image
Felelősség kizárása:
Ez a dokumentum általános jellegű információkat
nyújt tájékoztatási céllal. A benne foglaltak helyességére szavatosságot
nem vállalhatunk, ezekre alapozva jogi igényekkel fellépni nem lehet.
A tanácsadó központ külföldi alkalmazottaknak Szászországban
(BABS) a szász tartomány gazdasági, munkaügyi és közlekedési
minisztériumának kezdeményezése, mely a szász költségvetési képvi
-
selői által elfogadott adóbevétel alapján lesz finanszírozva.
Kiadó:
BABS – Tanácsadó központ külföldi alkalmazottaknak Szászországban
Schützenplatz 14, 01067 Dresden
Tel. +49 351 8509 2730
info@babs-online.eu
www.babs.sachsen.de
Állapot:
2021 Június
Kiadás:
1.500
Design:
Metronom Agentur für Kommunikation und Design GmbH
Nyomtatás:
Druckerei Mahnert GmbH

image
image
image
Minimálbér 2021
www.babs.sachsen.de

Minimálbérek Németországban
Németországban létezik a minimálbérek intézménye. Minimálbérnél alacsonyabb
bért a munkáltató nem adhat.
Az általános, törvényben meghatározott minimálbér:
2021. január 1-től június 30-ig a törvényben előírt minimálbér
bruttó 9,50 EUR/munkaóra
2021. július 1-től december 31-ig a törvényben előírt minimálbér
bruttó 9,60 EUR/munkaóra.
A minimálbérre vonatkozó törvény (MiLoG 1. §) szerint: minden munkavállaló
jogosult a munkáltató által fizetendő minimális munkabérre.
Ezen túlmenően bizonyos tevékenységekre, ill. ágazatokra
tarifaszerződés szerinti
minimálbérek
vonatkoznak, amelyek magasabbak a törvényes minimálbérnél (pl.
építés, épülettakarítás, karbantartás stb.). Ezek az általánosan kötelező ágazati
minimálbérek a tarifaszerződési törvény (TVG), a munkavállalók kiküldetéséről
szóló törvény (AEntG) és a munkavállalók átengedett foglalkoztatásáról törvény
(AÜG) alapján
elsőbbséget élveznek az általános törvényi minimálbérrel szemben.
Az ágazati minimálbér nem lehet alacsonyabb a törvényben előírt minimálbérnél.
A Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium minden negyedév elején közzé-
teszi honlapján az általánosan kötelező érvényű tarifaszerződések jegyzékét –
www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/
A németországi minimálbérekről további információk a
www.tarifarchiv.de
WSI
tarifaarchívumában találhatók.
A szászországi (keleti) 2021-es általánosan kötelező érvényű minimálbérek
áttekintése az alábbi táblázatban található.

Minimálbérek Szászországban 2021
Ágazat
Munkavállalói / fizetési
csoport
-tól / -ig
Kelet
€ / óra
Általános törvényi minimálbér
01/2021 – 06/2021
07/2021 – 12/2021
9,50 €
9,60 €
Hulladékgazdálkodás
10/2020 – 09/2021
10/2021 – 09/2022
10,25 €
10,45 €
Építőipar
Munkás
2021. januártól
12,85 €
Szakmunkás
01/2021 nincsenek adatok
Oktatás és képzés
Pedagógia dolgozó
01/2021 – 12/2021
16,68 €
Felsőfokú végzettségű pedagógia dolgozó
01/2021 – 12/2021
17,02 €
Tetőfedés
Szakképzetlen munkások
01/2021 – 12/2021
12,60 €
Iparos segéd
01/2021 – 12/2021
14,10 €
Villanyszerelés (szerelés)
Minden alkalmazott számára, amennyiben
elektromos és informatikai tevékenysége-
ket végeznek.
01/2021 – 12/2021
12,40 €
Épülettakarítás
Belső- és fenntartó takarítás
01/2021 – 12/2021
11,11 €
Üveg- és homlokzattisztítás
01/2021 – 12/2021
14,45 €

Pénz- és értékszolgáltatások
Pénz- és értékszállítás
01/2021 – 05/2021
06/2021 – 12/2021
14,42 €
14,92 €
Pénzfeldolgozás
01/2021 – 05/2021
06/2021 – 12/2021
12,16 €
12,66 €
Az általános alkalmazandóság még nincs megadva.
Állványépítés
08/2020 – 09/2021
12,20 €
Festő és fényező
Szakképzetlen munkások
05 / 2020 – 04 / 2021
11,10 €
05/2021 nincsenek adatok
Iparos segéd
05 / 2020 – 04 / 2021
13,50 €
05/2021 nincsenek adatok
Ápolási ágazat
Ápolási asszisztensek
07/2020 – 03/2021
04/2021 – 08/2021
09/2021 – 03/2022
11,20 €
11,50 €
12,00 €
Képzett ápolási asszisztensek (legalább
1 éves képzés és megfelelő tevékenység)
04/2021 – 08/2021
09/2021 – 03/2022
12,20 €
12,50 €
Ápolók
07/2021 – 03/2022
15,00 €
Kéményseprő
2021. januártól
13,80 €
Kőfaragó és kőszobrász
nincsenek adatok
Határozott idejű munkák
10/2020 – 03/2021
04/2021 – 03/2022
10,10 €
10,45 €

Törvényes minimálbér: Vannak kivételek?
A törvényes minimálbér alól kivételt képeznek a
MiLoG 2. §-a
szerint a következő
csoportok:
kiskorúak – 18 év alatti, befejezett szakképzés nélküli fiatalok,
szakképzés keretében tanulók – életkoruktól függetlenül,
gyakornokok, ha a szakmai gyakorlat a közoktatás vagy a felsőoktatás ke-
retében kötelező,
gyakornokok, ha az önkéntes, három hónapon át tartó szakmai gyakorlat
szakképzéshez vagy a felsőfokú tanulmányra felvételhez szolgál orientáció-
ként,
tartós munkanélküliek (a Szövetségi Munkaügyi Hivatalnál megszakítás
nélkül legalább egy éven keresztül nyilvántartásba vettek) foglalkoztatásuk
első hat hónapjában,
önkéntesek.
Mindenekelőtt nem vonatkozik azokra a fiatalokra a minimálbérről szóló törvény,
akiknek
gyakorlat
keretében kell megszerezniük
első képesítésüket
. A jogalkotó
szerint ez nem munkaviszony, hanem
képzési jogviszony
.
Ha a tanulmányi időszakban
kötelező szakmai gyakorlatot
végez a gyakornok,
akkor
nem
kapja meg a
minimálbért
. Ilyenkor
nem számít az időtartam
. Ugyanaz
érvényes az
önkéntes szakmai gyakorlatra is, ha három hónapnál nem hosszabb
.
Ezek a kivételek nem vonatkoznak az általánosan kötelező ágazati minimálbérekre!

Idénymunkások is kapnak minimálbért!
Minimálbért kapnak azok a foglalkoztatottak, akik az adott munkaidényben kor-
látozott ideig dolgoznak, pl. szálloda- és vendéglátóiparban, mezőgazdaságban
vagy karácsonyi piacokon.
Nincs különbség aközött, hogy
német vagy külföldi-e a munkavállaló
. Alapve-
tően a minimálbér
minden, Németországban dolgozó idénymunkavállalóra
vo-
natkozik.
Aki évente 102 napnál kevesebbet dolgozik, nem fizet nyugdíj- és munkanélküli-
ségi biztosítást. Ez azonban csak akkor érvényes, ha alkalmanként és nem foglal-
koztatás jelleggel dolgozik, továbbá nem keres többet, mint az alacsony idejű
foglalkoztatás jövedelmi határértéke (450 EUR havonta). Ez azt jelenti, hogy ez a
munka nem biztosíthatja a létfenntartást.
Az idénymunkások esetében megengedett, hogy
a lakást és az ellátást a mini-
málbérbe beszámítsák
. Azonban figyelem! Ez csak nagyon korlátozottan érvé-
nyes. Nem érvényes pl. akkor, ha a munkáltató az ágazati minimálbéreket köteles
fizetni – a kiküldetésben dolgozó munkavállalókról szóló törvény (AEntG) vagy a
munkavállalók átengedett foglalkoztatásáról törvény (AÜG), azaz a kölcsönfoglal-
koztatás alapján. Ilyenkor nem megengedett természetbeni szolgáltatásokat a
munkabérbe beszámítani.
Azokban az esetekben azonban, amikor megengedett a lakás és az ellátás beszá-
mítása, az egyedülálló, tartásra nem kötelezett személy számára a bérből meg kell
hagyni egy foglalásmentes összeget. A foglalásmentes összeg jelenlegi határa
nettó 1.179,99 EUR/hó. Aki ekkora összeget vagy ennél kevesebbet keres, attól
nem vonhat le a munkáltató pénzt semmilyen természetbeni juttatásért, azaz la-
kásért és ellátásáért.

A rendelkezésre bocsájtott ellátás fajtájának és mennyiségének, valamint a szállás
és az elhelyezés fajtájának függvényében a munkáltató az idénymunkástól adott
esetben levonhat díjat (max. 263 EUR/hó).
További információk a
www.zoll.de
honlapon
találhatók.
Megfizetés
Németországban az az elv érvényes, hogy
nincsen munka fizetség nélkül
!
Fontos: Munkadokumentumok és munkaszerződés nélkül is a munkáltató tar-
tozik Önnek megfizetni a bért!
Ne hagyja, hogy munkáltatója megfélemlítse vagy
fizetés nélkül kényszerítse dolgozni. Önnek joga van a munkájáért járó fizetségre!
A bért általában a következő hónap közepéig fizetik ki, és átutalják az Ön bank-
számlájára. Bármely banknál nyithat bankszámlát. Ehhez személyi igazolványa és
a bejelentési igazolása másolatára lesz szüksége.
A munkáltató köteles Önnek havonta
bérelszámolást
adni. Az elszámoláson az
szerepel,
hogy mennyit keresett
és milyen
adóösszegek, biztosítások
kerülnek
levonásra.
A béradókat
a
munkáltató
közvetlenül az
adóhivatalnak
fizeti meg.
Fontos: a munkáltató semmilyen körülmények között nem fizethet kevesebbet,
mint az érvényes minimálbér.
Figyelem:
A munkáltató a kifizetést gyakran teszi olyan kötelezettségtől függővé,
amelyet Önnek kell teljesítenie. Ez nem mindig megengedett, ezért tanácsadó
központot vagy az Ön szakszervezetét kérje meg munkaszerződése vizsgálatára!
Példa: Szállodai szobák takarításakor a munkáltató gyakran meghatározza, hogy
hány szobát kell kitakarítani egy óra alatt.
A munkáltató azonban nem csökkentheti a fizetését a minimálbér alá.

Mindig írja fel a ledolgozott órák számát és gondoskodjon bizonyítékról! A mun-
káltatónak minden órát meg kell fizetnie, amelyet neki dolgozott, függetlenül at-
tól, hogy hány szobát takarított ki.
A törvényi minimálbér betartásának felügyeletét és ellenőrzését a vámigazgatás
Feketemunkát Vizsgáló Pénzügyi Ellenőrző Szerve (FKS) végzi. A munkáltatónak
ehhez hozzá kell járulnia, ugyanis a minimálbér bevezetése óta további jelentési
és dokumentációs kötelezettségek hárulnak rá.
Ha a munkáltató nem fizet
A munkáltatónak havonta kell fizetnie az Ön bérét. Ha ezt nem teszi, lépjen fel
ellene. Szólítsa fel munkáltatóját írásban (postai levélben vagy faxon) munkabére
megfizetésére. A levélben sorolja fel a fizetség nélküli munkaórákat és azt az ösz-
szeget, amellyel a munkáltató Önnek tartozik, továbbá adja meg a bankszámla-
számát. Adjon 2 hét fizetési határidőt a kifizetéshez.
Ha azt tapasztalja, hogy munkáltatója nem fizet időben, lépjen azonnal
kapcso-
latba a szakszervezetével
vagy
valamely tanácsadó szervezettel
. Ne hagyja ma-
gát hitegetni, és mindig írja fel a munkaórákat. Készítsen fényképeket mobiltele-
fonjával a munkáról és a munkahelyről. Gyűjtse össze a lehető legtöbb információt
a munkáltatójáról.
Minél több információja és bizonyítéka van, annál nagyobb az esélye pénze meg-
szerzésére.
Számos iparágban (építés, épülettakarítás, élelmiszeripar) a munkáltató másik
megrendelővel, úgynevezett
fővállalkozóval
köt szerződést (pl. azzal a szállodá-
val, amelyet az Ön munkáltatójának cége takarít). Gyűjtsön információkat és bi-
zonyítékokat erről a fővállalkozóról vagy más alvállalkozókról is: Ha
munkáltatója
nem fizeti meg Önt
, akkor Németországban
kérheti a bért a fővállalkozótól
vagy
a megrendelési lánc bármely más, az Ön munkáltatója feletti vállalkozójától is.

Figyelem:
Ne várjon túl sokáig! Mindig vannak olyan
határidők
, amelyek megha-
tározzák, hogy a munkáltatótól vagy bíróság előtt mennyi ideig követelheti bérét.
A
határidők
lejárta után már nem lesz lehetősége bére megszerzésére!
A határidők
a
munkaszerződésben
vagy a munkaviszonyra alkalmazandó
tarifa-
szerződésben
szerepelnek. Ilyenkor is érvényes: Lépjen kapcsolatba a szakszerve-
zetével vagy keresse fel a helyi tanácsadó szervezetet és kérjen tanácsot.
A törvényes minimálbér
érvényesíthetőségének
határideje három év.
Ha
2 hónapnál hosszabb ideig nem kapott bért
, mindaddig
joga van megta-
gadni a további munkavégzést
, amíg a munkáltató nem fizeti meg az Ön mun-
kabérét. Azonban feltétlenül í
rásban kell bejelenteni a munkáltatónak
, hogy
azért teszi ezt, mert nem fizetett Önnek. Mielőtt azonban ilyen intézkedést foga-
natosít, tájékozódjon a
szakszervezettől vagy tanácsadó központtól
.

Elérhetőségeink:
Tanácsadó iroda drezdában
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Német
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Lengyel
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Cseh
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Szlovák
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Angol
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Tanácsadó iroda lipcsében
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Német
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
Lengyel
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
Cseh
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Szlovák
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 15
10 – 12
Angol
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 18
10 – 12
13 – 18
10 – 12
Vagy időpont egyeztetés alapján.

Kapcsolatok oldal:
Tanácsadó iroda drezdában
Volkshaus Dresden -
Schützenplatz 14
(1. emelet), 01067 Dresden
Leona Bláhová
Tel.: +49 351 85092728
Email: leona.blahova@babs-online.eu
Paulína Bukaiová
Tel.: +49 351 85092729
Email: paulina.bukaiova@babs-online.eu
Tanácsadó iroda lipcsében
Listhaus Leipzig – Rosa-Luxemburg-Str. 27
(földszint), 04103 Leipzig
Paulina Krimmling
Tel.: +49 341 68413085
Email: paulina.krimmling@babs-online.eu
Ünige Albert
Tel.: +49 341 68413086
Email: uenige.albert@babs-online.eu
Drezdai és lipcsei irodai üzemeltető
Melanie Claus
Tel.: +49 351 85092730
Email: melanie.claus@babs-online.eu
Beszélt nyelvek
német, cseh,
s
zlo
v
ák
,
an
g
ol
német, szlovák, lengyel,
cseh, angol
német, lengyel, angol
német, román,
magyar, angol
német, angol