image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Project Part-Financed
ELBE-LABE spatial planning flood management strategy
by the European Union
European Regional
Development Fund
Leadpartner/Hlavní partner:
Grafik: MEDIENGESTALTUNG Dittmar Apel
ELBE-LABE spatial planning flood management strategy
ELLA
steht für „ELBE-LABE, vorsorgende Hochwasserschutzmaß-
nahmen durch transnationale Raumordnung“. In dem EU geförder-
ten Projekt arbeiten 23 Behörden aus Deutschland, Tschechien,
Polen, Österreich und Ungarn zusammen an gemeinsamen Hand-
lungsvorschlägen für die Raumordnung im Elbeeinzugsgebiet. In
neun Pilotprojekten werden die Ansätze erprobt.
ELLA
znamená „ELBE-Labe, preventivní ochrana před povodněmi
prostřednictvím nadnárodního územního plánování“. Na projektu do-
tovaném EU spolupracují pracovníci 23 zařízení z Německa, České
republiky, Polska, Rakouska a Maďarska na společných návrzích
postupů pro územní plánování v povodí Labe. V devíti pilotních pro-
jektech se prověřují různá východiska.
ELLA
stands for „ELBE-LABE preventive flood protection measures
by transnational spatial planning“. The project is funded by the Euro-
pean Union. 23 authorities from Germany, Czech Republic, Poland,
Austria and Hungary cooperate to develop a joint action program for
spatial planning in the Elbe River basin. The approaches are imple-
mented in nine pilot projects.
Hochwasser-
entstehungsgebiete
Flood generation areas
Oblasti vzniku povodní
Was sind Hochwasserentstehungsgebiete?
Hochwasser sind natürliche Ereignisse, die infolge anthropo-
gener Einfl üsse verschärft werden. Wasserbauliche Maßnah-
men können Hochwassergefahren zwar reduzieren, einen ab-
soluten Schutz gibt es aber nicht. Der Erhaltung und Verbes-
serung des Wasserrückhalts auf Flächen mit hoher Effi zienz
für den Hochwasserschutz muss künftig in der Raumordnung
mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Dabei sollte nicht
nur in den Gebieten mit einem sehr hohen Schadenpotenzial
raumplanerisch im Rahmen der Hochwasservorsorge einge-
griffen werden, sondern auch schon in den Entstehungsgebie-
ten eines Hochwassers. Das sind die Gebiete, in denen es bei
starkem Niederschlag zu extremen Wasserabfl üssen kommt.
Für einen vorbeugenden Hochwasserschutz ist es somit
dringend erforderlich, diese Hochwasserentstehungsgebiete
(HWEG) zu lokalisieren, um hier vorbeugende Maßnahmen
zu ergreifen.
Co jsou oblasti vzniku povodní?
Povodně jsou přírodní jevy, které se následkem antropogenních
vlivů přiostřují. Hydrotechnická opatření mohou sice povodňová
ohrožení
redukovat,
absolutní
ochrana
však
neexistuje.
V územním plánování se musí v budoucnu věnovat větší
pozornost zachování a zlepšení retence vody na plochách
majících vysokou efektivnost pro ochranu před povodněmi.
Přitom by se v rámci prevence povodní nemělo ze strany
územního plánování zasahovat pouze v územích s velmi vysokým
potenciálem škod, nýbrž také již v oblastech vzniku povodní. Jsou
to území, na nichž při vydatných srážkách dochází k extrémním
odtokům vod. Pro preventivní ochranu před povodněmi je proto
naléhavě nutné, takovéto oblasti vzniku povodní lokalizovat, aby
se zde učinila preventivní opatření.
What are flood generation areas?
Floods are natural events which are aggravated as a result of
anthropogenic influences. Technical flood protection measures
can reduce the dangers of floods, however there is no absolute
protection. In future, in spatial planning, more attention must be
devoted to preserving and improving the retention of water on
surfaces with a high efficiency for flood protection. Here, spatial
planning measures for flood protection should not only be imple-
mented in areas with a very high damage potential but also in
those areas where the flooding originates. The latter are areas
where there is extreme drainage after heavy precipitation. Thus,
for preventive flood protection, in order to apply the appropriate
precautionary measures, the localisation of these flood genera-
tion areas is an urgent necessity.
Bodenerosion - Erozní rýhy na zemědělských plochách
- channels on agricultural land
Impressum imprimatur
imprint
:
- Autoren
autoři
authors
:
Frau Rieth, Herr Grafe (LfUG)
- Herausgeber
vydavatel
publisher:
Sächsisches Landesamt für Umwelt und
Geologie (LfUG), Referat Landeshoch-
wasserzentrum / Gewässerkunde
- Bildnachweis vyobrazení
picture credits
:
LfUG, Geobasisdaten:
©
2006,Landes-
vermessungsamt Sachsen
- Design:
MEDIENGESTALTUNG Dittmar Apel, Darmstadt
- Print:
Die Kopie, Dresden
- Aufl age
náklad
circulation
:
1500
- Dezember prosinec december
2006
- Externe fachliche und organisatorische Koordination: INFRASTRUKTUR & UMWELT
Externí odborná a organizační koordinace:
Professor Böhm und Partner, Darmstadt
External scientific and organisational coordination:
www.iu-info.de,
mail@iu-info.de
Zinnwald, Osterzgebirge - Cínovec, východní Krušnohoří - Zinnwald, Osterzgebirge-Mountains
10

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Identified (fast) runoff generation areas
Hortonian overland flow, sealed areas
Hortonian overland flow, partly sealed areas
Hortonian overland flow, rocks
Hortonian overland flow, areas with bad infiltration capacity
Water areas
Saturation overland flow, permanent saturated areas
Saturation overland flow, fast saturating areas
Quick interflow
Vzniku povodňových oblastí
Povrchový odtok ze zpevněných ploch
Povrchový odtok z částečně zpevněných ploch
Povrchový odtok ze skalních ploch
Povrchový odtok z ploch s malou infiltrační schopností
Otevřené vodní plochy
Povrchový odtok z permanentně zamokřených ploch
Povrchový odtok z rychle se nasycujících ploch
Zrychlený podpovrchový odtok po nepropustné vrstvě
2. Berücksichtigung von Niederschlagsinformationen
In einem zweiten Schritt erfolgt die Berücksichtigung von In-
formationen über hochwasserauslösende Starkniederschläge.
Dies erfolgt durch eine Verschneidung der Flächen auf denen
die schnellen Abfl usskomponenten dominieren mit der Nieder-
schlagshäufi gkeit. Dabei empfi ehlt es sich mit der jährlichen
Häufi gkeit von Tageswerten zu arbeiten, da die jährliche Häu-
fi gkeit von Tageswerten einen engen statistischen Zusammen-
hang zur Geländehöhe aufweist. Somit wird ein Raumbezug
zu Mittelgebirgs- und Hügellandschaften, die grundsätzlich als
HWEG in Frage kommen, hergestellt. Welche jährlichen Häu-
fi gkeiten und welche Niederschlagshöhen als hochwasseraus-
lösend angesehen und genutzt werden ist von den regionalen
Gegebenheiten abhängig.
2. Zohlednění informací o srážkách
V druhém kroku se zohlední informace o vydatných srážkách
vyvolávajících povodně. Toto se provede kombinováním ploch,
na nichž převládají rychlé odtokové složky, s četností srážek.
Přitom je doporučeníhodné, použít roční četnost denních hodnot,
neboť roční četnost denních hodnot vykazuje úzkou statistickou
souvislost s výškou terénu. Tím se vytváří územní vztah ke
krajinám středohoří a pahorkatin, které zásadně přicházejí
v úvahu jako oblasti vzniku povodní. Jaké roční četnosti a
srážková množství přicházejí v úvahu a jsou využívána jako
vyvolávající povodně, závisí na regionálních poměrech.
2. Consideration of precipitation information
A second step, integrates the information about heavy precipi-
tation which initiates flooding. This is carried out by compar-
ing the areas where the fast drainage components dominate
with precipitation frequency information. Whereby, here, it is
recommendable to work with data on the annual frequency
of daily values because the annual frequency of precipitation
per day has a close statistical correlation with the height of the
area. Thus, a spatial connection can be made with low moun-
tain regions and hilly districts which are generally associated
with being possible flood generation areas. Which annual fre-
quencies and which precipitation volumes are considered to
be flood initiators depends on the individual regional situation.
Methodik
Metodika
Method
Zur Identifi zierung solcher HWEG wird die folgende zweistufi ge
Methode empfohlen. In dieser wird zuerst das dominierende Ab-
fl ussverhalten einer Fläche bestimmt und anschließend mit
Hilfe von Niederschlagsinformationen bewertet.
K identifikaci takovýchto oblastí vzniku povodní se doporučuje
dvoustupňová metoda. Při této metodě se nejprve stanoví
převládající odtoková vlastnost plochy a poté se pomocí
informací o srážkách vyhodnotí.
The following two stage method is proposed for the identification
of such flood generation areas. Firstly, the dominating drainage
behaviour in an area is determined, and this is then subsequently
evaluated using precipitation measurement information.
1. Bestimmen von Flächen mit gleichem Abflussverhalten
Ausgehend von breitenverfügbaren Gebietseigenschaften, wie
Boden/Geologie, Hangneigung, Landnutzung und Gewässer-
netz werden Flächen gleichen Abfl ussverhaltens bestimmt. Die
Klassifi kation dieser Flächen erfolgt durch die Bewertung der
Eingangsdaten innerhalb eines Wenn-Dann-Regelwerkes (WBS
FLAB). So ergibt sich beispielsweise aus der Nutzung Wald, dem
Bodentyp Podsol mit horizontaler Schichtung (k1 > k2) und einer
Hangneigung von 20° als dominierender Abfl ussprozess der
Zwischenabfl uss. Potenzielle Hochwasserentstehungsgebiete
sind die Flächen, auf denen die schnellen Abfl usskomponenten
Oberfl ächen, Sättigungsfl ächen- und schneller Zwischenabfl uss
dominieren.
1. Stanovení ploch se stejnými odtokovými vlastnostmi
Na základě široce rozšířených vlastností území, jakými jsou půda
či geologie, sklon svahu, využití území a síť vodních toků, se
stanoví plochy mající stejné odtokové vlastnosti. Klasifikace těchto
ploch se provede hodnocením vstupních dat v rámci implikačního
pravidla (když-pak) (WBS FLAB). Tak například z využití jako les,
podzolového půdního typu s horizontálním vrstvením (k1 > k2) a
sklonu svahu 20° vyplývá, že převládajícím odtokovým procesem
je meziodtok. Potenciálními územími vzniku povodní jsou ty
plochy, na kterých převládají rychlé odtokové složky – povrchový
odtok, odtok na nasycených plochách a rychlý meziodtok.
1. Determination of areas with the same drainage behaviour
Areas with the same drainage behaviour are determined starting
with widely available information about an area such as soil/
geology, degree of slope, land use and waterway network. The
classification of these areas is carried out by the evaluation of the
initial data within a set of when-then rules (WBS FLAB). Thus, for
example, from the land use „forest”, the soil type „podsol” with
horizontal layers (k1 > k2) and a slope of 20°, the dominating
drainage process is interflow. Potential flood generation areas are
surfaces on which fast drainage components dominate such as
surface flow, saturated area drainage and rapid interflow.
- Beispiel der räumlichen Verteilung der mit WBS FLAB ermit-
telten dominierenden Abflusskomponenten
- Dominantní odtokové složky urené pomocí WBS FLAB
- Schedule of the expert system WBS FLAB for the determina-
tion of areas with the same drainage behaviour
- Fachlich ausgewiesene HWEG in Sachsen ermittelt durch Überlagerung der
Flächen auf denen die schnellen Abflusskomponenten dominieren mit jährlichen
Häufigkeiten >0,35 von Tagesniederschlägen
≥ 50 mm (Stand 10/2006).
- Oblasti vzniku povodní v Sasku (Stav 10/2006).
- Possible flood generation areas in Saxony determined by superimposing the areas
on which rapid drainage components dominate with the annual
frequencies > 0.3 of precipitation per day ≥ 50 mm (Status quo 10/2006).
- Räumliche Verteilung der jährlichen Häufigkeiten
von Tagesniederschlägen ≥ 50 mm in Sachsen
- Prostorové rozdělení roní etnosti srážek v denními srážkami ≥ 50 mm
-
Arial distribution of the annual frequencies of precipitation
per day ≥ 50 mm in Saxony
Legende - Legenda - Legend