image
Cyłkowny přehlad kwalifikacije wjednistwow w Sakskej
Faza 1
Orientacija
Faza 2
Přihot na hamt
Faza 3
Zawod do hamta
Faza 4
Přewod hamta
Orientaciski dźeń
Puće personalneho
wuwića
Dźěło na portfoliju
Self-Assessment
kompetenčny profil
Šulu nawjedować a
wjesć
Wid do praksy
šulskeho wjednistwa
Fakultatiwny wobłuk
Wučerjo ze zajimom za
wodźace funkcije
Management kwality
Wuwiće wučby
Wuwiće organizacije
Wuwiće personala
Kooperacija
Projektowy
management
Zakłady šulskeho
prawa
Zakłady komunikacije
Wučerjo z wotmysłom
so požadać
Fakultatiwny wobłuk
Proces přewodźaca superwizija
Šulski wjednik a zastupowacy šulski wjednik
Obligatoriski wobłuk
Wólbnowinowa-
tostny wobłuk
Fakultatiwny
wobłuk
Šulscy referentojo
Poradźowar za
wyši schodźenk
Fachowi nawodźa
Reflekciski dźeń
Projektowa
prezentacija
Přihotowanski
dźeń
Pflichtmodule
Samostudij
Přihotowanski
dźeń
Projekt
Nawjedowanje
šulow jako
wuknjaca
organizacija
Hospitacija
SMK,
SAK,
SIK,
šuli,
hospodarstwje
Kolegij
nawjedować
Sebje samoho
nawjedować
Nawod wuwića
wučby
Management
kwality
Wobdźěłanje
projekta
Management šule
jako nawodowacy
nadawk
Šulski nawoda
jako wodźaca
wosoba
Wjedźenje
personala
Wuwiće šule jako
nawodowacy
nadawk
Samostudij
Samostudij
Samostudij
Róla a nadawk
fachoweho
nawodu
Prawniske
jednanje za
fachowych
nawodow
Projektowy
management
Regulowanje a
zawěsćenje
kwality
Wuwiće wučby w
teamje
Róla a nadawk
šulskeho dohlada
Prawo a
zarjadnistwo
Wuwiće kwality w
sakskim
kubłanskim
wobłuku
Róla a nadawk
poradźowarja za
wyši schodźenk
Prawnisce wěste
jednanje za
poradźowarja za
wyši schodźenk
Kooperacija a
wuwiće teama
Obligatoriski
wobłuk
Obligatoriski
wobłuk
Obligatoriski
wobłuk
Na poskitkach so
orientowace
dalekubłanje
Na naprašowanjach
so orientowace
dalekubłanje
Sympozije
Aktiwni nawodźa
wotpowědnje § 40
SchulG