image
image
image
Świadczenia
rodzinne w Saksonii
Jasno i przejrzyście
www.babs.sachsen.de

Kto mieszka i jest zameldowany w Niemczech, ten pod pewnymi warunkami ma
prawo do państwowych
świadczeń
rodzinnych. Dotyczy to też tak zwanych pracow-
ników przygranicznych, którzy pracują w Niemczech, a ze swoją rodziną mieszkają
w innym kraju Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG).
Pracownikom delegowanym do Niemiec nie przysługują
świadczenia
rodzinne.
Nadal podlegają oni przepisom prawa kraju delegującego.
Zasiłek rodzinny (Kindergeld)
Właściwa instytucja:
Bundesagentur für Arbeit/Familienkasse (Federalna Agencja
Pracy/Kasa Rodzinna)
Kindergeld należy do najważniejszych
świadczeń
dla rodzin w Niemczech. Otrzy-
mują go wszystkie rodziny niezależnie od ich dochodów. Co do zasady wypłacany
jest za wszystkie dzieci do 18. roku
życia.
Aby pobierać Kindergeld za dzieci po-
wyżej 18 lat należy spełnić dodatkowe przesłanki.
Od lipca 2019 r. zasiłek Kindergeld wynosi miesięcznie za pierwszych dwoje dzieci
po 204 euro, za trzecie dziecko 210 euro, a za każde kolejne dziecko 235 euro.
Również obywatele UE/EOG, mieszkający i/lub pracujący w Niemczech, mogą
otrzymywać ten zasiłek. Czyli również pracownicy przygraniczni, których dzieci
mieszkają w innym kraju UE/EOG. Wniosek o Kindergeld składasz we właściwej dla
Ciebie kasie rodzinnej Federalnej Agencji Pracy. Pracownicy przygraniczni lub pra-
cownicy, których dzieci nie mieszkają w Niemczech, muszą wnioskować o Kinder-
geld w kasie rodzinnej właściwej dla swego kraju.
Uwaga:
Kindergeld wypłacany jest wstecz tylko za ostatnie 6 miesięcy poprze-
dzające początek miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ten zasiłek.
Szczegółowe informacje i formularze w różnych językach można znaleźć pod
adresem:
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/downloads-
kindergeld-kinderzuschlag

Kraj
Dane kontaktowe właściwej kasy rodzinnej
Belgia
Bułgaria
Luksemburg
Holandia
Węgry
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Rheinland-Pfalz – Saarland
55149 Mainz (NIEMCY)
Faks: +49 (681) 944 910 5324
E-Mail: Familienkasse-Rheinland-Pfalz-Saarland@
arbeitsagentur.de
Francja
Szwajcaria
Republika Czeska
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Baden-Württemberg West
76088 Karlsruhe (NIEMCY)
Faks: (dla Francji) +49 (781) 9393 697
Faks: (dla Szwajcarii) +49 (7621) 178 260 585
E-Mail: Familienkasse-Baden-Wuerttemberg-West@
arbeitsagentur.de
Austria
Chorwacja
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Bayern Süd
93013 Regensburg (NIEMCY)
Faks: +49 (851) 508 617
E-Mail: Familienkasse-Bayern-Sued@arbeitsagentur.de
Polska
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz (NIEMCY)
Faks: +49 (3591) 661 878
E-Mail: Familienkasse-Sachsen@arbeitsagentur.de
wszystkie inne
państwa człon-
kowskie UE/EOG
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Bayern Nord
90316 Nürnberg (NIEMCY)
Faks: +49 (911) 529 3997
E-Mail: Familienkasse-Bayern-Nord@arbeitsagentur.de

Dodatek na dziecko (Kinderzuschlag)
Właściwa instytucja:
Bundesagentur für Arbeit/Familienkasse (Federalna Agencja
Pracy/Kasa Rodzinna)
Dodatek na dziecko jest uzupełniającym
świadczeniem
pieniężnym. Mogą o nie
dodatkowo wnioskować rodzice lub opiekunowie otrzymujący zasiłek rodzinny
(Kindergeld). Dodatek na dziecko wypłacany jest razem z zasiłkiem rodzinnym.
Dodatek na dziecko wynosi maksymalnie 185 euro na dziecko i miesiąc. Od 1
stycznia 2020 r. zlikwidowano górną granicę dochodów. Ponadto tylko 45 procent
dochodów rodziców, przekraczających kwotę potrzebną na pokrycie potrzeb wła-
snych, jest obecnie uwzględniane do wyliczenia przysługiwania dodatku, zamiast
dotychczasowych 50 procent.
Dodatek na dziecko zapewnia wsparcie finansowe rodzinom o niskich dochodach.
By go otrzymać, trzeba spełnić poniższe
warunki
:
Twoje dziecko mieszka w Twoim gospodarstwie domowym, jest w wieku
poniżej 25 lat, stanu wolnego czy też nie jest w zarejestrowanym związku
partnerskim.
Na dane dziecko otrzymujesz Kindergeld (lub porównywalne
świadczenie).
Dochód brutto Twojej rodziny wynosi co najmniej 900 euro (rodzice) lub
600 euro (samotnie wychowujący).
Mielibyście więcej pieniędzy na utrzymanie rodziny, gdybyście dodatkowo
do swych zarobków otrzymywali dodatek na dziecko i ewentualnie zasiłek
mieszkaniowy (Wohngeld).
Także pracownikom przygranicznym przysługuje dodatek na dziecko, jeżeli speł-
niają wszystkie warunki.
Wszystkie informacje na temat dodatku na dziecko oraz formularze wniosków
znajdziesz pod adresem
www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/
downloads-kindergeld-kinderzuschlag.

Ochrona macierzyństwa
Przyszłe i karmiące matki cieszą się szczególną ochroną i względami w pracy,
podczas nauki oraz na studiach. Przepisy dotyczące ochrony macierzyństwa chro-
nią matkę i dziecko zarówno w okresie ciąży, jak też po porodzie i w okresie kar-
mienia piersią. Obejmuje to m.in. zabezpieczenie dochodów w okresie obowiązy-
wania zakazu zatrudnienia, zapewnienie bezpiecznego stanowiska pracy oraz
szczególną ochronę przed zwolnieniem.
Twój lekarz/ Twoja lekarka może wtedy zaświadczyć,
że
jako przyszła matka nie
możesz już wykonywać pewnych czynności. Ten indywidualny zakaz zatrudnienia
służy ochronie zdrowia Twojego i Twojego dziecka i podlega jedynie ocenie lekar-
skiej.
Uwaga:
Indywidualne lekarskie zakazy zatrudnienia nie stanowią jednocześnie
zaświadczenia o niezdolności do pracy!
Jeżeli oddelegowane pracownice zajdą w ciążę w Niemczech, mają do nich zasto-
sowanie niemieckie przepisy dotyczące ochrony macierzyństwa. Wynagrodzenie
z tytułu ochrony macierzyństwa musi być wypłacane przez delegującego praco-
dawcę.
Informacja i doradztwo:
Saksońska Dyrekcja Krajowa, Dział BHP (Landesdirek-
tion Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz) – odpowiednio do Twojego miejsca pracy,
w trzech lokalizacjach: Chemnitz, Drezno i Lipsk.
Zasiłek macierzyński
Właściwa instytucja:
Twoja kasa chorych
W przypadku porodu mnogiego i przedwczesnego zasiłek macierzyński zostaje
przedłużony z ośmiu do dwunastu tygodni od daty porodu. Wypłata zasiłku ma-
cierzyńskiego zostaje również przedłużona o cztery tygodnie, jeżeli w ciągu

pierwszych ośmiu tygodni po porodzie lekarz stwierdzi u dziecka niepełnospraw-
ność, a wniosek o przedłużenie okresu ochrony macierzyństwa zostanie złożony
do właściwej kasy chorych.
Zasiłek macierzyński wynosi maksymalnie 13 euro za dzień.
Różnica pomiędzy maksymalną kwotą 13 euro a wynagrodzeniem netto jest wy-
płacana przez pracodawcę jako dodatek do zasiłku macierzyńskiego dla osób z
ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Zasiłek macierzyński przysługuje kobietom, które są dobrowolnie lub obowiąz-
kowo ubezpieczone w ustawowej kasie chorych i którym przysługuje zasiłek cho-
robowy. Zasiłek macierzyński wypłacany jest również w przypadku minijob. W
zależności od rodzaju ubezpieczenia, pracownicy zatrudnieni w wymiarze zwal-
niającym z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (geringfügig Beschäftigte)
mogą ubiegać się o zasiłek macierzyński w kasie chorych lub w Federalnym Urzę-
dzie Ubezpieczeń.
Dalsze
wymogi
:
Istnieje stosunek pracy lub stosunek pracy nakładczej (Heimarbeitsverhältnis);
stosunek pracy został wypowiedziany w sposób dopuszczalny w trakcie
ciąży lub
stosunek pracy zostanie nawiązany po rozpoczęciu okresu ochronnego.
Musisz złożyć wniosek o zasiłek macierzyński do właściwej kasy chorych i przed-
stawić zaświadczenie lekarskie z podaniem przewidywanej daty porodu.
Dalsze informacje na temat zasiłku macierzyńskiego można znaleźć na stronie
internetowej właściwej kasy chorych.

Urlop rodzicielski/zasiłek rodzicielski/krajowy
zasiłek wychowawczy
Urlop rodzicielski
Właściwa instytucja:
Twój pracodawca
Urlop rodzicielski (Elternzeit) daje Ci możliwość, by opiekować się swym dziec-
kiem, a równocześnie nie stracić kontaktu z
życiem
zawodowym.
Jako pracownikowi/ pracownicy
przysługuje Ci urlop rodzicielski
do trzecich uro-
dzin Twojego dziecka. W tym czasie nie musisz pracować - Twoje miejsce pracy
pozostaje i nie może zostać wypowiedziane przez pracodawcę. Urlop rodzicielski
mogą brać matki i ojcowie sami lub wspólnie. Ważne jest,
że
musisz
żyć
z dziec-
kiem w jednym gospodarstwie domowym, głównie samemu opiekować się dziec-
kiem i je wychowywać, a w trakcie urlopu rodzicielskiego nie możesz pracować
więcej niż 30 godzin tygodniowo. Wniosek o urlop rodzicielski do ukończenia trze-
ciego roku
życia
musisz złożyć u swego pracodawcy najpóźniej siedem tygodni
przed rozpoczęciem tego urlopu. Po urlopie rodzicielskim Twój pracodawca musi
zaoferować Ci równowartościowe miejsce pracy.
Zasiłek rodzicielski
Właściwa instytucja:
Dział do spraw zasiłku rodzicielskiego (Elterngeldstelle)
właściwego dla Ciebie urzędu miasta lub właściwego dla Ciebie starostwa powia-
towego.
Zasiłek rodzicielski (Elterngeld)
jest państwowym wsparciem dla rodziców, któ-
rzy po urodzeniu dziecka przez pewien czas chcieliby sami się nim opiekować i
dlatego w tym czasie nie pracują lub pracują w niepełnym wymiarze. Zasiłek ro-
dzicielski mogą otrzymać także rodzice, którzy przed urodzeniem dziecka nie pra-
cowali.

Dla porodów po dniu 1 lipca 2015 r. zasiłek rodzicielski istnieje w dwóch warian-
tach: jako zasiłek podstawowy (Basiselterngeld), odpowiadający dotychczasowej
regulacji, oraz jako ElterngeldPlus. W przypadku ElterngeldPlus matki i ojcowie
mogą
łączyć
pobieranie zasiłku rodzicielskiego i pracę na niepełnym etacie. Ro-
dzice, którzy wcześniej wracają do pracy na niepełnym etacie, otrzymują zasiłek
rodzicielski dłużej.
Zasiłek rodzicielski wynosi około dwóch trzecich dotychczasowego dochodu – co
najmniej 300 euro i maksymalnie 1.800 euro. Zasiłek rodzicielski wypłacany jest
przez dwanaście miesięcy. Jeżeli matka i ojciec dzielą się urlopem rodzicielskim,
otrzymują
łącznie
maksymalnie 14 miesięcy podstawowego zasiłku rodziciel-
skiego. Przy czym jeden rodzic może pobierać zasiłek rodzicielski przez co naj-
mniej dwa i maksymalnie dwanaście miesięcy.
ElterngeldPlus oblicza się tak jak Basiselterngeld, ale wynosi maksymalnie połowę
kwoty zasiłku rodzicielskiego, który przysługiwałby rodzicom po urodzeniu bez
dochodu z niepełnego etatu. Za to wypłacany jest on za podwójny okres: jeden
miesiąc Basiselterngeld = dwa miesiące ElterngeldPlus.
By otrzymać zasiłek rodzicielski, musisz spełnić następujące
warunki
:
Po urodzeniu opiekujesz się swym dzieckiem i wychowujesz je osobiście.
Mieszkasz ze swym dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym.
Pracujesz nie więcej niż 30 godzin tygodniowo.
Masz w Niemczech swe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu.
Uwaga:
Obywatelom państw członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii
i Szwajcarii również przysługuje zasiłek rodzicielski, jeżeli pracują w Niemczech
lub mieszkają w Niemczech.
Obywatele innych krajów mogą otrzymać zasiłek rodzicielski, jeżeli posiadają ze-
zwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt stały w UE lub zezwolenie na po-
byt uprawniające do pracy zarobkowej.

Więcej informacji znajdziesz na portalu
www.familie.sachsen.de.
Właściwy
dla Ciebie dział ds. zasiłku rodzicielskiego oraz formularze wniosków znaj-
dziesz pod adresem https://amt24.sachsen.de/.
Krajowy zasiłek wychowawczy
(Landeserziehungsgeld)
Właściwa instytucja:
Dział do spraw zasiłku rodzicielskiego/zasiłku wychowaw-
czego (Eltern-/Erziehungsgeldstelle) właściwego dla Ciebie urzędu miasta lub
właściwego dla Ciebie starostwa powiatowego.
Rodzice mieszkający w Saksonii mogą w drugim lub trzecim roku
życia
swego
dziecka otrzymać krajowy zasiłek wychowawczy.
Zasiłkiem tym Saksonia wspiera w szczególności tych rodziców, którzy zdecydo-
wali się na samodzielną dłuższą domową opiekę nad dzieckiem i na przykład
chcieliby wykorzystać pełne trzy lata ustawowego urlopu rodzicielskiego. Jeżeli
korzystasz dla swego dziecka z dofinansowanego przez państwo miejsca w
żłobku
czy przedszkolu lub z państwowego dofinansowania opieki dziennej, to krajowy
zasiłek wychowawczy z reguły jest wykluczony.
Więcej informacji na temat krajowego zasiłku wychowawczego (uprawnienia,
okres pobierania, wysokość itd.) znajdziesz na portalu
www.familie.sachsen.de.
Zaliczka alimentacyjna (Unterhaltsvorschuss)
Właściwa instytucja:
Urząd do spraw młodzieży (Jugendamt) właściwego dla
Ciebie urzędu miasta lub właściwego dla Ciebie starostwa powiatowego.
Zaliczka alimentacyjna przysługuje dzieciom, które mieszkają z jednym samotnie
wychowującym rodzicem i nie otrzymują
żadnych
lub nie otrzymują regularnych

alimentów od drugiego rodzica. Przy czym nie ma limitu dochodów dla samotnie
wychowującego rodzica. Orzeczenie sądu w sprawie
świadczeń
alimentacyjnych
przeciwko drugiemu rodzicowi nie jest konieczne. Jeśli drugi z rodziców jest w
stanie w pełni lub częściowo wypłacać alimenty, państwo będzie dochodzić od
niego kwoty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.
Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie, która:
nie ukończyła jeszcze 12. roku
życia,
w zakresie obowiązywania ustawy mieszka u jednego ze swoich rodziców,
który jest stanu wolnego, owdowiały, rozwiedziony lub w separacji oraz
nie otrzymuje lub nieregularnie otrzymuje alimenty od drugiego rodzica lub,
jeżeli drugi rodzic nie
żyje,
otrzymuje
świadczenia
dla sierot co najmniej w
wysokości zaliczek alimentacyjnych.
Cudzoziemcy bez prawa do swobodnego przemieszczania się potrzebują
zezwolenia na osiedlenie się lub pozwolenia na pobyt uprawniającego do
podejmowania pracy zarobkowej; w przypadku pozwolenia na pobyt, w
każdym indywidualnym przypadku należy zbadać dodatkowe wymogi.
Uwaga:
Dzieci w wieku od 12 do ukończonych 18 lat (18. urodziny) mogą również
otrzymywać zaliczkę alimentacyjną. Warunkiem jest, aby nie były one uzależ-
nione od
świadczeń
zgodnie z drugą księgą kodeksu socjalnego (SGB II) lub aby
samotnie wychowujący rodzic pobierający SGB II zarabiał co najmniej 600 euro
brutto.
Wysokość zaliczki alimentacyjnej od 1 stycznia 2020 r. wynosi miesięcznie:
dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat maksymalnie 165 euro,
dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat maksymalnie 220 euro,
dla dzieci w wieku od 12 do 17 lat maksymalnie 293 euro.
Wszystkie informacje na temat zaliczki alimentacyjnej oraz formularze wnio-
sku znajdziesz na portalu
www.amt24.sachsen.de.

Państwo mogą nas osiągnąć:
Placówka doradcza w Dreźnie
Języki
Volkshaus Drezno -
Schützenplatz 14 (1. piętro), 01067 Dresden
Leona Bláhová
niemiecki, czeski,
słowacki, angielski
Tel.: +49 351 85092728
E-Mail: leona.blahova@babs-online.eu
Paulína Bukaiová
niemiecki, słowacki,
polski, czeski, angielski
Tel.: +49 351 85092729
E-Mail: paulina.bukaiova@babs-online.eu
Placówka doradcza w Lipsku
Listhaus Lipsk – Rosa-Luxemburg-Str. 27 (parter),
04103 Leipzig
Paulina Krimmling (Sokolowska)
niemiecki, polski,
angielski
Tel.: +49 341 68413085
E-Mail: paulina.krimmling@babs-online.eu
Ünige Albert
niemiecki, rumuński,
węgierski, angielski
Tel.: +49 341 68413086
E-Mail: uenige.albert@babs-online.eu
Zarządzanie biurami w Dreźnie i Lipsku
Melanie Claus
niemiecki, angielski
Tel.: +49 351 85092730
E-Mail: melanie.claus@babs-online.eu

image
Wykluczenie odpowiedzialności:
Niniejsza publikacja zawiera ogólne
informacje służące orientacji. Autorzy nie przejmują odpowiedzialności
za poprawność wszystkich zawartych danych, które nie mogą być pod-
stawą roszczeń prawnych.
Poradnia dla zagranicznych pracowników w Saksonii (BABS) jest ini-
cjatywą Saksońskiego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Transportu i
jest finansowana z podatków w oparciu o budżet uchwalony przez
posłów do Saksońskiego Landtagu.
Wydawca:
BABS – Placówka doradcza dla zagranicznych pracowników w Saksonii
Schützenplatz 14, 01067 Dresden
Tel. +49 351 8509 2730
info@babs-online.eu
www.babs.sachsen.de
Stan:
lipiec 2020 r.
Nakład:
5.000 szt.
Szata graficzna /skład:
Metronom Agentur für
Kommunikation und Design GmbH
Druk:
Druckerei Mahnert GmbH