image
Clauza de responsabilitate:
Prezenta publicaţie cuprinde informaţii
generale, cu caracter orientativ. Nu garantăm corectitudinea acestor
informaţii. Din aceste informaţii nu rezultă niciun drept legal.
Centrul de consiliere pentru angajații străini în Saxonia (BABS) este
o inițiativă a Ministerului Saxon pentru Afaceri Economice, Muncă
și Transport și se va finanța cu venituri din impozite în baza bugetu-
lui aprobat de către reprezentanții din Landul Saxonia.
Editura:
BABS – Centrul de consiliere pentru angajații străini în Saxonia
Schützenplatz 14, 01067 Dresden
Tel. +49 351 8509 2730
info@babs-online.eu
www.babs.sachsen.de
Actualizat:
Iunie 2021
Ediția:
1.500
Design:
Metronom Agentur für Kommunikation und Design GmbH
Imprimare:
Druckerei Mahnert GmbH

image
image
image
Salariile minime în anul 2021
www.babs.sachsen.de

Salariile minime din Germania
În Germania există salarii minime, pe care angajatorul trebuie să le respecte
obligatoriu.
Salariul minim pe economie:
pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2021, salariul minim pe economie
este de 9,50 EUR brut /ora de muncă
pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2021, salariul minim pe economie
este de 9,60 EUR brut / ora de muncă.
Legea privind salariul minim pe economie (art. 1 din MiLoG) prevede următoarele:
Angajaţii au dreptul la plata unui salariu egal cel puţin cu salariul minim pe eco-
nomie.
În anumite activităţi, resp. sectoare economice se aplică
salariile minime tarifare
(prevăzute în contractul colectiv de muncă), care sunt mai mari decât salariul minim
pe economie (în construcţii, servicii de curăţenie clădiri, îngrijire la domiciliu etc.)
Aceste salarii minime sectoriale, valabile numai în anumite sectoare economice şi
stabilite conform legii privind contractele colective de muncă (TVG), legii privind
personalul detaşat (AEntG) şi legii privind munca prin agent de muncă temporară
(AÜG) au prioritate faţă de salariul minim pe economie.
Salariile minime sectoriale nu pot fi mai mici decât salariul minim pe economie.
Ministerul Federal al Muncii şi Protecţiei Sociale publică pe pagina internet la în-
ceputul fiecărui trimestru o listă cu contractele colective de muncă încheiate
existente –
www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/
Pentru alte informaţii privind salariile minime valabile în Germania la ora actuală
vezi arhiva WSI
www.tarifarchiv.de
.
În tabelul de mai jos sunt date salariile minime obligatorii în landul Saxonia
(Germania de Est) pentru anul 2021.

Salariile minime practicate în landul Saxonia
în anul 2021
Sector economic
Categorie
de
personal / salariu
de
la / până
la
Est
€ / oră
Salariul minim pe economie
01/2021 – 06/2021
07/2021 – 12/2021
9,50 €
9,60 €
Gestionarea deșeurilor
10/2020 – 09/2021
10/2021 – 09/2022
10,25 €
10,45 €
Construcţii
Muncitor necalificat
din ianuarie 2021
12,85 €
Muncitor calificat
din 01/2021 nu sunt date actualizate
Învăţământ profesional
Personal didactic
01 / 2021 – 12 / 2021
16,68 €
Personal didactic cu diplomă de licenţă
01 / 2021 – 12 / 2021
17,02 €
Acoperiri de case
Muncitor necalificat
01/2021 – 12/2021
12,60 €
Muncitor calificat
01/2021 – 12/2021
14,10 €
Instalaţii electrice (montaj)
Pentru toți angajații, în măsura în care
desfăşoară activități electrice şi de tehno-
logie informațională.
01/2021 – 12/2021
12,40 €
Curăţenie clădiri
Curăţenie şi întreţinere interioară
01/2021 – 12/2021
11,11 €
Curăţenie geamuri şi faţade
01/2021 – 12/2021
14,45 €

Servicii de transport valori
Transport valori
01/2021 – 05/2021
06/2021 – 12/2021
14,42 €
14,92 €
Procesare bani
01/2021 – 05/2021
06/2021 – 12/2021
12,16 €
12,66 €
Aplicabilitatea generală nu a fost încă acordată.
Montaj schele
08/2020 – 09/20210
12,20 €
Zugravi și vopsitori
Muncitor necalificat
05 / 2020 – 04 / 2021
11,10 €
de la 05/2021 nu sunt date actualizate
Muncitor calificat
05 / 2020 – 04 / 2021
13,50 €
de la 05/2021 nu sunt date actualizate
Îngrijire persoane
Asistenți
07/2020 – 03/2021
04/2021 – 08/2021
09/2021 – 03/2022
11,20 €
11,50 €
12,00 €
Asistenți calificați (pregătire de cel puțin
1 an şi activitate corespunzătoare)
04/2021 – 08/2021
09/2021 – 03/2022
12,20 €
12,50 €
Asistenți medicali
07/2021 – 03/2022
15,00 €
Coșari
din ianuarie 2021
13,80 €
Pietrari și cioplitori piatră
de la 05/2021 nu sunt date actualizate
Personal în leasing
10/2020 – 03/2021
04/2021 – 03/2022
10,10 €
10,45 €

Salariul minim pe economie: există excepţii?
Articolul 22 din legea salariului minim pe economie exceptează de la salariul
minim următoarele categorii de persoane:
persoanele în vârstă de până la 18 ani, care nu au o calificare profesională,
elevii de şcoală profesională - indiferent de vârstă - în perioada formării
profesionale,
elevii şi studenţii care urmează practica obligatorie în timpul şcolii sau
s
t
u
diil
o
r
uni
v
e
r
s
i
t
a
r
e
,
persoanele care urmează o perioadă de practică voluntară de maxim trei
luni şi care serveşte la orientarea profesională sau pregătirea unor studii
universitare,
şomerii de lungă durată (înregistraţi la agenţia pentru ocuparea forţei de
muncă pe o durată neîntreruptă de cel puţin un an), în primele şase luni de
la angajare, voluntarii.
La salariul minim pe economie nu au dreptul nici persoanele care efectuează o
practică pregătitoare pentru școala profesională
. Legea consideră că aceştia se
află într-un raport de muncă şi nu în perioada de
formare profesională
.
Pentru
practica obligatorie
urmată în timpul studiilor universitare practicanţii
nu
au dreptul la salariul minim
pe economie.
Nu are nicio importanţă cât durează
această practică. Acelaşi lucru e valabil şi pentru
practica voluntară pe o peri-
oadă de până la trei luni. Aceste excepţii nu se referă la salariile minime sec-
toriale!

La salariul minim pe economie au dreptul şi
s
e
zon
i
e
r
i
i!
La salariul minim pe economie are dreptul şi personalul care lucrează doar pe pe-
rioada unui sezon, de ex. în hoteluri sau restaurante, în agricultură sau la pieţele
de Crăciun.
Între
salariaţii germani sau străini
nu se face nicio diferenţă. La salariul minim pe
economie au dreptul
toţi sezonierii
care lucrează
în Germania
.
Persoanele care desfăşoară activităţi aici pe o perioadă mai mică de 102 de zile
nu plătesc asigurarea de pensie şi şomaj. Acest lucru e valabil însă numai dacă
persoanele respective nu lucrează permanent, ci doar periodic, şi nu depăşesc li-
mita prevăzută pentru minijoburi (450 euro lunar). Se consideră că o astfel de
muncă nu poate asigura subzistenţa.
În cazul sezonierilor, legea permite
reţinerea din salariul minim a cheltuielilor de
cazare și masă
. Dar, atenţie! Acest lucru e permis doar în cazuri foarte rare. De
exemplu, regula nu se aplică în cazul în care angajatorul este obligat să plătească
salariile minime sectoriale, stabilite în baza legii privind detaşarea personalului
(AEntG) sau a legii privind munca prin agent de muncă temporar (AÜG), deci pen-
tru personalul în leasing. În acest caz, cheltuielile respective nu pot fi reţinute din
salariu.
În cazul în care se permite reţinerea din salariu a cheltuielilor de cazare şi masă,
se va respecta limita urmăririi veniturilor băneşti prevăzută pentru o persoană
necăsătorită, fără obligaţii de întreţinere. Astfel, popririle pe salariu sunt permise
până la un salariu limită de 1.799,99 euro/lună/net. În cazul persoanelor care câş-
tigă cel mult această sumă se interzice reţinerea din salariu a cheltuielilor de ca-
zare şi masă.

Cheltuielile pe care angajatorul le poate reţine eventual din salariul sezonierilor
depind de categoria meselor servite (max. 263 euro/lună) şi de categoria şi modul
de cazare.
Pentru alte informaţii vezi pagina de internet
www.zoll.de
.
Salarizarea
În Germania se aplică principiul următor:
Nicio muncă fără plată!
Important: Angajatorul este obligat să vă plătească chiar dacă nu aveţi auto-
rizaţie sau contract de muncă!
Nu vă lăsaţi intimidat sau constrâns de angajator
să lucraţi fără salariu. Pentru munca desfăşurată aveţi dreptul la un salariu!
Salariul se plăteşte de obicei până la mijlocul lunii următore, prin transfer bancar
în contul salariatului. Puteţi deschide un cont la orice bancă, lucru pentru
care aveţi nevoie de o copie a actului de identitate şi a adeverinţei de domiciliu
(„ Meldebescheinigung”).
Angajatorul este obligat să vă trimită lunar
fluturașul de salariu
. Fluturaşul con-
ţine date privind
salariul câștigat
şi
reţinerile pentru impozite și asigurări. Im-
pozitul pe salariu
este achitat de
angajator
direct la
administraţia financiară
.
Important: Se interzice angajatorului să plătească salarii mai mici decât sala-
riul minim pe economie.
Atenţie:
Unii angajatori condiţionează plata salariului de îndeplinirea anumitor
sarcini. Acest lucru nu e întotdeauna legal, motiv din care vă recomandăm să
solicitaţi verificarea contractului individual de muncă la un centru de consul-
tanţă, sau la sindicatul din care faceţi parte! Exemplu: La firmele care fac cură-
ţenie în hoteluri, unii angajatori stabilesc numărul de camere care trebuie cură-
ţate pe oră.
Se interzice însă angajatorului să vă reducă salariul sub salariul
minim pe economie.

Notaţi mereu orele de muncă prestate, pentru a avea astfel o dovadă corespunză-
toare! Angajatorul este obligat să plătească toate orele de muncă prestate pentru
el, indiferent în câte camere aţi făcut curăţenie.
Funcţia de supraveghere şi control a respectării salariului minim pe economie re-
vine Administraţiei Vămilor - Biroul de control financiar şi combatere a muncii la
negru (Zoll - FKS). Angajatorul este obligat să se supună acestor controale. An-
gajatorul mai este obligat de la introducerea salariului minim legal şi să documen-
teze şi să notifice activităţile desfăşurate
Ce se întâmplă dacă angajatorul nu plăteşte
s
a
l
a
r
ii
l
e
?
Angajatorul este obligat să vă plătească salariul în fiecare lună. Dacă nu o face, se
recomandă să luaţi măsuri. Solicitaţi în scris (pe poştă sau fax) angajatorului să
vă plătească salariul. Ataşaţi la acest document lista cu orele neplătite, suma pe
care v-o datorează angajatorul şi notaţi contul bancar în care trebuie să se efec-
tueze plata. Cereţi angajatorului să vă plătească salariul
în termen de 2 săptă-
mâni
.
Dacă vedeţi că angajatorul nu vă plăteşte salariul la timp, luaţi legătura imediat
cu
sindicatul
din care faceţi parte sau cu un
centru de consultanţă
. Nu lăsaţi să
treacă timpul, notaţi mereu orele de muncă prestate. Fotografiaţi cu telefonul
locul de muncă în care lucraţi. Adunaţi cât se poate de multe informaţii despre
angajator. Cu cât deţineţi mai multe informaţii şi dovezi, cu atât mai mari vor fi
şansele să vă primiţi banii.
În numeroase sectoare economice (construcţii, curăţenie clădiri, industria alimen-
tară), angajatorul dvs. încheie deseori un alt contract, cu o altă firmă, numită an-
treprenor general (de ex. hotelul în care face curăţenie firma la care lucraţi).

Adunaţi informaţii şi dovezi şi despre acest
antreprenor general
sau alţi subcon-
tractori: dacă propriul angajator nu vă plăteşte salariul, puteţi să vă cereţi în Ger-
mania drepturile salariale şi de la antreprenorul general sau de la orice altă firmă
cu care angajatorul a contractat serviciile prestate.
Atenţie:
Nu pierdeţi timpul! În astfel de cazuri legea prevede anumite termene,
până la care aveţi dreptul să solicitaţi angajatorului sau instanţei să vi se plă-
tească salariul. După ce aceste termene au expirat, nu veţi mai avea nicio posibi-
litate să primiţi salariul restant!
Termenele
sunt date în
contractul individual de muncă
sau în
contractul colec-
tiv de muncă
sub incidenţa căruia intră raportul de muncă în care vă aflaţi. Şi în
acest caz se aplică următoarea regulă: Luaţi legătura cu sindicatul din care faceţi
parte sau cu un centru local de consultanţă.
Termenul
prevăzut pentru
salariul minim pe economie
este de
trei ani
, perioadă
în care aveţi dreptul să revendicaţi plata salariului.
Dacă nu aţi primit salariul
timp de peste 2 luni
, aveţi dreptul să încetaţi munca
până când angajatorul vă va plăti salariile restante. În acest caz va trebui obliga-
toriu să-l
informaţi în scris pe angajator
că aţi încetat munca din cauză că nu
v-a plătit salariul. Înainte de a lua o astfel de măsură vă recomandăm însă să vă
adresaţi
sindicatului sau unui centru de consultanţă
.

Programul nostru de lucru cu publicul:
Biroul de consiliere din Dresda
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Germană
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Poloneză
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Cehă
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Slovacă
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Engleză
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Biroul de consiliere din Leipzig
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Német
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
Lengyel
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
Maghiară
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Română
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Engleză
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
Sau prin programare prealabilă.

Biroul de consiliere din Dresda
Volkshaus Dresden -
Schützenplatz 14 (etajul 1.), 01067 Dresden
Leona Bláhová
Tel.: +49 351 85092728
Email: leona.blahova@babs-online.eu
Paulína Bukaiová
Tel.: +49 351 85092729
Email: paulina.bukaiova@babs-online.eu
Biroul de consiliere din Leipzig
Listhaus Leipzig – Rosa-Luxemburg-Str. 27
(parter), 04103 Leipzig
Paulina Krimmling
Tel.: +49 341 68413085
Email: paulina.krimmling@babs-online.eu
Ünige Albert
Tel.: +49 341 68413086
Email: uenige.albert@babs-online.eu
Biroul de Management Dresda și Leipzig
Melanie Claus
Tel.: +49 351 85092730
Email: melanie.claus@babs-online.eu
Limbi vorbite
germană, cehă,
slovacă, engleză
germană, slovacă,
poloneză, cehă, engleză
germană, poloneză,
e
n
gl
e
z
ă
germană, română,
m
a
ghiar
ă
,
en
gle
z
ă
germană, engleză
Ne puteți contacta la: