image
image
image
image
image
image
image
image
image
Dokumentacja wyników Dialogu 6
Regionów na temat współpracy
transgranicznej i przyszłości Europy
© Besim Mazhiqi
Internetowy dialog obywatelski w dniach 10 i 11 grudnia 2021 r.

image
image
image
image
image
image
image
image
Kontekst i ramy
Konferencja Future of Europe jest wyjątkową okazją dla obywateli Europy do dyskusji
na temat wyzwań i priorytetów Europy. Jest to miejsce, w którym można zastanowić
się, jakiej przyszłości dla Unii Europejskiej chcą ludzie - niezależnie od tego, skąd
pochodzą i czym się zajmują.
W tym duchu 6 regionów w centrum Europy połączyło siły, aby dać swoim
obywatelom możliwość przedstawienia swoich pomysłów i sugestii dotyczących
przyszłości Europy.
Region Grand Est (FR), Land Baden-Württemberg,
Wolne Państwo Saksonia, Województwo Dolnośląskie
(PL), Kraj Karlovasý i Kraj Ústecký (CZ) zainicjowały
Dialog 6 Regionów. Organizatorami i planistami byli:
Region Grand Est, Ministerstwo Kraju Związkowego
Badenia-Wirtembergia, Saksońskie Ministerstwo
Sprawiedliwości i Demokracji, Europy i Równości, Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Euroregion Łaba i EURE-GIO EGRENSIS/EUROPE DIRECT Vogtland.
Wydarzenie to zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym i operacyjnym
Komitetu Regionów (KR) i Fundacji Bertelsmanna. Fundacja Bertelsmanna była
odpowiedzialna za koncepcję i moderację. Regiony pragną serdecznie podziękować
za to wsparcie i współpracę.
Wydarzenie
Dialog obywatelski odbył się online w dniach 10 i 11 grudnia 2021 r. z udziałem 65
obywateli z 6 regionów. Impreza była tłumaczona symultanicznie na język niemiecki,
francuski, polski i czeski.
Celem było wypracowanie przez uczestników pomysłów na przyszłość Europy.
W pierwszej fazie projektu odbyły się już dwa dialogi: 19 i 20 listopada z
mieszkańcami Badenii-Wirtembergii i Grand Est oraz 27 listopada z mieszkańcami
Dolnego Śląska, Karlovasý kraj i Ústecký kraj oraz Saksonii.
© Besim Mazhiqi

image
image
image
image
image
image
image
image
Z tych dialogów wyłoniły się trzy główne tematy Dialogu 6 Regionów:
Klimat i ochrona środowiska
Co jest dla nas ważne, aby klimat i środowisko były również chronione i
zachowane dla przyszłych pokoleń?
Wzmocnienie współpracy transgranicznej
Co jest dla nas ważne dla dobrego współistnienia w europejskich regionach
przygranicznych? Jakie projekty współpracy należy promować?
Demokracja i wartości europejskie
Co jest dla nas ważne, aby wzmocnić europejskie wartości i współistnienie?
Jak możemy zagwarantować, że głosy obywateli zostaną wysłuchane?
Większość obywateli uczestniczyła już
w dialogach dwu- i trójnarodowych;
niektórzy uczestniczyli jednak tylko w
dialogu obejmującym 6 regionów.
Uczestnicy zostali podzieleni według
regionów, z których pochodzą, oraz
według wcześniejszych grup
dyskusyjnych. Celem było skłonienie
obywateli z poszczególnych regionów
przygranicznych do rozmowy.
Moderacją zajmowali się moderatorzy
małych grup, którzy zajęli się również dokumentacją wyników.
Termin ważności: piątek, 10.12.2021 r.
czas
Program
Moderacja: Anna Renkamp /
Christian Huesmann; Fundacja
Bertelsmanna
18:00 – 18:30
Powitanie i wprowadzenie do
wydarzenia
Richard Kühnel, dyrektor,
Dyrekcja Generalna ds.
Komunikacji, Komisja Europejska
© Besim Mazhiqi

image
image
image
image
image
image
image
Florian Hassler, sekretarz stanu i
przedstawiciel kraju związkowego
przy UE w Ministerstwie Stanu
Badenii-Wirtembergii
Katja Meier, saksońska minister
sprawiedliwości oraz ds.
demokracji, Europy i równości
Jean-Baptiste Cuzin, dyrektor
departamentu współpracy
transgranicznej, europejskiej i
międzynarodowej regionu Grand
Est
18:30 – 19:20
Prezentacja i omówienie wyników
dialogu transgranicznego między Wielką
Erą a Ba-den-Wirtembergią oraz między
Saksonią, Dolnym Śląskiem, Krajem
Karlovaskim i Krajem Ústeckim
19:20 – 19:30
Przerwa
19:30 – 20:05
Dyskusja w grupach roboczych dla
poszczególnych krajów
20:05 – 20:55
Dyskusja z ekspertami
Rüdiger Kubsch, Dyrektor
Zarządzający, Kommunal-
gemeinschaft Euroregion Oberes
Elbtal / Osterzgebirge e. V.
Jana Westphälinger, Kierownik
Działu Spraw
Międzynarodowych, Izba
Rzemieślnicza w Dreźnie
Jean Peyrony, Dyrektor
Generalny, Mission Opérati-
onnelle Transfrontalière (MOT)
Elżbieta Opiłowska, profesor w
Instytucie Studiów Regionalnych i
Granicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego

image
image
image
image
image
image
image
Steffen Schönicke, Dyrektor
Zarządzający, EUREGIO
EGRENSIS
21:00
Koniec pierwszego dnia
Procedura Sobota, 11.12.2021 r.
czas
Program
Moderacja: Anna Renkamp /
Christian Huesmann; Fundacja
Bertelsmanna
9:00 – 9:10
Powitanie i wprowadzenie do drugiego
dnia
9:15 – 10:15
Grupy robocze 1. runda: Jakie mamy
osobiste doświadczenia z naszym
tematem w 6 regionach?
10:15 – 10:30
Przerwa
10:30 – 11:30
Grupy robocze 2. runda: Co
chcielibyśmy zmienić w przyszłości w
odniesieniu do naszego tematu?
11:30 – 12:30
Przerwa na lunch
12:30 – 13:30
Grupy robocze 3. runda: Jak powinny
wyglądać konkretne pomysły na
przyszłość Europy?
13:30 – 13:45
Przerwa
13:45 – 15:30
Prezentacja wyników i dyskusja
końcowa
Florian Hassler, sekretarz stanu i
przedstawiciel kraju związkowego
przy UE w Ministerstwie Stanu
Badenii-Wirtembergii
Mathias Weilandt, Sekretarz
Stanu, Saksońskie Ministerstwo
Sprawiedliwości, Demokracji,
Europy i Równości

image
image
image
image
image
image
image
image
Brigitte Torloting,
wiceprzewodnicząca regionu
Grand Est
Pavol Kukučka, Kierownik Działu
Komunikacji, Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej w Republice
Czeskiej
Ferran Tarradellas Espuny,
dyrektor departamentu
komunikacji Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Republice
Francuskiej
Wyniki
Podczas tego wydarzenia 65 obywateli z 6 regionów wypracowało następujące
wyniki.
Wyniki zostały zamieszczone na platformie
uczestnictwa w konferencji EU Future.
Zostaną one zaprezentowane na szczycie
KR-u w lutym w ramach wsparcia Komitetu
Regionów (KR) i Fundacji Bertelsmanna.
Zostaną one również włączone do prac
uczestniczących regionów.
Wyniki prac grup roboczych "Klimat i ochrona środowiska"
Wzmacnianie i tworzenie sieci na poziomie regionalnym w dziedzinie klimatu i
ochrony środowiska
Tworzenie sieci na poziomie regionalnym poprzez delegatów z różnych krajów.
Wzmocnienie poziomów pośrednich, takich jak stowarzyszenia, fundacje lub
organizacje działające w dziedzinie klimatu i środowiska.
Większe zaangażowanie szczebla regionalnego w procesy decyzyjne
dotyczące polityki klimatycznej i środowiskowej.
© Besim Mazhiqi

image
image
image
image
image
image
image
większy udział obywateli na szczeblu regionalnym w ochronie klimatu i
środowiska.
więcej możliwości tworzenia sieci dla spotkań transgranicznych i wymiany w
kwestiach klimatu i środowiska.
Bardziej konkretne i niskoprogowe oferty: Spacery, coroczne spotkania z
burmistrzami w celu zadawania pytań obywatelom, zakaz ruchu
samochodowego w określonym dniu.
Więcej uczenia się od siebie nawzajem, np. wprowadzanie stref ekologicznych
w gminach w celu poprawy jakości powietrza, mniej biurokracji, więcej edukacji
w celu przekazywania wiedzy na temat ochrony środowiska i klimatu.
Większe zaangażowanie szczebla lokalnego dla bardziej wiążących procesów
decyzyjnych.
Promocja lokalnego rozwoju gospodarczego.
Ustanowienie ogólnoeuropejskiego programu na rzecz zachowań przyjaznych
dla klimatu i środowiska
Potrzebny jest ogólnoeuropejski program na rzecz zachowań przyjaznych dla
klimatu i środowiska oraz podnoszenia świadomości społecznej.
Należy promować działania edukacyjne w szkołach (np. w ramach przedmiotu
szkolnego), w ośrodkach opieki dziennej i w publicznych instytucjach
edukacyjnych, aby zapewnić kształcenie, podnoszenie świadomości i wiedzy.
Potrzebna jest ogólnoeuropejska kampania publiczna/sojusz biznesu,
społeczeństwa obywatelskiego i polityki w celu wzmocnienia zachowań
przyjaznych dla klimatu i środowiska (kampania reklamowa w formie tekstowej,
pisemnej, internetowej, cyfrowej itp. w celu aktywizacji społeczeństwa).
Finansowanie należy zapewnić poprzez zwiększenie kosztów zachowań
szkodliwych dla klimatu i zmniejszenie kosztów zachowań przyjaznych dla
klimatu, np. należy obniżyć ceny biletów kolejowych.
Należy złagodzić społeczne koszty następcze: konieczne jest wzmocnienie
finansowe grup wrażliwych społecznie, jak również bezpośrednia komunikacja
z nimi w celu uwzględnienia ich obaw i niepokojów oraz uświadomienia im
konieczności.
Społeczeństwu obywatelskiemu należy zapewnić przestrzeń do aktywnego
zaangażowania, do tworzenia projektów w sposób zdecentralizowany i do
uczestnictwa na szczeblu lokalnym. Istnieje potrzeba aktywnego promowania
kultury dialogu i uczestnictwa.

image
image
image
image
image
image
image
Ustanowienie jednolitego ogólnoeuropejskiego systemu zamkniętego obiegu i
recyklingu
Stworzenie ogólnoeuropejskiego jednolitego systemu depozytowego i
gospodarki obiegowej.
W celu zatwierdzenia produktów, obowiązkowe jest, aby były one trwałe,
użyteczne lub nadające się do recyklingu i mogły być poddane recyklingowi
poprzez oddzielenie komponentów. Informacja ta musi być w sposób
przejrzysty umieszczona na produktach.
Ponadto należy zatwierdzać tylko te produkty, które wytwarzają jak najmniej
odpadów i mogą być naprawiane.
Jednolity system powinien pozwolić na uniknięcie transportu odpadów w całej
Europie. Ponadto musi istnieć zakaz eksportu odpadów, które nie mogą być
poddane recyklingowi zgodnie z normami europejskimi. Jednocześnie musi
istnieć zakaz przywozu produktów, które nie spełniają powyższych kryteriów.
Aby recykling stał się atrakcyjny, należy zwiększyć koszty wydobycia surowców,
np. poprzez wprowadzenie cen surowców naturalnych.
System recyklingu musi być bezpłatny dla obywateli.
Wyniki prac grup roboczych "Wzmacnianie współpracy
transgranicznej“
Ukierunkowana promocja i rozwój umiejętności dzielnicowych
Niewystarczająca wiedza na temat historii krajów sąsiadujących, różne poziomy
świadomości w niektórych obszarach oraz bariery językowe zostały wymienione jako
niektóre z problemów, które uniemożliwiają pełne wykorzystanie potencjału
współpracy transgranicznej. Działania międzynarodowe wydają się wzrastać w świecie
aca-demicznym, ale nie ma wystarczających działań na obszarach wiejskich, miejskich
i podmiejskich. Ponieważ współpraca pomiędzy regionami jest kwestią złożoną,
uczestnicy tego dialogu zgodzili się, że ukierunkowana promocja i rozwój umiejętności
sąsiedzkich jest potrzebna na wielu poziomach. Obejmowałoby to:
1.Wspieranie lub tworzenie ambasadorów współpracy transgranicznej w
gminie/miasteczku/regionie. Osoby te byłyby odpowiedzialne za realizację
projektów transgranicznych i wspierałyby gminy w kształtowaniu współpracy
międzynarodowej. Obejmowałoby to organizację transgranicznych festiwali,
imprez i warsztatów.

image
image
image
image
image
image
image
2.wsparcie współpracy telewizyjnej PL-CZ-DE - stworzenie kanału
ukierunkowanego na promocję współpracy, projektów i wydarzeń
transgranicznych.
3.stworzenie budżetu dla regionów: Fundusze na realizację działań
transgranicznych i finansowanie działań wymienionych w pkt 1.
4. współpraca w dziedzinie turystyki - wspólny marketing turystyczny, wspólna
komunikacja, wspólne szkolenie personelu.
5. promowanie możliwości zwiedzania muzeów w językach regionów
przygranicznych.
6. wspieranie kursów językowych na uniwersytecie, które umożliwiają naukę
języków sąsiednich.
7. rozwój projektów PR powinien być dobrze promowany, należy rozwijać
możliwości marketingowe poprzez wykorzystanie IG, FB, strony internetowej,
LinkedIn.
Wspieranie
aktywistów
i
lokalnych
aktorów
w
realizacji
projektów
transgranicznych
Grupa robocza dostrzegła problem w przytłaczającym obciążeniu finansowym i
biurokracji związanej z opracowywaniem projektów międzynarodowych lub
transgranicznych. Co więcej, wpływ takich projektów jest często tracony lub
zapominany po pewnym czasie.
Aktywiści i podmioty lokalne, takie jak gminy, powinny otrzymać większe wsparcie ze
strony grup krajowych i unijnych. Obejmowałoby to zwiększenie przejrzystości i
dostępności finansowania oraz utworzenie banku projektów transgranicznych -
dostępnej dla wszystkich bazy danych funduszy/projektów/bazy danych materiałów i
publikacji transgranicznych. Pomogłoby to śledzić bieżące działania, a także
monitorować wdrażanie wyników każdego projektu.
Harmonizacja współpracy transgranicznej w dziedzinie oświetlenia awaryjnego
W niektórych regionach służby ratownicze i plutony ochrony ludności nadal nie mogą
po prostu przekraczać granicy. Pacjenci muszą być czasami przekazywani na granicy
do karetki pogotowia kraju sąsiedniego. W celu poprawy sytuacji w transgranicznym
obszarze niebieskiego światła konieczne są regularne i wspólne transgraniczne
ćwiczenia organizacji niebieskiego światła. Są regiony, gdzie ta współpraca już dobrze
funkcjonuje, w innych jest w stagnacji. Dlatego Komisja Europejska powinna
przeprowadzić ogólnounijne badanie na temat transgranicznej współpracy służb

image
image
image
image
image
image
image
ratowniczych. Na tej podstawie należy opracować plan działania w celu ujednolicenia
współpracy organizacji zajmujących się niebieskim światłem w całej Europie. Cele tego
planu działania powinny obejmować co najmniej harmonizację systemu
sprawozdawczości w regionach transgranicznych, regularne wspólne ćwiczenia
organizacji działających w systemie "niebieskiego światła" oraz zapewnienie
dwujęzycznych formularzy medycznych. Ponadto Komisja Europejska powinna
udostępnić środki na zapewnienie niebiurokratycznych dotacji na naukę języka
sąsiada w regionach przygranicznych dla pracowników służb ratowniczych, strażaków,
lekarzy i policjantów.
Wzmacnianie języków państw sąsiadujących za pośrednictwem UE
Język jest doskonałym środkiem do zbliżania ludzi. Zbyt mało obywateli posługuje się
językiem swoich bezpośrednich sąsiadów, ponieważ często nacisk kładzie się na język
angielski. Wynika to po części ze wsparcia politycznego i finansowego, ale także z
motywacji obywateli.
Komisja Europejska powinna zatem bardziej wyeksponować języki sąsiednie i
promować projekty nauki języka sąsiedniego dla wszystkich grup wiekowych. Należy
zwiększyć liczbę dwu- i trójjęzycznych znaków informacyjnych w regionach
przygranicznych, tak aby wielojęzyczność regionu była zawsze widoczna. Komisja
Europejska powinna zainicjować unijny konkurs na promowanie języka sąsiedzkiego
(wymiana między regionami) i zapewnić jego finansowanie. Ponadto w przyszłości
mieszkańcy regionów przygranicznych powinni mieć możliwość uczęszczania do
szkoły w sąsiednim kraju. Ponadto powinna istnieć regularna wymiana między
nauczycielami z regionów przygranicznych a wychowawcami. Kawiarnie dla seniorów
to również dobry pomysł na promowanie nauki języka sąsiada.
Wyniki prac grupy roboczej "Demokracja i wartości europejskie“
Wzajemne poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej, szacunek dla
ludzi o podobnych poglądach, lepsze zrozumienie naszych sąsiadów.
Można to osiągnąć poprzez ochronę i wzmocnienie naszej wspólnej historii, ale także
poprzez lepsze zrozumienie różnych warstw, które składają się na dzisiejszą
różnorodność i bogactwo kulturowe Europy.
Jedną z propozycji jest lepsze wspieranie prac Obserwatorium Rady Europy ds.
uczenia się historii, w które obecnie nie jest zaangażowanych kilka państw
członkowskich UE. Eksperci z tego obserwatorium mogą pomóc UE i jej państwom

image
image
image
image
image
image
image
członkowskim w zaproponowaniu narzędzi pedagogicznych służących poprawie i
wzmocnieniu procesu uczenia się historii Europy w szkołach.
W jaki sposób można wzmocnić rolę demokracji lokalnej i lokalnych uprawnień
decyzyjnych w Europie oraz lepiej wyjaśnić różne role decydentów?
Mamy pomysł stworzenia europejskiej platformy, która umożliwi obywatelom
zgłaszanie pomysłów i inicjatyw/opinii, które następnie będą omawiane przez
decydentów na szczeblu europejskim, z konkretną informacją zwrotną od obywateli,
czy pomysł może zostać wdrożony, czy nie.
Pomysł powinien zostać poddany pod dyskusję na poziomie europejskim, gdy tylko
uzyska określoną liczbę głosów za (np. 500 000 głosów?).
Decydenci krajowi i lokalni powinni aktywnie informować obywateli o tej platformie, aby
wiedzieli, że mają taką możliwość.
Organizowanie formatów rozmów/kampanii na temat wartości i demokracji
W UE należy organizować więcej formatów dyskusji i kampanii dyskusyjnych, gdzie
demokracja i wartości mogą być omawiane w konkretny sposób. W szczególności
należy wykorzystać istniejące struktury lokalne, takie jak komitety gminne. Możliwe
byłoby również stworzenie formatów dialogu między politykami lokalnymi i
europejskimi z udziałem obywateli. Należy rozszerzyć formaty cyfrowe dla
ogólnoeuropejskiego dialogu obywatelskiego z przypadkowymi obywatelami. Należy
również przewidzieć rundy dyskusyjne dla poszczególnych grup docelowych (np. dla
młodzieży). Innym pomysłem byłoby mówienie więcej o demokracji i wartościach
europejskich podczas nauczania języków obcych w szkole. Ponadto dobrym
pomysłem byłoby zaangażowanie różnych stowarzyszeń, instytucji kulturalnych i
ośrodków kształcenia dorosłych w europejskie formaty dyskusji.
Stworzenie pomocniczej platformy wymiany i tworzenia sieci stowarzyszeń
Należy stworzyć platformę dla lepszej wymiany i tworzenia sieci stowarzyszeń i
organizacji, które są aktywne w pracy europejskiej. Platforma powinna funkcjonować
jak mapa UE, na której można uzyskać szybki i kompleksowy przegląd istotnych
stowarzyszeń. Platforma powinna być zorganizowana subsydiarnie "od dołu do góry",
tak aby np. stowarzyszenia i organizacje w danym mieście mogły również nawiązywać
kontakty i wymieniać się informacjami. Dobrym pomysłem mogłoby być rozwinięcie i
rozbudowanie obecnej platformy internetowej Konferencji w sprawie przyszłości
Europy na potrzeby takiej platformy.

image
image
image
image
image
image
image
Dalsze informacje i linki z wydarzenia
European Green Deal
Link:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
Strona Komisji Europejskiej na temat Europejskiego Zielonego Ładu.
Best Environmental Management Practice for the Waste Management Sector
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC111059
Seite des Access to Joint Research Centre's publications der Europäischen
Kommission.
Civil protection
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection_en
Strona Komisji Europejskiej poświęcona ochronie ludności.
Strategia dla Francji Saary
https://frankreichstrategie.saarland.de/ (niemiecki)
https://www.frankreichstrategie.saarland/fr
(Francuski)
Mając na uwadze cel, jakim jest wielojęzyczność do 2043 roku, skupiamy się na
edukacji dla wszystkich grup wiekowych. Ale poruszane są również wszystkie inne
ważne tematy codziennej interakcji: od gospodarki po sprawy społeczne, mobilność,
zrównoważony rozwój, kulturę i administrację. Ta strona zawiera przegląd.
Koncepcja partnerstwa Baden-Württemberg Grand Est
https://vivelawir.eu/
Projekt "Demokracja i partycypacja w Europie" Fundacji Bertelsmanna

image
image
image
image
image
image
image
Demokratie
und
Partizipation
in
Europa:
Bertelsmann
Stiftung
(bertelsmann-
stiftung.de)
From Local to European: Projekt AdR oraz Bertelsmann Stiftung
Future
of
Europe:
CoR
teams
up
with
Bertelsmann
Stiftung
(europa.eu)
Więcej jedności w różnorodności: sprawozdanie z dialogu obywatelskiego w 6
regionach
Mehr
Einheit
in
der
Vielfalt.
Europäische
Grenzregionen
im
Bürgerdialog:
Bertelsmann
Stiftung
(bertelsmann-stiftung.de)
Kompas Europejski
Platforma z informacjami o europejskich podmiotach we wszystkich regionach
Niemiec: https://europakompass.eu/.
Inne dobre kontakty to EUROPE DIRECTs. Istnieją one w Niemczech, Francji, Polsce
i Republice Czeskiej.