image
image
image
image
image
image
image
STAATSBETRIEB
SACHSENFORST
Forststeig
Elbsandstein
Lesní stezka
Labské
pískovce
Trekking in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz
Treking v
Č
eskosaském Švýcarsku
Trekking in Saxon-Bohemian Switzerland
April – Oktober 2020
duben –
ř
íjen 2020
April – October 2020

image
Liebe Besucher,
willkommen im Staatswald, der in Deutschland von SACHSENFORST und in Tschechien
von LESY ČESKÉ REPUBLIKY betreut und verwaltet wird. Wir pflegen und bewahren die Wälder, die neben
der Produktion von Holz und dem Schutz der Natur auch der Erholung und Gesundheit unserer Besucher
dienen. Der Wald bietet dabei umfangreiche Möglichkeiten für die Erholung. Bitte helft uns, durch ein
respektvolles Verhalten eine gesündere Umwelt zu schaffen.
Vážení návštěvníci,
vítáme vás ve státních lesích, kde hospodaří státní podniky Sachsenforst a Lesy České republiky. Naší snahou
je pěstovat lesy, které vedle produkce dříví přinášejí svým návštěvníkům zdraví, klid, pohodu a umožňují
různé formy rekreace. Svým ohleduplným chováním pomáháte i vy vytvářet zdravé životní prostředí.
Dear visitors,
Welcome to the State Forest, which is cared for and managed by SACHSENFORST in Germany and LESY
ČESKÉ REPUBLIKY in the Czech Republic. We maintain and preserve the forest, which, along with the
production of wood and the protection of nature, also provides for the recreation and health of our visitors.
The forest offers comprehensive opportunities for recreation. Please help us create
a healthier environment by behaving respectfully.
Sachsenforst / Lesy České republiky
Das Projekt „Forststeig Elbsandstein“ soll den Menschen die Natur näher bringen.
Die Trekkingroute ermöglicht es den Besuchern in den Monaten April bis Oktober
mehrere Tage durch die Wälder an der Grenze der Bundesrepublik Deutschland
und der Tschechischen Republik zu wandern. Auf der deutschen Seite gibt es die
Möglichkeit, in Trekkinghütten und auf Biwakplätzen von Sachsenforst sowie bei
touristischen Partnern zu übernachten. Auf der tschechischen Seite liegt ein
öffentlicher Campingplatz direkt an der Route.
Der Forststeig Elbsandstein ist anspruchsvoll und nur für geübte und trittsichere
Wanderer zu empfehlen. Er führt über 100 km in 7 Etappen linkselbisch durch
einzigartige Landschaften der sächsisch-böhmischen Nationalparkregion,
die für ihre weiträumigen zusammenhängenden Wälder, bizarren Felsformationen
und mächtigen Tafelberge bekannt ist.
Projekt „Lesní stezka Labské pískovce“ má lidem přiblížit přírodu. Od dubna do
října mohou návštěvníci na treku putovat několik dní lesy v blízkosti hranice
Spolkové republiky Německo a České republiky a na německé straně přenocovat
v trekových chatách, bivacích a u partnerských ubytovatelů. V Čechách leží přímo
na trase kemp.
Lesní stezka Labské pískovce je náročná a doporučujeme ji jen trénovaným tu-
ristům. Vede v délce více než 100 km v 7 denních etapách po levém břehu Labe
jedinečnou krajinou Českosaského Švýcarska, které je známé hlubokými lesy, bi-
zarními skalními útvary a mohutnými stolovými horami.
The project “Elbe Sandstone Forststeig” aims to bring people closer to nature.
In the months between April and October, visitors can hike the trekking route
for several days through the forests along the border of the Federal Republic of
Germany and the Czech Republic and can spend the night on the German side
in trekking huts and at bivouac sites from Sachsenforst as well as with partners in
tourism. In the Czech Republic, a public campground is located directly on
the route.
The Elbe Sandstone Forststeig is demanding and only recommended for practiced
and sure-footed hikers. It runs to the left of the Elbe River for 100 km split into
7 day-stages through the Saxon-Bohemian National Park region, which is known
for its spacious and continuous forests, bizarre rock formations and mighty table
www.forststeig.de
mountains.

image
Vor der Trekkingtour …
Der Forststeig ist eine anspruchsvolle
Trekkingroute für trittsichere und
geübte Wanderer.
1. Informiere dich richtig
Informiere dich vorab gründlich über
die Route, Neuigkeiten, das bevorste-
hende Wetter sowie über die Hinweise
zum Verhalten auf dem Forststeig, in
den Hütten und auf den Biwakplätzen.
2. Schätze dich realistisch ein
Überlege dir vorab, wie fit du bist.
Plane die Etappen so, dass du rechtzei-
tig bei Tageslicht am Ziel ankommst.
3. Plane geeignete Übernachtungen
Plane deine Übernachtungen und
überleg dir auch Alternativen. Beachte,
dass das Zelten im Wald verboten ist.
Nutze auch die Angebote der
Forststeig-Partner.
4. Deine Sicherheit
Lauf immer zu zweit und erzähl
jemandem vorab von deinen Plänen.
Denk an die Erste-Hilfe-Ausrüstung.
5. Achte auf das Wetter
Das Wetter ist ein wichtiger Faktor.
Schaue dir die Vorhersagen an. Meide
den Wald bei Unwetter und Sturm.
Achte auf die Waldbrandgefahr.
6. Sei gut ausgerüstet
Nimm genügend Verpflegung, Trink-
wasser, einen Wasserfilter sowie die
richtige Kleidung und Ausrüstung mit.
Bedenke, das Kochen und Licht mit of-
fener Flamme nur an offiziellen Feuer-
stellen und in den Hütten gestattet ist.
7. Forstarbeiten und Gefahren
Der Forststeig führt durch naturnahe
Bereiche und bewirtschaftete Wälder.
Das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr.
8. Nicht vergessen: Trekkingtickets
Trekkingtickets benötigst du, wenn du
in einer Trekkinghütte oder auf einem
Biwakplatz übernachten möchtest.
Die Erlöse aus dem Verkauf der Tickets
dienen der Betreuung und Pflege des
Forststeiges.
Než se vydáš na trek…
Lesní stezka je náro
č
ný trek pro
zkušené turisty.
1. Po
ř
ádn
ě
se informuj
Informuj se důkladně o trase,
novinkách, předpovědi počasí
a upozorněních k chování na stezce,
v chatách a bivacích.
2. Ohodno
ť
se realisticky
Rozvaž si, v jaké jsi formě.
Naplánuj si etapy tak, abys včas za
denního světla dorazil do cíle.
3. Naplánuj si vhodný nocleh
Naplánuj si své noclehy a promysli si
také alternativy. Pamatuj, že stanování
v lese je zakázáno. Využij i nabídek
partnerů Lesní stezky.
4. Tvá bezpe
č
nost
Choď vždy ve dvou a řekni o svých
plánech někomu předem. Mysli na
vybavení pro první pomoc.
5. Zohledni po
č
así
Počasí je důležitý faktor. Podívej se na
předpověď. Vyhýbej se lesu za špatného
počasí a bouřky. Dávej pozor na
nebezpečí lesního požáru.
6. Bu
ď
dob
ř
e vybaven
Vezmi si dostatek jídla, pitné vody, filtr
na vodu, správné oblečení a vybavení.
Mysli na to, že vaření a svícení
s otevřeným ohněm je povoleno jen na
oficiálních ohništích a v chatách.
7. Práce v lese a nebezpe
č
í
Lesní stezka vede přírodě blízkými a
obhospodařovanými lesy. Vstup je na
vlastní nebezpečí. Respektuj zátarasy a
upozornění.
8. Nezapome
ň
: trekové lístky
Trekové lístky potřebuješ, pokud chceš
nocovat v některé trekové chatě nebo
bivaku. Výtěžek z prodeje lístků slouží
k údržbě lesní stezky.
Before the trekkingtour …
The Forststeig is a demanding trekking
route for sure-footed and practiced
hikers.
1. Gather enough information
Inform yourself thoroughly about the
route, updates and upcoming weather
and obtain information on how to
behave on the Forststeig, in the huts
and at the bivouac sites.
2. Assess your skills realistically
Think about how fit you are. Plan
stages in such a way that you arrive at
your goal during daylight.
3. Plan suitable overnight stays
Plan your overnight stays and also think
about alternatives. Be advised that
camping in the forest is forbidden. You
can also use the offers of Forststeig
partners.
4. Your safety
Always walk with another person and
tell someone in advance about your
plans. Remember to bring a first-aid kit.
5. Pay attention to the weather
The weather is an important factor. Take
a look at the forecasts. Avoid the forest
during bad weather and storms. Be
aware of wildfire risks.
6. Be well equipped
Bring sufficient food, drinking water,
water filter and the right clothing and
equipment with you. Remember that
cooking and light with open flames is
only permitted at official fireplaces and
in the huts.
7. Forestry work and dangers
The Forststeig runs through natural
areas and cultivated forests. Enter at
your own risk. Pay attention to closures
and notices.
8. Don’t forget: Trekking tickets
You will need trekking tickets if you
would like to spend the night in a trek-
king hut or at a bivouac site. The pro-
ceeds from the tickets go towards the
maintenance and care of the Forststeig.

image
image
image
image
image
image
Die Trekkinghütten und Biwakplätze am
Forststeig sind für Gruppen mit mehr als 4
Personen aufgrund der geringen Platzka-
pazität leider nicht geeignet.
Für Gruppen gibt es trotzdem Möglichkei-
ten, das Trekkingabenteuer auch mit
Freunden und Familie erleben zu können.
So bieten die Forststeig-Partner vielfältige
Unterkünfte, die Gruppen vorab buchen
können. Darüber hinaus organisieren die
lizensierten Trekkingführer zusammen mit
Sachsenforst ganz besondere Trekkingan-
gebote für Gruppen.
Der Forststeig ist als Trekkingroute sehr
naturnah und einfach markiert. So befin-
den sich nur an öffentlichen Straßen und
in Tschechien Wanderwegweiser. Im Wald
ist der gelbe senkrechte Strich das mar-
kante Routensymbol. An besonders
schwierigen Stellen sind auch Doppelstri-
che oder Pfähle angebracht. Wenn Ihr ein
solches Zeichen seht, müsst Ihr besonders
aufmerksam sein, da der Forststeig hier oft
spontan die Richtung ändert.
In Tschechien verläuft der Forststeig wie-
derum oft auf bereits anders markierten
Wanderrouten, so dass hier meist keine
gelben Striche angebracht sind.
Lesní stezka je zna
č
ena jako treková trasa
velmi jednoduše tak, aby nenarušovala
p
ř
írodu. Rozcestníky se tedy nacházejí
Trekové chaty a bivaky na Lesní stezce bo-
hužel nejsou s ohledem na malý po
č
et míst
vhodné pro skupiny více než 4 osob.
Pro skupiny stále existují p
ř
íležitosti prožít
trekkingové dobrodružství s p
ř
áteli a rodi-
nou. Partne
ř
i Lesní stezky nabízejí rozmanité
možnosti ubytování, které si mohou skupiny
p
ř
edem rezervovat. Navíc organizují licen-
covaní pr
ů
vodci po treku spole
č
n
ě
se
Saskými lesy speciální trekové programy pro
skupiny.
pouze u silnic a v
Č
echách. V lese je sym-
bolem stezky žlutý svislý pruh. Na mi-
mo
ř
ádn
ě
obtížných místech jsou umíst
ě
ny
i dvojité pruhy nebo sloupky. Když uvidíte
takovouto zna
č
ku, m
ě
li byste zpozorn
ě
t,
protože Lesní stezka zde
č
asto spontánn
ě
m
ě
ní sm
ě
r. V
Č
echách vede Lesní stezka
naopak po již jinak zna
č
ených turistických
cestách, takže tu v
ě
tšinou nejsou žluté
pruhy.
As it is a trekking route, the Forststeig is
characterized by natural and simple mar-
kings. Hiking path signs are only present on
public roads and in the Czech Republic. The
obvious route marking symbol in the forest
is the yellow vertical line. Particularly diffi-
cult areas are marked by double lines or a
pole is present. If you see a sign like this,
you need to be extra careful as the Forst-
steig often abruptly changes direction. In
the Czech Republic, the Forststeig goes
often along hiking routes that are already
marked; as such, mostly no yellow marks are
present here.
The trekking huts and bivouac spots on the
Forststeig are not suitable for groups of
more than 4 people due to the small
amount of space available.
Pro skupiny stále existují p
ř
íležitosti prožít
trekkingové dobrodružství s p
ř
áteli a rodi-
nou. Partne
ř
i Lesní stezky nabízejí rozmanité
možnosti ubytování, které si mohou skupiny
p
ř
edem rezervovat. Navíc organizují licen-
covaní pr
ů
vodci po treku spole
č
n
ě
se
Saskými lesy speciální trekové programy pro
skupiny.
Hinweise für Gruppen Informace pro skupiny | Informace pro skupiny
Markierungen
Zna
č
ení Lesní stezky
Forststeig markings
Bitte beachtet, dass die mobilen Zeichen außerhalb der Saison im Winter abgebaut und erneuert werden.
M
ě
jte prosím na pam
ě
ti, že mobilní zna
č
ení se mimo sezónu v zim
ě
deinstaluje a obnovuje.
Please be aware that the mobile signs are removed and renovated during the out of season winter periods.

image
image
image
Achte die Natur und
diese Regelungen!
Hilf unseren Wald und den Forststeig
zu erhalten!
Wir möchten, dass du die Natur intensiv er-
leben kannst! Das Projekt „Forststeig“ ist in
Mitteleuropa einzigartig!
Für die Umsetzung und Entwicklung des
Forststeiges haben wir viele positive Geneh-
migungen und viel Vertrauen von Partnern
und Behörden erhalten!
Wichtig:
Damit du die Natur, die Tiere und
alle, die für den Wald arbeiten nicht störst,
musst du Regeln beachten!
Bei Konflikten und Verstößen kann die Natur
Schaden nehmen und das Projekt scheitern!
Beachte den
Forststeig-Kodex
:
Mach kein Feuer im Wald!
Rauche nicht im Wald!
Koche nur an den Kochstellen!
Übernachte im Wald nur in den Trekking-
hütten und auf den Biwakplätzen!
Mach keinen Lärm im Wald!
Hinterlass keinen Müll!
Wandere nicht in der Dämmerung oder
nachts!
Bleib auf dem Pfad!
Entwerte die Trekkingtickets bei Ankunft
am Übernachtungsplatz.
Dbejte na p
ř
írodu a
t
ě
chto pravidel!
Pomozte nám chránit les a tuto
Lesní stezku!
Chceme, abyste měli intenzivní přírodní
zážitek! Ve střední Evropě je projekt „Lesní
stezka” ojedinělý! Pro jeho realizaci a další
rozvoj jsme museli získat mnoho úředních
povolení a důvěru partnerů!
D
ů
ležité:
aby nedocházelo k rušení
přírody, zvířat a všech, kteří se o ní starají,
je potřeba dodržovat jistá pravidla! V
případě jejich porušování a konfliktů může
dojít k poškození přírody a tento projekt
může skončit!
Dodržujte tento kodex
Lesní stezky:
Nerozdělávejte v lese oheň!
Nekuřte v lese!
Vařte jen na místech k tomu určených!
Nocujte v lese jen v trekingových chat-
kách a na bivakových místech!
Nedělejte v lese hluk!
Všechny odpadky si berte s sebou!
Nechoďte na túry za šera nebo
v noci!
Choďte jen po stezkách!
Uplatni a znehodnoť trekový lístek vždy
na začátku svého pobytu.
Take care of nature and
observe these rules!
Help to maintain our forest and the Forst-
steig!
We want you to be able to enjoy nature to the
fullest extent possible! The Forststeig project
is unique in central Europe. We have had to
obtain a number of permits from the authori-
ties and our partners have placed a great deal
of trust in us to enable us to carry out and de-
velop the Forststeig.
Important:
You need to observe a few rules
so that you do not interfere with the nature,
the animals and all those people who work for
the forest. If you do not observe these rules,
the natural environment could be harmed and
the project may fail as a result!
Observe the
Forststeig code
:
Do not start fires in the forest!
Do not smoke in the forest!
Only cook in the cooking areas provided!
Only spend the night in the forest in a
trekking hut or a bivouac spot!
Do not make noise in the forest!
Do not leave behind rubbish!
Do not go hiking at dawn, dusk or at night!
Stay on the path!
Always use the trekking ticket at the start
of your stay.
Schütz den Wald vor Bränden!
Rauchen sowie Feuer sind nicht gestattet!
Chranˇ les prˇed pozˇárem!
Kourˇení a zakládání ohñu˚ není povoleno!
Protect the forest from wildfires!
Smoking and open fires are not permitted!

image
image
image
Der Forststeig Elbsandstein ist gut mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Das System ist einfach: In Nahverkehrszug,
S-Bahn, Bus und auf fast jeder Fähre gilt
ein einheitlicher Tarif (VVO-Tarif).
Aufeinander abgestimmte Fahrpläne und
kurze Wege erleichtern das Umsteigen.
Links der Elbe verbinden die RVSOE-
Wanderbusse der Bielatal-
Linie 242
/245,
Steine-
Linie 244
und Tisá-
Linie 217/219
die Wanderregion rund um den Forststeig
mit den Städten Pirna, Königstein und
Bad Schandau. Diese Linienbusse, deren
Fahrzeiten auf die S-Bahn S1 abgestimmt
sind, fahren in der Saison täglich für dich.
Lesní stezka Labské pískovce je dobře dos-
tupná veřejnou dopravou. Systém je jedno-
duchý: v regionálních vlacích, příměstská
železnice, autobusu a téměř na každém
přívozu platí jednotný tarif (VVO). Sladěné
jízdní řády a krátké cesty usnadňují přestup.
Na levém břehu Labe spojují výletní region
kolem lesní stezky turistické autobusové
linky 242/245
Bielatal,
244
Steine a
217
/219 Tisá s městy Pirna, Königstein a
Bad Schandau. Tyto linkové autobusy,
jejichž časy navazují na železniční spojení
příměstská železnice S1, pro vás jezdí v se-
zóně denně.
The Elbe Sandstone Forststeig can be rea-
ched easily by public transport. The system
is simple; A standardized fare (VVO-Tarif)
applies for all cummuter trains, the S-train,
the bus and almost every ferry.
Timetables that are coordinated with one
another and short distances make transfers
between methods of transportation easier.
To the left of the Elbe, the RVSOE-Busses
Bielatal-
Linie 242/245
, Steine-
Linie 244
and Tisá-
Linie 217/219
connect the hiking
region around the Forststeig with the cities
of Pirna, Königstein and Bad Schandau.
These bus lines, whose timetables are coor-
dinated with the S1 S-train, run for you
every day during the season.
Servicebüro Pirna
auf dem Busbahnhof (ZOB)
Telefon: 03501 7111-160
E-Mail: service.pirna@rvsoe.de
Internet:
www.rvsoe.de
Servicebüro Bad Schandau
im Nationalparkbahnhof
Telefon: 03501 7111-930
E-Mail: nationalparkbahnhof@rvsoe.de
Internet:
www.rvsoe.de
D
CZ
D
CZ
Dresden
245
245
241
241
244
244
219
219
218
218
242
242
252
433
433
432
432
452
452
Sněžník
Libouchec
Petrovice
Tisá
Ústí n. L.
Děčín
Maxičky
Dolní Žleb
Hřensko
Pirna
Leupoldis-
hain
Bad
Gottleuba
Bahratal
Grenzübergang
Bahratal
Hellendorf
Markersbach
Bielatal
Schweizermühle
Königstein
Gohrisch
Cunnersdorf
Kleingießhübel
Schöna
Reinhardtsdorf
Papstdorf
Klein-
hennersdorf
Bad Schandau
Struppen
Stadt
Wehlen
Kurort
Rathen
Berggießhübel
Ziel
Start
217
217
Vlak
U28
Vlak
U28
Rosenthal
Ústí n. L.
D
I
MN
P
Q
J
H
K
G
C
F
T
S
O
U
A
B
244
Vlak
U28
Anreise mit
Bus und Bahn
P
ř
íjezd autobusem a vlakem
Arrival with bus and train
Forststeig Elbsandstein /
Lesni stezka / Forest Track
Bushaltestelle am Forststeig /
Autobusová zastávka na Lesní stezce /
Bus station on the Forststeig
Bus mit Liniennummer /
Autobus s linkovým číslem /
Bus with line number
S-Bahn / příměstská železnice /
S-Train
Bahnlinie CZ (Vlak) / Vlak-Train
Fähre / Přívoz
/ Ferry
Staatsgrenze /
Státní hranice / National border

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Ausgewählte Fahrzeiten der Wanderbusse am Forststeig
Vybrané jízdní
ř
ády turistických autobus
ů
na Lesní stezce
Selected schedules of the hiker’s buses on the Forststeig

image
image
image
image
SACHSENFORST stellt entlang des Forststeig
Elbsandstein in der
Zeit von April bis Ok-
tober
insgesamt 5 Forsthütten und 4 Rast-
plätze als Trekkinghütten und Biwakplätze
zur Verfügung. Die Trekkinghütten und Bi-
wakplätze sind in dieser Zeit geöffnet und
nach Entrichtung eines Pflegebeitrages
durch Entwertung von Trekkingtickets nutz-
bar.
Trekkinghütten
10
pro Nacht pro Erwachsener (ab 18 Jahre)
1
pro Nacht für Kinder/Jugendliche
Hütten haben eine Komposttoilette, Sitzge-
legenheiten, einen Holzofen und Feuerholz.
Sie haben keine Matratzen und kein Trink-
wasser. Ein Hüttenwart kann anwesend sein.
Biwakplätze
5
pro Nacht pro Erwachsener (ab 18 Jahre)
1
pro Nacht für Kinder/Jugendliche
Biwakplätze haben eine Komposttoilette,
eine Schutzhütte, Platz für 5 Zweipersonen-
zelte sowie Sitzbänke.
SACHSENFOST dává k dispozici na Lesní
stezce Labské pískovce od
dubna do
ř
íjna
celkem 5 lesních chat a 4 odpočívadla jako
trekové chaty a bivaky, které budou v této
době otevřené a bude je možné využít po
uplatnění trekových lístků jako příspěvku
na údržbu.
treková chata
10
na dospělého a noc;
1
na noc děti (17 let a mladší)
Chaty mají kompostovací toaleta, posezení,
kamna a dřevo na zátop. Nemají matrace a
pitnou vodu. Správce chaty může být příto-
men.
Bivak
5
na dospělého a noc;
1
na noc děti (17 let a mladší)
Bivaky mají kompostový záchod, přístřešek,
místo na 5 stanů pro 2 osoby a lavičky.
Between April and October,
SACHSEN-
FORST makes a total of 5 forest cabins and
4 rest stops available as trekking huts and
bivouac sites along the Elbe Sandstone
Forststeig. These remain open during this
time and can be used after the validation of
trekking tickets as a maintenance contribu-
tion.
Trekking huts
10
per night per adult
1
per night Children (aged 17 or younger)
Huts have a compost toilet, seating areas, a
wood oven and firewood. They do not have
mattresses or drinking water. A hut warden
could be present.
Bivouac site
5
per night per adult
1
per night Children (aged 17 or younger)
Bivouac sites have a compost toilet, a shel-
ter, room for 5 two-person tents as well as
benches for sitting.

image
image
image
Trekkingtickets
nicht vergessen!
Trekové lístky – nezapomenˇ!
Trekking tickets – on’t forget!
www.forststeig.de
Wo kannst du Trekking-
tickets kaufen?
Kde si můžete koupit jízdenky
na trekking?
Where can you buy trekking tickets?
Der Erwerb von Trekkingtickets ist in autori-
sierten Verkaufsstellen in der Region möglich. /
Trekové lístky je možné koupit v autorizo-
vaných prodejnách v regionu.
The purchase of trekking tickets is possible at
authorized retail outlets in the region.
Dresden (D)
Globetrotter Ausrüstung Dresden
(www.globetrotter.de)
Die Hütte - Outdoorausrüster
(www.die-huette.net)
Sächsischer Bergsteigerbund
(www.bergsteigerbund.de)
Pirna (D)
Zentralen Busbahnhof –
RVSOE – Regionalverkehr Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge GmbH (rvsoe.de)
Bad Schandau (D)
Nationalparkbahnhof - RVSOE-Servicebüro
(rvsoe.de)
Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz
(www.lanu.de)
Touristservice im Haus des Gastes
(www.bad-schandau.de)
Aktiv Zentrum im Hotel Elbresidenz
Königstein (D)
Touristinformation Königstein
(www.koenigstein-sachsen.de)
Kletterwald Königstein
(www.kletterwald-koenigstein.de)
Dippoldiswalde (D)
Bahnhof RVSOE (rvsoe.de)
Freital-Deuben (D)
Busbahnhof RVSOE (rvsoe.de)
Chemnitz (D)
Mehrprofi – der Outdoorladen (mehrprofi.de)
Ostrov (Cz)
Autokemp pod Císařem
(www.podcisarem.cz)
Alternativ findest du ein Bestellformular auf
der Internetseite des Forststeiges. / Případně
naleznete formulář objednávky na internet. /
Alternatively, you will find an order form on
the website of the Forststeig.
Für die Mitbenutzung der Trekkinghütten oder Biwakplätze ist ein Pflege-
beitrag durch den Kauf und die Entwertung von Trekkingtickets zu entrichten.
Die Trekkingtickets können innerhalb von zwei Kalenderjahren eingelöst wer-
den. Der Kauf eines Tickets gilt nicht als verbindliche Platzreservierung. Die
Trekkingtickets sind bei Ankunft in der Hütte oder auf dem Biwakplatz durch
Abriss und Einwerfen eines Ticketabschnittes in die „Ticketbox“ zu entwerten.
Es kann vorkommen, dass Schlafplätze bereits belegt sind.
Za nocleh v trekové chatě a bivaku je třeba uhradit povinný
příspěvek zakou-
pením a uplatněním trekový
ch lístků. Mohou bý
t využity během dvou ka-
lendářních roků. Koupě lístku není závaznou rezervací místa. Trekové lístky
se znehodnotí až při příchodu do chaty nebo bivaku odtrhnutím a vhozením
útržku lístku do „schránky na lístky“. Může se tedy stát, že místa na spaní už
budou obsazena.
Overnight usage of trekking huts or a bivouac spot requires a maintenance
contribution in the form of purchasing and validating a trekking ticket. They
can be redeemed within two calendar years. The purchase of a ticket does
not guarantee as a binding site reservation. Trekking tickets are to be vali-
dated upon arrival at the hut or bivouac site by tearing off a portion of the
ticket and throwing it in the “ticket box”. It can therefore be the case that
the sleeping spaces are already occupied.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Trekkinghütte
Treková chata
Trekking hut
Biwakplatz
Bivak
Bivouac site
Zeltplatz
Kemp
Campsite
Haltestelle mit Buslinie
Autobusová zastávka
Bus stop
Bahnhof
Nádraží
Train station
725 m
120 m
2.762 m
2.773 m
Trekkinghütte
Treková chata
Trekking hut
Biwakplatz
Bivak
Bivouac site
Zeltplatz
Kemp
Campsite
Haltestelle mit Buslinie
Autobusová zastávka
Bus stop
723 m
120 m
2.911 m
2.925 m
Forststeig
Elbsandstein
Lesní stezka
Labské pískovce
Die gelb markierte Trekkingroute startet
am Bahnhof Schöna an der Elbe und
führt linkselbisch über gut 100 km über-
wiegend auf Waldpfaden und -wegen
sowie auf forstwirtschaftlichen Arbeits-
gassen durch die grenznahen Wälder der
Sächsisch-Böhmischen Schweiz. Sie
überquert dabei 13 Tafelberge und endet
in Bad Schandau – Erlebnis pur mit
Möglichkeiten zur Waldübernachtung in
Trekkinghütten und auf Biwakplätzen.
Žluteˇ znacený
ˇ
trek zacˇíná na nádraží
Schöna u Labe a vede po levém breh
ˇ u
Labe více než 100 km prevážn
ˇ
eˇ po
lesních pešinách,
ˇ
cestách a svážnicích
pˇríhranicˇními hvozdy Ceskosaského
Švýcarska, vystupuje na 13 stolových hor
a koncˇí v Bad Schandau – jedinecˇný
zážitek s možností pˇrenocovat v lese v
trekových chatách nebo bivacích.
The trekking route marked in yellow be-
gins at the Schöna train station on the
river Elbe, runs 100 km to the left of the
Elbe predominantly along forest trails
and paths as well as forestry work routes
through the bordering forests of Saxon-
Bohemian Switzerland, crosses 13 table
mountains and ends in Bad Schandau –
A complete experience with opportuni-
ties for overnight stays in trekking huts
and at bivouac sites.
Saison: April - Oktober 2020
Sezóna: duben – říjen 2020
Season: April – October 2020
Dauer: 6 bis 8 Tage
Č
as: 6 – 8 dní
Duration: 6 to 8 days
Länge: 100 km
Délka: 100 km
Length: 100 km
Vom Bahnhof Schöna führt die
Route an den Elbhängen südwärts
ins idyllische Gelobtbachtal, dann
bergan zum Panoramablick auf
dem Großen Zschirnstein und
weiter durch stille Wälder bis
zum Abzweig Grenzbaude.
Trasa vede od nádraží Schöna po
úbocˇí Labe jižneˇ do idylického
údolí Gelobtbachtal, potom
vzhu˚ru na panoramatickou
vyhlídku na horˇe Großer Zschirn-
stein a dále tichými lesy až k
odbocˇce k Hranicˇní boudeˇ .
From the train station in Schöna,
the route runs south along the
slopes of the Elbe to the idyllic
Gelobtbachtal, then uphill to the
panoramic viewing of the big
Zschirnstein and further on
through peaceful forests all the
way to the Grenzbaude junction.
Von der Grenzbaude geht´s über
den höchsten Tafelberg des
Elbsandsteingebirges
(Panoramablick Hoher Schnee-
berg – 723 m) bis zum Zeltplatz
in Ostrov.
Od Hraniční boudy vede trasa
přes nejvyšší stolovou horu
Labských pískovců (panorama-
tický výhled Vysoký Sněžník -
723 m) do kempu v Ostrově.
From Grenzbaude, the trail then
takes you over the highest table
mountain of the Elbe Sandstone
Mountains (panoramic view
Hoher Schneeberg – 723 m) to
the campsite in Ostrov.
Kurz hinter Ostrov beginnt der
abenteuerlichste Teil der Tour:
über einsame Gipfelkuppen, durch
wilde Felsschluchten und weite,
menschenleere Wälder bis zur
Trekkinghütte im Beutwald.
Kousek za Ostrovem zacˇíná
nejdobrodružneˇjší úsek treku: pˇres
osameˇlé vrcholy, divokými skal-
ními pru˚rvami a rozsáhlými lesy,
kde nepotkáte cˇloveˇka, až k
trekové chatě v lese Beutwald.
Shortly after Ostrov, the adventu-
rous part of the tour begins: over
deserted summits and through
wild canyons and broad, uninhabi-
ted forests all the way to the trek-
king hut in Beutwald.
Vom Beutwald taucht der Forststeig in die
bizarre Felsenwelt des Bielatals ein, wechselt
mehrfach die Talseite und schlängelt sich an
der Geländekante entlang im Süden wieder
hinaus. Weiter geht‘s auf alten Grenzpfaden
und Waldwegen bis zur Rotsteinhütte.
Za lesem Beutwald se lesní stezka ponoˇrí do
bizarního skalního sveˇta údolí Bielatal, neˇkoli-
krát zmeˇní stranu údolí a vine se podél terén-
ního zlomu na jižní straneˇ. Dále pokracˇuje po
starých hranicˇních a lesních stezkách až
k chateˇ Rotsteinhütte.
From Beutwald, the Forststeig dives into the
Bielatal’s bizarre world of rocks, changes sides
of the valley several times and again snakes
along the edge of the terrain. Then you will
come along old border paths and forest trails
to the Rotsteinhütte (cabin).
Gleich drei Highlights warten auf der
Etappe von der Rotsteinhütte bis nach
Nikolsdorf: der kaum bekannte Schnee-
bergblick am Katzstein, der Panorama-
blick auf dem Lampertsstein und das
Nikolsdorfer Felsenlabyrinth.
Na trase od chaty Rotsteinhütte do Ni-
kolsdorfu vás cˇekají hned tˇri zajíma-
vosti: málo známý pohled na Sneˇžník z
Katzensteinu, panoramatický výhled na
hoˇre Lampertstein a skalní labyrint u
Nikolsdorfu.
Three highlights await you during the
leg of your trek from the Rotsteinhütte
to Nikolsdorf: The little known Schnee-
berg view at Katzstein, the panoramic
view of Lampertsstein Mountain and
the Nikolsdorf rock labyrinth.
Von Nikolsdorf geht der Weg abwechslungsreich
weiter durch das Tal der Biela auf das Plateau
des Quirl, hinauf auf die stolzen Gipfel des
Gohrisch und Papststeins und schließlich über
den still verträumten Kleinhennersdorfer Stein
bis zum Nationalpark-Bahnhof in Bad Schandau.
Z Nikolsdorfu vede cesta kolem Loupežnické
jeskyneˇ v kopci Quirl vzhu˚ru k hrdým vrcholku˚m
Gohrisch a Papststein a konecˇneˇ pˇres tichý, zas-
neˇný vrch Kleinhennersdorfer Stein na nádraží v
Bad Schandau.
From Nikolsdorf, the path continues through
diverse scenery through the valley of the river
Biela to the plateau of the Quirl on the way up
to the proud peak of the Gohrisch and Papststein
mountains and finally over the tranquil and
dreamy Kleinhennersdorfer Stein to the train
station in Bad Schandau.
244
217
217
242
242
245
244
242
242
244 244
15 km / 7 h
15 km / 7 h
14 km / 7 h
20 km / 8 h
20 km / 8 h
12 km / 6 h
9 km
ˇ
245
Routenprofil
Profil trasy / Route profile
www.forststeig.de
*
*
* Die Biwakplätze in der Nähe der Grenzplatte und vom
Quirl sind voraussichtlich ab Juli 2020 geöffnet.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Bahnhof / Nádrazˇí / Train station
7
13
15
10
12
11
8
17
18
16
19
14
1
20
4
2
3
3
2
1
6
9
Hinweise / Upozorn
ě
ní / Notice:
Bitte beachte folgende Regeln:
Dodrzˇuj prosím následující pravidla:
Please observe the following rules:
auf Pfaden und Fußwegen
na pěšinách a stezkách
on paths and foot trails
Beachte Forstarbeiten!
Respektuj práce v lese!
Look out for forestry work!
Achte auf Naturgefahren!
Zohledňuj přírodní nebezpečí!
Look out for natural hazards!
Im Wald ist der Forststeig
mit einem gelben senkrechten
Strich markiert.
V lese je lesní stezka
značena žlutý
m svislý
m
pruhem.
In the forest, the Forststeig is
marked with a yellow
vertical line.
Forststeig Elbsandstein /
Lesni stezka / Forest Track
Trekkinghütte /
treková chata / Trekking hut
Biwakplatz /
Bivak / Bivouac site
Zeltplatz /
Kemp / Campsite
Aussichtspunkt /
Vyhlídka / Viewing Point
Wanderroute /
Turistická trasa / Hiking route
Bushaltestelle /
Autobusová zastávka / Bus stop
Bahnhof / Nádrazˇí / Train station
Sachsenforst / lesní úřad /
forest bureau
Staatsgrenze / Státní hranice /
National border
Forststeigpartner / podporují
/
Partners
Forststeig-Gemeinden /
Obce na Lesní stezce /
Forststeig-Communities
www.forststeig.de
* Die Biwakplätze in der Nähe der
Grenzplatte und vom Quirl sind vor-
aussichtlich ab Juli 2020 geöffnet.
25
27
*
5
*

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Forststeig-Partner
Zeltplatz
Kemp
Camping
Unterkunft für :
Ubytování pro:
Accommodation for:
Gaststätte
Restaurace
Restaurant
Wanderer
turisty
Hikers
Imbiss
Občerstvení
Snack shop
Gruppen
skupiny
Groups
Beförderung
Doprava
Transport
Urlauber
rekreanty
Tourists
Karten / Bücher
Mapy / knihy
Maps / books
Führungen
guides
prohlídky
Information
Informace
Information
Ausrüstung
Vybavení
Ausrüstung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
RVSOE - Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH
+49 3501 792160
Bahnhofstraße 14 a, 01796 Pirna
rvsoe.de
Bergsport Arnold, Der Insider
+49 35022 42372
Marktstraße 4, 01814 Bad Schandau
bergsport-arnold.de
Globetrotter Ausrüstung GmbH
+49 351 21110016
Prager Str. 10, 01069 Dresden
globetrotter.de
Berg- und Naturverlag Rölke *
+49 351 2561510
Am Sonnenhang 5, 01328 Dresden
bergverlag-roelke.de
SACHSEN KARTOGRAPHIE *
+49 35208 341901
Heinrich-Zille-Str. 8, 01471 Radeburg
sachsen-kartographie.de
ZirkelsteinResort gGmbH
+49 35028 81423
Am Zirkelstein 109B, 01814 Schöna
zirkelsteinresort.de
Autokemp pod Cisarem
+420 475 222 013
Ostrov 10, CZ-40336 Tisa
podcisarem.cz
Ferienanlage "Am Buschbach"
+49 170 2773757
Birkenallee 1, 01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel
ferienanlage-am-buschbach.de
Ferienwohnungen "Am Schleifersberg"
+49 172 7400638
Am Schleifersberg 3, 01824 Rosenthal-Bielatal
schleifersberg.de
Ferienwohnungen Felswelten
+49 1733508350
Ottomühle 6, 01824 Rosenthal-Bielatal
felswelten.de
Gasthof und Herberge Ottomühle
+49 35033 76800
Ottomühle 9, 01824 Rosenthal-Bielatal
ottomuehle.de
Bielatal Hütte des Sächsischen Bergsteigerbund e.V.
+49 35033 71538
Ottomühle 19, 01824 Rosenthal-Bielatal
bergsteigerbund.de
Ferienwohnung Königstein
+49 176 12323800
Kleiner Weg 27, 01824 Königstein
koenigstein.rocks
Alter Gutshof Papstdorf
+49 35021 59869
Alte Hauptstr. 23, 01824 Gohrisch OT Papstdorf
altergutshof-papstdorf.de
Räuberhütte Schweizemühle Wanderimbiss
+49 172 8064620
Schweizermühle 10, 01824 Rosenthal-Bielatal
mail@kerstin-letz.de
Alte Gärtnerei
+49 172 6423218
Stiller Grund 126z, 01824 Gohrisch
urlaub-gohrisch.de
4LIONSHOSTEL
+49 151 65110515
Pirnaer Str. 19, 01824 Königstein
4lionshostel.de
natuerlich Wolf
+49 35021 59129
Pfaffendorfer Str. 22, 01824 Königstein
natuerlich-wolf.de
Bergwirtschaft Papststein
+49 35021 60956
Papststein 1, 01824 Gohrisch
berggast.de
Café und Bistro drehscheibe
+49 35022 915253
Am Bahnhof 6, 01814 Bad Schandau
cafe-drehscheibe.de
Kunze Wald- und Erlebnispädagogik Kunze *
+49 151 10934392
Fichtenweg 21, 01855 Sebnitz
abenteuer-kunze.de
Sächsisch-Böhmische Schweiz Tours *
+49 1511 7205037
Dora-Stock-Str. 6, 01217 Dresden
saechsisch-boehmische-schweiz.tours
Die Hütte – Bergsport, Outdoor- & Reiseausrüster *
+49 351 4226264
Bautzner Str. 39, 01109 Dresden
die-huette.net
Kartographischer Verlag Dr. Rolf Böhm *
+49 35022 40100
Niederweg 5, 01814 Bad Schandau
boehmwanderkarten.de
Maienhof Kleingießhübel
+ 49 35028 868182
Rundweg 3, 01814 Kleingießhübel
maienhof.net
Mehrprofi – der Outdoorladen in Chemnitz *
+ 49 371 4005692
F.-O.-Schimmel-Str. 2, 09120 Chemnitz
mehrprofi.de
Zschirnsteinbaude
+ 49 35028 85644
Dorfstraße 10, 01814 Kleingießhübel
zschirnsteinbaude.de
Gemeinde Rosenthal-Bielatal
+49 35033 71206
Schulstraße 1, 01824 Rosenthal-Bielatal
rosenthal-bielatal.de
Gemeinde Gohrisch
+49 35021 6610
Neue Hauptstr. 116 b, 01824 Gohrisch
gohrisch.de
Stadt Königstein
+49 35021 997-50
Goethestraße 7, 01824 Königstein
koenigstein-sachsen.de
Stadt Bad Schandau
+49 35022 501125
Dresdner Straße 3, 01814 Bad Schandau
bad-schandau.de
Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel
+49 35023 52980
Talstraße 2a, 01816 Berggießhübel
badgottleuba-berggießhuebel.de
Forststeig-Gemeinden
*
überregional, nicht auf der Karte abgebildet
Die Partner unterstützen die Trekkingtouren und bieten den Gästen zusätzliche Leistungen.
Trek podporují partneři, kteří nabízejí hostům další služby.
Following Partners support the trekking tours and offer guests additional services.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Aktiv Zentrum Sächsische Schweiz
Markt 1–11
|
01814 Bad Schandau
035022 900-50
aktiv@bad-schandau.de
www.bad-schandau.de
Aktiv Zentrum Sächsische Schweiz
Unsere Leistungen:
• Globetrotter Forststeig-Testpaket |
Schlafsack, Iso-Matte, Kocher,
Topf-Set, Wasserfilter, Wassersack, Rucksack
Testpreis Set 50 € pro Tag | Testpreis pro Element 10 € pro Tag
• Verkauf von Forststeig-Trekkingtickets
für Hütten und Biwakplätze
• Globetrotter Kompakt-Shop
mit allem, was du für deine Tour brauchst
• Testcenter
für SCARPA Wanderschuhe, LEKI Wanderstöcke und DEUTER
Rucksäcke in verschiedenen Größen bis 60 l
• SIGMA-Objektiv-Verleih |
verschiedenste Objektive für Kamerasysteme
von Canon, Nikon und Sony (E-Mount)
• Verleih von Stiegensets, Stirnlampen und Spikes
• Radverleih
• Felsklettern für Einsteiger, Fortgeschrittene und Familien
• Wandern & Yoga
• Outdoorprogramme und Teamevents für Gruppen
4
Bielatal-Hütte
www.bergsteigerbund.de/huetten
Unsere Hütte
am Forststeig
12
Der DOPPELKURORT
am FORSTSTEIG
www.badgottleuba-berggiesshuebel.de
5
Willkommen in der Forststeiggemeinde
Gemeinde Gohrisch
Touristinformation Gohrisch
Haus der Gemeindeverwaltung Gohrisch
Neue Hauptstr. 116b, 01824 Kurort Gohrisch
Tel.: 03 50 21 / 6 61 66,
www.gohrisch.de
2
3
Über 50 gemütliche Quartiere als Ausgangspunkt
für Kletter- und Wandertouren im größten Kletter-
gebiet der Sächsischen Schweiz.
Quartiervermittlung / Wanderkarten / Infomaterial
Touristinformation
Schulstraße 1, 01824 Rosenthal-Bielatal
Telefon 035033 70291 •
www.rosenthal-bielatal.de
Ferienort Rosenthal-Bielatal
Willkommen
im idyllischen …
1

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
im Nationalparkbahnhof Bad Schandau
www.cafe-drehscheibe.de
Frühstück - bester Kaffee - Snacks & Paninis - gratis WiFi - Smartphone laden
Biwakplatz und Schäferwagen
„Alte Gärtnerei“
Stiller Grund in GOHRISCH
www.urlaub-gohrisch.de
Ferienwohnungen in der
Sächsischen Schweiz
www.felswelten.de
20
10
16
2
24
NATURSAXE®EXKURSION
Natur. Erlebnis. Wandern.
in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz
Tel.: +49 351 4721491
.
+49 1511 7205037
www.saechsisch-boehmische-schweiz.tours
22
23
Bergwirtscha
ft
Papststein
Faszinierende Ausblicke.
www.berggast.de
19
www.natuer
Führungen, Touren
rlich-wolf.de
n, Übernachtungen
18
27
Übernachtung im
Wanderer- und Reiterstübchen
ww.altergutshof-papstdorf.de . Tel. 0160 / 736 21 03
14
4
5

image
image
26
2

image
image
DIE WELT WARTET AUF DICH
<< ERLEBNISFILIALE DRESDEN · PRAGER STRASSE 10 . MO-SA 10-20 UHR· WWW.GLOBETROTTER.DE >>
Globetrotter Forststeigtipp - Wasserfilter
Tip Globetrotteru na Lesní stezku – vodní filtr - Wasserfilter | Globetrotter Forststeig tip - water filter- Wasserfilter
Aufgrund der siedlungsfernen Route
müssen sich Mehrtageswandernde auf
Probleme bei der Wasserversorgung
einstellen. Um Bäche am Wegesrand
nutzen zu können, empfiehlt es sich
einen verlässlichen Wasserfilter wie den
leichten BeFree von Katadyn einzuset-
zen. Dank der 0,1 Mikron Hohlfaser als
Filtermedium ist der Filter einfach und
sicher in der Handhabung und äußerst
zuverlässig, um Mikroorganismen wie
Protozonen oder Bakterien herauszufil-
tern. Der Filter samt Trinkbeutel filtert
bis zu zwei Liter Wasser pro Minute und
ist frei von BPA und PVC.
Vzhledem k tomu, že stezka prochází
daleko od lidských obydlí, musí se
trekaři, putující několik dní, připravit na
problémy se zásobením vodou. Aby bylo
možné využít potoky na okraji cest, do-
poručuje se vzít s sebou spolehlivý vodní
filtr, např. BeFree od Katadynu. Díky
0,1 mikronovému dutému vláknu jako
filtračnímu médiu je filtr jednoduchý,
bezpečný pro použití a maximálně
spolehlivý na vyfiltrování mikroorga-
nismů, jako jsou prvoci nebo bakterie.
Filtr s vakem na pití přefiltruje až dva
litry vody za minutu a neobsahuje BPA
ani PVC.
The route is a long way away from
populated areas. As such, those going on
long hikes need to ensure that they are
prepared for a lack of water. We recom-
mend using a reliable water filter such as
the light BeFree from Katadyn; this will
enable you to make use of the streams at
the edge of the route. It uses a 0.1 micron
hollow fibre as a filter medium and it is
easy and safe to use. What’s more, it is
very reliable in filtering out micro-orga-
nisms such as protozoans and bacteria.
The filter with the drinking bag filters up
to two litres of water per minute and is
free from BPA and PVC.
TEST
+ VERLEIH
AKTIV
ZENTRUM
BAD SCHANDAU
3

image
image
image
image
Trekking und Waldarbeit
Wir arbeiten für die nachhaltige Bewahrung unserer Wäl-
der und deren Umbau in klimaangepasste, naturnahe, ar-
tenreiche, stabile Mischwälder. Jährlich sind dafür unter
Anleitung unserer Förster in den Forstrevieren am Forststeig
über 1.800 ha Wald zu pflegen und mehr als 250.000 junge
Weißtannen und Laubbäume zu pflanzen.
Beim Trekking auf dem Forststeig wirst du immer Ergeb-
nissen und Spuren unserer Waldarbeit begegnen. Sei es die
gepflanzte junge Weißtanne, das frische Holzpolter oder
die nasse Fahrspur einer Waldpflegemaschine. Da wir die
Route des Forststeigs oft über unsere forstlichen Arbeits-
gassen geführt haben, gibt es immer Bereiche, die aufgrund
der Forstarbeiten schlecht begehbar oder gesperrt sind.
Bitte hilf uns, den Wald von morgen zu gestalten und be-
rücksichtige alle Hinweise im Wald und unter
www.forststeig.de.
Gute Erholung auf dem Forststeig wünschen euch die
Mitarbeiter von Sachsenforst / Lesy České republiky
Treking a lesnické práce
Pracujeme, abychom trvale uchovali naše lesy a proměnili
jejich složení tak, aby to byly přírodě blízké, druhově bo-
haté a stabilní smíšené lesy. Každý rok je třeba pod vedením
našich lesníků v revírech na Lesní stezce pečovat o více než
1.800 ha lesa a vysadit více než 250.000 mladých jedlí
bělokorých a listnatých stromů.
Při treku na Lesní stezce budeš narážet na stopy a výsledky
naší práce v lese, ať už je to zasazená jedlička, čerstvě po-
kácené, složené dřevo nebo rozbahněná stopa po lesnickém
stroji. Jelikož jsme trasu vedli často přes naše pracovní
cesty, budou vždy nějaké oblasti, které budou kvůli pracím
v lese obtížně schůdné nebo uzavřené. Prosím pomáhej
nám utvářet les zítřků a dbej na všechny pokyny v lese a
na
www.forststeig.de.
Trekking & Forestry Work
We work for the sustainable conservation of our forests
and their conversion into climate-adapted, unspoiled, spe-
cies-rich and stable mixed forests. Each year, under the in-
struction of our foresters in the forest district along the
trekking route, there are more than 1,800 ha of forest to
be cared for and more than 250,000 young silver firs and
deciduous trees to be planted.
While trekking the Forststeig, you will always encounter
the traces and results of our forestry work. Be it a planted
young silver fir, a fresh stack of wood or the muddy tire
tracks of a forest-maintenance machine. Since we have run
the Forststeig route along our forestry work routes, there
will always be areas that are poorly accessible or closed.
Please help us shape the forest of tomorrow and observe
all notices in the forest and at
www.forststeig.de.
Genieße die Natur
Schütze Pflanzen und Tiere
Achte auf Forstarbeiten
Nimm Rücksicht auf Andere
Verhindere Waldbrände
Hinterlasse keinen Müll
Halte Gewässer sauber
Beachte Schutzgebiete
Sei vorsichtig und sorgsam
www.sachsenforst.de
www.forststeig.de

image
image
Saison: April - Oktober 2020
Sezóna: duben – říjen 2020
Season: April – October 2020
Dauer: 6 bis 8 Tage
Čas: 6 – 8 dní
Duration: 6 to 8 days
Länge: 100 km
Délka: 100 km
Length: 100 km
www.forststeig.de
Herausgeber:
Sachsenforst, Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna
OT Graupa, Telefon: + 49 3501 5420, Telefax: + 49 3501 542 213,
E-Mail: poststelle.sbs@smul.sachsen.de,
www.sachsenforst.de
Sachsenforst ist eine nachgeordnete Behörde des Sächsischen Staatsministeriums für Energie,
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.
Diese Veröffentlichung wird mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des
Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes finanziert.
Redaktion:
Sachsenforst, Forstbezirk Neustadt,
Karl-Liebknecht-Str. 7, 01844 Neustadt in Sachsen,
Telefon: + 49 3596 585710, E-Mail: poststelle.sbs-neustadt@smul.sachsen.de
Gestaltung, Satz und Druck:
Ideenwerkstatt Mario Päßler, Druckerei + Werbung, Hospitalstraße 9, 01844 Neustadt in Sachsen
Fotos:
Heidemarie Matthes (S. 2, 10, 11), Matthias Noack (S. 10, 11), Thomas Reißig (S. 11),
Markus Ehrentraut (S. 11), Marco Förster (S. 8), Solveig Großer (S. 6), Anne Borrmeister (S. 4),
Jens Lippmann (S. 5), Marcel Thomae (S. 19), Uwe Borrmeister (S. 1, 3, 4, 8, 9, 19),
www.pixabay.com
(S. 19), Archiv Sachsenforst (S. 19)
Übersetzung:
Tschechisch - Mgr. Petra Sochová, Polevsko 18, Tschechische Republik
Englisch - KERN AG, Sprachdienste, Dresden, Deutschland
Karte:
Sachsenforst (Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz und Forstbezirk Neustadt),
Taradesign Pirna
Redaktionsschluss:
22. April 2020
Auflagenhöhe:
5.000 Exemplare, 3. überarbeitete Auflage
Bezug:
www.publikationen.sachsen.de
Verteilerhinweis
Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungs-
mäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von
Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl
zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen
der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder
Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung.
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht
so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zu Gunsten einzelner politischer
Gruppen verstanden werden könnte.
Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem
Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist
jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.
facebook.de/Sachsenforst