image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Project Part-Financed
ELBE-LABE spatial planning flood management strategy
by the European Union
European Regional
Development Fund
Leadpartner/Hlavní partner:
Grafik: MEDIENGESTALTUNG Dittmar Apel
ELBE-LABE spatial planning flood management strategy
ELLA
steht für „ELBE-LABE, vorsorgende Hochwasserschutzmaß-
nahmen durch transnationale Raumordnung“. In dem EU geförder-
ten Projekt arbeiten 23 Behörden aus Deutschland, Tschechien,
Polen, Österreich und Ungarn zusammen an gemeinsamen Hand-
lungsvorschlägen für die Raumordnung im Elbeeinzugsgebiet. In
neun Pilotprojekten werden die Ansätze erprobt.
ELLA
znamená „ELBE-Labe, preventivní ochrana před povodněmi
prostřednictvím nadnárodního územního plánování“. Na projektu do-
tovaném EU spolupracují pracovníci 23 zařízení z Německa, České
republiky, Polska, Rakouska a Maďarska na společných návrzích
postupů pro územní plánování v povodí Labe. V devíti pilotních pro-
jektech se prověřují různá východiska.
ELLA
stands for „ELBE-LABE preventive flood protection measures
by transnational spatial planning“. The project is funded by the Euro-
pean Union. 23 authorities from Germany, Czech Republic, Poland,
Austria and Hungary cooperate to develop a joint action program for
spatial planning in the Elbe River basin. The approaches are imple-
mented in nine pilot projects.
Elbe-atlas
Atlas-Labe
Elbe-Atlas
Impressum imprimatur
imprint
:
- Autoren
autoři
authors
:
Frau Goerigk, Herr Grafe (LfUG)
- Herausgeber
vydavatel
publisher:
Sächsisches Landesamt für Umwelt und
Geologie (LfUG), Referat Landeshoch-
wasserzentrum / Gewässerkunde
- Bildnachweis vyobrazení
picture credits
:
LfUG, Geobasisdaten:
©
2006, Landes-
vermessungsamt Sachsen
- Design:
MEDIENGESTALTUNG Dittmar Apel, Darmstadt
- Print:
Die Kopie, Dresden
- Aufl age
náklad
circulation
:
1500
- Dezember prosinec december
2006
- Externe fachliche und organisatorische Koordination: INFRASTRUKTUR & UMWELT
Externí odborná a organizační koordinace
Professor Böhm und Partner, Darmstadt
External scientific and organisational coordination:
www.iu-info.de,
mail@iu-info.de
Elbe-Atlas
Der Elbe-Atlas gibt einen Überblick zur Hochwassergefährdung im
Elbe-Einzugsgebiet (Maßstab 1:100.000). Er liegt als gedruckte
Fassung im Format A3 und als CD-ROM vor. Im Elbe-Atlas werden
die von Hochwasser gefährdeten Flächen bei einem hundertjähr-
lichen Ereignis sowie bei einem extremen Hochwasserereignis an
der Elbe dargestellt. Um die Gefährdungslage insbesondere auch
hinter Schutzeinrichtungen aufzuzeigen, erfolgte die Betrachtung
ohne Berücksichtigung der Wirkung bestehender Deiche, Däm-
me, etc.. Durch die kartographische Darstellung der Flächen mit
den derzeitigen Schadenpotenzialen (Schadenrisikokarten) und
der Überschwemmungsfl ächen (Gefahrenhinweiskarten) soll der
Handlungsbedarf aufgezeigt werden. Notwendige Schritte zur
Hochwasserprävention können damit von den verantwortlichen
politischen und administrativen Stellen eingeleitet werden. Den
Betroffenen vor Ort dient der Atlas als Hinweis und als Grundlage
für die eigene Vorsorge.
Atlas-Labe
Atlas Labe podává přehled o hrožení povodněmi v povodí řeky Labe
(měřítko 1 : 100 000). Je k dispozici v tištěné podobě ve formátu
A3 a v elektronické podobě na CD-ROM. V Atlasu Labe jsou
znázorněné plochy ohrožené povodní, jaká se může vyskytnout
na Labi jednou za sto let a při extrémní povodni. Aby bylo možno
ukázat i situaci ohrožení zejména i za ochrannými zařízeními,
bylo sledování provedeno bez zohlednění účinku stávajících
protipovodňových opatření. Kartografickým
znázorněním ploch s nynějšími potenciály škod (mapy rizika škod)
a záplavových ploch (mapy území ohrožených povodněmi) má
být poukázáno na rámec nutných aktivit. Takto mohou odpovědné
politické a administrativní orgány učinit kroky, které jsou nutné pro
předcházení povodním. Dotčeným na místě samém slouží atlas
jako informace a základ pro individuální prevenci.
Elbe-atlas
The Elbe atlas provides an overview of the flooding hazard in the
catchment area of the River Elbe (scale 1:100,000). It is available
both in print in the A3 format and as a CD-ROM. The Elbe atlas
shows the areas endangered by flooding with a recurrence period
of 100 years as well as a very extreme event. In order to illustrate
the hazard level in particular behind the dykes as well, the situ-
ation is examined without taking the effects of the existing flood
protection installations into account. The framework for action is to
be defined through a cartographical presentation of the areas with
the currently existing damage potential (damage risk maps) and
the flooding areas (flood information maps). The necessary steps
for flood prevention can thus be initiated by the responsible politi-
cal and administrative bodies. For those who are affected in the
immediate vicinity, the atlas serves as a reference work and basis
for their own prevention measures and precautions.
- Kartenaufteilung
im Elbe-Atlas
(Blattschnitt)
- Klad mapových
listů v Atlasu Labe
- Maps shown in
the Elbe atlas
(Map sheet index)
3

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Die Gefahrenhinweiskarten und Schadenrisikokarten
sind Grundlage für:
die Prioritätensetzung und Mitteleinsatzplanung
im Hochwasserschutz,
die Notfallplanung (Katastrophenhilfsplanung),
das Freihalten von Überfl utungsfl ächen,
die Erstellung von großmaßstäblichen Gefahrenkarten
(1:5.000, 1:10.000) in besonders gefährdeten Gebieten sowie für
die zweckmäßige Anpassung der Nutzungen auf der Stufe von
Landesentwicklungsplanung und Regionalplanung
Mapy území ohrožených povodněmi a mapy rizika
škod jsou podkladem pro:
stanovení priorit a plánování použití jednotlivých prostředků,
plánování naléhavých případů (plánování pomoci při
katastrofě),
udržování záplavových ploch tak, aby byly prosté překážek,
vypracování velkoměřítkových map ohrožení (1 : 5 000,
1 : 10 000) pro zvlášť ohrožené oblasti,
účelné přizpůsobení využití daného území na stupni plánování
zemského rozvoje a regionálního plánování.
The hazard information maps and damage risk maps
are the basis for:
setting priorities and planning the use of means,
emergency planning (planning help for a disaster area),
keeping flooding areas free,
the production of large scale hazard maps (1:5,000; 1:10,000)
for particularly high risk areas as well as for
the suitable adaptation of land use for incorporation in state
development plans and regional plans
Auf CD-ROM
enthält der Elbe-Atlas neben den Informationen
des gedruckten Atlasses auch den Stand der Kartierung zu den
hochwassergefährdeten Gebieten entlang der Nebenfl üsse. Alle
Erläuterungstexte sind dreisprachig (Deutsch, Englisch und
Tschechisch).
Na CD-ROM
obsahuje Atlas Labe vedle informací tištěného
atlasu také stav mapování území ohrožených povodněmi podél
přítoků. Všechny vysvětlující texty jsou trojjazyčné (v češtině,
němčině a angličtině).
As well as the information contained in the printed version, the
CD-ROM
of the Elbe atlas also contains the current status of
mapping of the areas endangered by flooding along the tributar-
ies. All explanatory texts are in three languages (German, English
and Czech).
Der Elbe-Atlas
erleichtert die Sensibilisierung der Öffentlich-
keit. Er ermöglicht das Erkennen besonders gefährdeter Gebiete
mit hoher Schadenpotenzialkonzentration und illustriert die
Schutzwirkung von Schutzanlagen. Somit kann er als Argumen-
tationshilfe für Eingriffe und Maßnahmen von behördlicher Seite
(z.B. Gewässerunterhalt, bauliche Eingriffe, Nutzungseinschrän-
kungen) und als Dokumentation für eine spätere Erfolgskontrolle
von Maßnahmen zur Hochwasservorsorge dienen.
Atlas Labe
usnadňuje senzibilizování obyvatelstva. Umožňuje
identifikovat zvláště ohrožená území s vysokou koncentrací
potenciálu škod a ilustruje ochranný účinek ochranných zařízení.
Tím může sloužit jako argumentační pomůcka pro zásahy a
opatření jakéhokoliv druhu ze strany úřadů (např. údržba vodního
toku, stavební zásahy, omezení využití) a jako dokumentace pro
pozdější kontrolu úspěšnosti opatření povodňové prevence.
The Elbe atlas
eases the process of increasing awareness
among the general public. The atlas makes it possible to
recognise especially endangered areas with a high concentration
of potential damage and illustrates the beneficial effects of
protective measures. Thus the atlas can serve to support
arguments for interventions and measures of all kinds undertaken
by the authorities (e.g. maintaining waterways, building technical
installations, limitations of land use), and also as a documentation
for a later control of the success of preventive flood management
measures.
Gefahrenhinweiskarte - Darstellung der Überschwemmungsgefährdung
Mapa území ohrožených povodněmi – znázornění povodňového ohrožení
Flood hazard map – showing flood risks
Schadenrisikokarte - Darstellung des Schadenpotenzials
Mapa rizika škod - znázornění potenciálu škod
Damage potential maps - showing potential economic damages