image
Wykluczenie odpowiedzialności:
Niniejsza publikacja zawiera ogólne
informacje służące orientacji. Autorzy nie przejmują odpowiedzialności
za poprawność wszystkich zawartych danych, które nie mogą być pod-
stawą roszczeń prawnych.
Placówka doradcza dla zagranicznych pracowników w Saksonii
(BABS) jest inicjatywą Saksońskiego ministerstwa gospodarki, pracy
i transportu i jest finansowana z podatków na podstawie budżetu
przyjętego przez Sejm Saksoński.
Wydawca:
BABS – Placówka doradcza dla zagranicznych pracowników w Saksonii
Schützenplatz 14, 01067 Dresden
Tel. +49 351 8509 2730
info@babs-online.eu
www.babs.sachsen.de
Stan:
czerwiec 2021 r.
Edycja:
1.500
Projekt:
Metronom Agentur für Kommunikation und Design GmbH
Druk:
Drukarnia Mahnert GmbH

image
image
image
Płace minimalne w 2021 r.
www.babs.sachsen.de

Płace minimalne w Niemczech
W Niemczech istnieją płace minimalne, których pracodawca nie może zaniżać.
Istnieje powszechna ustawowa płaca minimalna:
od 1 stycznia do 30 czerwca w wysokości 9,50 EUR brutto za godzinę pracy,
od 1 lipca do 31 grudnia w wysokości 9,60 EUR brutto za godzinę pracy.
Zgodnie z ustawą o płacy minimalnej (MiLoG §1): Każdemu pracownikowi przysłu-
guje wypłata przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę co najmniej w wysokości
płacy minimalnej.
Poza tym dla pewnych prac bądź branż obowiązują
płace minimalne z układów
zbiorowych
, które przewyższają ustawową płacę minimalną (np. branża budow-
lana, sprzątanie budynków, opieka itd.).
Te powszechnie obowiązujące branżowe płace minimalnej na bazie ustawy o ukła-
dach zbiorowych (TVG), ustawy o delegowaniu pracowników (AEntG) i ustawy o
użyczaniu pracowników (AÜG) mają pierwszeństwo przed powszechną, ustawową
płacą minimalną.
Branżowe płace minimalne nie mogą być niższe od ustawowej płacy minimalnej.
Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych publikuje na swej stronie na
początku każdego kwartału wykaz układów zbiorowych uznanych za powszech-
nie obowiązujące –
www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/
Więcej informacji na temat aktualnych płac minimalnych w Niemczech znajdziesz
również w archiwum układów zbiorowych
www.tarifarchiv.de
.
Zestawienie powszechnie obowiązujących płac minimalnych w Saksonii (landy
wschodnie) za 2021 r. znajdziesz w poniższej tabeli
.

Płace minimalne w Saksonii w 2021 r.
Branża
Kategoria
pracowników /
kategoria wynagrodzenia
od / do
Landy
wschodnie
€ / godz.
Powszechna ustawowa płaca minimalna
01/2021 – 06/2021
07/2021 – 12/2021
9,50 €
9,60 €
Gospodarowanie odpadami
10/2020 – 09/2021
10/2021 – 09/2022
10,25 €
10,45 €
Branża budowlana
robotnik
od stycznia 2021
12,85 €
robotnik wykwalifikowany
01/2021 brak danych
Kształcenie i doskonalenie zawodowe
pracownik pedagogiczny
01 / 2021 – 12 / 2021
16,68 €
pracownik pedagogiczny z dyplomem
licencjata
01 / 2021 – 12 / 2021
17,02 €
Dekarstwo
pracownicy niewykwalifikowani
01/2021 – 12/2021
12,60 €
czeladnicy
01/2021 – 12/2021
14,10 €
Montaż instalacji elektrycznych
Dla wszystkich, którzy wykonują czynnosci
w zakresie technologii elektrycznej i infor-
matycznej.
01/2021 – 12/2021
12,40 €
Sprzątanie budynków
sprzątanie wnętrz
01/2021 – 12/2021
11,11 €
czyszczenie elewacji i mycie okien
01/2021 – 12/2021
14,45 €

Obsługa wartości pieniężnych
Transport wartości pieniężnych
01/2021 – 05/2021
06/2021 – 12/2021
14,42 €
14,92 €
Obsługa gotówki
01/2021 – 05/2021
06/2021 – 12/2021
12,16 €
12,66 €
Oświadczenie o powszechnym obowiązywaniu jeszcze nie zostało przyznane.
Rzemiosło montażu rusztowań
08/2020 – 09/2021
12,20 €
Malarze i lakiernicy
pracownicy niewykwalifikowani
05 / 2020 – 04 / 2021
11,10 €
od 05/2021 brak danych
czeladnicy
05 / 2020 – 04 / 2021
13,50 €
od 05/2021 brak danych
Opieka nad osobami starszymi i
znie
do
ł
ę
ż
nia
ł
y
mi
P
fle
geb
r
anc
he
Pomocnicy
07/2020 – 03/2021
04/2021 – 08/2021
09/2021 – 03/2022
11,20 €
11,50 €
12,00 €
Wykwalifikowani pomocnicy (min. 1 rok
edukacji i odpowiednie doświadczenie)
04/2021 – 08/2021
09/2021 – 03/2022
12,20 €
12,50 €
Pielęgniarki
07/2021 – 03/2022
15,00 €
Kominiarze
od 01/2021
13,80 €
Kamieniarstwo i rzeźbienie w kamieniu
od 05/2021 brak danych
Praca tymczasowa
10/2020 – 03/2021
04/2021 – 03/2022
10,10 €
10,45 €

Ustawowa płaca minimalna: Czy istnieją wyjątki?
Od ustawowej płacy minimalnej zgodnie z
§ 22 MiLoG
istnieją wyjątki dla nastę-
pujących grup:
młodociani – młodzież poniżej 18. roku życia bez ukończonej nauki zawodu,
uczniowie zawodu – niezależnie od ich wieku – w ramach nauki zawodu,
praktykanci, jeżeli praktyka odbywa się obowiązkowo w ramach kształce-
nia czy uniwersyteckiego,
praktykanci, jeżeli praktyka jest dobrowolna, trwa maksymalnie trzy mie-
siące i służy orientacji w zakresie kształcenia zawodowego czy podjęcia
studiów,
długotrwale bezrobotni (zarejestrowani jako bezrobotni w Federalnej Agen-
cji Pracy bez przerwy przez okres co najmniej roku) przez pierwsze cześć
miesięcy swego zatrudnienia,
pracujący społecznie.
Przede wszystkim młodzi ludzie, którzy w ramach
praktyk muszą zdobyć wstępne
kwalifikacje
, są wyłączeni w płacy minimalnej. Według ustawodawcy nie mamy
tu do czynienia ze stosunkiem pracy, lecz
stosunkiem nauki zawodu
.
Jeżeli odbywa się
obowiązkowe staże
w czasie studiów, to stażysta
nie otrzymuje
płacy minimalnej
.
Ich długość nie odkrywa przy tym żadnej roli.
To samo doty-
czy
dobrowolnych staży obejmujących maksymalnie trzy miesiące.
Wyjątki te nie dotyczą powszechnie obowiązujących branżowych płac mini-
malnych!

Również pracownicy sezonowi otrzymują płacę
minimalną!
Zatrudnieni pracujący w sezonie na czas określony, np. w hotelarstwie i gastrono-
mii, w rolnictwie czy na jarmarkach bożonarodzeniowych, otrzymują płacę mini-
malną.
Nie ma przy tym różnicy, czy chodzi o
niemieckich czy zagranicznych pracowni-
ków
. Co do zasady płaca minimalna obowiązuje dla
wszystkich pracowników se-
zonowych
wykonujących pracę w
Niemczech
.
Ten kto pracuje tu mniej niż 102 dni w roku, nie opłaca składek na ubezpieczenia
emerytalne i na wypadek bezrobocia. Obowiązuje to jednak tylko wówczas, gdy
pracuje się dorywczo, nie zawodowo i nie zarabia się więcej, niż wynosi granica
zarobków niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (450 EUR
miesięcznie). Oznacza to, że praca ta nie może służyć zapewnieniu utrzymania.
W przypadku pracowników sezonowych dopuszczalne jest
potrącanie od płacy
minimalnej kosztów wyżywienia i zakwaterowania
. Ale uwaga! Obowiązuje to
tylko w bardzo ograniczonym stopniu. Nie obowiązuje to np. wtedy, gdy praco-
dawca zobowiązany jest do płacenia branżowych płac minimalnych – na bazie
ustawy o delegowaniu pracowników (AEntG) lub na podstawie ustawy o użycza-
niu pracowników (AÜG), czyli w pracy tymczasowej. Nie jest wtedy dopuszczalne
potrącanie od wynagrodzenia świadczeń rzeczowych.
W przypadkach, w których dopuszczalne jest potrącanie wyżywienia i zakwatero-
wania, z wynagrodzenia musi pozostać jednak co najmniej tzw. kwota wolna od
zajęcia komorniczego obowiązująca dla osoby stanu wolnego, niezobowiązanej
do utrzymywania (członka rodziny, dziecka). Obecnie granica kwoty wolnej od za-
jęcia komorniczego wynosi 1.179,99 EUR/miesiąc/netto. Osobie, która zarabia tę
sumę lub mniej, pracodawca nie może potrącić żadnej kwoty na świadczenia rze-
czowe na jedzenie i mieszkanie.

To na co pracodawcy ewentualnie mogą coś potrącić pracownikom sezonowym,
zależy od rodzaju i ilości udostępnionego wyżywienia (maks. 263 EUR/miesięcznie)
oraz rodzaju i obłożenia noclegu.
Bliższe informacje znajdziesz na stronie internetowej
www.zoll.de
.
Wynagrodzenie
W Niemczech obowiązuje zasada:
Nie ma pracy bez płacy!
Ważne: Nawet bez papierów i umowy o pracę pracodawca jest Ci winien wyna-
grodzenie!
Nie daj się zastraszyć przez swego pracodawcę lub zmusić do pracy
bez wynagrodzenia. Masz prawo do wynagrodzenia za swoją pracę!
Wynagrodzenie z reguły wypłacane jest do połowy kolejnego miesiąca i przele-
wane na Twoje konto. Możesz założyć konto w każdym banku, potrzebujesz do
tego ksero dowodu osobistego i zaświadczenia o zameldowaniu.
Pracodawca co miesiąc musi wręczyć Ci
rozliczenie wynagrodzenia
(Lohnabrech-
nung). Na tym rozliczeniu napisane jest
ile zarobiłeś
i jakie
kwoty podatków
i
ubezpieczeń
zostały potrącone.
Podatek dochodowy
odprowadzany jest
przez
pracodawcę
bezpośrednio
do urzędu skarbowego
.
Ważne: Pracodawca w żadnym razie nie może płacić mniej niż wynosi obowią-
zująca płaca minimalna.
Uwaga:
Często pracodawca uzależnia wypłatę od normy, jaką musisz wyrobić. To
nie zawsze jest dopuszczalne. Daj swoją umowę o pracę do sprawdzenia przez po-
radnię lub swój związek zawodowy! Przykład: Jeżeli sprzątasz pokoje hotelowe, to
pracodawca często określa, ile pokoi musisz wysprzątać w ciągu godziny.
Praco-
dawca nie może Ci jednak obniżyć Twojego wynagrodzenia poniżej płacy mini-
malnej.

Zapisuj sobie zawsze godziny, które przepracowałeś i zabezpieczaj dowody ich
przepracowania! Pracodawca musi zapłacić za każdą godzinę, którą dla niego
przepracowałeś, niezależnie od tego, ile pokoi posprzątałeś.
Za monitorowanie i kontrolę przestrzegania ustawowej płacy minimalnej odpo-
wiada Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) Urzędu Celnego. Pracodawca musi tu
współdziałać. Od czasu wprowadzenia płacy minimalnej istnieją dla niego dodat-
kowe obowiązki rejestracyjne i dokumentacyjne.
Kiedy pracodawca nie płaci
Pracodawca musi co miesiąc płacić Ci wynagrodzenie. Jeżeli tego nie robi, powi-
nieneś tego dochodzić. Wezwij swego pracodawcę pisemnie (pocztą lub faksem)
do zapłaty Twojego wynagrodzenia. W piśmie tym wykaż niezapłacone godziny
pracy, sumę, którą pracodawca jest Ci winien, oraz numer konta. Wyznacz
termin
2 tygodni
na płatność.
Jeżeli zauważysz, że Twój pracodawca nie płaci na czas,
skontaktuj się
najlepiej
natychmiast ze
swym związkiem zawodowym
lub
poradnią
. Nie daj się wziąć na
przetrzymanie i zapisuj zawsze swe przepracowane godziny. Rób komórką zdjęcia
z pracy i stanowiska pracy. Zbieraj możliwie dużo informacji o swym pracodawcy.
Im więcej masz informacji i dowodów, tym większe są Twoje szanse, że dostaniesz
swoje pieniądze.
W wielu branżach (budownictwo, sprzątanie budynków, przemysł spożywczy)
pracodawcy często mają kontrakt z innym zleceniodawcą, tak zwanym
general-
nym wykonawcą
(np. z hotelem, który jest sprzątany przez firmę Twojego praco-
dawcy). Zbieraj informacje i dowody także na temat tego generalnego wykonawcy
lub dalszych podwykonawców: Jeżeli Twój
pracodawca
Ci
nie płaci
, to w Niem-
czech możesz
zażądać wynagrodzenia od generalnego wykonawcy
lub każdego

Uwaga:
Nie czekaj zbyt długo! Cały czas biegną
terminy
określające jak długo
możesz żądać swojego wynagrodzenia od pracodawcy lub sądu. Kiedy
terminy
te
upłyną, nie będziesz miał już możliwości otrzymania swego wynagrodzenia!
Terminy
te widnieją
w umowie o pracę
lub w
układzie zbiorowym
obowiązują-
cym dla stosunku pracy Również tu pamiętaj: Zwróć się do swej organizacji związ-
kowej lub odwiedź poradnię w terenie i skorzystaj z porady.
Termin
dla
ustawowej płacy minimalnej
wynosi
trzy lata
, tak długo możesz
dochodzić tego wynagrodzenia.
Jeżeli
nie otrzymujesz już wynagrodzenia od ponad 2 miesięcy
, to możesz
od-
mówić wykonywania pracy
do momentu, w którym pracodawca wypłaci Ci wy-
nagrodzenie. Musisz jednak koniecznie powiadomić pracodawcę pisemnie, że to
robisz, ponieważ nie zapłacił. Zanim podejmiesz to działanie, poradź się
organiza-
cji związkowej lub placówki doradczej.

Godziny otwarcia:
Placówka w Dreźnie
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Niemiecki
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Polski
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Czeski
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Słowacki
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Angielski
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Placówka w Lipsku
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Niemiecki
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
Polski
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
Węgierski
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Rumuński
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Angielski
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
Indywidualne spotkanie osobiste jest po wcześniejszym uzgodnieniu
możliwe również poza godzinami otwarcia.

Państwo mogą nas osiągnąć:
Placówka doradcza w Dreźnie
Języki
Volkshaus Drezno -
Schützenplatz 14 (1. piętro), 01067 Dresden
Leona Bláhová
niemiecki, czeski,
s
ł
ow
a
c
k
i
,
a
n
gi
el
s
k
i
Tel.: +49 351 85092728
E-Mail: leona.blahova@babs-online.eu
Paulína Bukaiová
niemiecki, słowacki,
polski, czeski, angielski
Tel.: +49 351 85092729
E-Mail: paulina.bukaiova@babs-online.eu
Placówka doradcza w Lipsku
Listhaus Lipsk – Rosa-Luxemburg-Str. 27 (parter),
04103 Leipzig
Paulina Krimmling
niemiecki, polski,
a
n
gi
el
s
k
i
Tel.: +49 341 68413085
E-Mail: paulina.krimmling@babs-online.eu
Ünige Albert
niemiecki, rumuński,
w
ę
gi
e
r
s
k
i
,
a
n
gi
el
s
k
i
Tel.: +49 341 68413086
E-Mail: uenige.albert@babs-online.eu
Zarządzanie biurami w Dreźnie i Lipsku
Melanie Claus
niemiecki, angielski
Tel.: +49 351 85092730
E-Mail: melanie.claus@babs-online.eu