image
image
image
Családi ellátások Szászországban
Egyszerűen és áttekinthetőn
www.babs.sachsen.de

Aki Németországban él és be van jelentve, meghatározott feltételek mellett az ál-
lamtól családi ellátásokra jogosult. Ez vonatkozik az úgynevezett határmenti ingá-
zókra is, akik Németországban dolgoznak és családjukkal az Európai Unió (EU) vagy
az Európai Gazdasági Térség (EGT) másik országában élnek.
A Németországban kiküldetésben tartózkodó munkavállalók nem jogosultak családi
ellátásokra. Továbbra is a kiküldő szervezet szerinti állam törvényei vonatkoznak rájuk.
Családi pótlék
Felelős szerv:
Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség/Családi Kifizető Hivatal
A családi pótlék az egyik legfontosabb ellátás a családok számára Németország-
ban. Jövedelmétől függetlenül minden család kap családi pótlékot. A családi pót-
lékot a gyermekek 18 éves koráig folyósítják. További követelményeknek kell telje-
sülniük a 18 éven felüli gyermekek után adható családi pótlék fizetéséhez.
2019 júliusa óta a családi pótlék gyermekenként havi 204 euró az első két gyermek
után, 210 euró a harmadik gyermek után és 235 euró minden további gyermek
után. Az EU/EGT állampolgárai, akik Németországban élnek és/vagy dolgoznak,
szintén részesülhetnek családi pótlékban. Ebben a körbe tartoznak azok a határ-
menti ingázók is, akiknek gyermekei másik EU/EGT országban élnek. A családi pót-
lék a Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség önért illetékes Családi Kifizető Hiva-
talánál igényelhető. Azoknak a határmenti ingázóknak vagy munkavállalóknak,
akiknek gyermekei nem Németországban élnek, kérelmezniük kell a családi pótlé-
kot a tartományukban illetékes Családi Kifizető Hivataltól.
Megjegyzés:
A családi pótlékot visszamenőleg csak annak a hónapnak a kezdete
előtti utolsó hat hónapra fizetik ki, amelyben a gyermek után járó családi pótlék
iránti kérelmet benyújtották.
A családi pótlékról és a különböző nyelvű kérelmezési
űrlapokról
minden
információ megtalálható ezen az oldalon:
www.arbeitsagentur.de/
familie-
und-kinder/downloads-kindergeld-kinderzuschlag.

Ország
Az illetékes Családi Kifizető Hivatal elérhetőségei
Belgium
Bulgária
Luxemburg
Hollandia
Magyarország
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Rheinland-Pfalz – Saarland
55149 Mainz (NÉMETORSZÁG)
Fax: +49 (681) 944 910 5324
E-Mail: Familienkasse-Rheinland-Pfalz-Saarland@
arbeitsagentur.de
Franciaország
Svájc
Cseh Köztársaság
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Baden-Württemberg West
76088 Karlsruhe (NÉMETORSZÁG)
Fax: (für Frankreich) +49 (781) 9393 697
Fax: (für Schweiz) +49 (7621) 178 260 585
E-Mail: Familienkasse-Baden-Wuerttemberg-West@
arbeitsagentur.de
Ausztria
Horvátország
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Bayern Süd
93013 Regensburg (NÉMETORSZÁG)
Fax: +49 (851) 508 617
E-Mail: Familienkasse-Bayern-Sued@arbeitsagentur.de
Lengyelország
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz (NÉMETORSZÁG)
Fax: +49 (3591) 661 878
E-Mail: Familienkasse-Sachsen@arbeitsagentur.de
Minden más cím
EU-/EWR-
Mitgliedstaaten
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Bayern Nord
90316 Nürnberg (NÉMETORSZÁG)
Fax: +49 (911) 529 3997
E-Mail: Familienkasse-Bayern-Nord@arbeitsagentur.de

Gyermeknevelési támogatás
Felelős szerv:
Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség/Családi Kifizető Hivatal
A gyermeknevelési támogatás kiegészítő pénzbeli ellátás. A családi pótlékban ré-
szesülő szülők vagy törvényes gyámok igényelhetik ezt is. A gyermeknevelési tá-
mogatást a családi pótlékkal együtt folyósítják.
A gyermeknevelési támogatás havonta és gyermekenként legfeljebb 185 euró.
2020. január 1-je óta megszüntették a felső jövedelemkorlátot. Ezen kívül a szü-
lők jövedelmének saját szükségletüket meghaladó részének már csak 45%-át,
nem pedig 50 %-át számítják hozzá a családi pótlékhoz.
A családi pótlék pénzügyi támogatást jelent az alacsony jövedelmű családok szá-
mára. A következő
feltételekkel
fizethető:
Gyermeke a háztartásában él, 25 évesnél fiatalabb, nem házas, ill. nem él
regisztrált élettársi kapcsolatban.
Ön családi pótlékot (vagy hasonló ellátást) kap.
Családjának bruttó jövedelme legalább 900 euró (szülőpár) vagy 600 euró
(egyedül álló szülő).
Elegendő pénze lenne családja fenntartására, ha jövedelme mellé családi
pótlékot és esetleg lakhatási támogatást is kapna.
A határmenti ingázók is jogosultak családi pótlékra, ha teljesítik az összes feltételt.
A gyermeknevelési támogatásról és a kérelmezési
űrlapokról
minden informá-
ció megtalálható ezen az oldalon:
www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/
downloads-kindergeld-kinderzuschlag.

Anyasági védelem
A várandós és a szoptató anyák különleges védelmet és figyelmet élveznek a mun-
kahelyen, a képzésben és felsőfokú tanulmányaik során. Az anyasági védelemről
szóló szabályozások az anyát és a gyermeket a terhesség alatt, a szülés után és a
szoptatás alatt egyaránt védik. Ide tartozik többek között a jövedelem biztosítása
a foglalkoztatás tilalma alatt, a biztonságos munkahely garantálása és az elbo-
csátás elleni különleges védelem.
A várandós anyának saját orvosa ad igazolást arról, hogy milyen tevékenységeket
nem végezhet. Az egyéni foglalkoztatási tilalom az ön és gyermeke egészségének
védelmét szolgálja és orvosi vizsgálatot kell hozzá végezni.
Megjegyzés:
Az egyéni foglalkoztatás orvosi tilalma nem jelenti egyúttal a ke-
resőképtelenség igazolását!
Ha a Németországban kiküldetésben dolgozó munkavállaló teherbe esik, a német
anyaságvédelmi szabályok vonatkoznak rá. Az anyaságvédelmi bért a kiküldető
munkáltatónak kell fizetnie.
Felvilágosítás és tanácsadás:
Szász Tartományi Igazgatóság (munkavédelmi osz-
tály) – ha az ön munkahelye Chemnitz, Drezda vagy Lipcse területén található.
Anyasági támogatás
Illetékes szerv
: az ön egészségbiztosító pénztára
Az anyasági támogatást az egészségbiztosító pénztár fizeti ki a törvényben meg-
határozott anyasági védelem ideje alatt: a szülés előtti hat hétre, a szülés napjára
és a szülés utáni első nyolc hétre.

Ikerszülés és koraszülés esetén az anyasági támogatás folyósítását a szülés nap-
jától számított nyolcról tizenkét hétre hosszabbítják. Az anyasági támogatás fo-
lyósítása ugyancsak négy héttel hosszabbodik, ha a csecsemőnél a születést kö-
vető első nyolc hétben fogyatékosságot állapítanak meg és az anyasági védelmi
idő meghosszabbítására kérelmet nyújtanak be az illetékes egészségbiztosító
pénztárhoz.
Az anyasági támogatás legfeljebb napi 13 euró.
A maximális 13 euró és a nettó munkabér közötti különbséget a kötelezően bizto-
sított dolgozó esetén a munkáltató fizeti az anyasági ellátás kiegészítéseként.
Anyasági ellátásra azok a nők jogosultak, akik az állami egészségbiztosítás önkén-
tes vagy kötelezően biztosított tagjai és táppénzre jogosultak. Az ún. miniállás-
ban lévő személy is kap anyasági ellátást a biztosítás típusától függően. A köz-
munkában
foglalkoztatott
személyek
az
anyasági
támogatást
az
egészségbiztosítótól vagy a Szövetségi Biztosítási Hivataltól igényelhetik.
További
követelmények
:
munkaviszonyban áll;
a munkaviszony szabályos felmondása a terhesség alatt vagy
a munkaviszony az anyaságvédelmi időszak kezdete után jön létre.
Az anyasági támogatást az önért illetékes egészségbiztosítótól kell kérelmezni
és a szülés várható időpontját tartalmazó orvosi igazolást kell hozzá benyújtani.
Az anyasági támogatásról további információk az illetékes egészségbiztosító
honlapján találhatók.

Szülői gyermekgondozási szabadság/szülői
gyermekgondozási támogatás/tartományi
nevelési támogatás
Szülői gyermekgondozási szabadság
Illetékes szerv:
A munkáltató
A szülői gyermekgondozási szabadság lehetőséget kínál gyermeke gondozására,
ugyanakkor biztosítja a szakmai életbe visszatérés lehetőségét.
Munkavállalóként gyermeke harmadik születésnapjáig
jogosult a szülő gyermek-
gondozási szabadságra
. Ebben az időszakban nem kell dolgoznia – munkahelye
megmarad és a munkáltató nem bocsáthatja el. Az anyák és az apák egyedül vagy
közösen mehetnek szülői gyermekgondozási szabadságra. Fontos, hogy egy ház-
tartásban éljenek a gyermekkel, hogy túlnyomórészt saját maguk gondozzák és
neveljék a gyermeket és a szülői gyermekgondozási szabadság alatt ne dolgozza-
nak heti 30 óránál hosszabb ideig.
A szülői gyermekgondozási szabadság iránti kérelmet legkésőbb hét héttel a szü-
lői gyermekgondozási szabadság kezdete előtt, a gyermek harmadik születésnap-
jáig kell benyújtani a munkáltatónak. A szülői gyermekgondozási szabadság után
a munkáltatónak a szülői gyermekgondozási szabadság előtt végzettel egyenér-
tékű munkát kell kínálnia önnek.
Szülői ellátás
Illetékes szerv:
Az önért illetékes települési önkormányzat vagy tartományi hiva-
tal a szülői ellátáskifizető szerv.
A
szülői ellátás
azoknak a szülőknek járó állami támogatás, akik gyermeküket an-
nak születése után meghatározott ideig saját maguk gondozzák, ezért ebben az

időszakban nem vagy csak nem teljes munkaidőben végeznek kereső tevékenysé-
get. Azok a szülők is részesülhetnek szülői ellátásban, akik nem voltak foglalkoz-
tatva gyermekük születése előtt.
A szülői ellátás 2015. július 1-jétől kezdődően létezik két változatban: a korábbi
szülői gyermekgondozási ellátásról szóló szabályozásnak megfelelő szülői alapel-
látás és az ElterngeldPlus. Az ElterngeldPlus esetén az anyák és apák a szülői el-
látás juttatása alatt is vállalhatnak részmunkaidős munkát. Azok a szülők, akik a
szülői ellátásfizetési időszak lejárta előtt visszatérnek részmunkaidőben dolgozni,
hosszabb ideig kapnak szülői ellátást.
A szülői ellátás az addigi jövedelem kb. kétharmada – legalább 300 euró és legfel-
jebb 1800 euró. A szülői gyermekgondozási ellátást tizenkét hónapig folyósítják.
Ha az anya és az apa megosztja egymás között a szülői gyermekgondozási sza-
badságot, legfeljebb 14 hónapig kapják a szülői gyermekgondozási alaptámoga-
tást. Egy szülő legalább két, de legfeljebb tizenkét hónapig kaphat szülői gyer-
mekgondozási ellátást.
Az ElterngeldPlus számítása megegyezik a szülői gyermekgondozási alapellátásé-
val, de legfeljebb annak azon szülői gyermekgondozási ellátásnak a fele lehet,
amely a gyermek születését követően részmunkaidős jövedelem nélkül a szülőket
megilletné. Ezért kétszeres időszakra fizetik: egy szülői gyermekgondozási ellátási
hónap = két ElterngeldPlus-hónap.
A szülői gyermekgondozási ellátás a következő
feltételekkel
fizethető:
A szülő gondozza és neveli a gyermekét annak születése után.
A gyermekkel egy háztartásban él.
Hetente legfeljebb 30 órát dolgozhatnak.
Lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye Németországban van.
Megjegyzés:
Az EU-tagállamok, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc állam-
polgárai szintén jogosultak szülői gyermekgondozási ellátásra, ha Németország-
ban végeznek keresőtevékenységet vagy Németországban laknak.

Más országok állampolgárai akkor kaphatnak szülői gyermekgondozási támoga-
tást, ha letelepedési engedéllyel, hosszú távú EU tartózkodási engedéllyel vagy
kereső tevékenység végzésére jogosító tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.
További információt ezen a portálon talál:
www.familie.sachsen.de.
Az ön
számára illetékes Szülői Gyermekgondozási Ellátásfizető Hivatalt és kérelme-
zési
űrlapokat
itt talál: https://amt24.sachsen.de/.
Tartományi gyermeknevelési támogatás
Illetékes szerv:
Az önért illetékes települési önkormányzat vagy tartományi hiva-
tal a szülői gyermekgondozási/gyermeknevelési kifizető hivatal.
A Szászország tartományában élő szülők gyermekük életének második vagy har-
madik évében tartományi gyermeknevelési támogatást kaphatnak.
A tartományi gyermeknevelési támogatással Szászország különösen azokat a szü-
lőket támogatja, akik a gyermek hosszabb távú otthoni gondozását választják és
ki szeretnék használni például a törvényes szülői gyermekgondozási szabadság
teljes három évét. Ha állami forrásokból támogatott gyermekintézményi helyet
vesz igénybe gyermeke számára vagy nappali gyermekgondozásra nyújtott állami
támogatást igényel, kizárt a tartományi gyermeknevelési támogatás folyósítása.
A tartományi gyermeknevelési támogatásokról (jogosultság, időtartam, összeg
stb.) további információ ezen a portálon található:
www.familie.sachsen.de.
Tartásdíj előleg
Illetékes szerv:
Az önért illetékes önkormányzati vagy tartományi gyermekvé-
delmi hivatal.

Azon gyermekek után jár a gyermektartásdíj előleg, akik egyedülálló szülővel él-
nek és nem kapnak rendszeres tartásdíjat a másik szülőféltől. Nincs jövedelemkor-
lát az egyedülálló szülőfél számára. Nincs szükség a másik szülővel szembeni bí-
rósági határozatra a tartásdíj folyósításához. Ha a másik szülő teljeskörűen vagy
részben képes a fizetésre, az állam visszaköveteli tőle a megelőlegezett tartásdíj
összeget.
Tartásdíj előlegre jogosult az, aki:
még nem töltötte be 12. életévét,
a törvény hatálya alatt valamelyik szülőjével él, aki egyedülálló, özvegy,
elvált vagy különélő és
nem vagy nem rendszeresen részesül a másik szülőféltől tartásdíjban vagy
ha a másik szülő meghalt, legalább a tartásdíj előleg összegét elérő mér-
tékű árvaellátást kap,
a szabad letelepedési joggal nem rendelkező külföldieknek letelepedési en-
gedélyre vagy tartózkodási engedélyre van szükségük, amely kereső tevé-
kenység végzésére jogosít fel; tartózkodási engedély esetén további köve-
telményeket kell vizsgálni.
Megjegyzés:
A 12 és betöltött 18 éves kor (18. születésnap) közötti gyermekek is
kaphatnak tartásdíj előleget. Ennek feltétele, hogy nincsenek rászorulva a szociá-
lis törvény (SGB II) II. kötete szerinti ellátásokra vagy hogy az egyedülálló szülő
legalább bruttó 600 eurót keres az SGB II-ben szabályozottak szerint..
A gyermektartásdíj előleg összege 2020 január 1-jétől havonta havonta:
0 és 5 év közötti gyermekek számára max. 165 euró,
6 és 11 év közötti gyermekek számára max. 220 euró,
12 és 17 év közötti gyermekek számára max. 293 euró.
A gyermektartásdíj előleggel kapcsolatos összes információ és a kérelmezési
űrlapok
ezen a portálon találhatók:
www.amt24.sachsen.de.

Kapcsolatok oldal:
Tanácsadó iroda drezdában
Volkshaus Dresden -
Schützenplatz 14
(1. emelet), 01067 Dresden
Leona Bláhová
Tel.: +49 351 85092728
Email: leona.blahova@babs-online.eu
Paulína Bukaiová
Tel.: +49 351 85092729
Email: paulina.bukaiova@babs-online.eu
Tanácsadó iroda lipcsében
Listhaus Leipzig – Rosa-Luxemburg-Str. 27
(földszint), 04103 Leipzig
Paulina Krimmling
Tel.: +49 341 68413085
Email: paulina.krimmling@babs-online.eu
Ünige Albert
Tel.: +49 341 68413086
Email: uenige.albert@babs-online.eu
Drezdai és lipcsei irodai üzemeltető
Melanie Claus
Tel.: +49 351 85092730
Email: melanie.claus@babs-online.eu
Beszélt nyelvek
német, cseh,
szlovák, angol
német, szlovák, lengyel,
cseh, angol
német, lengyel, angol
német, román,
magyar, angol
német, angol

image
Felelősség kizárása:
A kiadvány általános tájékoztatásokat tartalmaz.
Nem vállalunk felelősséget az összes információ helyességért és sem-
miféle jogi követelés nem indítható.
A Szászországi Külföldi Foglalkoztatottak Tanácsadó Központját
(BABS) a Szász Állam Gazdasági, Munkaügyi és Közlekedési Minisz-
térium hozta létre, amelyet adó forrásokból finanszíroznak a szász-
országi tartományi parlament tagjai által elfogadott költségvetés
alapján.
Kiadó:
BABS – Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen
Schützenplatz 14, 01067 Dresden
Tel. +49 351 8509 2730
info@babs-online.eu
www.babs.sachsen.de
Kelt:
2020. július
Kiadmány példányszáma:
2.000 db
Nyomdai kialakítás /szerkesztés:
Metronom Agentur für Kommunikation und Design GmbH
Nyomda:
Druckerei Mahnert GmbH