Dialog 0
PŘEDSTAVOVÁNÍ /
VORSTELLUNG
Dialog 1
LESNÍ POŽÁR /
WALDBRAND
Dialog 2
POŽÁR BUDOVY /
HAUSBRAND
Dialog 3
VÝBUCH PLYNU /
GASEXPLOSION
Dialog 4
ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK /
UNFALL MIT GEFAHRSTOFFEN
Dialog 5
HROMADNÁ DOPRAVNÍ NEHODA /
MASSENUNFALL
Dialog 6
TECHNICKÁ POMOC /
TECHNISCHE HILFE
Díl / Teil 7
ZÁKLADNÍ POVELY /
GRUNDBEFEHLE
Pracovní listy
a slovníček základních výrazů
pro společný zásah
Arbeitsblätter
und kleines Grundvokabular
für gemeinsamen Einsatz
Zpracovali účastníci společného česko-německého projektu „Hasiči bez jazykových bariér“,
podporovaného z FMP CÍL3/ZIEL3 v květnu 2013.
Bearbeitet von den Teilnehmern des gemeinsamen deutsch-tschechischen Projektes „Feuerwehren ohne
Sprachbarrieren“ gefördert vom Kleinprojektefonds ZIEL3/ CÍL3 im Mai 2013.
Rekreační a vzdělávací centrum Lesná, projekt č. 0535.01/190412/1/05
„Hasiči bez jazykových bariér“

Tento slovníček je důležitým výstupem
projektu a na jeho tvorbě se podíleli všichni
zapojení účastníci kurzu pod vedením
odborných lektorek jazyků v zázemí, které
vytvořilo Vzdělávací a rekreační centrum
Lesná, o.p.s..
V projektu bylo společně vzděláváno deset
českých a deset německých hasičů tak, aby
byli schopni při zásahu komunikovat na
druhé straně hranice, zjistit základní údaje od
civilního obyvatelstva a zároveň spolupracovat
s domácími hasiči. Praktickou ukázku
samotného zásahu, vč. záchrany osob z hořícího
objektu mohli ukázat před česko-německým
publikem při akci Pohádková Lesná 2013 před
cca 1 500 diváky. Zásahu se zúčastnilo všech
20 hasičů s vybavením a technikou o počtu 6-ti
zásahových vozidel.
Děkujeme zástupům měst a obcí, Hasičským
záchranným sborům, Sborům dobrovolných
hasičů a dalším odborníkům za účast a užitečné
rady. Projekt byl önančně podpořen z Fondu
malých projektů, Programu Cíle 3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko 2007–2013.
Pevně věříme, že slovníček vám pomůže
prolomit jazykové bariéry
a to nejen při
společných zásazích a možná rychlá komunikace
při opravdovém zásahu pomůže zachránit
majetek a zdraví, což nás všechny potěší.
Vzdělávací a rekreační centrum Lesná o. p. s.
Lesná 25, 435 45 Nová Ves v Horách
IČO: 28666721, tel. 476 000 334
www.vrclesna.cz
;
info@vrclesna.cz
Dieses Vokabular ist ein wertvolles Ergebnis
des Projektes. An seiner Gestaltung
beteiligten sich alle Kursteilnehmer
unter der Leitung fachkundiger
Sprachdozentinnen in den von Bildungs-
und Erholungszentrum Lesná zur Verfügung
gestellten Umfeld.
Im Projekt haben sich zehn tschechische und
zehn deutsche Feuerwehrleute weitergebildet,
so dass sie jeweils auf der anderen Seite der
Grenze imstande sein können, bei einem
Einsatz jenseits der Grenze zu kommunizieren
und auch mit den einheimischen Feuerwehren
zusammen zu arbeiten. Einen praktischen
gemeinsamen Einsatz, incl. Menschenrettung
aus einem brennenden Objekt haben die
Kursteilnehmer vor dem tschechisch-deutschen
Publikum während der Veranstaltung
“Märchenhaftes Lesná 2013” vor ca. 1500
Zuschauern vorgeführt. An diesem Einsatz
nahmen alle 20 Feuerwehrleute mit 6
Einsatzfahrzeugen teil.
Wir bedanken uns bei den Städten und
Gemeinden, den professionellen und freiwilligen
Feuerwehren sowie weiteren Fachleuten für die
Mitbeteiligung und ihre wertvollen Ratschläge.
Das Projekt wurde aus dem Kleinprojektefonds
im Programm ZIEL3 zur Förderung der
Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
zwischen der Tschechischen Republik und dem
Freistaat Sachsen 2007–2013 gefördert.
Wir sind überzeugt, dass Ihnen das Vokabular
behiløich sein wird, um die Sprachbarrieren
nicht nur bei gemeinsamen Einsätzen zu
überwinden und dass die möglichst schnelle
Kommunikation beim Einsatz das Leben und
Eigentum der Menschen zu retten hilft. Und das
freut uns alle.
Projekt: Hasiči bez jazykových bariér / Feuerwehren ohne Sprachbarrieren
Nositel: Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.
(www.vrclesna.cz)
Partner: Landratsamt Erzgebirgskreis, Annaberg-Buchholz

Velitel zahraniční jednotky
Einsatzleiter der Auslandsgruppe
PŘEDSTAVOVÁNÍ /
VORSTELLUNG
A
Velitel zásahu v místě události
Einsatzleiter am Einsatzort
Dialog pokračuje na jednotlivých pracovních listech dále vždy speciöcky podle
tematických okruhů.
Der Dialog wird auf einzelnen Arbeitsblättern jeweils nach Themenbereich
fortgeführt.
B
Dobrý den!
Guten Tag!
Ahoj! Dobrý den!
Hallo! Guten Tag!
Rozumím.
OK, ich verstehe.
Co hoří? Co se stalo?
Kde je problém?
Was brennt? Was ist passiert?
Wo ist das Problem?
Les, dům, plynové vedení.
Je tu hromadná dopravní nehoda.
Byla vichřice, máme tu polom...
Wald, Haus, Gasleitung.
Wir haben hier einen Massenunfall.
Es war ein Sturm da, wir haben einen
Waldbruch…
My jsme z Litvínova, (z Olbernhau),
je nás osm (8), máme cisternu na
osm tisíc litrů vody (8 000 l).
Wir sind aus Litvínov (Olbernhau),wir
sind acht (8) Personen, mit
Tankfahrzeug von acht Tausend (8000)
Liter Wasser.
Ok, dobře.
OK, in Ordnung.
Kdo je velitel zásahu?
Wer ist der Einsatzleiter?
Tady pan …………
. jsem Petr Bauer.
Hier, Herr ………
Ich. Ich heiße Petr Bauer.
Ich bin Peter Bauer.
Dialog 0

PŘEDSTAVOVÁNÍ /
VORSTELLUNG
hasiči
die Feuerwehr
hasič
der Feuerwehrmann
velitel (družstva, skupiny…)
Gruppenleiter
velitel zásahu
der Einsatzleiter
mašinista
der Maschinist
skupina
die Gruppe
uniforma
die Uniform
přilba, ochranná přilba
der Helm, der Schutzhelm
ochranný oděv
die Schutzkleidung
CAS – cisternová
automobilová stříkačka
TLF – Tanklöschfahrzeug
vodní zdroj
die Wasserquelle
jeden, dva, tři, čtyři
ein, zwei, drei, vier
pět, šest, sedm, osm, devět, deset
fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn
sto, tisíc
hundert, tausend
Kde je velitel?
Wo ist der Leiter?
Máte ochranný oděv?
Haben Sie die Schutzkleidung?
Máte ještě jednu ochrannou helmu?
Haben Sie noch einen Schutzhelm?
Ano, rozumím. / Ano, rozuměl jsem.
Ja, ich verstehe. Ja, verstanden.
Nerozumím, ještě jednou prosím.
Ich verstehe nicht, noch einmal bitte.
My jsme z ….
Wir sind aus …
vlevo, vpravo
links, rechts
nahoře, dole
oben, unten
Další slovní zásoba /
Wortschatzerweiterung

Velitel zahraniční jednotky
Einsatzleiter der Auslandsgruppe
LESNÍ POŽÁR /
WALDBRAND
A
Velitel zásahu v místě události
Einsatzleiter am Einsatzort
Pro potvrzení srozumitelnosti informace zejména do vysílačky:
ROZUMÍM /ROZUMĚL JSEM /
NEROZUMÍM
Um zu bestätigen, dass die Information klar ist, besonders bei Verständigung mit Funk:
VERSTEHE / VERSTANDEN /
ICH VERSTEHE NICHT
B
Rozumím.
Co máme dělat my?
Ich verstehe.
Was sollen wir machen?
Jaká plocha?
Wie groß ist die Fläche?
(300) tři sta metrů čtverečných /
100x100 m – sto krát sto metrů
(300) drei hundert Quadratmeter
100x100 – hundert mal hundert Meter
Váš úsek je … tam vpravo / vzadu /
vlevo / nahoře / dole.
Euer Abschnitt ist dort… rechts /
hinten / oben / unten.
Je ohrožení na životě nebo zranění?
Ist Leben gefährdet, oder jemand
verletzt?
Ano, potřebujeme lékaře, sanitu…
Ne, není.
Ja, wir brauchen einen Arzt,
Rettungswagen…
Nein, niemand.
Co hoří?
Was brennt?
Hoří les. – pozemní požár / korunový
požár
Der Wald brennt – Bodenbrand /
Kronenbrand.
Dialog 1
Rozumím. Dobrá, jdeme na to!
Ich verstehe. Alles klar, geht los!
Rozumím. Kde je voda?
Ich verstehe. Wo ist Wasser?
Zdroj vody je potok/ řeka/ rybník/
nádrž/ cisterna/ po dvou (2)
kilometrech.
Wasser ist im Bach/ Fluss/ Teich/
Löschteich/ nach zwei (2) Kilometern.

Další slovní zásoba /
Wortschatzerweiterung
nářadí
das Werkzeug
pila, motorová pila
die Säge, die Motorsäge
lopata
die Schaufel
sekera
die Axt
krumpáč
die Kreuzhacke
hadice B, C
der Schlauch B, C
rozdělovač
der Verteiler
proudnice
das Strahlrohr
lékárnička
der Sanikasten, Verbandskasten
osvětlovací agregát
das Beleuchtungsaggregat
termokamera
die Wärmebildkamera
koště, smeták
der Besen
klíč na hydrant
der Hydrantenschlüssel
klíč na spojky
der Kupplungsschüssel
doprava vody
der Wassertransport
vrtulník
der Hubschrauber
letadlo
das Flugzeug
CAS – cisternová automobilová
stříkačka
TLF – Tanklöschfahrzeug
dopravovat vodu
Wasser transportieren
strom
der Baum
lesní cesta
der Waldweg
lesní křižovatka
die Waldkreuzung
bažina
das Sumpfgebiet
obora
der Wildgatter
lesní zvěř
das Wild
krmelec
die Futterkrippe
LESNÍ POŽÁR /
WALDBRAND

Velitel zahraniční jednotky
Einsatzleiter der Auslandsgruppe
POŽÁR BUDOVY /
HAUSBRAND
A
Velitel zásahu v místě události
Einsatzleiter am Einsatzort
B
Rozumím. Co máme dělat my?
Ich verstehe. Was sollen wir machen?
Váš úsek je třetí (3.) patro. Jsou tam
osoby. Evakuační místo je před
domem u sanity.
Euer Abschnitt ist im dritten (3.)
Stock. Es sind dort Personen. Die
Sammelstelle ist vor dem Haus, am
Rettungswagen.
Rozumím. Jdeme na to.
Verstanden. Geht los!
Rozumím. Ještě něco?
Ich verstehe. Noch etwas?
Rozumím. Kde je voda?
Ich verstehe. Wo ist Wasser?
Zdroj vody je hydrant / cisterna.
Wasser ist im Hydrant / Löschtank.
Ano. Proveďte odvětrání prostor.
Ja. Lüften Sie die Räume / den Raum.
Jsou odpojeny sítě?
Ist die Hausversorgung abgeschaltet?
Je tu nouzový východ? / … úniková cesta?
Gibt es hier Notausgang? / ...Fluchtweg?
Ano. / Ne.
Ja. / Nein.
Je ohrožení na životě nebo zranění?
Ist Leben gefährdet, oder jemand
verletzt?
Co hoří? / Kde hoří?
Was brennt?
Hoří dům / ve sklepě / byt /
patro / půda / podkroví / střecha.
Es brennt im Haus / im Keller / die
Wohnung / Etage / Dachboden / Dach.
Ano, potřebujeme lékaře, sanitu… /
Ne, není.
Ja, wir brauchen einen Arzt,
Rettungswagen..
Nein, niemand.
Dialog 2
Pro potvrzení srozumitelnosti informace zejména do vysílačky:
ROZUMÍM /ROZUMĚL JSEM /
NEROZUMÍM
Um zu bestätigen, dass die Information klar ist, besonders bei Verständigung mit Funk:
VERSTEHE / VERSTANDEN /
ICH VERSTEHE NICHT

Další slovní zásoba /
Wortschatzerweiterung
POŽÁR BUDOVY /
HAUSBRAND
nářadí
das Werkzeug
motorová pila
die Motorsäge
lopata
die Schaufel
krumpáč
die Kreuzhacke
hadice B, C
der Schlauch B, C
rozdělovač
der Verteiler
proudnice
das Strahlrohr
lékárnička
der Sanikasten, Verbandskasten
osvětlovací agregát
das Beleuchtungsaggregat
termokamera
die Wärmebildkamera
koště, smeták
der Besen
páčidlo
die Brechstange, das Brecheisen
dýchací přístroj
das Atemschutzgerät
vyváděcí maska
die Fluchthaube
ventilátor
der Lüfter
žebřík, autožebřík, otočný žebřík
die Leiter, Autoleiter, Drehleiter
kbelík, kýbl
der Kübel
výtah
der Lift, der Aufzug
džberová stříkačka (džberovka)
die Kübelspritze
okno
das Fenster
dveře
die Tür
nosítka
die Trage
Kde je hydrant / cisterna / voda?
Wo ist der Hydrant / die Zisterne/
das Wasser?
Tam vlevo / vpravo / nahoře/ dole/
ve sklepě / na chodbě.
Dort links / rechts/ oben/ unten/ im
Keller/ im Gang.

Velitel zahraniční jednotky
Einsatzleiter der Auslandsgruppe
VÝBUCH PLYNU /
GASBRAND
A
Velitel zásahu v místě události
Einsatzleiter am Einsatzort
B
Rozumím. Dobře, jdeme na to!
Ich verstehe. Alles klar, geht los!
Rozumím. Kde je voda?
Ich verstehe. Und wo ist Wasser?
Zdroj vody je hydrant / cisterna /
rybník / požární nádrž / potok / řeka.
Wasser ist im Hydrant / Löschtank /
Teich
/
Löschteich
/
Bach
/
Fluss.
Rozumím. Co máme dělat my?
Ich verstehe. Was sollen wir machen?
Ochlazovat okolí.
Die Umgebung kühlen.
Je ohrožení na životě, je někdo
zraněný?
Ist Leben gefährdet, oder jemand
verletzt?
Ano, potřebujeme lékaře, sanitu…
Ne, není.
Ja, wir brauchen einen Arzt,
Rettungswagen...
Nein, niemand.
Rozumím. Kde?
Verstanden. Wo?
Na plynovodu.
Na předávací stanici …
An der Gasleitung.
An der Verdichtestation…
Co hoří? Kde hoří? Co se stalo?
Was brennt? Wo brennt es?
Was ist passiert?
Je tu únik zemního plynu.
Hrozí exploze / Hoří plyn...
Hier strömt Gas aus der Leitung.
Es ist Explosionsgefahr / Gas brennt...
Dialog 3
Pro potvrzení srozumitelnosti informace zejména do vysílačky:
ROZUMÍM /ROZUMĚL JSEM /
NEROZUMÍM
Um zu bestätigen, dass die Information klar ist, besonders bei Verständigung mit Funk:
VERSTEHE / VERSTANDEN /
ICH VERSTEHE NICHT

Další slovní zásoba /
Wortschatzerweiterung
VÝBUCH PLYNU /
GASBRAND
nářadí
das Werkzeug
pila, motorová pila
die Säge, die Motorsäge
lopata
die Schaufel
sekera
die Axt
krumpáč
die Kreuzhacke
hadice B, C
der Schlauch B, C
rozdělovač
der Verteiler
proudnice
das Strahlrohr
lékárnička
der Sanikasten, Verbandskasten
monitor
der Monitor
rozbrušovací pila („øexa“)
der Trennschleifer (Flex)
páčidlo
die Brechstange, das Brecheisen
předávací stanice
die Verdichterstation
plynovod
die Gasleitung
ochlazování, ochlazovat
die Kühlung, kühlen
uzávěr
der Abschperrschieber
hlavní kohout
der Haupthahn
vrtulník
der Hubschrauber
letadlo
das Flugzeug
písek
der Sand
sypat
streuen
jeden, dva, tři, deset, sto
eins, zwei, drei, zehn, hundert
vlevo, nalevo / vpravo, napravo
links / rechts
dole, nahoře
unten, oben

Velitel zahraniční jednotky
Einsatzleiter der Auslandsgruppe
NEBEZPEČNÉ LÁTKY /
UNFALL MIT GEFAHRSTOFFEN
A
Velitel zásahu v místě události
Einsatzleiter am Einsatzort
B
Rozumím. Jaké jsou možnosti záchrany?
Jaké jsou únikové cesty?
Ich verstehe. Welche
Rettungsmöglichkeiten bestehen?
Welche Fluchtwege sind da?
Rozumím. Co už je uděláno?
Ich verstehe. Was ist schon gemacht
worden?
Jsou tu nouzové východy / únikové
cesty ven (tam vzadu, vlevo, ve
sklepě, na schodišti…)
Notausgänge / Fluchtwege ins Freie
(dort hinten, links, im Keller, im
Treppenhaus…)
Rozumím. Jsou v objektu osoby?
Jsouohrožené osoby?
Je tu odborný personál?
Ich verstehe. Sind Personen im Objekt?
Sind Personen in Gefahr?
Ist Fachpersonal vor Ort?
Ano. / Ne.
Ja. / Nein.
Rozumím. Jaký stupeň ochrany?
Ich verstehe. Welcher Schutzgrad?
Bez ochrany / s dýchacím přístrojem /
úplná ochrana.
Kein Schutz / mit Atemschutzgerät /
voller Schutz.
Rozumím. Jaká látka?
Verstanden. Welcher Stoff?
Kapalina / plyn / pevná látka
/ žíravina / jedovatá látka /
radioaktivní / výbušná látka.
Flüssigkeit
/
Gas
/
Feststoff
/
ätzender,
giftiger
/
radioaktiver
/
explosiver
Stoff.
Co se stalo?
Was ist passiert?
Únik nebezpečné látky. (v továrně,
ve örmě)
Gefahrstoffaustritt (in einer Fabrik, Firma)
Dialog 4
Rozumím. Co máme dělat my?
Ich verstehe. Was sollen wir machen?
První hasební zásah / záchrana osob
/ první pomoc / evakuace osob.
Erster Löschangriff / Personenrettung /
erste Hilfe / Personen evakuiert.
Uzavřete úsek / 100 m
Vyčkejte příjezdu specialistů.
Abschnitt absperren / 100 m
Spezialkräfte abwarten.
Pro potvrzení srozumitelnosti informace zejména do vysílačky:
ROZUMÍM /ROZUMĚL JSEM /
NEROZUMÍM
Um zu bestätigen, dass die Information klar ist, besonders bei Verständigung mit Funk:
VERSTEHE / VERSTANDEN /
ICH VERSTEHE NICHT

Další slovní zásoba /
Wortschatzerweiterung
NEBEZPEČNÉ LÁTKY /
UNFALL MIT GEFAHRSTOFFEN
nářadí
das Werkzeug
pila, motorová pila
die Säge, die Motorsäge
lopata
die Schaufel
sekera
die Axt
krumpáč
die Kreuzhacke
hadice B, C
der Schlauch B, C
rozdělovač
der Verteiler
proudnice
das Strahlrohr
lékárnička
der Sanikasten, Verbandskasten
osvětlovací agregát
das Beleuchtungsaggregat
termokamera
die Wärmebildkamera
látka
der Stoff
nebezpečná látka
der Gefahrstoff
záchytná nádoba
der Behälter
protichemický oblek
CSA – Chemieschutzanzug
dýchací přístroj
das Atemschutzgerät
dekontaminační prostor
der Dekontaminationsbereich
nejiskřící nářadí
explosionssicheres Werkzeug
čerpadlo
die Pumpe
unikat, vytékat
auslaufen, austreten
kapalina
die Flüssigkeit
plyny
Gase
pevné látky
Feststoffe
půda
der Boden
voda
das Wasser
ovzduší
die Luft
lidé
Menschen
zvířata
Tiere
zamezení úniku
Auslaufen verhindern
přečerpat
umpumpen

Velitel zahraniční jednotky
Einsatzleiter der Auslandsgruppe
HROMADNÁ DOPRAVNÍ NEHODA /
MASSENUNFALL
A
Velitel zásahu v místě události
Einsatzleiter am Einsatzort
B
Rozumím. Jsou potřeba další síly
a prostředky?
Verstanden. Werden weitere Kräfte
und Mittel benötigt?
Policie, záchranka, lékaři, hasičský
vůz s technikou…
Polizei, Rettungswagen, Notärzte,
Feuerwehr Rüstwagen…
Záchranu osob. Vybudovat místo pro
první pomoc.
Erste Hilfe. Verletztenablage schaffen.
Zajištění místa nehody.
Sicherung des Unfallortes.
Protipožární opatření.
Brandschutzmaßnahmen.
Vyprošťování osob.
Personen befreien.
Třídění osob podle stupně zranění.
Einstufung der Verletzten.
Zamezení úniku látek.
Schutz vor Gefahrstoffen.
Úklid místa nehody.
Reinigung des Unfallortes.
Rozumím. Co máme dělat my?
Ich verstehe. Was sollen wir machen?
Rozumím. Kolik raněných?
Ich verstehe. Wie viele Verletzte? /
Betroffene?
Více zraněných, také děti.
Mehrere Verletzte, auch Kinder.
Co se stalo?
Was ist passiert?
Nehoda autobusu se zraněnými.
Busunglück mit Verletzten.
Dialog 5
Rozumím.
Ich verstehe.
Pro potvrzení srozumitelnosti informace zejména do vysílačky:
ROZUMÍM /ROZUMĚL JSEM /
NEROZUMÍM
Um zu bestätigen, dass die Information klar ist, besonders bei Verständigung mit Funk:
VERSTEHE / VERSTANDEN /
ICH VERSTEHE NICHT

Další slovní zásoba /
Wortschatzerweiterung
HROMADNÁ DOPRAVNÍ NEHODA /
MASSENUNFALL
nářadí
das Werkzeug
pila, motorová pila
die Säge, die Motorsäge
lopata
die Schaufel
sekera
die Axt
krumpáč
die Kreuzhacke
hadice B, C
der Schlauch B, C
rozdělovač
der Verteiler
proudnice
das Strahlrohr
lékárnička
der Sanikasten, Verbandskasten
osvětlovací agregát
das Beleuchtungsaggregat
termokamera
die Wärmebildkamera
koště, smeták
der Besen
nehoda, dopravní nehoda
der Unfall, Transportunfall
Pozor, auto na plyn!
Achtung, Autogas!
Pozor, hybrid!
Achtung, Hybrid!
odpojit baterii
Batterie abklemmen
hasicí přístroj
der Feuerlöscher
práškový hasicí přístroj
der Pulverlöscher
sorbent
das Bindemittel
posypat sorbent
Bindemittel abstreuen
zranění
die Verlezung
odklizení vozu
die Räumung des Fahrzeugs
uzavřít / otevřít silnici
die Straße absperren / freigeben
nůžky
die Schere
rozpínák
der Spreizer
klín
der Keil
hydraulika
die Hydraulik
páčidlo
die Brechstange, das Brecheisen

Velitel zahraniční jednotky
Einsatzleiter der Auslandsgruppe
TECHNICKÁ POMOC /
TECHNISCHE HILFE
A
Velitel zásahu v místě události
Einsatzleiter am Einsatzort
B
Je nebezpečí požáru? / Co je
ohroženo? (lidi, zvířata, materiál)
Ist Brandgefahr? / Was ist gefährdet?
(Personen, Tiere, Material)
Ano. / Ne.
Ja. / Nein.
Váš úkol je:
odstranění překážky.
Eure Aufgabe ist:
das Hinderniss zu beseitigen.
čerpat vodu.
Wasser pumpen.
stavění hrází.
Dammbauen.
zamezení následných škod.
Verhindern von Folgeschäden.
Rozumím. Co máme dělat my?
Co potřebujete od nás?
Verstanden. Was sollen wir machen?
Was brauchen Sie von uns?
Rozumím. Je někdo zraněný?
Ich verstehe. Ist jemand veletzt?
Ano. / Ne. / Dvě osoby…
Ja. / Nein. / Zwei Personen.
Co se stalo?
Was ist passiert?
Strom padl na auto /
rozvodněný potok.
Ein Baum auf das Auto gefallen /
eine Flut vom Bach.
Dialog 6
Rozumím.
Ich verstehe.
Pro potvrzení srozumitelnosti informace zejména do vysílačky:
ROZUMÍM /ROZUMĚL JSEM /
NEROZUMÍM
Um zu bestätigen, dass die Information klar ist, besonders bei Verständigung mit Funk:
VERSTEHE / VERSTANDEN /
ICH VERSTEHE NICHT

Další slovní zásoba /
Wortschatzerweiterung
TECHNICKÁ POMOC /
TECHNISCHE HILFE
nářadí
das Werkzeug
pila, motorová pila
die Säge, die Motorsäge
lopata
die Schaufel
sekera
die Axt
krumpáč
die Kreuzhacke
hadice B, C
der Schlauch B, C
rozdělovač
der Verteiler
proudnice
das Strahlrohr
lékárnička
der Sanikasten, Verbandskasten
osvětlovací agregát
das Beleuchtungsaggregat
přilba, ochranná přilba
der Helm, der Schutzhelm
ochranný oděv
die Schutzkleidung
lano, ocelové lano
die Leine, das Seil
pytel
der Sack
písek
der Sand
pytel s pískem
der Sandsack
vichřice
der Sturm
vítr; větrný polom
der Wind; der Windbruch
záplava; povodeň
das Hochwasser
sněhová kalamita
Schneemassen
hráz
der Damm
protržení hráze
der Dammbruch
stavět hráz z pytlů
damm mit Säcken bauen
doprava
der Transport, der Verkehr
čerpadlo
die Pumpe

Díl / Teil 7
DŮLEŽITÉ POVELY /
WICHTIGE BEFEHLE
Vpřed!
Zum Angriff vor!
Vodu vpřed!
Wasser marsch!
Vodu stav!
Wasser halt!
Zvýšit tlak!
Druck erhöhen!
Snížit tlak!
Druck senken!
Všichni zpět!
Alle Personen zurück!
Došla voda.
Wasser alle.
Doplňte vodu!
Wasser tanken!
Proveďte průzkum!
Gegend erkunden!
Proveďte záchranu osob!
Menschen retten!
Uzavřete prostor!
(prostranství, ulici)
Raum (Gelände, Straße)
sperren!
Dopravte zraněné do bezpečí!
Bringen Sie die Verletzten
in Sicherheit!
Zavolejte záchranku / policii!
Rufen Sie Rettungsdienst / Polizei!
Vybudujte hadicové vedení!
Schlauchleitung aufbauen!
Sbalte hadicové vedení!
Bauen Sie komplett zurück!
Vybudujte čerpací stanoviště!
Wasserversorgung aufbauen!
Vybudujte nornou stěnu!
(přes řeku, potok, rybník)
Eine Ölsperre über den Fluss /
Bach / Teich ziehen.
Odčerpejte nebezpečnou látku!
Gefahrstoff abpumpen!
Zasypte sorbentem
nebezpečnou látku!
Gefahrstoff abbinden!
Dekontaminace
(zasahujících) osob!
Einsatzkräfte dekontaminieren!
Dekontaminace
(zásahového) materiálu!
Geräte dekontaminieren!

image
image
image
image
image
image
FOTOGRAFIE Z REALIZACE PROJEKTU /
FOTOS AUS DEM PROJEKT