image
image
image
image
image
image
Wir begrüßen Sie herzlich zum
Sommerfest des Sächsischen
Verbindungsbüros in Prag
Srdečně Vás vítáme na letní slavnosti saské
Styčné kanceláře v Praze
Welcome to the summer party of the Saxony
liaison office in Prague
17. - 18. September / září 2021
Freitag / pátek / friday 18.00 - 21.00
Samstag / sobota / saturday 12.00 - 19.00
A festival for all senses
Between the vineyards and the Elbe, just before the gateway to Dresden,
Radebeul presents a unique union of wine, culture, and nature. History
and modern times, calm balance and active nature, cultural diversity and
enthusiasm for technology all go hand in hand here. This town, which Karl
May once set out from on his venturous travels, is now considered the heart
of the Saxon wine route. Idyllic vintners’ houses, numerous art studios and
little cafés evoke a Mediterranean atmosphere. Explore the impressive steep
sloping vineyards on foot or by bike, stop by at small wine taverns and wineries
and celebrate culture, diversity and openness to world cultures at town
festivals. The winemaking tradition has been firmly rooted in Radebeul for
more than half a millennium and make an essential contribution to the town’s
identity. Wine here is much more than a mere beverage; it represents a cheerful
enjoyment of life, pleasure and proximity to nature. You are cordially
invited to be our guests. We are linked not only by the Elbe, which flows
through both of our countries, but also by many events over the course of
history. In particular the 30th anniversary of German reunification points to
our common path over the past decades. Together we have surmounted the
“Iron Curtain”, the division of Europe; together we have set out on the path
to a unified Europe, but one that maintains its diversity. We live as partners
in freedom that we have jointly fought for together, while we continue to
recall diverse events, people, and encounters.
Bert Wendsche
Mayor of Radebeul
Honoured guests,
welcome to Moritzburg
Our cultural landscape is nestled amongst lakes, forests and parks, providing
our town with a diverse array of unparalleled outdoor activities, art, culture
and a broad range of educational opportunities, traditional crafts and
innovative industries. This diversity is what our visitors find so appealing.
For horse lovers, a visit to the Moritzburg State Stud leaves a lasting
impression. Fans of steam trains can marvel at the 19th-century Lößnitz-
grundbahn railway and use it to travel to nearby towns. Lastly but importantly,
our town is known for the baroque Moritzburg Castle and its expansive parks
and gardens. This castle in particular holds a link between the Czech Republic
and Saxony: the popular classic fairy tale “Three Gifts for Cinderella“ was
filmed here in 1973. Walks, bike tours, horse-and-carriage rides, a trip to our
Sachsenforst State Forest, or a visit to the climbing park are all ideal ways
to take a break from the stress and hectic pace of everyday life.
We are happy that you want to enjoy the cultural landscape of Moritzburg
with all the beauty it has to offer, and we cordially welcome you here.
Jörg Hänisch
Mayor of Moritzburg
Dear visitors,
The Czech Republic and Saxony have been through several difficult months of
isolation due to the pandemic, and thus I am all the more pleased that we can still
welcome you to this year’s summer festival at our Saxon liaison office in Prague.
The significant limitations of border trafic showed us how much we depend on
solidarity between our countries to avoid unjustifiable pressure particularly for
frontier workers and commuters. As chair of the conference of the German federal
states ministers for Europe I am in particular committed in the realisation of a deaper
relationship between Germany and the Czech Republic. As a result, our summer
festival bears a special theme for me: more solidarity, more courage for Europe!
The liaison office in Prague would like to connect the Czech Republic and Saxony,
bring people and ideas together, and consequently contribute to further deepening
our good neighbourly relations with you in a united and free Europe. Let’s speak
about this in the merry atmosphere during our summer festival, which will host
presentations by the town of Radebeul and municipality of Moritzburg located in
Germany’s easternmost wine region. We look very much forward to your visit!
Katja Meier
Saxon State Minister for Europe
Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen
Styčná kancelář Svobodného státu Sasko
Free State of Saxony‘s liaison office in Prague
U Lužického semináře 13
118 00 Praha 1 / Česká republika
Kontakte, Kontakty, Contacts
Tourist-Information Radebeul
Hauptstraße 12, D-01445 Radebeul
Telefon: +49 351 8311-830
Internet:
www.radebeul.de
www.facebook.com/radebeul.erleben
E-Mail: tourismus@radebeul.de
Kulturlandschaft Moritzburg GmbH
Moritzburg Information
Schlossallee 3b, 01468 Moritzburg
Telefon: +49 35207 – 8540
Internet:
www.kulturlandschaft-moritzburg.de
E-Mail: info@kulturlandschaft-moritzburg.de
Herausgeber, Vydavatel, Editor
Sächsisches Staatsministerium der Justiz und
für Demokratie, Europa und Gleichstellung
Hansastr. 6, D-01097 Dresden
Gestaltung und Satz, Grafická úprava,
Design and Typesetting
Oberüber Karger Kommunikationsagentur GmbH
www.oberueber-karger.de
Bildnachweis/ fotografie/ photo credits:
Sylvio Dittrich, Martin Förster, Claudia Hübschmann

image
image
Sehr geehrte Gäste,
herzlich willkommen in Moritzburg
Unsere Moritzburger Kulturlandschaft ist zwischen Teichen, Wäldern und
Parkanlagen eingebettet. Sie bietet unserer Gemeinde eine reiche Vielfalt
an unverwechselbaren Natur-, Kunst- und Kulturerlebnissen von überre-
gionaler Bedeutung, ein breites Bildungsangebot, traditionelles Handwerk
und innovative Gewerbe. Die Vielfältigkeit macht auch den Reiz für unsere
Gäste aus. Für Pferdeliebhaber ist ein Besuch im Sächsischen Landgestüt
ein beeindruckendes Erlebnis. Freunde der dampfbetriebenen Eisenbahn
können die „Lößnitzgrundbahn“ aus dem 19. Jahrhundert bestaunen und mit
ihr einen Ausflug in die umliegenden Orte unternehmen. Nicht zuletzt ist
unsere Gemeinde auch überregional durch das barocke „Schloss Moritzburg
mit seinen weitläufigen Park- und Gartenanlagen bekannt. Besonders dieses
Schloss verbindet Tschechien und Sachsen miteinander: 1973 wurde hier
der Kult-Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gedreht. Um dem
Stress und der Hektik des Alltags zu entfliehen, bieten sich Wanderungen,
Radtouren und Kutschfahrten in unserer Moritzburger Teichlandschaft, ein
Besuch im Wildgehege des Sachsenforstes oder im Hochseilgarten an.
Wir freuen uns, dass Sie die Moritzburger Kulturlandschaft mit all ihren
Facetten genießen möchten und heißen Sie herzlich willkommen.
Jörg Hänisch
Bürgermeister der Gemeinde Moritzburg
Společný požitek pro všechny smysly
Mezi vinicemi a Labem, přímo u bran Drážďan, spojuje Radebeul jedinečným
způsobem zážitky z vína, kultury a přírody. Historie a moderna, rovnováha
a aktivita, kulturní rozmanitost a technické nadšení zde jdou ruku v ruce.
Město, ze kterého se Karel May jednou vydal na své dobrodružné cesty,
je nyní považováno za srdce saské vinařské stezky. Idylické vinařské domy,
četná umělecká studia a malé kavárny připomínají středomořskou atmosféru.
Působivou krajinu s vinohrady na historických strmých svazích si můžete
prohlédnout na pěších i cyklistických výletech, zastavte se ve vinařstvích
nebo na vinných zahrádkách místních vinařů, na městských festivalech
pak oslavte kulturu, rozmanitost a otevřenost světu. Tradice vinařství je
v Radebeulu pevně zakořeněna již více než půl tisíciletí a rozhodujícím
způsobem přispívá k identitě města. Víno je zde mnohem víc než jen
nápoj, znamená zde radost ze života, požitek a blízkost k přírodě.
Srdečně Vás zveme, abyste byli našimi hosty. Nejsme spojeni pouze řekou
Labe, která protéká oběma našimi zeměmi, ale také mnoha událostmi v
průběhu historie. Zejména třicáté výročí německé jednoty nám ukazuje
společnou cestu posledních desetiletí: společně jsme překonali „železnou
oponu“, rozdělení Evropy. Společně jsme se vydali cestou učení k jednotné
Evropě, která si ale zachovává svou rozmanitost. V partnerské společnosti
zažíváme svobodu, kterou jsme společně získali a přitom vzpomínáme na
různé události, lidi a setkání.
Bert Wendsche
primátor města Radebeul
Vážení hosté,
srdečně Vás vítáme v Moritzburgu
Naše kulturní krajina je zasazena mezi rybníky, lesy a parky. Nabízí
naší obci rozmanitou škálu nezaměnitelných přírodních, uměleckých
a kulturních zážitků nadregionálního významu, širokou nabídku vzdělá-
vacích příležitostí, tradičních i inovativních řemesel. Rozmanitost je to,
co je pro naše hosty tak atraktivní. Návštěva saského zemského hřebčí-
na je pro milovníky koní impozantní zážitek. Fanoušci parní železnice
mohou obdivovat „Lößnitzgrundbahn“ z 19. století a vydat se na výlety
do okolních míst. V neposlední řadě je naše obec známá díky baroknímu
zámku Moritzburg s rozsáhlými parky a zahradami. Zejména tento zámek
spojuje Českou republiku a Sasko; v roce 1973 zde byl natočen kultovní
pohádkový film „Tři oříšky pro Popelku“. Pro únik od stresu a hektického
tempa každodenního života jsou ideální pěší a cyklistické výlety, projížďky
kočárem v naší krajině rybníků, návštěva přírodní rezervace Saského lesa
nebo lanového parku.
Jsme rádi, že si chcete užít kulturní krajinu Moritzburg se všemi jejími
krásami a srdečně Vás zde vítáme.
Jörg Hänisch
starosta obce Moritzburg
Liebe Besucherinnen und Besucher,
Tschechien und Sachsen haben schwere Monate pandemiebedingter Isolation
hinter sich. Umso mehr freut es mich, dass wir Sie zum diesjährigen Sommerfest
unseres Sächsischen Verbindungsbüros in Prag begrüßen dürfen. Die erheblichen
Einschränkungen des Grenzverkehrs auf beiden Seiten haben uns vor Augen ge-
führt, wie sehr wir auf den Zusammenhalt unserer Länder angewiesen sind, um
unvertretbare Belastungen insbesondere für die Pendler und Grenzgänger zu
vermeiden. Als Vorsitzende der Konferenz der Europaministerinnen und Europa-
minister der deutschen Bundesländer werde ich mich daher im besonderen
Maße für eine Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und Tschechien
einsetzen. Und so steht unser Sommerfest für mich unter dem Motto: Mehr
Zusammenhalt, mehr Europa wagen! Das Verbindungsbüro möchte Tschechien
und Sachsen verbinden, Menschen und Ideen zusammenbringen und so einen
Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam mit Ihnen unsere gute Nachbarschaft
in einem geeinten und freien Europa weiter vertiefen. Lassen Sie uns darüber
bei vergnügter Stimmung auf unserem Sommerfest ins Gespräch kommen,
auf dem sich die östlichste Weinanbauregion Deutschlands mit der Stadt Radebeul
und der Gemeinde Moritzburg präsentiert. Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch!
Katja Meier
Sächsische Staatsministerin für Europa
Gemeinsam genießen mit allen Sinnen
Zwischen Weinbergen und Elbe, direkt vor den Toren Dresdens gelegen,
vereint Radebeul auf einzigartige Weise Wein-, Kultur- und Naturerlebnisse.
Geschichte und Moderne, Ausgeglichenheit und Betriebsamkeit, kulturelle
Vielfalt und technische Begeisterung gehen hier Hand in Hand. Die Stadt,
von der einst Karl May zu seinen abenteuerlichen Reisen aufbrach, gilt heute
als Herzstück der Sächsischen Weinstraße. Idyllische Winzerhäuser, zahlreiche
Künstler-Ateliers und kleine Cafés vermitteln ein mediterranes Ambiente.
Bei Wanderungen und Radtouren kann die eindrucksvolle Weinberglandschaft
mit ihren historischen Steillagen erkundet werden, Straußwirtschaften und
Weingüter laden zum Verweilen ein, und bei Stadtfesten werden Kultur, Vielfalt
und Weltoffenheit zelebriert. Die Tradition des Weinbaus ist in Radebeul
seit mehr als einem halben Jahrtausend fest verwurzelt und trägt entscheidend
zur Identität der Stadt bei. Wein ist hier weit mehr als ein Getränk, er steht
für Lebensfreude, Genuss und Naturverbundenheit. Wir laden Sie ganz herzlich
ein, unser Gast zu sein. Uns verbinden nicht nur unser gemeinsamer Fluss, die
Elbe oder Labe, sondern auf vielfältige Art und Weise Jahrhunderte der Geschichte.
Gerade das 30. Jahr der Deutschen Einheit führt uns nochmals den gemeinsamen
Weg der letzten Jahrzehnte vor Augen: Wir haben gemeinsam den „Eisernen
Vorhang“, die Spaltung Europas, überwunden. Wir sind gemeinsam den lernenden
Weg in die Einheit Europas unter Wahrung seiner Vielfalt gegangen. Wir leben
unsere gemeinsam erkämpfte Freiheit in partnerschaftlicher Gemeinschaft. Wir
erinnern uns dabei an vielfältige Ereignisse, Menschen und Begegnungen.
Bert Wendsche
Oberbürgermeister der Stadt Radebeul
Milé návštěvnice, milí návštěvníci,
Česká republika a Sasko prošly těžkými měsíci pandemické izolace. O to více mě těší,
že Vás i přesto můžeme přivítat na letošní letní slavnosti v naší saské Styčné
kanceláři v Praze. Značná omezení pohraničního styku na obou stranách nám
ukázala, jak moc jsme závislí na soudržnosti našich zemí, abychom se vyhnuli
nepřijatelné zátěži, zejména pro pendlery a přeshraniční pracovníky. Jako předsedkyně
Konference ministrů a ministryň pro Evropu německých spolkových zemí se proto
budu zvlášť snažit prohlubovat vztahy mezi Německem a Českou republikou. A tak
pro mě má naše letní slavnost motto: více soudržnosti, více odvážné Evropy! Styčná
kancelář v Praze by ráda propojila Českou republiku a Sasko, propojila lidi a myšlenky,
a tak přispěla k dalšímu prohloubení našich dobrých sousedských vztahů s vámi ve
sjednocené a svobodné Evropě. Mluvme o tom v radostné atmosféře na naší letní
slavnosti, na které se představí nejvýchodnější vinařská oblast Německa s městem
Radebeul a obcí Moritzburg. Velmi se těším na Vaši návštěvu!
Katja Meier
saská státní ministryně pro Evropu