image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 1
Základní údaje:
Smlouva o dílo č.
17/SML0481SoD/SPRP
Název akce:
Hydrochemický monitoring vod
Objednatel:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
882733379/0800
Odpovědný zástupce:
Ing. Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
Ing. Lukáš Vostrý, Odbor strategie přípravy
a realizace projektů
tel.: +420 475 657 688, +420 725 516 736
e-mail:
vostry.l@kr-ustecky.cz
Zhotovitel:
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
Zápis v OR Krajského soudu v Hradci Králové, čj. C1423
IČ:
25916629
DIČ:
CZ25916629
Bankovní spojení:
ČSOB Chrudim
Číslo účtu:
252234241/0300
Zástupce ve věcech smluvních:
Mgr. Pavel Vančura, jednatel společnosti
Tel. +420 602 460 994
Nositel odborné způsobilosti:
Ing. Josef Dra hokoupil, jednatel společnosti
Tel. +420 602 460 991
Řešitel:
Ing. Eva Novotná
Tel. +420 606 672 098

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 2
Telefonní spojení společnosti:
+420 469 681 495
E-mail:
bioanalytika@bioanalytika.cz
Datum:
10. 3. 2018
………………………………
Ing. Eva Novotná
řešitel
………………………………
…………………………………
Ing, Josef Drahokoupil
Mgr. Pavel Vančura
Nositel odborné způsobilosti
statutární zástupce
a odpovědný řešitel
Rozdělovník:
Výtisk 1 až 3
Ústecký kraj, Krajský úřad
Výtisk 4 a 5
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Chrudim

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 3
Obsah:
Strana
1.
Úvod
1.1
Nástin problematiky …………………………. ………………………..
7
1.2
Předmět plnění veřejné zakázky ………………………………………...
8
1.2.1
Hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality zdrojů
pro napouštění zbytkových jam a posouzení potenciálních zdrojů
kontaminace………………………………………………………
8
1.2.2
Hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality vody v drobných
vodních útvarech vzniklých v důsledku báňské činnosti………….
9
2.
Údaje o zájmovém území
2.1
Geografické vymezení území …………………………………………….
11
2.2
Přírodní poměry zájmového území ………………………………………
12
2.2.1
Geomorfologické a klimatické poměry ………………………….
12
2.2.2
Geologické poměry ………………………………………………
13
2.2.3
Hydrogeologické poměry…………………………………………
14
2.2.4
Hydrologické poměry …………………………………………….
14
3.
Metodika monitoringu
3.1
Odběry a měření fyzikálně-chemických parametrů povrchové vody ……
15
3.2
Odběry vzorků pro hydrobiologické analýzy ……………………………
16
3.3
Laboratorní analýzy – chemické a fyzikálně chemické ukazatele ……….
16
3.4
Hydrobiologické zkoušky ……………………………………………….
18
4.
Výsledky monitoringu a jejich vyhodnocení
4.1
Základní zhodnocení monitorovacích profilů ……………………………
20
4.1.1
Vodní toky……………………………………………………….
20
4.1.2
Malé vodní útvary ……………………………………………….
23
4.2
Porovnání výsledků měření s hodnotami přípustného znečištění
dle NV 401/2015 Sb. ……………………………………………………
25
4.2.1
Rozpuštěné látky, chloridy, sírany ………………………………
25
4.2.1.1
Vodní toky ………………………………………………….
25
4.2.1.2
Malé vodní plochy ………………………………………….
29
4.2.2
Reakce vody, neutralizační kapacita ……………………………
33
4.2.2.1
Vodní toky …………………………………………………
33
4.2.2.2
Malé vodní plochy …………………………………………
35
4.2.3
Organické látky (CHSK-Cr, TOC, BSK-5) …………………….
38
4.2.3.1
Vodní toky …………………………………………………
39
4.2.3.2
Malé vodní plochy …………………………………………
42
4.2.4
Sloučeniny dusíku a fosforu …………………………………….
46
4.2.4.1
Vodní toky …………………………………………………
46
4.2.4.2
Malé vodní plochy …………………………………………
52

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 4
Strana
4.2.5
Vápník a hořčík ……………………………………………..
58
4.2.5.1
Vodní toky ……………………………………………..
58
4.2.5.2
Malé vodní toky ………………………………………...
60
4.2.6
Železo, mangan ……………………………………………...
64
4.2.6.1
Vodní toky …………………………………………..
64
4.2.6.2
Malé vodní plochy …………………………………...
66
4.2.7
Specifické znečišťující látky …………………………………
69
4.3
Výsledky hydrobiologických a mikrobiologických zkoušek………….
70
4.3.1
Stanovení chlorofylu-a ………………………………………..
70
4.3.2
Stanovení fytoplanktonu ……………………………………...
71
4.3.3
Stanovení zooplanktonu ………………………………………..
74
4.3.4
Stanovení makrozoobentosu …………………………………..
76
4.3.5
Mikrobiologické zkoušky ……………………………………..
76
5.
Souhrn
6.
Použitá literatura

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 5
Seznam příloh:
Příloha č. 1:
Lokalizace jednotlivých oblastí hydrochemického monitoringu – vodní
toky
Příloha č. 2:
Lokalizace jednotlivých oblastí hydrochemického monitoringu – malé
vodní plochy
Příloha č. 3:
Záznamy o odběrech vzorků
Příloha č. 4:
Kompletní přehled výsledků na jednotlivých odběrných profilech
Příloha č. 5:
Kvalitativní určení – fytoplankton
Příloha č. 6:
Kvalitativní určení – zooplankton
Příloha č. 7:
Kvalitativní určení - makrozoobentos

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 6
Seznam použitých zkratek:
AAS/ETA
Atomová absorpční spektrometrie e elektrotermickou atomizací
AES
Atomová emisní spektrometrie
AMA-254
Analyzátor pro stanovení rtuti
BSK- n
Biochemická spotřeba kyslíku po n-dnech
CHSK-Cr
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem
ECOLI
Escherichia coli
ENT
Enterokoky
FC
Termotolerantní koliformní baktérie
GC/FID
Plynová chromatografie s detektorem plamenově ionizačním
GC/MS
Plynová chromatografie s hmotnostním detektorem
HPLC
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
ICP-OES
Emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
KNK
Kyselinová neutralizační kapacita
KTJ
Kolonie tvořící jednotku
NDIR
Blízká infračervená oblast (analyzátor TOC)
NEK
Norma environmentální kvality dle NV č. 401/2015 Sb. příloha č. 2 tab.
1b, 1c
NEK-NPK
Norma environmentální kvality – nejvyšší přípustné koncentrace
NEK-RP
Norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná
hodnota (aritmetický průměr)
NL(105°C)
Nerozpuštěné látky
PAU
Polycyklické aromatické uhlovodíky
PCB
Polychlorované bifenyly
PPV
Přivaděč průmyslové vody (Přivaděč Ohře – Bílina) je
vodní
dílo,
soustava
vodních
kanálů,
potrubí
a
nádrží,
které chrání podkrušnohorské
povrchové
doly
před
povodněmi
z menších
krušnohorských
toků,
zásobuje vodou z řeky
Ohře
průmysl
v oblasti města
Chomutov
a
celoročně přivádí dostatek vody do řeky
Bíliny
RL(105°C)
Rozpuštěné látky (rozpuštěné látky sušené)
RL(550°C), RAS
Rozpuštěné látky žíhané, rozpuštěné anorganické soli
TOC
Celkový organicky vázaný uhlík
ZNK
Zásadová neutralizační kapacita

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 7
1.
Úvod
1.1
Nástin problematiky
V Severočeské hnědouhelné pánvi se v současné době nacházejí čtyři aktivní povrchové doly
ve vlastnictví tří těžebních společností a dva lomy utlumované, které má ve vlastnictví státní podnik
a jejichž závěrečná rekultivace je řešena formou hydrické rekultivace. S hydrickým způsobem
rekultivace zbytkové jámy se podle současných rekultivačních koncepcí uvažuje i na všech čtyřech
aktivních velkolomech. Je to dáno jak ekonomickými, tak báňsko-technickými faktory.
V minulosti byly v podkrušnohorských pánvích realizovány některé hydrické rekultivace
zbytkových jam malolomových lokalit (Matylda a Benedikt na Mostecku, Barbora na Teplicku
apod.), avšak „velká“ jezera, které vznikají zatápěním zbytkových jam velkolomů, se liší nejen
objemem akumulované vody a tudíž i rozdílnými požadavky na kapacitu a kvalitu zdroje
napouštění, ale zásadně odlišné je i chování napuštěného jezera z hlediska stratifikace a cirkulace
jezerní vody, která určuje vývoj její kvality.
Na základě výstupů z předcházejícího projektu VODAMIN, který se zabýval problematikou
důlních a stařinových vod, bylo doporučeno zabývat se celkovou koncepcí budoucího zatápění
zbytkových jam, a to z důvodu absence souhrnného koncepčního řízení hydrickch rekultivací.
Jedním z klíčových předpokladů dlouhodobě udržitelné kvality vody v budoucích jezerech je
zajištění dostatečně kapacitního zdroje kvalitní napouštěcí vody.
Hluboká jezera mají výborné samočistící schopnosti a do určité míry si dovedou poradit i
s přítokem vody se zhoršenou kvalitou, např. charakteru důlních vod. To se potvrdilo i v případě již
napuštěných jezer Barbora, Milada a Most, kdy jezera dosáhla oligotrofie již v průběhu napouštění.
Nepotvrdily se tak obavy z acidifikace jezer ve zbytkových jamách z důvodu nedostatečného
oddělení stařinových vod od vod jezerních. Závažnější problém bude představovat hrozba
eutrofizace a zasolování jezer, což jsou procesy, které se mohou projevit v horizontu několika
desetiletí. Bude tak záležet na výchozí kvalitě vody v jezeře po jeho napuštění. Cílem monitoringu
je proto doplnění poznatků o kvalitě potenciálních zdrojů napouštěcí vody pro budoucí jezera.
V rámci projektu VODAMIN bylo rovněž zjištěno, že na výsypkách po těžbě uhlí existují i
nekontrolované výskyty vod v radě malých vodních útvarů, ať již cíleně založených, nebo
samovolně vzniklých. Z hlediska posílení malého vodního cyklu, schopnosti zadržovat vodu
v krajině nebo zvyšování stanovištní i druhové diverzity mohou tyto nové krajinné prvky hrát
významnou roli.
Na druhou stranu mohou představovat určitá rizika, pokud jsou dotována, nebo přímo jejich
původem jsou výrony mělkých podzemních vod drénovaných z tělesa výsypky. Těleso výsypky
často obsahuje zbytky uhelné hmoty, obsahující sulfidické minerály, např. pyrit. Tyto minerály
podléhají v tělese výsypky biologické a chemické oxidaci, což ovlivňuje drenážní vody. S těmito
procesy je spojen vznik tzv. kyselé důlní drenáže, pro kterou jsou charakteristické nízké hodnoty
pH, vysoký obsah síranů, manganu, železa i těžkých kovů a dalších znečišťujících látek. Proto bylo
dalším cílem monitoringu doplnění poznatků o kvalitě vody ve vybraných drobných vodních
útvarech vzniklých v důsledku báňské činnosti.

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 8
1.2
Předmět plnění veřejné zakázky
1.2.1 Hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality zdrojů pro napouštění zbytkových
jam a pro posouzení potenciálních zdrojů kontaminace
Hydrochemický monitoring zahrnoval odběry a analýzy vzorků povrchových vod na 10
vybraných odběrných místech (viz tab. 1). Jednotlivá odběrná místa reprezentují profily vodních
toků, se kterými je uvažováno jako se zdroji povrchové vody pro napouštění jezer.
Tab. 1:
Odběrná místa vodních toků
Profil č.
Vodní tok
Souřadnice Y
Souřadnice X
1
PPV
817527.380
993306.646
2
Hačka
809057.222
994049.498
3
Bílina
797981.309
985796.168
4
Jiřetínský potok
796120.870
981707.834
5
Přeložka Šramnického a
Černického potoka
796137.380
981724.343
6
Loupnice
795930.123
981768.746
7
Bílina
791622.419
986430.498
8
Bílina
786032.795
987609.495
9
Radčický potok
788167.206
982035.302
10
Lomský potok
787704.964
980868.965
Hydrochemický monitoring byl prováděn od března do prosince 2017 s měsíčním intervalem
odběru vzorků tak, aby byl postihnut celý hydrologický rok. Sledovány byly chemické a
mikrobiologické ukazatele uvedené v tab. 2:
Tab. 2:
Chemické a mikrobiologické ukazatele sledované v povrchových
vodách – vodní toky
Všeobecné ukazatele
t, pH, O
2
, BSK
5
, CHSK
Cr
, TOC, P
celk.
, N
celk.
, N-NO
3
-
, N-NO
2-
,
N-NH
4
+
, RL
105
, RL
550
, NL
105
, Cl
-
, SO
42-
, Mg, Ca
Mikrobiologické ukazatele
ECOLI, ENT, FC
Vybrané prioritní látky
Cd-rozp., Ni-rozp., Pb-rozp., Hg-rozp.
Vybrané specifické
znečišťující látky
Sb, As, Ba, Be, B, Sn, Al, Cr, Co, Mn, Cu, Mo, Se, Ag, V, Zn,
Fe, Suma-PAU, Suma-PCB,
Uhlovodíky C
10
-C
40
Doplňkové chemické
ukazatele
vodivost, Na, K, P-PO
4
3-
, KNK-4,5, KNK-8,3, ZNK-4,5, ZNK-
8,3

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 9
1.2.2 Hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality vody v drobných vodních
útvarech vzniklých v důsledku báňské činnosti
Hydrochemický monitoring zahrnoval odběry a analýzy vzorků povrchových vod na 24
vybraných reprezentativních drobných vodních útvarech situovaných na hnědouhelných výsypkách
v Ústeckém kraji na území bývalých okresů Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Tyto
drobné vodní útvary byly zadavatelem rozděleny do čtyř skupin podle svého původu:
Rekultivační vodní nádrže
Vodní plochy vzniklé na neupraveném výsypkovém terénu
Vodní plochy vzniklé samovolně v rekultivovaném území
Vodní plochy vzniklé při patě výsypky
Hydrochemický monitoring byl prováděn od března do prosince 2017 s měsíčním intervalem
odběru vzorků tak, aby byl postihnut celý hydrologický rok. Sledovány byly chemické,
mikrobiologické a hydrobiologické ukazatele uvedené v tab. 3:
Tab. 3:
Chemické, mikrobiologické a hydrobiologické ukazatele sledované
v povrchových vodách drobných vodních útvarů
Všeobecné ukazatele
t, pH, O
2
, BSK
5
, CHSK
Cr
, TOC, P
celk.
, N
celk.
, N-NO
3
-
, N-NO
2-
, N-
NH
4
+
, RL
105
, RL
550
, NL
105
, Cl
-
, SO
42-
, Mg, Ca
Mikrobiologické
ukazatele
ECOLI, ENT, FC
Vybrané prioritní
látky
Cd-rozp., Ni-rozp., Pb-rozp., Hg-rozp.
Vybrané specifické
znečišťující látky
Sb, As, Ba, Be, B, Sn, Al, Cr, Co, Mn, Cu, Mo, Se, Ag, V, Zn, Fe,
Suma-PAU, Suma-PCB,
Uhlovodíky C
10
-C
40
Doplňkové chemické
ukazatele
vodivost, Na, K, P-PO
4
3-
, KNK-4,5, KNK-8,3, ZNK-4,5, ZNK-8,3
Biologické ukazatele
chlorofyl-a, zooplankton, fytoplankton, makrozoobentos
Seznam a souřadnice odběrných míst jsou uvedeny v tabulce č. 4.

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 10
Tab. 4:
Seznam a souřadnice odběrných míst – malé vodní plochy
A. Rekultivační vodní nádrže
souřadnice X
souřadnice Y
A.1. Hetov na Radovesické výsypce
777 928
988 293
A.2. Syčivka na Radovesické výsypce
778 846
987 074
A.3. Merkur V
817 142
998 364
A.4. Prunéřov VII
818 268
996 414
A.5. Vršany II. etapa vnitřní výsypka
797 525
991 884
A.6. Slatinická výsypka IV. etapa
793 940
991 027
B. Vodní plochy vzniklé na neupraveném výsypkovém
povrchu
souřadnice X
souřadnice Y
B.1. Radovesice sever
777 161
986 242
B.2. Radovesice jih
777 178
987 763
B.3. vnitřní výsypka DJŠ 13. část
801 288
988 432
B.4. Hornojiřetínská výsypka I. etapa
793 653
980 342
B.5. Kopistská výsypka II. etapa
792 481
985 046
B.6. Růžodolská výsypka u Pluta
791 101
980 473
C. Vodní plochy vzniklé samovolně v rekultivovaném
území
souřadnice X
souřadnice Y
C.1. Merkur VIII
815 750
997 580
C.2. Prunéřov VIII
818 894
995 438
C.3. výsypka Obránců míru V. etapa
796 004
985 027
C.4. Hornojiřetínská výsypka III. etapa
793 745
980 123
C.5. vnitřní výsypka DJŠ 11. část
800 724
987 872
C.6. Růžodolská výsypka Z a JV svahy
791 931
980 418
D. Vodní plochy vzniklé při patě výsypky
souřadnice X
souřadnice Y
D.1. výsypka Obránců míru (IV. etapa)
794 286
983 969
D.2. výsypka Pokrok (XI. etapa)
786 216
978 991
D.3. Radovesická výsypka (Štěpánov)
775 448
988 428
D.4. Hornojiřetínská výsypka
795 682
981 773
D.5. Kopistská výsypka
792 156
985 405
D.6. Růžodolská výsypka
790 109
982 258

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 11
2.
Údaje o zájmovém území
2.1
Geografické vymezení území
Zájmová oblast leží v Ústeckém kraji na území bývalých okresů Chomutov, Most, Teplice a
Ústí nad Labem. Odběrná místa vodních toků, jsou vyznačena na obr. č. 1, odběrná místa malých
vodních útvarů na obr. č. 2:
Obr. č. 1:
Lokalizace odběrných míst vodních toků
1
2
3
4,5,6
7
8
9
10

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 12
Obr. 2:
Lokalizace odběrných míst malých vodních ploch
2.2
Přírodní poměry zájmového území
2.2.1 Geomorfologické a klimatické poměry
Z morfologického hlediska (Demek et al., 2006) spadá území do geomorfologické provincie
Česká vysočina, Krušnohorská subprovincie, Podkrušnohorská oblast, Mostecká pánev.
Mostecká pánev je geomorfologický celek a zároveň nejvýchodnější ze tří krušnohorských pánví
protažená ve směru SZ – JV v délce zhruba 80 km. Sousedí na severu s
Krušnými
horami,
na
severovýchodě s
Děčínskou
vrchovinou,
na východě s
Českým
středohořím,
na jihovýchodě s
Dolnooharskou tabulí, na jihu s Rakovnickou pahorkatinou a na západě s
Doupovskými
horami.
Plocha 1 105 km
2
, střední výška 272,1 m, nejvyšším bodem je bezejmenná kóta (460 m).
Tato pánev je nejvýznamnější oblastí těžby hnědého uhlí v ČR, což se silně podepsalo na jejím
vzhledu a kvalitě životního prostředí. Tento celek je odvodňován Labem a jejími přítoky (Bílina,
Ohře).
Mostecká pánev je geomorfologicky členěna do dvou podcelků – Žatecké pánve a Chomutovsko
- teplické pánve. Chomutovsko - teplickou pánev, ve které leží zájmové území, tvoří okrsky:
Klášterecká kotlina, Březenská pánev, Údlická kotlina, Jirkovská pánev, Komořanská kotlina,
Duchcovská pánev, Chabařovická pánev a Libouchecká brázda. Chabařovická pánev zahrnuje dva
podokrsky – Ústeckou a Teplickou pánev.
Podle Quittovy klasifikace klimatických oblastí (Quitt, 1971), leží větší část lokality v teplé
podoblasti T2, obklopené směrem k horám mírně teplou podoblastí MT11. S nadmořskou výškou
přechází klima v drsnější, vrcholové partie Krušných hor spadají do chladné podoblasti CH6 až
CH7. Parametry těchto klimatických oblastí jsou uvedeny v následující tabulce:

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 13
Tab. 5:
Klimatické charakteristiky oblastí T2, MT11, CH6 (Quitt, 1971)
Klimatický parametr
Oblast T2
Oblast MT11
Oblast CH6
Počet letních dnů
50 - 60
40 - 50
10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C
160 - 170
140 - 160
120 - 140
Počet mrazových dnů
100 - 110
110 - 130
140 - 160
Počet ledových dnů
30 - 40
30 - 40
60 - 70
Průměrná teplota v lednu (°C)
-2 až -3
-2 až -3
-4 až -5
Průměrná teplota v dubnu (°C)
8 - 9
7 - 8
2 - 4
Průměrná teplota v červenci (°C)
18 - 19
17 - 18
14 - 15
Průměrná teplota v říjnu (°C)
7 - 9
7 - 8
5 - 6
Počet dnů se srážkami >1 mm
90 - 100
90 - 100
140 - 160
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)
350 - 400
350 - 400
600 - 700
Srážkový úhrn v zimním období (mm)
200 - 300
200 - 250
400 - 500
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
40 - 50
50 - 60
120 - 140
Počet dnů s oblačností větší než 80 %
120 - 140
120 - 150
150 - 160
Počet dnů s oblačností menší než 20 %
40 - 50
40 - 50
40 - 50
2.2.2 Geologické poměry
Mostecká pánev představuje relikt třetihorní sedimentární pánve, jejíž vyplňování
sedimentárním materiálem spadá převážně do období miocénu. V době před 22 až 17 miliony let se v
této pánvi nakupilo až 500 metrů jílů, písků a organické hmoty. Na většině plochy pánve je vyvinuta
hnědouhelná sloj, vzniklá z vrstev rašeliny ukládaných v třetihorním močále. V místech, kde do
močálu ústily řeky napájející tento močál vodou, bylo usazování rašeliny potlačováno usazováním
jílu a písku. V těchto místech je sloj zcela nahrazena říčními nebo deltovými usazeninami nebo
rozštěpena na několik lávek. Podle projevu těchto vlivů na profil sloje je mostecká pánev členěna na
několik částí. Největším vlivem přínosu písku a jílu byla postižena oblast žatecké delty. V ostatních
oblastech se vyvinula víceméně souvislá hnědouhelná sloj o mocnosti 25 – 45 m. Výchoz uhelné
sloje nebo jejích ekvivalentů na povrch v současné době vymezuje plochu pánve. Rozloha dnešních
zbytků mostecké pánve činí 870 km
2
. Nejhlubší částí pánve je tzv. centrální oblast mezi městy
Litvínov, Osek, Duchcov a obcemi Lom a Mariánské Radčice.
Nejhlubší podloží pánve je budováno především proterozoickými rulami krušnohorského
krystalinika, v teplické oblasti tělesem paleoryolitu karbonského stáří, značná podloží na Žatecku je
tvořena permokarbonskými písčitojílovitými sedimenty. Na těchto horninách navíc na velkých
plochách spočívají až dvousetmetrové usazeniny křídového moře - slínovce a pískovce.

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 14
2.2.3 Hydrogeologické poměry
Během oligocénu se v mostecké pánvi usazovaly zejména písky, pískovce a křemence. Zmíněné
horniny se vyznačují průlinovou, puklinovou propustností nebo souběžnou propustností obojího
druhu. Jílovité horniny, tufy a tufity tvoří nepropustné vrstvy. Oligocenní horniny tvoří více či méně
souvislý obzor podzemní vody, ovšem nejsou rozšířeny v celém rozsahu pánve. S oligocénem se
často spojují denudační zbytky křídy, které rovněž tvoří propustné vrstvy. Jedná se hlavně o
cenomanské pískovce s průlinovou a puklinovou propustností a turonské slínovce a vápnité slíny
s krasovou vodou. O. Hynie označil tyto vrstvy jako bazální propustný obzor pánve (Hynie, 1961).
Těžba uhlí výrazně zasáhla do místního systému podzemních vod, narušuje vodotěsnost
miocenní výplně pánve, ta se stává propustnou, hlavně zálomovými trhlinami nad hlubinně
vydobytými slojemi. Podložní tlaková voda způsobuje náhlé průvaly v těžebních prostorech. Dále v
důsledku těžby a odvodňování důlních děl došlo k výraznému zrychlení oběhu podzemních vod
(Hynie, 1961).
Dalším negativním dopadem těžby na oběh podzemních vod je změna reliéfu. Ta ovlivňuje
především infiltraci vody, popřípadě i její pohyb v horninovém prostředí. Z vytěženého materiálu na
povrchu vznikají odvaly, haldy nebo výsypky. Mají-li tyto útvary větší mocnost, mohou způsobit
omezení infiltrace srážkové vody z povrchu, obzvláště jsou-li tvořeny nepropustnými zeminami.
Také zvýšené zatížení podloží antropogenních útvarů může vézt ke snížení propustnosti a někdy i
vzestupu hladiny podzemní vody. Poklesy poddolovaných území nebo povrchová těžba mohou
způsobit vnik malých útvarů povrchových vod.
2.2.4 Hydrologické poměry
Zájmová oblast náleží do povodí Labe. Leží na území hydrogeologických rajónů 2131
Mostecká pánev – severní část, 2132 Mostecká pánev – jižní část a 6133 Teplický ryolit. Největší
část zájmového území leží v hydrologickém povodí 3. řádu 1-14-01 Bílina, částečně zasahuje do
povodí 3. řádu 1-13-03 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku a Chomutovka.
Bílina -
Hydrolog. pořadí 1-14-01-001
Pramení v Krušných horách v nadm.v. 823 m n.m.
Délka toku 81,96 km
Plocha povodí 1082,47 km
2
Levostranný přítok Labe, do kterého se vlévá v Ústí nad Labem
Jiřetínský potok
Pramení v Krušných horách (Mikulovice)
Délka toku 7 km
Plocha povodí 25,7 km
2
Vlévá se do potoka Loupnice
Přeložka Šramnického a Černického potoka
Přeložka potoků stékajících z úpatí Krušných hor vybudovaná
v důsledku těžby uhlí v Lomu ČSA
Vlévá se do Jiřetínského potoka
Loupnice
Hydrolog. pořadí 1-14-01-016

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 15
Pramení v Krušných horách v nadm.v. 781 m n.m.
Délka toku 12 km, částečně protéká v podzemí (umělé koryto)
Vlévá se do Bíliny
Radčický potok
Hydrolog. pořadí 1-14-01-052
Pramení v Krušných horách (868 m n.m.)
Délka toku 7 km
Původně se vléval do Bíliny, po přeložení do Loučenského potoka
Lomský potok
Hydrolog. pořadí 1-14-01-061/3
Pramení v Krušných horách (831,6 m n.m.)
Délka toku 7,7 km
Vlévá se do Radčického potoka u obce Lom
Hačka
Hydrolog. pořadí 1-13-03-115
Pramení v Krušných horách (615 m n.m.)
Délka toku 14,6 km, plocha povodí 29,1 km
2
Vlévá se do Chomutovky
PPV
vodní dílo – délka 33,8 km od města Klášterec m. Ohří až po Jirkov
Čerpání vody z Ohře, zaústění do Bíliny
3.
Metodika monitoringu
3.1
Odběry a měření fyzikálně chemických parametrů povrchových vod
Vzorky vody z vodních toků byly odebírány ručním odběrákem na teleskopické tyči. Pro odběr
vzorků vody z malých vodních útvarů bylo kromě ručního odběráku používáno ponorné čerpadlo
GIGANT. Odebrané dílčí podíly byly homogenizovány ve směšovací nádobě, ze které byly plněny
vzorkovnice.
Materiálem vzorkovnic bylo sklo i plasty, podle druhu následných analýz. S druhem
následných analýz souvisel i způsob konzervace vzorků. Počet vzorkovnic, jejich materiál a
konzervace vzorků jsou popsány v plánech vzorkování a záznamech o odběru vzorků.
Odebrané vzorky byly označeny štítkem, na kterém byla uvedena lokalita, označení vzorku a
jméno vzorkaře. Vzorkovnice byly uzavřeny uzávěrem, chráněným z vnitřní strany teflonovou fólií
a umístěny v chladicím boxu (2 – 5°C), ve kterém byly přepravovány do laboratoře.
Do laboratoře byly vzorky předávány s předávacím protokolem a záznamem o odběru vzorků,
který obsahoval název zakázky, název lokality, důvod odběru vzorků, označení vzorku, název
vodního útvaru, místo – polohu odběru vzorku, bod odběru, vzhled a stav vodního útvaru, vzhled
vzorku, druh použitého vzorkovacího zařízení, terénní měřidla, výsledek terénních měření,
konzervace vzorku, způsob uložení vzorků a dopravu, jméno osoby zodpovědné za odběr, uložení,
přepravu vzorků a jejich předání do laboratoře. Kopie záznamů o odběru vzorků tvoří přílohu č. 3.
Na místě odběru byly měřeny hodnoty pH, teplota vzorků a koncentrace rozpuštěného kyslíku.

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 16
3.2
Odběry vzorků pro stanovení hydrobiologických parametrů
Hydrobiologická stanovení byla prováděna na 24 odběrných profilech drobných vodních
útvarů. Při každém odběrovém cyklu byly odebírány vzorky na stanovení fytoplanktonu,
zooplanktonu a chlorofylu-a. Při odběrech v dubnu a srpnu byly navíc odebírány vzorky pro
stanovení makrozoobentosu. Odběr vzorků pro stanovení makrozoobentosu, včetně jejich
zpracování, stanovení a vyhodnocení výsledků prováděli subdodavatelsky pracovníci Výzkumného
ústavu vodohospodářského TGM, v.v.i., se sídlem Podbabská 30, 160 00 Praha 6, pobočka Brno,
Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno – Královo Pole.
3.3
Laboratorní analýzy – chemické a fyzikálně chemické zkoušky
Všechny laboratorní chemické a fyzikálně chemické zkoušky byly provedeny ve zkušební
laboratoři č. 1012 BIOANALYTIKA CZ, akreditované Českým institutem pro akreditaci dle ČSN
EN ISO/IEC 17025:2005. Pro všechny požadované zkoušky má laboratoř platnou akreditaci.
Přehled provedených zkoušek včetně principů zkušebních metod je uveden v tabulkách č. 5 až 9.
Tab. 6: Všeobecné ukazatele
Ukazatel
Zkratka
Četnost vzorkování
Princip metody stanovení
Vodní toky
Malé vodní
plochy
Teplota vody
t
V každém
cyklu
V každém
cyklu
Měření na místě odběru
Reakce vody (pH)
pH
Přímá potenciometrie na místě
Nasycení vody kyslíkem
O2
Luminiscenční sondou na místě
Biochemická spotřeba
kyslíku
BSK-5
Stanovení kyslíku luminiscenční
sondou po 5-denní inkubaci
s potlačením nitrifikace
Chemická spotřeba
kyslíku
CHSK-
Cr
Spektrofotometrie
(semimikrometoda)
Celkový organický uhlík
TOC
Analyzátor NDIR
Celkový fosfor
P-celk.
Spektrofotometrie po mineralizaci
Celkový dusík
N-celk.
Spektrofotometrie po mineralizaci
Dusičnanový dusík
N-NO
3
-
Spektrofotometrie
Dusitanový dusík
N-NO
2
-
Amoniakální dusík
N-NH
4
+
Rozpuštěné látky sušené
RL 105
Rozpuštěné látky žíhané
RL 550
Gravimetrie
Nerozpuštěné látky
NL 105
Chloridy
Cl
-
Odměrné stanovení
Sírany
SO
4
2-
Hořčík
Mg
AAS
Vápník
Ca

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 17
Tab. 7:
Mikrobiologické ukazatele
Ukazatel
Zkratka
Četnost vzorkování
Metoda stanovení
Vodní toky
Malé vodní
plochy
Escherichia coli
ECOLI
V každém
cyklu
V každém
cyklu
ČSN EN ISO 9308-1:2015
Intestinální (střevní)
enterokoky
ENT
ČSN EN ISO 7899-2
Termotolerantní (fekální)
koliformní baktérie
FC
ČSN 75 7835
Tab. 8:
Vybrané prioritní látky
Ukazatel
Zkratka
Četnost vzorkování
Princip metody stanovení
Vodní toky
Malé vodní
plochy
Kadmium a jeho
sloučeniny - rozpuštěné
Cd-rozp.
4 x
Březen
Červen
Září
Prosinec
2 x
Březen
Září
ICP/OES
Nikl a jeho sloučeniny -
rozpuštěné
Ni-rozp.
Olovo a jeho sloučeniny -
rozpuštěné
Pb-rozp.
Rtuť a její sloučeniny -
rozpuštěné
Hg-rozp.
AMA-254
Tab. 9:
Vybrané specifické znečišťující látky
Ukazatel
Zkratka
Četnost vzorkování
Princip metody stanovení
Vodní toky
Malé vodní
plochy
Antimon
Sb
4 x
Březen
Červen
Září
Prosinec
2 x
Březen
Září
AAS/ETA
Selen
Se
Baryum
Ba
ICP/OES
Berylium
Be
Bor
B
Cín
Sn
Hliník
Al
Chrom
Cr
Kobalt
Co
Zinek
Zn
Měď
Cu
Molybden
Mo
Arsen
As
Stříbro
Ag
Vanad
V
Mangan
Mn
V každém
cyklu
V každém
Železo
Fe
cyklu

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 18
Tab. 9 - pokračování
Suma polycyklických
aromatických uhlovodíků
S-PAU
4 x
Březen
Červen
Září
Prosinec
2 x
Březen
Září
HPLC s fluorescenční
detekcí
Suma polychlorovaných
bifenylů
S-PCB
GC/MS
Uhlovodíky C
10
- C
40
C
10
-C
40
GC/FID
Tab. 10:
Doplňující chemické ukazatele
Ukazatel
Zkratka
Četnost vzorkování
Princip metody stanovení
Vodní toky
Malé vodní
plochy
Vodivost 25
V každém
cyklu
V každém
cyklu
Přímá konduktometrie
Sodík
Na
AES
Draslík
K
Fosforečnanový fosfor
P-PO
4
3-
Spektrofotometrie
Kyselinová neutralizační
kapacita
KNK4,5
Odměrné stanovení
Kyselinová neutralizační
kapacita
KNK8,3
Zásadová neutralizační
kapacita
ZNK4,5
Zásadová neutralizační
kapacita
ZNK8,3
3.4
Stanovení biologických ukazatelů
Odběr vzorků pro stanovení chlorofylu-a, fytoplanktonu a zooplanktonu prováděli pracovníci
zkušební laboratoře BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Stanovení fytoplanktonu a zooplanktonu bylo
provedeno v hydrobiologických laboratořích Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM (dále
VÚV TGM), Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6. Stanovení makrozoobentosu včetně odběru
vzorků prováděli pracovníci VÚV TGM, pobočka Brno, Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno –
Královo Pole. Četnost, rozsah a metoda hydrobiologických analýz je uvedena v tab. 10:

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 19
Tab. 11:
Biologické ukazatele
Ukazatel
Četnost vzorkování
Metoda stanovení
Vodní toky
Malé vodní
plochy
Chlorofyl-a
Neprovádělo
se
V každém
cyklu
ČSN ISO 10260
Fytoplankton
ČSN EN 15204 (75 7718) Jakost vod – Návod
pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní
mikroskopie (metoda podle Utermöhla), 2007.
Komárková J. (2006): Metodika odběru a
zpracování vzorků fytoplanktonu stojatých vod –
MŽP ČR.
Zooplankton
Přikryl I.: Metodika odběru a zpracování vzorků
zooplanktonu stojatých vod. MŽP ČR, 2006
ČSN EN 15110 (757702): Jakost vod – Návod
pro odběr vzorků zooplanktonu ze stojatých vod.
2007
ČSN 75 7712: Kvalita vod – Biologický rozbor –
Stanovení biosestonu. 2013
Makrozoobentos
2 x
Duben
Srpen
ČSN 75 7714 Kvalita vod – Biologický rozbor –
Stanovení bentosu
ČSN 75 7701
Jakost vod - Metodika odběru a
zpracování vzorků makrozoobentosu metodou
PERLA.

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 20
4.
Výsledky monitoringu a jejich vyhodnocení
Kompletní tabulkové přehledy výsledků laboratorních analýz povrchových vod na jednotlivých
odběrných profilech jsou z důvodu rozsáhlosti obsaženy v příloze č. 4.
4.1
Základní zhodnocení monitorovacích profilů
4.1.1
Vodní toky
V této kapitole jsou shrnuty výsledky laboratorních analýz a fyzikálně chemických měření
povrchových vod ve vodních tocích, se kterými je uvažováno jako s potenciálními zdroji vody pro
napouštění budoucích jezer.
Odběrový profil PV-1 (PPV)
Povrchová voda z přivaděče PPV vykazovala po celé monitorovací období stálou
kvalitu, vhodnou pro zamýšlený účel. Voda má nízký obsah rozpuštěných látek
(maximum naměřeno v červenci 149 mg/l, minimum v prosinci, 79 mg/l), obsah
anorganických solí max. 89 mg/l. Hodnota pH kolísala v rozmezí 6,8 (březen) až 8,3
(prosinec). Obsah organických látek, vyjádřený jako CHSK-Cr nepřevýšil v žádném
monitorovacím cyklu hodnotu 12 mg/l. Podle pětistupňové škály tvrdosti (NV č.
401/2015 Sb., příloha č. 3, tab. 1b) je povrchová voda zařazena do třídy 1 (max.
koncentrace CaCO
3
≤ 40 mg/l). V žádném odebraném vzorku z tohoto profilu nebyly
identifikovány žádné specifické znečišťující látky ani vybrané prioritní
kontaminanty. Souhrnný přehled výsledků z tohoto profilu je uveden v příloze 4, tab.
4.1.
Odběrový profil PV-2 (Hačka)
Kvalita povrchové vody z tohoto profilu vykazuje velké rozdíly v průběhu
monitorovacího období. Průměrný obsah rozpuštěných látek na začátku
monitorovacího období v březnu a potom období od července do listopadu byl 350
mg/l. V dubnu bylo naměřená koncentrace rozpuštěných látek 1010 mg/l a tato
hodnota se zvyšovala až na 2940 mg/l v červnu. S tím koreluje i koncentrace síranů,
které v červnu dosáhly maximální koncentrace 1620 mg/l. Další výrazná změna
koncentrací rozpuštěných látek, rozpuštěných anorganických solí a síranů byla
zaznamenána v prosinci. Voda na tomto odběrném profilu má neutrální až slabě
alkalickou reakci (pH 7,4 – 8,0). Průměrný obsah organických látek, vyjádřený jako
CHSK-Cr, byl 13 mg/l, maximální zjištěná hodnota byla 24 mg/l v březnu. V jarním
období (březen – červen) byly zjištěny zvýšené koncentrace celkového dusíku a
fosforu, což by mohlo mít souvislost s agrochemickými aktivitami v okolí. Podle
pětistupňové škály tvrdosti (NV č. 401/2015 Sb., příloha č. 3, tab. 1b) je povrchová
voda zařazena do třídy 5 (max. koncentrace CaCO
3
≥ 200 mg/l). Pokud jde o
specifické znečišťující látky a vybrané prioritní kontaminanty, bylo zjištěno
překročení limitních hodnot dle NV č. 401/2015 Sb. v ukazateli železo (1x
v monitorovacím období), bór (1x), Hg (1x) a uhlovodíky C
10
– C
40
. Souhrnný
přehled výsledků z tohoto profilu je uveden v příloze 4, tab. 4.2.

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 21
Odběrový profil PV-3 (Bílina)
Tento odběrový profil na řece Bílině leží před městem Most. Voda na tomto profilu
vykazuje obsah rozpuštěných látek v rozmezí 180 – 380 mg/l, bez výrazných změn.
Obsah síranů max. 145 mg/l byl zjištěn v srpnu. Voda na tomto odběrném profilu má
neutrální až slabě alkalickou reakci (pH 7,0 až 8,6). Obsah organických látek byl do
23 mg/l kromě srpna, kdy bylo naměřeno 49 mg/l. V tomto měsíci byla zjištěna
rovněž nejvyšší koncentrace TOC. V srpnu, říjnu a listopadu byly naměřeny zvýšené
koncentrace celkového dusíku, většinou ve formě dusičnanového dusíku. Podle
pětistupňové škály tvrdosti (NV č. 401/2015 Sb., příloha č. 3, tab. 1b) je povrchová
voda zařazena do třídy 3 (koncentrace CaCO
3
50 - 100 mg/l). Pokud jde o specifické
znečišťující látky a vybrané prioritní kontaminanty, byly zjištěny zvýšené
koncentrace železa a manganu v září. Souhrnný přehled výsledků z tohoto profilu je
uveden v příloze 4, tab. 4.3.
Odběrový profil PV-4 (Jiřetínský potok)
Průměrný obsah rozpuštěných látek v povrchové vodě je na tomto profilu 225 mg/l.
Koncentrace síranů byla po většinu monitorovacího cyklu pod 100 mg/l. Reakce
vody je neutrální až mírně alkalická (pH 7,3 – 8,1), obsah organických látek nízký.
Při červnovém odběru byl ojediněle zjištěn zvýšený obsah amoniakálního a
dusitanového dusíku a celkového fosforu. Podle pětistupňové škály tvrdosti (NV č.
401/2015 Sb., příloha č. 3, tab. 1b) je povrchová voda zařazena do třídy 3
(koncentrace CaCO
3
50 - 100 mg/l). Pokud jde o specifické znečišťující látky a
vybrané prioritní kontaminanty, byly ojediněle zjištěny zvýšené koncentrace
rozpuštěného kadmia (březen) a zinku (prosinec). Souhrnný přehled výsledků
z tohoto profilu je uveden v příloze 4, tab. 4.4
Odběrový profil PV-5 (Přeložka Šramnického a Černického potoka)
Povrchová voda na tomto odběrovém místě má obsah rozpuštěných látek do max.
200 mg/l, sírany do 80 mg/l, což jsou hodnoty, vyhovující pro pitnou vodu. Reakce
vody je neutrální až mírně alkalická (pH 7,4 – 8,2), obsah organických látek nízký.
Hodnoty koncentrací celkového dusíku a celkového fosforu byly po celou dobu
monitoringu nízké. Podle pětistupňové škály tvrdosti (NV č. 401/2015 Sb., příloha č.
3, tab. 1b) je povrchová voda zařazena do třídy 2 (koncentrace CaCO
3
40 - 50 mg/l).
Pokud jde o specifické znečišťující látky a vybrané prioritní kontaminanty, byly
ojediněle zjištěny zvýšené koncentrace rozpuštěného kadmia (březen), mědi
(prosinec) a zinku (prosinec). Souhrnný přehled výsledků z tohoto profilu je uveden
v příloze 4, tab. 4.5.
Odběrový profil PV-6 (Loupnice)
Povrchová voda na tomto odběrovém místě je středně mineralizovaná (Pitter, 2009)
(max. obsah rozpuštěných látek 280 mg/l, průměrný obsah RL) sírany do 70 mg/l.
Reakce vody je neutrální až mírně alkalická (pH 7,4 – 8,2), obsah organických látek
nízký. V srpnu byly zaznamenány zvýšené obsahy celkového dusíku i všech jeho
anorganických forem (N-NO3, N-NO2, N-NH4). Zvýšené koncentrace celkového
fosforu byly zjištěny od června do listopadu, maximální koncentrace 1,48 mg/l byla
naměřena rovněž v srpnu. Ačkoliv nedošlo k překročení přípustných hodnot
mikrobiálního znečištění, byly v srpnu zaznamenány 5 - 20 x vyšší počty
sledovaných mikroorganismů, než po zbytek monitorovacího cyklu. Podle
pětistupňové škály tvrdosti (NV č. 401/2015 Sb., příloha č. 3, tab. 1b) je povrchová

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 22
voda zařazena do třídy 3 (koncentrace CaCO
3
50 - 100 mg/l). Pokud jde o specifické
znečišťující látky a vybrané prioritní kontaminanty, byly zjištěny zvýšené
koncentrace železa (červen), mědi (prosinec) a zinku (prosinec) a rtuti (září).
Souhrnný přehled výsledků z tohoto profilu je uveden v příloze 4, tab. 4.6.
Odběrový profil PV-7 (Bílina)
Tento odběrový profil na řece Bílině je situován v blízkosti města Most. Voda na
tomto profilu vykazuje zvýšené hodnoty mineralizace (Pitter, 2009). Průměrná
koncentrace síranů je 228 mg/l, maximální hodnota 421 mg/l (srpen). Reakce vody je
neutrální až slabě alkalická (pH 7,2 – 8,0), průměrná koncentrace organických látek
vyjádřená jako CHSK-Cr je 21 mg/l. Ve všech odběrových cyklech byly
zaznamenány zvýšené koncentrace amoniakálního (N-NH4) a dusitanového (N-
NO2) dusíku. Rovněž hodnoty celkového fosforu jsou na tomto profilu zvýšené, což
by mohlo být způsobeno antropogenní činností. Podle pětistupňové škály tvrdosti
(NV č. 401/2015 Sb., příloha č. 3, tab. 1b) je povrchová voda zařazena do třídy 4
(koncentrace CaCO
3
100 - 200 mg/l). Pokud jde o specifické znečišťující látky a
vybrané prioritní kontaminanty, byly zjištěny zvýšené koncentrace železa (březen,
prosinec), vanadu (červen) a rtuti (září, prosinec). Souhrnný přehled výsledků
z tohoto profilu je uveden v příloze 4, tab. 4.7.
Odběrový profil PV-8 (Bílina)
Tento odběrový profil na Bílině je situován za městem Most, mezi obcemi Obrnice a
Želenice. V obci Obrnice se do Bíliny vlévá pravostranný přítok Srpina. Stejně jako
na předchozím odběrném profilu vykazuje povrchová voda zvýšené hodnoty
mineralizace (max. koncentrace rozpuštěných látek 951 mg/l), maximální
koncentrace síranů 433 mg/l. Reakce vody je neutrální až slabě alkalická (pH 7,2 –
7,9), průměrná koncentrace organických látek, vyjádřená jako CHSK-Cr je 25 mg/l.
Vyšší hodnoty CHSK-Cr byly zaznamenány v říjnu a listopadu (35 resp. 49 mg/l). V
listopadu byly rovněž zaznamenány nejvyšší hodnoty celkového dusíku a jeho
anorganických forem a celkového fosforu. Koncentrace fosforu byly zvýšené po
většinu monitorovacího cyklu (9 odběrů z 10). Podle pětistupňové škály tvrdosti (NV
č. 401/2015 Sb., příloha č. 3, tab. 1b) je povrchová voda zařazena do třídy 4
(koncentrace CaCO
3
100 - 200 mg/l). Pokud jde o specifické znečišťující látky a
vybrané prioritní kontaminanty, byly zjištěny zvýšené koncentrace železa ve 3
odběrových cyklech (červen, listopad, prosinec), vanadu ve dvou odběrech (březen,
červen), bóru ve dvou odběrech (červen, září), manganu a rtuti při jednou odběru.
Souhrnný přehled výsledků z tohoto profilu je uveden v příloze 4, tab. 4.8.
Odběrový profil PV-9 (Radčický potok)
Povrchová voda na tomto odběrovém profilu vykazuje zvýšené hodnoty mineralizace
(max. koncentrace rozpuštěných látek 949 mg/l), maximální koncentrace síranů 401
mg/l. Reakce vody je neutrální až mírně alkalická (pH 7,0 až 8,2). Průměrná
koncentrace organických látek, vyjádřená jako CHSK-Cr je 29 mg/l, max. hodnota
53 mg/l byla naměřena v prosinci. Ve všech monitorovacích cyklech byly naměřeny
zvýšené koncentrace celkového fosforu, ve většině cyklů i hodnoty celkového dusíku
včetně jeho anorganických forem. Podle pětistupňové škály tvrdosti (NV č. 401/2015
Sb., příloha č. 3, tab. 1b) je povrchová voda zařazena do třídy 5 (koncentrace
CaCO
3
nad 200 mg/l). Pokud jde o specifické znečišťující látky a vybrané prioritní
kontaminanty, na tomto odběrovém místě bylo nejčastěji ze všech profilů

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 23
zaznamenáno překročení limitní hodnoty pro mangan. Dále byly limitní hodnoty dle
NV č. 401/2015 Sb. překročeny v ukazateli železo (1x), měď (1x) a rtuť (1x).
Souhrnný přehled výsledků z tohoto profilu je uveden v příloze 4, tab. 4.9.
Odběrový profil PV-10 (Lomský potok)
Na tomto odběrovém profilu bylo v průběhu monitoringu posunuto odběrné místo až
nad rozdělovací objekt nad přeložkou Loučenského potoka, protože na původně
určeném místě nebyla od května voda. Proto jsou výsledky prvních dvou odběrů
odlišné od zbytku monitorovacího období. Voda na tomto novém odběrném místě je
slabě mineralizovaná (obsah rozpuštěných látek 89 – 102 mg/l) s nízkým obsahem
organických látek (max. hodnota CHSK-Cr 16 mg/l). Hodnoty anorganických forem
dusíku byly velmi nízké, pohybovaly se na úrovni meze stanovitelnosti metody.
Maximální naměřená hodnota celkového dusíku byla 1,58 mg/l. Koncentrace
celkového fosforu byla rovněž velmi nízké, maximální naměřená hodnota byla 0,058
mg/l. Podle pětistupňové škály tvrdosti (NV č. 401/2015 Sb., příloha č. 3, tab. 1b) je
povrchová voda zařazena do třídy 2 (koncentrace CaCO
3
40 - 50 mg/l). Pokud jde o
specifické znečišťující látky a vybrané prioritní kontaminanty, v červnovém
odběrovém cyklu byly zjištěny uhlovodíky C
10
– C
40
v koncentraci 0,192 mg/l a
v prosinci byl detekován benzo/ghi/perylen, látka ze skupiny polycyklických
aromatických uhlovodíků. Souhrnný přehled výsledků z tohoto profilu je uveden
v příloze 4, tab. 4.10.
4.1.2 Malé vodní útvary
V této kapitole jsou shrnuty výsledky laboratorních analýz a fyzikálně chemických měření
povrchových vod v malých vodních útvarech vzniklých v důsledku báňské činnosti. Tyto drobné
vodní útvary byly zadavatelem rozděleny do čtyř skupin podle svého původu.
Mapy, zobrazující umístění těchto odběrných míst a jejich fotografie jsou obsahem přílohy č 2.,
kompletní přehled výsledků pro jednotlivé odběrné profily je uveden v příloze č. 4, tab. 4.11 až
4.34.
Rekultivační vodní nádrže – odběrové profily A-1 až A-6
Voda těchto vodních útvarů má průměrný obsah rozpuštěných látek 500 – 3000 mg/l,
jedná se tedy o vodu se zvýšenou až velmi vysokou mineralizací. Je slabě alkalická,
průměrné hodnoty pH byly zaznamenány v rozmezí 7,8 až 8,2. Neutralizační kapacita vody
nevykazuje během monitorovacího období výrazné změny. Obsah organických látek,
vyjádřený jako CHSK-Cr, dosahoval nejvyšších průměrných hodnot na profilu A-6, stejně
jako zjištěné hodnoty TOC. Maximální hodnota CHSK-Cr 100 mg/l byla naměřena na
profilu A-3.
Na profilech A-3 a A-4 byly v jarním období zjištěny koncentrace celkového dusíku
nad 10 mg/l, při dalším sledování jejich koncentrace poklesly na 2 – 3 mg/l. Jednalo se o
dusík v převážně dusičnanové formě. Amoniakální dusík byl na těchto profilech detekován
od srpna, kdy jeho koncentrace postupně narůstaly až na cca 0,5 mg/l.
Koncentrace fosforu na těchto odběrových místech byla velmi nízká, ve všech
případech nižší, než 0,1 mg/l. Podle pětistupňové škály tvrdosti (NV č. 401/2015 Sb.,
příloha č. 3, tab. 1b) je povrchová voda zařazena do třídy 5 (koncentrace CaCO
3
vyšší než
200 mg/l). Nejvyšší koncentrace vápníku byly měřeny na profilu A-4 (max. 350 mg/l) a A-6
(max. 250 mg/l). Na těchto profilech a rovněž na profilu A-3 byly opakovaně stanoveny

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 24
vysoké koncentrace hořčíku (max. 250 mg/l). Pokud jde o specifické znečišťující látky a
vybrané prioritní kontaminanty, obsah železa byl ve většině měření pod 0,5 mg/l, obsah
manganu byl po celé sledované období velmi nízký.
Vodní plochy vzniklé na neupraveném rekultivačním terénu (B-1 až B-6)
Voda těchto vodních útvarů má obsah rozpuštěných látek do 2000 mg/l, jedná se
rovněž o vody se zvýšenou až velmi vysokou mineralizací. Průměrné hodnoty pH byly
zaznamenány v rozmezí 7,6 až 8,2, jedná se o vody slabě alkalické. Neutralizační kapacita
vykazuje mírný pokles na konci letního období a poté se vrací k předchozímu stavu.
Voda v těchto útvarech obsahovala nižší koncentrace organických látek, než bylo
zjištěno v jiných typech vodních ploch. Maxima zjištěných hodnot CHSK-Cr leží okolo 60
mg/l, maximální hodnota TOC 20 mg/l.
Koncentrace celkového dusíku i všech jeho anorganických forem byly po celé
monitorovací období velmi nízké, stejně tak i koncentrace fosforu. Podle pětistupňové škály
tvrdosti (NV č. 401/2015 Sb., příloha č. 3, tab. 1b) jsou povrchové vody z většiny profilů
zařazeny do třídy 5 (koncentrace CaCO
3
vyšší než 200 mg/l), kromě profilu B-2, který
náleží do třídy 4 (100 – 200 mg/l CaCO
3
). Průměrné koncentrace vápníku byly okolo 100
mg/l). Koncentrace hořčíku byly na některých profilech vyšší, než koncentrace vápníku (B-5
250 mg/l). Pokud jde o specifické znečišťující látky a vybrané prioritní kontaminanty, obsah
železa nepřekročil po celou dobu monitoringu na žádném profilu hodnotu 0,5 mg/l. Obsah
manganu byl rovněž většinou velmi nízký, jedinou výjimkou byl říjnový odběr na profilu B-
6, kdy byla neměřena koncentrace manganu 3,78 mg/l. V dalších odběrech se tato situace
neopakovala, bylo naměřeno 0,12 mg/l v listopadu a 0,33 mg/l v prosinci.
Vodní plochy vzniklé samovolně v rekultivovaném území (C-1 až C-6)
Voda těchto vodních útvarů obsahuje nejvyšší koncentrace rozpuštěných látek. Kromě
profilu C-5 přesahují průměrné koncentrace rozpuštěných látek na ostatních profilech 1000
mg/l. Maximální koncentrace byla zaznamenána na profilu C-3 a je vyšší, než 4500 mg/l.
Tyto vodní útvary vykazují rovněž největší variabilitu průměrných hodnot pH – zatímco na
profilu C-3 byla naměřena průměrná hodnota pH 7,6; na profilu C-1 je průměrná hodnota
pH 8,6. Neutralizační kapacita na profilech C-3 a C-4 vykazovala během monitorovacího
období největší výkyvy, kdy v červnu a v srpnu došlo k náhlému poklesu.
Obsah organických látek, vyjádřených jako CHSK-Cr, většinou nepřekračoval 60
mg/l, hodnoty TOC v průměru nepřekračovaly 15 mg/l.
Koncentrace celkového dusíku na profilech C-4 a C-6 byly po celou dobu sledování
velmi nízké (<1 mg/l), na ostatních profilech v průměru 2 – 3 mg/l. V listopadu byl
zaznamenán nárůst koncentrace amoniakálního dusíku na profilu C-3.
Pokud jde o celkový fosfor, na profilech C-1 byly naměřeny nejvyšší koncentrace ze
všech sledovaných vodních ploch. Koncentrace se zvyšovaly od června a tento trend trval až
do prosince. Max. hodnota cca 1 mg/l byla naměřena v červenci.
Podle pětistupňové škály tvrdosti (NV č. 401/2015 Sb., příloha č. 3, tab. 1b) jsou
povrchové vody z profilů C-1, C-2, C-3 a C-6 zařazeny do třídy 5 (koncentrace CaCO
3
vyšší než 200 mg/l), profily C-4 a C-5 do třídy 4 (100 – 200 mg/l CaCO
3
). Koncentrace
hořčíku je na všech profilech srovnatelná nebo vyšší, než koncentrace vápníku. Pokud jde o
specifické znečišťující látky a vybrané prioritní kontaminanty, na profilu C-3 byly
zaznamenány koncentrace železa a manganu větší, než 1 mg/l.

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 25
Vodní plochy vzniklé při patě výsypky (D-1 až D-6)
Tyto vodní plochy vykazují velkou variabilitu vlastností. Průměrná koncentrace
rozpuštěných látek na profilech D-1 až D-4 má hodnotu nižší, než 1000 mg/l, profil D-6 je
výrazně odlišný. Maximální obsah rozpuštěných látek na tomto profilu překračuje 3500
mg/l.
Průměrné hodnoty pH na těchto profilech se pohybuje v rozmezí 7,4 – 8,0, jedná se o
vodu neutrální až slabě alkalickou. Neutralizační kapacita na profilech D-1 až D-4
nevykazuje v průběhu monitorovacího období výraznější změny, na rozdíl od profilů D-5 a
D-6.
Organické látky, vyjádřené jako CHSK-Cr, dosahují na profilech D-4, D-5 a D-6
nejvyšších průměrných hodnot, naměřených v rámci tohoto monitoringu. Maximální
hodnota 166 mg/l byla zaznamenána na profilu D-5. S tím koreluje i nejvyšší naměřená
hodnota TOC 41 mg/l v červenci.
Vysoké hodnoty celkového dusíku a dusičnanového dusíku byly zaznamenány od
března do června na profilu D-2. Maximální koncentrace 20 mg/l byla zjištěna v dubnu.
Dusitanový dusík byl detekován na profilu D-2 ve všech monitorovacích cyklech,
maximální koncentrace 0,15 mg/l byla naměřena v květnu. V říjnu, listopadu a prosinci byly
pozorovány rostoucí koncentrace amoniakálního dusíku. Celkový fosfor je zastoupen do 0,2
mg/l.
Podle pětistupňové škály tvrdosti (NV č. 401/2015 Sb., příloha č. 3, tab. 1b) jsou
povrchové vody z profilů D-3 a D-6 zařazeny do třídy 5 (koncentrace CaCO
3
vyšší než 200
mg/l), ostatní profily do třídy 4 (100 – 200 mg/l CaCO
3
). Pokud jde o specifické znečišťující
látky a vybrané prioritní kontaminanty, na profilu D-4 po celou dobu monitoringu měřeny
koncentrace železa větší, než 1 mg/l. Maximální hodnota 4 mg/l byla zjištěna v říjnu.
Koncentrace manganu na tomto profilu dramaticky rostly od října do prosince, maximální
naměřená hodnota byla 40 mg/l.
4.2
Porovnání výsledků měření s hodnotami přípustného znečištění povrchových vod dle
NV č. 401/2015 Sb.
4.2.1 Rozpuštěné látky, sírany, chloridy
4.2.1.1 Vodní toky
Rozpuštěné látky jsou mírou mineralizace vody. V některých vodních tocích byly v některých
odběrových cyklech zjištěny hodnoty vyšší, než 1000 mg/l, což odpovídá vodám s velmi vysokou
mineralizací (Pitter, 2009). V následující tabulce (tab. 11) jsou zvýrazněny odběry, u kterých byla
překročena hodnota přípustného znečištění dle tab. 1a, příloha č. 3 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
(roční průměry). Tato hodnota je 750 mg/l. Porovnání koncentrací na jednotlivých odběrových
místech při jednotlivých odběrových cyklech je znázorněno na obr. 3.

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 26
Tab. 12: Přehled koncentrací rozpuštěných látek sušených (RL 105°C; mg/l) na
sledovaných vodních tocích
Měsíc
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
PV - 1
102
107
103
108
169
146
108
114
83
79
PV - 2
454
1010
1730
2940
353
169
361
507
373
2590
PV - 3
232
211
294
330
183
381
193
337
351
235
PV - 4
162
155
159
345
242
227
203
211
203
340
PV - 5
158
162
135
176
189
198
144
168
116
158
PV - 6
150
147
176
184
228
275
207
181
150
149
PV - 7
409
375
539
613
621
918
657
805
627
361
PV - 8
496
399
784
856
659
951
850
802
761
350
PV - 9
600
852
436
235
220
873
908
949
816
816
PV - 10
507
521
0
102
98
101
93
108
89
100
Obr. 3:
Přehled koncentrací rozpuštěných látek na vodních tocích v průběhu
monitoringu
Koncentrace síranů přímo koreluje s koncentracemi rozpuštěných látek. V tab. 12
jsou zvýrazněny odběry, u kterých byla překročena hodnota přípustného znečištění dle tab.
1a, příloha č. 3 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (roční průměry). Tato hodnota je 200 mg/l.
Pro účely § 31, §34 a§35 vodního zákona č. 254/2001 Sb. je pro sírany stanovena limitní
hodnota 180 mg/l. Naměřené hodnoty síranů, překračující tuto hodnotu, jsou rovněž barevně
označeny. Porovnání koncentrací na jednotlivých odběrových místech při jednotlivých
odběrových cyklech je znázorněno na obr. 4.

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 27
Tab. 13:
Přehled koncentrací síranů (mg/l) na sledovaných vodních tocích
Měsíc
03/1
7
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
PV - 1
51,1
21,3
111
21
25,5
47
33
25,4
59,7
66,3
PV - 2
185
390
707
1620
113
33,9
133
222
170
443
PV - 3
92,4
66
101
94,5
41,4
145
45,1
127
137
119
PV - 4
31,8
214
42,6
61,2
49,7
53
47,4
19,1
109
79,9
PV - 5
80,2
58,3
127
43,3
54,5
37,3
33,4
32,1
48,1
279
PV - 6
69,8
63,7
49,3
41
38,9
59,9
48,8
55,2
47,9
51,1
PV - 7
199
178
273
203
153
421
183
277
232
161
PV - 8
216
70,7
278
308
174
433
317
357
326
112
PV - 9
271
356
174
108
74,2
323
295
401
357
347
PV - 10
244
237
neod.
15,4
16,8
47,8
19,6
58,4
98
38
Obr. 4:
Přehled koncentrací síranů na vodních tocích v průběhu monitoringu
Koncentrace chloridů ve vodních tocích překročila limitní hodnotu 150 mg/l, NV č.
401/2015 Sb., příloha č. 3, tab. 1a. pouze v jediném případě, na profilu PV-2 v prosincovém
kole monitoringu. Pro účely § 31, §34 a§35 vodního zákona č. 254/2001 Sb. je pro chloridy
stanovena limitní hodnota 65 mg/l. Naměřené hodnoty chloridů, překračující tuto hodnotu,
jsou rovněž barevně označeny. Přehled koncentrací chloridů je uveden v tab. 13 a na obr. č.
5.

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 28
Tab. 14:
Přehled koncentrací chloridů (mg/l) na sledovaných vodních tocích
Měsíc
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
PV - 1
8,9
10,5
10,6
8,8
11
8,3
7
9,3
5,9
8,3
PV - 2
40,2
81,2
95,4
103
33
17,9
27,5
31,1
40,2
1640
PV - 3
24,9
23,6
21,9
24,4
27,5
26,2
26,8
25,5
23,7
28,7
PV - 4
24,3
25,5
27,2
55
45,4
44,7
41,5
42,3
34,3
127
PV - 5
8,9
11,8
13,3
23,1
32,4
35,8
19,2
24,3
9,9
21,1
PV - 6
13,4
13,7
15,9
20,4
20,7
31,3
20,4
20,5
12,5
14,3
PV - 7
39,6
43,2
87,5
27,8
139
101
116
136
106
57,3
PV - 8
46,6
48,4
106
109
129
95,8
104
101
102
52,8
PV - 9
35,1
46,5
24,5
13,6
16,5
45,4
51,7
51
42,9
63,4
PV -
10
40,2
41,2
neod.
6,8
6,9
6,4
5,1
9,3
<5
7,5
Obr. 5 : Přehled koncentrací chloridů na vodních tocích v průběhu monitoringu

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 29
4.2.1.2
Malé vodní plochy
Hodnoty mineralizace povrchové vody, vyjádřené jako rozpuštěné látky v mg/l, jsou
znázorněny na obr. č. 6. Na tomto obrázku jsou zaznamenány průměrné, maximální a minimální
hodnoty, naměřené na jednotlivých odběrových profilech.
Obr. 6: Průměrné, maximální a minimální koncentrace rozpuštěných látek na všech
profilech malých vodních ploch
Ve většině případů se jedná o vody se zvýšenou mineralizací (500 – 1000 mg/l), u některých
profilů se jedná o vody velmi mineralizované, s obsahem rozpuštěných látek nad 1000 mg/l (Pitter,
2009), s vysokým obsahem síranů. Velmi vysoké koncentrace rozpuštěných látek byly naměřeny
na profilech C-3, C-1, D-6 a A-4. Přehled všech koncentrací rozpuštěných látek, naměřených na
malých vodních plochách, je uveden v tab. 14., odběry, u kterých byla překročena hodnota
přípustného znečištění dle tab. 1a, příloha č. 3 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (750 mg/l), jsou
barevně zvýrazněny.
Tab. 15: Přehled koncentrací rozpuštěných látek (RL 105°C) na malých vodních
plochách
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
mg/l
A - 1
714
722
727
753
724
673
668
674
653
770
A - 2
719
685
635
721
1390
682
670
309
645
709
A - 3
2300
2380
2560
2650
2740
2860
2760
2920
2720
2890
A - 4
2660
2850
3050
3290
3150
3290
2930
2910
2560
3000
A - 5
875
906
956
954
940
924
1120
852
843
759
A - 6
2650
2590
2690
2820
2780
2870
2740
2910
2550
2700
B - 1
718
701
702
743
687
580
599
604
617
619

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 30
Tab. 15 - pokračování
B – 2
463
466
454
477
476
437
443
451
417
365
B - 3
1040
1040
1090
1110
1030
936
892
883
840
901
B - 4
1440
1500
1550
1590
1520
1520
1520
1510
1460
1450
B - 5
1990
2130
2240
2320
2260
2130
2110
2020
2040
1950
B - 6
1320
1430
1560
1680
1670
1360
1390
2270
1210
1160
C - 1
2830
3010
811
3350
3280
3420
3280
3280
3180
3210
C - 2
2330
2350
2470
2560
2520
2500
2480
2530
2330
2480
C - 3
2770
3680
3910
4230
4380
4550
4300
4310
4300
4010
C - 4
1120
1130
1160
1200
1170
1180
1180
1170
1150
1130
C - 5
415
348
344
384
383
389
366
393
388
384
C - 6
1270
1290
1370
1410
1400
1300
1340
1380
1300
1230
D - 1
476
599
625
608
461
379
310
270
255
226
D - 2
568
944
1020
988
913
776
806
742
744
751
D - 3
610
595
585
620
622
606
618
638
618
678
D - 4
656
677
3100
523
465
391
341
404
684
994
D - 5
1230
1240
1350
1380
1380
1370
1340
1270
1260
1220
D - 6
2890
3000
1450
3390
3440
3210
3190
3090
2680
2690
Koncentrace síranů dosahovala v průběhu celého monitorovacího období rovněž
velmi vysokých hodnot. Přehled naměřených výsledků je znázorněn na obr. č. 7, který
zobrazuje průměrné, maximální a minimální hodnoty, naměřené na jednotlivých odběrných
profilech.
Obr. 7:
Průměrné, maximální a minimální koncentrace síranů na všech
profilech malých vodních toků

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 31
Přehled všech koncentrací síranů, naměřených na malých vodních plochách, je uveden
v tab. 15., odběry, u kterých byla překročena hodnota přípustného znečištění dle tab. 1a, příloha
č. 3 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (200 mg/l), jsou barevně zvýrazněny. Pro účely § 31, §34 a
§35 vodního zákona č. 254/2001 Sb. je pro sírany stanovena limitní hodnota 180 mg/l. Naměřené
hodnoty síranů, překračující tuto hodnotu, jsou rovněž barevně označeny.
Tab. 16: Přehled koncentrací síranů (mg/l) na malých vodních plochách
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
A - 1
404
221
235
235
234
204
202
289
215
270
A - 2
437
258
250
260
258
265
255
310
254
285
A - 3
1200
1070
1460
1230
1380
1500
1380
1350
1050
1390
A - 4
1550
1440
1790
1930
2040
1860
1840
1840
1480
1810
A - 5
365
311
348
421
366
388
277
272
379
298
A - 6
1430
1300
1380
1420
1640
1440
1530
1590
1480
1350
B - 1
326
311
276
276
251
233
207
185
202
241
B - 2
169
194
117
145
111
109
131
113
125
128
B - 3
562
438
430
441
326
418
353
323
315
351
B - 4
577
498
517
520
666
544
545
891
555
518
B - 5
979
784
880
1000
951
790
823
950
724
716
B - 6
616
877
712
693
916
704
590
1261
588
567
C - 1
1520
1280
1470
1670
1650
1750
1680
1610
1520
2060
C - 2
1470
1260
1470
1500
1480
1680
1560
1540
1460
1410
C - 3
1430
2060
2040
2340
2606
2660
2370
2622
2410
2250
C - 4
404
402
362
317
356
357
367
502
354
C - 5
76,8
65,7
80,2
63,8
77,9
65,4
63
190
60,8
240
C - 6
637
573
608
596
650
592
578
573
626
627
D - 1
244
281
393
454
214
277
172
152
328
106
D - 2
385
459
442
435
390
381
329
293
299
314
D - 3
340
130
142
199
128
128
127
191
167
162
D - 4
635
278
330
167
180
181
268
159
410
576
D - 5
491
355
406
407
423
387
358
107
356
311
D - 6
1540
1533
651
1710
1790
1750
1540
1600
1540
1400
Průměrné koncentrace
chloridů
překročily hodnotu 150 mg/l jen ojediněle, jak je
patrné z obr. 8. Na profilech A-3, A-5, A-6, B-3 a C-1 byly naměřeny hodnoty převyšující 65
mg/l, což je hodnota přípustného znečištění (roční průměr) pro účely § 31, §34 a §35 vodního
zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění.

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 32
Obr. 8: Průměrné, maximální a minimální koncentrace chloridů na malých vodních
plochách
Přehled všech koncentrací chloridů, naměřených na malých vodních plochách, je uveden
v tab. 16., odběry, u kterých byla překročena hodnota přípustného znečištění dle tab. 1a, příloha
č. 3 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (150 mg/l), jsou barevně zvýrazněny. Pro účely § 31, §34 a
§35 vodního zákona č. 254/2001 Sb. je pro chloridy stanovena průměrná roční hodnota 65 mg/l.
Naměřené hodnoty chloridů, překračující tuto hodnotu, jsou rovněž barevně označeny.
Tab. 17: Přehled koncentrací chloridů (mg/l) na malých vodních plochách
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
A - 1
45,4
44,5
47
52,2
50,9
47,9
49,2
43,5
48,2
57,3
A - 2
31,3
34
33,1
37,3
36,5
36,4
35,1
33,6
36,3
37,7
A - 3
108
113
117
144
171
160
153
143
158
174
A - 4
46
39,3
46,4
50,9
51,6
52,4
50,5
48,5
45,5
57,3
A - 5
63,9
64,2
70,9
75,3
93,6
77,9
72,8
69
67,9
63,4
A - 6
96,5
82,5
90,1
97,7
124
106
100
98,8
106
112
B - 1
7,7
9,8
9,9
10,9
11,7
10,2
8,9
8,7
8,6
10,6
B - 2
<5
6,5
6
5,4
<5
7
5,7
8,1
5,3
<5
B - 3
73,5
69,4
82,2
26,5
113
88,2
83,7
84,6
73,9
85,2
B - 4
10,9
15,1
15,9
15,6
16,5
15,3
14,1
16,2
15,8
16,6
B - 5
19,8
17,7
17,9
17
17,9
16
17,9
15,5
11,9
12,8
B - 6
9,6
11,8
12,6
13,6
13,1
13,4
9,6
11,8
8,6
13,6
C - 1
127
126
125
147
171
156
145
142
146
158
C - 2
26,8
28,8
30,5
31,9
36,5
32,6
29,4
33,6
29
35,5
C - 3
18,5
17,7
19,9
18,3
17,9
16,6
22,4
15,5
16,5
22,6
C - 4
12,1
15,1
16,6
15,6
17,9
16,6
14,7
14,9
17,1
15,8
C - 5
23,6
28,8
29,8
31,9
34,4
33,9
32,6
32,3
25,7
37
C - 6
7
8,5
9,3
9,5
10,3
10,2
9,6
8,7
5,3
6

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 33
Tab. 17 – pokračování
D - 1
5,1
8,5
8,6
8,8
8,9
7,7
5,7
9,3
6,6
9,8
D - 2
23
31,4
37,1
38
39,2
37
38,3
36,7
31
31,7
D - 3
39,6
43,2
47
52,2
53
53
50,5
56,6
50,1
59,6
D - 4
35,8
39,3
44,4
36
36,5
28,7
27,5
31,1
19,8
19,6
D - 5
7,7
11,8
11,3
12,9
15,1
11,5
10,2
12,4
11,9
10,6
D - 6
17,2
20,3
13,3
22,4
24,1
22,4
21,7
21,8
21,8
23,4
Pozn.
Červeně označeno – překročeny průměrné hodnoty pro lososové i kaprové vody
Modře označeno – překročeny průměrné hodnoty pro lososové vody
4.2.2
Reakce vody, neutralizační kapacita
4.2.2.1 Vodní toky
Nařízení vlády NV č. 401/2015 Sb. stanovuje ukazatele vyjadřující stav povrchové vody,
normy environmentální kvality a požadavky na užívání vod. Pro povrchové vody je předepsán roční
průměr hodnot pH v rozmezí pH 5 – 9. Toto rozmezí nebylo v žádném případě na vodních tocích
překročeno. Přehled naměřených hodnot pH, kyselinové neutralizační kapacity (KNK-8,3 a KNK-
4,5) a zásadové neutralizační kapacity (ZNK-8,3) je uveden v tabulkách 17 - 20. Jelikož ve všech
případech byly neměřené hodnoty pH vyšší, než 4,5, byly hodnoty ZNK-4,5 rovny nule.
Tab. 18: Přehled hodnot pH na vodních tocích
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
PV - 1
6,8
7,3
7,4
8,2
7,2
7,8
7.8
7,2
7,8
8,3
PV - 2
8,3
8,0
8,0
8,0
7,4
7,8
7.9
7,4
7,6
8,0
PV - 3
8,0
8,6
7,6
7,8
7,1
7,9
7.3
7,6
8,1
7,9
PV - 4
8,1
7,9
8,0
7,5
7,6
7,8
7,5
7,3
7,6
7,8
PV - 5
8,2
7,7
7,8
7,8
7,5
7,9
7,5
7,4
7,5
7,9
PV - 6
7,9
8,7
8,0
7,9
7,6
7,3
7,3
7,4
7,4
7,8
PV - 7
7,9
8,0
7,6
7,7
7,2
7,7
7.5
7,4
7,8
7,8
PV - 8
7,9
7,9
7,9
7,4
7,6
7,4
7,4
7,2
7,6
7,7
PV - 9
7,5
8,2
7,7
7,3
7,4
7,5
7,5
7,1
7,0
7,3
PV -
10
7,1
7,0
neod.
7,1
7,5
7,4
7,1
7,2
7,7
7,4
Tab. 19:
Přehled hodnot KNK-4,5 (mmol/l) na vodních tocích
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
PV - 1
1,2
1,6
0,9
1
1
0,59
1,1
0,5
0,5
0,8
PV - 2
2,3
3,4
3,8
5,3
1,7
0,85
1,9
1,3
1,4
2,2
PV - 3
1,5
1,7
1,3
1,3
1,2
1,52
1,3
1,3
1,3
1,2

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 34
Tab. 19 – pokračování
PV - 4
1,2
0,9
0,9
1,6
1,1
0,805
1,4
0,7
0,7
0,7
PV - 5
1,4
1
0,9
2
0,8
0,635
0,8
0,4
0,5
0,9
PV - 6
1,7
1,3
1,1
1
1,6
1,69
1,8
1,2
0,8
1,1
PV - 7
2,1
2
2
2,5
3,1
1,78
2,8
2,1
2,2
1,7
PV - 8
2,9
2,1
3,5
3,3
3,5
1,95
3,3
2,7
2,6
2,1
PV - 9
3,7
4,4
2,8
1,5
1,4
4,11
5,8
4,6
3,8
4,1
PV - 10
2,6
2
neod.
0,6
0,42
1,1
0,3
0,4
0,9
Tab. 20:
Přehled hodnot KNK-8,3 (mmol/l) na vodních tocích
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
PV – 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PV – 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PV – 3
0
0,7
0
0
0
0
0
0
0
0
PV – 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PV – 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PV – 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PV – 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PV – 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PV – 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PV – 10
0
0
neod.
0
0
0
0
0
0
Tab. 21:
Přehled hodnot ZNK-8,3 (mmol/l) na vodních tocích
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
PV – 1
0,38
0,2
0,24
0,1
0,11
0,04
0,18
0,05
0,05
0,14
PV – 2
0,48
0,4
0,76
0,41
0,16
0,04
0,18
0,05
0,2
0,1
PV – 3
0,24
0
0,28
0,1
0,22
0,04
0,23
0,1
0,1
0,14
PV – 4
0,24
0,15
0,28
0,26
0,38
0,04
0,18
0,15
0,15
0,14
PV – 5
0,24
0,15
0,38
0,21
0,16
0,04
0,23
0,1
0,05
0,24
PV – 6
0,19
0,1
0,19
0,21
0,27
0,16
0,14
0,15
0,1
0,29
PV – 7
0,38
0,4
0,43
0,26
0,38
0,04
0,32
0,2
0,25
0,05
PV – 8
0,57
0,25
0,57
0,41
0,49
0,12
0,32
0,2
0,2
0,19
PV – 9
0,48
0,3
0,38
0,31
0,22
0,2
0,41
0,39
0,35
0,43
PV – 10
0,67
0,4
neod.
0,27
0,05
0,09
0,05
0,1
0,14

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 35
4.2.2.2
Malé vodní plochy
Na obrázku č. 9 jsou znázorněny průměrné hodnoty pH všech odběrných profilů. Jedná se o
vody slabě alkalické, bez výraznějších sezónních výkyvů. Nejvyšší hodnoty pH byly naměřeny na
profilech C, což jsou vodní plochy vzniklé samovolně v rekultivovaném území. Souhrn naměřených
hodnot pH je uveden v tab. č. 21.
Obr. 9:
Přehled průměrných hodnot pH na všech monitorovaných vodních
plochách
Tab. 22:
Přehled hodnot pH, naměřených na malých vodních plochách
A - 1
8,3
8,2
8,2
8,0
8,2
8,2
8,0
8,4
7,7
8,0
A - 2
8,0
8,3
8,5
8,2
8,6
8,2
8,3
8,0
7,8
8,2
A - 3
8,0
8,0
8,3
7,6
8,0
8,0
8.2
8,1
8,1
8,1
A - 4
7,4
7,9
7,9
8,1
7,8
7,8
8.0
7,8
8,0
8,2
A - 5
8,0
8,3
8,0
8,8
8,4
8,7
8,2
8,4
7,8
8,3
A - 6
8,5
8,2
8,0
8,2
7,8
8,3
7,5
7,5
7,8
7,9
B - 1
7,7
7,9
7,9
7,9
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2
7,8
B - 2
8,0
8,1
8,1
8,1
8,1
8,2
7,5
8,3
7,6
8,2
B - 3
7,9
8,0
8,0
8,0
7,6
7,7
7,7
7,5
7,4
7,9
B - 4
7,6
7,4
8,1
8,1
8,1
8,0
8,0
7,7
7,4
7,7
B - 5
8,3
8,1
8,1
8,2
8,4
8,3
8.1
8,2
8,0
8,0
B - 6
7,6
8,1
8,2
8,1
8,2
7,9
8,2
7,3
7,6
7,8
C - 1
8,9
8,5
8,2
8,8
8,8
9,0
8.6
8,5
8,1
8,9
C - 2
8,0
8,0
8,1
8,2
8,0
7,9
8.0
8,0
8,3
8,1
C - 3
7,2
7,7
7,8
7,9
7,7
7,7
7,6
7,4
7,4
7,9
C - 4
8,3
8,6
8,8
8,7
9,0
8,6
8,3
8,45
8,0
8,4
C - 5
7,7
8,8
9,0
9,2
8,4
9,5
8,0
8,0
7,6
8,2

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 36
Tab. 22 - pokračování
C - 6
7,7
8,1
8,2
8,2
8,2
8,3
8,1
8,3
7,8
7,9
D - 1
7,8
7,5
7,6
7,8
7,8
7,5
7.66
7,7
7,9
7,8
D - 2
7,7
8,5
8,1
7,6
8,1
7,9
8,1
7,8
7,4
7,8
D - 3
7,9
8,2
8,0
7,6
8,0
8,0
7,9
7,5
7,3
8,0
D - 4
7,2
7,2
7,5
7,8
8,0
7,7
8,1
7,4
6,6
7,1
D - 5
8,2
7,9
7,9
8,0
8,3
7,9
7.95
8,1
8,3
8,1
D - 6
7,4
7,8
7,9
7,0
7,8
7,6
7,7
7,4
7,3
8,0
Neutralizační kapacita je schopnost vody vázat vodíkové nebo hydroxidové ionty. Tato
významná vlastnost vod je souhrnem tlumivé kapacity v daném rozmezí pH. V přírodních vodách je
nejvýznamnější uhličitanový systém a stanovené hodnoty kyselinové neutralizační kapacity (KNK-
4,5 a KNK-8,3) a zásadové neutralizační kapacity (ZNK-8,3 a ZNK-4,5) umožňují výpočet forem
oxidu uhličitého, přítomného ve vodě (volný CO2, hydrogenuhličitany, uhličitany).
Stanovené hodnoty KNK-4,5 u většiny vzorků nevykazují v průběhu roku výrazné změny.
Výjimkou jsou vzorky z vodních ploch vzniklých samovolně v rekultivovaném území, kde na
několika profilech došlo v červnu a v září k výrazným skokovým změnám, přičemž v dalším
odběrovém cyklu došlo k návratu k předchozímu trendu. U všech vzorků je patrné snížení
kyselinové neutralizační kapacity v letním odbdobí (srpen – 6. odběrový cyklus) odběrech. Na
odběrových profilech A-5, C-1, C-4 a C-5, kde byly opakovaně měřeny hodnoty pH vyšší než 8,3,
byly stanoveny hodnoty kyselinové neutralizační kapacity KNK-8,3 (zjevná alkalita). Jelikož ve
všech případech byly neměřené hodnoty pH vyšší, než 4,5, byly hodnoty ZNK-4,5 rovny nule.
Souhrnné hodnoty KNK a ZNK na všech profilech malých vodních ploch jsou uvedeny v tab. 22 –
24.
Tab. 23:
Přehled hodnot KNK-4,5 (mmol/l), naměřených na malých vodních plochách
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
A - 1
5,60
5,30
5,40
6,00
5,50
3,26
4,70
4,10
4,70
5,70
A - 2
5,20
4,90
4,50
4,90
4,30
3,05
4,00
3,60
3,90
4,80
A - 3
8,80
8,70
10,00
8,90
10,10
8,13
10,10
10,10
10,40
11,80
A - 4
5,70
4,40
5,30
6,10
5,10
2,03
3,60
2,30
3,00
4,30
A - 5
6,50
5,70
5,80
6,00
5,90
3,94
5,50
4,50
4,80
5,40
A - 6
5,20
5,40
4,90
4,90
5,10
3,60
4,90
4,30
4,50
5,60
B - 1
5,30
5,00
4,80
5,20
5,00
3,56
5,10
4,40
4,40
5,40
B - 2
6,30
5,60
5,60
5,90
5,80
4,02
5,50
5,00
5,50
5,80
B - 3
5,90
4,70
5,40
5,40
4,20
2,63
3,90
3,60
4,30
5,50
B - 4
15,00
14,80
16,00
16,70
15,80
11,50
14,50
13,10
13,60
15,30
B - 5
16,40
17,10
18,30
19,70
19,20
13,90
17,80
15,30
17,00
17,50
B - 6
7,90
8,30
8,80
9,20
8,40
5,63
7,50
1,10
6,80
7,40
C - 1
14,40
13,70
15,00
16,40
15,60
11,40
14,40
13,20
14,40
15,80

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 37
Tab. 23 – pokračování
C - 2
7,50
4,60
5,20
4,80
4,70
3,64
4,90
4,40
4,70
5,30
C - 3
8,50
10,40
10,70
0,80
11,90
8,43
3,80
9,60
10,10
10,80
C - 4
12,20
11,80
13,20
13,30
13,30
9,74
2,50
11,70
12,30
14,00
C - 5
5,40
4,30
4,70
4,80
5,00
3,52
5,10
4,60
4,60
5,10
C - 6
8,50
8,40
8,70
9,20
8,80
6,18
7,60
6,90
7,20
8,20
D - 1
3,20
3,20
3,10
3,40
2,70
1,69
2,10
1,40
1,50
1,80
D - 2
3,10
3,00
3,50
3,80
3,60
2,71
4,00
3,30
3,40
4,00
D - 3
6,40
5,80
5,60
6,10
5,80
4,74
6,20
5,70
6,20
7,30
D - 4
2,20
2,30
2,70
2,10
2,10
1,27
1,90
2,30
1,50
1,10
D - 5
13,10
13,00
14,60
15,50
16,10
12,30
15,50
13,70
13,90
15,60
D - 6
13,10
12,80
8,80
11,80
11,90
8,22
10,00
9,30
10,00
13,40
Tab. 24:
Přehled hodnot KNK-8,3 (mmol/l), naměřených na malých vodních
plochách
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
A - 1
0
0
0
0
0
0
0
0,05
0
0
A - 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A - 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A - 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A - 5
0
0
0
0,5
0,3
0,13
0
0,2
0
0
A - 6
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B - 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B - 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B - 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B - 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B - 5
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0
B - 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C - 1
1,4
0,4
0
0,3
1,6
1,27
1,3
0,4
0
2,3
C - 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C - 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C - 4
0
0,4
8,43
1,2
1
0,51
0,3
0,3
0
1,6
C - 5
0
0,3
0,3
1,2
0,2
0,59
0
0
0
0
C - 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D - 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D - 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D - 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D - 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D - 5
0
0
0
0
0,3
0
0
0
0
0
D - 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 38
Tab. 25: Přehled hodnot ZNK-8,3 (mmol/l), naměřených na malých vodních plochách
03/17
030
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
A - 1
0,96
0,3
0,43
0,46
0,92
0,04
0,28
0
0,1
0,48
A - 2
0,77
0,2
0,38
0,41
0,54
0,04
0,28
0
0,05
0,1
A - 3
1,53
0,99
0,85
0,83
0,86
0,2
0,6
0,2
0,2
0,14
A - 4
1,05
0,99
0,9
0,62
1,08
0,16
0,28
0,1
0,2
0,33
A - 5
0,96
0,3
0,47
0
0
0
0,14
0
0,1
0,14
A - 6
0
0,35
0,76
0,05
0,7
0
0,18
0,05
0,1
0,14
B - 1
0,96
0,40
0,57
0,52
0,59
0,08
0,23
0,15
0,20
0,33
B - 2
0,86
0,25
0,47
0,31
0,65
0,16
0,28
0,00
0,10
0,14
B - 3
0,57
0,55
0,66
0,67
0,65
0,16
0,18
0,15
0,25
0,43
B - 4
1,44
0,84
1,23
0,93
1,35
0,08
0,55
0,30
0,30
0,38
B - 5
0,00
1,59
1,66
0,93
0,00
0,00
1,33
0,25
0,40
0,76
B - 6
1,34
0,30
0,71
0,72
0,81
0,12
0,32
0,59
0,30
0,62
C - 1
0
0
0,52
0
0
0
0
0
0,25
0
C - 2
1,15
0,59
0,66
0,41
0,76
0,16
0,37
0,15
0,15
0,33
C - 3
2,39
0,99
1,61
1,55
1,46
0,49
0,92
0,54
0,5
0,62
C - 4
0,96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C - 5
0,86
0
0
0
0
0
0,28
0
0,15
0,29
C - 6
0,96
0,4
0,85
0,1
0,43
0
0,23
0
0,1
0,38
D - 1
0,38
0,59
0,52
0,41
0,54
0,12
0,28
0,1
0,15
0,19
D - 2
0,48
0,15
0,47
0,52
0,59
0,08
0,23
0,05
0,15
0,19
D - 3
0,38
0,45
0,52
0,52
0,76
0,08
0,32
0,05
0,25
0,71
D - 4
0,67
0,45
0,57
0,36
0,43
0,12
0,14
0,2
0,35
0,43
D - 5
1,44
0,79
1,23
0,83
0
0,41
1,2
0,35
0,4
1,05
D - 6
2,39
0,84
0,85
1,03
1,4
0,4
0,92
0,39
0,55
2
4.2.3
Organické látky (CHSK-Cr, TOC, BSK-5)
Obsah organických látek ve vodě vyjadřují souhrnné parametry CHSK-Cr (chemická spotřeba
kyslíku, tj množství kyslíku, potřebné pro oxidaci organických látek, přítomných ve vodě za daných
uzančních podmínek), TOC (celkový organický uhlík) a BSK-5 (biochemická spotřeba kyslíku, tj.
množství kyslíku, potřebné pro biochemickou oxidaci organických látek během pětidenní inkubace
za uzančních podmínek). Hodnota BSK-5 vyjadřuje množství biochemicky odbouratelných
organických látek ve vodě.

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 39
4.2.3.1
Vodní toky
Přehledy naměřených hodnot CHSK-Cr, TOC a BSK-5 na všech profilech vodních toků jsou
uveden v tabulce č. 25 – 27. Barevně jsou označeny hodnoty, přesahující hodnoty přípustného
znečištění dle NV 401/2015 Sb., příloha č. 3, tab. 1a. Hodnota přípustného znečištění, vyjádřená jako
roční průměr, je pro CHSK-Cr 26 mg/l, pro TOC 10 mg/l a pro BSK-5 3,8 mg/l. Graficky jsou
koncentrace CHSK-Cr, TOC a BSK-5 v průběhu monitoringu zachyceny na obr. 10, 11 a 12.
Tab. 26: Přehled hodnot CHSK-Cr (mg/l) naměřených v průběhu monitoringu na
vodních tocích
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
PV - 1
6
<4
12
7
10
9
8
7
9
12
PV - 2
24
<4
17
14
11
10
9
14
15
19
PV - 3
11
<4
18
16
23
20
49
16
17
14
PV - 4
9
7
7
19
5
7
6
10
10
10
PV - 5
13
8
11
20
8
11
7
11
12
8
PV - 6
6
9
18
26
19
50
15
20
8
20
PV - 7
10
33
19
14
19
19
26
33
22
19
PV - 8
20
18
13
22
19
19
23
35
49
29
PV - 9
25
27
17
18
11
45
41
29
24
53
PV - 10
31
28
Neod.
12
10
11
11
16
11
10
Obr. 10 : Přehled hodnot CHSK-Cr na vodních tocích v průběhu monitoringu

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 40
Tab. 27: Přehled hodnot TOC (mg/l) naměřených v průběhu monitoringu na vodních
tocích
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
PV - 1
4,99
5,92
6,18
4,75
4,74
5,56
5,53
5,62
4,33
5,4
PV - 2
8,04
4,95
5,2
4,92
5,28
3,93
4,57
5,79
6,55
7,92
PV - 3
5,52
6,17
5,56
6,04
7,03
5,43
7,57
7,4
6,85
7,27
PV - 4
4,26
3,51
3,36
4,24
4,49
3,71
3,87
4,54
7,14
5,11
PV - 5
4,95
3,84
3,65
4,64
3,89
4,2
3,1
4,41
5,99
4,82
PV - 6
3,94
4,47
5,19
5,09
5,82
13,7
4,48
5,53
3,61
7,43
PV - 7
5,8
6,16
5,32
5,71
8,11
6,72
7,11
7,56
8,02
6,5
PV - 8
7,06
6,55
8,04
8,01
10,5
7,5
9,02
7,45
8
8,69
PV - 9
10,2
9,68
6,16
6,65
6,5
7,79
8,97
8,74
8,74
10,4
PV - 10
13,6
13,7
neod.
6,1
5,61
5,64
5,51
6,35
6,82
6,31
Obr. 11: Přehled hodnot TOC na vodních tocích v průběhu monitoringu

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 41
Tab. 28: Přehled hodnot BSK-5 (mg/l) naměřených v průběhu monitoringu na vodních
tocích
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
PV - 1
<1
<1
1
1
2
1
2
3
1
1
PV - 2
4
<1
1
2
2
1
2
3
1
2
PV - 3
2
<1
1
2
4
2
10
4
2
2
PV - 4
1,5
2
1
2
2
2
2
4
2
1
PV - 5
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
PV - 6
1
2
3
5
5
8
2
6
2
1
PV - 7
2
3
2
2
2
2
1
4
1
2
PV - 8
5
2
2
2
1
4
2
4
3
2
PV - 9
4
1
3
2
2
5
3
4
3
4
PV - 10
2
1
neod.
2
2
1
1
3
1
1
Obr. 12: Přehled hodnot BSK-5 na vodních tocích v průběhu monitoringu

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 42
4.2.3.2
Malé vodní plochy
Přehled naměřených hodnot CHSK-Cr, TOC a BSK-5 na všech odběrných místech malých
vodních ploch je zpracován v tab. 28 – 30 a znázorněn na obr. 13, 14, a 15.
Nejvyšší hodnoty CHSK-Cr byly naměřeny na profilech D-5 a D-6. Nejvyšší hodnoty TOC
byly rovněž zaznamenány na profilu D-5, ale rovněž na profilu A-6. Hodnoty BSK-5 byly v jarních
měsících na všech odběrných místech nízké, začaly narůstat v letním období, maxima dosáhly
většinou od srpna do října, na profilu D-6 až v prosinci. Maximální naměřená hodnota BSK-5 48
mg/l byla zaznamenána na profilu A-3 v červenci, další hodnoty vyšší než 40 mg/l byly naměřeny
na profilu D-4 v říjnu a D-6 v prosinci. Naměřené hodnoty, přesahující hodnoty přípustného
znečištění dle NV 401/2015 Sb., příloha č. 3, tab. 1a, jsou barevně zvýrazněny.
Tab. 29: Přehled hodnot CHSK-Cr (mg/l) naměřených v průběhu monitoringu na
vodních plochách
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
A - 1
17
20
21
31
21
53
60
66
51
31
A - 2
20
16
17
27
14
29
20
25
23
24
A - 3
35
46
62
89
100
60
61
57
54
44
A - 4
18
<4
28
42
32
52
34
59
21
24
A - 5
36
36
40
47
45
55
55
65
53
41
A - 6
72
28
79
80
75
74
87
76
70
75
B - 1
12
11
12
22
14
18
18
17
13
13
B - 2
25
20
19
34
24
23
27
21
23
25
B - 3
32
28
39
46
56
46
42
59
39
33
B - 4
10
12
<4
23
12
10
13
23
12
16
B - 5
33
15
35
37
36
48
41
37
59
39
B - 6
33
31
39
47
46
43
40
11
33
38
C - 1
47
58
54
53
55
52
56
55
52
54
C - 2
16
<4
18
19
17
15
19
19
17
17
C - 3
35
34
38
44
35
38
36
46
31
31
C - 4
16
10
13
22
17
17
16
18
14
12
C - 5
33
33
33
44
40
83
44
39
36
34
C - 6
12
11
9
22
11
11
13
16
13
15
D - 1
12
<4
20
22
17
16
11
9
12
16
D - 2
21
17
48
26
24
28
29
27
26
26
D - 3
20
27
39
32
21
24
31
21
20
22
D - 4
20
32
39
39
49
59
36
104
23
23
D - 5
60
79
78
78
166
149
103
70
68
69
D - 6
25
20
21
39
51
59
41
55
40
119

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 43
Obr. 13:
Průměrné, maximální a minimální hodnoty CHSK-Cr naměřené
v průběhu celého monitorovacího cyklu na všech malých vodních
plochách
Tab. 30: Přehled hodnot TOC (mg/l) naměřených v průběhu monitoringu na vodních
plochách
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
A - 1
7,14
3,26
7,67
11,2
10,2
13,5
16,9
13,9
14,4
12,8
A - 2
2,73
5,82
5,56
8,52
7,55
6,3
7,85
6,79
7,7
10,9
A - 3
10,8
11,8
13,1
16,9
24,9
22,3
20,7
19,1
19,2
9,07
A - 4
6,51
7,58
8,41
9,41
11,9
12,5
12,4
11
11,2
8,28
A - 5
14,6
11,3
6,45
16,4
18
18,8
16,3
17,8
19,3
15,1
A - 6
29,4
30,9
26,7
34,7
33,2
34,1
32,6
33
31,3
31,3
B - 1
3,9
3,97
4,21
7,46
7,58
5,55
7,32
4,78
6,78
6,55
B - 2
8,53
3,8
7,2
12,5
12,3
8,16
8,16
9,87
9,01
11
B - 3
9,91
11,9
11,8
14,6
18,9
16,8
17,8
18,2
17
14,6
B - 4
<0,5
4,76
<0,5
4,07
9,7
<0,5
1,69
<0,5
<0,5
<0,5
B - 5
5,15
1,34
<0,5
4,29
13,4
6,6
13,5
9,24
1,55
<0,5
B - 6
10,4
11,7
0,588
17,6
21,5
15,1
15,5
<0,5
13
9,17
C - 1
13
11,2
12,8
11,3
22,2
20,5
22
17,7
21,5
1,35
C - 2
4,88
6,85
4,11
5,36
7,09
6,62
7,62
7,96
8,64
4,1
C - 3
9,02
9,4
7,18
7,49
14,8
14,5
13,9
13
14,5
7,68
C - 4
<0,5
3,31
7,39
10,1
7,55
<0,5
4,64
2,81
3,53
<0,5
C - 5
17,1
13,8
13,6
16,5
16,6
24,8
18,8
17,5
13,9
14,6
C - 6
3,15
2,5
0,616
2,05
7,51
3,27
5,34
5,52
4,98
2,43
D - 1
3,66
6,52
6,19
7,14
6,89
5,85
5,61
6,59
4,4
7,26
D - 2
7,36
8
8,49
9,57
10,6
10,3
10,9
9,93
9,78
9,59

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 44
Tab. 30 – pokračování
D - 3
4,86
4,9
4,45
6,38
5,18
6,9
8,28
6,77
6,71
9,14
D - 4
9,26
10
13,3
15
18,9
17,5
14,6
16,7
8,77
8,68
D - 5
15
14,3
23,7
20,2
40,7
26,7
32,7
25,5
22,6
14
D - 6
3,35
1,25
11,6
13,5
15,3
15,5
16,2
12,9
15,2
18,2
Obr 14:
Průměrné, maximální a minimální hodnoty TOC naměřené v průběhu
celého monitorovacího cyklu na všech malých vodních plochách
Tab. 31:
Přehled hodnot BSK-5 (mg/l) naměřených v průběhu monitoringu na
vodních plochách
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
A - 1
2
2
4
3
3
8
9
25
4
4
A - 2
1,5
1
3
2
2
3
2
4
3
3
A - 3
3
2
4
9
48
6
6
14
5
3
A - 4
2
<1
2
5
8
5
3
12
2
4
A - 5
2
2
4
2
3
4
7
18
3
3
A - 6
3
2
15
2
1
7
13
25
22
26
B - 1
1,5
<1
2
3
2
3
1
4
2
2
B - 2
2
1
2
2
3
2
3
3
2
2
B - 3
2
2
3
3
10
6
2
19
3
2
B - 4
1
1
1
2
2
1
1
3
2
3
B - 5
2
2
3
4
4
7
3
5
8
5

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 45
Tab. 31 - pokračování
B – 6
2
2
4
5
6
7
3
4
1
3
C - 1
4
2
3
3
3
3
7
17
3
3
C - 2
1
<1
2
2
2
1
1
3
1
1
C - 3
4
4
3
3
3
3
1
4
2
2
C - 4
1
1
2
2
3
2
1
3
2
2
C - 5
2
2
3
2
3
17
3
4
2
2
C - 6
1
1
2
2
3
1
1
2
1
1
D - 1
3
<1
2
5
3
2
1
4
3
5
D - 2
2
2
4
2
3
3
2
3
2
3
D - 3
4
4
7
5
3
3
3
5
2
4
D - 4
5
6
4
2
5
10
2
43
3
5
D - 5
4
4
17
9
23
25
14
24
3
5
D - 6
3
1
3
3
12
10
2
19
3
43
Obr. 15: Přehled hodnot BSK-5 v průběhu monitorovacího období

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 46
4.2.4
Sloučeniny dusíku a fosforu
V rámci monitoringu byly sledovány anorganické formy dusíku – dusík dusičnanový (N-NO3),
dusík dusitanový (N-NO2), dusík amoniakální (N-NH4) a celkový dusík (N-celk). Pro uvedené
sloučeniny jsou stanoveny limity přípustného znečištění vod dle NV 401/2015 Sb. následovně
(roční průměry):
N-celk.
6 mg/l
N-NO3
5,4 mg/l
N-NO2
0,08 mg/l pro lososové vody, 0,12 mg/l pro kaprové vody
N-NH4
0,23 mg/l
Sloučeniny fosforu byly sledovány v rozsahu celkový fosfor (P-celk.) a fosforečnanový fosfor
(P-PO4). Pro uvedené sloučeniny jsou stanoveny limity přípustného znečištění takto:
P-celk.
0,15 mg/l
4.2.4.1
Vodní toky
Přehledy naměřených hodnot N-celk., N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-celk. a P-PO4 na všech
profilech vodních toků jsou uvedeny v tabulkách č. 31 - 36. Barevně jsou označeny hodnoty,
přesahující hodnoty přípustného znečištění dle NV 401/2015 Sb., příloha č. 3, tab. 1a. Graficky jsou
koncentrace výše uvedených sloučenin v průběhu monitoringu zachyceny na obr. 16 - 20.
Tab. 32: Přehled naměřených hodnot N-celk. (mg/l) ve vodních tocích
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
PV - 1
1
1,05
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
1,29
PV - 2
6,01
14,7
20,5
31,9
2,47
<1
1,96
3,05
3,29
2,17
PV - 3
5,15
4,77
7,7
6,54
1,8
10,4
2,92
8,74
9,91
3,53
PV - 4
2,7
2,73
3,28
5,33
2,57
2,6
2,54
2,45
2,37
2,6
PV - 5
2,12
2,18
2,03
2,22
2,66
2,51
1,95
2,09
1,41
2,17
PV - 6
2,01
2,27
1,91
4,94
2,5
11,4
1,77
1,41
2,52
2,84
PV - 7
5,87
5,04
5,64
4,8
4,64
5,87
5,58
5,84
5,39
4,49
PV - 8
4,93
4,63
4,73
4,01
3,98
4,7
4,68
5,44
6,65
4,26
PV - 9
5,43
7,06
4,82
2,23
1,91
6,87
7,82
6,31
6,96
11,4
PV - 10
4,12
1,08
Neod.
1,34
1,2
1,35
1,03
<1
1,57
1,58

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 47
Obr. 16:
Přehled koncentrací N-celk. v průběhu monitorovacího období
Tab. 33:
Přehled naměřených hodnot N-NH4 (mg/l) ve vodních tocích
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
PV - 1
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
PV - 2
0,334
0,136
0,364
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
0,159
PV - 3
0,127
<0,04
0,23
0,147
0,123
0,128
0,351
0,137
0,228
0,502
PV - 4
<0,04
<0,04
0,105
0,482
0,116
0,1
0,102
0,095
<0,04
0,088
PV - 5
<0,04
<0,04
<0,04
0,101
0,084
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
PV - 6
<0,04
<0,04
0,141
0,588
0,173
3,13
0,201
0,149
0,148
0,08
PV - 7
0,429
0,288
0,411
0,377
0,175
0,232
0,316
0,444
0,768
0,388
PV - 8
0,195
0,157
0,081
0,127
<0,04
0,099
0,166
0,105
0,328
0,545
PV - 9
1,31
0,533
0,91
0,132
0,099
2,59
2,09
2,03
1,24
3,58
PV - 10
<0,04
<0,04
Neod.
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 48
Obr. 17:
Přehled naměřených koncentrací N-NH4 v průběhu
monitorovacího období
Tab. 34:
Přehled naměřených hodnot N-NO3 (mg/l) ve vodních tocích
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
PV - 1
<1
1,05
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
PV - 2
5,16
13,90
19,10
22,30
2,46
<1
1,96
2,84
3,29
1,66
PV - 3
4,92
4,60
7,16
5,97
<1
10,00
<1
8,59
9,58
2,60
PV - 4
2,04
2,30
2,98
3,79
2,33
2,29
2,36
2,20
1,94
2,41
PV - 5
1,88
2,14
1,74
1,80
2,21
2,41
1,47
2,01
1,17
1,87
PV - 6
1,87
2,24
1,74
3,53
1,18
6,66
<1
1,16
2,26
1,85
PV - 7
4,97
4,39
4,79
3,59
4,10
4,68
4,72
4,49
4,13
3,70
PV - 8
4,20
4,68
4,45
3,59
3,54
4,55
4,01
5,21
5,59
2,98
PV - 9
3,52
6,22
3,63
1,86
1,73
2,80
5,48
4,07
5,52
6,69
PV - 10
3,30
<1
Neod.
<1
<1
<1
<1
<1
1,21
1,26

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 49
Obr. 18:
Přehled koncentrací N-NO3 naměřených v průběhu monitorovacího
období
Tab. 35:
Přehled naměřených hodnot N-NO2 (mg/l) ve vodních tocích
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
PV - 1
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
PV - 2
0,078
0,106
0,416
0,064
<0,03
<0,03
<0,03
0,039
<0,03
0,042
PV - 3
0,037
<0,03
0,08
0,088
0,079
0,194
0,072
0,058
0,051
0,033
PV - 4
<0,03
<0,03
<0,03
0,28
0,104
0,049
0,051
0,036
<0,03
<0,03
PV - 5
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
0,048
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
PV - 6
<0,03
<0,03
<0,03
0,207
0,088
0,251
0,052
0,031
<0,03
<0,03
PV - 7
0,165
0,143
0,368
0,256
0,329
0,273
0,144
0,204
0,151
0,119
PV - 8
0,094
0,119
0,106
0,113
0,032
0,043
0,069
0,053
0,138
0,065
PV - 9
0,134
0,104
0,157
0,054
0,047
0,339
0,175
0,17
0,141
0,075
PV - 10
<0,03
<0,03
neod.
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
Pozn.
Červeně označeno – překročeny průměrné hodnoty pro lososové i kaprové vody
Modře označeno – překročeny průměrné hodnoty pro lososové vody

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 50
Obr. 19:
Přehled koncentrací N-NO2 naměřených v průběhu monitorovacího období
Tab. 36:
Přehled naměřených hodnot P-celk. ve vodních tocích
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
PV - 1
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
PV - 2
0,18
<0,04
0,15
0,173
0,075
0,063
0,092
0,068
0,053
0,075
PV - 3
0,058
0,05
0,11
0,165
0,213
0,163
0,209
<0,04
0,186
0,124
PV - 4
0,048
0,049
0,071
0,274
0,135
0,123
0,114
0,093
0,054
<0,04
PV - 5
<0,04
<0,04
<0,04
0,049
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
PV - 6
0,066
0,11
0,14
0,586
0,265
1,48
0,21
0,16
0,182
<0,04
PV - 7
0,14
0,11
0,17
0,179
0,174
0,139
0,129
0,131
0,224
0,215
PV - 8
0,16
0,17
0,18
0,317
0,367
0,289
0,206
0,261
0,617
0,121
PV - 9
0,38
0,26
0,33
0,181
0,181
0,506
0,67
0,43
0,386
0,359
PV - 10
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
0,058
0,046
0,043
<0,04
<0,04
<0,04

image
image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 51
Obr. 20:
Přehled koncentrací P-celk. naměřených v průběhu monitorovacího
období
Tab. 37:
Přehled koncentrací P-PO4 ve vodních tocích v průběhu monitorovacího
období
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
PV - 1
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
PV - 2
0,139
<0,08
0,142
0,158
<0,08
<0,08
0,087
<0,08
<0,08
<0,08
PV - 3
<0,08
<0,08
0,093
0,136
0,144
0,139
0,184
<0,08
0,138
0,094
PV - 4
<0,08
<0,08
<0,08
0,26
0,125
0,104
0,096
0,08
<0,08
<0,08
PV - 5
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
PV - 6
<0,08
<0,08
0,103
0,502
0,222
1,21
0,194
0,139
0,139
<0,08
PV - 7
0,109
<0,08
0,165
0,149
0,131
0,112
0,094
0,126
0,174
0,17
PV - 8
0,148
0,096
0,167
0,29
0,332
0,252
0,197
0,252
0,489
0,106
PV - 9
0,331
0,157
0,312
0,171
0,148
0,464
0,67
0,429
0,332
0,332
PV - 10
<0,08
<0,08
neod.
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
<0,08
Koncentrace P-PO4 jsou v korelaci s koncentracemi P-celk., hodnoty přípustného
znečištění pro tento ukazatel nejsou v NV 401/2015 Sb. uvedeny.

image
image
image
image
image
image
Vita-Min – Leben mit dem Bergbau/Život s těžbou
Str. 52
4.2.4.2
Malé vodní plochy
Přehledy naměřených hodnot N-celk., N-NO3, N-NO2, N-NH4 a P-celk. na všech
monitorovaných vodních plochách jsou uvedeny v tabulkách č. 37 - 41. Barevně jsou označeny
hodnoty, přesahující hodnoty přípustného znečištění dle NV 401/2015 Sb., příloha č. 3, tab. 1a.
Graficky jsou koncentrace výše uvedených sloučenin v průběhu monitoringu zachyceny na obr. 21 -
25 .
Tab. 38: Přehled naměřených hodnot N-celk. (mg/l) na monitorovaných vodních plochách
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
A - 1
1,36
1,79
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
A - 2
2,50
2,12
1,50
1,16
<1
<1
<1
<1
<1
1,49
A - 3
12,50
8,32
3,18
3,14
3,50
2,32
2,33
2,13
2,49
4,09
A - 4
11,00
4,32
<1
1,11
1,20
2,32
1,19
1,45
<1
1,15
A - 5
1,37
1,34
<1
1,06
1,13
1,26
1,06
1,03
1,07
1,70
A - 6
<1
1,09
<1
<1
<1
1,12
<1
<1
<1
<1
B - 1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
B - 2
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
B - 3
1,56
<1
<1
<1
2,10
2,27
1,10
<1
1,31
1,12
B - 4
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
B - 5
<1
<1
1,14
1,05
1,03
1,89
<1
<1
1,95
1,38
B - 6
<1
<1
<1
1,40
1,58
1,89
1,50
<1
1,21
1,29
C - 1
2,29
2,05
1,43
2,03
2,10