image
image
image
image
image
image
Grenzraumstudie für den
Sächsisch-Niederschlesischen
Grenzraum
PROJEKT
ƒ • • ‘ Ñ • • ‘ æ
‘ Ž • ‘ ä Ž ¦ • • ‹ ‡
Studium Pogranicza
” ‡ • † ‡ •
” ‘ … Ï ƒ ™
t r s {

Opracowanie i mapy
INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner, Darmstadt / Poczdam
we wspólpracy z Katrin Soschinski Kartogra e Geodesign, Berlin
Zleceniodawca
Sakso skie Ministerstwo Spraw Wewn trznych
Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden
Przedruk i powielanie
Wszelkie prawa zastrze one. Przedruk i powielanie dozwolone tylko
tylko za pisemn zgod Zleceniodawcy
Druk
AQRAT Wroc aw
Sakso sko-Dolno l skie Studium Pogranicza powsta o w ramach
projektu Smart Integration.
Projekt Smart Integration jest wspó nansowany przez Uni Europejsk
ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Wspó pracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.
Pierwsze wydanie
500 egzemplarzy
Kopia bezp atna
Bearbeitung und Kartogra e
INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner, Darmstadt/Potsdam
in Zusammenarbeit mit Katrin Soschinski Kartogra e Geodesign, Berlin
Auftraggeber
Sächsisches Staatsministerium des Innern
Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden
Nachdruck und Vervielfältigung
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung nur mit
schriftlicher Genehmigung des Auftraggebers gestattet.
Druck
AQRAT Wroc aw
Die Grenzraumstudie für den sächsisch-niederschlesischen Grenzraum
entstand im Rahmen des Projektes Smart Integration.
Das Projekt Smart Integration wird von der Europäischen Union aus Mitteln
des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Koope
-
rationsprogramms INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020 nanziert.
Erste Au age
500 Exemplare
Kostenloses Exemplar

1
^
l • } w • l } r
} o v } ‘ o
• l ]
^ š μ
] μ u
W }
Inhaltsverzeichnis
’ ‹ •
– ” ‡ ä … ‹
Einführung
3
Wprowadzenie
Methodische Herangehensweise und Ergebnisse
6
Podej cie metodyczne i wyniki
Handlungsfeld 1: Daseinsvorsorge und Zugang zu
9
G
ütern und Dienstleistungen
Obszar dzia a 1: Dost p do dóbr i us ug
Handlungsfeld 2: Verkehrliche Erreichbarkeit
25
Ob szar dzia a 2: Dost pno
komunikacyjna
Handlungsfeld 3: Wirtschaft & Innovation
39
Ob szar dzia a 3: Gospodarka & innowacyjno
Handlungsfeld 4: Tourismus, Kultur & natürliche Umwelt
55
Ob szar dzia a 4: Turystyka, kultura & rodowisko naturalne
Au sblick
71
Perspektywa

2
' Œ
v Ì Œ
μ u • š μ
]
( º Œ
v
^
Z • ] •
Z r E ]
Œ •
Z o
• ] •
Z
v
' Œ
v Ì Œ
μ u

3
^
l • } w • l } r
} o v } ‘ o
• l ]
^ š μ
] μ u
W
Einführung
Wprowadzenie
Die Sächsisch-Niederschlesische Grenzraumstudie, die auch
das Siedlungsgebiet der Sorben in der Oberlausitz berührt,
richtet sich an lokale und regionale Akteure. Sie zeigt Poten
-
ziale und Entwicklungsmöglichkeiten des grenzüberschrei
-
tenden Ver echtungsraumes auf, liefert Inspirationen zur
Nutzung der Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten
und regt Zusammenarbeit und Austausch an.
Dabei verfolgt sie zwei strategische Ziele:
a) Förderung der gegenseitigen Unterstützung
und des gegenseitigen Austausches bei der
Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen
b) Stärkung der grenzüberschreitenden Ver ech -
tungen
Die Grenzraumstudie fügt sich in den Rahmen ein, der durch
das Gemeinsame Zukunftskonzept für den deutsch-polni-
schen Ver echtungsraum – Vision 2030 (GZK 2030) gesetzt
wird. Sie spezi ziert die Ziele und Leitlinien, die im Gemein
-
samen Zukunftskonzept vereinbart wurden, und untersetzt
sie durch konkrete Projekte und Vorhaben im Ver echtungs
-
raum zwischen dem Freistaat Sachsen, der Woiwodschaft
Niederschlesien und der Woiwodschaft Lubuskie.
Während der Bearbeitung der Sächsisch-Niederschlesi
-
schen Grenzraumstudie hat die Diskussion um die Einhal
-
tung der Klimaziele von Paris und die Zukunft der Kohle
-
verstromung in Deutschland deutlich an Dynamik
gewonnen. Im Ergebnis dieser Diskussion wurde
beschlossen, die Kohleverstromung – und damit auch die
Braunkohleförderung in der Lausitz – bis 2038 zu been
-
den. Der erforderliche Strukturwandel soll insbesondere
durch eine angebotsorientierte Politik über den gesam
-
ten Zeitraum befördert und aktiv gestaltet werden.
Aus diesem Strukturwandel, dessen genaue Gestalt in
einem laufenden Prozess ausgehandelt wird, sind viele
Impulse für die Ver echtungen zwischen Deutschland und
Polen zu erwarten, die insbesondere auch für den säch
-
sisch-niederschlesischen Grenzraum neue Möglichkeiten
und Chancen eröffnen. Wo möglich, wurden die bereits
bekannten Eckpunkte des Strukturwandels in die Grenz
-
raumstudie einge ochten. Die weitere Begleitung des
Strukturwandels wird auch aus Sicht der deutsch-polni
-
schen Zusammenarbeit eine Daueraufgabe sein.
Die Sächsisch-Niederschlesische Grenzraumstudie baut
auf der sehr erfolgreichen Zusammenarbeit im Dreiläde
n r-
Sakso sko-Dolno l skie Studium Pogranicza, dotykaj ce
równie obszaru osadnictwa Serbo u yczan na Górnych
u ycach, skierowane jest do podmiotów lokalnych
i regionalnych. Studium przedstawia potencja y i mo -li
wo ci rozwoju transgranicznego obszaru powi za ,
dostarcza inspiracji do wykorzystania potencja ów i m-o
liwo ci rozwoju oraz zach ca do wspó pracy i wymiany.
Studium ma dwa cele strategiczne:
a) promowanie wzajemnego wsparcia i wza-
jemnej wymiany w pokonywaniu wspólnych
wyzwa
b) intensy kacja powi za transgranicznych
Studium Pogranicza wpisuje si w ramy stworzone przez
Wspóln Koncepcj Przysz o ci dla polsko-niemieckiego
obszaru powi za
– Wizja 2030 (WKP 2030). Podejmuje ono
cele i kierunki rozwoju uzgodnione we Wspólnej Koncepcji
Przysz o ci i przek ada je na konkretne projekty i przedsi
-
wzi cia w obszarze powi za mi dzy Saksoni , Wojewódz-
twem Dolno l skim i Województwem Lubuskim.
W czasie prac nad Sakso sko-Dolno l skim Studium
Pogranicza wyra nie zwi kszy a si dynamika dyskusji
na temat dochowania celów paryskiego porozumienia
klimatycznego oraz przysz o ci energetyki opartej na
spalaniu w gla brunatnego i kamiennego w Niemczech.
W rezultacie tej dyskusji uzgodniono wygaszenie ener
-
getyki w glowej i tym samym wydobycia w gla brunat
-
nego na u ycach do roku 2038. Konieczne przemiany
strukturalne maj by nap dzane i aktywnie kszta to-
wane poprzez polityk poda ow (tworz c podstawy
nowych mo liwo ci rozwoju) przez ca y okres zmian.
Z tego procesu restrukturyzacji, którego dok adny kszta t
uzgadniany jest w ramach bie
cego dialogu, oczekiwa
mo na wielu impulsów dotycz cych powi za mi dzy
Polsk a Niemcami, które otwieraj nowe mo liwo ci
i szanse równie w szczególno ci dla pogranicza sakso
-
sko-dolno l skiego. Tam gdzie by o to mo liwe, znane
ju g ówne za o enia restrukturyzacji zosta y w czone
do Studium Pogranicza. Dalsze monitorowanie przemian
strukturalnych równie z perspektywy wspó pracy pol
-
sko-niemieckiej b dzie zadaniem ci g ym.
Sakso sko-Dolno l skie Studium Pogranicza opiera si
na fundamencie bardzo owocnej wspó pracy na trój
-

4
' Œ
v Ì Œ
μ u • š μ
]
( º Œ
v
^
Z • ] •
Z r E ]
Œ •
Z o
• ] •
Z
v
' Œ
v Ì Œ
μ u
styku mi dzy Polsk , Niemcami i Czechami, która jest
rozwijana ju od prawie trzech dziesi cioleci. Wskaza
nale y w tym kontek cie przede wszystkim stowarzy -
szenia i biura Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa, Regionalny
Zwi zek Planowania Górne u yce-Dolny l sk, Insty-
tut Rozwoju Terytorialnego we Wroc awiu (IRT, dawniej
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wroc awiu) oraz
programy wspó pracy transgranicznej Interreg A mi dzy
Polsk , Niemcami i Czechami.
Studium Pogranicza ma stanowi wk ad w dalsze
wspieranie i pog bianie wspó pracy. Szczególna rola
przypada w tej wspó pracy w naturalny sposób Pro
-
gramowi Wspó pracy Interreg A Polska-Saksonia. Deli
-
mitacja przestrzenna Studium Pogranicza odpowiada
aktualnemu obszarowi wsparcia tego Programu i by oby
po
dane, aby wiele za o e Studium mog o by wyko -
rzystane i rozwijane we wdra aniu przysz ych etapów
tego Programu.
eck zwischen Deutschland, Polen und Tschechien auf, die
seit nunmehr knapp drei Jahrzehnten gep egt wird.
Erwähnt seien in diesem Zusammenhang vor allem die
Trägervereine und Geschäftsstellen der Euroregion Neiße-
Nisa-Nysa, der Regionale Planungsverband Oberlausitz-
Niederschlesien und das Institut für Territoriale Entwick
-
lung in Breslau (IRT, vormals Woiwodschaftsbüro für
Urbanistik in Breslau) sowie die Interreg A-Programme
zwischen Deutschland, Polen und Tschechien.
Die Grenzraumstudie soll einen Beitrag dazu leisten,
diese Zusammenarbeit weiter zu unterstützen und zu
vertiefen. Dabei kommt dem Interreg A-Programm zwi
-
schen Sachsen und Polen naturgemäß eine besondere
Rolle zu. Die räumliche Abgrenzung der Grenzraumstu-
die entspricht dem aktuellen Fördergebiet dieses Pro
-
gramms, und es wäre wünschenswert, wenn viele
Ansätze der Grenzraumstudie bei der Umsetzung
zukünftiger Phasen dieses Förderprogrammes aufge
-
griffen und weiter ausgestaltet werden.

5
^
l • } w • l } r
} o v } ‘ o
• l ]
^ š μ
] μ u
W
Auszug aus dem Leitbild zum Lausitzer Revier
vom 14. März 2019:
Strukturentwicklung in der Lausitz
>
μ • ] š Ì
Œ
Z
À ]
Œ
] • š
] š
:
Z Œ Ì
Z v š
v
v
ΠP ]
Œ
P ] } v
] u
,
Œ Ì
v
μ Œ } ‰
μ v
] v
'
Œ
v š
( º Œ
s
Œ • } Œ P μ v P • • ]
Z
ΠZ
] š
] v
μ š •
Z o
v
X
] • š
P
‰ Œ
P š
μ Œ
Z
] v
P
} P Œ
. •
Z
>
P
] v
E
Z
Œ •
Z
L
Ì μ
W } o
v
μ v
d •
Z
Z ]
v X
v P
• ]
Z š •
μ v
• ‰ } o ] Ÿ •
Z
P
‰ o
v š
v
μ • • Ÿ
P •
μ •
Œ
Œ
μ v l } Z o
r
À
Œ • š Œ } u μ v P
μ v
Œ
( } Œ š •
Z Œ
] š
v
v
d Œ
v • ( } Œ u
Ÿ } v
μ š • Z v
v Œ P ] • Ç • š u • P ] o š
r• U • ]
( º Œ
v Ì μ v Z u v
P o }
o
v
t
©
Á
Œ
Œ
Z
P ] } v
v
u ] š
μ v
• u ] ©
o v
Ì μ l μ v L • r
(
Z ] P
μ ( Ì μ • š
o o
v
μ v
Ì μ
] v
Œ
o
v • Á
Œ š
v
μ v
] v v } À
Ÿ À
v
t ] Œ š •
Z
L • Œ
P ] } v
Á
] š
Œ Ì μ
v š Á ]
l
o v X
• } v
Œ
μ š μ v P
l } u u š
]
Œ
Ì º P ] P
v U
Œ
μ u Á ] Œ l •
u
v
s
Πv
š Ì μ v P
P
r
u š
v
Z
À ]
Œ •
u ] š
v
D
š Œ } ‰ } o
v
Πo ] v U
>
] ‰ Ì ] P
μ v
Œ
• r
v
• } Á ]
v
Œ
P ] } v • ] v š
Πv
v
v š Œ
v
Ì μ X
v
• š
Z
v
< } u ‰
š
v Ì
v
v l v º ‰ (
v
• } o o
v
Àr} Œ Z
v
v
^ š
v
} Œ š
] v
] Z
Œ
Œ
v š Á ]
l o μ v P
P
( ‚ Œ
Œ š
Ì Á X
] v v } À
Ÿ À
Œ
À ] š
o ] • ]
Œ š
Á
Œ
v U
μ u
]
À } o l • Á ] Œ š •
Z
L o ]
Z
>
] • š μ v P • (
Z ] P l
] š
>
μ • ] š Ì
Œ
Z
À ]
Œ •
] v • P
u š
v
Z Z
o Ÿ P
Ì μ
• ]
Z
Πv X
Europäische Modellregion für den Strukturwandel
W Π}
l Ÿ À
]
• μ l μ v L
P
• š
o š
v
] v
P Œ μ v
• š
v
] P
v Ì
Z o
Z }
Z Á rŒ Ÿ P
Œ
/ v
μ • š Œ ]
r
μ v
]
v • š
o
] • š μ v P •
Œ
] š • ‰ o
š Ì
] v
t ] • • rv •
Z
L
μ v
& } Œ •
Z μ v P U
]
• š
Z
v
v
μ v
v
μ
v
h v š
Πv
Z u
rv
• } Á ]
μ Œ
Z
]
v • ]
o μ v P
À } v
Z ‚ Œ
v
• } o o
Z
À ]
Œ
] v
] v
Œ
t
Œ š •
Z ‚ ‰ ( μ v P
• š
Œ l v X s } Œ
μ • •
š Ì μ v P ] • š
] v
rÌ º P ] P U Œ
μ u Á ] Œ l •
u
s Πv
š
Ì μ v P
P
u š
v
Z
À ]
Œ •
u ] š
v
D
š Œ } ‰ } o
v
Πo ] v U
>
] ‰ Ì ] P
μ v
Œ
v
• } Á ]
] v
Œ
Z
Œ Œ
]
Z
Πl
] š
] v v
ΠZ
o
Z
À ]
Œ • X
]
>
μ • ] š Ì
• } o o
o •
] v
c
μ Œ } ‰
] •
Z
D }
o o Œ
P ] } v ^
] • ‰ ]
o P
v
( º Œ
] v
v
P
o μ v P
v
v
^ š Œ μ l š μ Œ Á
v
o
] v X
v š Œ
o
ΠU
μ Œ } ‰
] •
Z
Œ
s
ΠG
Z š μ v P • Œ
μ u
E
μ
s
Œ
] v
μ v P
v
] u
,
Œ Ì
v
μ Œ } ‰
Z
+
v
]
Ì
v š Œ
o
] v v
Œ
μ Œ } ‰
] •
Z
>
P
μ v
]
D
Z Œ • ‰ Œ
Z ] P l
] š
Œ
Z
P ] } v
Ì Á ] •
Z
v
v
D
š Œ } ‰ } o
v
v U
>
] ‰ Ì ] P U
Πo ] v U
t Π}
o
Á l
Œ
• o
μ U
W } Ì v
v l W } •
v
μ v
W Œr
Z
l W Œ
P
À
Πo
] Z š
] Z Œ
] v
o
o
] v • š
o o μ v P • u
Πl u
o X
]
' Œ
v Ì o
P
] Œ P š
Z ] • ] l
v
μ v
E
Z š
] o
U
]
Ì μ
l } u ‰
v • ]
Œ
v
P ] o š U
μ v
Z
v
v U
]
Ì μ
v μ š Ì
v
P ] o š X
€ Y •
& Œ
P u
v š
t ] Ì i ]
P s '
]
B μ Ï Ç
l ]
P }
€ >
μ • ] š Ì
z 14 marca 2019 r.:
Z } Ì Á • i
• š Œ μ l š μ Œ
o v Ç
v
B μ Ï Ç
Z
P s '
]
B μ Ï Ç
l ]
i
• š
}
Ì ]
• ] '
] } o
]
Œ
Á
v š Œ μ u
μ Œ } ‰ Ç U
'
P Á
Œ
v š ru
Ì ‰ ]
Ì
š Ç
Ì v
P }
Á
E ]
u
Ì
Z X
o
u
v š
u
i
P }
Z
Œ
‰ } s } Ï
v ]
P
} P Œ
.
Ì v
Á
• ]
Ì š Á ]
W } o • l ]
‰ o
v } Á
v
P }
Á
‰ } o ] š Ç
E ]
u ]
Á Ç i ‘
]
Ì
o
l š Œ Ç
Ì v
i
Ì
Á ' P o
Œ μ v
š v
P } r} Œ
Ì
‰ } • š ' ‰
i ]
v ]
u ]
l ]
P }
• Ç • š
u μ
v
ΠP
š Ç
Ì v
P }
v
Á Ç l } Œ Ì Ç • š μ i
‘ Œ }
l ]
Ì
μ
Ï
š μ
(
Œ
o v
P }
Á Ç Ì Á
w
Œ } • v
i
P o }
o v
i
l } v l μ Œ
v
i ]
Œ
P ] }
} Œ
Ì
Œ } Ì Á ] i
P } U
Ç
• š
s
• ] '
}
Œ Ç u
}
Ï Ç
Œ
P ] } v
u
P } • ‰ }
Œ
Ì Ç u X
^ Ì
Ì
P • o v
r
Ì v
Ì
v ]
š
l ‘
]
• Ì Ç
l ]
U
• l μ š
Ì v
‰ } Á ] rÌ
v ]
s
P
š Œ } ‰ } o ]
u ]
Œ o ] w • l
U
o ] ‰ • l
]
Œ
Ì
w • l
Á
Á v
š Œ Ì
Œ
P ] } v μ X
t
v
Á ]
Ì
v ] μ
}
‰ } • ]
v Ç
v
o
Ï Ç
Á
• ‰ Œ Ì
] • š v ]
i
o } l
o
r] Ì
i
P } •
Á } i μ
o μ
] v v } Á
Ç i v ]
Ì Œ
Á ] š
o ] Ì } Á
U
Ç
š
s } ‘
] } Á }
l } v } u ]
Ì v
• ‰ Œ
Á v } ‘
P s '
]
B
μ Œ } ‰
i • l ]
u }
o } Á Ç
Œ
P ] } v
Œ
• š Œ μ l š μ Œ Ç Ì
i
W Π}
l š Ç Á v ]
l • Ì š
s š } Á
‰ Œ Ì Ç • Ì s } ‘
W }
• š
Á } Á
o ]
Ì
Á Ç • } l ]
i
i
l } ‘
]
‰ Œ Ì
u Ç • s
Á Ç
Z
u ]
i •
‰ Œ
Ç
Á
v
μ
]
v ]
Z
v
μ l
i
Ç
Z
]
v } Á Ç
Z
‰ Œ Ì
• ] '
] } Œ • š Á
Z
} Œ
Ì
} ΠP
v • Á
u ] v ] • š Œ
i ]
‰ } Á ] v v
Á Ì u }
v ]
B μ
Á
v ] μ
Á
Œ š } ‘
]
}
v
i X
t
Œ μ v l ]
u
i
• š
• Ì Ç
‰ } Á ]
Ì
v ]
s
P }
Ì
P s '
]
Ì
u
š Œ } ‰ } o ]
u ]
]
Œ
Ì
w • l
š
l Ï
• Ì Ç
l
} • š ' ‰ v } ‘
l } u
Á v
š Œ Ì
Œ
P ] } v μ X
B μ Ï Ç
‰ } Á ] v v Ç
Ç
i
l }
c
u }
o } Á Ç _
‰ Œ Ì Ç l s
u
μ
v
i
Œ
• š Œ μ l š μ Œ Ç Ì
v š Œ
o v Ç U
μ Œ } ‰
i • l ]
}
• Ì
Œ
‰ } Á ]
Ì
w
d Á } Œ Ì Ç
v } Á
‰ } s
Ì
v ]
Á
Œ
μ
μ Œ } ‰ Ç
v š Œ
o v
‰ } s } Ï
v ]
Á
μ Œ } ‰ ]
} Œ
Ì
Á ]
o } i
u ] '
Ì Ç
u
š Œ } ‰ } o ]
u ]
Œ
Ì v
u U
> ] ‰ • l ]
u U
Á ]
u U
W } Ì v
v ]
u
]
W Œ
P
v
i
Œ
P ] } v } Á ]
μ
W Œ Ì Ç P Œ
v ]
Ì v
‰ } s } Ï
v ]
} Ì v
Ì
Œ Ç Ì Ç l
]
Á
• l } u ‰
v • } Á
U
} Œ
Ì
• Ì
v •
l š • Œ
v
o
Ï Ç
Á Ç l }

6
' Œ
v Ì Œ
μ u • š μ
]
( º Œ
v
^
Z • ] •
Z r E ]
Œ •
Z o
• ] •
Z
v
' Œ
v Ì Œ
μ u
Die Sächsisch-Niederschlesische Grenzraumstudie fasst
die Schlussfolgerungen der im Rahmen des Projektes
Smart Integration durchgeführten gemeinsamen Arbeit
in Form von Handlungsbedarfen und Handlungsansät -
zen der Raum- und Regionalentwicklung zusammen. Sie
ist in vier thematische Handlungsfelder untergliedert:
5 Handlungsfeld 1:
Daseinsvorsorge und Zugang zu
Gütern und Dienstleistungen
5 Handlungsfeld 2: Verkehrliche Erreichbarkeit
5 Handlungsfeld 3:
Wirtschaft & Innovation
5 Handlungsfeld 4:
Tourismus, Kultur & natürliche Umwelt
Das Handlungsfeld „Daseinsvorsorge und Zugang zu
Gütern und Dienstleistungen“ schließt den Bereich „Bil
-
dung und interkulturelle Kompetenz“ mit ein.
Die Handlungsbedarfe und Handlungsansätze der Raum-
und Regionalentwicklung knüpfen an die Stärken und
Schwächen des grenzüberschreitenden Ver echtungs -
raumes an, die im Ergebnis einer breit angelegten Regio -
nalanalyse und einer Konsultation der Zwischenergeb -
nisse der Grenzraumstudie von Juni bis September 2018
identi ziert wurden. Sie wurden anschließend in thema -
tischen Workshops veri ziert und weiter untersetzt.
Sakso sko-Dolno l skie Studium Pogranicza podsu -
mowuje wnioski z wspólnych prac przeprowadzo
nych
w ramach projektu Smart Integration w formie po -
trzeb dzia a i za o e dzia a rozwoju przestrzenne -
go i rozwoju regionalnego. Studium podzielone jest
na cztery obszary dzia a :
5 Obszar dzia a 1: Dost p do dóbr i us ug
5 Ob szar dzia a 2:
Dost pno
komunikacyjna
5 Obszar dzia a 3:
Gospodarka & innowacyjno
5 Obszar dzia a 4: Turystyka, kultura & rodowisko
naturalne
Obszar dzia a „Dost p do dóbr i us ug“ zawiera
równie obszar „Edukacja i kompetencje mi dzykul -
turowe“.
Potrzeby dzia a i za o enia dzia a rozwoju przestrzen -
nego i rozwoju regionalnego nawi zuj do mocnych i s a -
bych stron transgranicznego obszaru powi za , które
zosta y zidenty kowane w rezultacie szeroko zakrojonej
analizy regionalnej oraz konsultacji wyników wst pnych
Studium Pogranicza w okresie od czerwca do wrze nia
2018 r. By y one nast pnie wery kowane i pog biane
podczas warsztatów tematycznych.
••
••
••
• -
‚ ƒ
‚ „
• -
• …
‚ „
- • ˆ
-
Š
Š
-
Methodische Herangehensweise und Ergebnisse
‘ † ‡ Œ ä … ‹ ‡
• ‡ – ‘ † › … œ • ‡
™ › • ‹ • ‹

7
^
l • } w • l } r
} o v } ‘ o
• l ]
^ š μ
] μ u
W
Parallel wurde durch das Institut für Territoriale Entwicklung
in Breslau (IRT) eine sozioökonomische Analyse erstellt, die
wesentliche Trends im Ver echtungsraum zwischen dem
Freistaat Sachsen, der Woiwodschaft Niederschlesien und
der Woiwodschaft Lubuskie anhand der Auswertung und
Visualisierung statistischer Daten sichtbar macht. Die Ergeb
-
nisse dieser sozioökonomischen Analyse werden in den
thematischen Kapiteln der Grenzraumstudie aufgegriffen.
Alle Arbeitsschritte wurden durch eine deutsch-polni -
sche Expertenkommission begleitet, die von September
2017 bis Mai 2019 insgesamt sechs Mal tagte. Vertre -
terinnen und Vertreter folgender Institutionen waren in
der Expertenkommission vertreten:
5
6 ¦ F K V L6 WVD FD KW HV VP L Q L GVH WV,HQ UQ LH XU 6PQ 0 ,
5
0 D U V F K GD HO U:O DR PL WZ R G V F1 K
L HD GI HW U V F K O H V L H Q
5
0 D U V F K GD HO U:O DR PL WZ R G V F/ XK ED XI VW N L H
5
, Q V I¾
W LU7WH XU WU L W R( QU WL ZD LO FH N OLQ X %QU JH V O ,D 5X7
5
5 H J L R 3QO DD OQ HX UQ J V Y H 2U E HD UQ OGD X V L W ]
1 L H G H U V F K O H V L H Q
5
/ D Q G H V G L6 UD HF NK WVLH RQ Q
Im Rahmen der thematischen Workshops wurde die
Expertenkommission um Fachleute und lokale und regi o-
nale Akteure erweitert, die ihr Wissen und ihre Erfah -
rungen in die gemeinsame Arbeit einbrachten.
In den nachfolgenden Kapiteln werden jeweils die wich -
tigsten Erkenntnisse der Regionalanalyse, der sozioöko -
nomischen Analyse und des Austausches mit lokalen
und regionalen Akteuren zusammengefasst. Anschlie -
ßend werden die identi zierten Handlungsbedarfe und
Handlungsansätze der Raum- und Regionalentwicklung
vorgestellt. Dabei handelt es sich jeweils um Bündel von
Równolegle Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wro -
c awiu (IRT) prowadzi prace nad analiz spo eczno-go-
spodarcz , która przedstawia istotne trendy w obszarze
powi za mi dzy Saksoni , Województwem Dolno l
-
skim i Województwem Lubuskim w oparciu o analiz
i wizualizacj danych statystycznych. Wyniki analizy
spo eczno-gospodarczej s uwzgl dnione w Studium
Pogranicza w odpowiednich merytorycznie rozdzia ach.
Wszystkie etapy dzia a monitorowane by y przez pol -
sko-niemieck Komisj Eksperck , która odby a cznie
sze
posiedze w okresie od wrze nia 2017 r. do maja
2019 r. W Komisji reprezentowane by y wymienione po
-
ni ej instytucje:
5
6 D N V R 0í LV QN LL VH W H 6USVU WD Z:Z RH Z Q Õ W U ] Q6 \0F ,K
5
8 U ]0Ç DGU V ] D ë N :R RZ M
V NH LZ μ G ]' R
W ZO DQ R ÿ O Ç V N L H J R
5
8 U ]0Ç DGU V ] D ë N :R RZ M
V NH LZ μ G ]/ XW EZ XD V N L H J R
5
, Q V W5 R\ ]W ZX R
W 7M
H UX \ W R U L DZ OH Q: HU JR RF ë D ,Z L5 7
X
5
5 H J L R =QZD LO ÇQ ]\H3 OND Q R Z D *Q μL UDQ êHX
\ F H
' þRO OÇ QV\N
5
' \ U H .N UF DMMDR6 DZ ND V R >/Q DL QL G H V G L U6 HD NF WK LV RH QQ @
W ramach warsztatów tematycznych Komisja Ekspercka
by a poszerzana o specjalistów oraz przedstawicieli pod -
miotów lokalnych i regionalnych, którzy wnosili swoj
wiedz i do wiadczenie do wspólnego procesu prac.
W nast pnych rozdzia ach podsumowane zosta y naj -
wa niejsze wnioski z analizy regionalnej, analizy spo ecz -
no-gospodarczej oraz z dyskusji z podmiotami lokalnymi
i regionalnymi. Nast pnie przedstawione s zidenty ko
-
wane potrzeby i za o enia dzia a rozwoju przestrzenne -
go i rozwoju regionalnego. S to zestawy dzia a , które
s w a ciwe, aby pokonywa wspólne wyzwania oraz
• •
••

8
' Œ
v Ì Œ
μ u • š μ
]
( º Œ
v
^
Z • ] •
Z r E ]
Œ •
Z o
• ] •
Z
v
' Œ
v Ì Œ
μ u
Maßnahmen, die dazu geeignet sind, gemeinsame Her -
ausforderungen zu bewältigen und die grenzüberschrei
-
tenden Ver echtungen zwischen dem Freistaat Sachsen,
der Woiwodschaft Niederschlesien und der Woiwod -
schaft Lubuskie zum gegenseitigen Vorteil zu stärken.
Die Umsetzung dieser Maßnahmen setzt eine enge
Zusammenarbeit der zuständigen Akteure voraus. Diese
Akteure werden jeweils benannt. Außerdem werden
Hinweise auf räumliche Bezüge, mögliche Anknüp -
fungspunkte und praktische nächste Schritte gegeben.
Alle Maßnahmen stehen darüber hinaus unter dem Vor -
behalt einer gesicherten Finanzierung.
Die Grenzraumstudie ist handlungsorientiert angelegt.
Sie hat einen synoptischen Charakter und berücksich -
tigt auch das Erfahrungswissen der beteiligten Akteure,
das nicht immer durch detaillierte Belege untersetzt ist.
Wir hoffen aber, dass sie die Situation im sächsisch-nie
-
derschlesischen Grenzraum dennoch hinreichend genau
beschreibt und überzeugend aufzeigt, welche Chancen
eine weitere Stärkung der grenzüberschreitenden Ver -
echtungen bietet.
wzmacnia transgraniczne powi zania mi dzy Saksoni
a Województwem Dolno l skim i Województwem Lubu
-
skim z korzy ci dla obu stron.
Implementacja tych przedsi wzi
wymaga cis ej wspó -
pracy odpowiedzialnych podmiotów. Podmioty te s
wskazane w Studium. Ponadto Studium zawiera infor -
macje o wymiarze przestrzennym, powi zanych (istniej -
cych) przedsi wzi ciach i dokumentach oraz nast pnych
praktycznych krokach. Wszystkie dzia ania stoj pod za
-
strze eniem zapewnienia nansowania.
Studium Pogranicza jest dokumentem koncentruj cym
si na dzia aniach. Studium ma charakter synoptyczny
i uwzgl dnia równie do wiadczenia zaanga owanych
podmiotów, co nie zawsze jest poparte szczegó owymi
ród ami. Mamy jednak nadziej , e Studium opisuje
wystarczaj co dok adnie sytuacj na pograniczu sak -
so sko-dolno l skim i w przekonuj cy sposób pokazu -
je, jak szans stanowi dalsze wzmacnianie powi za
transgranicznych.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
9
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
í W
} • š ' ‰
}
HANDLUNGSFELD 1
OBSZAR DZIA A 1
Daseinsvorsorge und Zugang
zu Gütern und Dienstleistungen
‘ • – ¸ ’
† ‘
† × „ ”
— • Ï — ‰
Siedlungs- und Zentrensystem – Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen – Soziale und demogra sche Herausforderungen –
Wahrnehmung der Grenzlage
Uk ad osadniczy i sie o rodków miejskich – Zaopatrzenie w dobra
i us ugi – Wyzwania spo eczne i demogra czne – Postrzeganie
po o enia przygranicznego
1

image
10
,
v
o μ v P • (
o
í W
] v • À } Œ • } Œ P
μ v
• μ P
v P
Ì μ
' º š
Πv
μ v
]
v • š o
] • š μ v P
SIED LU N GS - U N D ZEN TREN SY STEM
De r sächsisch-niederschlesische Grenzraum zeichnet
sich durch eine historisch gewachsene polyzentrale
Siedlungsstruktur mit einem Netz kleiner und mittlerer
Städte und einem hohen Landschafts-, Erholungs- und
Wohnwert aus. Diesen Städten kommt traditionell eine
wichtige Rolle als Standorte von Handwerk und
Gewerbe und urbane Zentren im ländlichen Raum zu.
Darüber hinaus gibt es in ihm eine Reihe großer regio -
naler Zentren und Mittelzentren mit teils oberzentralen
Funktionen (vgl. Anlage, Thematische Karte I).
Sowohl der deutsche als auch der polnische Teil des Unter
-
suchungsraumes weist eine deutlich geringere Bevölke -
rungsdichte als die jeweils übergeordnete territoriale Ein-
heit (Freistaat Sachsen, Woiwodschaft Niederschlesien) auf.
Dabei ist die Siedlungsdichte auf der deutschen Seite höher
als auf der polnischen Seite. Noch stärker ins Gewicht fallen
allerdings die Unterschiede der Siedlungsdichte innerhalb
der Teilräume: Während die urbanen Zentren und der Sied
-
lungsgürtel entlang der Gebirgszüge im Süden der Region
eine relativ hohe Bevölkerungsdichte aufweisen, ist diese
im Norden sehr niedrig (vgl. Abbildung 1).
UK AD OSA DNICZY I SIE O ROD KÓW MIEJSKICH
Dolno l sko-sakso skie pogranicze wyró nia si history
-
cznie wykszta conym policentrycznym uk adem osadni -
czym z sieci ma ych i rednich miast oraz wysokimi
warto ciami krajobrazowymi, rekreacyjnymi i mieszka-
niowymi. Miasta te pe ni tradycyjnie wa n rol jako
o rodki rzemios a i dzia alno ci gospodarczej oraz
o rodki miejskie na obszarach wiejskich. Poza tym istnie -
je tu szereg du ych o rodków regionalnych i o rodków
pe ni cych cz ciowo funkcje o rodków regionalnych
(por. za cznik, mapa tematyczna I).
Zarówno polska, jaki i niemiecka cz
obszaru analizo -
wanego wykazuje wyra nie ni sz g sto zaludnienia
ni w a ciwa nadrz dna jednostka terytorialna (Sakso -
nia, Województwo Dolno l skie). G sto zaludnienia
po stronie niemieckiej jest przy tym wy sza ni po stro -
nie polskiej. Jeszcze mocniejsze s jednak ró nice
g sto ci zaludnienia na poziomie podregionów: Podczas
gdy o rodki miejskie i pas osadnictwa wzd u pasm gór -
skich na po udniu obszaru wykazuj stosunkowo wysok
g sto zaludnienia, jest ona bardzo niska na pó nocy
(por. ilustracja 1).
Quelle / ród o: Sozioökonomische Analyse, Karte 1.1; eigene Darstellung auf Grundlage von Daten des Statistischen Hauptamtes und des Statistischen
Lan -
desamtes des Freistaates Sachsen / Analiza spo eczno-gospodarcza, mapa 1.1; opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego
i Krajowego Urz du Statystycznego Saksonii
ABBI LDU
N G / ILUS T RACJ A 1: Bevölkerungsdichte im
Jahr 2016 (Personen / km²) / G sto
zaludnienia w 2016 r. (osoby / km²)

image
11
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
í W
} • š ' ‰
}
VERSO RGU
N G
MIT G Ü TE RN
U N D D IEN ST LEISTU N GE N
In vielen ländlichen Gebieten der Region ist der Zugang
zu Dienstleistungen unzureichend. In peripher gelegenen
Orten des ländlichen Raums manifestieren sich überdies
die Folgen der großen Entfernung zu den regionalen
Oberzentren und den Wachstumspolen Dresden und
Breslau. In diesen Bereichen gibt es teilweise einen hohen
Wohnungsleerstand und niedrige Immobilienpreise.
Bedeutsame Einrichtungen der Daseinsvorsorge wie
hochrangige Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen
konzentrieren sich, genauso wie die kulturelle Infrastruk -
tur, in den Mittel- und Oberzentren der Region. Außer -
halb derselben sind sie fast ausschließlich in einer Reihe
größerer Orte im dichter besiedelten Süden des säch -
sisch-niederschlesischen Grenzraumes angesiedelt (vgl.
Anlage, Thematische Karte I). Entsprechende Einrichtun -
gen sind in großen Teilen des dünn besiedelten Nordens
der Region somit nur schlecht erreichbar, dies gilt insbe -
sondere auch für die polnische Seite.
ZAO PAT RZEN IE W D OB RA I U S UG I
Na licznych obszarach wiejskich regionu dost p do us ug
jest niedostateczny. W miejscowo ciach obszarów wiej -
skich, po o onych na peryferiach widoczne s poza tym
skutki du ej odleg o ci od regionalnych o rodków nad -
rz dnych i biegunów wzrostu Wroc awia i Drezna. Na
tych obszarach istniej cz
ciowo znaczne zasoby pusto
-
stanów oraz niskie ceny nieruchomo ci.
Wa ne instytucje oferuj ce us ugi u yteczno ci publicz -
nej, jak wysokiej rangi placówki edukacyjne i ochrony
zdrowia skoncentrowane s , podobnie jak i infrastruktu -
ra kulturalna, w wi kszych o rodkach regionu. Poza nimi
znajduj si one prawie wy cznie w szeregu wi kszych
miejscowo ci na g sto zaludnionym po udniu pograni -
cza dolno l sko-sakso skiego (por. za cznik, mapa te -
matyczna I). Odpowiednie instytucje s wi c trudno do -
st pne na du ych terenach s abo zaludnionej pó nocy
regionu, dotyczy to te w szczególno ci strony polskiej.
Quelle / ród o: Sozioökonomische Analyse, Karte 2.1; eigene Darstellung auf Grundlage von Daten des Statistischen Hauptamtes und des Statistischen
Lan desamtes des Freistaates Sachsen / Analiza spo eczno-gospodarcza, mapa 2.1; opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycz
-
nego i Krajowego Urz du Statystycznego Saksonii
ABBI LDU N G / ILUS TRACJ A 2: Betten in allgemeinen Krankenhäusern pro 10.000 Einwohner (Betten 2016 / Ände
-
rung 2010-2016 in %) /
ó k a w szpitalach ogólnych na 10.000 ludno ci (
ó k a w 2016 r. / Zmiana 2010-2016 w %)

12
,
v
o μ v P • (
o
í W
] v • À } Œ • } Œ P
μ v
• μ P
v P
Ì μ
' º š
Πv
μ v
]
v • š o
] • š μ v P
So zeigt sich z.B. anhand der Auswertung statistischer
Daten im Rahmen der sozioökonomischen Analyse, dass
in den nördlichen Landkreisen auf der polnischen Seite
des Untersuchungsraumes pro 10.000 Einwohner deut
-
lich weniger Betten in allgemeinen Krankenhäusern zur
Verfügung stehen. Überdies hat die Anzahl der Betten
in vier Landkreisen abgenommen (vgl. Abbildung 2, auf
der deutschen Seite sind die räumlichen Unterschiede
zwischen Nord und Süd aufgrund des Zuschnitts der
verwendeten Daten nicht erkennbar).
SOZ IALE UND DEMOG RAFISCHE
H ERAUS FO RD ERU N GE N
Die s ich aus der Raumstruktur ergebenden Heraus -
forderungen hinsichtlich der Daseinsvorsorge und des
Zugangs zu Gütern und Dienstleistungen werden durch
soziale und demogra sche Prozesse verschärft, die viele
städtische Zentren in ihrer Funktionalität bedrohen.
Erhebliche Teile der Region, insbesondere ländliche Regio-
nen im Norden und im Süden des deutschen Teilraums,
aber auch einige Gebirgsregionen und städtische Zentren
des polnischen Teilraums sind von einem erheblichen
Bevölkerungsrückgang und einer deutlichen Zunahme
des Anteils älterer Einwohner gekennzeichnet. Die Folgen
dieser Prozesse sind im deutschen Teilraum bereits wesent
-
lich stärker ausgeprägt als auf der polnischen Seite.
So verzeichneten im Zeitraum 2006-2016 alle Kommu -
nen auf der deut schen Seite alle Kommunen eine sin -
kende Einwoh nerzahl. Am geringsten war dieses Phäno -
men im Bereich der Städte Bautzen und Görlitz sowie
im Umland von Dresden ausgeprägt. Hier hat sich die
Einwohnerzahl in den letzten Jahren stabilisiert; teilweise
ist sogar eine leichte Trendwende zu verzeichnen.
Auf der polnischen Seite war die Tendenz in den meisten
Gemeinden ebenfalls negativ, allerdings el dort der Rück
-
gang der Einwohnerzahl im Zeitraum 2006-2016 wesent
-
lich geringer aus. Am höchsten war er unter anderem in
den Städten Kamienna Góra, Jelenia Góra, Bogatynia und
Zgorzelec sowie in weiteren Städten und Gemeinden im
südlichen Teil des polnischen Teilraums (vgl. Abbildung 3).
Andererseits gab es auf der polnischen Seite einige
Bereiche mit einem deutlichen Bevölkerungsanstieg.
Dies war insbesondere in den Landgemeinden um ary,
Zgorzelec, Boles awiec und Jelenia Góra der Fall, in gerin
-
gerem Maße auch im Umland der anderen Städte und
Zentren. Dieser Anstieg ist Ausdruck fortschreitender
Prozesse der Suburbanisierung.
Na podstawie analizy danych statystycznych w ramach
analizy spo eczno-gospodarczej wida przyk adowo, e
w pó nocnych powiatach po stronie polskiej obszaru
analizowanego na 10 000 mieszka ców do dyspozycji
jest wyra nie mniej ó ek w szpitalach ogólnych. Poza
tym w czterech powiatach liczba ó ek spad a (por. ilu -
stracja 2, po stronie niemieckiej przestrzenne ró nice
pomi dzy pó noc i po udniem nie s rozpoznawalne
z uwagi na struktur stosowanych danych).
WY ZW AN IA SPO
EC ZN E I D EMOG RAFIC ZN E
Wy nikaj ce ze struktury przestrzennej wyzwania odno -
nie us ug u yteczno ci publicznej i dost pu do dóbr
i us ug zaostrzane s przez procesy spo eczne i demo -
gra czne, które zagra aj funkcjonalno ci wielu o rod -
ków miejskich.
Znaczne cz ci regionu, w szczególno ci obszary wiej -
skie na pó nocy i po udniu niemieckiego podregionu,
ale tak e niektóre regiony górskie i o rodki miejskie pol -
skiego podregionu charakteryzuj si znacznym spad -
kiem liczby ludno ci oraz wyra nym wzrostem udzia u
starszych mieszka ców. Skutki tych procesów s na
terenie niemieckiego podregionu ju znacznie bardziej
widoczne ni po stronie polskiej.
W latach 2006-2016 wszystkie gminy po stronie nie
-
mieckiej odnotowa y malej c liczb mieszka ców.
Zjawisko to by o najs abiej widoczne w rejonie miast
Budziszyn i Görlitz oraz w okolicach Drezna. Tutaj
liczba mieszka ców ustabilizowa a si w ostatnich
latach, a cz ciowo odnotowano nawet lekk zmian
trendów.
Po stronie polskiej tendencja by a w wi kszo ci gmin
równie negatywna, jednak spadek liczby mieszka ców
by tam w latach 2006-2016 zdecydowanie mniejszy.
Najwy szy by on mi dzy innymi w miastach Kamienna
Góra, Jelenia Góra, Bogatynia i Zgorzelec oraz w innych
miastach i gminach po udniowej cz ci polskiego pod -
regionu (por. ilustracja 3).
Z drugiej strony istnia o po stronie polskiej kilka obsza-
rów z wyra nym wzrostem liczby mieszka ców. By y to
w szczególno ci gminy wiejskie wokó ar, Zgorzelca,
Boles awca i Jeleniej Góry, a w mniejszym stopniu tak e
wokó innych miast i o rodków. Wzrost ten jest wyni -
kiem post puj cych procesów suburbanizacji.

image
13
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
í W
} • š ' ‰
}
Veränderungen der Altersstruktur infolge des demo -
gra schen Wandels sind ebenfalls auf der deutschen
Seite stärker ausgeprägt als auf der polnischen Seite.
Sie weisen auf der deutschen Seite ein ähnliches räum -
liches Muster wie der Bevölkerungsrückgang auf, d.h.
mit hohen Anteilen älterer Einwohner im dünn besiedel -
ten Norden, aber auch im dichter besiedelten südlichen
Bereich des deutschen Teilraums. Auf der polnischen
Seite ist der Anteil von Einwohnern im Alter von 65 Jah
-
ren und mehr in den städtischen Zentren der Region
sowie in den Gemeinden im südlichen Bereich des pol
-
nischen Teilraums am höchsten (vgl. Abbildung 4).
Auf der Grundlage von Bevölkerungsprognosen wird
erwartet, dass die beobachteten Trends der Bevölke -
rungsabnahme und der Überalterung auch in den kom
-
menden Jahren anhalten und sich insbesondere auf der
polnischen Seite weiter verstärken werden.
Wesentliche Ursachen der geschilderten Prozesse sind
eine sinkende Geburtenrate und die Abwanderung vor -
wiegend junger und gut ausgebildeter Menschen, nicht
zuletzt von Frauen. Dabei ist der Druck zur Abwande
-
Zmiany struktury wiekowej w wyniku zmian demogra -
cznych równie s wyra niejsze po stronie niemieckiej
ni po stronie polskiej. Wykazuj one po stronie niemiec
-
kiej podobny schemat przestrzenny jak spadek liczby
ludno ci, tzn. z du ym udzia em starszych mieszka ców
na s abo zaludnionej pó nocy, ale tak e w g ciej zalud -
nionych po udniowych obszarach niemieckiego podre -
gionu. Po stronie polskiej udzia mieszka ców w wieku
65 lat i wi cej najwy szy jest w miejskich o rodkach
regionu oraz w gminach w po udniowym obszarze pol -
skiego podregionu (por. ilustracja 4).
Na podstawie prognoz demogra cznych oczekuje si ,
e obserwowane trendy spadku liczby ludno ci oraz sta
-
rzenia si spo ecze stwa utrzymaj si tak e w kolej -
nych latach i wzmocni si dalej, w szczególno ci po
stronie polskiej.
Istotnymi przyczynami opisanych procesów s spadek
dzietno ci oraz migracja przede wszystkim m odych
i dobrze wykszta conych osób, a zw aszcza kobiet. Przy
tym presja na odp yw wykwali kowanych specjalistów
po stronie polskiej jest bardzo wysoka z uwagi na ró
nice
ABBI LDU N G / ILUS TRACJ A 3 : Veränderung der Einwohnerzahl in den
Jahren 2006-2016 (%) / Zmiana liczby
ludno ci w latach 2006-2016 (%)
Quelle / ród o: Sozioökonomische Analyse, Karte 1.2; eigene Darstellung auf Grundlage von Daten des Statistischen Hauptamtes und des Statistischen
Lan -
desamtes des Freistaates Sachsen / Analiza spo eczno-gospodarcza, mapa 1.2; opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego
i Krajowego Urz du Statystycznego Saksonii

image
14
,
v
o μ v P • (
o
í W
] v • À } Œ • } Œ P
μ v
• μ P
v P
Ì μ
' º š
Πv
μ v
]
v • š o
] • š μ v P
rung quali zierter Fachkräfte auf der polnischen Seite
aufgrund der Einkommensunterschiede zwischen
Deutschland und Polen sehr hoch. Die aus der Abwan
-
derung resultierende geringere Kaufkraft in der Region
bewirkt aufgrund mangelnder Nachfrage zudem eine
geringere Verfügbarkeit hochwertiger Dienstleistungen.
w dochodach pomi dzy Polsk i Niemcami. Wynikaj ca
z migracji ni sza si a nabywcza w regionie prowadzi do
braku popytu na us ugi wysokiej jako ci, co z kolei idzie
w parze z ni sz dost pno ci tych us ug.
A BBI LDU
N G / ILUS T RACJ A 4: Anteil der Bevölkerung im Alter von 65
Jahren und älter an der Gesamtbevölkerung im
Jahr
2016 (%) /
Ludno
w wieku 65 lat i wi cej w liczbie ludno ci ogó em w 2016 r. (%)
Quelle / ród o: Sozioökonomische Analyse, Karte 1.9; eigene Darstellung auf Grundlage von Daten des Statistischen Hauptamtes und des Statistischen
Lan desamtes des Freistaates Sachsen / Analiza spo eczno-gospodarcza, mapa 1.9; opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycz
-
nego i Krajowego Urz du Statystycznego Saksonii

15
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
í W
} • š ' ‰
}
W AH RN EHMU N G D ER G REN ZLAG E
Auch wenn die grenzüberschreitenden Ver echtungen in
der Region beständig zunehmen, ist die grenzüberschrei -
tende Integration öffentlicher Dienstleistungen in vielen
Bereichen noch kaum entwickelt. Dies betrifft z.B. auch
die Rettungsdienste und das Gesundheitswesen, wo nicht
kompatible Strukturen und Vorschriften den Abschluss
zusätzlicher Kooperationsvereinbarungen erfordern.
Vor allem auf der deutschen Seite ist eine hohe regio -
nale Identität der Einwohner ausgeprägt, die auch mit
einem hohen Maß an ehrenamtlichem Engagement und
einer breit gefächerten Vereinsarbeit einhergeht.
Zugleich wird die Lage der Region im Dreiländereck
Polens, Deutschlands und Tschechiens auf der deut -
schen Seite oftmals als Randlage und Benachteiligung
wahrgenommen, die sich in einem Gefühl des „Abge -
hängtseins“ und der Unterversorgung mit öffentlichen
Dienstleistungen ausdrückt.
Dabei ist einerseits von Bedeutung, dass viele grenz -
überschreitende Ver echtungen zwischen Deutschland
und Polen aufgrund der hohen Einkommens- und Kauf
-
kraftunterschiede eher einseitig ausgeprägt sind. Ande -
rerseits wird das Dreiländereck im Gegensatz zu den
meisten anderen Grenzräumen in Europa von ver -
gleichsweise jungen und harten Grenzen durchzogen.
Diese Grenzen trennen kulturell ursprünglich zusam -
mengehörige Gebiete, deren Entwicklung nach 1945
mit grundlegenden Veränderungen der Bevölkerungs -
zusammensetzung verbunden war. Historisch vorhan -
dene Gemeinsamkeiten konnten somit nicht unmittel -
bar überliefert werden, und der Austausch zwischen
den Bewohnern der einzelnen Teilräume fand vor
1989/90 aus politischen Gründen kaum statt. Und auch
heute kann sich der Austausch trotz gutnachbarschaft -
licher Beziehungen und inzwischen deutlich positiverer
Einstellungen zum Nachbarland und seinen Bewohnern
aufgrund der Sprachbarriere nicht voll entfalten.
Die interkulturellen Unterschiede und die Sprachbarriere
hemmen die grenzübergreifende Integration – geringe
Kenntnisse der Nachbarsprachen bei weiten Teilen der
Bevölkerung sind dafür ein wichtiger Indikator. Es gibt
nur wenige zweisprachige Kindergärten und Schulen,
und ein durchgängiger Erwerb der Nachbarsprache (ins
-
besondere Polnisch) von der Kita bis zur Berufsausbil -
dung bzw. bis zum Studium ist in der Regel nicht mög
-
lich. Stark voneinander abweichende und zum Teil im
Umbruch be ndliche Bildungssysteme kommen als
erschwerende Rahmenbedingungen hinzu.
POSTRZEGANIE PO O ENIA PRZYGRANICZNEGO
Na wet je eli transgraniczne powi zania w regionie
stale rosn , to transgraniczna integracja us ug publicz -
nych w wielu obszarach jest jeszcze s abo rozwini ta.
Dotyczy to na przyk ad równie ratownictwa medycz -
nego oraz s u by zdrowia, gdzie niekompatybilne
struktury i przepisy wymagaj zawarcie dodatkowych
porozumie o wspó pracy.
Szczególnie po stronie niemieckiej wykszta cona jest
wysoka to samo
regionalna mieszka ców, id ca w parze
z wysokim stopniem zaanga owania spo ecznego oraz
pracy w stowarzyszeniach i organizacjach o szerokim
spektrum dzia alno ci. Jednocze nie po o enie regionu
na trójstyku Polski, Niemiec i Czech postrzegane jest cz
-
sto po stronie niemieckiej jako peryferyjne i niekorzystne,
co wyra a si w poczuciu „pozostawania w tyle” oraz
niedostatecznego zaopatrzenia w us ugi publiczne.
Przy tym z jednej strony istotne jest, e wiele trans-
granicznych powi za mi dzy Polsk i Niemcami ma
z powodu znacznych ró nic w dochodach i sile nabyw
-
czej charakter raczej jednostronny. Z drugiej strony trój-
styk, w przeciwie stwie do wi kszo ci innych regionów
przygranicznych w Europie, przeci ty jest stosunkowo
m odymi i twardymi granicami. Granice te przecinaj
pierwotnie powi zane kulturowo obszary, których roz -
wój po roku 1945 zwi zany by z zasadniczymi zmia -
nami sk adu ludno ciowego. Istniej ce w przesz o ci
wspólne elementy nie mog y wi c by przekazywane
bezpo rednio, a wymiana pomi dzy mieszka cami
poszczególnych podregionów przed rokiem 1989/90
z powodów politycznych w a ciwie nie istnia a. Tak e
dzi wymiana nie mo e si w pe ni rozwija , mimo
dobros siedzkich stosunków i wyra nie z czasem bar
dziej
pozytywnego nastawienia do s siedniego kraju i jego
mieszka ców, z uwagi na barier j zykow .
Ró nice interkulturowe oraz bariera j zykowa hamuj
integracj transgraniczn – ma a znajomo j zyków
s siada du ych rzesz mieszka ców s tego wyra nym
wska nikiem. Istnieje niewiele dwuj zycznych przed -
szkoli i szkó , a ci g a nauka j zyka s siada (w szczegól -
no ci j zyka polskiego) od przedszkola do kszta cenia
zawodowego lub studiów zazwyczaj nie jest mo liwa.
Utrudniaj to jeszcze warunki ramowe, czyli mocno ró
-
ni ce si od siebie i cz ciowo w a nie reformowane
systemy kszta cenia.

16
,
v
o μ v P • (
o
í W
] v • À } Œ • } Œ P
μ v
• μ P
v P
Ì μ
' º š
Πv
μ v
]
v • š o
] • š μ v P
Zur Illustration der Bedeutung der Sprachgrenze mögen
die Auswertungen im Rahmen der sozioökonomischen
Analyse dienen, aus denen hervorgeht, dass in Nieder -
schlesien im Jahr 2016 nur unwesentlich weniger Mit
tel-
schüler Deutsch in der Schule lernten als Englisch. Zur
gleichen Zeit lag das Verhältnis von Mittelschülern mit
Polnisch- zu jenen mit Englischunterricht in Sachsen bei
etwa 1:300. Im Landkreis Görlitz, in dem alle betreffen
-
den 300 Schüler mit Polnischunterricht beschult wur -
den, lag das Verhältnis bei 1:25. Dies zeigt deutlich,
dass die mangelnde Durchlässigkeit der Sprachgrenze
noch viel ausgeprägter ein Problem des deutschen Teil -
raums darstellt.
Auch vor diesem Hintergrund können die Chancen, die die
Lage im Dreiländereck Polens, Deutschlands und Tschechi
-
ens und die grenzübergreifende Integration mit sich brin -
gen, nur teilweise wahrgenommen und genutzt werden.
Aby zilustrowa znaczenie granicy j zykowej pos u y
si mo na wynikami analizy spo eczno-gospodarczej,
z której wynika, e na Dolnym l sku w roku 2016 tylko
nieznacznie mniej uczniów szkó rednich uczy o si
w szkole j zyka niemieckiego ni angielskiego. W tym
samym czasie stosunek uczniów szkó rednich ucz -
cych si j zyka polskiego do tych ucz cych si j zyka
angielskiego wynosi w Saksonii oko o 1:300. W powie
-
cie Görlitz, w którym nauk pobierali wszyscy ucznio
wie
ucz cy si j zyka polskiego (300 uczniów), stosunek ten
wynosi 1:25. Pokazuje to jasno, e brak przepuszczal -
no ci granicy j zykowej stanowi jeszcze du o bardziej
wyra ny problem dla podregionu niemieckiego.
Równie z tego powodu szanse, które nios ze sob
po o enie na trójstyku Polski, Niemiec i Czech oraz
transgraniczna integracja, mog by tylko cz ciowo
dostrzegane i wykorzystywane.
63.617
840
82.480
414
84.213
221
70.401
1.031
96.086
517
106.880
300
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
en
pl
en
pl
en
pl
2010
2016
111.453
34.805
69.990
56.848
81.917
75.026
141.355
20.651
66.235
54.621
68.748
60.177
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
en
de
en
de
en
de
2010
2016
63.617
840
82.480
414
84.213
221
70.401
1.031
96.086
517
106.880
300
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
en
pl
en
pl
en
pl
2010
2016
111.453
34.805
69.990
56.848
81.917
75.026
141.355
20.651
66.235
54.621
68.748
60.177
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
en
de
en
de
en
de
2010
2016
ABBI LDU N G / ILUS TRACJ A 5 : Fremdsprachen lernende Schülerinnen und Schüler nach Schultypen (2010, 2016) / Ucznio-
wie ucz cy si jezyka obcego wed ug typu szkó (2010, 2016)
Quelle / ród o: Sozioökonomische Analyse, Diagramm 2.2; eigene Darstellung auf Grundlage von Daten des Statistischen Hauptamtes und des Statistischen
Landesamtes des Freistaates Sachsen / Analiza spo eczno-gospodarcza, wykres 2.2; opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycz
-
nego i Krajowego Urz du Statystycznego Saksonii

17
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
í W
} • š ' ‰
}
SC H LUSSFO LGE RU N GE N
Im Ergebnis der Regionalanalyse, der sozioökonomischen
Analyse und des Austausches mit lokalen und regionalen
Akteuren wurden im Handlungsfeld „Daseinsvorsorge
und Zugang zu Gütern und Dienstleistungen“ insgesamt
sieben Maßnahmenbündel identi ziert, die dazu geeig -
net sind, gemeinsame Herausforderungen zu bewältigen
und die grenzüberschreitenden Ver echtungen zwischen
dem Freistaat Sachsen, der Woiwodschaft Niederschle -
sien und der Woiwodschaft Lubuskie zum gegenseitigen
Vorteil zu stärken:
5 Verbesserung der Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen
durch die Stärkung der Zusam -
menarbeit im ländlichen Raum (1.1) und die Stärkung
der Zusammenarbeit im grenznahen Nachbarschafts -
raum (1.2)
5 Stärkung des polyzentrischen Städtesystems
durch die Stärkung und Revitalisierung der sozioökono
-
mischen Funktionen der Klein- und Mittelstädte (1.3)
5 Bewältigung sozialer und demogra scher
Herausforderungen
durch die Entwicklung und
den Ausbau generationenübergreifender und
exibler Angebote der Daseinsvorsorge (1.4)
5 Ü berwindung der
Rand lagen-Wahrnehmung
durch die Stärkung der interkulturellen Kompetenzen
und die Überwindung sprachlicher Barrieren (1.5), die
Stärkung der Austausch- und Wechselbeziehungen
zwischen den regionalen Zentren (1.6) und die
Nutzung der überregionalen Ausstrahlungseffekte
der Wachstumspole Dresden und Breslau (1.7)
Die zugehörigen Handlungsbedarfe und Handlungsan
-
sätze werden nachfolgend vorgestellt. Synergien mit
dem Leitbild für die Strukturentwicklung in der Lausitz
ergeben sich insbesondere hinsichtlich des Ziels einer
Region mit hoher Lebensqualität und hinsichtlich der
Förderung von innovativen Ansätzen der Daseinsvor -
sorge in der Gesundheitswirtschaft.
WN IO SKI
W wy niku analizy regionalnej, analizy spo eczno-gospo -
darczej oraz dyskusji z podmiotami lokalnymi i regional -
nymi zidenty kowano
cznie siedem zestawów dzia a
w obszarze dzia a „Dost p do dóbr i us ug”, które
nadaj si do przezwyci enia wspólnych wyzwa
i wzmocnienia powi za transgranicznych pomi dzy
Saksoni , Województwem Dolno l skim i Wojewódz
-
twem Lubuskim z korzy ci dla obu stron:
5 Poprawa zaopatrzenia w dobra i us ugi poprzez
intensy kacj wspó pracy na obszarach wiejskich (1.1)
oraz intensy kacj wspó pracy w stre e s siedztwa
blisko granicy (1.2)
5 Wzmocnienie policentrycznego systemu miast
poprzez wzmocnienie i rewitalizacj funkcji spo eczno-
ekonomicznych miast ma ych i rednich (1.3)
5 Podejmowanie wyzwa spo ecznych i demogra-
cznych poprzez wypracowanie i rozbudow
elastycznej oferty dost pu do dóbr i us ug dla ró nych
grup wiekowych (1.4)
5 Prze amanie postrzegania po o enia jako peryfe
-
ryjnego poprzez wzmocnienie kompetencji interkultu -
rowych oraz pokonanie barier j zykowych (1.5),
wzmocnienie relacji wymiany i wzajemnych oddzia y -
wa mi dzy o rodkami regionalnymi (1.6) oraz wyko
-
rzystanie efektów oddzia ywania ponadregionalnego
biegunów wzrostu jakimi s Wroc aw i Drezno (1.7)
Poni ej przedstawiono zwi zane z tym potrzeby i pro -
pozycje dzia a . Synergie z wizj rozwoju struktural -
nego na u ycach powstaj w szczególno ci w odnie -
sieniu do celu regionu o wysokiej jako ci ycia oraz
promowania innowacyjnego podej cia do us ug u y -
teczno ci publicznej w sektorze zdrowia.

18
,
v
o μ v P • (
o
í W
] v • À } Œ • } Œ P
μ v
• μ P
v P
Ì μ
' º š
Πv
μ v
]
v • š o
] • š μ v P
Auszüge aus dem Leitbild zum Lausitzer Revier
vom 14. März 2019:
& } Œ •
Z μ v P U
/ v v } À
Ÿ } v U
t ] • •
v •
Z
L
μ v
'
• μ v
Z
] š • À } Œ • } Œ P
v
] P ] š
o
v
t
v
o
v μ š Ì
v
μ v
v
μ
t
Z • š μ u • ‰ (
Œ ‚ + v
v
€ Y •
Œ
μ )
μ
] v
Œ
] P ] š
o
v U
v
Z Z
o Ÿ P
v
u
] Ì ] v ] •
Z
v
s
Œ • } Œ P μ v P
μ v
μ •
] o
μ v P
Á ] Œ
u ] š
] v
u
E
Æ š r '
v
Œ
Ÿ } v r
, } • ‰ ] š
o
μ v
] v
Œ
u
] Ì ] v ] •
Z rv
, }
Z •
Z μ o
μ •
] o
μ v P
l } u
‰ o
u
v Ÿ
Œ š X
€ Y •
Region mit hoher Lebensqualität und kultureller Vielfalt
< μ o š μ Œ r U
E
š μ Œ r
μ v
d } μ Œ ] • u μ • ‰ } š
v Ì ]
o
Z
Œ À } Œ Z
v
μ v
]
Œ
P ] } v
o
/
v Ÿ š
š
• š
Πl
v
€ Y •
]
Z
P ] } v
Á ] o o
Ì μ
u
( º Œ
&
u ] o ]
v
© Œ
l Ÿ À
Œ
Á
Œ
v
u ] š
] v
u
μ u (
• •
v
v
] o
μ v P •
v P
} š U
P μ š
v
š Œ
μ μ v P • r
μ v
^ š μ
]
v
] v P μ v P
v U
] v
u
À ]
o •
] Ÿ P
v
< μ o š μ Œ
v P
} š
• } Á ]
K +
v Z
] š
( º Œ
] P ] š
o r ] v
μ • š Œ ]
o o
Œ
] š • u }
o o
X
& Œ
P u
v š
t ] Ì i ]
P s '
]
B μ Ï Ç
l ]
P }
€ >
μ
z 14 marca 2019 r.:
v ]
U
] v v } Á
Ç i v } ‘
U
v
μ l
]
‰ Œ } . o
l
t Ç l } Œ Ì Ç • š
Ç ( Œ } Á
š Œ
v • ( } Œ u
i '
]
} š
Á Ì Œ } • š μ
€ Y •
Z } Ì Á • i
Ç ( Œ } Á
i U
Ì Œ • Á v } Á
Ï } v
i
} ‰ ]
l
i ]
u
Ç
Ì v
i
Ì } • š
v ]
μ Ì μ ‰
s v ] } v Ç
P
v
Œ
i ]
]
μ v ] Á
Œ • Ç š
l
μ l
i '
u
Ç
Z
P ] } v
}
Á Ç • } l ]
i
i
l } ‘
]
Ï Ç
]
]
Œ • Ï v }
W }
l Œ
‘ o
v ]
‰ } š
v
i
s • Á
l μ o š μ Œ } Á Ç
Z U
• š Ç
Ì v Ç
Z
} Œ
Ì
Á Ì u
v ]
v ]
š } Ï •
u } ‘
]
€ Y •
}
š l } Á }
Œ
P ] } v
• š
v ]
• ] '
Œ
Ì ]
Ì ] ' l ]
Á • Ì
Z • š Œ } v v
i
} (
Œ
]
rμ l
Ç i
l
u ]
} ‰ ]
l ]
v
Ì ]
u ]
]
u } Ï o ] Á } ‘
]
u
} (
Œ š
l μ o š μ Œ
o v
]
} š Á
Œ š } ‘
]
v
u }
o
‰ Œ
Ç X

19
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
í W
} • š ' ‰
}
D IE VERSO RGU N G MIT G Ü TE RN U N D D IEN STLEISTU N GE N VERBE SSERN
1.1
POP RAW A ZAOPAT RZEN IA W D OB RA I U S UG I
– ¡ ” • — • ‰
† ‡ ”
— • ƒ • • ‡ • ƒ ” „ ‡ ‹ –
‹ •
Ž ¡ • † Ž ‹ … Š ‡ •
ƒ — •
• – ‡ • • › ˆ ‹ • ƒ … Œ ƒ
™ • ’ × Ï ’ ” ƒ … ›
• ƒ
‘ „ • œ ƒ ” ƒ … Š
™ ‹ ‡ Œ • • ‹ … Š
Bündelung von Angeboten der Daseinsvorsorge
und der Nahversorgung in ländlichen Versorgungs
-
zentren, ländlichen Ergänzungsorten und Selbstver -
sorgerorten (Kooperationsraumkonzept)
Ausrichtung von Mobilitätsangeboten auf ländliche
Versorgungszentren, ländliche Ergänzungsorte und
Selbstversorgerorte
Skoncentrowanie us ug u yteczno ci publicznej
i ofert zaopatrzenia lokalnego w wiejskich centrach
zaopatrzenia, wiejskich o rodkach uzupe niaj cych
i o rodkach samowystarczalnych (koncepcja obsza -
rów wspó pracy)
Ukierunkowanie ofert komunikacyjnych na wiejskie
centra zaopatrzenia, wiejskie o rodki uzupe niaj ce
i o rodki samowystarczalne
Federführende Akteure / Podmioty wiod ce
Kommunen und Landkreise /
gminy i powiaty
Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien /
Regionalny Zwi zek Planowania Górne u yce-Dolny l sk
Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) /
Zwi zek Komunikacyjny Górne u yce-Dolny l sk (ZVON)
Woiwodschaft Lubuskie, Woiwodschaft Niederschlesien / W
ojewództwo Lubuskie, Województwo Dolno l skie
Räumliche Dimension / Wymiar przestrzenny
Ländliche Versorgungszentren, ländliche Ergänzungsorte und Selbstversorgerorte /
wiejskie centra zaopatrzenia, wiejskie o rodki uzupe niaj ce i o rodki samowystarczalne
Anknüpfungspunkte / Odniesienia
Ergebnisse des Modellvorhabens „Langfristige Sicherung von Mobilität und Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen”,
Modellregion Bautzen-Görlitz /
Wyniki projektu modelowego „D ugoterminowe zabezpieczenie mobilno ci i us ug
u yteczno ci publicznej na obszarach wiejskich“, region modelowy Bautzen-Görlitz
N ächste Schritte
N ast pne kroki
Identi kation von Kooperationsräumen und grenzüber -
schreitenden Versorgungsfunktionen
Entwicklung integrierter Mobilitätskonzepte (Bahn- und
Busverkehr, Rad- und Fußverkehr), die den Zugang zu
Angeboten der Daseinsvorsorge und der Nahversorgung
ermöglichen
Aufbau einer inter- und multimodalen Mobilitätszentrale
Identy kacja obszarów wspó pracy i transgranicznych
funkcji zaopatrzeniowych
Opracowanie zintegrowanych koncepcji mobilno ci
(transport kolejowy i autobusowy, ruch rowerowy
i pieszy), które zapewniaj dost p do us ug u yteczno ci
publicznej i ofert zaopatrzenia lokalnego
Stworzenie inter- i multimodalnego centrum mobilno ci

20
,
v
o μ v P • (
o
í W
] v • À } Œ • } Œ P
μ v
• μ P
v P
Ì μ
' º š
Πv
μ v
]
v • š o
] • š μ v P
D IE VERSO RGU N G MIT G Ü TE RN U N D D IEN STLEISTU N GE N VERBE SSERN
1.2
POP RAW A ZAOPAT RZEN IA W D OB RA I U S UG I
– ¡ ” • — • ‰
† ‡ ”
— • ƒ • • ‡ • ƒ ” „ ‡ ‹ –
‹ •
‰ ” ‡ • œ • ƒ Š ‡ •
ƒ … Š „ ƒ ” • … Š ƒ ˆ – • ” ƒ — •
• – ‡ • • › ˆ ‹ • ƒ … Œ ƒ
™ • ’ × Ï ’ ” ƒ … ›
• ¦ • ‹ ‡ † œ – ™ ƒ
„ Ž ‹ • • ‘
‰ ” ƒ • ‹ … ›
Grenzüberschreitende Bereitstellung öffentlicher
D ienstleistungen der Daseinsvorsorge
Erleichterung des gegenseitigen Zugangs zu
D ienstleistungen und Angeboten
Transgraniczne udost pnianie us ug u yteczno ci
publicznej
U atwienie wzajemnego dost pu do us ug i ofert
Federführende Akteure / Podmioty wiod ce
Kommunen und Landkreise /
gminy i powiaty
zuständige Fachverwaltungen und Ministerien /
w a ciwe jednostki administracyjne i ministerstwa
Räumliche Dimension / Wymiar przestrzenny
ausgewählte Orte im grenznahen Nachbarschaftsraum / wybrane miejscowo ci w stre e s siedztwa blisko granicy,
z.B. / np. Bad Muskau/Mu akow,
knica, Weißwasser (Oberlausitz)/B a Woda; Neißeaue, Pie sk, Rothenburg (Ober-
lausitz); Görlitz, Zgorzelec; Zittau, Bogatynia, Liberec
Anknüpfungspunkte / Odniesienia
Ergebnisse der Expertise zu Möglichkeiten der grenzübergreifenden kommunalen Daseinsvorsorge im sächsisch-nie
-
derschlesischen Grenzraum unter Berücksichtigung von „Good practices“ anderer europäischer Grenzräume /
Wyniki
ekspertyzy na temat mo liwo ci wiadczenia transgranicznych us ug u yteczno ci publicznej w regionie przygranicz-
nym Saksonia-Dolny l sk z uwzgl dnieniem „dobrych praktyk“ z innych europejskich obszarów przygraniczny
N ächste Schritte
N ast pne kroki
Erarbeitung eines Kataloges öffentlicher (kommunaler)
Dienstleistungen, unter Einbezug qualitativer Kriterien
Vorbereitung und Umsetzung von Pilotprojekten
Opracowanie katalogu us ug publicznych (komunalnych),
przy uwzgl dnieniu kryteriów jako ci
Przygotowanie i realizacja projektów pilota owych

21
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
í W
} • š ' ‰
}
DAS PO
LYZENTRISCHE ST
ÄDTES
YSTEM STÄ
RKEN
1.3
WZ MOCN
IEN IE PO LICENTR YC ZNE GO SYSTEMU MIAST
– ¡ ” • — • ‰
— • †
‡ ˜ ‹ – ƒ Ž ‹ • ‹ ‡ ” — • ‰
† ‡ ”
• ‘ œ ‹ ‘ Ú • ‘ • ‘ • ‹ • … Š ‡ •
— • • – ‹ ‘ • ‡ •
der Klein- und Mittelstädte
œ • ‘ … • ‹ ‡ • ‹ ‡
” ‡ ™ ‹ – ƒ Ž ‹ œ ƒ … Œ ƒ
ˆ
• ’ ‘ Ï ‡ … œ • ‘ æ ‡ • ‘ • ‘ • ‹ … œ • › … Š
• ‹ ƒ • –
• ƒ Ï › … Š
ä ” ‡ † • ‹ … Š
Aktivierung der lokalen Arbeitsmärkte und Förde-
rung der lokalen Ökonomie
ächendeckende Verbesserung des Niveaus und
der Qualität der schulischen Infrastruktur
Sicherung und Entwicklung von Standortfaktoren für
eine hohe Lebensqualität, z.B. Kultur und Sport, Naher
-
holung, Gestaltung und Qualität öffentlicher Räume
Stärkung der historischen Stadtzentren
Aktywizacja lokalnych rynków pracy i wspieranie
ekonomii lokalnej
Kompleksowa poprawa poziomu i jako ci infra-
struktury szkolnej
Z abezpieczenie i rozwój czynników lokalizacyjnych dla
zapewnienia wysokiej jako ci ycia, np. kultura i sport,
rekreacja, jako
przestrzeni publicznej
W zmocnienie historycznych centrów miast
Federführende Akteure / Podmioty wiod ce
Kommunen und Landkreise /
gminy i powiaty
zuständige Fachverwaltungen, Ministerien und Agenturen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Wirtschaftsförderung und Bildung /
w a ciwe jednostki administracyjne, ministerstwa i agencje w zakresie rynku pracy, rozwoju gospodarczego i edukacji
Kammern, Vereine und Verbände; lokale Bürgerschaft /
izby, stowarzyszenia i zrzeszenia;
miejskie spo ecze stwo obywatelskie
Räumliche Dimension / Wymiar przestrzenny
Klein- und Mittelstädte / miasta ma e i rednie
Anknüpfungspunkte / Odniesienia
REVIVAL! – Revitalisierung der historischen Städte in Niederschlesien und Sachsen / Rewitalizacja historycznych miast
Dolnego l ska i Saksonii
Nä chste Schritte
Nast pne kroki
Analyse und Aufbereitung von Beispielen guter Praxis
Umsetzung von Modellprojekten
Analiza i opracowywanie przyk adów dobrych praktyk
Realizacja projektów modelowych

22
,
v
o μ v P • (
o
í W
] v • À } Œ • } Œ P
μ v
• μ P
v P
Ì μ
' º š
Πv
μ v
]
v • š o
] • š μ v P
SOZIA LE U N D D EMOG RAFISCHE H ERAU SFO RDE RU N GE N BEWÄ
LTIGE N
1.4
POD EJMO WA N IE W Y ZW A
SPO
EC ZNY C H I D EMOG RAFIC ZNY C H
• – ™ ‹ … • Ž — • ‰
— • †
— • „ ƒ —
-‰
‡ • ‡ ” ƒ – ‹ ‘ • ‡ •
ò „ ‡ ” ‰ ” ‡ ‹ ˆ ‡ • † ‡ ”
— • †
Ð Ž ‡ š ‹ „ Ž ‡ ”
• ‰ ‡ „ ‘ – ‡
† ‡ ”
ƒ • ‡ ‹ • • ˜ ‘ ” • ‘ ” ‰ ‡
› ’ ” ƒ … ‘ ™ ƒ • ‹ ‡
” ‘ œ „ — † ‘ ™ ƒ
‡ Ž ƒ •
‘ ˆ ‡ ” – ›
† ‘ • – ¸ ’ —
† ‘
† × „ ”
-
— • Ï —
• › … Š
‰ ” — ’
™ ‹ ‡ • ‘ ™ › … Š
Analyse der sozialen Problemlagen und Bedarfe in
einzelnen Teilräumen, unter besonderer Berücksich ti-
gung der Auswirkungen von Wanderungsprozes
-
sen und Prozessen der (Pendel-) Erwerbsmigration
Entwicklung abgestimmter Angebote der Daseins -
vorsorge
Verbesserung des Zugangs zu gesundheitlichen
und sozialen Dienstleistungen
Unterstützung ehrenamtlichen Engagements
Analiza problemów i potrzeb spo ecznych w poszcze
-
gólnych podregionach, ze szczególnym uwzgl dnie
-
niem skutków procesów migracyjnych i mobilno ci
zarobkowej
Wypracowanie skoordynowanych ofert dost pu do
dóbr i us ug
Poprawa dost pu do us ug zdrowotnych i socjalnych
Wsparcie wolontariatu i zaanga owania spo ecznego
Federführende Akteure / Podmioty wiod ce
Kommunen und Landkreise /
gminy i powiaty
Lokale Aktionsgruppen (LAG) /
Lokalne Grupy Dzia ania (LGD)
Räumliche Dimension / Wymiar przestrzenny
Ländliche Räume /
obszary wiejskie
N ächste Schritte
N ast pne kroki
Vergleich der sozialen Problemlagen und Bedarfe
in deutschen und polnischen Teilräumen
Austausch zu Möglichkeiten zur Verbesserung von
Angeboten der Daseinsvorsorge
Analiza porównawcza problemów i potrzeb spo ecznych
w podregionach polskich i niemieckich
Wymiana na temat mo liwo ci poprawy oferty us ug
u yteczno ci publicznej

23
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
í W
} • š ' ‰
}
RAN D LAGE N- W AH RN EHMU N G Ü BE RWI N DE N
1.5
PRZE AMANIE POST RZEGA NIA PO O ENIA JAKO PERYFERYJNEGO
– ¡ ” • — • ‰
† ‡ ”
‹ • – ‡ ” • — Ž – — ” ‡ Ž Ž ‡ •
‘ • ’ ‡ – ‡ • œ ‡ •
— • †
o „ ‡ ” ™ ‹ • † — • ‰
sprachlicher Barrieren
œ • ‘ … • ‹ ‡ • ‹ ‡
• ‘ • ’ ‡ – ‡
-•
… Œ ‹
• ‹ ¸ † œ
• — Ž – — ” ‘ ™ › … Š
’ ‘ • ‘ • ƒ • ‹ ‡
„ ƒ ” ‹ ‡
Œ ¸ œ › • ‘ ™ › … Š
Förderung des Einsatzes von nachbarsprachigem
Personal in Verwaltung, Bildungseinrichtungen
und Tourismus
Schaffung eines durchgängigen Angebots der
B egegnung mit der Kultur des Nachbarlandes und
des Erlernens der Nachbarsprache für alle, begin-
nend im Vorschulbereich
Aktives Werben für die Nachbarsprachen und deren
Förderung, unter Einbezug der sorbischen Sprache
Zach canie do korzystania z us ug u ytkowników
j zyka s siada w administracji, placówkach eduka-
cyjnych i turystyce
Stworzenie ci g ej oferty spotkania z kultur
s siedniego kraju i nauki j zyka s siada dla wszyst-
kich, pocz wszy od etapu przedszkolnego
Aktywna promocja j zyków s siednich i ich wspar-
cie, przy uwzgl dnieniu j zyka serbo u yckiego
Federführende Akteure / Podmioty wiod ce
Kommunen und Landkreise /
gminy i powiaty
Zuständige Fachverwaltungen und Ministerien im Bereich Bildung /
w a ciwe jednostki administracyjne i ministerstwa w zakresie edukacji
Regionale Wirtschafts-, Tourismus- und Marketingorganisationen, Euroregion Neiße-Nisa-Nysa /
regionalne organizacje gospodarcze, turystyczne i marketingowe, Euroregion Neiße-Nisa-Nysa
Räumliche Dimension / Wymiar przestrzenny
Grenznaher Nachbarschaftsraum /
strefa s siedztwa blisko granicy
Anknüpfungspunkte / Odniesienia
„Groß für Klein – Duzi dla ma ych“ – Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Förderung der interkulturellen und
nachbarsprachigen Bildung im Bereich der Vorschulerziehung /
Transgraniczna wspó praca dla wspierania edukacji
przedszkolnej w zakresie kultury i j zyka s siada
N ächste Schritte
N ast pne kroki
Umsetzung des Konzeptes der frühen nachbarsprachigen
Bildung, beginnend in der Vorschulerziehung, in allen
Städten und Gemeinden entlang der Lausitzer Neiße
Gemeinsame Quali zierung des pädagogischen Personals
Förderung des Einsatzes von muttersprachlichem Personal
für nachbarsprachige Bildungsangebote
Imagekampagne für das Leben und Arbeiten im Grenzraum
Sichtbarmachung der Mehrsprachigkeit im Grenzraum in
allen Bereichen des öffentlichen Lebens
Wdra anie koncepcji wczesnej edukacji w zakresie j zyka
s siada, pocz wszy od etapu przedszkolnego, na terenie
wszystkich miast i gmin po o onych wzd u Nysy u yckiej
Wspólne kwali kowanie si personelu pedagogicznego
Zach canie do korzystania z us ug pracowników
pos uguj cych si j zykiem ojczystym w ramach edukacji
w zakresie j zyka s siada
Kampania na rzecz ycia i pracy na pograniczu
Uwidocznienie wieloj zyczno ci regionu przygranicznego
we wszystkich dziedzinach ycia publicznego

24
,
v
o μ v P • (
o
í W
] v • À } Œ • } Œ P
μ v
• μ P
v P
Ì μ
' º š
Πv
μ v
]
v • š o
] • š μ v P
RAN D LAGE N- W AH RN EHMU N G Ü BE RWI N DE N
1.6
PRZE AMANIE POST RZEGA NIA PO O ENIA JAKO PERYFERYJNEGO
– ¡ ” • — • ‰
† ‡ ”
— • – ƒ — • … Š æ
— • †
Wechselbeziehungen zwischen
den regionalen Zentren
‘ œ „ — † ‘ ™ ƒ
’ ” ‘ Ð ‹ Ž ‘ ™ ƒ • ‹ ‡
• ‘
• – ” ‘ •
‘ ä ” ‘ † • × ™
” ‡ ‰ ‹ ‘
-•
ƒ Ž • › … Š
– ‡ • ä … ‹ ‡
‘ † † œ ‹ ƒ Ï › ™ ƒ • ‹ ƒ
• ƒ
• ”
Ausbau und Pro lierung der Stärken der regionalen
Zentren vor dem Hintergrund der Wirkungen auf
das jeweils benachbarte Ausland
Rozbudowa i pro lowanie mocnych stron o rod-
ków regionalnych w kontek cie oddzia ywania na
kraj s siada
Federführende Akteure / Podmioty wiod ce
Regionale Zentren /
o rodki regionalne
Räumliche Dimension / Wymiar przestrzenny
Cottbus/Chó ebuz, Görlitz/Zgorzelec, Bautzen/Budyšin, Hoyerswerda/Wojerecy, Zittau, Zielona Góra, ary/ aga ,
Jelenia Góra, Boles awiec, Legnica, Wa brzych, Liberec/Jablonec nad Nisou
N ächste Schritte
N ast pne kroki
Analyse der grenzüberschreitenden Wirkungen der
regionalen Zentren
Herausarbeitung der spezi schen Stärken der regionalen
Zentren
Analiza oddzia ywania transgranicznego o rodków
regionalnych
Identy kacja specy cznych mocnych stron o rodków
regionalnych
RAN D LAGE N- W AH RN EHMU N G Ü BE RWI N DE N
1.7
PRZE AMANIE POST RZEGA NIA PO O ENIA JAKO PERYFERYJNEGO
— – œ — • ‰
† ‡ ”
ò „ ‡ ” ” ‡ ‰ ‹ ‘ • ƒ Ž ‡ •
— •-
• – ” ƒ Š Ž — • ‰ • ‡ ˆ ˆ ‡ • – ‡
† ‡ ”
ƒ … Š • – — • •-
pole Dresden und Breslau
› • ‘ ” œ › • – ƒ • ‹ ‡
‡ ˆ ‡ • – × ™
‘ † † œ ‹ ƒ
’ ‘ • ƒ † ” ‡ ‰ ‹ ‘ • ƒ Ž • ‡ ‰ ‘
„ ‹ ‡ ‰ — • × ™
Œ ƒ • ‹ • ‹
• ¦
” ‘ … Ï ƒ ™
” ‡ œ • ‘
Nutzung möglicher Impulse durch die überregio-
nale Attraktivität der Wachstumspole Dresden und
Breslau
Stärkung der grenzüberschreitenden Ver echtungen
Vermarktung der gemeinsamen Region, Herausstel -
lung komplementärer Stärken
Wykorzystanie potencjalnych impulsów wynikaj cych
z atrakcyjno ci ponadregionalnej biegunów wzrostu
jakimi s Wroc aw i Drezno
Wzmocnienie powi za transgranicznych
Marketing wspólnego regionu, podkre lanie uzu -
pe niaj cych si mocnych stron
Federführende Akteure / Podmioty wiod ce
Kommunen und Landkreise, regionale Zentren /
gminy i powiaty, o rodki regionalne
Wissenschaft und Forschung, Politikberatung /
nauka i badania naukowe, rmy konsultingowe
Räumliche Dimension / Wymiar przestrzenny
Netzwerk der Metropolen im deutsch-polnischen Ver echtungsraum /
sie metropolii w polsko-niemieckim obszarze powi za
N ächste Schritte
N ast pne kroki
Aufbau grenzüberschreitender Kooperationsnetzwerke
Entwicklung von Strategien zur Vermarktung
der gemeinsamen Region
Rozwój sieci wspó pracy transgranicznej
Rozwój strategii marketingowych dla wspólnego regionu

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
25
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
î W
} • š ' ‰ v } ‘
l } u μ
2
HANDLUNGSFELD 2
OBSZAR DZIA A 2
‡ ” • ‡ Š ” Ž ‹ … Š ‡
” ” ‡ ‹ … Š „ ƒ ” • ‡ ‹
‘ • – ¸ ’ • ‘ ä ©
• ‘ • — • ‹ • ƒ … › Œ • ƒ
Großräumige Einbindung – Straßeninfrastruktur – Schieneninfra-
struktur – Regionale Erreichbarkeit – Grenzüberschreitender öffent-
licher Verkehr – Erschließung des ländlichen Raumes – Tickets, Tarife
und Angebotsqualität – Brücken über die Lausitzer Neiße
Po
czenie z ponadregionalnym systemem transportowym –
Infrastruktura drogowa – Infrastruktura kolejowa – Dost pno
regionalna – Transgraniczny transport publiczny – Dost pno
obszarów
wiejskich – Bilety, taryfy i jako
ofert – Mosty na Nysie u yckiej

26
,
v
o μ v P • (
o
î W
s
Πl
Z Πo ]
Z
Œ Œ
]
Z
Πl
] š
GR O SSRÄUMIGE
EINBINDU NG
De r sächsisch-niederschlesische Grenzraum ist in Ost-
West-Richtung sehr gut in die großräumigen Verkehrs
-
netze eingebunden (vgl. Anlage, Thematische Karte II).
Die Autobahn A4 ist Teil des Kernnetzes der transeuro -
päischen Verkehrsnetze (TEN-V) und verbindet Mittel -
deutschland mit Südpolen und der Ukraine. Die aus
Richtung Berlin über Cottbus/Chó ebuz kommende
Autobahn A15 / A18 knüpft als Teil des Gesamtnetzes
der TEN-V bei Boles awiec an die A4 an. Weil die südli
-
che Richtungsfahrbahn der A18 zwischen Olszyna und
Golnice noch nicht modernisiert ist, ist die A18 in diesem
Abschnitt derzeit als Nationalstraße (Droga krajowa, DK)
klassi ziert. Problematisch ist die sehr große Belastung
der Autobahn A4 mit dem Schwerverkehr, der im Grenz
-
raum derzeit einen Anteil von ca. 20 % erreicht.
Die Einbindung ins europäische Schienennetz erfolgt über
die Strecke E30/C-E30 Dresden-Bautzen/Budyšin-Görlitz/
Zgorzelec-W gliniec-Legnica-Breslau, die Teil des Kernnet
-
zes der TEN-V ist. An diesen Korridor knüpft in W gliniec
die aus Richtung Magdeburg über Falkenberg (Elster), Hoy
-
erswerda/Wojerecy und Horka kommende Niederschlesi
-
sche Magistrale an, die neben der Strecke Berlin-Frankfurt
(Oder)-Pozna die wichtigste und leistungsfähigste Güter
-
verkehrsstrecke zwischen Deutschland und Polen ist. Diese
Strecke ist ebenfalls Teil des Kernnetzes der TEN-V und
wurde in den vergangenen Jahren grundlegend moderni -
siert und für Züge bis 740 m Länge ausgebaut.
Die Anbindung aus Richtung Berlin erfolgt über die Stre
-
cken Cottbus/Chó ebuz-Görlitz (TEN-V Gesamtnetz)
und Cottbus/Chó ebuz-Forst (Lausitz)/Barš ( u yca)-
ary- aga -Legnica.
ST RA SSEN IN FRAS T RUK TU R
In Nord-Süd-Richtung existieren im Vergleich zur Ost-West-
Richtung nur wenige und weniger gut ausgebaute Ver -
kehrsverbindungen. Die derzeit leistungsfähigsten Straßen
-
verbindungen in Nord-Süd-Richtung sind die Autobahn
A13 Berlin-Dresden und die Schnellstraße S3 Stettin-Zielona
Góra-Legnica-Bolków, die die Region jeweils nur tangieren.
Die Schnellstraße S3 wird nach ihrer Fertigstellung zwi
-
schen Bolków, Kamienna Góra und Lubawka eine leis
-
tungsfähige Verknüpfung mit Tschechien herstellen.
Gleiches gilt für die Bundesstraße B178n zwischen der
Autobahn A4 und Zittau, die sich abschnittsweise noch
in Bau bzw. in Planung be ndet.
PO
CZEN IE Z PO N AD REGIO N ALN Y M SY STEMEM
TRAN SPO RTO W Y M
Pog ranicze dolno l sko-sakso skie zintegrowane jest bar -
dzo dobrze w kierunku Wschód-Zachód z tranzytowymi
sieciami transportowymi (por. za cznik, mapa tema-
tyczna II). Autostrada A4 jest cz ci sieci bazowej trans -
europejskich sieci transportowych (TEN-T) i czy po u -
dniow Polsk , rodkowe Niemcy i Ukrain . Autostrada
A15 / A18 z Berlina przez Cottbus
czy si jako cz
sieci
kompleksowej TEN-T w okolicy Boles awca z autostrad
A4. Poniewa po udniowy pas autostrady A18 pomi dzy
Olszyn i Golnicami nie jest jeszcze zmodernizowany, A18
sklasy kowana jest na tym odcinku obecnie jako droga
krajowa. Problematyczne jest bardzo du e obci enie
autostrady A4 ruchem samochodów ci arowych, który
osi ga obecnie w obszarze przygranicznym udzia wyso -
ko ci ok. 20 %.
Integracja z europejsk sieci kolejow nast puje
poprzez lini E30/C-E30 Drezno-Budziszyn-Görlitz/Zgo
-
rzelec-W gliniec-Legnica-Wroc aw, która jest cz ci
sieci bazowej TEN-T. Korytarz ten czy si w W gli cu
z Magistral Dolno l sk przebiegaj c z kierunku Mag
-
deburga przez Falkenberg (Elster), Hoyerswerd i Hork ,
która jest obok linii kolejowej Berlin-Frankfurt nad Odr -
Pozna najwa niejsz i najbardziej wydajn tras towa -
row pomi dzy Polsk i Niemcami. Linia ta jest równie
cz ci sieci bazowej TEN-T i zosta a w ostatnich latach
gruntownie zmodernizowana i rozbudowana dla poci
-
gów o d ugo ci do 740 m.
Po czenie z kierunku Berlina nast puje poprzez linie
Cottbus-Görlitz (sie kompleksowa TEN-T) oraz Cottbus-
Forst (Lausitz)- ary- aga -Legnica.
IN FRASTRUK TU RA D ROG OWA
W ki erunku Pó noc-Po udnie istnieje w porównaniu do
kierunku Wschód-Zachód jedynie kilka i mniej rozbudo
-
wanych po cze transportowych. Obecnie najbardziej
wydajnymi po czeniami drogowymi w kierunku Pó -
noc-Po udnie s autostrada A13 Berlin-Drezno oraz
droga ekspresowa S3 Szczecin-Zielona Góra-Legnic-
Bolków, które jedynie stykaj si z regionem.
Droga ekspresowa S3 po uko czeniu jej odcinka pomi
-
dzy Bolkowem, Kamienn Góra i Lubawk stanowi
b dzie wydajne po czenie z Czechami. To samo doty
-
czy drogi federalnej B178n mi dzy autostrad A4
i ytaw , która obecnie jest jeszcze na niektórych odcin
-
kach w fazie budowy lub planowania.

27
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
î W
} • š ' ‰ v } ‘
l } u μ
Während sich das überregionale Straßennetz auf der
deutschen Seite – abgesehen von der als unzureichend
empfundenen Leistungsfähigkeit in Nord-Süd-Richtung
– in einem recht guten Ausbauzustand be ndet, gibt es
auf der polnischen Seite noch erhebliche Ausbaubedarfe.
Die größten Engpässe bestehen entlang der Nationalstra
-
ßen zwischen Zgorzelec, Jelenia Góra und Wa brzych
(fehlende Ortsumgehungen).
SC H IEN EN IN FRAS T RUKT U R
Viele Schienenstrecken in der Region sind in ihrer Kapa -
zität und Leistungsfähigkeit begrenzt. So sind folgende
Strecken trotz ihrer Bedeutung für die großräumige
Erschließung nicht elektri ziert:
5 ' U V
HG H Q
* ¸ U O L W ]
= L W W D X
5 & R W W E &X KVμÿ H E X ]
* ¸ U O L W ]
= L W W D X
5 & R W W E &X KVμÿ H E X ]
/ H J Q L F D
Die Strecken Bischofswerda-Zittau, Cottbus/Chó ebuz-
Görlitz-Zittau und Cottbus/Chó ebuz-Legnica sind außer
-
dem bis auf einzelne Abschnitte (Mittelherwigsdorf-Zit -
tau, ary- aga ) nur eingleisig.
Auf der polnischen Seite ist die Elektrifzierung weiter
vorangeschritten als auf der deutschen Seite. Die Stre -
cke W gliniec-Zgorzelec wird derzeit elektri ziert, zwi
-
schen Zgorzelec und Luba ist die Elektri zierung
geplant. Andererseits sind nicht alle zentralen Orte auf
der Schiene erreichbar, da die Strecken nach Z otoryja,
Lwówek l ski und Lubsko derzeit nicht im Personen -
verkehr betrieben werden.
Die Strecken Zittau-Hrádek nad Nisou und Zittau-Gör
-
litz verlaufen teilweise über polnisches Territorium, so
dass sich unterschiedliche Zuständigkeiten und zusätzli -
che Abstimmungsbedarfe für den Ausbau und die
Unterhaltung dieser Strecken ergeben. Während die
Strecke Zittau-Görlitz derzeit saniert wird, be ndet sich
die Strecke Zittau-Hrádek nad Nisou in einem schlech
-
ten technischen Zustand.
REG IO N ALE ERREIC HB ARKEIT
Im Straßenverkehr weisen die entlang der Autobahn A4
gelegenen Gebiete die beste überörtliche Erreichbarkeit
auf. Ebenfalls gut erreichbar sind die Gebiete entlang der
Autobahn A13 im Westen, der Autobahn A15
/A18 im
Norden und der Schnellstraße S3 im Osten. Die Gebirgs
-
regionen im Süden sowie die dünn besiedelten Wald-
Podczas gdy ponadregionalna sie dróg po stronie nie
-
mieckiej – abstrahuj c od odczuwanej jako niedosta -
tecznej wydajno ci w kierunku Pó noc-Po udnie – jest
w do dobrym stanie, to po stronie polskiej istnieje
jeszcze znaczna potrzeba modernizacji i rozbudowy.
Najwi ksze w skie gard a istniej wzd u dróg krajo -
wych pomi dzy Zgorzelcem, Jeleni Gór i Wa brzy
-
chem (brak obwodnic).
IN FRASTRUK TU RA KO LEJOW
A
Zdolno
przewozowa i przepustowo
wielu linii kole -
jowych w regionie s ograniczone. Nast puj ce linie
kolejowe mimo ich znaczenia dla transportu ponadre -
gionalnego nie s zelektry kowane:
5 ' U H ] Q R
* ¸ U O L W ]
\ W D Z D
5 & R W E X V
* ¸ U O L W ]
\ W D Z D
5 & R W W E X V
/ H J Q L F D
Linie kolejowe Bischofswerda- ytawa, Cottbus-Görlitz-
ytawa i Cottbus-Legnica s poza tym – z wyj tkiem
wybranych odcinków (Mittelherwigsdorf- ytawa, ary-
aga ) – jedynie jednotorowe.
Po stronie polskiej elektry kacja jest bardziej zaawanso-
wana ni po stronie niemieckiej. Linia kolejowa W gli -
niec-Zgorzelec jest obecnie elektry kowana, pomi dzy
Zgorzelcem i Lubaniem elektry kacja jest planowana.
Z drugiej strony nie do wszystkich miejscowo ci o rod -
kowych dotrze mo na kolej , poniewa linie kolejowe
do Z otoryi, Lwówka l skiego i Lubska obecnie nie s
eksploatowane w zakresie transportu osobowego.
Linie kolejowe ytawa-Hrádek nad Nisou oraz ytawa-
Görlitz przebiegaj cz ciowo przez terytorium Polski,
z czego wynikaj ro ne w a ciwo ci oraz dodatkowe
potrzeby uzgodnie w zakresie modernizacji i utrzyma -
nia tych linii. Podczas gdy linia ytawa-Görlitz jest obec
-
nie remontowana, linia ytawa-Hrádek nad Nisou jest
w z ym stanie technicznym.
D OST
PN O
REG ION ALN A
W tr ansporcie drogowym obszary po o one wzd u
autostrady A4 wykazuj najlepsz dost pno . Równie
dobrze dost pne s tereny wzd u autostrady A13 na
zachodzie, autostrady A15 / A18 na pó nocy oraz drogi
ekspresowej S3 na wschodzie. Natomiast dotarcie do
regionów górskich na po udniu oraz s abo zaludnionych

28
,
v
o μ v P • (
o
î W
s
Πl
Z Πo ]
Z
Œ Œ
]
Z
Πl
] š
und Seengebiete im Norden sind hingegen nur mit
erhöhtem Zeitaufwand erreichbar.
Aufgrund fehlender Angebote des Fernverkehrs ist die
überörtliche Erreichbarkeit auf der Schiene deutlich
schlechter als auf der Straße. So ist der deutsche Teil -
raum derzeit nur mittelbar über Dresden und Cottbus/
Chó ebuz an den Fernverkehr angebunden. Im polni -
schen Teilraum verfügt nur Jelenia Góra über einen
regelmäßigen Anschluss an den Fernverkehr. Darüber
hinaus verkehren einzelne Fernverkehrszüge nach
W gliniec und Szklarska Por ba.
GR EN ZÜ BE RSC H REITEN DE R Ö FF EN TLIC HE R V ERKEH R
Gre nzüberschreitende Angebote im Bahnverkehr gibt es
in Forst (Lausitz)/Barš ( u yca), Görlitz/Zgorzelec und Zit -
tau. Zwischen Zittau und Liberec sowie zwischen Görlitz
und Zgorzelec verkehren jeweils bis zu 20 Zugpaare pro
Tag, darunter auch Züge in Richtung Jelenia Góra und in
Richtung Zielona Góra. Zwischen Forst (Lausitz)/Barš
( u yca) und ary verkehren zwei Zugpaare pro Tag, die
an Wochenenden von und nach Breslau verkehren.
Herausragende Angebote sind der Regionalexpress
Dresden-Zittau-Liberec und der nur an Wochenenden
verkehrende Kulturzug Berlin-Breslau, der die Strecke
Cottbus / Chó
ebuz-Forst (Lausitz) / Barš ( u yca)- ary-
aga -Legnica nutzt. Die direkten Züge zwischen Dres
-
den und Breslau mussten aufgrund hoher Fahrzeugkos -
ten Ende 2018 eingestellt werden. Sie wurden durch
Verbindungen mit Umstieg in Görlitz (bzw. Zgorzelec)
und W gliniec ersetzt.
Nach Fertigstellung der Elektri zierung zwischen Zgor -
zelec und W gliniec werden ab 2020 moderne und kom
-
fortable Elektrotriebwagen zwischen Zgorzelec und Bres -
lau verkehren. Diese Züge können den Bahnhof Görlitz
erst anfahren, wenn dieser teilweise mit dem polnischen
Stromsystem elektri ziert wird.
Grenzüberschreitende Buslinien sind – mit Ausnahme des
Stadtverkehrs zwischen Görlitz und Zgorzelec – nicht vor
-
handen. Darüber hinaus ndet kein grenzübergreifender
Taxi-Betrieb deutscher Anbieter statt.
ERSC H LIESSU N G D ES LÄ N D LIC HE N RAUMES
Die Angebotsqualität des öffentlichen Verkehrs ist im
ländlichen Raum regional sehr unterschiedlich. Gebiete
außerhalb der Hauptverkehrsachsen sind teilweise nur
terenów le nych i pojezierzy na pó nocy zwi zane jest
ze zwi kszonym nak adem czasu.
Z uwagi na brak ofert kolejowego transportu dalekobie
-
nego dost pno ponadregionalnych po cze kolejo -
wych jest wyra nie gorsza ni drogowych. Niemiecki pod
-
region posiada obecnie po czenia dalekobie ne jedynie
po rednio, przez Drezno i Cottbus. W polskim podregio
-
nie tylko Jelenia Góra dysponuje regularnymi po cze -
niami dalekobie nymi. Poza tym kursuj pojedyncze
poci gi dalekobie ne do W gli ca oraz Szklarskiej Por by.
TR AN SG RAN IC ZNY TRAN SPO RT PUB LIC ZNY
Transgraniczne oferty w transporcie kolejowym dost pne
s w Forst (Lausitz), Görlitz/Zgorzelec i ytawie. Pomi
-
dzy ytaw i Libercem oraz Görlitz i Zgorzelcem kursuje
dziennie do 20 par poci gów, w tym tak e poci gi
w kierunku Jeleniej Góry oraz Zielonej Góry. Pomi dzy
Forst (Lausitz) i arami je d dziennie dwie pary
poci gów, które w weekendy kursuj z i do Wroc awia.
Wyró niaj cymi si ofertami s ekspres regionalny Dre
-
zno- ytawa-Liberec oraz kursuj cy tylko w weekendy
„Poci g do Kultury” Wroc aw-Berlin, który wykorzy -
stuje lini kolejow Cottbus-Forst (Lausitz)- ary- aga -
Legnica. Bezpo rednie poci gi pomi dzy Wroc awiem
i Dreznem musia y zosta wstrzymane na koniec 2018
roku z uwagi na wysokie koszty pojazdów. Zosta y one
zast pione po czeniami z przesiadkami w Görlitz (lub
Zgorzelcu) i W gli cu.
Po uko czeniu elektry kacji pomi dzy Zgorzelcem
i W gli cem od roku 2020 kursowa b d mi dzy Zgo
-
rzelcem i Wroc awiem nowoczesne i komfortowe elek -
tryczne zespo y trakcyjne. Poci gi te wje d a b d
mog y na dworzec Görlitz dopiero wtedy, gdy b dzie on
cz
ciowo zelektry kowany polskim systemem zasilania.
Transgraniczne linie autobusowe nie s dost pne, z wyj t
-
kiem komunikacji miejskiej pomi dzy Görlitz i Zgorzel -
cem. Poza tym nie istnieje transgraniczny ruch taksówek
niemieckich us ugodawców.
DOST
PNO
OBSZA RÓW W IEJSKICH
Jako ofert transportu publicznego jest na obszarach
wiejskich bardzo ró na. Obszary poza g ównymi osiami
transportowymi s cz ciowo trudno dost pne. Albo

image
image
29
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
î W
} • š ' ‰ v } ‘
l } u μ
schlecht erreichbar. Entweder es existiert, wie in etli -
chen Orten auf der polnischen Seite, überhaupt kein
Angebot des öffentlichen Verkehrs, oder aber Busse
verkehren nur an Schultagen.
Kulturelle Angebote und öffentliche Dienstleistungen in
zentralen Orten sind aus dem ländlichen Raum mit dem
öffentlichen Verkehr entsprechend nur schwer oder gar
nicht erreichbar. Gleiches gilt entsprechend für die Erreich
-
barkeit touristischer Angebote im ländlichen Raum.
TICKETS, TARIFE U N D AN GEB OTSQUA
LITÄT
Die R egion im Dreiländereck zwischen Deutschland,
Polen und Tschechien kann auf eine langjährige und
erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit im
Rahmen der EURO-NEISSE-Tickets verweisen, die im
Osten der Oberlausitz, im Westen und der Mitte des
polnischen Teilraums, im Liberecký kraj sowie im äußers -
ten Osten des Ústecký kraj (Schluckenauer Zipfel) gel -
ten. Dieses Angebot ist im Maßstab des deutsch-polni
-
schen Ver echtungsraumes aufgrund der Integration
des Bahn- und Busverkehrs über mehrere Ländergren -
zen hinweg einzigartig.
Parallel dazu gilt im Westen der Oberlausitz, im Elbtal und
im Ústecký kraj das ebenfalls grenzüberschreitende Elbe-
Labe-Ticket (vgl. Abbildung 6). In dieser Struktur spiegelt
nie ma, jak w kilku miejscowo ciach po stronie polskiej,
adnych ofert transportu publicznego, albo autobusy
kursuj tylko w dni szkolne.
Oferty kulturalne oraz us ugi publiczne w miejscowo -
ciach o rodkowych s z obszarów wiejskich transpor -
tem publicznym w zwi zku z tym trudno osi galne lub
w ogóle nieosi galne. To samo dotyczy odpowiednio
dost pno ci ofert turystycznych na obszarach wiejskich.
B ILET Y, TARY FY I JAKO
O FERT
W re gionie na trójstyku Polski, Niemiec i Czech wskaza
mo na na d ugoletni i owocn wspó prac transgra -
niczn w ramach Biletów EURO-NYSA obowi zuj cych
na wschodzie Górnych u yc, na zachodzie i w centrum
polskiego podregionu, w Libereckým kraju oraz na
samym wschodzie Ústeckýego kraju (Worek szluknow -
ski). Oferta ta jest unikalna w skali polsko-niemieckiego
obszaru powi za , z uwagi na integracj transportu kole
-
jowego i autobusowego ponad granicami kilku krajów.
Równolegle obowi zuje na zachodzie Górnych u yc,
w Dolinie aby oraz w Ústeckým kraju transgraniczny
Bilet Elbe-Labe (por. ilustracja 6). W tej strukturze
widoczny jest tak e podzia niemieckiego podregionu
na zwi zki komunikacyjne Verkehrsverbund Oberelbe
ABBI LDU N G / ILUS TRACJ A 6 : Grenzübergreifende Tickets im Untersuchungsraum (links: Elbe-
Labe-Ticket, rechts: EU
RO-
N EISSE-Tickets) / Bilety transgraniczne w obszarze badanym (po lewej: Bilet Elbe-
Labe, po prawej: Bilety EU
RO- NY SA)
Quellen / ród a:
https://www.vvo-online.de
(16.10.2019),
https://www.neisse-go.de
(16.10.2019)

30
,
v
o μ v P • (
o
î W
s
Πl
Z Πo ]
Z
Œ Œ
]
Z
Πl
] š
sich auch die Aufteilung des deutschen Teilraums auf den
Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) im Westen und den
Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschle
-
sien (ZVON) im Osten der Oberlausitz.
Die Verkehrsverbünde in Deutschland und Tschechien
sind ein Erfolgsfaktor für grenzüberschreitende Ver -
kehrsangebote, denn sie eröffnen den regionalen Akteu
-
ren wichtige Handlungs- und Gestaltungsspielräume.
Demgegenüber erweisen sich die fehlenden Verbund -
strukturen auf der polnischen Seite angesichts einer Viel -
zahl von Aufgabenträgern im öffentlichen Verkehr als
problematisch. Hier bieten die EURO-NEISSE-Tickets eine
Grundlage für die weitere Integration.
Herausforderungen der zukünftigen Zusammenarbeit
bestehen neben dem weiteren Ausbau grenzüberschrei -
tender Angebote z.B. auch durch Kurzstrecken und Zeit
-
karten vor allem hinsichtlich der Einführung einheitlicher
Standards der Fahrgastinformation und der Erhöhung
des Reisekomforts im grenzüberschreitenden Bahnver -
kehr. Dies gilt insbesondere für Verbindungen mit Fern -
verkehrsfunktion wie z.B. zwischen Dresden und Breslau.
BRÜC KE N Ü BE R D IE LAUSITZE R N EISSE
Üb er die Lausitzer Neiße führen heute im Vergleich zur
Situation vor dem zweiten Weltkrieg nur wenige Brü -
cken, die sich in den Bereichen Bad Muskau/Mu akow-
knica, Görlitz-Zgorzelec und Zittau-Bogatynia kon -
zentrieren. Daneben gibt es in Przewóz-Podrosche,
Deschka-Pie sk und Hagenwerder-Radomierzyce wei -
tere Straßenbrücken, wobei die Brücke Deschka-Pie sk
nur für den Rad- und Fußverkehr zugelassen ist.
Weitere Brücken für den Rad- und Fußverkehr gibt es im
Bereich der Kulturinsel Einsiedel und als Zuwegung von
der Stadt Ostritz zum Bahnhof Krzewina Zgorzelecka an
der Bahnstrecke Görlitz-Zittau. Bei dieser Brücke, die
sanierungsbedürftig ist, muss die Zuständigkeit für die
Unterhaltung dringend geklärt werden.
Neben diesen Brücken sind teilweise noch weitere Brü -
cken vorhanden, die aufgrund ihres baulichen Zustandes
aber nicht nutzbar sind. Bei der Diskussion um die Wie
-
dereröffnung dieser Brücken und den Bau neuer Brü -
cken müssen sowohl Aspekte des Hochwasserschutzes
als auch Aspekte der Prävention und des Sicherheitsge -
fühls (z.B. durch die weitere Verbesserung der Zusam -
menarbeit der deutschen und polnischen Polizeibehör -
den) beachtet werden, um insbesondere auf deutscher
Seite die notwendige Akzeptanz herzustellen.
(VVO) na zachodzie oraz Zweckverband Verkehrsver -
bund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) na wschodzie
Górnych u yc.
Zwi zki komunikacyjne w Niemczech i Czechach s
czynnikiem sukcesu dla transgranicznych ofert komuni -
kacyjnych, poniewa otwieraj one regionalnym pod -
miotom istotne pole manewru do dzia ania i kszta to -
wania ofert. Natomiast brak tego rodzaju struktur po
stronie polskiej okazuje si problematyczny, z uwagi na
wielo
operatorów transportu publicznego. Tutaj pod -
staw dalszej integracji tworz Bilety EURO-NYSA.
Wyzwania przysz ej wspó pracy dotycz , obok dalszej
rozbudowy transgranicznych ofert np. przez wprowadze
-
nie biletów na krótkie przejazdy oraz biletów okresowych,
przede wszystkim wprowadzenia jednolitego standardu
informacji dla pasa erów oraz podwy szenia komfortu
podró y w transgranicznym transporcie kolejowym. Doty
-
czy to w szczególno ci po cze o funkcji przewozów
dalekobie nych jak np. w relacji Drezno-Wroc aw.
MOS TY N A N YSIE U Y CKIEJ
Na N ysie u yckiej istnieje obecnie w porównaniu z sytu -
acj sprzed II wojny wiatowej jedynie niewiele mostów,
które koncentruj si w rejonach Mu aków-
knica, Gör
-
litz- ytawa oraz ytawa-Bogatynia. Oprócz tego istniej
dalsze mosty drogowe Przewóz-Podrosche, Deschka-
Pie sk i Hagenwerder-Radomierzyce, przy czym most
Deschka-Pie sk dopuszczony jest tylko do ruchu pieszego
i rowerowego.
Dalsze k adki pieszo-rowerowe istniej w rejonie Kultur-
insel Einsiedel oraz na doj ciu z miasta Ostritz do dworca
Krzewina Zgorzelecka na linii kolejowej Görlitz- ytawa.
W przypadku tego mostu, który wymaga remontu, pilnie
musi by wyja nione, kto odpowiada za jego utrzymanie.
Oprócz tych mostów istniej jeszcze dalsze mosty lub ich
cz ci, które mog by u ytkowane ze wzgl du na ich
stan techniczny. W dyskusji na temat ponownego otwar
-
cia tych mostów oraz budowy nowych mostów musz
by uwzgl dnione zarówno aspekty ochrony przeciwpo
-
wodziowej jak i aspekty prewencji i poczucia bezpiecze
-
stwa (np. poprzez dalsz popraw wspó pracy polskich
i niemieckich s u b policyjnych), aby w szczególno ci po
niemieckiej stronie uzyska konieczn akceptacj .

31
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
î W
} • š ' ‰ v } ‘
l } u μ
SC H LUSSFO LGE RU N GE N
Im Ergebnis der Regionalanalyse, der sozioökonomischen
Analyse und des Austausches mit lokalen und regionalen
Akteuren wurden im Handlungsfeld „Verkehrliche Erreich
-
barkeit“ insgesamt sieben Maßnahmenbündel identi -
ziert, die dazu geeignet sind, gemeinsame Herausforde -
rungen zu bewältigen und die grenzüberschreitenden
Ver echtungen zwischen dem Freistaat Sachsen, der Woi
-
wodschaft Niederschlesien und der Woiwodschaft Lubus
-
kie zum gegenseitigen Vorteil zu stärken:
5 Das grenzüberschreitende Verkehrsnetz aus -
bauen und erhalten durch die Beseitigung der
Lücken und Engpässe im grenzüberschreitenden Ver -
kehrsnetz (2.1), die langfristige Sicherung der Qualität
des grenzüberschreitenden Straßennetzes (2.2) und
die Prüfung des Baus weiterer (und tragfähigerer) Brü -
cken über die Lausitzer Neiße (2.3)
5 Grenzüberschreitende Verknüpfungen verbes -
sern durch den weiteren Ausbau grenzüberschreiten -
der Angebote im öffentlichen Verkehr (2.4)
5 Erschließung des ländlichen
Raums verbessern
durch die Stärkung des Busverkehrs im ländlichen
Raum (2.5) und die Steigerung der Attraktivität von
Bahnhöfen und die bessere Verknüpfung mit anderen
Verkehrsmitteln (2.6)
5 Großräumige Erschließungswirkungen nutzen
durch die Verbesserung der überregionalen Erreich -
barkeit entlang transeuropäischer Korridore und Ver -
kehrsachsen (2.7)
Die zugehörigen Handlungsbedarfe und Handlungsan
-
sätze werden nachfolgend vorgestellt. Synergien mit
dem Leitbild für die Strukturentwicklung in der Lausitz
ergeben sich insbesondere hinsichtlich des Ziels einer
Verbesserung der infrastrukturellen Anbindung an die
umliegenden Metropolräume und der Anknüpfung an
übergeordnete europäische Verbindungskorridore.
WN IO SKI
W wy niku analizy regionalnej, analizy spo eczno-gospo-
darczej oraz dyskusji z podmiotami lokalnymi i regional -
nymi zidenty kowano
cznie siedem zestawów dzia a
w obszarze dzia a „Dost pno
komunikacyjna”, które
nadaj si do przezwyci enia wspólnych wyzwa
i wzmocnienia powi za transgranicznych pomi dzy
Saksoni , Województwem Dolno l skim i Wojewódz
-
twem Lubuskim z korzy ci dla obu stron:
5 Roz budowa i utrzymanie transgranicznej sieci
transportowej poprzez usuni cie w skich garde
i wype nienie luk w transgranicznej sieci transporto -
wej (2.1), d ugotrwa e zabezpieczenie jako ci trans-
granicznej sieci drogowej (2.2) oraz ocen potrzeby
budowy kolejnych mostów (i mostów o wi kszej
no no ci) na Nysie u yckiej (2.3)
5 Poprawa powi za transgranicznych
poprzez dalszy
rozwój transgranicznych po cze transportu publicz -
nego (2.4)
5 Poprawa dost pno ci obszarów wiejskich poprzez
wzmocnienie komunikacji autobusowej na obszarach
wiejskich (2.5) oraz podniesienie atrakcyjno ci dwor-
ców i lepsze powi zanie z innymi rodzajami trans -
portu (2.6)
5 Wykorzystanie ponadregionalnych efektów
poprawy dost pno ci poprzez popraw ponadre
-
gionalnej dost pno ci wzd u transeuropejskich kory -
tarzy i osi transportowych (2.7)
Poni ej przedstawiono zwi zane z tym potrzeby i propo
-
zycje dzia a . Synergie z wizj rozwoju strukturalnego na
u ycach powstaj w szczególno ci w odniesieniu do
celu poprawy po cze infrastrukturalnych z pobliskimi
obszarami metropolitalnymi oraz powi za z nadrz d -
nymi europejskimi korytarzami po cze .

32
,
v
o μ v P • (
o
î W
s
Πl
Z Πo ]
Z
Œ Œ
]
Z
Πl
] š
Auszug aus dem Leitbild zum Lausitzer Revier
vom 14. März 2019:
v š Œ
o
ΠU
μ Œ } ‰
] •
Z
Œ
s
ΠG
Z š μ v P • Œ
μ u
E
μ
s
Œ
] v
μ v P
v
] u
,
Œ Ì
v
μ Œ } ‰
Z
+
v
€ Y •
Œ
s
Œ
• •
Œ μ v P
Œ
] v ( Œ
• š Œ μ l š μ Œ
o o
v
v
] v
μ v P
v
]
μ u o ]
P
v
v
D
š Œ } ‰ } o Œ
μ u
Á ] Œ
Z } Z
W Œ ] } Œ ] š
š
] v P
Œ
μ u š X
m
Œ
]
s
Œ
] v
μ v P •
Z •
v
Œ
v r ' ‚ Œ o ] š Ì r
Œ
• o
μ
• } Á ]
Πo ] v r
} ©
μ • r t
] ˜ Á
• •
Œ r ' ‚ Œ o ] š Ì
• } o o
]rv
v l v º ‰ ( μ v P
v
º
ΠP
} Œ
v
š
μ Œ } ‰
] •
Z
s
Œ
] v
μ v P • l } Œ Œ ]
} Œ
P
Z
+
v
Á
Œ
v X
Anknüpfungspunkte aus dem Entwurf des Strukturstär-
kungsgesetzes Kohleregionen vom 27. August 2019:
{
ŒÁ
] š
Œ μ v P
Œ
μ š }
Z v
ð
Ì Á ] •
Z
v
Œ
v
μ v
Œ
μ š •
Z r ‰ } o v ] •
Z
v
' Œ
v Ì
μ (
Z •
&
Z Œ • š Œ
] (
v
{
μ•
μ
] v
Œ
μ v
• • š Œ
˜
v À
Œ
] v
μ v P
D ] ©
o
μ š •
Z r
o
v
t
>
μ • ] š Ì
~ D ] >
μ •
μ v
] v
Œ
μ v
• • š Œ
˜
v À
Œ
] v
μ v P
Ì Á ] •
Z
v
v
μ š }
Z v
v
ð
μ v
í ñ
{ Ì Á ] P o
] • ] P
Œ
μ •
μ
μ v
o
l š Œ ] . Ì ]
Œ μ v P
Œ
^ š Œ
l
Πo ] v r
} ©
μ • r t
] ˜ Á
• •
Œ r ' ‚ Œ o ] š Ì
~ r
Œ
• o
μ •
( º Œ
í ò ì
l u l Z
Ì Á X
î ì ì
l u l Z
{
μ•
μ
μ v
o
l š Œ ] . Ì ]
Œ μ v P
Œ
^ š Œ
l
Œ
v r
μ š Ì
v r
' ‚ Œ o ] š Ì
~ r • ] ©
μ •
( º Œ
] •
Ì μ
í ò ì
l u l Z
{
μ•
μ
μ v
o
l š Œ ] . Ì ]
Œ μ v P
Œ
^ š Œ
l
Œ
v r
] •
Z } ( • r
Á
Œ
r t ] o š Z
v r • ] ©
μ
( º Œ
& o º P
o À
Πl
Z Œ
Œ
v r ' ‚ Œ o ] š Ì l
• ] ©
μ
{
μ•
μ
μ v
o
l š Œ ] . Ì ]
Œ μ v P
Œ
^ š Œ
l
Œ v •
} Π( r <
u
v Ì r
, } •
v
~ r , } Ç
Œ • Á
Œ
r ^ ‰ Œ
u
Œ P •
( º Œ
] •
Ì μ
í ò ì
l u l Z
{ t
] š
Œ
μ •
μ š
v
μ v
D
˜ v
Z u
v
( º Œ
v
' º š
Œ À
Πl
Z ΠU
μ v š
Œ
v
Œ
u
μ
À } v
ó ð ì
u r ' o
] •
v
& Œ
P u
v š
t ] Ì i ]
P s '
]
B μ Ï Ç
l ]
P }
€ >
μ
z 14 marca 2019 r.:
v š Œ
o v Ç U
μ Œ } ‰
i • l ]
}
• Ì
Œ
‰ } Á ]
Ì
w
^ š Á } Œ Ì Ç
v } Á
‰ } s
Ì
v ]
Á
Œ
μ
μ Œ } ‰ Ç
€ Y •
W } ‰ Œ
Á ]
] v ( Œ
• š Œ μ l š μ Œ
o v
P }
‰ } Á ]
}
• Ì
Œ
u ]
u
š Œ } ‰ } o ] š
Œ v Ç u ]
‰ Œ Ì Ç Ì v
v }
Á
} • ]
‰ } s
Ì
w
Œ
Ì v } r ' ‚ Œ o ] š Ì r t Œ }
s
Á
t
] ˜ Á
• •
Œ r ' ‚ Œ o ] š Ì
• š Á } Œ Ì } v
'
Ì r]
‰ } Á ]
u ]
μ Œ } ‰
i • l ] u ]
l } Œ Ç š
Œ Ì
u ]
‰ } s
Ì
w X
K
v ]
• ]
v ]
Ì
‰ Œ } i
l š μ
h • š
Á Ç
Á
• ‰ Œ
Á ]
P } • ‰ }
Œ
Ì Ç
Z
Œ
P ] } v • Á
Á ' P o } Á Ç
Z
Ì
v ]
{ Z }Ì
μ
} Á
μ š } • š Œ
Ç
ð
u ] '
Ì Ç
Œ
Ì v
u
‰ } o • l } r v ]
u ]
l
}
• Ì
] μ
• • Á
{ D }
Œ v ] Ì
i
‰ } s
Ì
v ]
Π} P
u ]
(
Œ
E ]
u
u ]
_ Π}
l } Á Ç u ]
B μ Ï Ç
u ]
~ D ] >
μ
μ š } • š Œ
u ]
ð
]
í ñ
{
Á μ š } Œ } Á
Œ } Ì
μ
} Á
]
o
l š Œ Ç . l
i
o ]
Πo ] v r
} ©
μ • r t
] ˜ Á
• •
Œ r ' ‚ Œ o ] š Ì
~ r t Π}
o μ
î ì ì
l u l Z
{ Z }Ì
μ
} Á
]
o
l š Œ Ç . l
i
o ] v ] ]
l } o
i } Á
• Ì Ç v r ' ‚ Œ o ] š Ì
~ r ‚ Ç š
Á
}
‰ Œ '
l } ‘
]
í
{ Z }Ì
μ
} Á
]
o
l š Œ Ç . l
i
o ] v ] ]
l } o
i } Á
] •
Z } ( • Á
Œ
r t ] o š Z
v r ‚ Ç š
Á
r
o
‰ } s
v Ç
Z
Œ
Ì v } r ' ‚ Œ o ] š Ì l ‚ Ç š
Á
{ Z }Ì
μ
} Á
]
o
l š Œ Ç . l
i
o ] v ] ]
l } o
i } Á
, } •
v
~ r , } Ç
Œ • Á
Œ
r ^ ‰ Œ
u
Œ P •
}
‰ Œ '
{
o • Ì
] v Á
• š Ç
i
v
Œ Ì
Ì
‰ Œ Ì
Á } Ì • Á
š
v
‰ } š Œ Ì
Ç
s μ P ]
Z
• l s
• Á
~ • ]
ó ð ì

33
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
î W
} • š ' ‰ v } ‘
l } u μ
D AS G REN ZÜ BE RSC H REITE N DE VERKEH RSN ET Z AUSBAUE
N U N D ERHA LTE N
2.1
RO ZBUDOWA
I U TRZY MA N IE TRAN SG RAN IC ZN EJ SIEC I TRAN SPO RTO WE J
‡ • ‡ ‹ – ‹ ‰ — • ‰
† ‡ ”
ò … • ‡ •
— • †
• ‰ ’ ¡ • • ‡
‹ •
‰ ” ‡ • œ ò „ ‡ ” • … Š ” ‡ ‹ – ‡ • † ‡ •
‡ ” • ‡ Š ” • • ‡ – œ
• — • ‹ ¸ … ‹ ‡
™ ¦ • • ‹ … Š
‰ ƒ ” † ‡ Ï
™ › ’ ‡ Ï
Ž — •
– ” ƒ • • ‰ ” ƒ • ‹ … œ • ‡ Œ
• ‹ ‡ … ‹
– ” ƒ • • ’
Beseitigung der identi zierten Engpässe im
überregionalen Straßennetz
Schließung der Elektri zierungslücken im Schienennetz
Sanierung grenzüberschreitender Schienenstrecken
Usuni cie zidenty kowanych w skich garde
w ponadregionalnej sieci drogowej
Wype nienie luk w elektry kacji sieci kolejowej
Modernizacja transgranicznych linii kolejowych
Federführende Akteure / Podmioty wiod ce
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), DB Netz /
Ministerstwo Infrastruktury (MI), PKP PLK
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) /
Sakso skie Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Transportu
Woiwodschaft Lubuskie, Woiwodschaft Niederschlesien /
Województwo Lubuskie, Województwo Dolno l skie
Räumliche Dimension / Wymiar przestrzenny
überregionales Straßennetz /
ponadregionalna sie drogowa
Schienennetz /
sie kolejowa
Anknüpfungspunkte / Odniesienia
Ausbau und Elektri zierung W gliniec-Knappenrode/Hórnikecy /
rozbudowa i elektry kacja linii W gliniec-Knappenrode
Elektri zierung W gliniec-Zgorzelec /
elektry kacja linii W gliniec-Zgorzelec
N ächste Schritte
N ast pne kroki
B178n Weißenberg-Zittau, A18 Olszyna-Golnice, DK 30
Zgorzelec-Jelenia Góra
Elektri zierung des Bahnhofs Görlitz mit dem polnischen
Stromsystem
Ausbau und Elektri zierung Dresden-Görlitz,
Elektri zierung Cottbus/Chó ebuz-Görlitz
Sanierung und Elektri zierung Zgorzelec-Luba
Sanierung Görlitz-Zittau, Zittau-Hrádek nad Nisou und
Forst (Lausitz)/Barš ( u yca)-Mi kowice
B178n Weißenberg- ytawa, A18 Olszyna-Golnice, DK 30
Zgorzelec-Jelenia Góra
Elektry kacja dworca w Görlitz polskim systemem zasilania
Rozbudowa i elektry kacja linii Drezno-Görlitz,
elektry kacja linii Cottbus-Görlitz
Modernizacja i elektry kacja linii Zgorzelec-Luba
Modernizacja linii Görlitz- ytawa, ytawa-Hrádek nad
Nisou oraz Forst (Lausitz)-Mi kowice

34
,
v
o μ v P • (
o
î W
s
Πl
Z Πo ]
Z
Œ Œ
]
Z
Πl
] š
D AS G REN ZÜ BE RSC H REITE N DE VERKEH RSN ET Z AUSBAUE
N U N D ERHA LTE N
2.3
RO ZBUDOWA
I U TRZY MA N IE TRAN SG RAN IC ZN EJ SIEC I TRAN SPO RTO WE J
Prüfung des Baus weiterer (und
– ” ƒ ‰ ˆ ¡ Š ‹ ‰ ‡ ” ‡ ”
” ò … • ‡ •
ò „ ‡ ”
† ‹ ‡
Lausitzer Neiße
… ‡ • ƒ
’ ‘ – ” œ ‡ „ ›
„ — † ‘ ™ ›
† ƒ Ž • œ › … Š
• ‘ • – × ™
• ‘ • – × ™
™ ‹ ¸ • • œ ‡ Œ
• ‘
’ ” œ ‡ œ
› • ¸
O —
› … • ¦
Analyse der Mobilitätsbedürfnisse im grenznahen
N achbarschaftsraum hinsichtlich des gegenseitigen
Zugangs zu Gütern und Dienstleistungen, der
Anforderungen des grenzüberschreitenden ÖPNV
und der Entwicklung touristischer Wege und Routen
Analiza potrzeb mobilno ci w przygranicznej stre e
s siedztwa w zakresie wzajemnego dost pu do
dóbr i us ug, wymogów transgranicznego transportu
publicznego oraz rozwoju szlaków turystycznych
Federführende Akteure / Podmioty wiod ce
Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) /
Dolno l ska S u ba Dróg i Kolei (DSDiK)
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) /
Ministerstwo Infrastruktury (MI)
Kommunen und Landkreise /
gminy i powiaty
Räumliche Dimension / Wymiar przestrzenny
Brücken und Mobilitätsbedarfe entlang der Lausitzer Neiße /
mosty i potrzeby mobilno ci wzd u Nysy u yckiej
Anknüpfungspunkte
Odniesienia
Straßenbrücken: Lodenau-Sobolice, Deschka-Pie sk,
Hirschfelde-Trzciniec
Rad- und Fußwege mit Straßenbrücken: Görlitz (Neiße-
park), Ostritz-Marienthal, Zittau (Rosenthal, Neißegasse)
Fuß- und Fahrradbrücke neben dem Eisenbahnviadukt
Görlitz-Zgorzelec, Fuß- und Fahrradbrücke im Dreilände
reck
zwischen Deutschland, Polen und Tschechien
Mosty drogowe: Lodenau-Sobolice, Deschka-Pie sk,
Hirschfelde-Trzciniec
cie ki rowerowe i piesze z mostami drogowymi: Görlitz (Neiße
-
park), Ostritz-Marienthal, ytawa (Rosenthal, Neißegasse)
K adka pieszo-rowerowa obok wiaduktu kolejowego
Görlitz-Zgorzelec, most pieszo-rowerowy na trójstyku
granic Polski, Czech i Niemiec
D AS G REN ZÜ BE RSC H REITE N DE VERKEH RSN ET Z AUSBAUE
N U N D ERHA LTE N
2.2
RO ZBUDOWA
I U TRZY MA N IE TRAN SG RAN IC ZN EJ SIEC I TRAN SPO RTO WE J
Langfristige Sicherung der Qualität des
grenzüberschreitenden Straßennetzes
Ï — ‰ ‘ – ” ™ ƒ Ï ‡
œ ƒ „ ‡ œ ’ ‹ ‡ … œ ‡ • ‹ ‡
transgranicznej sieci drogowej
Entwicklung gemeinsamer Strategien für den
Ausbau, den Unterhalt und die Nutzung des
grenzüberschreitenden Straßennetzes, einschließ -
lich der Brücken über die Lausitzer Neiße
Schaffung und Erhaltung der notwendigen Infra -
struktur für den grenzüberschreitenden ÖPNV
Wypracowanie wspólnych strategii rozbudowy,
utrzymania i wykorzystania transgranicznej sieci
drogowej, wraz z mostami przez Nys
u yck
Stworzenie i utrzymanie niezb dnej infrastruktury
dla transgranicznego transportu publicznego
Federführende Akteure / Podmioty wiod ce
Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) /
Dolno l ska S u ba Dróg i Kolei (DSDiK)
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) /
Ministerstwo Infrastruktury (MI)
Kommunen und Landkreise /
gminy i powiaty
Räumliche Dimension / Wymiar przestrzenny
grenzüberschreitendes Straßennetz, einschließlich der Brücken über die Lausitzer Neiße /
transgraniczna sie drogowa, wraz z mostami przez Nys
u yck

35
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
î W
} • š ' ‰ v } ‘
l } u μ
GR EN ZÜ BE RSC H REITE N DE VERKNÜ PF U N GE N VERBE SSERN
2.4
POP RAW A POWI
ZA
TRAN SG RAN IC ZNYC H
‡ ‹ – ‡ ” ‡ ”
— • „ ƒ —
‰ ” ‡ • œ ò „ ‡ ” • … Š ” ‡ ‹ – ‡ • † ‡ ”
• ‰ ‡ „ ‘ – ‡
‹ •
Ú ˆ ˆ ‡ • – Ž ‹ … Š ‡ •
‡ ” • ‡ Š ”
ƒ Ž • œ ƒ
” ‘ œ „ — † ‘ ™ ƒ
– ” ƒ • • ‰ ” ƒ • ‹ … œ • ›
’ ‘ Ï ¦ … œ ‡ Ñ
– ” ƒ • • ’ ‘ ” – —
’ — „ Ž ‹ … œ • ‡ ‰ ‘
Aufbau eines gut funktionierenden Systems
aufeinander abgestimmter Bahnverbindungen mit
attraktiven Umsteigemöglichkeiten
Verknüpfung des grenzüberschreitenden Verkehrs
mit Tourismusangeboten
Aufbau mehrsprachiger Fahrgastservice-Systeme,
auch unter Beachtung der sorbischen Sprache
Ausbau der Barrierefreiheit und Berücksichtigung
der Bedarfe verschiedener Nutzergruppen
Erleichterung grenzüberschreitender Fahrten von
Taxiunternehmen
Stworzenie dobrze funkcjonuj cego uk adu skoor-
dynowanych po cze kolejowych z atrakcyjnymi
mo liwo ciami przesiadek
Powi zanie transgranicznego transportu z ofertami
turystycznymi
Tworzenie wieloj zycznych systemów informacji
i obs ugi pasa erów, równie z uwzgl dnieniem
j zyka serbo u yckiego
Zwi kszenie dost pu bez barier i uwzgl dnienie
potrzeb ró nych grup u ytkowników
U atwienie transgranicznego kursowania taksówek
Federführende Akteure / Podmioty wiod ce
Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON), Verkehrsverbund Oberelbe (VVO), Verkehrsver
-
bund Berlin-Brandenburg (VBB) /
Zwi zek Komunikacyjny Górne u yce-Dolny l sk (ZVON), Zwi zek Komunikacyjny
Górnej aby (VVO), Zwi zek Komunikacyjny Berlin-Brandenburgia (VBB)
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) /
Sakso skie Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Transportu
Woiwodschaft Lubuskie, Woiwodschaft Niederschlesien /
Województwo Lubuskie, Województwo Dolno l skie
Verkehrsunternehmen /
przedsi biorstwa transportowe
Kommunen und Landkreise /
gminy i powiaty
Räumliche Dimension / Wymiar przestrzenny
grenzübergreifendes Schienennetz mit Verknüpfungsstellen /
transgraniczna sie kolejowa z punktami przesiadkowymi
Anknüpfungspunkte / Odniesienia
NEISSE:GO – Aus ugsplaner mit Herz für den ÖPNV /
Nawigacja turystyczna z transportem publicznym w sercu
Weiterentwicklung der EURO-NEISSE-Tickets – ENT FUTURE 2020 /
Dalszy rozwój biletów EURO-NYSA – ENT FUTURE 2020
N ächste Schritte
N ast pne kroki
Einbezug der polnischen Seite in die Arbeiten zur
Weiterentwicklung der EURO-NEISSE-Tickets
Sicherung attraktiver Umsteigemöglichkeiten im Knoten
Görlitz/Zgorzelec
W czenie strony polskiej w prace nad dalszym rozwojem
biletów EURO-NYSA
Zapewnienie atrakcyjnych mo liwo ci przesiadkowych na
stacji w z owej Görlitz/Zgorzelec

36
,
v
o μ v P • (
o
î W
s
Πl
Z Πo ]
Z
Œ Œ
]
Z
Πl
] š
ERSC H LIESSU N G D ES LÄ N D LIC HE N RAUMS VERBE SSERN
2.5
POP RAW A DO ST PN O C I O BSZA RÓ W W IEJSKIC H
– ¡ ” • — • ‰
† ‡ •
— • ˜ ‡ ” • ‡ Š ” •
‹ •
Ž ¡ • † Ž ‹ … Š ‡ •
ƒ — •
œ • ‘ … • ‹ ‡ • ‹ ‡
• ‘ • — • ‹ • ƒ …
ƒ — – ‘
™ ‡ Œ
• ƒ
‘ „ • œ ƒ ” ƒ … Š
™ ‹ ‡ Œ • • ‹ … Š
Einführung einer dreistu gen Netzhierarchie aus
H auptnetz (Stundentakt), Grundnetz (2-Stunden-
Takt) und Ergänzungsnetz ( exible Angebote)
Einführung innovativer Angebote und Tarifmodelle
Sicherung von Anschlüssen, Schaffung verlässlicher
Um steigemöglichkeiten zwischen Bahn und Bus
Aufbau eines interkommunalen Verkehrsverbunds
mit integrierten Tickets auf polnischer Seite
Wprowadzenie trójstopniowej sieci po cze
sk adaj cej si z sieci g ównej (takt godzinny),
sieci podstawowej (takt dwugodzinny) oraz sieci
uzupe niaj cej (oferta elastyczna)
Wprowadzenie ofert innowacyjnych
Gwarancja po cze przesiadkowych, wpro -
wadzenie niezawodnych mo liwo ci przesiadki
pomi dzy poci giem a autobusem
Stworzenie ponadgminnego zwi zku komunika -
cyjnego z biletami zintegrowanymi po polskiej
stronie
Federführende Akteure / Podmioty wiod ce
Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON), Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) /
Zwi zek
Komunikacyjny Górne u yce-Dolny l sk (ZVON), Zwi zek Komunikacyjny Górnej aby (VVO)
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) /
Sakso skie Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Transportu
Kommunen und Landkreise /
gminy i powiaty
Woiwodschaft Lubuskie, Woiwodschaft Niederschlesien /
Województwo Lubuskie, Województwo Dolno l skie
Verkehrsunternehmen /
przedsi biorstwa transportowe
Räumliche Dimension / Wymiar przestrzenny
grenzübergreifendes Netz der Bahn- und Busverbindungen /
transgraniczna sie po cze kolejowych i autobusowych
Anknüpfungspunkte / Odniesienia
Abschlussbericht der Strategiekommission für einen leistungsfähigen ÖPNV/SPNV in Sachsen /
Raport ko cowy
Komisji Strategicznej ds. wydajnego systemu transportu publicznego w Saksonii
Nahverkehrspläne der Aufgabenträger im Bahn- und Busverkehr /
plany transportowe organizatorów transportu
kolejowego i autobusowego
N ächste Schritte
N ast pne kroki
Umsetzung der wichtigsten Empfehlungen der ÖPNV-
Strategiekommission
Abstimmung der grenzüberschreitenden Verknüpfungen
zwischen den Busnetzen
Wdra anie najwa niejszych zalece Sakso skiej Komisji
Strategicznej ds. transportu publicznego
Koordynacja powi za transgranicznych mi dzy sieciami
autobusowymi

37
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
î W
} • š ' ‰ v } ‘
l } u μ
ERSC H LIESSU N G D ES LÄ N D LIC HE N RAUMS VERBE SSERN
2.6
POP RAW A DO ST PN O C I O BSZA RÓ W W IEJSKIC H
– ‡ ‹ ‰ ‡ ” — • ‰
† ‡ ”
– – ” ƒ • – ‹ ˜ ‹ – ¡ –
˜ ‘ •
ƒ Š • Š Ú ˆ ‡ • á
„ ‡ • • ‡ ” ‡
‡ ” • • ò ’ ˆ — • ‰
• ‹ –
ƒ • † ‡ ” ‡ •
‡ ” • ‡ Š ” • • ‹ – – ‡ Ž •
‘ † • ‹ ‡ • ‹ ‡ • ‹ ‡
ƒ – ” ƒ • … › Œ • ‘ ä … ‹
† ™ ‘ ” …
Ž ‡ ’ • œ ‡
’ ‘ ™ ‹ ¦ œ ƒ • ‹ ‡
œ
‹ • • › • ‹
” ‘ † œ ƒ
transportu
Sanierung, Revitalisierung und Umnutzung von
B ahnhofsgebäuden
Umgestaltung und Aufwertung des Umfeldes von
B ahnhöfen und Haltepunkten
Bau zusätzlicher Haltepunkte und Verknüpfungs-
stellen
Bau von Parkplätzen für Park+Ride und Bike+Ride
mit sicheren Abstellmöglichkeiten und
Ladestationen
Errichtung dynamischer Fahrgastinformations-
systeme
Modernizacja, rewitalizacja i wprowadzenie
nowych funkcji budynków dworcowych
Przebudowa i modernizacja otoczenia dworców
i przystanków
Budowa dodatkowych przystanków i w z ów
(punktów przesiadkowych)
Budowa miejsc parkingowych typu Park+Ride
i B ike+Ride, wraz z mo liwo ci bezpiecznego
parkowania i stacjami adowania pojazdów elek-
trycznych
Budowa dynamicznych systemów informacji
pasa erskiej
Federführende Akteure / Podmioty wiod ce
DB Netz, DB Immobilien, DB Station & Service /
PKP PLK, PKP Nieruchomo ci
Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON), Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) /
Zwi zek Komunikacyjny Górne u yce-Dolny l sk (ZVON), Zwi zek Komunikacyjny Górnej aby (VVO)
Kommunen und Landkreise /
gminy i powiaty
Räumliche Dimension / Wymiar przestrzenny
Bahnhöfe und Haltepunkte /
dworce i przystanki
N ächste Schritte
N ast pne kroki
Analyse und Aufbereitung von Beispielen guter Praxis
Umsetzung von Modellprojekten
Analiza i opracowywanie przyk adów dobrych praktyk
Realizacja projektów modelowych

38
,
v
o μ v P • (
o
î W
s
Πl
Z Πo ]
Z
Œ Œ
]
Z
Πl
] š
GROSSRÄUMIGE
ERSCHLIESSUNGSWI RKU NGEN N UTZEN
2.7
WY KO RZYSTAN IE PO N AD REG ION ALN YC H EFEKT Ó W POP RAW Y D OST
PN O C I
Verbesserung der überregionalen
” ” ‡ ‹ … Š „ ƒ ” • ‡ ‹ –
‡ • – Ž ƒ • ‰
– ” ƒ • • ‡ — ” ‘ ’ ¡ ‹-
• … Š ‡ ”
‘ ” ” ‹ † ‘ ” ‡
— • †
‡ ” • ‡ Š ” • ƒ … Š • ‡ •
‘ ’ ” ƒ ™ ƒ
† ‘ • – ¸ ’ • ‘ ä … ‹
’ ‘ • ƒ † ” ‡ ‰ ‹
™ œ † Ï —
– ” ƒ • • ‡ — ” ‘ ’ ‡ Œ • • ‹ … Š
• ‘ ” ›
‘ • ‹
– ” ƒ • • ’ ‘ ” – ‘ ™ › … Š
Sicherung und Verbesserung der Qualität der
überregionalen Erschließung
Entwicklung gemeinsamer Konzepte zur Förderung
des grenzüberschreitenden Fernverkehrs und des
intermodalen Gütertransports
Zapewnienie i poprawa jako ci dost pno ci
ponadregionalnej
Wypracowanie wspólnych koncepcji wspierania
transgranicznych po cze mi dzynarodowych oraz
multimodalnego transportu towarowego
Federführende Akteure / Podmioty wiod ce
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), DB Netz, DB Fernverkehr /
Ministerstwo Infrastruktury
(MI), PKP PLK, PKP Intercity
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) /
Sakso skie Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Transportu
Woiwodschaft Lubuskie, Woiwodschaft Niederschlesien /
Województwo Lubuskie, Województwo Dolno l skie
Kommunen und Landkreise /
gminy i powiaty
Räumliche Dimension / Wymiar przestrzenny
Transeuropäische Verkehrsnetze /
Transeuropejskie Sieci Transportowe
N ächste Schritte
N ast pne kroki
Ausbau der Autobahn A4, Abschnitte Dresden-Görlitz
und Krzy owa-Breslau
Aufnahme der Fernverkehrsverbindung (Leipzig-)
Dresden-Breslau-Krakau (-Lemberg)
Aufnahme der Fernverkehrsverbindung Berlin-Breslau-
Krakau/Wien sowohl über Zielona Góra als auch über
Cottbus/Chó ebuz-Görlitz
Rozbudowa autostrady A4 na odcinkach Drezno-Görlitz
oraz Krzy owa-Wroc aw
Uruchomienie po czenia dalekobie nego (Lipsk-)
Drezno-Wroc aw-Kraków (-Lwów)
Uruchomienie po czenia dalekobie nego Berlin-
Wroc aw-Kraków/Wiede przez Zielon Gór oraz
Cottbus-Görlitz

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
39
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
ï W
' } • ‰ }
Πl
˜
] v v
HANDLUNGSFELD 3
OBSZAR DZIA A 3
Wirtschaft & Innovation
‘ • ’ ‘ † ƒ ” • ƒ
¬
‹ • • ‘ ™ ƒ … › Œ • ‘ ä ©
Hochschulen, Forschung & Entwicklung – Wirtschaftsstruktur und
Arbeitsplatzschwerpunkte – Makroökonomische Daten und Ein-
kommenssituation – Fachkräfte und Arbeitsmarkt – Ressourcen und
Energiewirtschaft
Wy sze uczelnie, badania & rozwój – Struktura gospodarki i g ówne
o rodki zatrudnienia – Dane makroekonomiczne i sytuacja dochodo
wa
– Wykwali kowane kadry i rynek pracy – Zasoby i energetyka
3

40
,
v
o μ v P • (
o
ï W
t ] Œ š •
Z
L
˜
/ v v } À
Ÿ } v
H O C H SCHU LEN, FO RSCHU N G & E N TW ICKLU N G
Innerhalb des Untersuchungsraumes gibt es eine Reihe
von Hochschulstandorten, die die Bildungslandschaft im
grenzüberschreitenden Ver echtungsraum prägen (vgl.
Anlage, Thematische Karte III):
5
- H O *H μQ UL D6 W D D W O +L RF FK KH V F .K DX UO NHR Q R V ] H
(Karkonoska Pa stwowa Szko a Wy sza), Techni
-
sche Hochschule Breslau (Politechnika Wroc awska)
– Auswärtiges Bildungszentrum in Jelenia
Gòra,Wirtschaftshochschule Breslau (Uniwersytet
Ekonomiczny we Wroc awiu) – Fakultät für Wirtschaft,
Management und Tourismus in Jelenia Góra
5
* ¸ U O= LWL W ]D +X R F K V F =KL XW OW HD X
* )¸ +U O,QL WW-H]U
nationales Hochschulinstitut Zittau (IHI)
5
5 R W K H Q 2E /X U+ JR F K V F GKHXU6O¦HF K V L V3 FROKLH]Q)H +L
5
% D X W 6] WH DQ D W O 6LW FX KG HL H Q D N D G H P L H
5 D U \/ D X V L W+ ]R HF UK V F Kê X O H\ F6N] DN R :ë D\
V ] D
Teilweise bieten die Hochschulen auch gemeinsame
Studiengänge an, so z.B. im Rahmen der Neisse Univer
-
sity, einer Kooperation der Hochschule Zittau / Görlitz
mit der Technischen Hochschule Breslau (Politechnika
Wroc awska) und der Technischen Universität in Liberec.
Darüber hinaus gibt es mit Dresden, Breslau, Cott -
bus/Chó ebuz-Senftenberg, Zielona Góra, Legnica,
Wa brzych und Liberec eine Reihe größerer und hoch
-
rangiger Hochschulstandorte in unmittelbarer Nachbar -
schaft der Region, die aus dem sächsisch-niederschlesi -
schen Grenzraum gut erreichbar sind.
Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in der
Region umfassen unter anderem das Fraunhofer Kunst -
stoffzentrum Oberlausitz in Zittau, das Interdisziplinäre
Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadt -
umbau (IZS) in Görlitz, die Fraunhofer-Forschungs -
gruppe IT-Sicherheit (Lernlabor Cybersicherheit) und die
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Görlitz,
das Sorbische Institut/Serbski Institut in Bautzen/Budyšin
und das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf.
Dazu kommen Einrichtungen des Technologie- und Wis
-
senstransfers wie das Technologie- und Gründerzentrum
in Bautzen/Budyšin, das Lausitzer Technologiezentrum in
Hoyerswerda/Wojerecy und das Rossendorfer Technolo
-
giezentrum in Radeberg.
WY
SZE U C ZELN IE, BADA N IA & R OZ W Ó J
W obr bie obszaru analizowanego znajduje si szereg
o rodków akademickich kszta tuj cych krajobraz edu -
kacyjny w transgranicznym obszarze powi za (por.
za cznik, mapa tematyczna III):
5 Jelenia Góra: Karkonoska Pa stwowa Szko a Wy sza,
Politechnika Wroc awska – Zamiejscowy O rodek
Dydaktyczny w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekono-
miczny we Wroc awiu – Wydzia Ekonomii, Zarz dza-
nia i Turystyki w Jeleniej Górze
5 Gö rlitz/ ytawa: Szko a Wy sza ytawa/Görlitz
(Hochschule Zittau/Görlitz), Mi dzynarodowy
Instytut Uniwersytecki w ytawie (Internationales
Hochschulinstitut Zittau, IHI)
5 Rothenburg/O.L.: Wy sza Szko a Sakso skiej Policji
(Hochschule der Sächsischen Polizei)
5 Bu dziszyn: Pa stwowa Akademia Zawodowa (Staatli
-
che Studienakademie)
5 ary: u ycka Szko a Wy sza
Niektóre uczelnie oferuj równie wspólne kierunki stu -
diów, np. w ramach Neisse University – kooperacji Szko y
Wy szej ytawa/Görlitz, Politechniki Wroc awskiej i Poli -
techniki w Libercu.
Ponadto w Dre nie, Wroc awiu, Cottbus-Senftenbergu,
Zielonej Górze, Legnicy, Wa brzychu i Libercu znajduje
si szereg wi kszych, wysokiej rangi o rodków akade -
mickich w bezpo rednim s siedztwie regionu, dobrze
osi galnych z pogranicza dolno l sko-sakso skiego.
Do pozauniwersyteckich placówek badawczych w regio
-
nie nale mi dzy innymi O rodek Tworzyw Sztucznych
Fraunhofera Górne u yce (Fraunhofer Kunststoffzen -
trum Oberlausitz) w ytawie, Interdyscyplinarne Centrum
Ekologicznej Rewitalizacji Miast (Interdisziplinäres Zen-
trum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau,
IZS) w Görlitz, Grupa Badawcza Fraunhofera ds. Bezpie
-
cze stwa IT, Laboratorium Cyberbezpiecze stwa (Fraun -
hofer-Forschungsgruppe IT-Sicherheit, Lernlabor Cybersi -
cherheit) oraz Towarzystwo Senckenberga ds. Bada
Przyrodniczych (Senckenberg Gesellschaft für Naturfor -
schung) w Görlitz, Instytut u ycki (Sorbisches Institut/
Serbski Institut) w Budziszynie oraz Centrum Helmholtza
w Dre nie (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf).
Do tego dochodz o rodki transferu technologii i wiedzy,
takie jak Centrum Innowacji i Transferu Technologii (Tech -
nologie- und Gründerzentrum) w Budziszynie, u yckie
Centrum Technologiczne (Lausitzer Technologiezentrum)

41
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
ï W
' } • ‰ }
Πl
˜
] v v
Auf der polnischen Seite gibt es zwei Technologieparks
in Legnica und in Szczawno-Zdrój bei Wa brzych, die
knapp außerhalb des Untersuchungsraums liegen.
Auf der deutschen Seite wächst die Zahl von For -
schungs- und Wissenschaftsinstitutionen und es ist
bereits eine Reihe von Kooperationen zum Techno -
logietransfer vorhanden. Insgesamt sind die Auf -
wendungen von Unternehmen für Forschung und
Entwicklung vergleichsweise niedrig. Eine stärkere
Vernetzung zwischen den regionalen Unternehmen
ist erstrebenswert und die Gründungsaktivität in
Bezug auf innovative, zukunftsträchtige Wirtschafts -
bereiche muss gesteigert werden. Auf der deutschen
Seite erweist sich der schleppende Breitbandausbau
dabei als Standortnachteil.
W IRTS C HA FTSST RUK TU R U N D
ARBE ITSP LAT ZS C H WE RPU N KT E
Die Un ternehmensstruktur im Untersuchungsraum ist
von einer hohen Anzahl kleiner und mittlerer Unterneh -
men (KMU) gekennzeichnet, die oft historisch gewach -
senen Industriezweigen zuzurechnen sind. Das dichte
Netz von Klein- und Mittelstädten wirkt sich dabei posi -
tiv auf die Entwicklung von Industrie und Handwerk aus.
Zugleich wird in der Region ein bedeutsamer Teil der
Wirtschaftsleistung an wenigen Standorten großer
Unternehmen und Konzerne erbracht, was zu Abhän -
gigkeit von Entscheidungen führt, die außerhalb der
Region gefällt werden und die Entwicklungsmöglich -
keiten für Zulieferer und Dienstleister in der Region
begrenzt. Eine Abhängigkeit von externen Faktoren
ergibt sich auch aus dem Umstand, dass insbesondere
auf der polnischen Seite viele Arbeitsplätze auf auslän -
dische Investitionen zurückgehen und in vielen Berei -
chen eine hohe Exportorientierung herrscht.
Auf der polnischen Seite gibt es im Untersuchungsraum
derzeit 24 Standorte, die im Rahmen von insgesamt vier
Sonderwirtschaftszonen (SWZ) vermarktet werden. 15
Standorte gehören zur SWZ mit Sitz in Kamienna Góra
und konzentrieren sich im Süden des Untersuchungs -
raums. Zwei weitere SWZ haben ihren Sitz in Legnica
und in Wa brzych, mit jeweils vier Standorten im Unter
-
suchungsraum. Die SWZ mit Sitz in Kostrzyn hat einen
Standort im Untersuchungsraum, in der Gemeinde
Lubsko im Landkreis ary. Die Auslastung der genann
-
ten Standorte reicht von der Vollbelegung bis hin zu
noch völligem Leerstand.
w Hoyerswerda oraz Centrum Technologiczne Rossen -
dorf (Rossendorfer Technologiezentrum) w Radebergu.
Po stronie polskiej istniej dwa parki technologiczne
w Legnicy i Szczawnie-Zdroju ko o Wa brzycha, le ce
nieco poza obszarem badanym.
Po stronie niemieckiej liczba instytucji naukowo-badaw -
czych ro nie i istnieje ju szereg kooperacji do transferu
technologii. Jednak ogó em wydatki przedsi biorstw na
badania i rozwój s stosunkowo niskie. Intensywniejsza
wspó praca w sieci rm regionalnych jest po dana,
a liczba startupów w innowacyjnych, przysz o ciowych
bran ach powinna by zwi kszona. W tym kontek cie
powolna rozbudowa
czy szerokopasmowych po stronie
niemieckiej okazuje si by czynnikiem niekorzystnym.
STRUK TU RA G OSPODA
RKI
I G ÓW NE O ROD KI ZATRUD NIENIA
Struktura podmiotów gospodarczych w badanym obsza
-
rze charakteryzuje si du liczb ma ych i rednich
przedsi biorstw (M P), które cz sto nale
do tradycyjnie
wyst puj cych tu ga zi przemys u. G sta sie ma ych
i rednich miast ma przy tym pozytywny wp yw na roz -
wój przemys u i rzemios a.
Jednocze nie znaczna cz produkcji gospodarczej
regionu jest generowana w kilku lokalizacjach du ych
rm i koncernów, co prowadzi do uzale nienia od decy
-
zji podejmowanych poza regionem, które ogranicza
mo liwo ci rozwoju poddostawców i us ugodawców
w regionie. Uzale nienie od czynników zewn trznych
wynika równie z faktu, e szczególnie po polskiej stro -
nie wiele miejsc pracy zwi zane jest z inwestycjami
zagranicznymi a w wielu dziedzinach dominuje nasta -
wienie na eksport.
Po stronie polskiej na badanym obszarze znajduj si
obecnie 24 lokalizacje, oferowane w obr bie czterech
Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). 15 lokalizacji nale y
do Kamiennogórskiej SSE i skoncentrowanych jest na
po udniu badanego obszaru. Dwie kolejne SSE maj
swe siedziby w Legnicy i Wa brzychu, ka da z czterema
lokalizacjami w badanym obszarze. Kostrzy sko-S u -
bicka SSE ma równie swe tereny w badanym obszarze,
w gminie Lubsko w powiecie arskim. Wykorzystanie
powierzchni wymienionych lokalizacji waha si od ca -
kowitego ob o enia a po dost pno
ca ego terenu.

image
image
42
,
v
o μ v P • (
o
ï W
t ] Œ š •
Z
L
˜
/ v v } À
Ÿ } v
ABBI LDU N G / ILUS T RACJ A 7: Beschäftigte je 1.000 Einwohner im
Jahr 2016 (Anzahl Personen, deutscher Teil des
Untersuchungsraumes) / Zatrudnieni na 1.000 ludno ci w 2016 r. (osoby, cz
niemiecka obszaru badanego)
ABB ILDU N G / ILUS T RACJ A 8 : Berufstätige je 1.000 Einwohner im
Jahr 2016 (Anzahl Personen, polnischer Teil des
Untersuchungsraums) / Pracuj cy na 1.000 ludno ci w 2016 r. (osoby, cz
polska obszaru badanego)
Quelle / ród o: Sozioökonomische Analyse, Karte 3.2; eigene Darstellung auf Grundlage von Daten des Statistischen Hauptamtes / Analiza
spo eczno-gospodarcza, mapa 3.2; opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego
Quelle / ród o: Sozioökonomische Analyse, Karte 3.4; eigene Darstellung auf Grundlage von Daten der Bundesagentur für Arbeit / Analiza
spo eczno-gospodarcza, mapa 3.4; opracowanie w asne na podstawie danych Federalnej Agencji Pracy

43
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
ï W
' } • ‰ }
Πl
˜
] v v
Die höchsten Beschäftigtenzahlen weisen auf der deut
-
schen Seite Bautzen/Budyšin, Görlitz, Hoyerswerda/
Wojerecy, Zittau und Radeberg auf. Auf der polnischen
Seite dominieren Jelenia Góra, Boles awiec und ary die
Beschäftigtenstatistik. Überdurchschnittliche Beschäfti -
gungszahlen weisen auf der deutschen Seite darüber
hinaus Gemeinden im Dresdner Umland und die ehe
-
maligen Kreisstädte auf.
Auf der polnischen Seite konzentrieren sich die Arbeits -
platzschwerpunkte in den Kreisstädten und in Gemeinden,
in denen sich große Industrie- und Gewerbestandorte bzw.
Sonderwirtschaftszonen (SWZ) be nden. Die Anzahl der
Beschäftigten bzw. Berufstätigen im Verhältnis zur Einwoh
-
nerzahl der jeweiligen Gemeinden kann den Abbildungen
7 und 8 entnommen werden.
MAKROÖKONOMISCHE DATEN UND
EIN KOMM EN SSITUATIO N
Da s Bruttoinlandsprodukt pro Kopf belief sich im polni -
schen Teil des Untersuchungsraumes auf 55
% de s euro-
päischen Durchschnitts (vgl. Abbildung 9). Im deutschen
Teil des Untersuchungsraumes erreichte es zu diesem
Zeitpunkt 82 % de s europäischen Durchschnitts. In bei -
den Teilräumen lag das Bruttoinlandsprodukt unter dem
jeweiligen Durchschnittswert für die Woiwodschaft Nie
-
derschlesien (76 %) u nd den Freistaat Sachsen (94 %) .
Najwy sze liczby zatrudnionych po stronie niemieckiej
wykazuje Budziszyn, Görlitz, Hoyerswerda, ytawa
i Radeberg. Po polskiej stronie w statystykach zatrud -
nienia dominuje Jelenia Góra, Boles awiec oraz ary.
Ponadprzeci tne liczby zatrudnionych po stronie nie -
mieckiej wykazuj ponadto gminy w s siedztwie Dre -
zna oraz by e miasta powiatowe.
Po polskiej stronie skupiska miejsc pracy koncentruj si
w miastach powiatowych i gminach, w których znajduj
si o rodki przemys u i dzia alno ci gospodarczej czy te
podstrefy Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ilustracje 7
i 8 pokazuj liczb osób zatrudnionych lub pracuj cych
w stosunku do liczby ludno ci poszczególnych gmin.
DANE MAKROEK ONOMICZNE
I SY TU ACJA D O CHO DOWA
Produkt krajowy brutto na mieszka ca w polskiej cz ci
obszaru badanego wynosi 55 % redniej europejskiej
(por. ilustracja 9). W niemieckiej cz ci badanego obszaru
wska nik ten osi gn
w tym samym czasie 82 % redniej
europejskiej. W obu podregionach produkt krajowy brutto
by poni ej odpowiednich warto ci rednich dla woje-
wództwa dolno l skiego (76 %) oraz dla Saksonii (94 %).
•••
• • •• • •
•-
•‚•ƒ • •• •
•„ •
•••
•‚•ƒ
•-
•„ •
•••
…• †•
†•ˆ †‰ • †• • •• •
Š
Š
‹•
‹•
OP D -S N
Höhe des BIP pro Kopf (EU-28 = 100)
Warto
PKB per capita (UE-28 = 100)
OP D
OP SN
D
SN
PL
DE
ABBI LDU N G / ILUS TRACJ A 9: Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Vergleich zur regionalen und zur nationalen
Ebene (2016) / Produkt krajowy brutto na mieszka ca na tle regionalnym i krajowym (2016)
Quelle / ród o: Sozioökonomische Analyse, Diagramm 3.1; eigene Darstellung auf Grundlage von EU
ROS TAT-Daten / Analiza spo eczno-
gospodarcza, wykres 3.1; opracowanie w asne na podstawie danych EU
ROS TAT

44
,
v
o μ v P • (
o
ï W
t ] Œ š •
Z
L
˜
/ v v } À
Ÿ } v
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist zwischen 2014
und 2016 sowohl im deutschen als auch im polnischen
Teil des Untersuchungsraumes gestiegen (vgl. sozioöko
-
nomische Analyse). Dabei war das Wachstum auf der
deutschen Seite mit 6,1 % de utlich höher als auf der
polnischen Seite mit gerade einmal 0,2 %. A uf der pol-
nischen Seite lag dieser Wert deutlich unter dem Durch
-
schnittswert für die Woiwodschaft Niederschlesien mit
5,8 % (F reistaat Sachsen: 6,2 %) .
Aus diesen Daten, die auch dadurch zu erklären sind, dass
die wichtigsten Wachstumspole in Niederschlesien (Bres
-
lau, Kupferrevier Legnica-G ogów, Wa brzych- widnica)
außerhalb des Untersuchungsraumes liegen, ergeben
sich deutliche Hinweise auf die Strukturschwäche im pol
-
nischen Teilraum. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund
stellt sich die Frage, wie die attraktive Lage der Region
am Schnittpunkt dreier Staaten und Absatzmärkte besser
genutzt werden kann und wie eine weitere wirtschaftli -
che Ver echtung sinnvolle Impulse liefern kann.
Im Untersuchungsraum herrscht ein im jeweiligen natio-
nalen Vergleich niedriges Lohnniveau. Dies gilt insbe -
sondere für den Dienstleistungssektor, der in den ver -
gangenen Jahren die größten Beschäftigungszuwächse
erfahren hat. Die Einkommenssituation in der Industrie
stellt sich hingegen günstiger dar.
Produkt krajowy brutto na mieszka ca wzrós w latach
2014-2016 zarówno w niemieckiej, jak i polskiej cz ci
obszaru obj tego badaniem (por. analiza spo eczno-
gospodarcza). Przy czym wzrost po stronie niemieckiej,
wynosz cy 6,1 %, by znacznie wy szy ni po stronie
polskiej, który wyniós zaledwie 0,2 %. Po stronie pol -
skiej by to wynik znacznie poni ej redniej 5,8 % dla
województwa dolno l skiego (Saksonia: 6,2 %).
Dane te, które mo na równie wyt umaczy faktem, e
najwa niejsze bieguny wzrostu na Dolnym l sku (Wro
-
c aw, Zag
bie Miedziowe Legnica-G ogów, Wa brzych-
widnica) le
poza obszarem analizowanym, wiadcz
o s abo ci strukturalnej polskiego podregionu. Równie
w zwi zku z tym powstaje pytanie, jak mo na lepiej
wykorzysta atrakcyjne po o enie regionu na styku
trzech pa stw i rynków zbytu i w jaki sposób dalsze
pog bienie powi za gospodarczych mo e dostarczy
cennych bod ców.
Poziom p ac w badanym obszarze jest niski w porównaniu
z odpowiednim poziomem krajowym. Dotyczy to w szcze
-
gólno ci sektora us ug, który w ostatnich latach odnoto -
wa najwi kszy wzrost zatrudnienia. Natomiast sytuacja
dochodowa w przemy le prezentuje si korzystniej.
Quelle / ród o: Sozioökonomische Analyse, Diagramm 2.4; eigene Darstellung auf Grundlage von Daten des Statistischen Hauptamtes und des Statisti-
schen Landesamtes des Freistaates Sachsen / Analiza spo eczno-gospodarcza, wykres 2.4; opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du
Statystycznego i Krajowego Urz du Statystycznego Saksonii
ABBI LDU N G / ILUS TRACJA 10: Durchschnittliches monatliches Bruttoeinkommen in Euro (2010-2016) / Przeci tne
miesi czne wynagrodzenie brutto w Euro (2010-2016)
2.547
2.603
2.627
2.696
2.756
2.899
2.998
854
871
887
921
966
1.005
1.048
714
735
754
773
805
841
850
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
SN
Sachsen / Saksonia
D
Woiwodscha Niederschlesie n
województwo dolno l skie
OP D
niederschlesischer Teil des sächsisch-niederschlesischen Grenzraums
cz
dolno l ska obszaru pogranicza dolno l sko-sakso skiego

image
45
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
ï W
' } • ‰ }
Πl
˜
] v v
Das durchschnittliche monatliche Bruttoeinkommen
stieg in den vergangenen Jahren langsam an (vgl. Abbil -
dung 10). Eine Konvergenz der Einkommen ist kaum
zu erkennen, was auch mit der schwächeren Wachs -
tumsdynamik im polnischen Teil des Untersuchungsrau
-
mes und der Abwanderung erklärt werden kann, die
aus den großen Einkommensunterschieden zwischen
Deutschland und Polen resultiert.
FACHK RÄF TE U N D ARBE ITSMA RKT
Sowohl im deutschen als auch im polnischen Teilraum
herrscht ein Mangel an Fachkräften. Zugleich sind die
Arbeitskräfte in der Region gut ausgebildet und quali
-
zierte Fachkräfte schließen jedes Jahr ihre Ausbildung an
den Hochschulen im Untersuchungsraum und Bildungs
-
einrichtungen ab. Sollen diese Menschen in der Region
verbleiben, müssen sie nach Abschluss ihrer Ausbildung
adäquate und attraktive Stellenangebote vor nden.
Die begrenzte Auswahl an Studienrichtungen an den
Hochschulen im Untersuchungsraum wirkt sich in die
-
sem Zusammenhang nachteilig aus. Werden stattdes -
sen Ausbildungsangebote an anderen Hochschulen in
Anspruch genommen, erleichtert dies die Entschei -
dung zur Abwanderung.
redni miesi czny dochód brutto wzrasta powoli w ostat
-
nich latach (por. ilustracja 10). Konwergencja dochodów
jest prawie niezauwa alna, co mo na wyt umaczy
tak e s absz dynamik wzrostu w polskiej cz ci
obszaru analizowanego oraz emigracj wynikaj c
z du ych ró nic dochodowych mi dzy Niemcami a Polsk .
WY KW ALIFIKOWA
N E KAD RY I RYN EK PRACY
Zarówno w podregionie polskim jak i niemieckim panuje
niedobór wykwali kowanych pracowników. Jednocze -
nie si a robocza w regionie jest dobrze wyszkolona,
a wykwali kowani specjali ci co roku ko cz nauk na
regionalnych wy szych uczelniach i w placówkach eduka
-
cyjnych. Je li osoby te maj pozosta w regionie, po uko
-
czeniu kszta cenia musz znale odpowiednie i atrak -
cyjne oferty pracy.
Ograniczony wybór kierunków studiów na wy szych
uczelniach w obszarze analizowanym ma w tym kon -
tek cie negatywne oddzia ywanie. Je li zamiast tego
skorzysta si z ofert edukacyjnych na innych uczelniach,
u atwia to decyzj o wyje dzie z regionu.
ABBI LDU N G / ILUS TRACJ A 11: Anteil der Arbeitslosen an der Anzahl der Bevölkerung im erwerbsfähigen
Alter im Jahr 2016 (%) / Udzia bezrobotnych ogó em w liczbie ludno ci w wieku produkcyjnym w 2016 r. (%)
Quelle / ród o: Sozioökonomische Analyse, Karte 3.6; eigene Darstellung auf Grundlage von Daten des Statistischen Hauptamtes und
der Bundesagentur für Arbeit / Analiza spo eczno-gospodarcza, mapa 3.6; opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz d
u Statystycznego i Federalnej Agencji Pracy

image
46
,
v
o μ v P • (
o
ï W
t ] Œ š •
Z
L
˜
/ v v } À
Ÿ } v
Da viele Langzeitarbeitslose und Arbeitslose Quali -
kationen haben, die nicht an die regionale Nachfrage
der Unternehmen angepasst sind, kann nur ein Teil des
Arbeitskräftebedarfs aus dieser Gruppe gedeckt wer -
den (vgl. Abbildungen 11 und 12).
RESSOU RC EN U N D EN ERGIEWI RTSC HA FT
Die R egion ist von einem großen Ressourcenreichtum
gekennzeichnet. Neben den Braunkohlevorkommen,
die in Deutschland noch bis 2038 zur Nutzung vorgese
-
hen sind und in der Region einen erheblichen Anteil an
der regionalen Wertschöpfung haben, betrifft dies ins
-
besondere Lagerstätten von Natursteinen sowie Mine -
ral- und Heilwasservorkommen, einschließlich Thermal -
wasser (Geothermie).
Die Oberlausitz und Niederschlesien sind beiderseits der
Lausitzer Neiße derzeit Standort dreier Braunkohlekraft -
werke und dazugehöriger Tagebaue, die wichtige Arbeit
-
geber in der Region sind: Turów mit dem gleichnamigen
Tagebau zwischen Bogatynia und Zittau, Boxberg/O.L./
Hamor mit den Tagebauen Nochten und Reichwalde
sowie Schwarze Pumpe an der brandenburgisch-sächsi -
Poniewa wielu d ugotrwale bezrobotnych i bezrobot -
nych posiada kwali kacje, które nie s dostosowane do
regionalnego popytu przedsi biorstw, tylko cz
zapo
-
trzebowania na pracowników mo e by pokryta przez
t grup (por. ilustracje 11 i 12).
ZASOB Y I EN ERGE TY KA
Region charakteryzuje si du ym bogactwem zasobów.
Oprócz z ó w gla brunatnego, które s przeznaczone
do wykorzystania w Niemczech jeszcze do 2038 r. i sta
no-
wi znaczn cz
regionalnej warto ci dodanej w regio
-
nie, dotyczy to w szczególno ci z ó kamienia natural -
nego oraz z ó wody mineralnej i leczniczej, w tym
wody termalnej (energia geotermalna).
Górne u yce i Dolny l sk po obu stronach Nysy u yc
-
kiej to obecnie lokalizacja trzech elektrowni opalanych
w glem brunatnym i zwi zanych z nimi kopalni odkryw
-
kowych, które s wa nymi pracodawcami w regionie:
Turów z kopalni odkrywkow o tej samej nazwie pomi
-
dzy Bogatyni a ytaw , Boxberg/O.L. z kopalniami
odkrywkowymi Nochten i Reichwalde oraz Schwarze
Pumpe na granicy brandenbursko-sakso skiej z kopalni
Quelle / ród o: Sozioökonomische Analyse, Karte 3.8; eigene Darstellung auf Grundlage von Daten des Statistischen Hauptamtes und
der Bundesagentur für Arbeit / Analiza spo eczno-gospodarcza, mapa 3.8; opracowanie w asne na podstawie danych G ównego Urz du
Statystycznego i Federalnej Agencji Pracy
ABBI LDU N G / ILUS TRACJ A 12: Anteil der über 50-
Jährigen an der Anzahl der Arbeitslosen im
Jahr 2016 (%) /
Udzia bezrobotnych w wieku powy ej 50 lat w liczbie bezrobotnych ogó em w 2016 r. (%)

47
K
• Ì
Œ
Ì ]
s
w
ï W
' } • ‰ }
Πl
˜
] v v
schen Grenze mit dem in Brandenburg be ndlichen Tage
-
bau Welzow-Süd. Alle drei Standorte sind in das grenz
-
überschreitende Hochspannungsnetz eingebunden, das
bei Hagenwerder die Lausitzer Neiße überspannt. In
den zugehörigen Übertragungsnetzen sind auf polni -
scher Seite erhebliche Aus- und Neubaumaßnahmen im
Gange, um die Leitungsnetze zu ertüchtigen.
Der derzeit sehr hohe Anteil des Energiesektors und der
Braunkohlewirtschaft an der Bruttowertschöpfung der
Region ist insofern als problematisch zu bewerten, als er
Merkmale einer industriellen Monostruktur in sich trägt.
Der mit dem geplanten Ausstieg aus der Braunkohle ein
-
hergehende Strukturwandel im deutschen Teil der Lausitz
muss in diesem Zusammenhang als Chance gesehen wer
-
den, die Wirtschaftsstruktur der Region zu diversi zieren,
zu modernisieren und zukunftsfähig auszugestalten.
SC H LUSS FO LGE RU N GE N
Im Ergebnis der Regionalanalyse, der sozioökonomischen
Analyse und des Austausches mit lokalen und regiona -
len Akteuren wurden im Handlungsfeld „Wirtschaft &
Innovation“ insgesamt fünf Maßnahmenbündel identi -
ziert, die dazu geeignet sind, gemeinsame Herausfor -
derungen zu bewältigen und die grenzüberschreitenden
Ver echtungen zwischen dem Freistaat Sachsen, der
Woiwodschaft Niederschlesien und der Woiwodschaft
Lubuskie zum gegenseitigen Vorteil zu stärken:
5 Fachkräfte sichern und gewinnen durch Investitio
-
nen in die Menschen (3.1)
5 Reg ionale Potenziale nutzen und aktivieren
durch die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen
kleinen und mittleren Unternehmen (3.2), die Schaf -
fung eines attraktiven Umfelds für innovative und kre -
ative Akteure (3.3) und die gemeinsame Begleitung
des Strukturwandels (3.4)
5 Forschung und Entwicklung stärken durch die Vernet
-
zung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen (3.5)
Die zugehörigen Handlungsbedarfe und Handlungsan
-
sätze werden nachfolgend vorgestellt. Synergien mit
dem Leitbild für die Strukturentwicklung in der Lausitz
ergeben sich insbesondere hinsichtlich der Schaffung
einer innovativen und leistungsfähigen Wirtschaftsre -
gion, des Aufbaus einer modernen und nachhaltigen
Energieregion und der Ziele in den Bereichen Forschung,
Innovation, Wissenschaft und Gesundheitsvorsorge.
odkrywkow Welzow-Süd w Brandenburgii. Wszystkie
trzy zak ady s zintegrowane z transgraniczn sieci
wysokiego napi cia, która przeplata Nys u yck
w pobli u Hagenwerder. Po stronie polskiej w sieciach
przesy owych prowadzone s znacz ce inwestycje w celu
modernizacji i rozbudowy sieci.
Bardzo wysoki obecnie udzia sektora energetycznego
i przemys u w gla brunatnego w warto ci dodanej
brutto regionu jest problematyczny o tyle, e posiada
cechy monostruktury przemys owej. W tym kontek cie
zmiany strukturalne w niemieckiej cz ci u yc zwi -
zane z planowanym wycofaniem si z w gla brunat -
nego nale y postrzega jako szans na dywersy kacj ,
modernizacj i ukszta towanie struktury gospodarczej
regionu na przysz o .
WN IO SKI
W wy niku analizy regionalnej, analizy spo eczno-gospo -
darczej oraz dyskusji z podmiotami lokalnymi i regional -
nymi zidenty kowano cznie pi zestawów dzia a
w obszarze dzia a „Gospodarka i innowacyjno ”,
które nadaj si do przezwyci
enia wspólnych wyzwa
i wzmocnienia powi za transgranicznych pomi dzy
Saksoni , Województwem Dolno l skim i Wojewódz
-
twem Lubuskim z korzy ci dla obu stron:
5 Zabezpieczenie i pozyskiwanie wykwali kowa
-
nych pracowników
poprzez inwestowanie w ludzi (3.1)
5 Wykorzystanie i aktywizacja potencja ów regional
-
nych poprzez wzmocnienie wspó pracy mi dzy ma ymi
i rednimi przedsi biorstwami (3.2), stworzenie atrakcyj-
nego rodowiska dla podmiotów innowacyjnych i kre -
atywnych (3.3) oraz wspólne monitorowanie zmian
strukturalnych (3.4)
5 Wzmocnienie dzia a w zakresie bada i roz
-
woju poprzez wzmocnienie sieci wspó pracy pomi -
dzy uczelniami i instytucjami badawczymi (3.5)
Poni ej przedstawiono zwi zane z tym potrzeby i pro -
pozycje dzia a . Synergie z wizj rozwoju struktural -
nego na u ycach powstaj w szczególno ci w odnie -
sieniu do tworzenia innowacyjnego i wydajnego regionu
gospodarczego, rozwoju nowoczesnego i zrównowa -
onego regionu energetycznego oraz celów w dziedzi
-
nie bada , innowacji, nauki i opieki zdrowotnej.

48
,
v
o μ v P • (
o
ï W
t ] Œ š •
Z
L
˜
/ v v } À
Ÿ } v
Auszüge aus dem Leitbild zum Lausitzer Revier
vom 14. März 2019:
/ v v } À
Ÿ À
μ v
o
] • š μ v P • (
Z ] P
t ] Œ š •
Z
L • Œ
P ] } v
]
Z
Z u
v
] v P μ v P
v
( º Œ
/ v
μ • š Œ ]
U
/ v v } À
Ÿ } v
v U
t } Z o r
• š
v
μ v
Z
L ] P μ v P
À
Œ
• •
Πv
]
v
ΠP ]
Á ] Œ š •
Z
L
• š
o o š
]
] v
μ • š Œ ]
o o
• ] •
Œ
Z
P ] } v
ΠX
]
Z
š
] Z Œ
Ì μ •
u u
v
u ] š
Œ
d
Æ Ÿ o r
μ v
' o
• ] v
μ • š Œ ]
] v
Œ
s
ΠP
v P
v Z
] š
t } Z o • š
v
À
Œ •
Z
O X
h u
]
Œ
P ] } v
o
t
Œ š •
Z ‚ ‰ ( μ v P
Ì μ
• ]
Z
Πv
μ v
Ì μ
• š
] P
Πv U
• } o o
v
v l v º ‰ (
v
v