image
image
MAKROZOOBENTOS NA
HNĚDOUHELNÝCH VÝSYPKÁCH
(
BENTHIC INVERTEBRATES OF POST-MINING SPOIL HEAPS
)
Michal Straka, Denisa Němejcová, Marek Polášek
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i, pobočka Brno
Hydrochemický monitoring vod

image
image
image
image
image
Makrozoobentos (
Benthic invertebrates
)
vodní bezobratlí žijící na dně
větší než 0,5 mm
často využíván jako indikátor kvality
prostředí
pestrá směsice taxonomických skupin –
ve stojatých vodách nejčastější dvoukřídlí,
jepice, měkkýši, brouci, vážky,

image
Zájmové území (
Study area
)

image
Zájmové území (
Study area
)

Drobné vodní útvary na hnědouhelných
výsypkách
(Freshwater pools in lignite spoil heaps)
na výsypkách dochází ke vzniku drobných vodních těles
ty mohou vznikat uměle nebo spontánně
rozdělení lokalit pro potřeby monitoringu na čtyři
kategorie:
A)
Rekultivační vodní nádrže
B)
Vodní plochy vzniklé na neupravené výsypkovém
povrchu
C)
Vodní plochy vzniklé samovolně v rekultivovaném
území
D)
Vodní plochy vzniklé při patě výsypky

image
image
A) Rekultivační vodní nádrže
(Artificial ponds)
jde o vodní nádrže cíleně vybudované v rámci rekultivačních
prací, mohou být se zemní hrází a odtokovým objektem, často
bývají umístěné na odvodňovacím příkopu a jsou tedy průtočné,
v jejich okolí je pak provedena biologická rekultivace (lesnická,
zemědělská, ostatní)

image
image
B) Vodní plochy vzniklé na neupraveném
výsypkovém povrchu
(Spontaneously inundated
depressions in non-reclaimed sites)
jde o vodní plochy spontánně vzniklé v terénních depresích na
částech výsypky ponechané cíleně či náhodně samovolnému
vývoji, což je patrné díky charakteristické "hřebínkové" struktuře
povrchu výsypky

image
image
C) Vodní plochy vzniklé samovolně v
rekultivovaném území
(Spontaneously inundated
depressions in technically reclaimed sites)
jde o vodní plochy, které vznikly spontánně v terénních
depresích v rekultivačních porostech, a to většinou v důsledku
konsolidace výsypky, která se projevuje nerovnoměrným
sedáním a poklesy terénu

image
image
D) Vodní plochy vzniklé při patě výsypky
(Spontaneously inundated depressions at the edge of spoil heap)
jde o vodní plochy, které vznikají přirozenou akumulací povrchových či mělkých
podpovrchových vod v terénních depresích při okrajích výsypek, a to v
důsledku změny původních odtokových poměrů, kdy morfologie terénu
neumožňuje gravitační odtok povrchové vody či těleso výsypky svou hmotností
vytlačuje mělké podzemní vody na povrch terénu, někdy mohou být tyto vodní
akumulace upraveny v rámci rekultivačních prací na vodní nádrž

image
image
Odběr vzorků makrozoobentosu
(Sampling)
probíhal na 24 lokalitách
duben + srpen 2017
odběr 3 min. semikvantitativních vzorků
pomocí ruční sítě
zpracování v laboratoři
determinace pomocí specialistů

image
image
image
image
image
image
Výsledky – početnost
(Results - abundance)
Celkem zachyceno přes 60 000 jedinců
Početnost mezi lokalitami se liší – některé
méně než 1000, jiné více než 6000 jedinců

image
image
image
image
image
Výsledky – početnost
(Results - abundance)
Celkem zachyceno přes 60 000 jedinců
Početnost mezi lokalitami se liší – některé
méně než 1000, jiné více než 6000 jedinců

image
image
image
image
image
Výsledky – počet taxonů
(Results – taxa richness)
Celkem zachyceno 341 taxonů
Počet druhů na lokalitách se pohyboval od
39 do 112 taxonů.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Výsledky – nepůvodní druhy
(Results –non-native taxa)
Nepůvodní druhy často kolonizují nově vzniklé biotopy
Nalezeno 5 nepůvodních druhů:
Dugesia tigrina
,
Gyraulus parvus
,
Physella acuta
,
Potamopyrgus antipodarum
,
Proasellus coxalis
.
nejsou rozdíly mezi typy lokalit
nevyskytovaly se ve vysokých početnostech

image
image
image
image
image
Výsledky – ochranářsky významné
druhy
(Results – species with high nature conservation value)
Zaznamenáno 27 druhů z českého Červeného
seznamu bezobratlých
Největší počet těchto druhů byl zaznamenán na
přirozeně vzniklých lokalitách, kde nebyla
provedena žádná rekultivace

image
image
Výsledky - významné druhy
(Results – notable
species)
Limnebius nitidus
(Marsham, 1802)
malý vodní brouk (1,5 mm) obývající
mělkou břehovou zónu
v ČR byl považován za vyhynulého
(poslední údaj cca 100 let starý)
v celé střední Evropě vzácný druh s
nejasnými biotopovými nároky
zachycen 1 samec a 1 samice v
rekultivované nádrži

image
image
image
Výsledky - významné druhy
(Results – notable
species)
Gyrinus paykulii
Ochs, 1927
vodní brouk (1,5 mm) žijící v povrchové
blance vodní hladiny
v ČR ojediněné nálezy
zachyceny silné populace na dvou
lokalitách

image
image
Výsledky - významné druhy
(Results – notable
species)
Corixa panzeri
Fieber, 1848
vodní ploštice žijící volně ve vodním
sloupci; často v zasolených vodách
v ČR jen 2 známé lokality na jižní
Moravě
zachycen 1 samec

image
image
image
image
image
image
Shrnutí
(Summary)
Drobné stojaté vody na výsypkách jsou bohatě oživeny
Mozaika tůní představuje důležité útočiště pro řadu
zajímavých druhů
Z hlediska ochrany přírody je vhodnější ponechat území
spontánní sukcesi, než provádět umělé rekultivace

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Děkuji za pozornost
Thank you for your attention

image
Vliv chemických parametrů na
makrozoobentos - RDA

Spoil heaps as sites of high nature
conservation value
plants and butterflies (Tropek et al. 2013)
beetles (Brändle et al. 2000)
dragonflies (Harabiš et al. 2013)
bees and wasps (Tropek et al. 2013)
amphibians (Vojar et al. 2016)

image
image
image
image
image
Výsledky – počet taxonů
(Results – taxa richness)
Celkem zachyceno 341 taxonů
Počet druhů na lokalitách se pohyboval od
39 do 112 taxonů.