-
ného poslanci Saského zemského sněmu.
Vydavatel:
BABS – Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen
Schützenplatz 14, 01067 Dresden
Tel. +49 351 8509 2730
info@babs-online.eu
www.babs.sachsen.de
Stav:
Červen 2021
Vydání:
1.500
Úprava /Sazba:
Metronom Agentur für Kommunikation und Design GmbH
Tisk:
Druckerei Mahnert GmbH

image
image
image
Minimální mzdy 2021
www.babs.sachsen.de

Minimální mzdy v Německu
V Německu existují minimální mzdy stanovující nejnižší přípustnou úroveň mzdy
vyplácené zaměstnavatelem. Existuje jednak
všeobecná zákonná minimální mzda
,
jejíž výše činí od 1.1.2021 do 30.6.2021 9,50 EUR, od 1.7.2021 do 31.12.2021 9,60 EUR
hrubého za odpracovanou hodinu. Podle § 1 zákona o minimální mzdě (Mindest-
lohngesetz – MiLoG) platí, že každý zaměstnanec má právo na to, aby mu zaměst-
navatel vyplácel odměnu za práci nejméně ve výši (zákonné) minimální mzdy.
Kromě toho platí pro určité činnosti, resp. odvětví
minimální mzdy vyplývající z
kolektivních smluv
, které jsou vyšší než zákonná minimální mzda (např. v odvětví
hlavní stavební výroby, úklidu budov, sociální péče atd.). Tyto odvětvové minimální
mzdy vyplývající z kolektivních smluv, jejichž závaznost byla rozšířena na základě
zákona o kolektivních smlouvách (Tarifvertragsgesetz – TVG), zákona o vysílání
pracovníků (Arbeitnehmerentsendegesetz – AEntG) či zákona o dočasném přidě-
lování zaměstnanců k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz – AÜG), mají
přednost
před všeobecnou zákonnou minimální
mzdou.
Odvětvové minimální mzdy nesmí být nižší než všeobecná zákonná minimální
mzda.
Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí SRN zveřejňuje na svých interneto-
vých stránkách na začátku každého čtvrtletí seznam kolektivních smluv vyššího
stupně, jejichž závaznost byla rozšířena vyhláškou i na ostatní zaměstnavatele
podnikající v daném odvětví; viz
www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/
.
Další informace k aktuálním minimálním mzdám v Německu najdete také v archivu
kolektivních smluv Hospodářského a sociálního institutu WSI Nadace Hanse Böc-
klera (WSI-Tarifarchiv) na adrese
www.tarifarchiv.de.
Přehled platných minimálních mezd vyplývajících z rozšířených kolektivních
smluv na území Saska (východ, tj. na území východních spolkových zemí) pro
rok 2021 najdete v následující tabulce.

Minimální mzdy v Sasku v roce 2021
Skupina zaměstnanců/
mzdová/platová třída
od / do
východ
€ / hod.
Všeobecná zákonná minimální mzda
01/2021 – 06/2021
07/2021 – 12/2021
9,50 €
9,60 €
Odpadové hospodářství
10/2020 – 09/2021
10/2021 – 09/2022
10,25 €
10,45 €
Hlavní stavební výroba
– stavební dělníci
od ledna 2021
12,85 €
– kvalifikovaní dělníci
od 01/2021 není k dispozici
Počáteční a další odborné vzdělávání a příprava
pedagogičtí pracovníci
01 / 2021 – 12 / 2021
16,68 €
pedagogičtí pracovníci s bakalářským
vzděláním
01 / 2021 – 12 / 2021
17,02 €
Pokrývačské řemeslo
nevyučení pracovníci
01/2021 – 12/2021
12,60 €
vyučení s výučním listem
01/2021 – 12/2021
14,10 €
Elektrikářské řemeslo
pro všechny pracovníky vykonávající elek-
tro a informačně technické činnosti
01/2021 – 12/2021
12,40 €
Úklid a čištění budov
vnitřní a údržbové čisticí a úklidové práce
01/2021 – 12/2021
11,11 €
čištění skleněných ploch a fasád
01/2021 – 12/2021
14,45 €

Služby přepravy a zpracování hotovosti a cenin
přeprava hotovosti a cenin
01/2021 – 05/2021
06/2021 – 12/2021
14,42 €
14,92 €
zpracování hotovosti
01/2021 – 05/2021
06/2021 – 12/2021
12,16 €
12,66 €
Všeobecná závaznost ještě nebyla udělena.
Lešenářské řemeslo
08/2020 – 09/20210
12,20 €
Malíři a lakýrníci
nevyučení pracovníci
05/2020 – 04/2021
11,10 €
od 05/2021 nejsou data k dispozici
vyučení s výučním listem
05/2020 – 04/2021
13,50 €
od 05/2021 nejsou data k dispozici
Sociální péče
Pomocní pečovatelé
07/2020 – 03/2021
04/2021 – 08/2021
09/2021 – 03/2022
11,20 €
11,50 €
12,00 €
Kvalifikovaní pomocní pečovatelé
(min. 1 rok vzdělání a odpovídající činnost)
04/2021 – 08/2021
09/2021 – 03/2022
12,20 €
12,50 €
Odborní pečovatelé
07/2021 – 03/2022
15,00 €
Kominíci
od 01/2021
13,80 €
Kamenické a kamenosochařské řemeslo
od 05/2021 nejsou data k dispozici
Agenturní zaměstnávání Zeitarbeit
10/2020 – 03/2021
04/2021 – 03/2022
10,10 €
10,45 €

Existují výjimky ze zákonné minimální mzdy?
Podle
§ 22 MiLoG
existují ze zákonné minimální mzdy výjimky, které se vztahují
na tyto skupiny osob:
nezletilé, tj. mladistvé mladší 18 let, bez ukončeného odborného vzdělání,
učně v rámci jejich odborného vzdělávání a přípravy, nezávisle na jejich věku,
praktikanty, pokud absolvují povinnou praxi v rámci středoškolského nebo vyso-
koškolského studia,
praktikanty, resp. stážisty, pokud se jedná o dobrovolnou praxi, resp. stáž trva-
jící nejdéle tři měsíce za účelem profesní orientace před zahájením odborného
vzdělávání a přípravy nebo studia,
dlouhodobě nezaměstnané (vedené v evidenci Spolkové agentury práce SRN ne-
přetržitě po dobu nejméně jednoho roku) během prvních šesti měsíců od ná-
stupu do zaměstnání,
dobrovolníky (tj. osoby vykonávající dobrovolnickou službu).
Minimální mzda se nevztahuje především na mladé lidi, kteří musí v rámci
praxí
získat tzv.
vstupní kvalifikace
. Podle zákonodárce se totiž nejedná o pracovní po-
měr, nýbrž o tzv.
vzdělávací poměr
.
Pokud někdo absolvuje
povinnou (odbornou) praxi
během studia,
neobdrží
za ni
minimální mzdu. Délka trvání
praxe přitom
nehraje žádnou roli
. Totéž platí pro
dobrovolnou praxi, která netrvá déle než tři měsíce
.
Uvedené výjimky neplatí pro odvětvové minimální mzdy vyplývající z rozšíře-
ných kolektivních smluv!

I sezónním pracovníkům náleží minimální mzda!
Zaměstnancům, kteří pracují krátkodobě během sezóny, např. v hotelnictví a gas-
tronomii, zemědělství nebo na vánočních trzích, náleží minimální mzda.
Přitom není vůbec podstatné, zda se jedná o
německé nebo o zahraniční zaměst-
nance
. Minimální mzda se zásadně vztahuje na
všechny sezónní pracovníky
, kteří
vykonávají činnost
na území Německa
.
Kdo v Německu pracuje méně než 102 dní v kalendářním roce, neplatí pojistné na
důchodové pojištění a pojištění pro případ nezaměstnanosti. Platí to však pouze v
případě, pokud je tato práce vykonávána příležitostně a ne profesionálně a pokud
výdělek nepřekročí hranici příjmu pro zaměstnání malého rozsahu (450 EUR mě-
síčně). To znamená, že tato práce nesmí sloužit k zajištění živobytí.
V případě sezónní práce je přípustné, aby zaměstnavatel zaměstnancům
na mini-
mální mzdu započetl
náklady na poskytnuté
stravování a ubytování
. Ale pozor!
Platí to jen ve velmi omezené míře. Neplatí to například v případě, když je zaměst-
navatel povinen zaměstnancům platit odvětvové minimální mzdy, ať už na zá-
kladě zákona o vysílání pracovníků (AEntG) nebo zákona o dočasném přidělování
zaměstnanců k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (AÜG), tj. v odvětví agen-
turního zaměstnávání. V tom případě není přípustné započíst poskytnuté věcné
plnění na mzdu zaměstnance. I v případech, v nichž je započítání nákladů na po-
skytnutou stravu a ubytování na mzdu přípustné, musí zaměstnanci zůstat ze
mzdy alespoň nezabavitelná částka stanovená pro svobodného zaměstnance bez
vyživovací povinnosti. V současnosti činí výše nezabavitelné částky 1.179,99 EUR
čistého měsíčně. Nepřekročí-li výdělek zaměstnance uvedenou hranici, nesmí mu
zaměstnavatel strhnout ze mzdy žádné peníze za nepeněžní plnění poskytnuté
formou jídla a ubytování.
Za co a v jaké výši mohou zaměstnavatelé sezónním pracovníkům eventuálně str-
hávat peníze ze mzdy, se řídí druhem a množstvím poskytnutého stravování (max.
263 EUR měsíčně) nebo typem a obsazeností ubytovacích zařízení. Bližší infor-
mace najdete na internetové stránce německé celní správy
www.zoll.de
.

Odměňování
V Německu platí zásada:
Žádná práce bez odměny!
Důležité: I bez pracovních dokladů a pracovní smlouvy vám zaměstnavatel
dluží mzdu!
Nenechte se zaměstnavatelem zastrašit nebo nutit pracovat bez
mzdy. Za práci vám náleží odměna!
Mzdu zaměstnavatel vyplácí zpravidla do poloviny následujícího kalendářního
měsíce převodem na váš účet. Účet si můžete otevřít ve kterékoliv bance. Budete
k tomu potřebovat kopii občanského průkazu, resp. cestovního pasu, a potvrzení
o přihlášení k pobytu.
Zaměstnavatel vám musí každý měsíc vydat
doklad o vyúčtování mzdy
, v němž je
uveden váš
výdělek
a provedené srážky
pojistného
na sociální pojištění a
záloh na
daň
z příjmů.
Daň ze mzdy
(tj. daň z příjmů fyzických osob) odvádí
zaměstnavatel
přímo f
inančnímu úřadu
.
Důležité: Zaměstnavatel vám v žádném případě nesmí vyplácet méně než plat-
nou minimální mzdu.
Pozor:
Zaměstnavatelé často podmiňují vyplacení mzdy splněním stanovené vý-
konové normy. Ne vždy je tento postup přípustný. V takových případech se dopo-
ručuje, abyste svou pracovní smlouvu nechal/-a prověřit poradnou nebo vaším
odborovým svazem. Příklad: Když uklízíte v hotelu pokoje, tak vám zaměstnavatel
často stanoví normu, kolik pokojů musíte uklidit za hodinu.
Zaměstnavatel vám
však nesmí krátit mzdu pod úroveň stanovenou minimální mzdou.
Proto si vždy zaznamenejte odpracované hodiny a zajistěte si důkazy prokazující
vámi odvedenou práci! Zaměstnavatel vám musí zaplatit každou odpracovanou
hodinu nezávisle na tom, kolik pokojů jste skutečně stihl/-a uklidit.

Dodržování zákonné minimální mzdy sleduje a kontroluje zvláštní útvar německé
celní správy s názvem „Finanční kontrola práce načerno“ (Finanzkontrolle Schwar-
zarbeit – FKS). Zaměstnavatel je povinen poskytovat součinnost, jelikož spolu se
zavedením zákonné minimální mzdy byly pro zaměstnavatele zavedeny také doda-
tečné ohlašovací a dokumentační povinnosti.
Co v případě, když zaměstnavatel neplatí
Zaměstnavatel vám musí vyplácet mzdu každý měsíc. Pokud tak neučiní, měl/-a
byste se proti tomu bránit. Vyzvěte ho písemně (poštou nebo faxem) k úhradě ne-
vyplacené mzdy. Ve svém dopise uveďte odpracované hodiny, za které vám nebyla
vyplacena mzda, celkovou výši dlužné částky a své bankovní spojení a poskytněte
mu
lhůtu dvou týdnů
na zaplacení dlužné mzdy.
Pokud zjistíte, že vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu včas, je nejlepší okamžitě
kontaktovat váš odborový svaz
nebo
poradnu
. Nenechte se zaměstnavatelem
uchlácholit a zaznamenejte si vždy své odpracované hodiny. Pořiďte si mobilem
fotografie o vykonávané práci a o pracovišti. Shromažďujte o svém zaměstnava-
teli co nejvíce informací. Čím víc informací a důkazů budete mít, tím větší budou
vaše šance, že dostanete své peníze.
V řadě odvětví (stavebnictví, úklid budov, potravinářský průmysl) dochází často k
situacím, v nichž má váš zaměstnavatel uzavřenou smlouvu s jiným zadavatelem,
tzv.
generálním dodavatelem
(např. hotel, v němž provádí úklid firma vašeho za-
městnavatele). Shromažďujte informace a důkazy také o tomto generálním doda-
vateli a případných dalších subdodavatelích. Když vám
zaměstnavatel nevyplatí
mzdu
, můžete v Německu požadovat výplatu mzdy od generálního dodavatele
nebo každé jiné firmy, která je v hierarchii daného subdodavatelského řetězce na
vyšším stupni než váš zaměstnavatel.

Pozor:
Neotálejte s tím příliš dlouho! V těchto případech vždy začínají běžet
lhůty
,
které stanovují, jak dlouho můžete dlužnou mzdu od zaměstnavatele požadovat
nebo soudně vymáhat. Po uplynutí těchto lhůt ztratíte možnost získat nevyplace-
nou mzdu.
Zmíněné
lhůty
jsou uvedeny
v pracovní smlouvě
nebo
v kolektivní smlouvě
,
která se na daný pracovní poměr vztahuje. I zde platí: Obraťte se o radu na váš
odborový svaz nebo na poradnu v blízkosti!
Lhůta
pro
zákonnou minimální mzdu
činí
tři roky.
To znamená, že na uplatnění
nároku na zákonnou minimální mzdu budete mít tak dlouhou dobu.
Pokud jste
mzdu
neobdržel/-a
déle než dva měsíce
, mohl/-a byste případně
pře-
stat vykonávat práci
, dokud vám zaměstnavatel mzdu nevyplatí. Svého
zaměst-
navatele
však musíte nutně
písemně informovat
o tom, že tak činíte z důvodu
nezaplacení mzdových nároků. Ale než k takovému opatření přistoupíte, infor-
mujte se u svého
odborového svazu
nebo se obraťte na
poradnu
.

Konzultační hodiny
Poradna Drážďany
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Němčina
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Polština
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Čeština
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Slovenština
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Angličtina
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Poradna Lipsko
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Němčina
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
Polština
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
Rumunština
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Maďarština
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Angličtina
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
Po dohodě je možný i jiný termín individuálního pohovoru.

Kontaktovat nás můžete:
Poradna Drážďany
Volkshaus Dresden -
Schützenplatz 14 (1. patro), 01067 Dresden
Leona Bláhová
Tel.: +49 351 85092728
E-Mail: leona.blahova@babs-online.eu
Paulína Bukaiová
Tel.: +49 351 85092729
E-Mail: paulina.bukaiova@babs-online.eu
Poradna Lipsko
Listhaus Leipzig – Rosa-Luxemburg-Str. 27
(přízemí), 04103 Leipzig
Paulina Krimmling
Tel.: +49 341 68413085
E-Mail: paulina.krimmling@babs-online.eu
Ünige Albert
Tel.: +49 341 68413086
E-Mail: uenige.albert@babs-online.eu
Řízení chodu kanceláří v Drážďanech a Lipsku
Melanie Claus
Tel.: +49 351 85092730
E-Mail: melanie.claus@babs-online.eu
Jazyky
němčina, čeština,
slovenština,
angličtina
němčina, polština,
slovenština,
čeština,
a
n
gli
č
t
in
a
němčina, polština,
a
n
gli
č
t
in
a
němčina, rumunština, ma-
ďarština, angličtina
němčina, angličtina