image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Project Part-Financed
ELBE-LABE spatial planning flood management strategy
by the European Union
European Regional
Development Fund
Leadpartner/Hlavní partner:
Grafik: MEDIENGESTALTUNG Dittmar Apel
ELBE-LABE spatial planning flood management strategy
ELLA
steht für „ELBE-LABE, vorsorgende Hochwasserschutzmaß-
nahmen durch transnationale Raumordnung“. In dem EU geförder-
ten Projekt arbeiten 23 Behörden aus Deutschland, Tschechien,
Polen, Österreich und Ungarn zusammen an gemeinsamen Hand-
lungsvorschlägen für die Raumordnung im Elbeeinzugsgebiet. In
neun Pilotprojekten werden die Ansätze erprobt.
ELLA
znamená „ELBE-Labe, preventivní ochrana před povodněmi
prostřednictvím nadnárodního územního plánování“. Na projektu do-
tovaném EU spolupracují pracovníci 23 zařízení z Německa, České
republiky, Polska, Rakouska a Maďarska na společných návrzích
postupů pro územní plánování v povodí Labe. V devíti pilotních pro-
jektech se prověřují různá východiska.
ELLA
stands for „ELBE-LABE preventive flood protection measures
by transnational spatial planning“. The project is funded by the Euro-
pean Union. 23 authorities from Germany, Czech Republic, Poland,
Austria and Hungary cooperate to develop a joint action program for
spatial planning in the Elbe River basin. The approaches are imple-
mented in nine pilot projects.
Impressum imprimatur
imprint
:
- Autoren
autoři
authors
:
Frau Goerigk, Herr Grafe, Landesamt
für Umwelt und Geologie (LfUG)
- Herausgeber
vydavatel
publisher:
Sächisches Landesamt für Umwelt und
Geologie LfUG, Referat Landeshoch-
wasserzentrum / Gewässerkunde
- Bildnachweis vyobrazení
picture credits
:
LfUG, Geobasisdaten:
©
2006, Landes-
vermessungsamt Sachsen
- Design:
MEDIENGESTALTUNG Dittmar Apel, Darmstadt
- Print:
Die Kopie, Dresden
- Aufl age
náklad
circulation
:
1500
- Dezember prosinec december
2006
- Externe fachliche und organisatorische Koordination: INFRASTRUKTUR & UMWELT
Externí odborná a organizační koordinace:
Professor Böhm und Partner, Darmstadt
External scientific and organisational coordination:
www.iu-info.de,
mail@iu-info.de
Municipal flood
information map/
Hazard zone map
Komunální informační
povodňová mapa/
Mapa ohrožených pásem
Kommunale Hochwasser-
informationskarte/
Gefahrenzonenkarte
Hochwassergefahrenkarten ...
...
sind eine Grundlage zur Verwirklichung des Hochwasserschut-
zes. Sie zeigen, welche Flächen von der Gefahr Überschwem-
mung mit welcher Intensität und welcher Wahrscheinlichkeit
bedroht sind und sind somit Basis für vorsorgendes Handeln.
Um den kommunalen Hochwasserschutz noch effektiver
durchführen zu können, wurde innerhalb des Interreg III B
Projektes ELLA die Pilotstudie „Erstellung von Kommunalen
Hochwasserinformationskarten/ Gefahrenzonenkarten“ für die
Städte Glauchau, Meißen, Radebeul und Torgau durchgeführt.
Diese wurden auf Grundlage bestehender wasserwirtschaftli-
cher Gefahrenkarten erstellt und dienen zukünftig als zusätz-
liche Grundlage für die Organisation der Hochwasserabwehr
und für die Planung einer angepassten Bauweise und Flächen-
nutzung im potenziellen Überschwemmungsgebiet.
Mapy území ...
... ohrožených povodněmi jsou základem pro realizaci ochrany
před povodněmi. Ukazují, které plochy jsou ohrožené záplavou,
s jakou intenzitou a pravděpodobností a jsou tím východiskem
pro preventivní jednání.
Aby mohla být komunální ochrana před povodněmi prováděna
ještě efektivněji, byla v rámci programu Interreg III, projektu ELLA
provedena pilotní studie „Zpracování komunálních informačních
povodňových map“ pro města Glauchau, Míšeň, Radebeul a
Torgau. Přitom byly na základě nynějších vodohospodářských
map ohrožení záplavami vypracovány komunální informační
povodňové mapy a mapy ohrožených pásem. Tyto budou
sloužit jako přídavný podklad při organizaci zdolávání povodně
a plánování přizpůsobeného druhu staveb a využití ploch na
potenciálním záplavovém území.
Flood hazard maps ...
... are the basis for the realisation of flood protection. They show
which areas are threatened, with which intensity and with which
probability and thus form the basis for precautionary action.
In order to carry out municipal flood protection more effectively,
the pilot study “Preparation of municipal flood information maps”
was carried out for the towns of Glauchau, Meißen, Radebeul and
Torgau within ELLA, the Interreg III B Project. Here, the municipal
flood information maps and hazard zone maps were based on the
existing hazard maps of the water management authorities. In
future, these will serve as an additional basis in the organisation
of flood defences, the planning of correspondingly adapted build-
ings and the approval of types of land use in potential flooding
areas.
7

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Legende - Legenda - Legend
Kommunale Gefahrenzonenkarte
Im Gegensatz zur Kommunalen Hochwasserinformationskarte ba-
siert die Kommunale Gefahrenzonenkarte, ebenfalls im Maßstab
1:5.000, nur auf Hochwasserinformationen. Sie verdeutlicht eine
bestehende Hochwassergefahr und enthält keine zusätzlichen
kommunalen Informationen. Die Hochwassergefährdung wird mit
Hilfe von Gefahrenzonen dargestellt, die durch eine Überlage-
rung der Intensität und der Häufi gkeit einer Überschwemmung
ermittelt werden (Gefahrenstufendiagramm).
Für die entstandenen einzelnen Gefahrenzonen wurden in Ab-
stimmung mit der kommunalen Verwaltung Handlungsempfehlun-
gen für die Bauleitplanung abgeleitet.
Komunální mapa ohrožených pásem
Oproti komunální informační povodňové mapě se komunální
mapa ohrožených pásem, rovněž v měřítku 1 : 5 000, zakládá
pouze na informacích o povodních. Ukazuje stávající ohrožení
povodní a neobsahuje žádné přídavné komunální informace.
Ohrožení povodněmi je znázorněné pomocí ohrožených pásem,
která se zjišťují kombinováním intenzity a četnosti výskytu záplav
(diagram stupňů ohrožení).
Pro takto vzniklá jednotlivá ohrožená pásma byly v dohodě
s komunální správou odvozené doporučované aktivity, a to
převážně pro regulační plánování a podporu zásahových
jednotek pro zdolávání povodně.
Municipal hazard zone map
In contrast to the municipal flood information map, the municipal
hazard zone map, also with a scale of 1:5,000, is only based on
flooding information. It explicitly shows an existing flooding dan-
ger and contains no additional municipal information. The danger
level is shown using different hazard zones which are determined
by superimposing the intensity and the frequency of a flood event
(hazard level diagram). In consultation with the municipal ad-
ministration, action recommendations are made for the different
hazard zones principally with regard to spatial planning and for
flood defence support.
- Kommunale Hochwasserinformationskarte
- Komunální informační povodňová mapa
- Municipal flood information map
Kommunale Hochwasserinformationskarte
In der Kommunalen Hochwasserinformationskarte im Maßstab
1:5.000 werden Überschwemmungsfl ächen unterschiedlicher
Hochwasserereignisse abgebildet. Die Standorte von Feuer-
wehr, Polizei, Notunterkünften, medizinischen Einrichtungen
oder von Kindertagesstätten und Schulen sind im Hochwas-
serfall wichtige Punkte, die es zu schützen gilt. Hierzu sind
auch Aussagen zu möglichen Evakuierungswegen notwendig.
Beachtung sollten im Hochwasserfall auch die Standorte von In-
dustrieanlagen und technischen Versorgungsanlagen wie Strom,
Wasser und Abwasser fi nden. Diese zusätzlichen Informationen
aus den Bereichen Katastrophenschutz, technische Infrastruk-
tur, Wirtschaft, Kultur und Soziales wurden in Zusammenarbeit
mit den Gemeinden bestimmt und kartiert. Die Darstellung erfolgt
durch Symbole und durch fl ächenhafte Abbildungen.
Komunální informační povodňová mapa
V komunální informační povodňové mapě v měřítku 1 : 5 000 jsou
znázorněné záplavové plochy při různých povodních. Znázornění
přídavných
informací
z oblasti
krizového
managementu,
technické infrastruktury, hospodářství, kultury a sociální sféry,
které byly stanovené a zmapované ve spolupráci s obcemi, je
provedeno pomocí symbolů a plošných zobrazení. Stanoviště
hasičského sboru, policie, nouzového ubytování, zdravotnických
zařízení nebo mateřských škol a škol jsou v případě povodně
důležitými body, které je nutno chránit. K tomu jsou nutné i
informace o možných evakuačních cestách. V případě povodně
by se mělo dbát i na stanoviště průmyslových zařízení a
technických zařízení pro zásobování elektrickým proudem a
vodou či pro likvidaci odpadních vod.
Municipal flood information map
In the municipal flood information map, at a scale of 1:5,000, the
flooding areas for different flood events are shown. The pres-
entation of additional information from the fields of emergency
services, technical infrastructure, the economy and cultural and
social institutions, which were determined and mapped in co-
operation with the local authorities, are shown by symbols and
outlined images. The locations of fire brigade, police, emergency
accommodation, medical installations or nurseries and schools
are important places during a flood and should be protected.
Information about possible evacuation routes should be given
here as well. In cases of flooding, attention should also be given to
industrial sites and technical services such as electricity, water
and waste water.
- Kommunale Gefahrenzonenkarte
- Komunální mapa ohrožených pásem
- Municipal hazard zone map
Matrix zur Bestimmung der Gefahrenzonen
Matice pro stanovení ohrožených pásem
Matrix for determining hazard zones
häufig
mittel
selten
sehr selten
nicht bekannt
často
střední
vzácně
velmi vzácně
neznámý
frequent
medium
rare
very rare
unknown
(HQ20)
(HQ50)
(HQ100)
(HQ300)
Intensität
Intenzita
Intensity
stark
silná
strong
mittel
střední
medium
schwach
slabá
weak
Wiederkehrintervall
Interval opakování
Repeat interval