image
image
image
image
image
image
image
MAŁE STUDIUM
współpracy transgranicznej w regionie
sąsiedzkim jeziora „Berzdorfer See“ i kopalni
odkrywkowej Turów
z dnia 30.09.2014 r.
zleceniodawca:
Saskie Ministerium Stanu ds. Wewnętrznych
w ramie projektu „Razem dla pogranicza Dolnego Śląska - Saksonii”
Lead Partner: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
opracowanie:
Biuro inżynierskie i projektantów
Richter + Kaup, Ingenieure
Planer
Berliner Straße 21, 02826 Görlitz
www.richterundkaup.de
Hyka 2004
(http://www.ostkohle.de/html)

image
image
image
image
2
MAŁE STUDIUM
współpracy transgranicznej w regionie
sąsiedzkim jeziora „Berzdorfer See“ i kopalni
odkrywkowej Turów
zleceniodawca:
Saskie Ministerium Stanu ds. Wewnętrznych
w ramie projektu „Razem dla pogranicza Dolnego Śląska - Saksonii”
Lead Partner: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
doradztwo fachowe:
zespół pracowników projektu: „Razem dla rejonu przygranicznego Dolnego
Śląska - Saksonii” pod przewodnictwem dr-a Petera Heinricha, Regionalny
związek projektantów na Górnych Łużyc i Dolnego Śląska, i Andreasa Schaffa,
miasto Görlitz
opracowanie:
Berliner Straße 21, 02826 Görlitz
Tel. (03581) 490 220, Fax 490 222
www.richterundkaup.de
Współpraca:
Ansgar Kaup
Josefine Schmidt
Andrea Weyrich-Leder
Görlitz, 30.09.2014

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie……………………………………………………………….......................................……........………5
2. Metodyka i przebieg…………………………………………………………...............................…………….......…….7
3. Ogląd sytuacji…………………………………………………………………...............................................……………8
3.1 planowania i projekty przestrzenne oraz uczestnicy …………………………….................………….8
3.2 ankieta i pobieranie numerów rejestracyjnych samochodów
zaparkowanych przy jeziorze „Berzdorfer See”……......……………..........................................…..15
3.3.1 Analiza i ocena ankietowanych pytania..............................................................16
3.3.2 Analiza pobranych numerów rejestracyjnych samochodów...............................27
4. Podsumowanie..................................................................................................................................29

4

5
Przestrzenne sąsiedzkie jeziora „Berzdorfer See” i kopalni odkrywkowej
w Turowie posiadają duży potencjał użytkowy jako krajobraz
następujący po górnictwie. Mimo rosnącej atrakcyjności regionu
potencjał ten nie jest wyczerpany w całości.
W ramie projektu „Razem dla Pogranicza Dolnego Śląska - Saksonii”
opracowuje się perspektywy na przyszłość, które komunikuje się w
kampanii z ludnością, organami administracji, przedmiotami
gospodarczymi i innymi. Niniejszym studium stworzy się podstawy
fachowe ku temu.
Jezioro „Berzdorfer See” powstało w wyniku zalania byłej kopalni
odkrywkowej „Berzdorf” Kopalnia ta powstała na początku XX wieku na
południu miasta Görlitz skutkiem wydobycia węgla brunatnego.
W roku 1997 zamknięto kopalnię odkrywkową „Berzdorf”, podjęto
środki w celu rekultywacji. Plan rekultywacji z 1998 roku przewidywał
zalanie byłej kopalni odkrywkowej w ten sposób, że do dziś powstało
jezioro o powierzchni 960 ha. Przy czym brzegi północne, wschodnie i
południe mają intensywny charakter rekreacyjny, zwłaszcza w
miesiącach letnich. Nad panoramą jeziora dominują plaże różnego
rodzaju. Brzeg zachodni ma służyć ochronie przyrody i krajobrazu.
Osuwisko „P” już jest wskazane jako obszar ścisłej ochrony przyrody o
powierzchni 110 ha. Razem z wsypanymi i zalesionymi hałdami kopalni
odkrywkowej i topograficznym burzliwym terenem pagórkowatym
Górnych Łużyc powstał estetyczny piękny krajobraz.
Zgodnie z planem rekultywacji z 1998 roku jezioro miało zarówno być
udostępnione pewnemu i różnorodnemu użytkowi gospodarczemu jak i
wyrównać szkody w gospodarce przyrody. Celem rozwoju jeziora
„Berzdorfer See” gminy graniczące z Görlitz, Schönau-Berzdorf i
Markersdorf założyły Związek podmiotów odpowiedzialnych za
planowanie „Berzdorfer See”. Do zakończenia zalania byłej kopalni
wszczęto mnóstwo koncepcji oraz wiążące projekty przeznaczające
jezioro do użytkowania turystycznego. Jednak pokazał się
niekonsekwentny obraz w jego realizacji.
Na razie brak wspólnego wzoru zaakceptowanego przez wszystkich
uczestników. Również brak struktury realizacji kroków i harmonogramu
wspólnego rozwoju jeziora. Brak ten doprowadza między innymi do
kłopotów w oszacowaniu niezbędnej struktury ofert oraz potrzeb
rozwoju jeziora. Również przeszkody w rozwoju jeziora nie dają się pojąć
obiektywnie.
Niniejsze małe studium w swoim sednie składa się z ankiety o
zachowaniu użytkowników jeziora i powinno wspierać uczestników.
Właśnie w ten sposób w przyszłości można dobrać koncepcje i projekty
do istniejących potrzeb.
1. Wprowadzenie

image
6
Przy czym te doświadczenia przekaże się polskim uczestnikom z
pograniczy. Po zakończeniu wydobycia węgla brunatnego również
kopalnia odkrywkowa Turów na dłuższą metę będzie przekształcona w
krajobraz rekreacyjny. Na jej miejsce wstąpi również duże jezioro.
położenie jeziora „Berzdorfer See“ oraz kopalni odkrywkowej Turów
(szkic własny)
jezioro
Niemcy
Polska
Niemcy
Czechy
Żytawa
kopalnia
od-
krywkowa

image
7
rysunek 1: lokalizacja ankiety i pobranie numerów rejestracyjnych
Celem opracowania niniejszego studium najpierw nastąpiła analiza
istniejących koncepcji i projektów oraz wypracowanie ich zasadniczych
kwestii. Szczególne znaczenie przywiązano do wiążących projektów jak
na przykład planu zabudowy wokół jeziora (patrz tabela/załącznik).
Ponadto na podstawie istniejących koncepcji i projektów zestawia się
różnych uczestników w przestrzeni sąsiedzkiej. Wysoki stopień
przygotowania do realizacji na jeziorze „Berzdorfer See” spowoduje, iż
można zestawić uczestników znacznie szczegółowo.
Priorytetem małego studium jest ankieta o zachowaniu użytkowników
jeziora. Ankieta została przeprowadzona w dwóch dniach na koniec
tygodnia. Wybrano sobotę, dnia 28.06.2014 r., kiedy miało miejsce
„dzień pełnych wrażeń nad jeziorem Berzdorfer See”, oraz niedzielę,
06.07.2014 r., gorący dzień do kąpieli.
Zostały wybrane miejsca, w których była do oczekiwania największa
liczba odwiedzających, a mianowicie plaża północna/Deutsch Ossig,
Hagenwerder/Tauchritz i Laguna Błękitna/Schönau-Berzdorf. Dodatkowo
nastąpiło
pobranie
numerów
rejestracyjnych
samochodów
zaparkowanych na trzech parkingach przy jeziorze.
Ankietę w czasie od godziny 10.00 do godziny 16.00 przeprowadziły 5
wielojęzykowych zespołów po 2 osoby, w tym 3 zespoły młodzieżowe
(niemiecko-polskie), jeden zespół dorosłych (niemiecko-polski) i jeden
zespół dorosłych (niemiecko-czeski).
Kwestionariusz z uwagi na wielojęzykowość, którą należy się spodziewać
na pograniczu do Polski i Czech, sporządzono zarówno w języku
niemieckim jak i polskim i czeskim. Pobrane numery rejestracyjne z
uwagi na ochronę danych czyniono anonimowo.
2. Metodyka i przebieg

8
Między bieżącymi a zamkniętymi kopalniami odkrywkowymi na różnych
poziomach planowania przestrzennego istnieją zróżnicowane wytyczne.
Wypracowanie zasadniczych kwestii wszystkich koncepcji i projektów
odnośnie jeziora „Berzdorfer See” i kopalni odkrywkowej w Turowie było
pierwszym zadaniem niniejszego studium.
Saksonia
Krajowy plan rozwoju (KPR) jako koncepcja całkowita planowania
przestrzennego Republiki Saksonii zgodnie z zasadą 2.3.3.3 wyznacza co
następuje: „
Krajobrazy następujące po górnictwie z uwagi na użytek
turystyczny, z turystyką jednodniową włącznie, powinny być opracowane
pod względem wymóg przestrzeni i połączone z graniczącymi regionami
turystyki, o ile to jest możliwe.- Rozwój turystyki w krajobrazach
następujących górnictwie powinien być uzgodniony regionalnie, a w
przypadku rozprzestrzeniania się ponad granicami krajów również
ponadregionalnie, oraz nastawiony na równoważność.”
Plan regionalny zrealizuje i skonkretyzuje cele KPR-u. Odnośnie jeziora
„Berzdorfer See” ustala zgodnie z zasadą G7.1, iż rozwój skoncentruje się
na użytkowaniu do celów rekreacyjnych i turystycznych oraz spędzania
wolnego czasu. Jest uważany jako przestrzenie o krajowym i
regionalnym znaczeniu dla rekreacji zależnej od krajobrazu (przestrzeń z
priorytetem rekreacji), więc należy zabezpieczyć i rozwijać wystarczającą
dużą przestrzeń do rekreacji zależnej od krajobrazu oraz zachować
potencjale krajobrazu. Plan ramowy krajobrazu wspiera wymogi i zażąda
opracowanie krajobrazu do rekreacji związanej z wodą.
Plan węgla brunatnego z roku 1998 w zasadzie zawierał plan ramowy
rekultywacji oraz podał, jak po zamknięciu rozwijają się była kopalnia i
okolice Była kopalnia miała być zalana, miał powstawać bezpieczny
krajobraz następujący po górnictwie do wielorakiego użytku typowego
dla danego krajobrazu.
Główny nacisk użytku do rekreacji i organizowania wolnego czasu
położono na wschodnim brzegu jeziora, podczas gdy brzeg zachodni był
przeznaczony dla gospodarki przyrody. Do tego należą zarówno
ekologiczne użytkowanie turystyczne jak i ochrona gospodarki przyrody.
Strukturalny plan ramowy jako nieformalny projekt ustala główny
kierunek rozwoju jeziora „Berzdorfer See” oraz graniczących terenów.
Aktualna kontynuacja planu z roku 2010 wzywa wszystkie trzy gminy
graniczące z Görlitz, Schönau-Berzdorf i Markersdorf do stworzenia
podstawowej infrastruktury turystycznej jako podstawy użytkowania
turystycznego jeziora. W tym planie po raz pierwszy włącza się zachodni
brzeg w rozwój turystyki, gdyż na terenach rozwojowych na wschodnim
brzegu jeziora dominują przeszkody w rozwoju. W strukturalnym planie
ramowym podziela się jezioro w różne sposoby użytkowania. Podczas
gdy na północnym i wschodnim brzegu kładzie się nacisk na rekreacje,
południowy brzeg jest przeznaczony na turystykę Również zachodni
brzeg powinien być zaopatrzony w instalacje służące turystyce, jednak
głównie w ramie rekreacji związany z naturą. Duży obszar pozostaje pod
ścisłą ochroną przyrody.
3. Ogląd sytuacji
3.1
planowania i
projekty przestrzenne oraz
uczestnicy

9
Pogląd den jest wspierany przez Wzór turystyczny jeziora „Berzdorfer
See” z 2014 roku (studium Johanna-Friedricha Engela, firma CREATOP
GmbH). Właśnie on wyostrza potencjał turystyczny na jeziorze i
rozszerzy informacje z strukturalnego planu ramowego w ten sposób, iż
uważa za potrzebnie silniejsze powiązania gmin graniczących, a
zwłaszcza Görlitz, z jeziorem a tym samym poleca trwałą integrację z
krajobrazem turystyki Górnych Łużyc. Jezioro powinno mieć całoroczne
oferty dla turystów.
Realizacja tych poleceń odzwierciadla plan użytkowania powierzchni
terenów (PUPT) miasta Görlitz (projekt wstępny z 2005 roku), na które
terytorium przypada większość powierzchni jeziora. Plan wykazuje trzy
specjalne powierzchnie pod budowę przy plaży północnej, w Deutsch-
Ossig i w Hagenwerder, odnośnie której jednak jeszcze nie stworzono
prawa budowlanego. Gmina Schönau-Berzdorf (wspólnota gmin)
przerabia swój plan użytkowania powierzchni terenów włączając cele
turystyki w planowanie przestrzennej.
Do tej pory odnośnie 12 terenów wynikających z planu
zagospodarowania przestrzennego podjęto decyzję o ustaleniu planu
budowy przede wszystkim do użytkowania turystycznego o łącznej
powierzchni 246 ha. Z tego na same pole golfowe i powierzchnia
rozwoju w Klein Neudorf wypada około 130 ha. Zakończone są jedynie
prace nad planem zagospodarowania przestrzennego „ BS01 Pole
golfowe na wniesienia „Neuberzdorfer Höhe”, który wszedł w życie z
dniem 01.01.2014 r.
Polska
Na polskiej stronie istnieją w szczególności ponadregionalne plany jak
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020, Strategia
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r., Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego wraz z
kontynuacją do 2020 roku. Program Ochrony środowiska Województwa
Dolnośląskiego, Strategia Rozwoju Powiatu zgorzeleckiego na lata 2004-
2014, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta i
gminy Bogatynia i Program ochrony środowiska dla miasta i gminy
Bogatynia oraz dalsze planowania na różnych poziomach.
W strategiach nadrzędnych, planach zagospodarowania przestrzennego i
programie ochrony środowiska szczególne znaczenie przywiązuje się do
równowagi między rozwojem gospodarczym i społecznym a celami
ochrony środowiska. Przy tym do ochrony zasób naturalnych i
długotrwałego rozwoju przywiązuje się szczególne znaczenie.
W strategii rozważany jest również proces transformacji inicjowany
przez zagrożenie spadku ludności oraz wzrostu stopnia bezrobocia wraz
z zaprzestaniem wydobycia złóż węgla do roku 2045. Transgraniczne
położenie obszaru krajobrazowego „w trójkącie” między Polską,
Czechami i Niemcami oraz położenie do miasta Görlitz i miasta Zgorzelec
uważa się jako szansę dla rozwoju regionu.
Odnośnie samego zagospodarowania przestrzennego po zaprzestaniu
wydobycia węgla wymienia się rolnictwo i leśnictwo, stworzenie

10
rezerwatów przyrodniczych i przestroju w tereny gospodarcze i
przemysłowe. Do uwzględnia jest również ochrona zasób energii.
W
Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
Dolnośląskiego tereny zostały podzielone w strefy odnośnie
funkcjonalnych i przestrzennych struktur. Gmina Bogatynia z swoim
wysokim stopniu urbanizacji na przykład posiada dużą naturalną i
kulturalną wartość, bogatą w zasoby surowce i żyzną glebę. Gmina
Bogatynia nadaje się do rozwoju wielofunkcyjnego wiejskiego oraz do
rozwoju przemysłowego z głównym naciskiem na górnictwo. Przy tym
powinno się wykorzystać położenie przy granicy państwa.
W programie ochrony środowiska kładzie się główny nacisk na
zredukowanie zanieczyszczenia środowiska, utworzenie systemu
zarządzania odpadami, rekultywację dorzeczy rzek, rewitalizację
nieżyznych gleb, ożywienie wartościowych ekosystemów, optymalizację
stref chronionych i zwiększenie obszarów zalesionych.
W Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2004-2014
sformułowana jest wizja: „Dolny Śląsk - węzłem europejskim”.
Nadrzędne cele to podwyższenie standardu życia oraz zwiększanie
konkurencyjności regionu.
Również rekultywacja nieżyznych gleb i ich użytkowanie gospodarcze są
wymienione jako cel. Służy to rozwojowi gospodarczemu, rozumie się
przede wszystkim jako dywersyfikacji struktury przedsiębiorczej
odnośnie rozwoju przedsiębiorstwa, rynku pracy, turystyki i rekreacji
oraz infrastruktury technicznej.
Strategia również zawiera konserwację i rekultywację ekosystemów,
utworzenia systemu zarządzania odpadami i promocję odnawialnych
źródeł energii.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
miasta i gminy Bogatynia największą część terenu dominują obszary
zalesione na Wzniesieniu Turowskim (hałda). Ze względu na właściwość
geologiczną i wysypaną ziemię nie można tu postawić żadnych
budynków jak np. hotele, domy wypoczynkowe, restauracje.
Południowo-zachodnią część dominuje kopalnia oraz elektrownia Turów.
Jako przyszłą strefę rozwoju przeznacza się dwa duże obszary do
wykorzystania odnawialnych źródeł energii (energia wiatru).
Bezpośrednio na północ od elektrowni polska grupa „CITRONEX Group”
buduje nowoczesny kompleks szklarni do całorocznej uprawy
pomidorów. Docelowo szklarnie mają stanąć na 100 hektarach, w
których zatrudnienie znajdzie 1000 osób.
1
W Bogatyni planuje się utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej.
W gminie Bogatynia do tej pory brak studium turystycznego. Aktualnie
rozważa się forsować również rozwój turystyki. Przy tym powinno się
skorzystać z dobrych doświadczeń z niemiecko-polskiego projektu EWT
1
http://www.pl.citronex.pl/blog/2014/06/30/gigantyczne-szklarnie-w-bogatyni-
wszystko-idzie-wedlug-planow/

11
(Ziel 3) „Przygoda Nysa”
2
Na podstawie tej koncepcji już projektowano
liczne ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne. Również dziedzictwo
kulturowe regionu wraz z swoją regionalną tradycją budowlaną powinno
się znaleźć coraz więcej w centrum uwagi.
Kopalnia odkrywkowa ma być prowadzona do roku 2045. Po wydobyciu
złóż węgla nastąpi zamknięcie zarówno kopalni jak i elektrowni. Potem
będzie się dążyć do zalania kopalni i przekształcenia w krajobraz
rekreacyjny. Należy wychodzić z założenia, iż zalanie potrwa
przynajmniej do roku 2060.
Kopalnia odkrywkowa i elektrownia w Turowie są największymi
pracodawcami w regionie, właśnie z tego powodu należy się liczyć z
radykalnymi strukturalnymi zmianami w regionie. Już dziś można
stworzyć struktury, które pozwalają obchodzić się z zmianami
strukturalnymi. Do tego istnieją dążenia gminy Bogatynia wokół kopalni
odkrywkowej w Turowie. Zwłaszcza chodzi o udostępnianie terenów
prowadzących działalności gospodarczej oraz przygotowanie na
turystykę. Już dziś istnieją możliwości użytkowania na Wzniesieniu
Turowskim.
Celem wyczerpania tych możliwości poleca się skupienie na własne siły
uwzględniając oryginalność polskiej kultury z własnymi cechami i
różnorodności i wykorzystanie zarówno przygranicznego położenia
między Polską, Czechami i Niemcami jak i krótkich dróg do dużych
aglomeracji jak Wrocław, Praga i Drezno.
2
www.abenteuerneisse.eu
(w języku niemieckim)

12
Plany i koncepcje
nazwa projektu
właściwość organu
Szczebel
planowania
przestrzennego
Narodowa Strategia Rozwoju
Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2010-2020
Ministerstwo
Infrastruktury i
Rozwoju
ul. Wspólna
00-926 Warszawa
Tel.: 222717000
szczebel naro-
dowy
Krajowy Plan Rozwoju Republiki Sak-
sonii (Landesentwicklungsplan Sachsen)
Saskie Ministerstwo
Stanu ds.
Wewnętrzych
(Sächsisches
Staatsministerium des
Innern)
szczebel krajowej
Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego na lata 2012-2020
Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego
szczebel
województwa
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Dolnośląskiego do roku
2020
Urząd Marszalkowski
Województwa Dolno-
śląskiego
szczebel
województwa
Program Ochrony Środowiska
Województwa Dolnośląskiego)
Urząd Marszalkowski
Województwa Dolno-
śląskiego
szczebel
województwa
Plan węgla brunatnego/plan ramowy
rekultywacji „Kopalnia Odkrywkowa
Berzdorf“ z 1998 roku (Braunkohle-
plan/Sanierungsrahmenplan für Tage-
bau Berzdorf 1998)
Regionalny związek
podmiotów
odpowiedzialnych za
planowanie „Górno
Łużyce - Dolny Śląsk”
(RPV Oberlausitz-
Niederschlesien)
szczebel regio-
nalny
Plan Regionalny „Górne Łużyce - Dolny
Śląsk”, pierwsza kontynuacja 2010 i
dalsza kontynuacja 2010 odn. obszaru
priorytetowego „rekreacja„ (Regional-
plan Oberlausitz-Niederschlesien, Erste
Gesamtfortschreibung 2010 und Fort-
schreibung bzgl. Vorranggebiet Erholung
E 12 2010)
Regionalny związek
podmiotów
odpowiedzialnych za
planowanie „Górno
Łużyce - Dolny Śląsk”
(RPV Oberlausitz-
Niederschlesien)
szczebel regio-
nalny
Ramowy plan przestrzenny krajobrazu
2007 (Landschaftsrahmenplan 2007)
Regionalny związek
podmiotów
odpowiedzialnych za
planowanie „Górno
Łużyce - Dolny Śląsk”
(RPV Oberlausitz-
Niederschlesien)
szczebel regio-
nalny
Strukturalny plan ramowy, kontynuacja
2010 (Struktureller Rahmenplan Fort-
schreibung 2010)
Związek podmiotów
odpowiedzialnych za
planowanie
„Berzdorfer See”
(Planungsverband
Berzdorfer See)
szczebel komu-
nalny
Strukturalny plan ramowy, kontynuacja
2004 (Struktureller Rahmenplan Fort-
schreibung 2004)
Związek podmiotów
odpowiedzialnych za
planowanie
„Berzdorfer See”
(Planungsverband
Berzdorfer See)
szczebel komu-
nalny

13
Strukturalny plan ramowy, kontynuacja
1998 (Struktureller Rahmenplan Fort-
schreibung 1998)
Związek podmiotów
odpowiedzialnych za
planowanie
„Berzdorfer See”
(Planungsverband
Berzdorfer See)
szczebel komu-
nalny
Wzór turystyczny jeziora „Berzdorfer
See“ (Touristisches Leitbild zum Berzdor-
fer See) 2014
CREATOP GmbH
Johann-Friedrich Engel
szczebel komu-
nalny
Zintegrowana Koncepcja Rozwoju
Miasta Görlitz, kontynuacja 2011 (INSEK
Görlitz; Fortschreibung 2011)
Miasto Görlitz, , Urząd
Budowlany
Planowania Miasta
(Stadt Görlitz
Stadtplanungs- und
Bauordnungsamt)
szczebel komu-
nalny
Ogólna koncepcja sieci komunikacyjnej
Miasta Görlitz 2011 (Gesamtverkehrs-
konzept Görlitz 2011)
Miasto Görlitz
szczebel komu-
nalny
Studium dzwiękowo-techniczne (Schall-
technische Studie für Motorsport auf
dem See) 2008
Związek podmiotów
odpowiedzialnych za
planowanie
„Berzdorfer See”
(Planungsverband
Berzdorfer See)
szczebel komu-
nalny
Opinia Stowarzyszenia Przyrodników na
Górnych Łużycach 2013 (Positionspapier
Naturforschende Gesellschaft der Ober-
lausitz e.V. 2013)
Stowarzyszenie Przy-
rodników na Górnych
Łużycach (Naturfor-
schende Gesellschaft
der Oberlausitz e.V.)
szczebel komu-
nalny
Strategia Rozwoju Powiatu
Zgorzeleckiego na lata2004-2014
Urzad Gminy i Miasta
Zgorzelec
ul. Bohaterów II AWP
szczebel komu-
nalny
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla miasta i gminy
Bogatynia
Urząd Gminy i Miasta
Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
szczebel komu-
nalny
Program ochrony środowiska dla gminy
Bogatynia
Urząd Gminy i Miasta
Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
szczebel komu-
nalny
Plan budowlany BS 01 - pole golfowe na
wzniesieniu Neuberzdorf ( B-Plan BS 01
Golfplatz Neuberzdorfer Höhe)
Urząd Gminy Schönau-
Berzdorf (Gemeinde-
verwaltung Schönau-
Berzdorf a. d. Eigen)
szczebel komu-
nalny
Plan budowlany BS 02 - osiedle wypo-
czynkowe w Tauchritz (B-Plan BS 02 Fe-
rienhaussiedlung Tauchritz)
Miasto Görlitz
szczebel komu-
nalny
Plan budowlany BS 03 - byłe budowle i
urządzenia naziemnne kopalni odkry-
wkowej Berzdorf (B-Plan BS 03 – ehema-
lige Tagesanlagen Tagebau Berzdorf)
Urząd Gminy
Markersdorf (Gemein-
deverwaltung
Markersdorf)
szczebel komu-
nalny
Plan budowlany BS 04 - centrum sportu
wodnego „Berzdorfer See“ (B-Plan BS 04
Wassersportzentrum Berzdorfer See)
Duże miasto
powiatowe Görlitz
(Große Kreisstadt
Görlitz) i
KommWohnen GmbH
szczebel komu-
nalny
Plan budowlany BS 05 - pole
kampingowe “Berzdorfer See” (B-Plan
BS 05 Campingplatz Berzdorfer See)
Urząd Gminy Schönau-
Berzdorf (Gemeinde-
verwaltung Schönau-
Berzdorf a. d. E.)
szczebel komu-
nalny

14
Plan budowlany BS 06 - odbudowa
miejscowości Deutsch Ossig (B-Plan
BS06 Deutsch Ossia)
Große Kreisstadt Gör-
litz
szczebel komu-
nalny
Koncepcja rozwoju wzniesienia Neu-
berzdorf (Entwicklungskonzept Neu-
berzdorfer Höhe)
Urząd Gminy Schönau-
Berzdorf (Gemeinde-
verwaltung Schönau-
Berzdorf a. d. Eigen)
szczebel komu-
nalny
Plan budowlany BS 08 - obszar rozwoju
Klein Neudorf (B-Plan BS 08 Entwick-
lungsfläche Klein Neundorf)
Urząd Gminy Schönau-
Berzdorf (Gemeinde-
verwaltung Schönau-
Berzdorf a. d. Eigen)
szczebel komu-
nalny
Plan budowlany BS 09 - Laguna Błękitna
(B-Plan BS 09 Blaue Lagune)
Urząd Gminy Schönau-
Berzdorf (Gemeinde-
verwaltung Schönau-
Berzdorf a. d. Eigen)
szczebel komu-
nalny
Plan budowlany BS 10 - osiedle leśne (B-
Plan BS 10 Waldsiedlung)
Duże miasto powiato-
we Görlitz (Große
Kreisstadt Görlitz)
szczebel komu-
nalny
Plan budowlany B 11 - projekt wstępny -
oaza zdrowia „Wyspa Zmysłów“ (B-Plan
BS 11-VE-Plan Gesundheitsoase „Insel
der Sinne“)
Duże miasto powiato-
we Görlitz (Große
Kreisstadt Görlitz)
szczebel komu-
nalny
Plan budowlany - przystanek w Deutsch-
Ossig (B-Plan Haltepunkt Deutsch-Ossig)
Związek Kommunikacji
Publicznej ZVON
szczebel komu-
nalny
Planowania z zakresu prawa górniczego i planowania specjalistyczne z
powodu zachowania przejrzystości nie wymieniono.
Istniejące koncepcji i projekty oprócz treści i cele projektów również
informują o osobach i instytucjach mających udział w rozwoju jeziora
„Berzdorfer See” Osoby lub instytucje mające udział w rozwoju jeziora,
dzielą się poszczególne szczeble planowania przestrzennego tak jak
projekty i koncepcje.
Wymienione są osobno w załączniku wraz z podawaniem referenta w
sprawie, namiarami i oczekiwaniami. Ze względu na ochronę danych
załącznik nie będzie opublikowany.

15
Drugą częścią niniejszego małego studium jest ankieta użytkowników
przeprowadzona nad jeziorem, pobrania i analizy numerów
rejestracyjnych zaparkowanych na danych parkingach samochodów. To
przedstawia obraz nie tylko co do ilości samochodów na danym miejscu
ale i co do pochodzenia użytkowników.
Udało się ankietować 645 osób. Ankietowane osoby często były w grupie
osób (pary, rodziny, przyjaciele), więc studia przedstawia opinia dużo
więcej osób. Z ankietowanych to 254 kobiety i 316 mężczyzn. Odnoście
75 osób brak informacji o płci. Ankietowani należą do różnych grup
wiekowych
3
i narodów.
Ankietowani byli prawie wyłącznie Niemcami, Polakami i Czechami.
„Dzień pełen wrażeń nad jeziorem „Berzdorfer See” wymaga
zróżnicowanego wglądu do wyników, zwłaszcza pod względem
pochodzenia. Okazało się, iż w „Dniu pełnego wrażeń” w większości
zainteresowanych byli Niemcami. Oprócz tego należy wychodzić z
założenia, iż pogoda ma wpływ na ilość odwiedzających z pojedynczych
krajów. W drugim dniu ankiety nad jeziorem była znaczna większa ilość
młodych ludzi z Polski i z Czech. W tym dniu niebo było bezchmurne,
temperatura wynosiła 30 stopni Celsjusza, co było optymalnym
warunkiem na kąpiel i inne, przede wszystkim sportowe, czynności. W
pierwszym dniu zaś pogoda była taka sobie, temperatura wynosiła około
25 stopni Celsjusza.
W końcu obydwa dni ankiety w sumie przedstawią szeroki zarys
ankietowanych odnośnie narodowości, grup wiekowych i płci. Właśnie
dlatego można wychodzić z założenia, iż wszystkie interesy i wszelkie
użytkowanie zostały pojęte i wykazane. Ogólnie rzecz biorąc niniejsze
studium może przedstawić jedynie fragment odwiedzających i ich opinie.
Ankieta nie może być uznana za reprezentatywną.
3
Wybrano podział Krajowego Urzędu Statystycznego
3.2
ankieta i pobieranie
numerów rejestracyjnych
samochodów
zaparkowanych przy
jeziorze „Berzdorfer See”

16
Pytanie 1: pochodzenie ankietowanych
Pochodzenie ankietowanych ustalono na podstawie kodów pocztowych.
Do analizy stworzono grupy, jak przestawia diagram.
Wyniki:
więcej niż 1/3 ankietowanych pochodzi z Görlitz,
prawie 1/3 odwiedzających pochodzi z Polski, z tego 59% z
Zgorzelca, 19% z promienia do 50 km wokół jeziora, na przykład
z Lubania, Bogatyni i Gryfowa Śląskiego i inn.,
8% pochodzi z promienia od 50 do 200 km, na przykład z
Bolesławca i Jeleniej Góry, Dalsze 6% są z Wrocławia i z dalej
położonych kresów wokół Warszawy, Krakowa i z wschodniej
części województwa dolnośląskiego i z Gdańska.
odwiedzający z Czech co do liczebności zajmują czwarte miejsce
z udziałem 8%. Z tego 60% pochodzi z okolic Liberca i Jabłońca
nad Nysą, 28% z mniejszych miejscowości z regionu wokół
Frydlanta, Tanvalda i Rumburka, 12% pochodzi z Pragi i okolicy
Względnie mała liczby odwiedzających z gmin graniczących z
jeziorem wynika z małej liczby mieszkańców
prawie co dziesiąty odwiedzający pochodzi z Niemiec, poza
granicami powiatu Görlitz
pojedynczo odwiedzający jeziora pochodzą z Europy (Hiszpania,
Wielka Brytania) i zza oceanu (Argentyna, Meksyk, Kuba,
Republika Dominikańska).
Pochodzenie
38%
6%
11%
5%
4%
27%
8%
1%
miasto Görlitz
graniczące z jeziorem gminy
Powiat Görlitz
poza powiatem Görlitz
Niemcy (poza Saksonią)
Polska
Czechy
inne kraje
3.3.1
Analiza i ocena
ankietowanych pytania

17
Tezy:
Wysoka liczba odwiedzających z Görlitz wynika z „Dnia pełen wrażeń”,
który odbył się w dniu 28.06.2014 r., udział niemieckich odwiedzających
wynosił 83%. W drugim dniu ankiety, a więc w dniu 06.07.2014 r., udział
polskich odwiedzających wynosił już 54% , udział czeskich
odwiedzających 12%. W tym dniu była typowa pogoda do kąpania się,
temperatura wynosiła 30 stopni Celsjusza. Blisko 80% polskich
użytkowników jeziora mieszka w promieniu 50 km wokół jeziora. Jezioro
jednak przyciąga z Polski w promieniu do około 20 km o czym świadczą
14% udziału użytkowników. Oprócz tego o jeziorze dowiedzieli się
odwiedzających i dalszych kresów Polski.
Czesi jednak głównie pochodzą z odległości 50-60 km. Pozostali
pochodzą wyłącznie z Pragi i bliższej okolicy.
Odwiedzający z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii byli turystami, którzy odkryli
jezioro na GoogleMaps lub na polecenie przyjaciół. Odwiedzający z
Argentyny jest graczem siatkówki plażowej mieszkającym w Berlinie,
Meksykanka pracuje w Görlitz.
Polecenie:
Celem wystarczającego uwzględnienia grup użytkowników wszelkie
informacje i oferty powinny być sporządzone w wielu językach. Przy tym
pomocne jest używanie piktogramów.

18
Pytanie 2: Do jakiej grupy wiekowej Pan/Pani należy?
Grupy wiekowe bazują na podziale Krajowego Urzędu Statystycznego i
wykazują w jakim stopniu skorzystają z jeziora dzieci, młodzież, młodzi
dorośli, dorośli i seniorzy.
Wyniki:
z jeziora skorzystają wszystkie grupy wiekowe z podobnym
udziałem
mała liczba dzieci i ,młodzieży od 6 do 14 lat wynika z
ankietowania ich rodziców
duży udział mają odwiedzający, którzy docierają do jeziora
samochodem lub samodzielne rowerem
Tezy:
Mała liczba dzieci i młodzieży poniżej lat 14 tłumaczy się
niewystarczającą osiągalnością jeziora środkami komunikacji publicznej
podmiejskiej oraz niewystarczającymi ofertami dla tej grupy wiekowej.
Teza została zatwierdzona o tyle, że stosunkowo często niewystarczająca
ilość placów zabaw była poddana krytyce (5. miejsce, 32 odpowiedzi na
pytanie 6)
Polecenia:
Małą liczbę dzieci i młodzieży do lat 14 oraz krytyka co do brakujących
placów zabaw można poprawić przez oferty zabawy i rekreacji
skierowanych do tej grupy wiekowej,
Również lepsze połączenie jeziora z siecią komunikacji publicznej, a
zwłaszcza z liniami kolejowymi i autobusowymi powiększyłaby
atrakcyjność jeziora do tej grupy wiekowej.
grupy wiekowe ankietowanych
3%
18%
32%
22%
13%
11%
6-14 lat
15-24 lat
25-40 lat
41-55 lat
56-65 lat
>65 lat
Polscy odwiedzający należeli przede
wszystkim do najmłodszej grupy
wiekowej (pomiędzy 6 a 25 lat), z
niemieckich
odwiedzających
przyjechało nad jezioro głównie starsi
(55 do >65 lat).
Z 173 osób z grupy wiekowej 6 - 25 lat
32% byli Polakami, 8% Czechami i 19%
Niemcami. Zgodnie z tym procentowo
Polacy mieli najwyższy udział wśród
dzieci i młodych dorosłych.
Z 158 osób z grupy wiekowej powyżej
55
lat
31%
byli
Niemcami,
15%
Polakami 10% Czechami. Tym samym
potwierdzi się tezę, iż Niemcy
procentowo maja najwyższy udział
wśród starszych ankietowanych.
(Uwaga: Obliczenie nastąpiło na
podstawie narodowości)

19
Pytanie 3: Jak Pan(i) dowiedział(a) się o jeziorze?
Analiza tego pytania pozwala dojść do wstępnej oceny, w jakim kierunku
powinien pójść marketing.
Wyniki:
Ponad połowa ankietowanych zna jezioro jeszcze z czasów, kiedy
pracowała jeszcze kopalnia, a młodsi ankietowani „dorastali”
razem z jeziorem
prawie połowa polskich ankietowanych dowiedziała się o
jeziorze od znajomych lub krewnych,
mniej niż 10% ankietowanych dowiedzieli się o jeziorze w
czasopismach
odwiedzający z zagranicy -oprócz z Polski i z Czech- dowiedzieli
się o jeziorze z prasy i z internetu
Tezy:
- wysoki stopień znajomości jeziora wynika z dużej liczby odwiedzających
z miasta Görlitz i bliskiej okolicy. Również odwiedzający z Polski oceniają
atmosferę nad jeziorem i opowiadają o tym przyjaciołom i znajomym.
- Mały stopień znajomości z prasy, telewizji i Internetu w stosunku do
dużej liczby odwiedzających pozwala na przypuszczenie wysokiego
potencjału w rozwoju, jeśli konsekwentnie skorzysta się z tych mediów.
Polecenia:
Jeśli marketing następuje w coraz większym stopniu przez środki
masowego przekazu, oferty nad jeziorem i ich jakość muszą nadążyć z
wzmocnionym marketingiem, gdyż w ciepłych dniach już odnotowuje się
dużą liczbę odwiedzających.
Zasadniczo poleca się umiejscowić informacje o jeziorze na centralnych
miejscach nad jeziorem oraz w gminach graniczących z nim.
Jak Pan(i) dowiedział(a) się o
jeziorze?
3%
6%
33%
4%
51%
5%
3%
prasa
telewizja/internet
przyjaciele/znajomi
reklama
już długo go znam
iine
bez odpowiedzi

20
Pytanie 4: Jak Pan(i) przyjechał(a)?
Pytanie to powinno udzielić informację o obciążenia i zapotrzebowania
odnośnie o infrastruktury ruchu.
Wyniki:
niezależnie od konkretnego dnia ankietowania w znacznej
mierze przeważał zmotoryzowany ruch indywidualny (ZRI)
samochodami lub motorami (prawie 2/3 używanych środków
lokomocji)
prawie 1/3 odwiedzających przyjechało nad jezioro rowerem
44% odwiedzających z Görlitz przyjechało nad jezioro
samochodem
alternatywnie używane środki lokomocji, jak środki komunikacji
publicznej lub dojście pieszo na razie nie wchodzi w rachubę
podczas
ankietowania
odwiedzający
wskazywali
na
niewystarczające połączenia jeziora z siecią komunikacji
miejskiej
Tezy:
Niezależnie od narodowości lub grupy wiekowej wszyscy odwiedzający,
którzy przyjadą rowerem, docierają do niego w tej samej relacji.
Używanie tego środka lokomocji kieruje się jedynie odległością bądź
osiągalnością jeziora od miejsca zamieszkania.
Podtrzymuje się tezę, iż obecna infrastruktura ruchu utrudnia dojazd
rowerem. Unika się dojazdu do jeziora środkami komunikacji publicznej
lub pieszo.
Polecenia:
Dominacja ZRI jest sprzeczna z podanym stosunkowo często
oczekiwaniem, iż jezioro powinno być zachowane jak najbardziej
dziewiczo. Sieć komunikacji publicznej (koleje, autobusy) powinna być
rozbudowana w większym stopniu celem zmniejszenia ZRI.
Należałoby rozbudować wzgl. polepszać ścieżki rowerowe z centrum
miasta do jeziora.
używany środek lokomocji
65%
3%
29%
3%
samochód/motor
komunikacja
publiczna
rower
pieszo

21
Pytanie 5: Z jakich ofert Pan(i) skorzysta?
Pytanie to pozwala na wstępną ocenę, jakie rozrywki przyciągną ludzi
nad jeziorem
Wyniki:
głównie uprawia się sport wodny (kąpiel, pływanie, żaglowanie,
surfing) oraz rekreację związana z natura (wędrowanie, jazda na
rowerze, spacer)
ankietowanie nastąpiło w dwóch dniach (28.06. - pogoda nie
nadająca się do kąpieli, 06.07. - typowa pogoda na kąpiel) co
podkreśla słuszność udzielanych odpowiedzi
Jako „inne rozrywki” przeważnie wymieniono koszykówkę i jazdę
na rolkach
Surfing przeważnie podali czescy ankietowani
Tezy:
Przede wszystkim polscy odwiedzający (65%), którzy należą do grupy
wiekowej do 40 lat (75%), nad jeziorem uprawiają sport wodny. Oferta
ta daje się wykorzystać przeważnie w ciepłej porze roku. Spacerem,
wędrówką, rekreacją i jazdą na rowerze przeważnie zajmują się
niemieccy odwiedzający (78%). Oni zaś należą do grupy wiekowej
powyżej 41 lat (72%).
Stosunkowo mało ludzi skorzysta z gastronomii spowodowane jest to z
pewnością przez brak różnorodności i niskiej jakości ofert.
Połączenie ofert turystycznych nad jeziorem z ofertami turystycznymi w
mieście Görlitz może prowadzić do dłuższego czasu trwania pobytu
odwiedzających.
Polecenia:
Różnorodna i wysokojakościowa gastronomia w związku z położeniem
krajobrazowym daje potencjał do stworzenia całorocznych ofert.
oferty, z których skorzystano
14%
31%
4%
22%
21%
9%
gastronomia
kąpiel/pływanie
żaglowanie/surfing
spacer/rekreacja
wędrowanie/jazda
na rowerze
inne

22
Pytanie 6: Czego brakuje nad jeziorem?
Pytanie to pozwala na wstępną ocenę, co ludzie przede wszystkim na
razie pragną nad jeziorem
Wyniki:
¼ ankietowanych potwierdziła, iż z obecną sytuacją nad jeziorem
są zadowoleni i nie odczuwają żadnego braku jakichkolwiek ofert
co szósty odwiedzający odczuwa brak urządzeń sanitarnych
odnośnie struktury ofert nad jeziorem „Berzdorfer See” ludzie
mają podstawowe potrzeby (urządzenia sanitarne, gastronomia,
cień, pojemniki na śmieci)
brak miejsc do parkingu odczuwa jedynie 1,5% odwiedzających
odnośnie konkretnego miejsca tych niedoborów wymieniono
prawie wyłącznie plażę północną.
krytyka o braku gastronomi obejmowała cały spektrum od
kiosków przez stałe restauracje aż do całorocznych ofert
gastronomicznych
Tezy:
Fakt, iż najwięcej odwiedzających nad jeziorem nie odczuwa żadnego
braku idzie z parą z życzeniem na pozostanie dziewiczego wyglądu
jeziora również w przyszłości.
Polecenia:
Wymienione niedobory powinny być usuwane krok za krokiem w jak
najbliższym czasie w kolejności ich wymienienia celem pokazania
rozwoju nad jeziorem. Najpierw należy zaspokoić podstawowe potrzeby.
Następnie pomału można podchodzić do realizacji ofert wyższej jakości.
szczególnie często uważane braki
36
157
112
89
39
34
32
19
13
13
13
11
10
bez odpowiedzi
brak
zapotrzebowania
toalety/umywalki
gastronomia
cień
pojemniki na
śmieci
plac zabaw
wyasfaltowane
drogi
lepszy
piasek/lepsza
kamping
imprezy
parasole
przeciwsłoneczne
więcej parkingów
liczba podań

23
Pytanie 7: Czy Pan(i) jest zainteresowany(-a) skorzystać z dalszych ofert
w okolicy, a zwłaszcza w Polsce? Jeśli tak, to jakie?
To pytanie informuje, jak ludzie by przyjęli rozwijanie ponadgranicznej
turystyki.
Wyniki:
opinia ankietowanych jest bardzo różnicowana
z ankietowanych, którzy odpowiadali pozytywnie, około ¼ (28%)
preferuje związaną z naturą, turystykę ekologiczną
(gastronomia, jazda na rowerze, wędrowanie)
odpowiedź „nie” często była wyrażona z komentarzami:
„kontakt już istnieje” bądź „nie ma potrzeby”
odpowiedź „tak” często wyrażono bez żadnego pomysłu, z jakich
ofert można skorzystać
Tezy:
Nie potwierdziła się teza, iż jedynie odwiedzający, którzy po raz pierwszy
przebywali nad jeziorem, odpowiadali „brak zdania”. Właśnie w ten
sposób odpowiadali ci, którzy co najmniej raz w miesiącu przebywają
nad jeziorem.
Polecenia:
Utworzenie i rozbudowa ponadgranicznej turystyki ekologicznej w
związku z ofertami rekreacyjnymi. Wzmocnienie ofert wielojęzykowych
w Niemczech i w Polsce. Oferty gastronomiczne powiększą
zainteresowanie w zwiedzaniu Polski.
Ważna jest świadomość, iż ten rozwój potrzebuje czasu.
zainteresowanie korzystaniem z
dalszych ofert (w Polsce)
43%
45%
12%
tak
nie
bez odpowiedzi
Na to pytanie odpowiedź „tak“ udzielili:
- Niemcy 41%
- Polacy 54%
- Czesi 16%
Mała odsetka pozytywnych odpowiedzi
czeskich odwiedzających ewentualnie
można tłumaczyć długim dojazdem.
Po analizie pochodzenia (pytanie 1)
można wnioskować, iż tym więcej ludzie
się interesują ofertami w Polsce, im bliżej
mieszkają przy jeziorze.

24
Pytanie 8: Jakie są Pana(-i) oczekiwania związane z dalszym rozwojem
jeziora?
Chociaż pytanie zazębia się częściowo z pytaniem 6 (Czego brakuje nad
jeziorem?), dało ono ankietowanym możliwość wyrażenia
perspektywicznych pomysłów
Wyniki:
¼ ankietowanych albo nie podała żadnej odpowiedzi bądź nie
ma żadnych oczekiwań w dalszym rozwoju jeziora
oczekiwania generalnie można nazwać jak następuje:
o
rozbudowa różnych możliwości noclegu (kamping, hotele,
ośrodki wczasowe)
o
zachowanie dziewiczego charakteru jeziora i dostępności do
niego
o
rozbudowa
ofert
sportowych
i
rekreacyjnych
(wypożyczalnia łodzi i rowerów, szkoła żaglowania i surfingu
i inn.)
o
wzmocnienia gastronomii
wielokrotnie wymieniono Lagunę Błękitną jako wzór do dalszego
rozwoju jeziora
Tezy:
Odwiedzający postrzegają jezioro „Berzdorfer See” jako teren
rekreacyjny i turystyki ekologicznej.
szczególnie często wymienione oczekiwania
54
100
35 35
34
33
31
30
25
23 23
21
18
17 17 17
16 16 16
14
13 13 13
10
bez odpowiedzi
bez oczekiwania
pole kampingowe
turystyka
imprezy
gastronomia
zachowania stanu obecnego
dalszy rowój
dziewiczy charakter
boiska
noclegi
urządzenia sanitarne
infrastruktura
hotele
żegluga pasażerska
plac zabaw
więcej ofert
czystość
dostępność
rekreacja
ośrodek wypoczynkowy
realizowanie projektów
oferty nadwodne
oferty rekeracyjne
liczba podań

25
Istnieją zastrzeżenia co do budowy dużych hoteli i ośrodków
wczasowych. Zastrzeżenia znajdą swoje uzasadnienie w obawie o
ewentualnie ograniczoną dostępność do jeziora.
Polecenia:
Konsekwentne wprowadzenie na rynku tematyki „Przyroda i krajobraz”.
Dziewiczy wygląd jeziora powinno być zachowane przy rozbudowie
struktury ofert.
Jako rozwiązanie tymczasowe można zacząć stworzyć możliwości
noclegu na niskim poziomie. Krok za krokiem należy budować
możliwości noclegów na wyższym poziomie.
Jezioro „Berzdorfer See” powinno być dostępne dla każdego.

26
Pytanie 9: Jak często przebywa Pan(i) nad jeziorem (w ciepłej porze
roku)?
Znając częstotliwość przebywania odwiedzających jeziora można
wyciągać wstępne wnioski, czy odwiedzający przyjadą chętnie oraz jakie
są wymogi na strukturę ofert i infrastruktury ruchu.
Wyniki:
ponad 1/3 odwiedzających przybywa co najmniej raz w tygodniu
nad jeziorem
prawie ¾ ankietowanych przybywa co najmniej raz w miesiącu
nad jeziorem
co szósty przyjechał po raz pierwszy, ci życzą sobie lepszą
infrastrukturę (cień, urządzenia sanitarne, gastronomia, place
zabaw i bezpłatny wzgl. tani parking)
Tezy:
Najwięcej odwiedzających chętnie powraca nad jezioro.
Na odwiedzających jeziora po raz pierwszy jezioro powinno sprawić
dobre wrażenie, gdyż jezioro staje się znane na 33% na podstawie
informacji od przyjaciół i znajomych (zob. pytanie 3)
- odwiedzający, którzy często i regularnie przebywają nad jeziorem cenią
go każdej porze roku.
Polecenia:
Struktura ofert powinna się kierować faktem, iż najwięcej
odwiedzających przyjadą często, to znaczy co najmniej raz w miesiącu,
przez to zidentyfikują się z nim na wysokim stopniu.
Pod względem ofert turystycznych dziewiczy charakter jeziora ważną
rolę.
Jak często przebywa Pan(i) nad
jeziorem?
16%
26%
29%
13%
15%
1%
>2 razy w tygodniu
1-2 razy w tygodniu
1-2 razy w miesiącu
1-2 razy w półroczu
pierwszy raz
bez odpowiedzi

27
Pobranie numerów rejestracyjnych samochodów nastąpiło wyłącznie w
dniu 28.06.2014 r. Przedstawia nie tylko skąd pochodzą pojazdy, ale i
również, jaki parking nad jeziorem był najbardziej licznie uczęszczany.
Wyniki:
łącznie pobrano 1.052 numerów rejestracyjnych
wysoki udział niemieckich numerów rejestracyjnych można
tłumaczyć z „Dniem pełnych wrażeń nad jeziorem, „Berzdorfer
See”, który miał miejsce w dniu 28.06.2014 r.
mały udział polskich numerów rejestracyjnych można tłumaczyć
średnią pogodą nie nadająca się na kąpiel.
Niezależnie od pory dnia najbardziej uczęszczany był parking
przy plaży północnej, a następnie Laguna Błękitna i Hagenwerder
Pobranie numerów rejestracyjnych w porównaniu z pytaniem 1
(pochodzenie odwiedzających) wykazało znaczny większy udział
niemieckich samochodów pochodzących z poza Saksonii
Skąd pochodziły pojazdy?
80%
5%
7%
4%
3%
powiat Görlitz
Saksonia (bez powiatu
Görlitz)
Niemcy (bez Saksonii)
Polska
Czechy
liczba pojazdów na parkingach
404
291
357
plaża
północna
Hagenwerder
Laguna
Błękitna
3.3.2
Analiza
pobranych numerów
rejestracyjnych
samochodów

28
Niemców odwiedzających pochodzących z poza Saksonii
przyjechało aż z Hamburgu, Dortmundu, Stuttgartu i z regionów
położonych na południu od Monachium.
Polaków odwiedzających przyjechało 57% z powiatu
zgorzeleckiego i 9% z powiatu wąbrzeskiego, z powiatu
oleśnickiego i powiatu wolsztyńskiego oraz z miasta
Częstochowa
Z Czechów odwiedzających przyjechało 67 % z kraju libereckiego
i 16% z Pragi i okolicy.

29
Region sąsiedzki „Berzdorfer See/Kopalnia odkrywkowa Turów” posiada
wysoki potencjał używania krajobrazu powstałego po górnictwie. Mimo
rosnącej atrakcyjności potencjał ten nie jest wykorzystany w całości.
W ramie projektu „ Razem dla pogranicza - Dolny Śląsk - Saksonia”
proponowano rozwój perspektyw dla przyszłości w regionie
przygranicznym oraz komunikowanie ich w kampanii mieszkańcom,
urzędom administracyjnym, przedsiębiorstwom i innym. Niniejsze małe
studium ku temu podaje podstawy fachowe.
Najpierw sprawdzono istniejące zasadnicze projekty i koncepcje oraz
istotne instytucje i osoby mające udział w rozwoju pogranicza.
Projekty i koncepcje odnośnie jeziora „Berzdorfer See” ukazały się
heterogenicznie w realizacji. Podczas gdy nadrzędne dyrektywy w dużej
mierze istnieją prawie w całości, w planowaniu ich realizacji są pewne
braki.
Na polskiej stronie istnieje jasna i logiczna strategia rozwoju oraz plan
zagospodarowania przestrzennego.
Aby móc ocenić zachowanie użytkowników jeziora w dniach 28.06.2014
r. i 06.07.2014 r. przeprowadzono ankietę 645 osób. Oprócz tego w dniu
28.06.2014 r. nastąpiło pobranie 1.052 numerów rejestracyjnych.
W wyniku ankiety odwiedzający jezioro życzą sobie teren rekreacyjny z
odpowiednią infrastrukturą przy zachowaniu dziewiczego wyglądu
jeziora. Dostępność do wody ma duże znaczenie.
Plany zagospodarowania, które obecnie są opracowane i cele
planowania w dużej mierze pokryją się z zapotrzebowaniem i
oczekiwaniem odwiedzających. Tak na przykład projektowanie ośrodku
wczasowego z ofertami na spędzanie wolnego czasu przy Lagunie
Błękitnej oraz projektowanie hotelu z gastronomią (tzw. „wyspa
zmysłów”) w Hagenwerder są przychylne życzenia na więcej ofert bądź
dalszy rozwój nad jeziorem. Gdyby jednak dochodziło do realizacji
wszystkich planów, dziewiczy wygląd jeziora, a tym samym najważniejszy
argument do odwiedzania jeziora, zostałby zakłócony.
Nad jezioro przyjeżdża się przede wszystkim samochodem lub rowerem.
Lepsze połączenie jeziora z siecią komunikacji publicznej, np. przystanek
w Deutsch-Ossig, powiększa atrakcyjność jeziora dla młodszych ludzi.
Na podstawie tego rozwój jeziora „Berzdorfer See” powinien iść w
następujący kierunek:
rozbudowanie struktury ofert dla wszystkich grup wiekowych,
zwłaszcza w sektorze sportu i rekreacji
rozbudowanie infrastruktury turystycznej
informacje o jeziorze na miejscach centralnych
wielojęzykowość ofert i informacji
rozbudowanie sieci komunikacji publicznej
utworzenie możliwości noclegowej
4. Podsumowanie

30
uzupełnienie gastronomii poprzez gastronomię całoroczną
koncentracja ofert ponadgranicznych na turystykę ekologiczną i
gastronomię
Zwłaszcza rozwój ofert turystycznych w Polsce wymaga jeszcze czasu.
Tutaj przez wysoką jakość i konsekwentne wprowadzenie na rynek
każdej jednej oferty może powstać ważny element długotrwałego i
długoterminowego ustanowienia turystyki