image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
DOLNOŚLĄSKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
(OBSZARU POWIĄZAŃ TRANSGRANICZNYCH)
Wrzesień 2019

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
2
OPRACOWANIE
Instytut Rozwoju Terytorialnego
ul. Dawida 1a
50-527 Wrocław
DYREKTOR
dr Maciej Zathey
ZASTĘPCY DYREKTORA
dr hab. inż. arch. Magdalena Belof
mgr inż. Przemysław Malczewski
KOORDYNACJA OPRACOWANIA
dr Wojciech Maleszka

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKSOŃSKIEGO POGRANICZA
3
SPIS TREŚCI
DEMOGRAFIA ____________________________________________________________ 5
Stan ludności _____________________________________________________________________ 5
Struktura ludności według płci i wieku ____________________________________________ 10
Ruch naturalny i migracje ludności ________________________________________________ 23
Potencjały i bariery rozwojowe w zakresie demografii _____________________________ 32
SFERA SPOŁECZNA _______________________________________________________ 34
Edukacja i wykształcenie ludności _________________________________________________ 34
Ochrona zdrowia i opieka społeczna ______________________________________________ 37
Mieszkalnictwo __________________________________________________________________ 40
Poziom życia _____________________________________________________________________ 43
Kultura i turystyka _______________________________________________________________ 44
Potencjały i bariery rozwojowe w zakresie sfery społecznej ________________________ 48
SFERA GOSPODARCZA ____________________________________________________ 50
Sytuacja makroekonomiczna _____________________________________________________ 50
Rynek pracy _____________________________________________________________________ 52
Struktura gospodarki i przedsiębiorczość __________________________________________ 61
Potencjały i bariery rozwojowe w zakresie sfery gospodarczej______________________ 74
SFERA PRZESTRZENNA ____________________________________________________ 76
Sieć osadnicza ___________________________________________________________________ 76
Sieć transportowa i dostępność komunikacyjna ___________________________________ 80
Potencjały i bariery rozwojowe w zakresie sfery przestrzennej _____________________ 86
PODSUMOWANIE ________________________________________________________ 87

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
4

image
image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
5
DEMOGRAFIA
STAN LUDNOŚCI
Na obszarze pogranicza dolnośląsko-saksońskiego
1
w 2016 roku mieszkało 1 228,7 tys. osób – w tym:
po stronie polskiej 665,7 tys. mieszkańców (zasób ten stanowił 19,6% ogółu ludności województwa
dolnośląskiego i 9,6% ogółu ludności województwa lubuskiego), a po stronie niemieckiej 563,0 tys. osób
(13,8% ogółu ludności Saksonii). Do największych powiatów pod względem liczby mieszkańców (powyżej
80 tys. osób) należały: Bautzen (304,7 tys. mieszkańców, tj. 24,8% ogółu ludności obszaru pogranicza),
Görlitz (258,3 tys., 21,0%), żarski (97,8 tys., 8,0%), zgorzelecki (91,3 tys., 7,4%), bolesławiecki (90,2 tys.,
7,3%) i miasto Jelenia Góra (80,5 tys., 6,6%). Natomiast najmniejszą liczbą ludności (poniżej 50 tys. osób)
wyróżniały się powiaty: kamiennogórski (44,3 tys., 3,6%), złotoryjski (44,4 tys., 3,6%) i lwówecki
(46,5 tys., 3,8%); (tabela 1.1).
Gęstość zaludnienia na badanym terytorium w 2016 roku wynosiła 107 osób na 1 km
2
i była niższa
od średniej dla Unii Europejskiej
2
(118 osób na 1 km
2
). Wskaźnik ten różnił się po obu stronach granicy
– część niemiecka była bardziej zaludniona (125 osób na 1 km
2
) niż część polska (96 osób na 1 km
2
).
Należy zaznaczyć, że zarówno pogranicze saksońskie, jak i pogranicze dolnośląskie charakteryzują się
zdecydowanie niższą gęstością zaludnienia od regionów, do których przynależą – tj. Saksonii (221 osób
na 1 km
2
) i województwa dolnośląskiego (146 osób na 1 km
2
). Niska wartość analizowanego wskaźnika
na tle regionalnym wskazuje na peryferyjność obszaru pogranicza względem najistotniejszych obszarów
wzrostu – tj. gęsto zaludnionych miejskich obszarów Legnicy, Wrocławia, Drezna i Lipska.
Najgęściej zaludnionymi powiatami na analizowanym obszarze (powyżej 120 osób na 1 km
2
) były: miasto
Jelenia Góra (739), lubański (129), Bautzen (127) i Görlitz (122). Natomiast najmniejszą gęstością
zaludnienia (poniżej 80 osób na 1 km
2
) cechowały się powiaty: lwówecki (66), bolesławiecki (69), żarski
(70) i złotoryjski (77); (tabela 1.1).
Pogranicze dolnośląsko-saksońskie charakteryzuje się wyraźnym zróżnicowaniem przestrzennym
poziomu zaludnienia – część północna obszaru jest zdecydowanie słabiej zaludniona od części
południowej. Najwyższą gęstością zaludnienia (powyżej 250 osób na 1 km
2
) cechowały się gminy
miejskie – po stronie polskiej: Zgorzelec (1 943), Bolesławiec (1 632), Lubań (1 338), Złotoryja (1 323),
Jawor (1 235), Żary (1 153), Kamienna Góra (1 085), Jelenia Góra (739), Zawidów (710) i Kowary (302),
a po stronie niemieckiej: Görlitz (828), Radeberg (620), Ebersbach-Neugersdorf (600), Bautzen (599),
Zittau (385), Hoyerswerda (351), Wilthen (295), Kamenz (285), Pulsnitz (281), Weißwasser/O.L. (263)
i Schirgiswalde-Kirschau (260), a także gminy położone w południowej części obszaru pogranicza:
Ottendorf-Okrilla (385), Olbersdorf (326) i Oppach (299). Można zauważyć, że liderujące pod względem
analizowanego wskaźnika polskie gminy miejskie odznaczały się zdecydowanie wyższym poziomem
zaludnienia niż niemieckie gminy. Najsłabiej zaludnione (poniżej 46 osób na 1 km
2
) były gminy położone
w północnej części pogranicza – po stronie polskiej: Brody (14), Osiecznica (17), Przewóz (18),
1
Pogranicze dolnośląsko-saksońskie obejmuje łącznie 12 powiatów (10 powiatów w części polskiej i 2 powiaty w części
niemieckiej). Część dolnośląską pogranicza (tzw. pogranicze dolnośląskie) tworzy 9 powiatów należących do województwa
dolnośląskiego: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski i miasto Jelenia
Góra oraz powiat żarski przynależący do województwa lubuskiego. Część saksońska pogranicza (tzw. pogranicze saksońskie)
składa się z 2 powiatów: Bautzen i Görlitz.
2
W analizie przyjęto wartość dla Unii Europejskiej złożonej z 28 państw (UE-28).

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
6
Gromadka (20), Węgliniec (25), Męcinka (34), Trzebiel (35), Lipinki Łużyckie (37), Paszowice (39), gmina
wiejska Żary (42), Pielgrzymka (44), Zagrodno (44) i Wądroże Wielkie (45), a po stronie niemieckiej:
Spreetal (17), Boxberg/O.L. (21), Hähnichen (25), Weißkeißel (27), Kreba-Neudorf (27), Elsterheide (28),
Trebendorf (29), Laußnitz (29), Krauschwitz (33), Rietschen (35), Quitzdorf am See (36), Neißeaue (36),
Lohsa (40), Mücka (40), Waldhufen (41), Neukirch (41), Hohendubrau (42), Horka (43) i Schwepnitz (45),
a także polska gmina Platerówka (34) zlokalizowana w powiecie lubańskim (mapa 1.1).
Tabela 1.1. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące stan ludności na obszarze pogranicza dolnośląsko-
sakońskiego [2016].
Jednostka terytorialna
Powierzchnia
[km
2
]
Liczba ludności
[osoby]
Udział ludności
[%]
3
Gęstość
zaludnienia
[osoby/km
2
]
POGRANICZE DŚ-SN
11 471
1 228 752
100,0
107,1
POGRANICZE DŚ
6 964
665 724
54,2
95,6
Powiat bolesławiecki
1 304
90 180
7,3
69,2
Powiat jaworski
582
51 176
4,2
87,9
Powiat jeleniogórski
627
64 395
5,2
102,7
Powiat kamiennogórski
396
44 262
3,6
111,8
Powiat lubański
428
55 238
4,5
129,1
Powiat lwówecki
710
46 527
3,8
65,5
Powiat zgorzelecki
839
91 258
7,4
108,8
Powiat złotoryjski
576
44 381
3,6
77,1
Powiat m. Jelenia Góra
109
80 524
6,6
738,8
Powiat żarski
1 393
97 783
8,0
70,2
POGRANICZE SN
4 507
563 028
45,8
124,9
Landkreis Bautzen
2 396
304 691
24,8
127,2
Landkreis Görlitz
2 111
258 337
21,0
122,4
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – Banku Danych Lokalnych
(https://bdl.stat.gov.pl)
oraz Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii
(https://www.statistik.sachsen.de).
Oznaczenia: DŚ-SN – pogranicze dolnośląsko-saksońskie, DŚ- część dolnośląska obszaru pogranicza, SN – część saksońska obszaru pogranicza.
W latach 2006-2016 na pograniczu dolnośląsko-saksońskim nastąpił znaczny spadek liczby ludności.
Łącznie przez okres 10 lat ubyło 82,5 tys. osób, co stanowiło 6,3% ogółu populacji (w województwie
dolnośląskim zarejestrowano wzrost liczby ludności o 0,7%, a w Saksonii ubytek mieszkańców o 4,0%).
Ten niekorzystny kierunek zmian liczby ludności zaznaczył się zarówno po stronie niemieckiej badanego
terytorium, jak i po stronie polskiej, choć należy podkreślić różną intensywność zjawiska – w części
dolnośląskiej spadek liczby ludności był relatywnie mniejszy (zasób mieszkańców zmniejszył się
o 14,6 tys. osób, co stanowiło 2,1% ogółu ludności) niż w części saksońskiej (ubyło 67,9 tys. osób,
co odpowiadało 10,8% ogółu tejże populacji); (wykres 1.1).
3
W stosunku do ogółu ludności pogranicza dolnośląsko-saksońskiego.

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
7
Mapa 1.1.
Gęstość zaludnienia na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2016].
Wykres 1.1. Zmiana liczby ludności na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2006-2016, 2017-2030].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Ponadto na pograniczu dolnośląsko-saksońskim uwidoczniły się silne dysproporcje w zakresie zmian
liczby ludności w układzie miasto-wieś. W miastach zaobserwowano niemal 2-krotnie wyższy spadek
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Zmiana liczby ludności
[2006 r. = 100%]
Lata
pogranicze DŚ-SN
pogranicze DŚ
pogranicze SN

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
8
liczby mieszkańców (o 7,6%) niż na obszarach wiejskich (o 4,2%). Należy zaznaczyć, że zjawisko
kształtowało się odmiennie w poszczególnych częściach pogranicza. Po stronie polskiej zaznaczył się
przyrost ludności na obszarach wiejskich (o 2,0%), w szczególności w strefach podmiejskich miast:
Bolesławca, Jeleniej Góry, Zgorzelca i Żar, co związane jest z zachodzącym intensywnie procesem
suburbanizacji, przy jednoczesnym ubytku ludności w miastach (o 4,6%). Natomiast część niemiecka
cechowała się bardzo zbliżonym spadkiem liczby ludności w miastach (o 10,9%) i na obszarach wiejskich
(o 10,5%); (wykres 1.2).
Wykres 1.2. Zmiana liczby ludności w układzie miasta-wieś na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego
[2006-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
W ujęciu lokalnym na pograniczu dolnośląsko-saksońskim w zmianach ludnościowych zdecydowanie
dominował trend spadkowy – aż 151 gmin (88% ogółu gmin pogranicza) odnotowało spadek liczby
ludności. Należy podkreślić, że korzystniejszą sytuację w zakresie zmian ludnościowych na badanym
terytorium zaobserwowano po stronie dolnośląskiej niż po stronie saksońskiej. W niemieckiej części
pogranicza wszystkie gminy zmniejszyły zasób ludnościowy, a największe ubytki mieszkańców (poniżej
-14,5%) wystąpiły w gminach położonych w szczególności w północnej części powiatów Görlitz
i Bautzen: Mücka (-20,3%), Stadt Weißwasser/O.L. (-20,0%), Stadt Hoyerswerda (-19,3%), Boxberg/O.L.
(-17,7%), Groß Düben (-17,6%), Stadt Rothenburg/O.L. (-17,3%), Kreba-Neudorf (-16,7%) i Spreetal
(-14,8%) oraz w gminach w południowo-wschodniej części pogranicza saksońskiego: Oppach (-18,4%),
Stadt Seifhennersdorf (-17,9%), Stadt Ebersbach-Neugersdorf (-17,4%), Schönau-Berzdorf a. d. Eigen
(-17,1%), Stadt Ostritz (-16,9%), Schönbach (-16,7%), Dürrhennersdorf (-15,6%), Stadt Bernstadt a. d.
Eigen (-15,3%), Stadt Löbau (-15,2%) i Bertsdorf-Hörnitz (-15,1%), a także w gminach: Großharthau
(-17,1%), Puschwitz (-16,9%), Stadt Kamenz (-15,9%) i Stadt Wilthen (-15,8%). Natomiast najmniejsze
spadki liczby mieszkańców (powyżej -4,6%) zaobserwowano w gminach położonych w części zachodniej:
Arnsdorf (-0,2%), Stadt Radeberg (-0,7%), Ottendorf-Okrilla (-1,2%), Neschwitz (-3,8%), Ohorn (-3,8%),
Panschwitz-Kuckau (-4,0%), Stadt Bautzen (-4,3%), Stadt Königsbrück (-4,5%) i Wachau (-4,5%)
oraz w gminie Stadt Görlitz (-2,1%). W polskiej części pogranicza wzrost liczby ludności odnotowano
w gminach będących gminami wiejskimi lub miejsko-wiejskimi położonymi wokół ośrodków miejskich:
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
pogranicze DŚ-SN
pogranicze DŚ
pogranicze SN
Zmiana liczby ludności [%]
ogółem
miasta
wieś

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
9
Jeleniej Góry – gminy: Jeżów Sudecki (14,3%), Janowice Wielkie (6,9%), Podgórzyn (5,8%), Lubomierz
(3,8%), Mysłakowice (2,9%) i Stara Kamienica (2,1%); Bolesławca – gminy: Bolesławiec (13,3%), Warta
Bolesławiecka (9,2%), Osiecznica (5,9%) i Nowogrodziec (3,6%); Lubania i Zgorzelca – gminy: Zgorzelec
(5,7%), Sulików (3,2%), Lubań (0,8%) i Siekierczyn (0,1%); Jawora i Złotoryi - gminy: Męcinka (4,4%),
Paszowice (4,0%), Mściwojów (2,4%) i Złotoryja (0,7%); Żar – gminy: Żary (6,9%) i Lipinki Łużyckie (3,0%)
oraz Kamiennej Góry – gmina Kamienna Góra (3,8%). Największe ubytki mieszkańców (od -8,2%
do -4,6%) zarejestrowano w gminach usytuowanych w południowej części polskiego obszaru pogranicza:
gmina miejska Kamienna Góra (-8,2%), Platerówka (-7,6%), Świeradów-Zdrój (-6,9%), Jelenia Góra
(-6,9%), Wojcieszów (-5,9%), Bogatynia (-5,6%), Szklarska Poręba (-5,4%), Kowary (-5,1%), gmina miejska
Zgorzelec (-5,0%) i Karpacz (-4,8%); (mapa 1.2).
Mapa 1.2.
Zmiana liczby ludności na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2006-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Prognoza demograficzna dla obszaru pogranicza dolnośląsko-saksońskiego wskazuje, że trendy zmian
ludnościowych obserwowane w latach 2006-2016 jeszcze się pogłębią w perspektywie do 2030 roku.
W latach 2017-2030 liczba mieszkańców analizowanego obszaru zmniejszy się aż o 123,7 tys. osób,
co stanowi 10,1% ogółu ludności. W części polskiej pogranicza nastąpi ubytek ludności o 53,7 tys.
mieszkańców (czyli o 8,1%), a w części niemieckiej o 70,0 tys. osób. (czyli o 12,4%); (wykres 1.1).
W korzystnej sytuacji demograficznej pozostanie jedynie 8 gmin w polskiej części pogranicza. Wzrost
liczby mieszkańców przewidywany jest w 7 gminach wiejskich położonych w strefach podmiejskich:
Jeżów Sudecki (o 11,1%), Bolesławiec (11,0%), Warta Bolesławiecka (7,0%), Zgorzelec (5,6%), Żary
(4,3%), Paszowice (0,9%) i Kamienna Góra (0,4%) oraz gminie miejsko-wiejskiej Nowogrodziec (0,4%).
Należy podkreślić, że znacząco zwiększy się liczba gmin depopulacyjnych, co jeszcze bardziej uwypukli
występowanie stref przejściowych pomiędzy poszczególnymi zespołami miejskimi w szczególności

image
image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
10
na pograniczu dolnośląskim. Nie dość, że proces depopulacji w skali pogranicza dolnośląsko-
saksońskiego będzie miał charakter globalny, to dodatkowo zwiększy się jego skala. W niektórych
gminach zwłaszcza położonych po saksońskiej stronie pogranicza prognozuje się ubytek ludności
na poziomie poniżej -13,6% - są to gminy: Stadt Hoyerswerda (-23,7%), Stadt Reichenbach/O.L. (-18,8%),
Stadt Niesky (-18,3%), gmina miejska Kamienna Góra (-17,4%), Oderwitz (-17,2%), Szklarska Poręba
(-16,3%), gmina miejska Zgorzelec (-15,8%), Świeradów-Zdrój (-15,2%), Großschönau (-14,9%), Stadt
Weißwasser/O.L. (-14,8%), Stadt Ebersbach-Neugersdorf (-14,4%), Neukirch/Lausitz (-14,2%), Stadt
Zittau (-14,1%), Stadt Löbau (-14,0%), Kottmar (-14,0%) i Kowary (-13,8%); (mapa 1.3).
Mapa 1.3.
Prognozowana zmiana liczby ludności na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2017-2030].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Uwagi: w saksońskiej części obszaru pogranicza ze względu na brak danych statystycznych uwzględniono jedynie gminy posiadające powyżej
5 tys. mieszkańców.
STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI I WIEKU
Zmiany liczby ludności na pograniczu dolnośląsko-saksońskim obserwowane w latach 2006-2016
i prognozowane w lata 2017-2030 przyczyniają się i będę się przyczyniać do istotnych zmian w strukturze
ludności. Badany obszar pod względem struktury ludności według płci w 2016 roku cechował się
nadwyżką liczby kobiet nad liczbą mężczyzn – wskaźnik feminizacji
4
wyniósł 105,0 kobiet
na 100 mężczyzn (w Unii Europejskiej 104,6). Wskaźnik ten kształtował się jednak odmiennie po obu
stronach granicy – w części polskiej przewaga liczby kobiet była zdecydowanie większa (wskaźnik
feminizacji osiągnął wartość 106,5; dla porównania w województwie dolnośląskim 108,0) niż w części
4
Wskaźnik feminizacji – liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn.

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
11
niemieckiej (wskaźnik feminizacji był równy 103,2; w Saksonii 103,1). Jeszcze większe zróżnicowanie
zjawiska można zaobserwować w układzie miasto-wieś. Zarówno w części dolnośląskiej, jak i w części
saksońskiej pogranicza na obszarach miejskich zdecydowanie przeważały kobiety nad mężczyznami,
przy czym w polskiej części analizowanego terytorium dysproporcja w strukturze ludności według płci
była zdecydowanie większa niż w części niemieckiej (w polskich miastach na 100 mężczyzn przypadało
110,5 kobiet, a na wsiach 100,5, natomiast w niemieckich miastach współczynnik feminizacji wynosił
105,5, a na wsiach 99,8).
W układzie lokalnym również uwidoczniło się relatywnie duże zróżnicowanie poziomu feminizacji.
Zdecydowana większość gmin położonych w polskiej części pogranicza (77%) charakteryzowała się
nadwyżką kobiet nad mężczyznami. Zaledwie 14 gmin, będących w większości gminami o dominującej
funkcji rolniczej, zanotowało przewagę liczby mężczyzn nad liczbą kobiet: Paszowice (współczynnik
feminizacji wyniósł 95,3 kobiet na 100 mężczyzn), Pielgrzymka (95,6), Platerówka (95,6), Janowice
Wielkie (97,0), Lubań (98,0), Osiecznica (99,1), gmina wiejska Zgorzelec (99,3), Sulików (99,4), Marciszów
(99,5), Świerzawa (99,6), Mściwojów (99,7), gmina wiejska Kamienna Góra (99,7), Siekierczyn (99,7)
i Gromadka (99,9). Natomiast najwyższymi wartościami wskaźnika feminizacji (powyżej 107,0)
wyróżniały się na pograniczu polskim gminy będące w szczególności gminami miejskimi: Szklarska
Poręba (115,7), Jelenia Góra (114,7), Karpacz (112,9), Świeradów-Zdrój (112,5), Bolesławiec (112,4),
Zgorzelec (111,2), Żary (111,0), Lubań (110,8), Złotoryja (110,6), Kowary (110,1), Zawidów (109,3),
Piechowice (109,1), Jawor (108,6), Kamienna Góra (108,3) oraz gmina miejsko-wiejska Gryfów Śląski
(107,3); (mapa 1.4).
Mapa 1.4.
Wskaźnik feminizacji na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
12
W niemieckiej części pogranicza liczebność gmin, w których zaobserwowano przewagę liczby kobiet nad
mężczyznami w niewielkim stopniu przewyższała liczebność gmin z dominacją mężczyzn – stanowiły one
54% ogółu gmin. Najwyższe wartości analizowanego wskaźnika (powyżej 107,0 kobiet przypadających
na 100 mężczyzn) osiągnęły gminy: Kurort Jonsdorf (109,9), Panschwitz-Kuckau (109,9), Stadt
Weißwasser/O.L. (109,2), Stadt Bischofswerda (109,1), Stadt Wilthen (108,4), Stadt Hoyerswerda
(108,0), Oppach (107,9), Stadt Görlitz (107,7), Rietschen (107,6), Großschönau (107,6) i Olbersdorf
(107,4), natomiast najniższy wskaźnik feminizacji (poniżej 97,0 kobiet przypadających na 100 mężczyzn)
zaobserwowano w gminach: Ralbitz-Rosenthal (85,1), Großschweidnitz (90,5), Weißkeißel (91,2), Oßling
(91,9), Arnsdorf (92,5), Hähnichen (92,8), Markersdorf (93,2), Groß Düben (93,9), Stadt Weißenberg
(93,9), Schönteichen (94,8), Nebelschütz (94,8), Waldhufen (95,0), Burkau (95,1), Wachau (95,2),
Kubschütz (95,5), Schwepnitz (95,8), Mittelherwigsdorf (95,8), Laußnitz (96,2), Dürrhennersdorf (96,3),
Steinigtwolmsdorf (96,6), Horka (96,8), Doberschau-Gaußig (96,8) i Rosenbach (96,9).
Na pograniczu dolnośląsko-saksońskim w 2016 roku ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła
13,2% ogółu mieszkańców (W Unii Europejskiej 15,6%), ludność w wieku produkcyjnym liczyła 65,2%
populacji (w Unii Europejskiej 65,3%), a ludność w wieku poprodukcyjnym obejmowała 21,5%
mieszkańców (w Unii Europejskiej 19,1%)
5
. Strukturę ludności według wieku na analizowanym obszarze
można zatem uznać za niekorzystną na tle przestrzeni europejskiej. Cechuje ją bowiem względnie wysoki
udział ludności starej (powyżej 65 lat), przy jednoczesnym stosunkowo niskim udziale ludności młodej
(0-14 lat); (wykres 1.3).
Wykres 1.3. Struktura ludności według grup wieku na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2006, 2016,
2030].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
5
Ludność według grup wieku – ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-14 lat), ludność w wieku produkcyjnym (15-64 lata)
i ludność w wieku poprodukcyjnym (65 lat i więcej).
13,0
13,2
12,1
15,3
13,7
12,4
10,4
12,7
11,8
68,8
65,2
58,0
71,6
69,7
62,4
65,8
59,9
52,5
18,2
21,5
29,9
13,1
16,6
25,2
23,8
27,4
35,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2006
2016
2030
2006
2016
2030
2006
2016
2030
pogranicze DŚ-SN
pogranicze DŚ
pogranicze SN
Struktura ludności wg grup wieku [%]
0-14 lat
15-64 lata
65 i więcej lat

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
13
Należy zaznaczyć, że badane zjawisko różniło się po obu stronach granicy. Zdecydowanie gorszą
strukturą ludności według wieku wyróżniała się część niemiecka pogranicza, w której zanotowano
względnie wysoki udział ludności w wieku poprodukcyjnym – tj. 27,4% populacji (w części polskiej grupa
ta stanowiła 16,6% ogółu mieszkańców, czyli aż o 10,8 p.p. mniej; dla porównania: w Saksonii 25,5%,
a w województwie dolnośląskim 17,0%) i relatywnie niski udział ludności w wieku produkcyjnym –
tj. 59,9% (w części polskiej grupa ta obejmowała 69,7% populacji, czyli o 9,8 p.p. więcej; w Saksonii
61,5%, a w województwie dolnośląskim 68,9%), przy jednocześnie niewielkim odsetku ludności w wieku
przedprodukcyjnym – tj. 12,7% mieszkańców (w części polskiej 13,7%; w Saksonii 12,9%,
a w województwie dolnośląskim 14,1%).
O pogarszającej się sytuacji demograficznej na pograniczu dolnośląsko-saksońskim świadczą istotne
zmiany liczebności poszczególnych grup ludności według wieku, których negatywne konsekwencje
uwidocznią się również w przyszłości. W latach 2006-2016 nastąpił wyraźny spadek liczby ludności
w wieku produkcyjnym o 11,1% (w części polskiej o 4,7%, a w części niemieckiej aż o 18,7%);
(wykres 1.5). Towarzyszył jemu wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym o 10,6% (w części
polskiej aż o 23,9%, a w części niemieckiej o 2,6%); (wykres 1.6). Na badanym terytorium odmiennie
kształtował się kierunek zmian liczby ludności młodej (0-14 lat). W części dolnośląskiej zaobserwowano
niekorzystne zjawisko – spadek liczby ludności w tejże grupie o 12,7%, natomiast w części saksońskiej
nastąpiło pozytywne przekształcenie – wzrost liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym o 8,9%.
Na obszarze całego pogranicza liczebność grupy ludności będącej w wieku 0-14 lat zmniejszyła się o 4,4%
(wykres 1.4).
Wykres 1.4. Zmiana liczby ludności w wieku 0-14 lat na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2006-
2016, 2017-2030].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
70
75
80
85
90
95
100
105
110
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Zmiana liczby ludności w wieku 0-14 lat
[2006 r. = 100%]
Lata
pogranicze DŚ-SN
pogranicze DŚ
pogranicze SN

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
14
Wykres 1.5. Zmiana liczby ludności w wieku 15-64 lata na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2006-
2016, 2017-2030].
Wykres 1.6. Zmiana liczby ludności w wieku 65 lat i więcej na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego
[2006-2016, 2017-2030].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Prognoza demograficzna dla obszaru pogranicza dolnośląsko-saksońskiego przewiduje pogłębienie się
niekorzystnych tendencji. Prognozuje się, że w latach 2017-2030 liczba ludności w wieku produkcyjnym
zmniejszy się aż o 20,1% i będzie stanowić tylko 58,0% ogółu populacji (w części polskiej spadek o 17,7%
- 62,4% ogółu mieszkańców, w części niemieckiej spadek o 23,3% - 52,5% ogółu ludności); (wykres 1.3
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Zmiana liczby ludności w wieku 15-64 lata
[2006 r. = 100%]
Lata
pogranicze DŚ-SN
pogranicze DŚ
pogranicze SN
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Zmiana liczby ludności w wieku 65 lat i więcej
[2006 r. = 100%]
Lata
pogranicze DŚ-SN
pogranicze DŚ
pogranicze SN

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
15
i wykres 1.5). Jednocześnie w analizowanym okresie nastąpi znaczny wzrost liczby ludności starej
(powyżej 65 lat) o 25,1%, która będzie obejmować aż 29,9% ogółu mieszkańców (w części polskiej wzrost
o 39,8% - 25,2% ogółu populacji, w części niemieckiej wzrost o 14,6% - 35,8% ogółu ludności);
(wykres 1.3 i wykres 1.6). Dodatkowo liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszy się o 17,8%
i będzie stanowić 12,1% ogółu mieszkańców (w części polskiej spadek o 17,0% - 12,4% ogółu ludności;
w części niemieckiej spadek o 18,9% - 11,8% ogółu populacji); (wykres 1.3 i wykres 1.4).
Dysproporcje w strukturze ludności według wieku zarysowują się jeszcze wyraźniej pomiędzy
poszczególnymi gminami po obu stronach granicy. W 2016 roku gminy położone w polskiej części
pogranicza cechowały się korzystniejszą sytuacją demograficzną pod względem udziału ludności w wieku
0-14 lat w liczbie ludności ogółem niż gminy niemieckie. Najwyższe wartości analizowanego wskaźnika
(powyżej 14,5% ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogóle mieszkańców) po polskiej stronie
pogranicza notowały gminy wiejskie bądź miejsko-miejskie w szczególności położone w północnej części
obszaru – gminy wiejskie: Osiecznica (17,9%), Lipinki Łużyckie (16,8%), Męcinka (16,0%), Warta
Bolesławiecka (16,0%), Żary (15,9%), Brody (15,9%), Bolesławiec (15,6%), Mściwojów (15,3%), Wądroże
Wielkie (15,3%), Pielgrzymka (15,2%), Lubań (15,1%), Złotoryja (15,0%) i Trzebiel (14,9%), a także gmina
miejsko-wiejska Lubsko (14,6%) i gmina miejska Łęknica (16,1%). Ponadto względnie dużym udziałem
ludności w wieku 0-14 lat w ogóle populacji odznaczało się kilka gmin (wiejskich bądź miejsko-wiejskich)
usytuowanych w południowej części obszaru: Nowogrodziec (16,2%), Kamienna Góra (15,7%), Sulików
(15,6%), Jeżów Sudecki (15,2%) i Lubomierz (14,8%). Z kolei najniższy udział ludności w wieku
przedprodukcyjnym (poniżej 12,5%) zanotowano w gminach zlokalizowanych w południowej części
terytorium: Szklarska Poręba (10,5%), Karpacz (11,0%), gmina miejska Zgorzelec (11,5%), Jelenia Góra
(12,1%), Gryfów Śląski (12,1%), gmina miejska Lubań (12,2%) i Podgórzyn (12,5%); (mapa 1.5).
Na pograniczu saksońskim najwyższym udziałem ludności młodej (powyżej 14,5%) wyróżniały się gminy
położone w środkowej części obszaru, zwłaszcza gminy usytuowane na zachód od miasta Bautzen:
Ralbitz-Rosenthal (19,3%), Nebelschütz (19,3%), Räckelwitz (16,8%), Crostwitz (16,8%), Radibor (16,4%),
Frankenthal (15,8%), Rammenau (15,8%), Doberschau-Gaußig (15,7%), Lichtenberg (15,7%), Neschwitz
(15,7%), Ohorn (15,6%), Wachau (15,5%), Stadt Wittichenau (15,5%), Panschwitz-Kuckau (15,4%),
Ottendorf-Okrilla (15,2%), Burkau (15,2%) i Steina (15,0%), a także gminy:
Rosenbach (16,3%),
Hohendubrau (16,2%), Königshain (15,9%), Kodersdorf (15,3%), Markersdorf (15,2%), Stadt Weißenberg
(15,1%), Hähnichen (15,1%) i Malschwitz (14,6%). Natomiast najniższy udział ludności w wieku
przedprodukcyjnym (poniżej 11,4%) zanotowały gminy położone peryferyjnie w obrębie powiatów
Görlitz i Bautzen – na północny: Stadt Hoyerswerda (9,7%), Weißkeißel (10,0%), Spreetal (10,1%),
Schleife (10,7%), Stadt Lauta (10,8%), Stadt Niesky (10,9%), Boxberg/O.L. (11,0%), Kreba-Neudorf
(11,1%), Stadt Weißwasser/O.L. (11,2%), Mücka (11,2%) i Lohsa (11,2%) oraz na południu: Oybin
(10,3%), Stadt Seifhennersdorf (10,5%), Stadt Wilthen (10,8%), Großschweidnitz (10,8%), Kurort
Jonsdorf (10,8%), Kottmar (10,8%), Stadt Ebersbach-Neugersdorf (11,0%), Großschönau (11,2%),
Cunewalde (11,3%), Stadt Bernstadt a. d. Eigen (11,3%) i Oderwitz (11,3%); (mapa 1.5).
W latach 2006-2016 na pograniczu dolnośląsko-saksońskim odmiennie kształtował się dominujący
kierunek zmian liczby ludności w wieku 0-14 lat – w większość niemieckich gmin (74% ogółu gmin)
nastąpił wzrost liczby ludności w analizowanej grupie wiekowej, natomiast większość polskich gmin
(aż 93% ogółu gmin) cechowała się spadkiem liczby ludności młodej. Po stronie niemieckiej najwyższe

image
image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
16
Mapa 1.5.
Ludność w wieku 0-14 lat w liczbie ludności ogółem na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego
[2016].
Mapa 1.6.
Zmiana liczby ludność w wieku 0-14 lat na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2006-
2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
17
wzrosty liczby ludności w wieku 0-14 lat (powyżej 20,0%) odnotowano w gminach położonych
w szczególności w środkowo-zachodniej części obszaru: Räckelwitz (40,8%), Ohorn (37,0%), Stadt
Königsbrück (33,3%), Demitz-Thumitz (32,4%), Schwepnitz (30,0%), Rammenau (29,2%), Wachau
(28,4%), Ottendorf-Okrilla (28,1%), Großnaundorf (27,3%), Lichtenberg (26,5%), Arnsdorf (24,5%),
Burkau (24,4%), Radibor (24,3%), Nebelschütz (24,3%), Neschwitz (24,0%), Steina (23,7%), Stadt
Radeberg (22,5%), Hochkirch (22,0%), Haselbachtal (20,5%) i Doberschau-Gaußig (20,2%), a także
w gminach: Stadt Görlitz (27,2%), Elsterheide (23,5%), Rosenbach (23,1%) i Gablenz (21,9%).
Natomiast najwyższym ubytkiem ludności (poniżej -10,0%) charakteryzowały się gminy położone
głównie w powiecie Görlitz: Schönau-Berzdorf a. d. Eigen (-31,6%), Mücka (-17,3%), Stadt Bernstadt
a. d. Eigen (-11,6%) i Waldhufen (-10,5%) oraz w gminie Spreetal (-17,9%) w powiecie Bautzen.
Po stronie polskiej jedynie 4 gminy (mające status gmin wiejskich) wyróżniały się przyrostem liczby
ludności młodej: Jeżów Sudecki (5,2%), Warta Bolesławiecka (4,9%), Janowice Wielkie (4,3%) i Lipinki
Łużyckie (2,0%). W pozostałych gminach odnotowano spadek liczby ludności w analizowanej grupie
wiekowej, w tym najwyższy ubytek (poniżej -20,0%) wystąpił w gminach położonych przede wszystkim
w powiatach: lubańskim – gminy: Platerówka (-29,0%), Leśna (-21,4%) i Olszyna (-20,8%); lwóweckim –
gminy: Gryfów Śląski (-24,4%) i Mirsk (-21,5%) oraz żarskim – gminy: Przewóz (-26,5%) i Łęknica (-24,6%),
a także w gminach: Kamienna Góra (-21,9), Karpacz (-21,3%) i Zawidów (-21,2%); (mapa 1.6).
Pogranicze dolnośląsko-saksońskie w 2016 roku cechowało się bardzo dużymi dysproporcjami
pod względem udziału ludności w wieku produkcyjnym po obu stronach granicy. Niemalże wszystkie
niemieckie gminy (z wyjątkiem gminy Großschweidnitz) odznaczały się niższym udziałem ludności
w wieku 15-64 lata (oscylującym od 53,1% do 66,5% ogółu ludności) niż gminy polskie (ludność ta
stanowiła od 67,0% do 73,0% ogółu populacji). Najwyższy odsetek ludności analizowanej grupy
wiekowej (powyżej 72,0%) zarejestrowano w polskich gminach posiadających status gmin wiejskich:
Zgorzelec (73,0%), Bolesławiec (72,7%), Lubań (72,5%), Stara Kamienica (72,4%), Żary (72,3%), Brody
(72,3%), Złotoryja (72,2%), Przewóz (72,2%) i Pielgrzymka (72,0%), a najniższy odsetek (poniżej 58,0%)
w gminach położonych w południowej części pogranicza saksońskiego: Oybin (53,1%), Kurort Jonsdorf
(54,4%), Stadt Ebersbach-Neugersdorf (55,0%), Großschönau (56,2%), Olbersdorf (56,3%), Stadt
Seifhennersdorf (56,3%), Stadt Ostritz (56,4%), Oderwitz (56,9%), Stadt Wilthen (57,4%), Leutersdorf
(57,5%), Stadt Zittau (57,5%), Stadt Neusalza-Spremberg (57,7%), Cunewalde (57,8%) i Kottmar (57,9%),
a także w gminach: Stadt Hoyerswerda (55,8%) i Quitzdorf am See (57,6%); (mapa 1.7).
Ponadto na pograniczu dolnośląsko-saksońskim w latach 2006-2016 uwidoczniło się bardzo duże
zróżnicowanie skali zmian liczby ludności w wieku produkcyjnym. Wszystkie gminy w niemieckiej części
pogranicza zanotowały ubytek ludności w analizowanej grupie wiekowej a intensywność tych zmian była
zdecydowanie wyższa niż w gminach po stronie polskiej (aż do -31,9%). Najwyższy spadek liczby ludności
w wieku 15-64 lat (poniżej -23,0%) charakteryzował saksońskie gminy usytuowane peryferyjnie –
na północy: Stadt Weißwasser/O.L. (-31,9%), Stadt Hoyerswerda (-30,2%), Groß Düben (-26,8%),
Boxberg/O.L. (-25,3%), Gablenz (-25,2%), Mücka (-24,9%), Stadt Kamenz (-24,7%) i Stadt
Rothenburg/O.L. (-23,7%) oraz na południu: Oybin (-28,6%), Kurort Jonsdorf (-28,5%), Oppach (-28,0%),
Stadt Wilthen (-26,8%), Stadt Ebersbach-Neugersdorf (-26,2%), Stadt Seifhennersdorf (-25,3%),
Großharthau (-24,9%), Schönbach (-24,8%), Stadt Ostritz (-24,7%), Olbersdorf (-24,1%), Dürrhennersdorf
(-23,9%) i Leutersdorf (-23,5%). Jedynie część gmin położonych w polskiej części pogranicza odnotowała
wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym, z czego najwyższym przyrostem (powyżej 5,0%)

image
image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
18
Mapa 1.7.
Ludność w wieku 15-64 lat w liczbie ludności ogółem na obszarze pogranicza dolnośląsko-
sakońskiego [2016].
Mapa 1.8.
Zmiana liczby ludności w wieku 15-64 lat na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2006-
2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
19
wyróżniły się gminy wiejskie: Bolesławiec (13,6%), Jeżów Sudecki (13,6%), Żary (8,6%), Warta
Bolesławiecka (8,1%), Osiecznica (7,5%), Męcinka (6,3%), Kamienna Góra (6,3%), Paszowice (6,0%)
i Janowice Wielkie (5,1%); (mapa 1.8).
O skali problemów demograficznych obserwowanych na pograniczu dolnośląsko-saksońskim
świadczoną również przekształcenia w grupie ludności w wieku poprodukcyjnym. W 2016 roku
w gminach po obu stronach granicy uwidoczniły się znaczące dysproporcje pod względem udziału
ludności w wieku 65 lat i więcej. Generalnie odsetek ludności starej w ogóle populacji w gminach
niemieckich był zdecydowanie wyższy (kształtował się na poziomie od 15,8% do 36,6%) niż w gminach
polskich (od 11,7% do 21,3%). Fakt ten świadczy o bardziej zaawansowanej fazie procesu starzenia się
społeczeństwa w saksońskiej części pogranicza. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w niektórych
niemieckich gminach przekraczał nawet 30,0%, a zatem osiągnięto anormalnie wysoki stan starości
demograficznej. Sytuacja ta może powodować ogromne niedobory siły roboczej na lokalnych rynkach
pracy. Najwyższym udziałem ludności w wieku 65 lat i więcej cechowały się gminy położone
w szczególności na południu powiatu Görlitz: Oybin (36,6%), Kurort Jonsdorf (34,8%), Stadt Ebersbach-
Neugersdorf (34,0%), Stadt Seifhennersdorf (33,2%), Großschönau (32,6%), Oderwitz (31,8%),
Olbersdorf (31,6%), Kottmar (31,3%), Stadt Ostritz (30,9%), Stadt Zittau (30,7%), Leutersdorf (30,2%)
i Stadt Neusalza-Spremberg (30,0%), a także gminy: Stadt Hoyerswerda (34,5%), Stadt Wilthen (31,9%)
i Cunewalde (30,9%). Po stronie saksońskiej w korzystniejszej sytuacji były gminy usytuowane głównie
w strefie podmiejskiej Bautzen, które cechowały się odsetkiem ludności starej poniżej 21,0%: Ralbitz-
Rosenthal (15,8%), Nebelschütz (17,1%), Puschwitz (19,7%), Schönteichen (20,7%), Neschwitz (20,8%),
Panschwitz-Kuckau (20,8%) i Stadt Wittichenau (21,0%) oraz gminy: Rosenbach (20,5%), Arnsdorf
(21,0%) i Großschweidnitz (21,0%); (mapa 1.9).
Po polskiej stronie pogranicza najkorzystniejszą sytuację (udział ludności w wieku poprodukcyjnym
nie przekraczał 14,5%) posiadały gminy wiejskie bądź miejsko-wiejskie położone w północno-środkowej
część terytorium: Osiecznica (11,7%), Bolesławiec (11,7%), Żary (11,8%), Brody (11,8%), Lubań (12,3%),
Warta Bolesławiecka (12,5%), Zgorzelec (12,6%), Nowogrodziec (12,7%), Sulików (12,7%), Złotoryja
(12,8%), Pielgrzymka (12,8%), Przewóz (13,3%), Lipinki Łużyckie (13,6%), Paszowice (13,9%), Lubomierz
(14,1%), Gromadka (14,2%), Męcinka (14,2%), Siekierczyn (14,3%) i Świerzawa (14,5%), a także gminy:
Łęknica (12,3%), gmina wiejska Kamienna Góra (12,4%), Platerówka (12,8%), Jeżów Sudecki (13,0%),
Stara Kamienica (14,0%) i Bogatynia (14,4%). Natomiast najwyższym udziałem ludności starej (od 16,5%
do 21,0%) charakteryzowały się zwłaszcza gminy położone w południowej części pogranicza polskiego:
Jelenia Góra (21,0%), gmina miejska Bolesławiec (19,9%), gmina miejska Kamienna Góra (19,5%), gmina
miejska Lubań (19,5%), Szklarska Poręba (18,8%), Świeradów-Zdrój (18,2%), Piechowice (18,0%), Kowary
(17,9%), Gryfów Śląski (17,5%), Podgórzyn (17,1), Karpacz (16,9%) i Lubawka (16,6%) oraz gminy: Bolków
(16,9%), Jawor (16,9%) i gmina miejska Żary (16,9%); (mapa 1.9).
Zmiany liczby ludności w wieku poprodukcyjnym występujące na pograniczu dolnośląsko-saksońskim
w latach 2006-2016 potwierdzają postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Na badanym
terytorium zaobserwowano silne zróżnicowanie przestrzenne w zakresie stopnia zaawansowania owego
procesu. O ile tylko część gmin niemieckich (59% ogółu gmin) zanotowała przyrost liczby ludności
powyżej 65 lat, o tyle wszystkie gminy polskie cechowały się wzrostem liczby mieszkańców tej grupy
wiekowej. Wynika to z faktu, że proces starzenia się ludności w niemieckiej części pogranicza został
zapoczątkowany dużo wcześniej niż w polskiej części i aktualnie przebiega on z mniejszą intensywnością.

image
image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
20
Mapa 1.9.
Ludnośći w wieku 65 lat i więcej w liczbie ludności ogółem na obszarze pogranicza dolnośląsko-
sakońskiego [2016].
Mapa 1.10. Zmiana liczby ludnośći w wieku 65 lat i więcej na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego
[2006-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
21
Najwyższy wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym (powyżej 25%) zaobserwowano w polskich
gminach miejskich: Łęknica (61,8%), Jawor (43,5%), Złotoryja (41,5%), Lubań (39,7%), Żary (34,3%),
Bolesławiec (34,0%), Zgorzelec (29,6%), Zawidów (29,1%), Piechowice (27,3%) i Świeradów-Zdrój
(25,2%) oraz w gminach wiejskich położonych w pobliżu ośrodków miejskich: Bolesławca – gminy:
Bolesławiec (40,3%), Osiecznica (36,9%); Jeleniej Góry – gminy: Stara Kamienica (34,0%), Podgórzyn
(33,7%), Jeżów Sudecki (32,1%); Zgorzelca – gmina Zgorzelec (33,8%), a także w gminach: Lubsko (28,5%)
i Bogatynia (25,6%). Natomiast najwyższym ubytkiem ludności starej (poniżej 5,0%) cechowały się gminy
niemieckie położone na północny od miasta Görlitz: Hähnichen (-13,7%), Horka (-10,3%), Kreba-Neudorf
(-9,9%), Waldhufen (-9,0%), Mücka (-8,7%) i Neißeaue (-7,9%) oraz gminy usytuowane na zachód
od miasta Bautzen: Puschwitz (-21,5%), Räckelwitz (-15,6%), Frankenthal (-9,4%), Demitz-Thumitz
(-7,7%), Neukirch (-7,6%), Großnaundorf (-6,7%), Nebelschütz (-6,6%), Arnsdorf (-5,8%), Göda (-5,6%)
i Steina (-5,1%), a także gminy miejskie: Stadt Ostritz (-6,3%), Stadt Seifhennersdorf (-5,6%); (mapa 1.10).
Postęp i stan zaawansowania procesu starzenia się ludności na pograniczu dolnośląsko-saksońskiego
dobitnie obrazują także wartości indeksu starości
6
. W 2016 roku analizowany wskaźnik w skali całego
obszaru wynosił 162 (w Unii Europejskiej 123) i różnił się znacząco po obu stronach granicy – w części
niemieckiej zanotował niemal 2-krotnie wyższą wartość (215) niż w części polskiej (121); (wykres 1.7).
Dla porównania w województwie dolnośląskim osiągnął wartość 120, a w Saksonii 198.
Wykres 1.7. Indeks starości na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2006, 2016, 2030].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
W układzie lokalnym najwyższym indeksem starości (powyżej 260) wyróżniały się niemieckie gminy
miejskie: Stadt Hoyerswerda (354), Stadt Seifhennersdorf (315), Stadt Ebersbach-Neugersdorf (308),
Stadt Wilthen (296), Stadt Niesky (271), Stadt Lauta (270) i Stadt Weißwasser/O.L. (263), a także gminy
położone peryferyjnie na południu saksońskiej części pogranicza: Oybin (354), Kurort Jonsdorf (322),
6
Indeks starości – liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 0–14 lat (liczba dziadków na
100 wnuczków).
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
2006
2016
2030
2006
2016
2030
2006
2016
2030
pogranicze DŚ-SN
pogranicze DŚ
pogranicze SN
Indeks starości

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
22
Großschönau (292), Kottmar (289), Oderwitz (282) i Cunewalde (275). Natomiast najniższy indeks
starości (poniżej 90) zanotowały polskie gminy wiejskie bądź miejsko-wiejskie w szczególności położone
w północno-środkowej części pogranicza: Osiecznica (65), Żary (74), Brody (74), Bolesławiec (75),
Nowogrodziec (78), Warta Bolesławiecka (78), Lipinki Łużyckie (81), Pielgrzymka (84), Złotoryja (85),
Zgorzelec (88) i Męcinka (89) oraz gminy: Łęknica (76), gmina wiejska Kamienna Góra (79), Sulików (81),
gmina wiejska Lubań (82) i Jeżów Sudecki (85), a także 2 gminy niemieckie usytuowane w powiecie
Bautzen: Ralbitz-Rosenthal (82) i Nebelschütz (88); (mapa 1.11).
Mapa 1.11. Indeks starości na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
O postępującym procesie starzenia się społeczeństwa pogranicza dolnośląsko-saksońskiego świadczą
zmiany wartości indeksu starości. W latach 2006-2016 na badanym terytorium wskaźnik zwiększył się
o 15,6%, przy czym po obu stronach granicy zaobserwowano odmienne kierunki zmian. W części
dolnośląskiej pogranicza odnotowano wzrost indeksu starości aż o 42,0%, natomiast w części saksońskiej
nastąpił jego spadek o 5,7% (wykres 1.7). Dodatkowo w polskiej części pogranicza uwidoczniły się
znaczące dysproporcje w poziomie zmian wartości wskaźnika pomiędzy obszarami miejskimi
a obszarami wiejskimi – w miastach wzrost indeksu starości był niemal 2-krotnie wyższy (o 49,3%)
niż na wsi (o 28,8%). W niemieckiej części pogranicza poziom zmian wartości wskaźnika był zbliżony –
w miastach odnotowano spadek o 5,4%, a na wsi spadek o 6,3% (wykres 1.8). Przewiduje się ponadto,
że w latach 2017-2030 proces starzenia społeczeństwa na pograniczu będzie się nadal pogłębiał.
Zarówno w części niemieckiej, jak i w części polskiej indeks starości wzrośnie, ale odmienna będzie skala
przekształceń – na pograniczu saksońskim prognozuje się wzrost indeksu starości o 41,3%
(do poziomu 303), a na pograniczu dolnośląskim wzrost aż o 68,4% (do poziomu 204). Fakty te obrazuje

image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
23
dużą intensywność przebiegu procesu starzenia się mieszkańców polskiej części badanego obszaru,
a także petryfikację zjawiska po stronie niemieckiej (wykres 1.7).
Wykres 1.8. Zmiana indeksu starości w układzie miasto-wieś na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego
[2006-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
RUCH NATURALNY I MIGRACJE LUDNOŚCI
O pogarszającej się sytuacji ludnościowej na obszarze pogranicza dolnośląsko-saksońskiego świadczy
m.in. zmniejszający się współczynnik przyrostu naturalnego. W latach 2006-2016 na badanym
terytorium odnotowano spadek wartości współczynnika (z poziomu -2,5‰ do poziomu -4,3‰). Zjawisko
to miało jednakowy kierunek zmian po obu stronach granicy – w części polskiej współczynnik przyrostu
naturalnego obniżył się z poziomu -0,8‰ do poziomu -2,7‰, a w części niemieckiej zmniejszył się
z -4,4‰ do -6,2‰. Co istotne, trend spadkowy zaobserwowano zarówno na obszarach miejskich
(współczynnik zmniejszył się z -3,3‰ do -5,1‰), jak i na obszarach wiejskich (spadek z -1,2‰ do -3,0‰),
a także niezależnie od położenia typu obszaru względem granicy. Miasta w części polskiej cechowały się
spadkiem wskaźnika z -1,6‰ do -3,5‰, a w części niemieckiej spadkiem z -5,2‰ do -7,0‰, natomiast
we wsiach po stronie dolnośląskiej przyrost naturalny zmniejszył się z 0,6‰ do -1,4‰, a po stronie
saksońskiej zmniejszył się z -3,0‰ do -4,9‰. Przytoczone dane wskazują, że tylko obszary wiejskie
po polskiej stronie pogranicza na początku badanego okresu (w latach 2006-2010) charakteryzowały się
dodatnim przyrostem naturalnym (wykres 1.9).
W analizowanym okresie współczynnik przyrostu naturalnego w ujęciu średniorocznym na pograniczu
dolnośląsko-saksońskim wyniósł -3,5‰ (w Unii Europejskiej 0,6‰). Należy podkreślić znaczące
zróżnicowanie przestrzenne w zakresie wartości współczynnika po obu stronach granicy – w części
niemieckiej osiągnął wartość ponad 3-krotnie niższą (kształtował się na poziomie -5,5‰; w Saksonii
-3,5‰) niż w części polskiej (był równy -1,8‰; w województwie dolnośląskim -0,9‰).
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
pogranicze DŚ-SN
pogranicze DŚ
pogranicze SN
Zmiana indeksu starości
[%]
ogółem
miasta
wieś

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
24
Wykres 1.9.
Przyrost naturalny na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2006-2016].
Mapa 1.12.
Przyrost naturalny na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2006-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Współczynnik przyrostu naturalnego
[‰]
Lata
DŚ-SN - ogółem
DŚ - ogółem
SN - ogółem
DŚ-SN - miasto
DŚ - miasto
SN - miasto
DŚ-SN - wieś
DŚ - wieś
SN - wieś

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
25
W układzie lokalnym ubytek naturalny wystąpił w większości gmin zarówno w części saksońskiej
(w 99 jednostkach, co stanowiło 89% ogółu gmin), jak i w części dolnośląskiej (w 48 jednostkach,
79% ogółu gmin). Najbardziej niekorzystną sytuację w zakresie przyrostu naturalnego (współczynnik był
niższy niż -8,0‰) odnotowano w szczególności w gminach niemieckich położonych peryferyjnie
na południu obszaru pogranicza: Oderwitz (-16,3‰) Stadt Ostritz (-13,6‰), Stadt Seifhennersdorf
(-11,6‰), Stadt Neusalza-Spremberg (-11,1‰), Stadt Bischofswerda (-10,7‰), Kottmar (-10,3‰),
Großschönau (-9,5‰), Stadt Ebersbach-Neugersdorf (-9,4‰), Oppach (-9,2‰), Oybin (-8,5‰) i Sohland
a. d. Spree (-8,4‰), a także w gminach: Crostwitz (-14,5‰), Stadt Rothenburg/O.L. (-11,4‰),
Boxberg/O.L. (-9,6‰), Rietschen (-8,7‰), Stadt Pulsnitz (-8,6‰), Stadt Bad Muskau (-8,6‰), Quitzdorf
am See (-8,3‰), Königswartha (-8,2‰) i Stadt Hoyerswerda (-8,2‰). Po stronie polskiej problem ubytku
naturalnego w największym stopniu uwidocznił się w szczególności w gminach położonych w Sudetach
i na Przedgórzu Sudeckim, w których współczynnik przyrostu naturalnego kształtował się w przedziale
wartości od -5,3‰ do -3,2‰: Karpacz (-5,3‰), Szklarska Poręba (-4,7‰), Mirsk (-4,6‰), Platerówka
(-4,3‰), Jelenia Góra (-4,1‰), Gryfów Śląski (-4,0‰), gmina miejska Kamienna Góra (-4,0‰), Kowary
(-3,7‰), Piechowice (-3,6‰), Bolków (-3,3‰), Świeradów-Zdrój (-3,3‰), Wleń (-3,2‰), Podgórzyn
(-3,2‰), a także w gminach: Olszyna (-3,9‰), gmina miejska Zgorzelec (-3,6‰) i Wądroże Wielkie
(-3,2‰). Dodatni przyrost naturalny cechował zaledwie 24 gminy obszaru pogranicza (po 12 po stronie
polskiej i niemieckiej), z czego najwyższe wartości współczynnika (powyżej 1,5‰) odnotowały
niemieckie gminy położone na zachód od miasta Bautzen: Ralbitz-Rosenthal (3,8‰), Nebelschütz
(3,0‰), Panschwitz-Kuckau (2,2‰), Wachau (2,0%) oraz polskie gminy usytuowane w powiecie
bolesławieckim: gmina wiejska Bolesławiec (2,8‰), Osiecznica (2,8‰) i Nowogrodziec (2,3‰), a także
gmina Łęknica (3,1‰); (mapa 1.12).
Również znaczące dysproporcje przestrzenne na pograniczu dolnośląsko-saksońskim wystąpiły
w zakresie salda migracji. W latach 2006-2016 na analizowanym obszarze nastąpił wzrost wartości
współczynnika salda migracji (z poziomu -5,7‰ do poziomu -0,6‰). Również w obszarach składowych
(tj. po obu stronach granicy) zjawisko to cechowało się tendencją wzrostową, choć o różnej
intensywności – w części polskiej współczynnik salda migracji zwiększył się nieznacznie (z poziomu
-2,2‰ do poziomu -1,6‰), natomiast w części niemieckiej zaobserwowano znaczący wzrost jego
wartości (z poziomu -9,5‰ do poziomu 0,6‰). Ponadto pomiędzy poszczególnymi typami obszarów
(miejskimi i wiejskimi) uwidoczniły się jednakowe kierunki zmian analizowanego współczynnika –
na obszarach miejskich współczynnik zwiększył się z -7,5‰ do 0,2‰, a na obszarach wiejskich wzrósł
z -2,8‰ do -1,8‰. Należy jednak zauważyć różnice pod względem kierunku zmian współczynnika salda
migracji pomiędzy miastami a wsiami po obu stronach granicy. O ile na obszarach miejskich zarówno
na pograniczu dolnośląskim, jak i na pograniczu saksońskim nastąpił wzrost salda migracji (po stronie
dolnośląskiej z -5,0‰ do -2,5‰, a po stronie saksońskiej z -10,2‰ do 3,4‰), o tyle na obszarach
wiejskich zaobserwowano odwrotne tendencje zmian – w części polskiej saldo migracji zmalało z 2,5‰
do -0,1‰, natomiast w części niemieckiej wzrosło z -8,3‰ do -3,8‰ (wykres 1.10).
Pomimo korzystnych zmian salda migracji zaobserwowanych w latach 2006-2016, to wartość
współczynnika salda migracji w ujęciu średniorocznym pozostała ujemna zarówno w skali całego
pogranicza (wynosiła -3,1‰; w Unii Europejskiej 2,4‰), jak i w poszczególnych jego częściach –
po stronie polskiej współczynnik ukształtował się na poziomie -2,2‰ (dla porównania w województwie
dolnośląskim 0,2‰), a po stronie niemieckiej osiągnął wartość niemal 2-krotnie niższą tj. -4,1%
(w Saksonii 1,5‰).

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
26
Wykres 1.10. Migracje na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2006-2016].
Mapa 1.13.
Migracje na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2006-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Współczynnik salda migracji
[‰]
Lata
DŚ-SN - ogółem
DŚ - ogółem
SN - ogółem
DŚ-SN - miasto
DŚ - miasto
SN - miasto
DŚ-SN - wieś
DŚ - wieś
SN - wieś

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
27
W ujęciu lokalnym, podobnie jak w przypadku przyrostu naturalnego, większość gmin w części
dolnośląskiej (42 jednostki, co stanowiło 69% ogółu gmin) oraz w części saksońskiej (99 jednostek,
czyli 89% ogółu gmin) zanotowała ujemne wartości współczynnika salda migracji. Najbardziej
niekorzystną sytuacją pod względem badanego zjawiska (saldo migracji było niższe niż -10,0‰)
charakteryzowały się przede wszystkim gminy niemieckie usytuowane w północnej i środkowej części
obszaru: Trebendorf (-11,9‰), Weißwasser/O.L., Stadt (-11,9‰), Mücka (-11,2‰), Neukirch (-10,0‰)
Groß Düben (-10,7‰), Hähnichen (-10,6‰), Radibor (-10,6‰), Puschwitz (-10,6‰), Stadt Hoyerswerda
(-10,5‰), Ralbitz-Rosenthal (-10,3‰), Schönteichen (-10,3‰) i Kreba-Neudorf (-10,1‰), a ponadto
gminy: Schönau-Berzdorf a. d. Eigen (-13,6‰), Frankenthal (-13,0‰), Bertsdorf-Hörnitz (-11,1‰)
i Dürrhennersdorf (-10,9‰). W części polskiej najbardziej ujemne saldo migracji (w przedziale od -9,1‰
do -3,2‰) uwidoczniło się w szczególności w gminach miejskich: Łęknica (-9,1‰), Kamienna Góra
(-7,3‰), Świeradów-Zdrój (-6,6‰), Jawor (-5,3‰), Szklarska Poręba (-5,1‰), Zawidów (-4,9‰),
Zgorzelec (-4,5‰), Kowary (-4,2‰), Żary (-4,2‰), Złotoryja (-4,1‰), a także w kilku gminach wiejskich
i miejsko-wiejskich: Bogatynia (-6,5‰), Zagrodno (-5,2‰), Węgliniec (-5,0‰), Pielgrzymka (-4,1‰),
Gromadka (-4,1‰) i Jasień (-4,1‰). Dodatnie saldo migracji zanotowały jedynie 31 gmin obszaru
pogranicza dolnośląsko-saksońskiego (19 po stronie polskiej i 12 po stronie niemieckiej), z czego
najwyższymi wartościami badanego współczynnika (powyżej 5,0‰) odznaczały się polskie gminy
wiejskie położone wokół ośrodków miejskich: Jeleniej Góry – gminy: Jeżów Sudecki (14,6‰), Podgórzyn
(6,3‰), Janowice Wielkie (3,9‰), Mysłakowice (3,6‰) i Stara Kamienica (3,3‰); Bolesławca – gminy:
Bolesławiec (6,9‰) i Warta Bolesławiecka (6,5‰); Zgorzelca – gmina Zgorzelec (6,2‰); Żar – gmina Żary
(4,0‰), Jawora – gmina Paszowice (3,6‰) i Kamiennej Góry – gmina Kamienna Góra (3,3‰), a także
niemieckie gminy miejskie: Stadt Görlitz (5,2‰) i Stadt Radeberg (3,8‰) oraz gminy: Oderwitz (5,4‰)
i Crostwitz (3,6‰). Dane te wskazują, że w polskiej części pogranicza w strefach podmiejskich zachodzą
intensywne procesy suburbanizacji.
Na wielkość przyrostu rzeczywistego wpływa zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji. Analizując
czynniki zmian ludnościowych zachodzących na pograniczu dolnośląsko-saksońskim w latach 2006-2016
można stwierdzić, że w skali całego obszaru ubytek mieszkańców był w większym stopniu generowany
poprzez ujemny przyrost naturalny (wynoszący -3,5‰) niż przez ujemne saldo migracji (-3,1‰).
Wykres 1.11. Przyrost rzeczywisty ludności na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2006-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
pogranicze DŚ-SN
pogranicze DŚ
pogranicze SN
Współczynnik przyrostu rzeczywistego
/ przyrostu naturalnego / salda migracji
[‰]
przyrost rzeczywisty
przyrost naturalny
saldo migracji

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
28
Odmiennie relacje pomiędzy przyrostem naturalnym a saldem migracji zaznaczyły się po obu stronach
granicy – w części dolnośląskiej głównym czynnikiem ujemnego bilansu ludności było saldo migracji
(-2,2‰), które było niższe od przyrostu naturalnego (-1,8‰), natomiast w części saksońskiej przyrost
naturalny (-5,5‰) w większym stopniu generował spadek liczby ludności niż saldo migracji (-4,1‰).
Należy jednak podkreślić, że w wymienionych powyżej przypadkach żaden z czynników nie miał
dominującego charakteru (wykres 1.11).
Bazując na metodzie J.W. Webba (1963) dokonano typologii przyrostu rzeczywistego ludności
w gminach pogranicza dolnośląsko-saksońskiego w latach 2006-2016, klasyfikując jednostki
do wyróżnionych 8 typów rozwoju demograficznego w zależności od relacji pomiędzy przyrostem
naturalnym a saldem migracji
7
(tabela 1.2):
typy rozwojowe (aktywne) – przyrost rzeczywisty dodatni (wzrost liczby ludności):
A – dodatni przyrost naturalny przewyższa ujemne saldo migracji;
B – dodatni przyrost naturalny jest wyższy od dodatniego salda migracji;
C – dodatni przyrost naturalny jest niższy od dodatniego salda migracji;
D – dodatnie saldo migracji z nadwyżką rekompensuje ujemny przyrost naturalny;
typy regresyjne (nieaktywne) – przyrost rzeczywisty ujemny (spadek liczby ludności):
E – ujemny przyrost naturalny nie jest rekompensowany przez dodatnie saldo migracji;
F – ubytek liczby ludności powodowany jest w większym stopniu ujemnym przyrostem naturalnym
niż ujemnym saldem migracji;
G – ubytek liczby ludności powodowany jest w większym stopniu ujemnym saldem migracji niż
ujemnym przyrostem naturalnym;
H – ujemne saldo migracji nie jest rekompensowane przez dodatni przyrost naturalny.
Tabela 1.2.
Typologia rozwoju demograficznego gmin według Webba na obszarze pogranicza dolnośląsko-
sakońskiego [2006-2016].
Typy rozwojowe – aktywne demograficznie
Typ A: PN+ > |SM-|
Typ B: PN+ > SM+
Typ C: PN+ < SM+
Typ D: |PN-| < SM+
Nowogrodziec (m-w)
Lipinki Łużyckie (w)
Bolesławiec (w)
Janowice Wielkie (w)
Lubań (w)
Kamienna Góra (w)
Jeżów Sudecki (w)
Warta Bolesławiecka (w) Męcinka (w)
Złotoryja (w)
Mysłakowice (w)
Żary (w)
Paszowice (w)
Podgórzyn (w)
Stara Kamienica (w)
Sulików (w)
Zgorzelec (w)
Crostwitz
Radeberg, Stadt
Typy regresyjne – nieaktywne demograficznie
Typ E: |PN-| > SM+
Typ F: |PN-| > |SM-|
Typ G: |PN-| < |SM-|
Typ H: PN+ < |SM-|
Wądroże Wielkie (w)
Bolków (m-w)
Bogatynia (m-w)
Brody (w)
7
Uwzględniono wartości średnioroczne współczynnika przyrostu naturalnego i współczynnika salda migracji dla lat 2006-2016.

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
29
Piechowice (m)
Gryfów Śląski (m-w)
Bolesławiec (m)
Łęknica (m)
Siekierczyn (w)
Jelenia Góra (m)
Gromadka (w)
Osiecznica (w)
Arnsdorf
Karpacz (m)
Jasień (m-w)
Pielgrzymka (w)
Bad Muskau, Stadt
Mirsk (m-w)
Jawor (m)
Doberschau-Gaußig
Bautzen, Stadt
Olszyna (m-w)
Kamienna Góra (m)
Großnaundorf
Görlitz, Stadt
Platerówka (w)
Kowary (m)
Lichtenberg
(Landkreis
Bautzen)
Großschweidnitz
Wleń (m-w)
Leśna (m-w)
Nebelschütz
Königsbrück, Stadt
Wojcieszów (m)
Lubań (m)
Neschwitz
Oderwitz
Bischofswerda, Stadt
Lubawka (m-w)
Panschwitz-Kuckau
Ohorn
Cunewalde
Lubomierz (m-w)
Ralbitz-Rosenthal
Ottendorf-Okrilla
Elstra, Stadt
Lubsko (m-w)
Rammenau
Pulsnitz, Stadt
Großröhrsdorf, Stadt
Lwówek Śląski (m-w)
Wachau
Königswartha
Marciszów (w)
Königshain
Lauta, Stadt
Mściwojów (w)
Markersdorf
Neukirch/Lausitz
Pieńsk (m-w)
Rosenbach
Obergurig
Przewóz (w)
Sohland a. d. Spree
Szklarska Poręba (m)
Boxberg/O.L.
Świeradów-Zdrój (m)
Ebersbach-Neugersdorf,
Stadt
Świerzawa (m-w)
Gablenz
Trzebiel (w)
Großschönau
Tuplice (w)
Herrnhut, Stadt
Węgliniec (m-w)
Jonsdorf, Kurort
Zagrodno (w)
Kottmar
Zawidów (m)
Krauschwitz
Zgorzelec (m)
Lawalde
Złotoryja (m)
Mittelherwigsdorf
Żary (m)
Neusalza-Spremberg,
Stadt
Beiersdorf
Niesky, Stadt
Bernsdorf, Stadt
Olbersdorf
Bernstadt a. d. Eigen,
Stadt
Oppach
Bertsdorf-Hörnitz
Ostritz, Stadt
Burkau
Oybin
Demitz-Thumitz
Quitzdorf am See
Dürrhennersdorf
Reichenbach/O.L., Stadt
Elsterheide
Rietschen
Frankenthal
Rothenburg/O.L., Stadt
Göda
Seifhennersdorf, Stadt
Groß Düben
Weißkeißel
Großdubrau
Zittau, Stadt
Großharthau
Großpostwitz/O.L.
Hähnichen
Hainewalde
Haselbachtal
Hochkirch
Hohendubrau
Horka
Hoyerswerda, Stadt

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
30
Kamenz, Stadt
Kodersdorf
Kreba-Neudorf
Kubschütz
Laußnitz
Leutersdorf
Löbau, Stadt
Lohsa
Malschwitz
Mücka
Neißeaue
Neukirch
Oßling
Puschwitz
Räckelwitz
Radibor
Schirgiswalde-Kirschau,
Stadt
Schleife
Schmölln-Putzkau
Schönau-Berzdorf
a.
d.
Eigen
Schönbach
Schönteichen
Schöpstal
Schwepnitz
Spreetal
Steina
Steinigtwolmsdorf
Trebendorf
Vierkirchen
Waldhufen
Weißenberg, Stadt
Weißwasser/O.L., Stadt
Wilthen, Stadt
Wittichenau, Stadt
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Oznaczenia: (1) kolor żółty – gminy polskie, kolor zielony – gminy niemieckie; (2) m – gmina miejska, w – gmina wiejska, m-w – gmina miejsko-
wiejska.
Wśród gmin pogranicza dolnośląsko-saksońskiego aż 153 jednostki tj. (89% ogółu gmin analizowanego
obszaru) zakwalifikowano do nieaktywnych demograficznie (regresyjnych) – wyludniających się (typ E,
F, G, H), a pozostałe 19 gmin zaliczono do aktywnych demograficznie – zaludniających się (typ A, B, C,
D). Należy jednak podkreślić, że po obu stronach granicy uwidoczniły się istotne różnice w zakresie
analizowanej typologii. W polskiej części pogranicza 17 gmin (28 % ogółu polskich gmin) zostało
zaliczonych do typów rozwojowych (A-D), charakteryzujących się wzrostem liczby ludności, a 44 gminy
przyporządkowano do typów regresyjnych (E-H). Do typów rozwojowych oprócz gminy miejsko-wiejskiej
Nowogrodziec należały tylko gminy wiejskie. W głównej mierze reprezentowały one typ C (5 gmin)
i typ D (9 gmin), w których to na zaludnienie miało wpływ głównie dodatnie saldo migracji.
Zdecydowanie słabiej reprezentowany był typ A (1 gmina) i typ B (2 gminy). Jednostki aktywne

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
31
demograficznie stanowiły w większości przypadków gminy otaczające najważniejsze ośrodki miejskie:
Bolesławiec, Jawor, Jelenią Górę, Kamienną Górę, Lubań, Zgorzelec, Złotoryję i Żary. Wśród 44 gmin
zaliczonych do typów regresyjnych zdecydowanie najwięcej gmin (28 jednostek) należało do typu G.
W przeciwieństwie do gmin zaludniających się, gminy o regresyjnym charakterze nie tworzyły
charakterystycznych przestrzennych skupisk.
Odmiennie sytuacja przedstawiała się w niemieckiej części pogranicza. Wśród analizowanych 111 gmin
tylko 2 gminy miały charakter rozwojowy – były to gminy: Crostwitz i Stadt Radeberg (obie należące
do typu D), w których przyrost liczby ludności powodowany był dodatnim saldem migracji
rekompensującym ujemny przyrost naturalny. Pozostałe 109 gmin (98% ogółu niemieckich gmin) zostało
zaliczonych do typów o charakterze regresyjnym, w szczególności do typu G (55 jednostek) i typu F
(32 jednostki); (mapa 1.14)
Mapa 1.14.
Typologia rozwoju demograficznego gmin według Webba na obszarze pogranicza dolnośląsko-
sakońskiego [2006-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Reasumując należy stwierdzić, że pogranicze dolnośląsko-saksońskie stanowi obszar regresyjny
demograficznie, mający wyraźną tendencję do wyludniania się. W większości gmin zarówno przyrost
naturalny, jak i saldo migracji osiągają ujemne wartości (typ F i typ G). Na tym tle wyróżniają się jedynie
zaliczone do typów rozwojowych polskie gminy położone wokół największych miast badanego
terytorium, co jest głównie związane z zachodzącym procesem suburbanizacji.

image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
32
POTENCJAŁY I BARIERY ROZWOJOWE W ZAKRESIE DEMOGRAFII
POTENCJAŁY ROZWOJOWE:
1)
znaczny zasób ludnościowy
pogranicza w skali regionalnej, skupiający w części polskiej
1/5 mieszkańców województwa dolnośląskiego i w części niemieckiej 1/7 ludności Saksonii;
2)
rozwój stref suburbialnych miast
w polskiej części pogranicza m.in. Bolesławca, Jeleniej Góry,
Zgorzelca i Żar – kształtowanie się miejskich obszarów funkcjonalnych;
3)
wzrost salda migracji
w obu częściach pogranicza o relatywnie dużej intensywności po stronie
saksońskiej, w której odnotowano nawet dodatni bilans w ruchu wędrówkowym.
BARIERY ROZWOJOWE:
1) relatywnie
niska gęstość zaludnienia
– zdecydowania niższa gęstość zaludnienia poszczególnych
części pogranicza (dolnośląskiej i saksońskiej) od regionów, do których przynależą oraz niższa
od średniej europejskiej, co wskazuje na peryferyjność obszaru pogranicza względem
rozwijających się obszarów miejskich m.in. Wrocławia, Legnicy, Drezna i Lipska;
2) wyraźne
dysproporcje w poziomie zaludnienia
– część północna obszaru pogranicza cechuje się
zdecydowanie niższą gęstością zaludnienia od część południowej;
3) pogłębiający się
proces depopulacji
o względnie dużej intensywności, w szczególności w części
saksońskiej pogranicza;
4) wyższy
spadek liczby mieszkańców na obszarach miejskich
niż wiejskich, co świadczy
o „kurczącym się” potencjale ludnościowym miast;
5) silne
dysproporcje w strukturze ludności według płci w miastach
, przejawiające się nadwyżką
kobiet nad mężczyznami, zwłaszcza w polskiej części pogranicza;
6)
niekorzystna struktura ludności według wieku
na tle europejskim i regionalnym (w relacji do
województwa dolnośląskiego i do Saksonii), cechująca się względnie wysokim udziałem ludności
starej (powyżej 65 lat) zwłaszcza w części saksońskiej pogranicza, a także stosunkowo niskim
udziałem ludności młodej (0-14 lat);
7) wyraźny
spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym
, uwidaczniający się szczególnie w części
saksońskiej pogranicza i skutkujący możliwymi niedoborami siły roboczej na lokalnych rynkach
pracy;
8) postępujący intensywny
proces starzenia się ludnośc
i pogranicza, skutkujący anormalnie
wysokim stanem starości demograficznej, którego kumulacja negatywnych skutków ujawni się
w przyszłości, w szczególności w części dolnośląskiej pogranicza; część saksońska
charakteryzuje się bardziej zaawansowaną fazą starzenia się społeczeństwa;
9) silniejszy
proces starzenia się ludności miejskiej
niż ludności wiejskiej w polskiej części
pogranicza;
10) prognozowane
niekorzystne przekształcenia struktury ludności według wieku
w obu częściach
pogranicza, wyrażające się wyraźnym spadkiem liczby ludności dojrzałej (w wieku 15-64 lata)
i ludności młodej (0-14 lat), przy jednoczesnym wzroście liczby ludności starej (powyżej 65 lat);

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
33
11)
ujemny przyrost naturalny
(w ujęciu średniorocznym) o wartościach zdecydowanie
odbiegających od średnich regionalnych (notowanych w województwie dolnośląskim
i w Saksonii) oraz średniej europejskiej; zwłaszcza stosunkowo niski przyrost naturalny w części
saksońskiej pogranicza;
12)
spadek przyrostu naturalnego
w obu częściach pogranicza;
13) wciąż
ujemne saldo migracji
(w ujęciu średniorocznym) – wyraźnie niższe od poziomu
w regionach (w województwie dolnośląskim i w Saksonii) oraz od poziomu europejskiego;
szczególnie relatywnie niskie saldo migracji w części saksońskiej pogranicza.

image
image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
34
SFERA SPOŁECZNA
EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE LUDNOŚCI
W województwie dolnośląskim w 2016 roku było 67 567 dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym oraz 89 807 dzieci w wieku 3-6 lat. W latach 2010-2016 nastąpił znaczny
wzrost liczby dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego: o 29,7% (w wieku 3-5 lat)
oraz o 21,7% (w wieku 3-6 lat). Na Dolnym Śląsku w 2016 roku opieką w żłobkach (dzieci do lat 3)
objętych było 10 112 dzieci. Względem 2010 roku zanotowano wzrost o 144,1% (z poziomu 4 143);
(wykres 2.1).
W województwie dolnośląskim w badanym roku na 1 miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
przypadało 0,9 dziecka (dzieci w wieku 3-5 lat). Najwyższe wartości wskaźnika zanotowano w powiatach:
jeleniogórskim (1,4), lwóweckim (1,3), złotoryjskim (1,2) i jaworskim (1,2). Najkorzystniej sytuacja
przedstawiała się natomiast w powiecie miasto Jelenia Góra (0,7) i powiecie lubańskim (0,8).
W latach 2010-2016 w dolnośląskiej części pogranicza wystąpiło korzystne zjawisko, jakim był spadek
wartości wskaźnika średnio o ok. 30%. Największy spadek zanotowano w powiecie złotoryjskim (ponad
60%), a także bolesławieckim i lubańskim (o ponad 45%).
W Saksonii w 2016 roku opieką zinstytucjonalizowaną objętych było 55 657 dzieci do lat 3
oraz 103 412 dzieci w wieku 3-6 lat. W 2010 roku dzieci do lat 3 objętych opieką dzienną było w Saksonii
43 836, a dzieci w wieku 3-6 lat 93 139. Zmiana liczby dzieci w najmłodszej grupie wiekowej (do lat 3)
w latach 2010-2016 wyniosła 27,0%, natomiast dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 11,0%;
(wykres 2.1).
Wykres 2.1. Dzieci objęte opieką w żłobkach (0-3 lata) i placówkach wychowania przedszkolnego (3-6 lat)
w województwie dolnośląskim i w Saksonii [2010, 2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
W 2016 roku w dolnośląskich szkołach podstawowych 141 355 uczniów uczyło się obowiązkowo języka
angielskiego, a 20 651 osób niemieckiego. W przypadku języka angielskiego w latach 2010-2016
zanotowano wzrost liczby uczniów (z 111 453), w przypadku języka niemieckiego spadek (z 34 805);
(wykres 2.2). W obszarze objętym analizą po polskiej stronie pogranicza języka niemieckiego uczyło się
w 2016 roku 11 931 dzieci (spadek z 16 499 w 2010 roku), a angielskiego ponad 2-krotnie więcej
tj. 24 997 dzieci (19 282 w 2010 roku). Średnio w powiecie na analizowanym obszarze w 2010 roku języka
angielskiego uczyło się 1 928 uczniów, a niemieckiego 1 650 uczniów. W 2016 roku było to 2 500 uczniów
dla angielskiego i 1 193 dla niemieckiego. W Saksonii w 2016 roku w szkołach podstawowych
(niem.
Grundschulen
) języka angielskiego uczyło się 70 401 uczniów. Języka polskiego uczyło się
4 134
10 112
73 788
89 807
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
2010
2016
Dolny Śląsk
0-3 lata
3-6 lat
43 836
55 657
83 139
103 412
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
2010
2016
Saksonia
0-3 lata
3-6 lat

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
35
1 031 uczniów, pobierających nauki wyłącznie w szkołach powiatu Görlitz. W powiecie Bautzen
nie odnotowano dzieci uczących się języka polskiego. W 2010 roku w saksońskich szkołach
podstawowych języka angielskiego uczyło się 63 617 uczniów, a języka polskiego uczyło się zaledwie
840 uczniów (wykres 2.2).
W 2016 roku w dolnośląskich gimnazjach języka angielskiego uczyło się ogółem 66 235 uczniów, a języka
niemieckiego 54 621 osób. Względem 2010 roku zanotowano spadek liczby uczniów uczących się tych
języków: z 69 990 (angielski) oraz z 56 848 (niemiecki); (wykres 2.2). Po polskiej stronie analizowanego
obszaru języka angielskiego uczyło się 15 419 uczniów, a języka niemieckiego 14 148. Pod względne
liczby uczniów poznających język angielski wyróżniały się powiaty: bolesławicki (2 451 uczniów), żarski
(2 404) i zgorzelecki (2 042). Analogicznie sytuacja wyglądała w przypadku języka niemieckiego: żarski
(2 313 uczniów), bolesławiecki (2 297) i zgorzelecki (1 948). W saksońskich gimnazjach (niem.
Gymnasien
) języka angielskiego uczyło się 96 086 dzieci (w tym: w powiecie Bautzen 7 227 uczniów
i w powiecie Görlitz 5 107 uczniów), a języka polskiego 517 dzieci (w tym w powiecie Görlitz
307 uczniów). W 2010 roku języka angielskiego uczyło się 82 480 dzieci, a języka polskiego 414 dzieci
(wykres 2.2).
W dolnośląskich szkołach ponadgimnazjalnych języka angielskiego w 2016 roku uczyło się
68 748 uczniów, a języka niemieckiego 60 177 uczniów. W 2010 roku było to dla angielskiego
81 917 uczniów i dla niemieckiego 75 026 uczniów (wykres 2.2). W polskiej części pogranicza języka
angielskiego uczyło się 15 879 uczniów, z czego najwięcej w powiatach: miasto Jelenia Góra (3 482),
żarskim (2 719) i bolesławieckim (2 532), natomiast języka niemieckiego uczyło się niewiele mniej osób,
bo 15 116 uczniów – najwięcej w powiatach: żarskim (2 751), mieście Jelenia Góra (2 624)
i bolesławieckim (2 192).
Wykres 2.2. Uczniowie uczący się języka obcego według typu szkół w województwie dolnośląskim i w Saksonii
[2010, 2016].
Dolny Śląsk
Saksonia
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Oznaczenia: en – język angielski, de – język niemiecki, pl – język polski.
W saksońskich szkołach średnich (niem.
Mittelschulen
) w badanym roku języka angielskiego uczyło się
106 880 uczniów, natomiast języka polskiego zaledwie 300 uczniów (wyłącznie w powiecie Görlitz).
111 453
34 805
69 990
56 848
81 917
75 026
141 355
20 651
66 235
54 621
68 748
60 177
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
en
de
en
de
en
de
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły średnie
2010
2016
63 617
840
82 480
414
84 213
221
70 401
1 031
96 086
517
106 880
300
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
en
pl
en
pl
en
pl
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły średnie

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
36
Języka angielskiego w powiecie Bautzen uczyło się 9 188 uczniów, w powiecie Görlitz 7 578 uczniów
(w 2010 roku odpowiednio 7 379 uczniów i 6 532 uczniów). W 2010 sytuacja przedstawiała się
następująco: języka angielskiego ogółem w Saksonii uczyło się 84 213 uczniów, a języka polskiego
zaledwie 221 uczniów (w tym 202 osoby w powiecie Görlitz); (wykres 2.2).
W 2016 roku w województwie dolnośląskim działały ogółem 174 zasadnicze szkoły zawodowe, w tym
47 szkół funkcjonowało w polskiej części pogranicza. W badanym roku szkoły tego typu opuściło
3 688 absolwentów, w tym 1 018 osób na pograniczu dolnośląskim (wykres 2.3). W latach 2010-2016
zaobserwowano wyraźny spadek liczby zasadniczych szkól zawodowych w polskiej części analizowanego
terytorium (z 55 do 47), najdotkliwiej odnotowany w powiecie żarskim, w którym zlikwidowano 2 tego
typu szkoły. Powiat lwówecki był jedynym na obszarze pogranicza, w którym wzrosła liczba zasadniczych
szkół zawodowych (z 6 do 7). Co oczywiste, ze spadkiem liczby szkół zawodowych bezpośrednio
powiązany był również spadek liczby absolwentów. Największy spadek w latach 2010-2016 odnotowano
w powiatach: jeleniogórskim (o 89,5%) i bolesławickim (o 59,6%).
W 2016 roku w Saksonii działało 105 szkół zawodowych (niem.
Berufsschule
), w których uczyło się
49 830 uczniów. W powiecie Bautzen takich szkół było 11, a w powiecie Görlitz 5. W analizowanym roku
mury saksońskich szkół zawodowych opuściło 13 805 uczniów (wykres 2.3). W powiecie Bautzen
absolwentów było 668, a w powiecie Görlitz 679. Podobnie jak po polskiej stronie analizowanego
obszaru, w części niemieckiej również zaobserwowano spadek liczby absolwentów szkół zawodowych
na przestrzeni lat 2010-2016. Średnio w Saksonii spadek liczby absolwentów w badanym okresie wyniósł
45,7%, w powiecie Bautzen 51,1%, a w powiecie Görlitz 47,0%. Co ciekawe, w analizowanych
niemieckich powiatach nie zaobserwowano spadku liczby szkół zawodowych – przeciwnie w powiecie
Bautzen liczba szkół nawet wzrosła z 8 (w 2010 roku) do 11 (w 2016 roku). W powiecie Görlitz pozostała
bez zmian.
Wykres 2.3. Szkoły zawodowe oraz ich absolwenci w województwie dolnośląskim i w Saksonii [2010, 2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
W województwie dolnośląskim w 2016 roku funkcjonowało 571 szkół kształcących na poziomie
ponadgimnazjalnym (w polskiej części pogranicza 149 szkół). W analizowanym roku ukończyło je
24 994 osoby w regionie, a 5 994 osób w obszarze pogranicza dolnośląskiego. W latach 2010-2016
zaobserwowano znaczny spadek liczby szkół ponadgimnazjalnych. W regionie z 791 szkół działających
w 2010 roku pozostało zaledwie 571. W polskiej części obszaru pogranicza liczba ta spadła o ponad 30%
(z 225 do 149). Zauważalny spadek zanotowano również w zakresie liczby absolwentów szkół tego
poziomu nauczania (średnio w regionie o 22,9%). W polskiej części pogranicza spadek wyniósł 26,9%,
największy wystąpił w powiatach: złotoryjskim (-43,5%) i jaworskim (-34,4%).
179
174
5 526
3 688
0
2 000
4 000
6 000
2010
2016
Dolny Śląsk
szkoły
absolwenci
120
105
25 424
13 805
0
10 000
20 000
30 000
2010
2016
Saksonia
szkoły
absolwenci

image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
37
W Saksonii w 2016 roku działało 347 szkół średnich (niem.
Mittel-/Oberschulen
), w których uczyło się
106 975 uczniów. W niemieckiej części pogranicza 37 tego typu szkół funkcjonowało w powiecie Bautzen
(9188 uczniów), a 28 szkół w powiecie Görlitz (7580 uczniów). W latach 2010-2016 zaobserwowano
niewielki wzrost liczby szkół średnich w Saksonii z 339 do 347 szkół. Podobny trend uwidocznił się
w powiecie Bautzen (z 36 do 37) i w powiecie Görlitz (z 26 do 28).
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
W 2016 roku w polskiej części pogranicza pracowało w sumie 1 188 lekarzy, w niemieckiej części
analizowanego obszaru pracowało 1 870 medyków. Na pograniczu dolnośląskim najwięcej lekarzy
pracowało w powiatach: mieście Jelenia Góra (292 osoby), zgorzeleckim (191), żarskim (177)
i bolesławieckim (169). W niemieckim powiecie Bautzen pracowało 999 lekarzy, a w powiecie Görlitz
871 lekarzy. W latach 2010-2016 największy przyrost liczby lekarzy nastąpił w powiatach: żarskim
(o 55%) i lwóweckim (o 49%). Zaledwie 2 polskie powiaty zanotowały spadek liczby lekarzy: jeleniogórski
(o 25%) i jaworski (o 26%). Ogółem w polskiej części omawianego obszaru liczba lekarzy w latach 2010-
2016 wzrosła o 25%, natomiast w niemieckiej części tylko o 7%.
W 2016 roku w polskiej części pogranicza na 10 000 mieszkańców przypadało 1,8 lekarza, natomiast
w niemieckiej części wskaźnik ten był prawie 2-krotnie większy (3,3). Można zauważyć, że generalnie
poziom badanego zjawiska na pograniczu dolnośląsko-saksońskim jest dużo niższy zarówno od poziomu
notowanego w poszczególnych regionach (w województwie dolnośląskim na 10 000 mieszkańców
przypadało 2,3 lekarzy, a w Saksonii 4,0 lekarzy), jak i od poziomu występującego w Unii Europejskiej
(3,6 lekarzy). Najgorzej sytuacja w zakresie badanego zjawiska wystąpiła w powiatach: jaworskim
i jeleniogórskim, w których na 10 000 mieszkańców przypadało odpowiednio 0,8 i 0,9 lekarza.
Najbardziej korzystnie prezentowały się powiaty: miasto Jelenia Góra (3,6 lekarza), Görlitz (3,4) i Bautzen
(3,3).
Na pograniczu dolnośląsko-saksońskim w 2016 roku pracowało łącznie 671 lekarzy dentystów. Aż 77%
z nich prowadziło praktykę w niemieckiej części obszaru (277 w powiecie Bautzen i 236 w powiecie
Görlitz). W polskiej części analizowanego terytorium najwięcej dentystów pracowało w powiatach:
żarskim (51 osób), mieście Jelenia Góra (30) i bolesławieckim (23). Najgorsza sytuacja pod względem
liczby dentystów uwidoczniła się w powiatach: kamiennogórskim, lwóweckim i jaworskim, w których
pracowało zaledwie po 5 dentystów. W latach 2010-2016 największy wzrost liczby lekarzy dentystów
nastąpił w powiatach: jeleniogórskim (o 140%, z 5 do 12 osób) i mieście Jelenia Góra (o 114,3%,
z 14 do 30 osób). Rekordowy spadek zanotowano natomiast w powiecie lubańskim (o 27,3%).
Co ciekawe, również w powiatach części niemieckiej zanotowano spadek liczby lekarzy dentystów:
w powiecie Bautzen o 4,2% i w powiecie Görlitz o 5,2%.
W polskiej części pogranicza w 2016 roku średnio na 10 000 mieszkańców przypadało 0,2 lekarza
dentysty, natomiast w niemieckiej części wskaźnik ten był ponad 4-krotnie wyższy i wynosił 0,9 lekarza.
Wśród polskich powiatów najwyższą wartością wskaźnika odznaczały się: żarski (0,5 lekarza dentysty),
miasto Jelenia Góra (0,4) i bolesławiecki (0,3), natomiast w obu powiatach niemieckich (Bautzen i Görlitz)
wskaźnik ten osiągnął wartość 0,9.
W 2016 roku na pograniczu dolnośląskim działały 262 apteki i punkty apteczne. Po polskiej stronie
obszaru najwięcej z nich funkcjonowało w powiatach: żarskim (44 apteki i punkty apteczne),
zgorzeleckim (39) i mieście Jelenia Góra (37). Po niemieckiej stronie w sumie zarejestrowano 126 aptek
i punktów aptecznych: 64 w powiecie Bautzen i 62 w powiecie Görlitz.

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
38
Na pograniczu dolnośląskim na 1 aptekę lub punkt apteczny w 2016 roku przypadało średnio 2 541 osób,
natomiast na pograniczu saksońskim 4 468 osób. Po stronie polskiej najkorzystniej sytuacja wyglądała
w powiecie mieście Jelenia Góra, w którym wskaźnik wynosił 2 176 osób na 1 aptekę lub punkt apteczny.
Po stronie niemieckiej wartości wskaźnika były 2-krotnie wyższe niż w polskiej części badanego
terytorium: w powiecie Bautzen 4 761 osób, a w powiecie Görlitz 4 167 osób.
W 2016 roku w polskiej części pogranicza dysponowano 3 718 łóżkami w szpitalach ogólnych, a w części
niemieckiej było ich 3 538. Na pograniczu po stronie polskiej najmniejszą liczbą łóżek w szpitalach
ogólnych dysponowano w powiatach: jaworskim (84 łóżka) i bolesławieckim (173), natomiast największą
liczbą łóżek w powiatach: jeleniogórskim (777), mieście Jelenia Góra (636) i zgorzeleckim (579). W części
niemieckiej w powiecie Bautzen dysponowano 1 720 łóżkami, a w powiecie Görlitz 1 818 łóżkami.
Największa zmiana liczby łóżek w latach 2010-2016 nastąpiła po polskiej stronie granicy – w powiecie
żarskim (o 98%, z 183 do 362). Spadek liczby łóżek zanotowano natomiast aż w 6 powiatach, w tym
w obu po niemieckiej stronie granicy. Najdotkliwszy spadek zanotowano w powiatach: lubańskim
(o 14%, z 301 do 258), Görlitz (o 11%, z 2 037 do 1 818) i złotoryjskim (o 9,6%, z 260 do 235).
Na pograniczu dolnośląskim w 2016 roku dostępnych było prawie 56 łóżek w szpitalach w przeliczeniu
na 10 000 mieszkańców, a na pograniczu saksońskim wskaźnik ten zanotował wartość prawie 63 łóżka.
Sytuacja w zakresie analizowanego zjawiska na obszarze pogranicza była zdobywanie gorsza
niż notowana średnio w regionach – na 10 000 mieszkańców w województwie dolnośląskim dostępnych
było 79 łóżek, a w Saksonii 85 łóżek (dla porównania dla Unii Europejskiej wskaźnik ten osiągnął wartość
52 łóżka).
Mapa 2.1.
Łożka w szpitalach ogólnych na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2010-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
39
Na badanym terytorium najwięcej łóżek na 10 000 mieszkańców posiadały powiaty: jeleniogórski
(152 łóżka), miasto Jelenia Góra (143) i zgorzelecki (124). Najmniej korzystnie sytuacja przedstawiała się
w powiecie jaworskim, w którym na 10 000 mieszkańców dostępnych było zaledwie 10 łóżek (mapa 2.1).
W 2016 roku po polskiej stronie pogranicza funkcjonowały 32 placówki pomocy społecznej. Najwięcej
z nich zlokalizowanych było w powiecie jeleniogórskim (aż 7), a po 5 w powiatach: zgorzeleckim
i żarskim. Jedynym powiatem, w którym nie było w ogóle tego typu placówki był powiat złotoryjski.
Po niemieckiej stronie granicy działały aż 162 takie placówki: 73 w powiecie Bautzen i 89 w powiecie
Görlitz. W latach 2010-2016 w części dolnośląskiej badanego terytorium nastąpiły niewielkie zmiany
liczby placówek, natomiast w części saksońskiej zanotowano bardziej wyraźny wzrost liczby placówek
pomocy społecznej z 117 w 2010 roku do 162 w 2016 roku.
W przeliczeniu na 10 000 mieszkańców po polskiej stronie obszaru pogranicza funkcjonowało
0,5 placówki pomocy społecznej, a po stronie niemieckiej wskaźnik ten był prawie 6-krotnie wyższy
i wynosił 2,9 placówki pomocy społecznej. Najwyższą wartością miernika cechowały się powiaty: Görlitz
(3,4), Bautzen (2,4), jeleniogórski (1,4) i zgorzelecki (1,1). Najniższe wartości wskaźnika odnotowano
w powiatach: bolesławickim (0,2), lwóweckim i jaworskim (po 0,4), a w powiecie złotoryjskim nie było
tego typu placówki.
Mapa 2.2.
Miejsca w placówkach pomocy społecznej na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2010-
2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Na pograniczu dolnośląsko-saksońskim w 2016 roku w 32 placówkach pomocy społecznej dysponowano
2 028 miejscami. Najwięcej miejsc w części polskiej pogranicza oferowały placówki w powiatach:
jeleniogórskim (467 miejsc), zgorzeleckim (350) i żarskim (276). Po stronie niemieckiej, gdzie

image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
40
funkcjonowały 162 placówki pomocy społecznej dostępnych było 8 204 miejsca. W powicie Bautzen było
to 4 055 miejsc, a w powiecie Görlitz 4 149 miejsc. Największy przyrost liczby miejsc w placówkach
pomocy społecznej w latach 2010-2016 nastąpił w powiecie bolesławieckim (z 30 do 83 miejsc, o 177%).
W mieście Jelenia Góra nastąpił natomiast spadek liczby miejsc w placówkach pomocy społecznej z 224
do 186 (o 17%). Spadek zanotowano również w powiecie zgorzeleckim (o 6,4%, z 374 do 350)
i lwóweckim (o 1,8%, z 168 do 165).
W 2016 roku na obszarze pogranicza dolnośląsko-saksońskiego w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców
w placówkach pomocy społecznej dostępnych było średnio 83 miejsca. W polskiej części badanego
terytorium wskaźnik wynosił 30, a w niemieckiej części 146. Najwyższe wartości wskaźnika zanotowano
w powiatach niemieckich: Görlitz (161 miejsc) i Bautzen (133 miejsca). Po polskiej stronie granicy
najwyższą wartością charakteryzowały się powiaty: jeleniogórski (91 miejsc), zgorzelecki (75) i miasto
Jelenia Góra (42). Najniższa wartość wskaźnika cechowała powiat bolesławiecki (9); (mapa 2.2).
MIESZKALNICTWO
W polskiej części pogranicza dolnośląsko-saksońskiego w 2016 roku dostępnych było 247,1 tys.
mieszkań, a w niemieckiej części o ponad 100 tys. więcej (318,3 tys.). Najwięcej mieszkań było
w powiatach: Bautzen (aż 162,8 tys.) i Görlitz (155,5 tys.). Po polskiej stronie najwyższą liczbą mieszkań
charakteryzowały się powiaty: miasto Jelenia Góra (35,2 tys. ), żarski (34,2 tys.), zgorzelecki (34,1 tys.)
i bolesławiecki (31,5 tys.).
Na pograniczu dolnośląsko-saksońskim w latach 2010-2016 zaobserwowano niewielki wzrost liczby
mieszkań z 562,6 tys. do 565 tys. Wśród polskich powiatów notowano przyrost zasobu mieszkaniowego
średnio o niecałe 3%, przy czym największy wzrost liczby mieszkań nastąpił w powiecie bolesławieckim
(o 4,2%), natomiast najmniejszy w powiecie lwóweckim (o niecałe 0,1%). Spadek liczby mieszkań
odnotowano jedynie w niemieckiej części obszaru o 1,2% (z 322,3 tys. do 318,3 tys.).
W części dolnośląskiej obszaru pogranicza w 2016 roku w przeliczeniu na 1 000 mieszańców zasób
mieszkaniowy wynosił 326 mieszkań. Znacznie lepiej sytuacja wyglądała w części saksońskiej, w której
na 1 000 mieszkańców przypadało 565 mieszkań. Szczególnie korzystna sytuacja mieszkaniowa
zaznaczyła się w powiecie Görlitz (602 mieszkania) i w powiecie Bautzen (534). Po polskiej stronie granicy
najlepiej pod względem analizowanego zjawiska prezentowały się powiaty: miasto Jelenia Góra
(437 mieszkań), jeleniogórski (388), kamiennogórski (378) i zgorzelecki (374); (mapa 2.3).
W polskiej części pogranicza w 2016 roku powierzchnia użytkowa mieszkań wynosiła w sumie
17 980,7 tys. m
2
, a w niemieckiej części było to 25 711 tys. m
2
. Po polskiej stronie granicy największą
powierzchnią mieszkań charakteryzowały się powiaty: żarski (2 477 tys. m
2
), bolesławiecki (2 472 tys. m
2
)
i zgorzelecki (2 403 tys. m
2
), natomiast najmniejszą powierzchnią użytkową dysponowano w powiecie
kamiennogórskim (zaledwie 1 079 tys. m
2
). Po niemieckiej stronie granicy powiat Bautzen posiadał
powierzchnię użytkową mieszkań równą 13 351 tys. m
2
, a powiat Görlitz 12 359 tys. m
2
(mapa 2.4).
W latach 2010-2016 średnio powierzchnia mieszkań zlokalizowanych na analizowanym obszarze wzrosła
o 6,6%. Po polskiej stronie granicy największy przyrost nastąpił w powiatach: jeleniogórskim (o 12,5%,
z 1 810 tys. m
2
do 2 036 tys. m
2
) i bolesławieckim (o 9,3%, z 2 261 tys. m
2
do 2 472 tys. m
2
), natomiast
najmniejszy przyrost odnotowano w powiatach: miasto Jelenia Góra (o 3,2%) i lwóweckim (o 4%);
(mapa 2.4).

image
image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
41
Mapa 2.3.
Mieszkania na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2010-2016].
Mapa 2.4. Powierzchnia użytkowa mieszkań na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2010-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
42
Na pograniczu dolnośląsko-saksońskim w 2016 roku przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
wynosiła 77,3 m
2
. Po polskiej stronie granicy wartość wskaźnika osiągnęła wartość 72,8 m
2
,
a po niemieckiej stronie 80,8 m
2
. Największy przeciętny metraż charakteryzował powiaty: jeleniogórski
i Bautzen (po 82 m
2
) oraz bolesławiecki i Görlitz (po 79 m
2
). Najmniejszy metraż pozostawał do dyspozycji
mieszkańców w powiatach: kamiennogórskim (64 m
2
) i mieście Jelenia Góra (65 m
2
).
Na analizowanym obszarze w latach 2010-2016 średnio przeciętny metraż mieszkania wzrósł o 6,1%.
Największy przyrost zanotowano po niemieckiej stronie granicy: w powiecie Bautzen o 7,9% i w powiecie
Görlitz o 6,8%. Po polskiej stronie granicy największy wzrost zarejestrowano w powiecie bolesławieckim
o 4,1% (z 75,9 do 79,0).
Dopełnieniem obrazu prezentującego sytuację mieszkaniową na pograniczu dolnośląsko-saksońskim
jest wskaźnik określający liczbę mieszkań oddanych do użytku na 1 000 ludności. W polskiej części
analizowanego obszaru wskaźnik ten osiągnął wartość 2,2 mieszkania na 1 000 mieszkańców.
Najwyższymi wartościami badanego miernika cechowały się powiaty: bolesławiecki (5,1 mieszkania)
i jeleniogórski (4,0). W niemieckiej części pogranicza wskaźnik notował wartość nieco ponad
1,0 mieszkania na 1 000 osób – w powiecie Bautzen 1,6 mieszkania, a w powiecie Görlitz 0,5 mieszkania.
Na pograniczu saksońskim ogółem oddano 621 mieszkań; (mapa 2.5).
Co ważne, po polskiej stronie analizowanego obszaru znalazły się powiaty, w których notowano ponad
20% wzrost wartości indykatora względem 2010 roku: bolesławiecki (47,4%), lwówecki (42,9%), lubański
(38,9%) i zgorzelecki (21,0%). Uwidoczniły się także powiaty, w których zanotowano znaczne spadki:
miasto Jelenia Góra (-56,3%) i złotoryjski (-40,9%); (mapa 2.5).
Mapa 2.5.
Mieszkania oddane do użytku na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2010-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.

image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
43
POZIOM ŻYCIA
8
Na pograniczu dolnośląsko-saksońskim zaznaczyły się znaczne dysproporcje w poziomie wynagrodzeń.
W polskiej części analizowanego obszaru przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2016 roku wynosiło
około 850 euro, co stanowiło zaledwie 28% przeciętnego wynagrodzenia osiąganego w niemieckiej
części obszaru
9
(2 998 euro); (wykres 2.4). Wśród polskich powiatów najwyższym wynagrodzeniem
charakteryzowały się: żarski (938 euro), złotoryjski (937) i miasto Jelenia Góra (912). Należy podkreślić,
że w latach 2010-2016 nastąpił wzrost wynagrodzeń w obu częściach pogranicza – po stronie polskiej
był on nieco wyższy (o 19,1%) niż po stronie niemieckiej (o 17,7%).
Wykres 2.4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [w EURO] na obszarze pogranicza dolnośląsko-
saksońskiego i w poszczególnych regionach [2010-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Oznaczenia: DŚ – województwo dolnośląskie, SN – Saksonia, OP DŚ – część dolnośląska obszaru pogranicza dolnośląsko-saksońskiego.
Poziom wynagrodzeń rejestrowany w poszczególnych częściach pogranicza warto również zestawić
z cenami detalicznymi podstawowych produktów spożywczych ujętych w tzw. koszyku zakupów
codziennych, w skład których wchodzą: chleb mieszany (500 g), kurczę patroszone (1 kg), szynka
wieprzowa (1 kg), masło (200 g), mleko krowie (1 l), jaja (10 sztuk), cukier (1 kg), czekolada (100 g),
herbata (20 szt.), jabłka (1 kg), pomarańcze (1 kg), ziemniaki (1 kg) i pomidory (1 kg)
10
.
W 2016 roku w polskiej części badanego obszaru za wskazany koszyk zakupów konsument musiał
zapłacić przeciętnie 17,35 euro, a w niemieckiej części prawie 2-krotnie więcej, tj. 33,15 euro.
W odniesieniu do poziomu wynagrodzeń, koszt zakupów stanowił zatem na pograniczu dolnośląskim
nieco ponad 2,0% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a na pograniczu saksońskim niewiele
ponad 1,1%. Co istotne, w analizowanym okresie (w latach 2010-2016) różnica w cenie koszyka zakupów
8
Poziom życia rozumiany jest w niniejszym opracowaniu przede wszystkim jako ekonomiczne warunki życia mieszańców.
9
Dane dla Saksonii.
10
Źródłem cen uwzględnionych w koszyku zakupów codziennych oraz cen opłat za usługi konsumpcyjne są dane Urzędu
Statystycznego we Wrocławiu, dotyczące polskiej i niemieckiej strony Euroregionu Nysa.
2 547
2 603
2 627
2 696
2 756
2 899
2 998
854
871
887
921
966
1005
1048
714
735
754
773
805
841
850
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
SN
OP DŚ

image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
44
codziennych pomiędzy częścią polską a częścią niemiecką pogranicza utrzymywała się na bardzo
podobnym poziomie.
Pokaźną składową każdego budżetu gospodarstwa domowego stanowią ponadto rachunki i opłaty
dokonywane comiesięcznie na poczet szeroko rozumianych usług komunalnych. W 2016 roku cena
100 kWh energii elektrycznej wynosiła po polskiej stronie pogranicza 7,1 euro (0,84% wynagrodzenia),
natomiast po niemieckiej stronie prawie 4-krotnie więcej – 28,4 euro (0,95% wynagrodzenia). W części
saksońskiej wyższa cena obowiązywała również za odprowadzanie ścieków do miejskich oczyszczalni –
360 euro za 100 m
3
(12% wynagrodzenia) niż w części dolnośląskiej – 146 euro za 100 m
3
(17% wynagrodzenia). Ponadto pobranie wody zimnej z miejskiej sieci wodociągowej (100 m
3
) także
po stronie niemieckiej było wyraźnie droższe niż po stronie polskiej – wynosiło odpowiednio 271 euro
(9% wynagrodzenia) i 101 euro (12% wynagrodzenia).
KULTURA I TURYSTYKA
W polskiej części pogranicza dolnośląsko-saksońskiego w 2016 roku funkcjonowało 12 kin
z 4 089 miejscami na widowni, a w niemieckiej części było 14 kin z 4 235 miejscami. Najwięcej,
bo aż 9 tego typu obiektów działało w powiecie Görlitz. Dysponowano tam też największą liczbą miejsc
na widowni (2 349). W powiatach kamiennogórskim, lwóweckim i jaworskim nie funkcjonowało żadne
kino. Na przestrzeni lat 2010-2016 liczba kin ogółem na analizowanym obszarze nie zmieniła się (26 kin).
W 2016 roku na pograniczu dolnośląskim funkcjonowały 2 teatry, które w badanym roku odwiedziło
36 352 widzów. Na pograniczu saksońskim były 3 teatry, które gościły na swoich przedstawieniach
337 502 widzów. Po polskiej stronie teatry działały jedynie w powiecie miasto Jelenia Góra. Po stronie
niemieckiej w obu analizowanych powiatach funkcjonowały tego typu instytucje. W latach 2010-2016
liczba teatrów nie zmieniła się.
Na badanym terytorium w 2016 roku funkcjonowały łącznie 304 biblioteki. Po stronie polskie było
ich 194, natomiast po stronie niemieckiej 110. Wśród polskich powiatów najwięcej bibliotek działało
w powiatach: żarskim (29 bibliotek), zgorzeleckim (26) i bolesławieckim (25), a najmniej w powiecie
miasto Jelenia Góra (7). W niemieckiej części pogranicza funkcjonowały 62 biblioteki w powiecie Bautzen
i 48 w powiecie Görlitz. W latach 2010-2016 na analizowanym obszarze liczba bibliotek zmniejszyła się
z 330 do 304 (spadek o 7,9%). Ogółem w części polskiej pogranicza spadek wynosił 6,7% (z 208
do 194 bibliotek), a w części niemieckiej 9,8% (z 122 do 110 bibliotek). Najdotkliwszy ubytek nastąpił
w powiecie złotoryjskim (o 17,4%, z 23 do 17 bibliotek).
Na pograniczu dolnośląskim w 2016 roku dysponowano w bibliotekach publicznych księgozbiorem
liczącym 2 728 tys. woluminów, a na pograniczu saksońskim było do dyspozycji 1 530 tys. woluminów.
W przeliczeniu na 1 000 mieszkańców po polskiej stronie granicy przypadało 4 098 woluminów,
a po niemieckiej stronie 2 717 woluminów. Wśród polskich powiatów najwięcej woluminów
zgromadzono w powiatach: bolesławickim (396 tys.), żarskim (358 tys.) i zgorzeleckim (349 tys.).
W przeliczeniu na 1 000 mieszkańców najlepsza sytuacja w zakresie badanego zjawiska uwidoczniła się
w powiatach: złotoryjskim (5 932 woluminów), lwóweckim (5 011) i lubańskim (4 617). W części
niemieckiej w powiecie Bautzen znajdowało się 839 tys. woluminów (co w przeliczeniu
na 1 000 mieszkańców dało 2 754 woluminy), a w powiecie Görlitz 691 tys. woluminów
(2 675 woluminów w odniesieniu do 1 000 mieszkańców). Niestety, w latach 2010-2016 zanotowano
znaczny ubytek księgozbiorów (średnio o 8%). Najbardziej dotkliwy zaobserwowano w powiatach:

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
45
kamiennogórskim (o 16%, z 177 tys. do 149 tys.), lwóweckim (o 14%, z 270 do 263) i zgorzeleckim (o 13%,
z 401 tys. do 349 tys.).
W 2016 roku w polskiej części analizowanego obszaru zarejestrowanych było w bibliotekach publicznych
100 tys. czytelników, a w niemieckiej części 50 tys. czytelników. Najwięcej, bo aż 16 tys. czytelników
zarejestrowanych było w powiecie żarskim. W powiecie zgorzeleckim i bolesławieckim było ich
odpowiednio po 14 tys. i 13 tys. Odnosząc te wartości do liczby mieszkańców, można zauważyć znaczne
różnice – na pograniczu dolnośląskim na 1 000 mieszkańców zarejestrowano 150 czytelników,
a na pograniczu saksońskim 89 czytelników. W ujęciu względnym najkorzystniej sytuacja pod względem
liczby czytelników przedstawiała się po stronie polskiej w powiatach: jeleniogórskim
(171 na 1 000 mieszkańców), żarskim (159) i zgorzeleckim (151). Po stronie niemieckiej w obu powiatach
wskaźnik ten osiągnął wartość 89 czytelników. Co niepokojące, w latach 2010-2016 zanotowano ubytek
liczby czytelników w analizowanym obszarze średnio o prawie 11% – po polskiej stronie granicy spadek
wyniósł 13% (z 115 tys. do 100 tys.), a po niemieckiej stronie niecałe 6% (z 53 tys. do 50 tys.); (mapa 2.6).
Mapa 2.6.
Czytelnicy bibliotek publicznych na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2010-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Na pograniczu dolnośląskim w 2016 roku dokonano 1 977 tys. wypożyczeń (co w przeliczeniu na 1 000
mieszkańców dało 1 970 wypożyczeń), a na pograniczu saksońskim zrealizowano 2 863 tys. wypożyczeń
(5 085 wypożyczeń na 1 000 ludności). Po polskiej stronie granicy najwyższą liczbą wypożyczeń
charakteryzowały się powiaty: jeleniogórski (300 tys. wypożyczeń) i miasto Jelenia Góra (260 tys.).
W ujęciu względnym (w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców) również dominował powiat jeleniogórski
(4 649 wypożyczeń), a kolejne miejsce zajął powiat lwówecki (3 611).

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
46
W polskiej części pogranicza dolnośląsko-saksońskiego w 2016 roku dysponowano 465 obiektami
zbiorowego zakwaterowania, a w niemieckiej części było ich 378. Największa liczba tego typu obiektów
funkcjonowała w powiatach: jeleniogórskim (289 obiekty), Görlitz (219), Bautzen (159) i lubańskim (60).
Zaledwie 5 obiektów działało w powiecie złotoryjskim. W latach 2010-2016 tylko w 2 powiatach
zanotowano spadek liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania: żarskim o 39% (z 18 do 11 obiektów)
i Bautzen o 5% (z 167 do 159 obiektów). Średnio w całym analizowanym obszarze zanotowano wzrost
liczby obiektów o 10% (z 767 do 843). Szczególnie znaczący przyrost zaznaczył się po polskiej stronie
granicy, w której liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania wzrosła o 19% (z 392 do 465).
Po niemieckiej stronie przyrost był niewielki i wyniósł 1% (z 375 do 378).
W 2016 roku na pograniczu dolnośląskim działało 98 hoteli, 42 pensjonaty i 2 kempingi, a na pograniczu
saksońskim – 89 hoteli, 58 pensjonatów i aż 30 kempingów. Po stronie polskiej najwięcej hoteli
funkcjonowało w powiatach: jeleniogórskim (48), lubańskim (16) i mieście Jelenia Góra (11). Pensjonaty
natomiast wyraźnie dominowały w powiecie jeleniogórskim (29). Zaledwie 2 działające w polskiej części
pogranicza kempingi zlokalizowane były w mieście Jelenia Góra i powiecie jeleniogórskim. Po stronie
niemieckiej najwięcej obiektów zbiorowego zakwaterowania zlokalizowanych było w powiecie Görlitz
(w sumie 219), w tym: 53 hotele, 34 pensjonaty i 18 kempingów. W latach 2010-2016 na pograniczu
dolnośląsko-saksońskim zanotowano wzrost liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania jedynie
w kategorii hoteli (o 2%), natomiast spadek liczby obiektów zanotowano zarówno w kategorii
pensjonatów (o 11%), jak i kempingów (o 22%).
Na obszarze pogranicza dolnośląsko-saksońskiego w 2016 roku obiekty noclegowe dysponowały
44 410 miejscami. Ponad 67% dostępnych miejsc zlokalizowana była po polskiej stronie granicy (29 808).
Najwięcej, bo aż 19 322 miejsca dostępne były dla turystów w powiecie jeleniogórskim. W powiecie
lubańskim było 3 787 miejsc noclegowych, a w mieście Jelenia Góra 2 310 miejsc. Po niemieckiej stronie
w powiecie Görlitz dysponowano 9 200 miejscami, a w powiecie Bautzen 5 402 miejscami.
W latach 2010-2016 nastąpił przyrost liczby miejsc noclegowych o 16%. W polskiej części było to średnio
32%, z czego największy wzrost zarejestrowano w powiatach: lwóweckim (o 60%, z 579 do 927 miejsc),
bolesławieckim (o 56%, z 494 do 772) i złotoryjskim (o 52%, z 146 do 222). W powiecie żarskim jako
jedynym nastąpił spadek liczby miejsc noclegowych o 56% (z 720 do 316). W niemieckiej części
zanotowano spadek średnio o 7,7% (w powiecie Bautzen -9,4%, a w powiecie Görlitz -6,6%); (mapa 2.7).
Na badanym obszarze średnio na 100 mieszkańców dostępnych było 3,6 miejsca noclegowego.
W polskiej części pogranicza wskaźnik ten wynosił 4,5 miejsca. Największą liczbą miejsc odznaczały się
powiaty: jeleniogórski (30,0 miejsc na 100 osób), lubański (6,9) i miasto Jelenia Góra (2,9). W niemieckiej
części pogranicza dostępnych było 2,6 miejsca noclegowego na 100 osób – w powiecie Görlitz
3,6 miejsca, a w powiecie Bautzen 1,8.
W 2016 roku na pograniczu dolnośląsko-saksońskim z noclegów skorzystało 1 703 793 osoby. Ponad 60%
osób nocowało po polskiej stronie obszaru (1 024 074). Wśród polskich powiatów największą liczbę osób
korzystających z noclegów odnotowano w powiatach: jeleniogórskim (618 324 osób) i lubańskim
(128 570). Natomiast po niemieckiej stronie granicy w powiecie Bautzen nocowało 418 424 osoby,
a w powiecie Görlitz 261 295 osób. W latach 2012-2016 na analizowanym obszarze nastąpił przyrost
liczby korzystających z noclegów o 19% (z 1 430 522 do 1 703 793 osób). Znaczny przyrost, bo 30%
zanotowano po polskiej stronie granicy, z czego najbardziej spektakularny wzrost nastąpił w powiecie
jaworskim (o 135%, z 6 595 do 20 018). Sporym wzrostem mogą pochwalić się też powiaty: bolesławiecki

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
47
(o 67%), lubański (o 51%) i zgorzelecki (o 44%). W powiecie żarskim, złotoryjskim i kamiennogórskim
zanotowano spadek liczby korzystających z noclegów (kolejno o: 41%, 35% i 22%).
Mapa 2.7.
Miejsca noclegowe na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2010-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
W odniesieniu do liczby mieszkańców średnio na 100 osób mieszkających na analizowanym obszarze
139 osób korzystało z noclegów. Po stronie polskiej wartość ta wynosiła 154 osoby, a po stronie
niemieckiej 121. Na pograniczu dolnośląskim pod względem badanego zjawiska dominowały powiaty:
jeleniogórski (960 osób), lubański (233) i miasto Jelenia Góra (112). Na pograniczu saksońskim
w powiecie Bautzen na 100 mieszkańców z noclegów korzystało 86 osób, a w powiecie Görlitz 162 osoby.
Na obszarze pogranicza w 2016 roku udzielono 5 006 447 noclegów. Po polskiej stronie granicy było ich
3 313 356 noclegów, a po niemieckiej 1 837 102 noclegów. Najwięcej udzielonych noclegów w polskiej
części pogranicza było w powiecie jeleniogórskim (aż 1 890 557), a w niemieckiej części w powiecie
Görlitz (1 127 046).
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych
11
w 2016 roku w niemieckiej części pogranicza wynosił 33,1%
(w układzie powiatowym: w Görlitz 33,8% i w Bautzen 32,0%). W polskiej części analizowanego obszaru
ukształtował się na poziomie 27,4% i był niższy od średniej dla województwa dolnośląskiego (36,2%).
W ujęciu lokalnym najwyższą wartością miernika cechowały się powiaty: lubański (45,5%) i miasto
Jelenia Góra (41,5%), a najniższą wartością odznaczały się powiaty: kamiennogórski (15,7%) i złotoryjski
11
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych – stosunek liczby udzielonych noclegów lub wynajętych pokoi w danym roku
(okresie) do nominalnej liczby miejsc noclegowych lub pokoi w danym roku (okresie).

image
image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
48
(19,1%); (mapa 2.8). W stosunku do 2010 roku w polskiej części obszaru zarejestrowano niewielki wzrost
stopnia wykorzystania miejsc noclegowych z 21,5% do 27,4%. Tendencja ta była podobna
do zaobserwowanej na Dolnym Śląsku, w którym zanotowano wzrost z 27,9% do 36,2%.
Mapa 2.8. Wykorzystanie miejsc noclegowych na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
POTENCJAŁY I BARIERY ROZWOJOWE W ZAKRESIE SFERY SPOŁECZNEJ
POTENCJAŁY ROZWOJOWE:
1)
wzrastający poziom wykształcenia ludności
, szczególnie w polskiej części pogranicza;
2) relatywnie
wysoka przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań
rejestrowana w obu częściach
pogranicza;
3)
niższe ceny produktów spożywczych i usług konsumpcyjnych po polskiej stronie granicy
,
co może przełożyć się na wzrost handlu i przychodów ludności;
4) stosunkowo
dobrze rozwinięta sieć instytucji kultury (teatry) i rozrywki (kina)
po polskiej
i niemieckiej stronie granicy;
5)
wybitne walory środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
, będące szansą na rozwój
różnych form turystyki (w tym np. turystyki sentymentalnej) – potencjał do rozwoju turystyki
transgranicznej;
6) stosunkowo równomiernie
rozwinięta sieć obiektów zbiorowego zakwaterowania
;

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
49
7)
wzrastająca liczba korzystających z noclegów
po obu stronach granicy (z niewielką przewagą
w części polskiej), co świadczy o wzroście zainteresowania turystów obszarem pogranicza;
8)
wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne transgranicza
, będące płaszczyzną do budowania
współpracy i stworzenia wspólnej marki turystycznej.
BARIERY ROZWOJOWE:
1)
zamieranie szkolnictwa zawodowego po polskiej stronie granicy
oraz jego niedostosowanie
do potrzeb rynku pracy;
2)
różny system edukacji
i jego częste zmiany, zachodzące w szczególności w polskiej części
pogranicza;
3) wciąż istniejąca
bariera językowa
;
4)
niski poziom dostępu do usług publicznych, zwłaszcza widoczny po polskiej stronie granicy
w odniesieniu zarówno do średniej wartości regionalnej, jak i średniej dla krajów Unii
Europejskiej, w tym szczególnie:
relatywnie niska dostępność do lekarzy i lekarzy dentystów w polskiej części pogranicza,
widoczna dysproporcja w liczbie dostępnych łóżek w szpitalach, ze znacznie niższą liczbą
łóżek dostępnych dla pacjentów po polskiej stronie granicy,
bardzo niska dostępność do placówek pomocy społecznej oraz mała liczba miejsc
w stosunku do liczebności mieszkańców obszaru pogranicza dolnośląskiego;
5)
słabe warunki mieszkaniowe
, a także wciąż niewystarczający do potrzeb zasób mieszkaniowy
po polskiej stronie pogranicza
;
6)
niski poziom zasobności ekonomicznej i warunków życia mieszkańców,
szczególnie widoczny
w polskiej części analizowanego obszaru;
7) znacznie
niższy poziom wynagrodzeń mieszkańców pogranicza (głównie w części
dolnośląskiej)
w stosunku do średniego poziomu notowanego w regionie;
8)
nadal obecna
bariera kulturowa
związana z funkcjonującymi w społeczeństwie stereotypami
oraz trudnymi doświadczeniami historycznymi;
9)
niski poziom czytelnictwa
wyrażający się:
stosunkowo niską liczbą bibliotek publicznych oraz dostępnych woluminów w niemieckiej
części pogranicza,
niską liczbą wypożyczeń w polskiej części pogranicza;
10) widoczne
dysproporcje w typach dostępnych obiektów zbiorowego zakwaterowania
(głównie dotyczy kempingów);
11) wyraźnie
wyższa liczba miejsc noclegowych po polskiej stronie
, co może świadczyć
o funkcjonowaniu bardzo dużych obiektów noclegowych, nie zawsze wpisujących się
w krajobraz i charakter obszaru.

image
image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
50
SFERA GOSPODARCZA
SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA
Na pograniczu dolnośląsko-saksońskim w 2016 roku wartość produktu krajowego brutto
na mieszkańca
12
wynosiła 19 660 PPS, co stanowiło zaledwie 67% średniej wartości PKB w Unii
Europejskiej (29 319 PPS). Analizowany obszar cechował się dużym zróżnicowaniem wartości miernika
po obu stronach granicy – w części niemieckiej PKB per capita był 1,5-krotnie wyższy (23 929 PPS,
co stanowiło 82% średniej europejskiej) niż w części polskiej (16 050 PPS, czyli tylko 55% średniej
europejskiej). Ponadto o słabej kondycji makroekonomicznej obszaru pogranicza świadczą wartości PKB
odniesione do poziomu regionalnego i krajowego – w części dolnośląskiej pogranicza wartość produkt
krajowy brutto na mieszkańca była niższa od wartość miernika uzyskanej w województwie dolnośląskim
(22 392 PPS, tj. 76% średniej europejskiej) i od wartości dla Polski (20 180 PPS, czyli 69% średniej w Unii
Europejskiej). Tożsamą sytuację zaobserwowano dla części saksońskiej pogranicza, w której wartość PKB
była niższa zarówno od wartości wskaźnika w Saksonii (27 513 PPS, czyli 94% średniej europejskiej),
jak i w Niemczech (36 395 PPS, tj. 124% średniej w Unii Europejskiej); (wykres 3.1).
Na analizowanym terytorium w układzie subregionalnym (NUTS 3
13
) najwyższym PKB per capita według
PPS w badanym roku odznaczały się powiaty niemieckie, uzyskujące zbliżone wartości miernika –
w powiecie Görlitz PKB na mieszkańca wyniósł 24 221 PPS (83% średniej europejskiej), a w powiecie
Bautzen był równy 23 681 PPS (81% średniej dla Unii Europejskiej). Zdecydowanie niższą wartością
wskaźnika wyróżnił się podregion jeleniogórski – 15 869 PPS (tylko 54% średniej europejskiej).
Wykres 3.1. Produkt krajowy brutto na mieszkańca na pograniczu dolnośląsko-saksońskim na tle regionalnym
i krajowym [2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT.
Oznaczenia: OP DŚ-SN – pogranicze dolnośląsko-saksońskie, OP DŚ – część dolnośląska obszaru pogranicza, OP SN – część saksońska obszaru
pogranicza, DŚ – województwo dolnośląskie, SN – Saksonia, PL – Polska, DE – Niemcy.
12
Produkt krajowy brutto na mieszkańca według parytetu siły nabywczej (PPS).
13
Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS).
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
OP DŚ-SN OP DŚ
OP SN
SN
PL
DE
Wartość PKB per capita [UE-28 = 100]

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
51
Chociaż obszar pogranicza dolnośląsko-saksońskiego w przestrzeni regionalnej, krajowej i europejskiej
wyróżnia się względnie niskim poziomem produktu krajowego brutto na mieszkańca, to w latach 2014-
2016 uwidoczniły się korzystne tendencje w zakresie analizowanego zjawiska. Zarówno na całym
badanym obszarze, jak i w poszczególnych jego częściach składowych nastąpił wzrost wartości PKB per
capita, ale różna była dynamika jego zmian. Na obszarze całego pogranicza PKB na mieszkańca wzrósł
o 3,2% (Unii Europejskiej zarejestrowano wzrost na poziomie 5,7%). Część niemiecka wykazywała się
wyższą dynamiką zmian PKB (wzrost o 6,1%) niż część polska, w której zaobserwowano bardzo niewielką
zmianę (wzrost zaledwie o 0,2%). Należy podkreślić, że poziom zmian PKB w części dolnośląskiej
pogranicza był zdecydowanie niższy od poziomu odnotowano w województwie dolnośląskim (nastąpił
wzrost o 5,8%), a także w Polsce (wzrost o 6,9%), natomiast w części niemieckiej wprawdzie dynamika
zmian PKB była wyższa niż w Niemczech (wzrost o 4,3%), ale była nieco niższa niż w Saksonii (wzrost
o 6,2%); (wykres 3.2). Przytoczone fakty wskazują na wystąpienie zjawiska dywergencji w rozwoju
gospodarczym, czyli dalszej peryferyzacji gospodarczej obszaru pogranicza dolnośląsko-saksońskiego
zarówno w układzie makroregionalnym, jak i w układzie regionalnym – na tle województwa
dolnośląskiego i Saksonii.
Wykres 3.2. Dynamika zmian produktu krajowego brutto na mieszkańca na pograniczu dolnośląsko-saksońskim
na tle regionalnym i krajowym [2014-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT.
Oznaczenia: OP DŚ-SN – pogranicze dolnośląsko-saksońskie, OP DŚ – część dolnośląska obszaru pogranicza, OP SN – część saksońska obszaru
pogranicza, DŚ – województwo dolnośląskie, SN – Saksonia, PL – Polska, DE – Niemcy.
95
100
105
110
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Zmiana warości PKB per capita [2014-2016; 2014 rok = 100]
Wartość PKB per capita [2016]
UE-28
OP DŚ
PL
OP DŚ-SN
SN
OP SN
DE

image
image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
52
RYNEK PRACY
Na obszarze pogranicza dolnośląsko-saksońskiego w 2016 roku pracowało łącznie 412,6 tys. osób –
w tym: po stronie polskiej 153,2 tys. osób (co stanowiło 37,1% ogółu pracujących), a po stronie
niemieckiej 259,4 tys. osób. W części polskiej najwięcej pracujących (powyżej 20,0 tys.) skupiały powiaty:
bolesławiecki (24,2 tys. osób), żarski (24,0 tys.), miasto Jelenia Góra (23,1 tys.) i zgorzelecki (21,2 tys.),
a najmniej osób (poniżej 10 tys.) pracowało w powiatach: lwóweckim (8,8 tys.), złotoryjskim (8,9 tys.)
i kamiennogórskim (9,8 tys.). W części niemieckiej pod względem liczby pracującym powiat Bautzen
przewyższał powiat Görlitz (odpowiednio pracowało w nich 144,6 tys. osób i 114,8 tys. osób).
Pogranicze dolnośląsko-saksońskie cechowało się wyraźnym zróżnicowaniem przestrzennym liczby
pracujących przypadających na 1 000 ludności. Na badanych obszarze wskaźnik osiągnął wartość
302 pracujących, ale kształtował się odmiennie po obu stronach granicy – w części niemieckiej był niemal
2-krotnie wyższy (401) niż w części polskiej (210). Ponadto obie składowe części pogranicza (dolnośląska
i saksońska) odznaczała się niższymi wartościami wskaźnika od średnich wartości rejestrowanych
w regionach, czyli w województwie dolnośląskim (242) i w Saksonii (455), co wskazuje na niższy poziom
zatrudnienia na pograniczu na tle regionalnym. W układzie powiatowym najwyższe wartości
analizowanego miernika (powyżej 440 osób pracujących na 1 000 mieszkańców) notowały niemieckie
powiaty: Bautzen (414) i Görlitz (386), a najmniej pracujących w ujęciu względnym (poniżej
220 pracujących na 1 000 ludności) posiadały polskie powiaty usytuowane w części środkowej
i południowej pogranicza: jeleniogórski (166), lubański (173), lwówecki (175), złotoryjski (177),
kamiennogórski (192) i jaworski (205); (mapa 3.1).
Mapa 3.1.
Pracujący na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – Banku Danych Lokalnych
(https://bdl.stat.gov.pl)
i Federalnej Agencji Pracy
(https://www.arbeitsagentur.de).

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
53
W latach 2006-2016 na obszarze pogranicza nastąpił wzrost liczby pracujących. Łącznie przez okres 10 lat
przybyło 16 862 pracujących, co stanowiło wzrost o 4,3%. Wskazany pozytywny kierunku zmian liczby
pracujących zaznaczył się zarówno po stronie niemieckiej badanego terytorium, jak i po stronie polskiej,
choć należy zaznaczyć różną intensywność zjawiska – w części dolnośląskiej względny przyrost liczby
pracujących był blisko 3-krotnie większy (zasób osób na rynku pracy zwiększył o 10 462 pracujących,
co stanowiło wzrost o 7,3%) niż w części saksońskiej (przybyło 6 400 pracujących; wzrost o 2,5%).
Można jednak zauważyć, że dynamika zmian liczby pracujących w obu częściach pogranicza była
zdecydowanie niższa niż obserwowana w poszczególnych regionach – w badanym okresie
w województwie dolnośląskim wzrost liczby pracujących kształtował się na poziomie 21,5%, a w Saksonii
wyniósł 5,2%. W układzie lokalnym także większość powiatów tworzących obszar pogranicza
wyróżniała się przyrostem liczby pracujących, w tym największy wzrost (powyżej 10,0%) odnotowano
w powiatach: bolesławieckim (aż o 28,3%), żarskim (19,5%), lubańskim (15,4%) i jeleniogórskim (10,3%).
Spadek liczby pracujących wystąpił zaledwie w 3 polskich powiatach: zgorzeleckim (aż -11,1%),
jaworskim (-3,1%) i mieście Jelenia Góra (-1,9%); (wykres 3.2).
Wykres 3.2. Zmiana liczby pracujących na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2006-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Federalnej Agencji Pracy.
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Landkreis Görlitz
Landkreis Bautzen
SAKSONIA
powiat żarski
powiat m.Jelenia Góra
powiat złotoryjski
powiat zgorzelecki
powiat lwówecki
powiat lubański
powiat kamiennogórski
powiat jeleniogórski
powiat jaworski
powiat bolesławiecki
DOLNOŚLĄSKIE
POGRANICZE SN
POGRANICZE DŚ
POGRANICZE DŚ-SN
Zmiana liczby pracujących [%]

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
54
W polskiej części pogranicza w 2016 roku największą liczbą pracujących
14 15
w przeliczeniu na 1 000
ludności (powyżej 150 osób) odznaczały się głównie gminy miejskie: Karpacz (324 pracujących),
Bolesławiec (321), Żary (315), Jelenia Góra (281), Świeradów-Zdrój (261), Lubań (243), Kamienna Góra
(242), Zgorzelec (235), Złotoryja (227), Jawor (216), Piechowice (203) i Szklarska Poręba (178) oraz gminy
miejsko-wiejskie: Bogatynia (355), Nowogrodziec (224), Lubsko (203), Gryfów Śląski (181), Lwówek Śląski
(172) i Jasień (161), a także gminy wiejskie położone przy znaczących ośrodkach miejskich: Janowice
Wielkie (341), Gromadka (194), Żary (179) i Kamienna Góra (242). Najmniejszą liczbę pracujących
w ujęciu względnym (poniżej 70 osób) posiadały gminy wiejskie bądź miejsko-wiejskie zlokalizowane
w południowej części obszaru: Platerówka (35 pracujących), Lubomierz (53), Jeżów Sudecki (55),
Sulików (61), Lubań (63) i Wleń (67) oraz położone peryferyjnie na terytorium pogranicza: Brody (59),
Wądroże Wielkie (66), Przewóz (67) i Zagrodno (68); (mapa 3.2).
Mapa 3.2.
Pracujący w polskiej części obszaru pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
W latach 2006-2016 w większości gmin polskiej części pogranicza (57% ogółu gmin) zaznaczył się spadek
liczby pracujących. Względnie największy ubytek zasobu osób pracujących (powyżej 12,5%) odnotowano
w gminach zlokalizowanych w zachodniej części obszaru: Węgliniec (-48,3%), Olszyna (-39,1%), Mirsk
14
Pracujący (według GUS) – osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek lub dochód; bez pracujących w jednostkach
budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach
indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
15
Brak adekwatnych danych dla niemieckiej części pogranicza.

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
55
(-37,2%), Platerówka (-34,1%), Łęknica (-31,8%), Pieńsk (-26,5%), Siekierczyn (-23,9%), Tuplice (-22,6%),
Zawidów (-21,9%), Sulików (-21,2%), Bogatynia (-20,7%), Przewóz (-17,6%), Brody (-15,8%) i Lipinki
Łużyckie (-14,5%), a także w gminach: Kowary (-31,7%), Mysłakowice (-21,1%), Wleń (-19,2%), Jeżów
Sudecki (-18,4%), gmina wiejska Złotoryja (-17,5%) i Bolków (-12,8%). Natomiast największy przyrost
liczby pracujących (powyżej 20,0%) charakteryzował zwłaszcza gminy wiejskie: Żary (415,1%), Zgorzelec
(129,0%), Janowice Wielkie (118,5%), Pielgrzymka (113,5%), Gromadka (77,5%), Kamienna Góra (34,9%),
Mściwojów (30,7%) i Warta Bolesławiecka (31,1%), a ponadto gminy: Nowogrodziec (89,9%), Jasień
(68,6%), Wojcieszów (58,0%), Karpacz (57,2%) i Lubsko (31,1%); (mapa 3.3).
Mapa 3.3.
Zmiana liczby pracujących w polskiej części obszaru pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2006-
2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
W niemieckiej części pogranicza w 2016 roku największą liczbą zatrudnionych
16 17
w przeliczeniu
na 1 000 ludności (powyżej 350 osób) wyróżniały się w szczególności gminy położone w południowo-
16
Zatrudnieni (niem.
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
) – pracobiorcy podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu
zdrowotnemu, emerytalnemu, opiekuńczemu i/lub zobowiązani do płacenia składek lub ich części na ustawowe ubezpieczenie
emerytalne zgodnie z przepisami prawnymi o promocji zatrudnienia. Są to także osoby uczące się zawodu, emeryci zatrudnieni
w niepełnym wymiarze, praktykanci, pracujący studenci i osoby, które z tytułu stosunku zatrudnienia podlegającemu
obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu zostały powołane do odbycia obowiązkowej służby (np. na ćwiczenia wojskowe).
Nie zalicza się do zatrudnionych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu urzędników państwowych, osób
pracujących na własny rachunek, pomagających członków rodzin, żołnierzy zawodowych i tymczasowych żołnierzy zawodowych
oraz osób odbywających służbę wojskową i zastępczą służbę wojskową (z wyjątkiem wyżej wymienionych).
17
Brak adekwatnych danych dla polskiej części pogranicza.

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
56
zachodniej części obszaru, w powiecie Bautzen: Wachau (684 zatrudnionych), Stadt Bautzen (665), Stadt
Kamenz (531), Ottendorf-Okrilla (527), Stadt Radeberg (526), Nebelschütz (478), Puschwitz (469), Stadt
Bischofswerda (459), Großpostwitz/O.L. (426), Stadt Großröhrsdorf (394), Stadt Pulsnitz (384)
i Arnsdorf (382), a także gminy: Großschweidnitz (675), Schleife (479), Stadt Löbau (473), Elsterheide
(468), Boxberg/O.L. (454), Stadt Zittau (443), Stadt Rothenburg/O.L. (416), Kodersdorf (409), Stadt
Görlitz (392) i Stadt Niesky (380). Najmniejszą liczbą zatrudnionych przypadających
na 1 000 mieszkańców (poniżej 150 osób) odznaczały się zwłaszcza gminy środkowej części powiatu
Görlitz: Hähnichen (100 zatrudnionych), Horka (110), Quitzdorf am See (130), Hohendubrau (133)
i Vierkirchen (136) oraz gminy: Steinigtwolmsdorf (67), Steina (76), Frankenthal (79), Lichtenberg (86),
Trebendorf (86), Bertsdorf-Hörnitz (90), Großnaundorf (97), Gablenz (102), Lohsa (106), Großharthau
(113), Demitz-Thumitz (113), Königshain (123), Burkau (131), Rosenbach (132), Kurort Jonsdorf (137),
Neschwitz (137) i Groß Düben (140); (mapa 3.4).
Mapa 3.4.
Zatrudnieni w niemieckiej części obszaru pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Federalnej Agencji Pracy.
W latach 2013-2016 w gminach na pograniczu saksońskim dominował trend wzrostowy w zakresie
zasobu osób na rynku pracy – aż w 72 gminach (co stanowiło 65% ogółu gmin) liczba zatrudnionych
zwiększyła się. Największy przyrost (powyżej 15,0%) zaobserwowano w gminach powiatu Görlitz
w północnej części: Trebendorf (48,1%) i Schleife (16,1%) oraz w środkowej części: Kodersdorf (45,4%),
Stadt Reichenbach/O.L. (18,2%), Mücka (19,5%), Vierkirchen (17,7%) i Quitzdorf am See (16,7%),
a także w gminach powiatu Bautzen: Wachau (22,8%), Elsterheide (21,2%), Stadt Wittichenau (18,0%),
Hochkirch (17,9%), Großnaundorf (17,3%) i Steina (15,9%). Natomiast największym spadkiem liczby
zatrudnionych (poniżej -6,0%) wyróżniały się gminy o charakterze wiejskim rozmieszczone wyspowo

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
57
na terenie analizowanego obszaru, zarówno w powiecie Görlitz: Schöpstal (-20,0%), Groß Düben
(-19,4%), Schönbach (-17,5%), Gablenz (-15,9%), Großschönau (-15,3%), Horka (-14,6%), Kreba-
Neudorf (-12,3%) i Krauschwitz (-10,4%), jak i w powiecie Bautzen: Steinigtwolmsdorf (-19,7%),
Obergurig (-19,4%), Schönteichen (-18,0%), Neukirch (-17,4%), Doberschau-Gaußig (-13,0%), Spreetal
(-10,9%) i Oßling (-10,9%); (mapa 3.5).
Mapa 3.5.
Zmiana liczby zatrudnionych w niemieckiej części obszaru pogranicza dolnośląsko-sakońskiego
[2013-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Federalnej Agencji Pracy.
Na pograniczu dolnośląsko-saksońskim w 2016 roku było 45 833 osób bezrobotnych, w tym: po stronie
polskiej zarejestrowano 21 615 osób (47,2% ogółu bezrobotnych), a po stronie niemieckiej 24 218 osób.
Największą liczbą bezrobotnych (powyżej 2 500 osób) w polskiej części pogranicza wyróżniały się
powiaty: żarski (2 745 osób), złotoryjski (2 682) i jaworski (2 544), a najmniej bezrobotnych (poniżej
2 000 osób) skupiały powiaty: kamiennogórski (1 447), miasto Jelenia Góra (1 545), bolesławiecki (1 852)
i lubański (1 938). W niemieckiej części analizowanego obszaru więcej bezrobotnych notowano
w powiecie Görlitz (13 006 osób) niż w powiecie Bautzen (11 212).
W badanym roku na obszarze pogranicza poziom bezrobocia, wyrażający się udziałem bezrobotnych
ogółem w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, wyniósł 5,7%. Należy podkreślić, że poszczególne
części pogranicza różniły się w zakresie analizowanego zjawiska – w części niemieckiej poziom
bezrobocia (7,2%) był zdecydowanie wyższy niż w części polskiej (4,7%); (wykres 3.3).
Ponadto bezrobocie w części dolnośląskiej i w części saksońskiej pogranicza było wyższe od średniego
bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych regionach (w województwie dolnośląskim wynosiło 4,3%,
a w Saksonii 6,3%, czyli przewyższało wartości regionalne odpowiednio o 0,4 p.p. i 0,9 p.p.).

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
58
Warto również zauważyć występujące na obszarze pogranicza dysproporcje w poziomie bezrobocia
według płci. W analizowanym roku na pograniczu dolnośląsko-saksońskim notowano wyższy poziom
bezrobocia wśród mężczyzn (5,9 % bezrobotnych mężczyzn w liczbie mężczyzn w wieku produkcyjnym)
niż wśród kobiet (5,6% bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym). W poszczególnych
częściach pogranicza zjawisko wykazywało odmienne tendencje – w części polskiej obszaru odsetek
bezrobotnych kobiet (4,8%) był wyższy niż odsetek bezrobotnych mężczyzn (4,6%), natomiast w części
niemieckiej poziom bezrobocia wśród mężczyzn (7,6%) był wyższy niż poziom bezrobocia wśród kobiet
(6,7%). Co ciekawe, w części dolnośląskiej i w części saksońskiej analogiczne relacje pomiędzy poziomem
bezrobocia w grupie mężczyzn a poziomem bezrobocia w grupie kobiet wystąpiły w 2011 roku –
wówczas także po polskiej stronie granicy wyższym poziomem bezrobocia cechowały się kobiety (8,6%)
niż mężczyźni (8,0%), natomiast po stronie niemieckiej wyższy poziom bezrobocia zaobserwowano
wśród mężczyzn (9,9%) niż wśród kobiet (9,6%); (wykres 3.3).
Wykres 3.3. Udział bezrobotnych ogółem i według płci w liczbie ludności w wieku produkcyjnym na obszarze
pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2011, 2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Federalnej Agencji Pracy.
W dolnośląskiej części pogranicza największym bezrobociem (powyżej 7,0% bezrobotnych ogółem
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) wyróżniały się w szczególności gminy powiatu złotoryjskiego:
Świerzawa (11,3%), Wojcieszów (11,2%), Pielgrzymka (10,3%), Zagrodno (8,9%) i gmina wiejska Złotoryja
(7,6%); powiatu jaworskiego: Bolków (11,2%), Mściwojów (7,3%) i Męcinka (7,2%); powiatu
lwóweckiego: Mirsk (10,2%), Wleń (7,4%) i Lubomierz (7,2%) oraz powiatu żarskiego – części północnej:
Brody (8,4%) i Tuplice (7,3%), a także gmina Leśna (7,5%). Natomiast w saksońskiej części pogranicza
największy poziom bezrobocia wystąpił zwłaszcza w gminach powiatu Görlitz położonych peryferyjnie
w części południowo-wschodniej: Stadt Görlitz (11,5%), Stadt Zittau (10,3%), Stadt Ebersbach-
Neugersdorf (9,3%), Olbersdorf (8,6%), Großschönau (7,9%), Stadt Seifhennersdorf (7,9%), Stadt Ostritz
(7,6%) i w części środkowej: Stadt Löbau (10,9%), Stadt Niesky (7,5%), Rietschen (7,5%) i Quitzdorf am
See (7,5%) oraz w gminach: Weißwasser/O.L. (13,5%) i Stadt Bad Muskau (9,3%), a także w gminach
powiatu Bautzen: Stadt Hoyerswerda (10,8%), Stadt Bautzen (8,9%), Stadt Lauta (8,7%), Stadt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2011
2016
2011
2016
2011
2016
pogranicze DŚ-SN
pogranicze DŚ
pogranicze SN
Udział bezrobotnych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym [%]
ogółem
mężczyźni
kobiety

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
59
Wilthen (8,0%), Stadt Bischofswerda (7,8%), Stadt Kamenz (7,2%) i Stadt Puschwitz (7,1%). Na podstawie
przytoczonych danych można zauważyć, że w części niemieckiej problem relatywnie wysokiego
bezrobocia dotyka zwłaszcza ważnych ośrodków miejskich o znaczeniu subregionalnym i lokalnym (m.in.
Görlitz, Bautzen, Zittau, Löbau, Hoyerswerda, Bischofswerda), natomiast w części polskiej zjawisko
wykazuje się większą koncentracją w konkretnych jednostkach administracyjnych – powiatach (mapa
3.6.).
Mapa 3.6. Udział bezrobotnych ogółem w liczbie ludności w wieku produkcyjnym na obszarze pogranicza
dolnośląsko-sakońskiego [2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Federalnej Agencji Pracy.
W latach 2011-2016 na pograniczu dolnośląsko-saksońskim uwidoczniły się korzystne zmiany w zakresie
poziomu bezrobocia – na analizowanym obszarze udział bezrobotnych ogółem w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym zmniejszył się o 3,2 p.p. W części polskiej zarejestrowano spadek o 3,7 p.p.,
a w części niemieckiej spadek o 2,6 p.p. Co istotne, w analogicznym okresie dynamika zmian poziomu
bezrobocia w poszczególnych częściach pogranicza była wyższa niż notowana w regionach – zarówno
w województwie dolnośląskim, jak i w Saksonii udział bezrobotnych zmalał o 2,5 p.p. W układzie
lokalnym spadek bezrobocia wystąpił niemalże we wszystkich gminach obszaru pogranicza,
tylko w 1 gminie (Großschweidnitz) udział bezrobotnych wzrósł o 1,1 p.p. W części dolnośląskiej obszaru
pogranicza największym spadkiem udziału bezrobotnych (poniżej -4,1 p.p.) odznaczały się wszystkie
gminy powiatu lubańskiego: Leśna (-7,1 p.p.), gmina wiejska Lubań (-6,2 p.p.), Olszyna (-6,1 p.p.),
Siekierczyn (-5,5 p.p.), Świeradów-Zdrój (-4,7 p.p.), gmina miejska Lubań (-4,7 p.p.) i Platerówka
(-4,3 p.p.), wszystkie gminy powiatu kamiennogórskiego: Marciszów (-6,4 p.p.), Lubawka (-5,4 p.p.),
gmina miejska Kamienna Góra (-5,0 p.p.) i gmina wiejska Kamienna Góra (-4,7 p.p.), większość gmin

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
60
powiatu żarskiego: Lubsko (-7,1 p.p.), Trzebiel (-5,0 p.p.), Jasień (-5,0 p.p.), Tuplice (-4,9 p.p.), Przewóz
(-4,9 p.p.), Brody (-4,4 p.p.) i Lipinki Łużyckie (-4,2 p.p.), a także gminy: Stara Kamienica (-7,1 p.p.), Wleń
(-5,9 p.p.), Bolków (-5,6 p.p.), Świerzawa (-4,5 p.p.), Podgórzyn (-4,5 p.p.), gmina wiejska Złotoryja
(-4,4 p.p.), Janowice Wielkie (-4,3 p.p.) i Lubomierz (-4,3 p.p.). W części saksońskiej pogranicza
największy spadek poziomu bezrobocia odnotowano w szczególności w gminach położonych
w południowej części powiatu Bautzen: Stadt Bischofswerda (-5,8 p.p.), Neukirch/Lausitz (-5,5 p.p.),
Demitz-Thumitz (-4,5 p.p.), Stadt Bautzen (-4,3 p.p.) i Stadt Wilthen (-4,2 p.p.) oraz w gminach: Mücka
(-4,4 p.p.) i Königswartha (-4,2 p.p.); (mapa 3.7).
Mapa 3.7.
Zmiana udziału bezrobotnych ogółem w liczbie ludności w wieku produkcyjnym na obszarze
pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2011-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Federalnej Agencji Pracy.
W 2016 roku na pograniczu dolnośląsko-saksońskiego zaznaczyła się niekorzystna struktura
bezrobotnych, przejawiająca się względnie wysokim odsetkiem bezrobotnych powyżej 50 lat w liczbie
bezrobotnych ogółem, który wynosił 40,9%. Dodatkowo analizowany obszar cechował się znacznym
zróżnicowaniem zjawiska po obu stronach granicy – w części niemieckiej wskaźnik był prawie 1,5-krotnie
wyższy (46,6%) niż w części polskiej (34,5%). O niekorzystnej sytuacji na pograniczu dodatkowo świadczy
fakt, że wartości wskaźnika w części dolnośląskiej i w części saksońskiej były wyższe od średnich wartości
notowanych w województwie dolnośląskim (wskaźnik osiągnął wartość 33,5%, czyli był niższy
od wartości dla pogranicza dolnośląskiego o 1,0 p.p.) i w Saksonii (miernik zarejestrował wartość 39,5%,
niższą aż o 7,1 p.p. od wartości dla pogranicza saksońskiego). Wśród gmin pogranicza szczególnie
wysokim udziałem bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat w liczbie bezrobotnych ogółem (powyżej
55,5%) odznaczały się niemieckie gminy położone w środkowej i południowej części powiatu Görlitz:

image
image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
61
Lawalde (68,6%), Kurort Jonsdorf (67,5%), Beiersdorf (66,7%), Kreba-Neudorf (66,7%), Dürrhennersdorf
(64,3%),
Neißeaue
(60,6%),
Hohendubrau
(59,6%),
Rosenbach
(59,6%),
Oybin
(59,5%),
Mittelherwigsdorf (58,7%), Stadt Ostritz (58,4%), Schönau-Berzdorf a. d. Eigen (56,4%), Stadt Bernstadt
a. d. Eigen (56,2%), Schöpstal (55,9%), Hainewalde (55,9%) i Vierkirchen (55,8%) oraz gmina Gablenz
(63,5%), a także gminy powiatu Bautzen: Räckelwitz (66,7%), Neschwitz (64,1%), Obergurig (63,0%),
Neukirch (60,0%), Rammenau (59,3%), Frankenthal (57,7%), Lichtenberg (57,6%), Kubschütz (57,5%),
Doberschau-Gaußig (57,0%), Arnsdorf (55,9%) i Schmölln-Putzkau (55,8%). Najniższym odsetkiem
bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat w strukturze bezrobotnych (poniżej 30,0%) wyróżniały się polskie
gminy wiejskie usytuowane głównie w północnej części obszaru: Męcinka (22,4%), Osiecznica (23,6%),
Żary (27,2%), Tuplice (27,2%), Przewóz (28,2%), Pielgrzymka (28,6%), Złotoryja (28,7%), Wądroże Wielkie
(28,8%), Brody (29,0%), Mściwojów (29,2%), Gromadka (29,4%) i Zagrodno (29,4%), a także gminy:
Siekierczyn (29,3%), Jawor (29,1%) i Jasień (24,5%); (mapa 3.8).
Mapa 3.8.
Udział bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat w liczbie bezrobotnych ogółem na obszarze pogranicza
dolnośląsko-sakońskiego [2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Federalnej Agencji Pracy.
STRUKTURA GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Na pograniczu dolnośląsko-saksońskim w 2016 roku funkcjonowały łącznie 96 742 podmioty
gospodarcze – w tym: po stronie polskiej 74 797 podmiotów (co stanowiło 77,3% ogółu podmiotów
gospodarczych), a po stronie niemieckiej 21 945 podmiotów. W polskiej części analizowanego obszaru
najwięcej firm (powyżej 8,0 tys.) skupiały powiaty: miasto Jelenia Góra (12 692 podmioty gospodarcze),
jeleniogórski (11 111), żarski (9 508), zgorzelecki (8 820) i bolesławiecki (8 424), natomiast najmniej ich
(poniżej 5 tys.) posiadały powiaty: lwówecki (4 211), kamiennogórski (4 332) i złotoryjski (4 703).

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
62
W niemieckiej części pod względem badanego zjawiska powiat Bautzen przewyższał powiat Görlitz
(funkcjonowało w nich odpowiednio: 11 987 podmiotów i 9 958 podmiotów).
Pogranicze dolnośląsko-saksońskie wyróżniało się wyraźnym zróżnicowaniem przestrzennym liczby
podmiotów gospodarczych przypadających na 10 000 ludności. Wartość miernika na badanym obszarze
była równa 787 podmiotów. W części dolnośląskiej pogranicza osiągnął on wartość blisko 3-krotnie
wyższą (1 124) niż w części saksońskiej (390). Należy zaznaczyć, że uzyskane wartości wskaźnika były
niższe od średnich wartości notowanych w poszczególnych regionach – tj. w województwie dolnośląskim
(1 244) i w Saksonii (405), co może świadczyć o niższym poziomie rozwoju gospodarczego składowych
obszarów pogranicza na tle regionalnym. W ujęciu powiatowym najwyższe wartości badanego miernika
(powyżej 1 000 podmiotów na 10 000 mieszkańców) zarejestrowały polskie powiaty: jeleniogórski
(1 725 podmiotów), miasto Jelenia Góra (1 576), jaworski (1 005), lubański (1 059) i jaworski (1 005),
a najmniej podmiotów w ujęciu względnym (poniżej 400 podmiotów) funkcjonowało w niemieckich
powiatach: Görlitz (385) i Bautzen (393); (mapa 3.9).
Mapa 3.9.
Podmioty gospodarcze na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
W latach 2009-2016 na obszarze pogranicza zarejestrowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych.
Łącznie w badanym okresie przybyło 7 189 firm, co stanowiło wzrost o 8,0%. Co ciekawe, przyrost ten
był generowany przez polską część obszaru, w której liczba podmiotów zwiększyła się o 11,8%, bowiem
w niemieckiej części nastąpił spadek liczby podmiotów o 3,1%. Należy jednak zaznaczyć, że dynamika
zmian na pograniczu dolnośląskim była niższa niż w województwie dolnośląskim (wzrost liczby
podmiotów o 14,0%), natomiast na pograniczu saksońskim zanotowało odmienny kierunek zmian
niż w Saksonii, w której nastąpił niewielki wzrost liczby firm (o 0,7%). W układzie lokalnym zdecydowana

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
63
większość powiatów tworzących obszar pogranicza wyróżniała się przyrostem liczby podmiotów
gospodarczych, w tym największy wzrost (powyżej 10,0%) odnotowano w powiatach: jeleniogórskim
(aż o 37,7%), lwóweckim (17,9%), bolesławieckim (17,4%) i złotoryjskim (11,2%). Jedynie w powiatach
niemieckich uwidocznił się spadek liczby podmiotów gospodarczych – w powiecie Bautzen o 3,9%
i w powiecie Görlitz o 2,1% (wykres 3.4).
Wykres 3.4. Zmiana liczby podmiotów gospodarczych na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2009-
2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
W strukturze gospodarki na pograniczu dolnośląsko-saksońskim w 2016 roku dominował handel –
sekcja G
18
, obejmujący aż 23,6% ogółu podmiotów gospodarczych funkcjonujących na badanym
obszarze. Ważne gałęzie gospodarki stanowiły także budownictwo – sekcja F (skupiające 14,3% ogółu
podmiotów), działalność związana z obsługą nieruchomości – sekcja L (11,4%), przetwórstwo
przemysłowe – sekcja C (7,7%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – sekcja M (6,5%)
oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna – sekcja Q (5,9%); (tabela 3.1).
18
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 oraz Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008.
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Landkreis Görlitz
Landkreis Bautzen
SAKSONIA
powiat żarski
powiat m.Jelenia Góra
powiat złotoryjski
powiat zgorzelecki
powiat lwówecki
powiat lubański
powiat kamiennogórski
powiat jeleniogórski
powiat jaworski
powiat bolesławiecki
DOLNOŚLĄSKIE
POGRANICZE SN
POGRANICZE DŚ
POGRANICZE DŚ-SN
Zmiana liczby podmiotów gospodarczych ogółem [%]

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
64
Tabela 3.1.
Struktura gospodarki na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2016].
Jednostka
terytorialna
Udział podmiotów gospodarczych według sekcji w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem [%]
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
POGRANICZE
DŚ-SN
2,0
0,1
7,7
0,4 0,3 14,3 23,6 4,4 4,4 1,5 2,1 11,4
6,5
3,7
0,5
2,5 5,9 2,0 6,5
DOLNOŚLĄSKIE
1,3 0,1
7,4
0,2 0,3 11,5 23,2 5,4 2,9 3,4 3,0 11,3
9,8
2,9 0,4 3,2 5,2 1,8 6,3
POGRANICZE DŚ
1,7 0,1
7,1
0,3 0,3 13,1 25,0 4,8 3,8 1,5 2,2 13,9
5,9
2,9 0,6 2,9 5,2 2,0 6,7
Powiat
bolesławiecki
2,1
0,3
7,9
0,1 0,4 17,7 22,6 5,4 2,3 1,4 2,2 11,4
5,9
2,6
0,6
3,4 5,5 1,7 6,5
Powiat
jaworski
2,9
0,4 10,6 0,1 0,1 11,9 26,0 5,8 2,3 1,4 2,2 12,8
5,9
1,8
1,0
2,8 3,5 2,4 6,1
Powiat
jeleniogórski
1,0
0,1
5,9
0,2 0,2 10,1 34,8 3,8 9,1 1,1 1,4
8,0
3,9
6,2
0,4
1,9 4,9 1,9 5,0
Powiat
kamiennogórski
2,6
0,1
8,4
0,1 0,3 14,1 19,5 3,9 3,3 1,4 1,8 20,6
5,7
1,6
0,7
2,6 4,6 1,9 6,6
Powiat
lubański
1,3
0,1
7,9
0,2 0,2 16,6 18,9 4,5 3,9 1,0 2,0 17,5
5,5
2,4
0,8
2,7 5,1 1,7 7,5
Powiat
lwówecki
2,3
0,1
9,1
0,1 0,6 20,3 19,8 4,7 2,7 1,2 1,9 10,3
4,8
2,4
1,3
3,4 5,5 1,9 7,4
Powiat
zgorzelecki
1,3
0,1
5,2
0,7 0,3 11,2 24,9 6,4 2,7 1,5 2,4 15,7
5,8
2,2
0,6
3,0 5,0 2,2 8,7
Powiat
złotoryjski
2,8
0,2
7,1
0,1 0,3 13,3 24,1 5,3 2,4 1,0 2,8 16,0
5,1
2,0
1,0
3,2 4,4 2,4 6,5
Powiat
m. Jelenia Góra
0,5
0,1
5,9
0,5 0,2 10,6 21,7 4,1 3,3 2,4 3,1 16,8
9,1
2,9
0,3
3,0 6,8 2,0 6,5
Powiat
żarski
2,4
0,1
7,2
0,1 0,4 12,5 28,9 4,5 2,4 1,4 2,0 13,6
5,3
2,1
0,6
3,2 5,2 1,8 6,4
SAKSONIA
b.d. 0,1
8,1
0,9 0,4 16,6 17,7 3,3 5,9 2,6 2,0
3,7
12,5 7,3 b.d. 1,5 7,9 2,7 6,9
POGRANICZE SN
3,1
0,1
9,6
0,9 0,5 18,3 18,6 3,1 6,6 1,4 1,9
2,9
8,7
6,4 b.d. 1,3 8,3 2,1 6,2
Landkreis
Bautzen
2,9
0,2 10,2 0,8 0,5 19,0 18,2 3,1 6,3 1,4 2,0
3,0
9,3
6,3 b.d. 1,4 7,9 1,9 5,7
Landkreis
Görlitz
3,3
0,1
8,9
1,1 0,6 17,4 19,1 3,2 6,9 1,4 1,8
2,8
8,1
6,5 b.d. 1,1 8,7 2,3 6,7
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Oznaczenia: (1) sekcje według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 oraz niem. Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008: A – rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; B – górnictwo i wydobywanie; C – przetwórstwo przemysłowe; D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami
oraz działalność związana z rekultywacją; F- budownictwo; G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle; H – transport i gospodarka magazynowa; I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; J – informatyka
i komunikacja; K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; M – działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna; N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; O – administracja publiczna
i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; P – edukacja; Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna; R – działalność związana
z kulturą, rozrywką i rekreacją; S – pozostała działalność usługowa; (2) kolor pomarańczowy – dominujące sekcje gospodarki w poszczególnych
jednostkach terytorialnych poziomu lokalnego (powiatach).

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
65
Na obszarze pogranicza zaznaczyły się znaczące różnice w strukturze gospodarek po obu stronach
granicy. Część dolnośląska wyróżniała się od części saksońskiej zdecydowanie wyższym udziałem
podmiotów gospodarczych funkcjonujących w handlu – sekcja G (odsetek ten wyniósł odpowiednio:
25,0% i 18,6%), w działalności związanej z obsługą nieruchomości – sekcja L (odpowiednio: 13,9% i 2,9%),
a także w edukacji – sekcja P (2,9% i 1,3%). Natomiast część niemiecka pogranicza dominowała
nad częścią polska pod względem udziału podmiotów gospodarczych działających w zakresie: rolnictwa,
leśnictwa, łowiectwa i rybactwa – sekcja A (stosownie: 3,1% i 1,7%), przetwórstwa przemysłowego –
sekcja C (9,6% i 7,1%), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i inne źródła – sekcja D
(0,9% i 0,3%), budownictwa – sekcja F (18,3% i 13,1%), działalności związanej z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi – sekcja I (6,6% i 3,8%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej
– sekcja M (8,7% i 5,9%) oraz działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej
(6,4% i 2,9 %); (tabela 3.1).
Ponadto poszczególne części pogranicza charakteryzowały się specyficznymi cechami w strukturach
gospodarek na tle regionalnym. Część polska pogranicza w stosunku do województwa dolnośląskiego
odznaczała się znacznie wyższym udziałem podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sekcjach:
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – sekcja A (odpowiednio: 1,7% i 1,3%), budownictwo –
sekcja F (13,1% i 11,5%), handel – sekcja G (25,0% i 23,2%), działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi – sekcja I (3,8% i 2,9%) oraz działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości – sekcja L (13,9% i 11,3%). Natomiast część niemiecka pogranicza na tle Saksonii
wyróżniała się znaczącą przewagą podmiotów gospodarczych w zakresie: przetwórstwa przemysłowego
– sekcji C (stosownie: 9,6% i 8,1%), budownictwa – sekcja F (18,3% i 16,6%) oraz handlu - sekcja G (18,6%
i 17,7%); (tabela 3.1).
Na pograniczu dolnośląsko-saksońskim w 2016 roku udział podmiotów gospodarczych funkcjonujących
w zakresie rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa – sekcja A w liczbie podmiotów ogółem wynosił
2,0%. Odsetek tychże podmiotów był blisko 2-krotnie wyższy w części saksońskiej (3,1%) niż w części
dolnośląskiej (1,7%). Relatywnie wysokim udziałem podmiotów działających się w sektorze rolniczym
w strukturze gospodarki w stosunku do średnich wartości regionalnych odznaczały się po niemieckiej
stronie granicy powiaty: Görlitz (3,3% ogółu podmiotów) i Bautzen (2,9%), a po polskiej stronie powiaty:
jaworski (2,9%), złotoryjski (2,8%), kamiennogórski (2,6%), żarski (2,4%), lwówecki (2,3%) i bolesławiecki
(2,1%); (wykres 3.5).
W 2016 roku na badanym obszarze podmioty gospodarcze związane z sektorem przemysłowym – sekcje
B-E stanowiły 8,6% ogółu podmiotów, przy czym ich odsetek w części saksońskiej był blisko 1,5-krotnie
wyższy niż w części dolnośląskiej (odpowiednio: 11,2% i 7,8%). Sektor przemysłowy ogrywał ważną rolę
w strukturze gospodarczej zwłaszcza w obu powiatach części niemieckiej: Bautzen (udział podmiotów
gospodarczych prowadzących działalności w sekcjach B-E w liczbie podmiotów ogółem wynosił 11,6%)
i Görlitz (10,6%) oraz w polskich powiatach: jaworskim (11,3%), lwóweckim (10,1%), kamiennogórskim
(8,9%), bolesławieckim (8,7%) i lubańskim (8,4%); (wykres 3.5).
Na obszarze pogranicza odsetek podmiotów gospodarczych działających w budownictwie – sekcji F
wynosił 14,4% ogółu podmiotów i cechował się zróżnicowanymi wartościami po obu stronach granicy –
w części saksońskiej pogranicza był zdecydowanie wyższy (18,3%) niż w części dolnośląskiej (13,2%).
Budownictwo pełniło Istotną funkcję w profilach gospodarczych w szczególności w polskich powiatach:
lwóweckim (udział podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sekcji F stanowił aż 20,3% ogółu

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
66
zarejestrowanych podmiotów), bolesławieckim (17,7%), lubańskim (16,6%) i kamiennogórskim (14,1%),
a także w niemieckim powiecie Bautzen (19,0%); (wykres 3.5).
Na pograniczu dolnośląsko-saksońskim udział podmiotów gospodarczych związanych z usługami
rynkowymi w zakresie handlu, transportu, zakwaterowania i gastronomii oraz informacji i komunikacji –
sekcje G-J wynosił 34,0%. Badany wskaźnik wykazywał zróżnicowane wartości po obu stronach granicy
– w części dolnośląskiej był wyższy (35,3%) niż w części saksońskiej (29,7%), głównie z powodu bardzo
dobrze rozwiniętego handlu po polskiej stronie granicy. Względnie wysokim odsetkiem podmiotów
gospodarczych należących do grupy sekcji G-J odznaczały się powiaty, w których w gospodarce lokalnej
ważną funkcję odgrywała działalność związana z turystyką bądź działalność handlowa: jeleniogórski
(aż 49,0% ogółu podmiotów), żarski (37,4%), jaworski (35,8%) i zgorzelecki (35,7%). W powiatach
niemieckich udział podmiotów grupy sekcji G-J w strukturze gospodarki był zbliżony do wartości
regionalnej – dla Saksonii (29,4%) i wynosił w powiecie Görlitz 30,6%, a w powiecie Bautzen 29,0%
(wykres 3.5).
Wykres 3.5. Struktura podmiotów gospodarczych według grup sekcji na obszarze pogranicza dolnośląsko-
sakońskiego [2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
W strukturze gospodarki uzupełnienie usług rynkowych stanowi grupa usług związana z działalnością
finansową i ubezpieczeniową, z obsługą rynku nieruchomości, działalnością profesjonalną, naukową
i techniczną oraz działalnością w zakresie usług administrowania i działalnością wspierającą –
sekcje K-N, która na obszarze pogranicza w 2016 roku skupiała 23,9% ogółu zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych, przy czym część dolnośląska cechowała się wyższym odsetkiem podmiotów
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Landkreis Görlitz
Landkreis Bautzen
SAKSONIA
powiat żarski
powiat m.Jelenia Góra
powiat złotoryjski
powiat zgorzelecki
powiat lwówecki
powiat lubański
powiat kamiennogórski
powiat jeleniogórski
powiat jaworski
powiat bolesławiecki
DOLNOŚLĄSKIE
POGRANICZE SN
POGRANICZE DŚ
POGRANICZE DŚ-SN
Podmioty gospodarcze wg grup sekcji [%]
A
B-E
F
G-J
K-N
P-S

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
67
wskazanej grupy (25,1% ogółu podmiotów) niż część saksońska (19,9%). Usługi rynkowe zawierające się
w grupie sekcji K-N odgrywały istotną rolę w profilach gospodarczych powiatów: miasta Jelenia Góra
(32,0% ogółu podmiotów), kamiennogórskiego (30,0%) i lubańskiego (27,6%). Powiaty niemieckie
cechowały się niższym udziałem podmiotów grupy sekcji K-N niż średnia dla Saksonii (25,5%) –
w powiecie Bautzen wynosił on 20,5%, a w powiecie Görlitz 19,2% (wykres 3.5).
Na obszarze pogranicza odsetek podmiotów gospodarczych działających w usługach nierynkowych –
sekcjach P-S wynosił 17,0% ogółu podmiotów, notując zbliżone wartości po obu stronach granicy –
w części saksońskiej był równy 17,8%, a w części dolnośląskiej 16,8%. Usługi nierynkowe pełniły znaczącą
funkcję w profilach gospodarczych w szczególności w polskich powiatach: zgorzeleckim (udział
podmiotów gospodarczych funkcjonujących w grupie sekcji P-S stanowił 19,0% ogółu zarejestrowanych
podmiotów), lwóweckim (18,4%), mieście Jelenia Góra (18,4%), bolesławieckim (17,2%) i lubańskim
(17,1%). Powiaty niemieckie charakteryzowały się nieco niższym odsetkiem podmiotów grupy sekcji
P-S niż średnia w Saksonii (19,0%) – tj. w powiecie Görlitz wynosił on 18,9%, a w powiecie Bautzen 17,0%
(wykres 3.5).
W latach 2009-2016 na pograniczu dolnośląsko-saksońskim nastąpiły korzystne zmiany w strukturze
gospodarki, określanej na podstawie liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących
w poszczególnych grupach sekcji klasyfikacji działalności. W większości analizowanych grup sekcji
zarejestrowano wzrost liczby podmiotów. Najintensywniejsze zmiany zaznaczyły się w budownictwie –
sekcja F, w której liczba podmiotów zwiększyła się o 20,9%. Ponadto przyrost liczby firm wystąpił
w usługach nierynkowych – sekcje P-S (o 16,9%), usługach rynkowych związanych m.in. z działalnością
finansową i ubezpieczeniową oraz obsługą nieruchomości – sekcje K-N (o 14,3%), a także w sektorze
przemysłowym – sekcje B-E (o 6,5%). Natomiast ubytek liczby podmiotów gospodarczych wystąpił
w sektorze rolniczym – sekcja A (aż o 21,7%) i w usługach rynkowych związanych m.in. z handlem,
zakwaterowaniem i gastronomią, informatyką i komunikacją – sekcje G-J (o 1,5%); (wykres 3.6).
Odmienny charakter przekształceń struktury gospodarki zaobserwowano w obu częściach pogranicza.
W części dolnośląskiej w większości grup sekcji (z wyjątkiem sektora rolniczego – sekcja A) liczba
funkcjonujących firm zwiększyła się, a największe przyrosty wystąpiły w budownictwie (o 27,3%),
usługach nierynkowych – sekcje P-S (o 23,3%) i usługach rynkowych związanych m.in. z działalnością
finansową i ubezpieczeniową oraz obsługą nieruchomości – sekcje K-N (o 21,1 %). Nieco mniejszy wzrost
liczby podmiotów w badanym okresie wystąpił w sektorze przemysłowym – sekcje B-E (o 7,8%),
a minimalny przyrost odnotowano w usługach rynkowych związanych m.in. z handlem,
zakwaterowaniem i gastronomią, informatyką i komunikacją – sekcje G-J (o 0,7%). Należy podkreślić,
że polska cześć pogranicza na tle województwa dolnośląskiego odznaczała się zdecydowanie wyższą
dynamiką zmian liczby podmiotów w budownictwie (o 16,3 p.p). W części saksońskiej pogranicza zmiany
w strukturze gospodarki były mniej intensywne niż w części dolnośląskiej. Wzrost liczby podmiotów
uwidocznił się w budownictwie – sekcja F (o 7,7%), sektorze przemysłowym – sekcje B-E (o 3,4%)
i w usługach nierynkowych (zaledwie o 0,3%). Natomiast spadek liczby podmiotów zanotowano
w usługach rynkowych związanych m.in. z handlem, zakwaterowaniem i gastronomią, informatyką
i komunikacją – sekcje G-J (o 9,5%), usługach rynkowych związanych m.in. z działalnością finansową
i ubezpieczeniową oraz obsługą nieruchomości – sekcje K-N (o 7,9%) oraz w sektorze rolniczym –
sekcja A (o 1,8%). Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem jest ubytek liczby firm funkcjonujących
w usługach rynkowych związanych m.in. z działalnością finansową i ubezpieczeniową oraz obsługą

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
68
nieruchomości – sekcje K-N. Zaobserwowana tendencja zmian jest odwrotna niż zarejestrowana
w Saksonii, w której nastąpił wzrost podmiotów w tejże grupie o 3,6% (wykres 3.6).
Wykres 3.6. Zmiana liczby podmiotów gospodarczych według grup sekcji na obszarze pogranicza dolnośląsko-
sakońskiego [2009-2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Szczególnie ważną rolę w gospodarce, zwłaszcza w wymiarze subregionalnym i lokalnym, pełni
przetwórstwo przemysłowe. Na pograniczu dolnośląsko-saksońskim w 2016 roku skupiało ono 7,7%
ogółu zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Przetwórstwo przemysłowe – sekcja C stanowiło
ważny element profilu gospodarczego szczególnie w części niemieckiej, w której obejmowało aż 9,6%
ogółu podmiotów, notując wyższy udział niż w Saksonii (8,1%). W części dolnośląskiej pogranicza odsetek
podmiotów w przetwórstwie przemysłowym kształtował się na poziomie zbliżonym do poziomu
notowanego w województwie dolnośląskim – odpowiednio: 7,1% i 7,4%. W układzie lokalnym
najwyższym udziałem podmiotów działających w przetwórstwie przemysłowym (powyżej 8,0%)
odznaczały się powiaty: jaworski (10,6%), Bautzen (10,2%), lwówecki (9,1%), Görlitz (8,9%)
i kamiennogórski (8,4%), natomiast najmniejszym odsetkiem (poniżej 6,0%) cechowały się powiaty:
zgorzelecki (5,2%), jeleniogórski (5,9%) i miasto Jelenia Góra (5,9%); (tabela 3.1).
Pogranicze saksońskie w zakresie przetwórstwa przemysłowego wyróżniało się na tle pogranicza
dolnośląskiego pod względem produkcji artykułów spożywczych (skupiało 19,5% ogółu podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w przetwórstwie przemysłowym – sekcji C), produkcji wyrobów
metalowych (23,8%), a także produkcji wyrobów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych (11,4%).
Co istotne, pogranicze saksońskie pod względem udziału podmiotów działających w produkcji artykułów
spożywczych i w produkcji wyrobów metalowych przewyższało region – Saksonię, w której odsetek
tychże podmiotów wynosił odpowiednio: 16,1% i 23,0% (wykres 3.7). Należy podkreślić, że profile
gospodarcze obu niemieckich powiatów tworzących obszar pogranicza są zbliżone w zakresie struktury
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
Saksonia
Dolnośląskie
pogranicze SN
pogranicze DŚ
pogranicze DŚ-SN
Zmiana liczby podmiotów gospodarczych
wg grup sekcji [%]
A
B-E
F
G-J
K-N
P-S

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
69
przetwórstwa przemysłowego. Istotne różnice uwidaczniają się jedynie pod względem produkcji
wyrobów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych – w powiecie Bautzen obejmuje ona 12,0% ogółu
podmiotów sekcji C, a w powiecie Görlitz 7,9% ogółu podmiotów. W powiatach niemieckich wiodącymi
branżami (działami) w zakresie przetwórstwa przemysłowego są (tabela 3.2):
w powiecie Görlitz: (1) produkcja wyrobów metalowych, (2) produkcja artykułów spożywczych,
(3) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz mineralnych surowców niemetalicznych;
w powiecie Bautzen: (1) produkcja wyrobów metalowych, (2) produkcja artykułów spożywczych,
(3) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz mineralnych surowców niemetalicznych;
Wykres 3.7. Udział podmiotów gospodarczych wybranych grup działów sekcji C – przetwórstwo przemysłowe
na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Część dolnośląska pogranicza dominowała nad część saksońską pod względem produkcji odzieży
(skupiała 10,7% ogółu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w przetwórstwie przemysłowym –
sekcji C) oraz produkcji mebli (19,2%). Na pograniczu dolnośląskim odsetek podmiotów działających
w tych branżach w strukturze gospodarki był wyższy niż w województwie dolnośląskim, w którym
osiągnął wartości – odpowiednio: 10,1% i 15,5% (wykres 3.7). Analizując profile gospodarcze w zakresie
przetwórstwa przemysłowego poszczególnych powiatów przynależących do polskiej części pogranicza
można wyodrębnić dominujące branże (działy); (tabela 3.2):
w powiecie bolesławieckim: (1) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz mineralnych
surowców niemetalicznych;
w powiecie jaworskim: (1) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz mineralnych
surowców niemetalicznych;
0
5
10
15
20
25
pogranicze DŚ-SN pogranicze DŚ
pogranicze SN
Dolnośląskie
Saksonia
Udział podmiotów gospodarczych wybranych grup
działów sekcji C w liczbie podmiotów sekcji C ogółem [%]
artykuły spożywcze
odzież
wyroby metalowe
wyroby i urządzenia elektryczne/
elektroniczne
meble

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
70
Tabela 3.2.
Struktura sekcji C – przetwórstwo przemysłowe na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego
[2016].
Jednostka terytorialna
Udział podmiotów gospodarczych według grup działów sekcji C
w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem [%]
artykuły spożywcze
odzież
papier
i wyroby z papieru
chemikalia
i wyroby chemiczne
wyroby z gumy
i z tworzyw sztucznych
wyroby metalowe
wyroby i urządzenia
elektryczne/
elektroniczne
pojazdy samochodowe
meble
pozostałe wyroby
POGRANICZE DŚ-SN
12,8
9,0
3,5
1,3
14,0
19,9
5,9
1,2
17,0
15,5
DOLNOŚLĄSKIE
9,0
10,1
5,8
1,6
14,4
16,9
6,2
1,3
15,5
19,3
POGRANICZE DŚ
10,1
10,7
3,6
1,3
15,5
18,4
4,2
1,0
19,2
15,9
Powiat bolesławiecki
8,5
8,2
2,7
1,5
24,7
16,9
3,7
1,2
17,7
14,8
Powiat jaworski
10,1
8,4
2,2
1,1
29,5
13,4
4,2
1,1
12,8
17,2
Powiat jeleniogórski
11,3
9,6
3,5
0,9
9,2
24,3
3,7
2,0
21,4
14,1
Powiat kamiennogórski
11,0
17,4
2,2
0,6
14,9
17,4
3,0
1,7
19,1
12,7
Powiat lubański
7,4
8,3
3,5
1,5
7,6
20,2
5,0
0,9
29,6
16,1
Powiat lwówecki
11,2
6,0
1,8
0,8
19,3
14,8
4,2
0,8
23,4
17,7
Powiat zgorzelecki
12,6
15,2
4,8
2,4
10,6
13,2
2,4
0,4
20,3
18,2
Powiat złotoryjski
13,1
7,2
4,5
1,2
15,5
24,2
3,9
0,9
16,1
13,4
Powiat m. Jelenia Góra
10,6
15,8
6,7
1,7
10,3
13,4
6,4
0,8
15,9
18,4
Powiat żarski
7,6
9,9
3,2
0,7
13,7
25,4
4,4
0,6
19,1
15,3
SAKSONIA
16,1
4,6
4,6
1,3
8,2
23,0
12,6
2,0
11,2
16,6
POGRANICZE SN
19,5
4,5
3,0
1,2
10,3
23,8
10,3
1,5
11,4
14,5
Landkreis Bautzen
19,3
4,3
2,5
1,4
10,7
24,2
12,0
1,3
11,2
13,1
Landkreis Görlitz
19,7
4,9
3,6
1,0
9,8
23,1
7,9
1,8
11,8
16,3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Oznaczenia: (1) kategorie zawierają działy sekcji C; „artykuły spożywcze”: 10 – produkcja artykułów spożywczych; 11 – produkcja napojów,
12 – produkcja wyrobów tytoniowych; „odzież”: 13 – produkcja wyrobów tekstylnych, 14 – produkcja odzieży, 15 – produkcja skór i wyrobów
ze skór wyprawionych; „papier i wyroby z papieru”: 17 – produkcja papieru i wyrobów z papieru, 18 – poligrafia i reprodukcja zapisanych
nośników informacji; „chemikalia i wyroby chemiczne”: 19 – wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, 20 –
produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, 21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych; „wyroby z gumy i tworzyw sztucznych”: 22 – produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 23 – produkcja wyrobów
z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych; „wyroby metalowe”: 24 – produkcja metali, 25 – produkcja metalowych wyrobów
gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń; „wyroby i urządzenia elektryczne / elektroniczne”: 26 – produkcja komputerów, wyrobów
elektronicznych i optycznych, 27 – produkcja urządzeń elektrycznych, 28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
„pojazdy samochodowe”: 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli, 30 – produkcja pozostałego
sprzętu transportowego; „meble”: 31 – produkcja mebli, 17 – produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja
wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania; „pozostałe wyroby”: 32 – pozostała produkcja wyrobów, 33 – naprawa, konserwacja
i instalowanie maszyn i urządzeń; (2) kolor pomarańczowy – dominujące działy sekcji C – przetwórstwo przemysłowe w poszczególnych
jednostkach terytorialnych poziomu lokalnego (powiatach).

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
71
w powiecie jeleniogórskim: (1) produkcja wyrobów metalowych, (2) produkcja mebli, (3) produkcja
artykułów spożywczych, (4) produkcja pojazdów samochodowych;
w powiecie kamiennogórskim: (1) produkcja odzieży, (2) produkcja artykułów spożywczych;
w powiecie lubańskim: (1) produkcja mebli, (2) produkcja wyrobów metalowych;
w powiecie lwóweckim: (1) produkcja mebli, (2) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
oraz mineralnych surowców niemetalicznych, (3) produkcja artykułów spożywczych;
w powiecie zgorzeleckim: (1) produkcja mebli, (2) produkcja odzieży, (3) produkcja artykułów
spożywczych, (4) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
w powiecie złotoryjskim: (1) produkcja wyrobów metalowych, (2) produkcja artykułów spożywczych;
w powiecie miasto Jelenia Góra: (1) produkcja odzieży, (2) produkcja papieru i wyrobów z papieru,
(3) produkcja wyrobów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
w powiecie żarskim: (1) produkcja wyrobów metalowych.
Na pograniczu dolnośląsko-saksońskim w 2016 roku w strukturze podmiotów gospodarczych według
klas wielkości
19
dominowały mikroprzedsiębiorstwa, których udział w liczbie podmiotów ogółem wynosił
95,04%. Małe przedsiębiorstwa stanowiły 3,95% ogółu firm, średnie przedsiębiorstwa 0,88%, a duże
przedsiębiorstwa 0,14%. Należy podkreślić, że w strukturach wielkościowych przedsiębiorstw po obu
stronach granicy zaznaczyły się istotne różnice. Pogranicze dolnośląskie cechowało się zdecydowanie
wyższym udziałem mikroprzedsiębiorstw (aż 96,69% podmiotów gospodarczych) niż pogranicze
saksońskie (89,23%). Natomiast w części niemieckiej analizowanego obszaru notowano wyższy odsetek
małych przedsiębiorstw (aż 8,51%), średnich przedsiębiorstw (1,92%) i dużych przedsiębiorstw (0,35%)
niż w części polskiej, w której udziały te wynosiły odpowiednio: 2,65%, 0,58%, 0,08%. Przytoczone dane
świadczą o rozdrobnionej strukturze gospodarczej polskiej części obszaru, w której zarejestrowanych
jest aż 77,3% podmiotów gospodarczych działających na pograniczu, zatrudniających jedynie 37,1%
ogółu pracujących. Co istotne, struktura wielkościowa w polskiej części pogranicza była bardzo podobna
do struktury województwa dolnośląskiego – jedynie udział mikroprzedsiębiorstw był wyższy o 0,23 p.p.,
natomiast niemiecka część pogranicza w stosunku do Saksonii wykazywała się nadwyżkami w strukturze
wielkościowej w zakresie udziału małych przedsiębiorstw (o 0,42 p.p.) i średnich przedsiębiorstw
(o 0,18 p.p.); (tabela 3.3).
W ujęciu lokalnym na pograniczu dolnośląskim najwyższymi udziałami w poszczególnych klasach
wielkościowych przedsiębiorstw wyróżniały się:
w zakresie mikroprzedsiębiorstw: jeleniogórski (97,80% ogółu podmiotów), miasto Jelenia Góra
(96,99%) i lwówecki (96,98%);
w zakresie małych przedsiębiorstw: bolesławiecki (3,44%), żarski (3,12%), lubański (3,04%)
i złotoryjski (3,04%);
w zakresie średnich przedsiębiorstw: bolesławiecki (0,70%), zgorzelecki (0,68%), lubański (0,67%),
kamiennogórski (0,67%) i żarski (0,66%);
w zakresie dużych przedsiębiorstw: bolesławiecki (0,15%).
19
Podmioty klasyfikowane według kryterium liczby pracujących: mikroprzedsiębiorstwa – do 9 osób pracujących, małe
przedsiębiorstwa – o liczbie pracujących do 49 osób, średnie przedsiębiorstwa – o liczbie pracujących 50 - 249 osób, duże
przedsiębiorstwa – o liczbie pracujących powyżej 249 osób.

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
72
Na pograniczu saksońskim powiat Bautzen wyróżniał się na tle powiatu Görlitz wyższym odsetkiem
małych przedsiębiorstw (udział wynosił odpowiednio: 8,74% i 8,23%) i średnich przedsiębiorstw (2,01%
i 1,81%), a powiat Görlitz przewyższał powiat Bautzen pod względem udziału mikroprzedsiębiorstw
(stosownie: 89,59% i 88,93%) i dużych przedsiębiorstw (0,37% i 0,33%); (tabela 3.3).
Tabela 3.3. Struktura wielkościowa przedsiębiorstw na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2009,
2016].
Jednostka terytorialna
Udział podmiotów gospodarczych według klas wielkości
w liczbie podmiotów ogółem [%]
mikro-
przedsiębiorstwa
małe
przedsiębiorstwa
średnie
przedsiębiorstwa
duże
przedsiębiorstwa
2009
2016
2009
2016
2009
2016
2009
2016
POGRANICZE DŚ-SN
94,44
95,04
4,51
3,95
0,91
0,88
0,14
0,14
DOLNOŚLĄSKIE
95,76
96,46
3,44
2,86
0,68
0,58
0,12
0,10
POGRANICZE DŚ
95,76
96,69
3,45
2,65
0,68
0,58
0,10
0,08
Powiat bolesławiecki
94,33
95,70
4,68
3,44
0,84
0,70
0,15
0,15
Powiat jaworski
96,21
96,85
3,04
2,47
0,67
0,60
0,08
0,08
Powiat jeleniogórski
96,42
97,80
3,04
1,86
0,47
0,29
0,07
0,05
Powiat kamiennogórski
95,47
96,56
3,60
2,68
0,79
0,67
0,15
0,09
Powiat lubański
95,21
96,22
4,00
3,04
0,68
0,67
0,11
0,07
Powiat lwówecki
95,35
96,98
3,78
2,35
0,76
0,57
0,11
0,09
Powiat zgorzelecki
95,82
96,76
3,33
2,48
0,72
0,68
0,12
0,08
Powiat złotoryjski
95,96
96,34
3,33
3,04
0,66
0,60
0,05
0,02
Powiat m. Jelenia Góra
96,67
96,99
2,66
2,40
0,57
0,54
0,10
0,06
Powiat żarski
95,34
96,13
3,79
3,12
0,79
0,66
0,09
0,08
SAKSONIA
90,77
89,81
7,39
8,09
1,56
1,74
0,28
0,35
POGRANICZE SN
90,40
89,23
7,74
8,51
1,61
1,92
0,25
0,35
Landkreis Bautzen
90,25
88,93
7,74
8,74
1,74
2,01
0,27
0,33
Landkreis Görlitz
90,58
89,59
7,73
8,23
1,46
1,81
0,22
0,37
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
W latach 2009-2016 na obszarze pogranicza w strukturze wielkościowej przedsiębiorstw zwiększył się
udział mikroprzedsiębiorstw (o 0,60 p.p.), a zmalał odsetek małych przedsiębiorstw (o 0,57 p.p).
W pozostałych klasach wielkości udziały nie zmieniły się znacząco. Zupełnie odmienne tendencje zmian
zaznaczyły się w poszczególnych składowych obszarach pogranicza – w zakresie mikroprzedsiębiorstw
w części polskiej udział zwiększył się (o 0,93 p.p.), a w części niemieckiej zmalał (o 1,17 p.p.), w zakresie
małych i średnich przedsiębiorstw na pograniczu dolnośląskim odsetek zmalał (odpowiednio o 0,81 p.p.
i 0,10 p.p.), a na pograniczu saksońskim wzrósł (stosownie o 0,77 p.p. i 0,31 p.p.). Udział dużych
przedsiębiorstw po niemieckiej stronie granicy wzrósł o 0,10 p.p., a po polskiej stronie minimalnie zmalał
o 0,03 p.p. (tabela 3.3).
Pogranicze dolnośląskie w 2016 roku cechowało się niższym poziomem przedsiębiorczości
niż województwo dolnośląskie – w polskiej części pogranicza odsetek osób fizycznych prowadzących

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
73
działalność gospodarczą w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem wynosił 63,9%, a na Dolnym Śląsku
był równy 64,9%. Najwyższy poziom przedsiębiorczości (wartość wskaźnika była wyższa niż 65,0%)
odnotowano w powiatach: lwóweckim (72,1%), bolesławieckim (69,7%), jaworskim (68,6%) i żarskim
(66,5%), a najniższym odsetkiem osób prowadzących własność działalność gospodarczą (poniżej 63,0%)
wyróżniały się powiaty: jeleniogórski (54,5%), kamiennogórski (60,9%), miasto Jelenia Góra (62,5%)
i złotoryjski (62,7%).
Pogranicze saksońskie w badanym roku także odznaczało się niższym poziomem przedsiębiorczością
na tle regionu – Saksonii. W niemieckiej części pogranicza udział pracujących na własny rachunek
i w ramach działalności rodzinnych w liczbie pracujących ogółem wynosił 10,7%, a w Saksonii osiągnął
wartość 12,0%. Pod względem analizowanego zjawiska powiat Görlitz wyróżniał się wyższymi
wartościami miernika (11,3%) niż powiat Bautzen (10,2%); (tabela 3.4).
Tabela 3.4.
Poziom przedsiębiorczości na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2016].
Jednostka terytorialna
Podmioty gospodarki
narodowej
ogółem
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
ogółem
udział w liczbie podmiotów
gospodarczych ogółem [%]
DOLNOŚLĄSKIE
361 307
234 658
64,9
POGRANICZE DŚ
74 797
47 771
63,9
Powiat bolesławiecki
8 424
5 869
69,7
Powiat jaworski
5 144
3 529
68,6
Powiat jeleniogórski
11 111
6 058
54,5
Powiat kamiennogórski
4 332
2 638
60,9
Powiat lubański
5 852
3 777
64,5
Powiat lwówecki
4 211
3 035
72,1
Powiat zgorzelecki
8 820
5 666
64,2
Powiat złotoryjski
4 703
2 951
62,7
Powiat m. Jelenia Góra
12 692
7 928
62,5
Powiat żarski
9 508
6 320
66,5
Jednostka terytorialna
Pracujący
ogółem
Pracujący na własny rachunek
i w ramach działalności rodzinnych
ogółem
udział w liczbie pracujących
ogółem [%]
SAKSONIA
2 012 650
241 370
12,0
POGRANICZE SN
282 430
30 240
10,7
Landkreis Bautzen
156 510
15 980
10,2
Landkreis Görlitz
125 920
14 260
11,3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.

image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
74
POTENCJAŁY I BARIERY ROZWOJOWE W ZAKRESIE SFERY GOSPODARCZEJ
POTENCJAŁY ROZWOJOWE:
1)
wzrost wartości produktu krajowego brutto na mieszkańca
obserwowany w poszczególnych
częściach pogranicza (dolnośląskiej i saksońskiej), ale o dynamice zmian niższej
od zarejestrowanej w regionach (w relacji do województwa dolnośląskiego i do Saksonii),
co oznacza pogłębianie się zjawiska peryferyzacji gospodarczej pogranicza w układzie
regionalnym;
2)
wzrost liczby pracujących
, cechujący obie części pogranicza, choć o dynamice niższej
niż notowana w regionach (w województwie dolnośląskim i w Saksonii);
3)
spadek stopy bezrobocia
w obu częściach pogranicza, o dynamice zmian poziomu bezrobocia
wyższej od średnich regionalnych;
4)
wzrost liczby podmiotów gospodarczych w części dolnośląskiej pogranicza
;
5) stosunkowo
dobrze rozwinięte niektóre gałęzie gospodarki
, zwłaszcza budownictwo,
działalność związaną z obsługą nieruchomości oraz przetwórstwo przemysłowe;
6)
komplementarna struktura gospodarek
obu części pogranicza (dolnośląskiej i saksońskiej),
cechująca się odmiennymi dominującymi branżami gospodarczymi, które mogą wzajemnie się
uzupełniać;
7)
odmienne struktury wielkościowe przedsiębiorstw
w obu częściach pogranicza – po polskiej
stronie granicy wiodąca rolę w gospodarce odgrywają mikroprzedsiębiorstwa, a po niemieckiej
stronie granicy ważna funkcję pełnią małe i średnie firmy.
BARIERY ROZWOJOWE:
1) wciąż relatywnie
niska wartość produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca
w poszczególnych częściach pogranicza (dolnośląskiej i saksońskiej) w porównaniu do poziomu
krajowego i regionalnego, a także do średniej europejskiej;
2)
dysproporcje w wartości PKB na mieszkańca
pomiędzy dolnośląską częścią pogranicza
(o wyraźnie niższym PKB per capita) a częścią saksońską;
3)
znaczne zróżnicowanie przestrzenne liczby pracujących
po obu stronach granicy – część
saksońska skupiała aż 2/3 ogółu pracujących na obszarze pogranicza;
4)
wysoka stopa bezrobocia
w obu częściach pogranicza na tle regionalnym (województwa
dolnośląskiego i Saksonii);
5) silne zróżnicowanie przestrzenne poziomu bezrobocia, przejawiające się względnie
wysoką
stopą bezrobocia
obserwowaną w szczególności
po niemieckiej stronie granicy w ośrodkach
miejskich
oraz
po polskiej stronie
uwidaczniającą się zwłaszcza
w kilku powiatach
(złotoryjskim,
jaworskim, lwóweckim i żarskim);
6)
niekorzystana struktura bezrobotnych według wieku
, przejawiająca się stosunkowo wysokim
odsetkiem bezrobotnych powyżej 50 lat w ogóle bezrobotnych, występująca w szczególności
w niemieckiej części pogranicza;

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
75
7) wyraźne
zróżnicowanie przestrzenne liczby podmiotów gospodarczych
– w części polskiej
obszaru funkcjonowało ponad 3/4 ogółu firm;
8)
stosunkowo niski poziom przedsiębiorczości
obserwowany w obu częściach pogranicza na tle
regionalnym (województwa dolnośląskiego i Saksonii);
9)
wzrost zróżnicowań regionalnych w rozwoju gospodarczym
pomiędzy obszarem pogranicza
a regionami (województwem dolnośląskim i Saksonią), co świadczy o postępującym procesie
dywergencji.

image
image
image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
76
SFERA PRZESTRZENNA
SIEĆ OSADNICZA
Na pograniczu dolnośląsko-saksońskim w 2016 roku zlokalizowanych było 61 miast. Poszczególne części
analizowanego obszaru posiadały zbliżoną liczbę ośrodków miejskich – po polskiej stronie granicy były
32 miasta, a po niemieckiej stronie 29 miast. Miasta pogranicza zamieszkiwało łącznie 753,8 tys. osób,
co stanowiło 61,3% ogółu ludności. Co ciekawe, na pograniczu dolnośląskim i pograniczu saksońskim
udział ludności miejskiej był bardzo zbliżony – odpowiednio wynosił: 61,4% i 61,3%. Należy jednak
zaznaczyć, że obie części badanego terytorium cechowały się niższym wskaźnikiem urbanizacji
niż odnotowany w regionach – w województwie dolnośląskim wyniósł on 69,0%, a w Saksonii aż 80,9%.
Na pograniczu największymi miastami (powyżej 20 tys. mieszkańców) były: Jelenia Góra (80,5 tys. osób),
Görlitz (55,9 tys.), Bautzen (39,9 tys.), Bolesławiec (39,2 tys.), Żary (38,0 tys.), Hoyerswerda (33,6 tys.),
Zgorzelec (31,1 tys.), Zittau (25,7 tys.), Jawor (23,5 tys.) i Lubań (21,4 tys.). Natomiast do najmniejszych
miast (poniżej 3 tys. mieszkańców) należały: Wleń (1,8 tys.), Lubomierz (1,9 tys.), Świerzawa (2,3 tys.),
Ostritz (2,4 tys.), Łęknica (2,5 tys.), Elstra (2,8%) i Węgliniec (2,9 tys.); (mapa 4.1).
Mapa 4.1.
Ośrodki miejskie na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2016].
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Analizując strukturę wielkościową miast pogranicza według liczby mieszkańców można zauważyć,
że na badanym obszarze funkcjonowały zaledwie 2 miasta duże (powyżej 50 tys. osób) skupiające 11,1%
ogółu ludności, 8 miast średnich (20-50 tys. osób) obejmujących 20,5% ogółu ludności, 28 miast małych

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
77
(5-20 tys. osób) posiadających 23,1% ogółu ludności, a także 23 miasta bardzo małe (poniżej 5 tys. osób)
zamieszkane przez 6,6% ogółu ludności; (tabela 4.1).
Tabela 4.1. Ośrodki miejskie według klas wielkości na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2016].
Miasta (A) i ich liczba ludności (B) według kategorii wielkościowych
duże (powyżej 50 tys.
mieszkańców)
średnie (20-50 tys.
mieszkańców)
małe (5-20 tys.
mieszkańców)
bardzo małe (poniżej
5 tys. mieszkańców)
A
B
A
B
A
B
A
B
Jelenia Góra
80 524
Bautzen
39 963
Kamienna Góra 19 522
Karpacz
4 770
Görlitz
55 904
Bolesławiec
39 167
Radeberg
18 491
Rothenburg/O.L.
4 673
Żary
38 048
Bogatynia
17 984
Leśna
4 582
Hoyerswerda
33 552
Weißwasser/O.L.
16 660
Königsbrück
4 416
Zgorzelec
31 089
Złotoryja
15 873
Jasień
4 381
Zittau
25 723
Kamenz
15 153
Olszyna
4 378
Jawor
23 473
Löbau
15 003
Zawidów
4 258
Lubań
21 402
Lubsko
14 221 Świeradów-Zdrój
4 240
Ebersbach-
Neugersdorf
12 265
Nowogrodziec
4 237
Kowary
11 188
Mirsk
3 967
Bischofswerda
11 169
Seifhennersdorf
3 747
Niesky
9 543
Wojcieszów
3 742
Großröhrsdorf
9 537
Bad Muskau
3 612
Lwówek Śląski
9 051
Neusalza-
Spremberg
3 405
Lauta
8 504
Bernstadt a. d.
Eigen
3 390
Pulsnitz
7 515
Weißenberg
3 153
Gryfów Śląski
6 693
Węgliniec
2 915
Szklarska Poręba 6 651
Elstra
2 807
Bernsdorf
6 533
Łęknica
2 508
Piechowice
6 363
Ostritz
2 365
Schirgiswalde-
Kirschau
6 331
Świerzawa
2 315
Lubawka
6 172
Lubomierz
1 922
Herrnhut
6 033
Wleń
1 837
Pieńsk
5 912
Wittichenau
5 770
Bolków
5 093
Reichenbach/O.L
.
5 047
Wilthen
5 032
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Oznaczenia: kolor żółty – miasta polskie, kolor zielony – miasta niemieckie.

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
78
W polskiej części obszaru najwięcej ludności mieszkało w miastach średnich (Bolesławcu, Żarach,
Zgorzelcu, Jaworze i Lubaniu) – aż 23,0% ogółu mieszkańców dolnośląskiej części pogranicza. Nieco mniej
ludności posiadały miasta małe (18,7% mieszkańców), miasto duże (Jelenia Góra) skupiało 12,1% ogółu
ludności, a najmniej osób posiadały miasta bardzo małe (7,5% ogółu mieszkańców). W niemieckiej części
obszaru dominowały miasta małe obejmujące aż 28,2% ogółu ludności saksońskiej części pogranicza.
Oznacza to, że niemal połowa osób zamieszkujących ośrodki miejskie pogranicza saksońskiego zasiedlała
małe miasta. W przeciwieństwie do pogranicza dolnośląskiego, w części saksońskiej znacznie mniej
ludności mieszkało w miastach średnich (Bautzen, Hoyerswerda i Zittau) – tylko 17,6% ogółu osób.
Miasto duże (Görlitz) posiadało 9,9% ogółu ludności, a najmniej mieszkańców skupiały miasta bardzo
małe – zaledwie 5,6% ogółu osób (tabela 4.2).
Tabela 4.2. Struktura wielkościowa ośrodków miejskich na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2016].
Jednostka terytorialna
Liczba miast (A) i udział ludności miejskiej według kategorii wielkościowych miast
w liczbie ludności ogółem [%] (B)
ogółem
duże
(50-200 tys.
mieszkańców)
średnie
(20-50 tys.
mieszkańców)
małe
(5-20 tys.
mieszkańców)
bardzo małe
(do 5 tys.)
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
Pogranicze DŚ-SN
61
61,3
2
11,1
8
20,5
28
23,1
23
6,6
Pogranicze DŚ
32
61,4
1
12,1
5
23,0
12
18,7
14
7,5
Powiat bolesławiecki
2
48,1
0
0,0
1
43,4
0
0,0
1
4,7
Powiat jaworski
2
55,8
0
0,0
1
45,9
1
10,0
0
0,0
Powiat jeleniogórski
4
45,0
0
0,0
0
0,0
3
37,6
1
7,4
Powiat kamiennogórski
2
58,1
0
0,0
0
0,0
2
58,1
0
0,0
Powiat lubański
4
62,6
0
0,0
1
38,8
0
0,0
3
23,9
Powiat lwówecki
5
50,4
0
0,0
0
0,0
2
33,8
3
16,6
Powiat m. Jelenia Góra
1
100,0
1
100,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
Powiat zgorzelecki
5
68,1
0
0,0
1
34,1
2
26,2
2
7,9
Powiat złotoryjski
3
49,4
0
0,0
0
0,0
1
35,8
2
13,7
Powiat żarski
4
60,5
0
0,0
1
38,9
1
14,5
2
7,1
Pogranicze SN
29
61,3
1
9,9
3
17,6
16
28,2
9
5,6
Landkreis Bautzen
15
58,4
0
0,0
2
24,1
10
30,9
3
3,4
Landkreis Görlitz
14
64,8
1
21,6
1
10,0
6
25,0
6
8,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
O stopniu rozwoju miejskiej sieci osadniczej świadczy jej gęstość. W ujęciu statystycznym na pograniczu
dolnośląsko-saksońskim w 2016 roku 1 miasto obsługiwało średnio 188 km
2
powierzchni. Należy jednak
zaznaczyć, że charakter sieci osadniczej w poszczególnych częściach badanego obszaru był
zróżnicowany. Pogranicze dolnośląskie posiadało niemal 1,5-krotnie mniejszą gęstość sieci miast
(na 1 miasto przypadało 218 km
2
) niż pogranicze saksońskie (155 km
2
na 1 miasto), co wynika przede
wszystkim z faktu znacznie większej powierzchni przy porównywalnej liczbie miast i zbliżonym udziale
ludności miejskiej. Co istotne, o ile polska część pogranicza cechowała się zbliżonym stopniem rozwoju
sieci miejskiej jak województwo dolnośląskie (na 1 miasto przypadało 219 km
2
), to niemiecka część

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
79
pogranicza odznaczała się niemal 1,5-krotnie rzadszą siecią miejską niż Saksonia (na 1 miasto przypadało
tylko 109 km
2
); (tabela 4.3).
Tabela 4.3. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące miejską sieć osadniczą na obszarze pogranicza dolnośląsko-
sakońskiego [2016].
Jednostka terytorialna
Powierzchnia
[km
2
]
Liczba ludności
w miastach
[osoby]
Udział ludności
miejskiej
[%]
Gęstość sieci
miejskiej
[km
2
na miasto]
POGRANICZE DŚ-SN
11 471
753 774
61,3
188
DOLNOŚLĄSKIE
19 947
2 002 118
69,0
219
POGRANICZE DŚ
6 964
408 478
61,4
218
Powiat bolesławiecki
1 304
43 404
48,1
652
Powiat jaworski
582
28 566
55,8
291
Powiat jeleniogórski
627
28 972
45,0
157
Powiat kamiennogórski
396
25 694
58,0
198
Powiat lubański
428
34 602
62,6
107
Powiat lwówecki
710
23 470
50,4
142
Powiat zgorzelecki
839
62 158
68,1
168
Powiat złotoryjski
576
21 930
49,4
192
Powiat m. Jelenia Góra
109
80 524
100,0
x
Powiat żarski
1 393
59 158
60,5
348
SAKSONIA
18 450
3 301 850
80,9
109
POGRANICZE SN
4 507
345 296
61,3
155
Landkreis Bautzen
2 396
177 926
58,4
160
Landkreis Görlitz
2 111
167 370
64,8
151
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii.
Pogranicze dolnośląsko-saksońskie charakteryzuje się dość znacznym zróżnicowaniem w zakresie
rozwoju miejskiej sieci osadniczej w układzie lokalnym. Wpływa na to głównie nierównomierne
rozmieszczenie miast na badanym obszarze. Większość miast koncentruje się w południowej części
pogranicza, co uwidacznia się w gęstości miejskiej sieci osadniczej (mapa 4.1). W polskiej części
pogranicza najgęstszą sieć miejską (poniżej 180 km
2
przypadających na 1 miasto) posiadały powiaty:
lubański (107 km
2
), lwówecki (142 km
2
), jeleniogórski (157 km
2
) i zgorzelecki (168 km
2
), a najniższą
gęstością sieci miejskiej (powyżej 250 km
2
przypadających na 1 miasto) odznaczały się powiaty:
bolesławiecki (652 km
2
), żarski (348 km
2
) i jaworski (291 km
2
). W części saksońskiej oba powiaty (Bautzen
i Görlitz) odznaczały się wprawdzie relatywnie wysokim stopniem rozwoju sieci miejskiej (na 1 miasto
przypadało odpowiednio 160 km
2
i 151 km
2)
, ale także wykazywały się silniejszą koncentracją miast
na południu obszaru (tabela 4.3).
Ponadto na pograniczu uwidoczniły się dysproporcje pod względem wartości wskaźnika urbanizacji
20
.
W części dolnośląskiej obszaru, oprócz miasta na prawach powiatu (Jelenia Góra), najwyższym udziałem
20
Wskaźnik urbanizacji – udział ludności miejskiej w liczbie ludności ogółem.

image
image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
80
ludności miejskiej (powyżej 60,0%) wyróżniały się powiaty: zgorzelecki (68,1%), lubański (62,6%) i żarski
(60,5%). Na wartość wskaźnika oprócz liczby ośrodków miejskich wpływa również wielkość miast, stąd
też powiat jeleniogórski odznaczał się najniższą wartością wskaźnika urbanizacji pomimo
funkcjonowania w swych granicach administracyjnych aż 4 miast (Karpacz, Kowary, Piechowice i
Szklarska Poręba). Miasta te pod względem liczby mieszkańców należały do miast małych bądź bardzo
małych, skupiając łącznie zaledwie 45,0% ogółu mieszkańców powiatu. W części saksońskiej pogranicza
zdecydowanie wyższym wskaźnikiem urbanizacji odznaczał się powiat Görlitz niż powiat Bauzten –
odpowiednio wartość miernika wyniosła 64,8% i 58,4% (tabela 4.3).
SIEĆ TRANSPORTOWA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
Podstawową sieć komunikacyjną na pograniczu dolnośląsko-saksońskim tworzy infrastruktura
transportowa stanowiąca Transeuropejską Sieć Transportową TEN-T. Jest to instrument służący
koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych,
który posiada dwupoziomową strukturę w postaci sieci bazowej i kompleksowej. Państwom
członkowskim wyznaczono obowiązek rozwijania sieci bazowej do 2030 roku, natomiast kompleksowej
do 2050 roku. Spośród elementów sieci bazowej dla bardziej efektywnego jej wdrażania i przyśpieszenia
prac nad projektami infrastrukturalnymi o największej europejskiej wartości dodanej ustanowiono
korytarze sieci bazowej TEN-T. Przez analizowany obszar, bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie
przebiegają korytarze Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie oraz Wschód/wschodnia część regionu
Morza Śródziemnego, które wchodzą w skład 9 głównych korytarzy transportowych ustanowionych
na terenie Unii Europejskiej i stanowią priorytetowe osie rozwoju infrastruktury transportowej w UE.
Mapa 4.2.
Sieć drogowa na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2019].
Źródło: opracowanie własne.

image
image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
81
Elementy sieci bazowej i kompleksowej TEN-T w analizowanym obszarze stanowią autostrada A4,
autostrada A18, droga ekspresowa S3, połączenie drogowe A4/S111 – Zittau – Liberec oraz magistrale
kolejowe E30 (przewozy pasażerskie) i CE30 (przewozy towarowe) w relacji Drezno – Görlitz – Zgorzelec
– Wrocław – Katowice – Kraków – Przemyśl – Medyka. Podstawowy system transportowy na pograniczu
uzupełniają drogi i linie kolejowe doprowadzające ruch do węzłów na sieci TEN-T, czyli tzw. węzły drugo-
i trzeciorzędne. W ramach tych powiązań szczególnie istotne z punktu widzenia prawidłowej dostępności
transportowej są wybrane drogi krajowe i wojewódzkie/landowe oraz linie kolejowe o znaczeniu
regionalnym (mapa 4.2 i mapa 4.3).
Mapa 4.3.
Sieć kolejowa na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2019].
Źródło: opracowanie własne.
Na analizowanym obszarze zlokalizowane są drogowe i kolejowe przejścia graniczne (miejsca
przekraczania granicy). Do najistotniejszych w powiązaniach drogowych należy zaliczyć następujące
przejścia graniczne: Sieniawka/Zittau Nord, Radomierzyce/Hagenwerder, Jędrzychowice/Ludwigsdorf,
Łęknica/Bad Muskau oraz Olszyna/Forst. Natomiast w ramach powiązań kolejowych występują
następujące przejścia graniczne:
Hagenwerder/Krzewina Zgorzelecka/Hirschfelde – przejście graniczne niezelektryfikowane,
jednotorowe, na przejściu realizowany jest tranzytowy przejazd pociągów z Görlitz do Zittau
przez polską stację Krzewina Zgorzelecka; funkcjonuje cykliczny ruch pasażerski;
Zgorzelec/Görlitz – przejście graniczne niezelektryfikowane, dwutorowe (obecnie na ukończeniu
elektryfikacja polskim napięciem 3kV prądu stałego); na przejściu funkcjonuje silny ruch pasażerski;
Bielawa Dolna/Horka – przejście graniczne zelektryfikowane, dwutorowe; zmiana systemu zasilania
na odcinku granicznym podczas przejazdu; na przejściu granicznym nie funkcjonuje planowy ruch

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
82
pasażerski, jedynie w przypadku robót torowych na linii 14 lub 275, skutkujących niemożliwością
przejazdu przez Żary, kierowany jest przez to przejście objazdem komercyjny „Pociąg do Kultury”
(maksymalnie 2 pary pociągów tygodniowo);
Zasieki/Forst (Lausitz) – przejście graniczne niezelektryfikowane, jednotorowe; na przejściu
granicznym funkcjonuje słaby ruch pasażerski, oparty o szczątkową liczbę połączeń.
Obszar pogranicza dolnośląsko-saksońskiego cechował się zróżnicowaną wewnętrzną dostępnością
transportową
21
pomiędzy najważniejszymi ośrodkami miejskimi
22
. W transporcie drogowym najwyższe
średnie prędkości przemieszczania się pomiędzy miastami (powyżej 95 km/h) odnotowano w relacjach:
Jawor – Zgorzelec (104 km/h), Jawor – Bautzen (103 km/h), Radeberg – Jawor (103 km/h), Kamenz –
Jawor (99 km/h), Złotoryja – Bautzen (98 km/h), Złotoryja – Radeberg (98 km/h), Bolesławiec – Bautzen
(97 km/h), Radeberg – Bolesławiec (97 km/h) i Löbau – Jawor (96 km/h). Najniższą średnią prędkością
(poniżej 50 km/h) cechowały się połączenia drogowe pomiędzy miastami: Lwówek Śląski – Lubań
(44 km/h), Jawor – Jelenia Góra (46 km/h), Kamienna Góra – Jelenia Góra (46 km/h), Złotoryja –
Kamienna Góra (46 km/h), Zittau – Görlitz (47 km/h), Lubań – Görlitz (48 km/h), Kamienna Góra –
Bolesławiec (48 km/h), Bogatynia – Kamienna Góra (48 km/h), Kamenz – Radeberg (48 km/h), Lwówek
Śląski – Kamienna Góra (48 km/h), Görlitz – Jelenia Góra (49 km/h), Zittau – Jelenia Góra (49 km/h),
Lubań – Zittau (49 km/h); (tabela 4.4).
Generalnie na podstawie przeprowadzonej analizy średniej prędkości w transporcie drogowym
pomiędzy miastami można stwierdzić, że bardzo dobrą i dobrą dostępnością komunikacyjną wyróżniały
się miasta: Jawor, Radeberg, Złotoryja i Kamenz. Miasta te są zlokalizowane w pobliżu autostrady
A4/E40. Natomiast bardzo słabą bądź słabą dostępnością komunikacyjną cechowały się miasta
w większości położone peryferyjnie na obszarze pogranicza: Jelenia Góra, Lwówek Śląski, Żary, Zittau,
Bogatynia i Weißwasser/O.L., a także miasto Görlitz zlokalizowane w pobliżu autostrady A4/E40
(tabela 4.4).
Również interesująco przedstawia się dostępność komunikacyjna w transporcie kolejowym.
Można zauważyć, że na pograniczu saksońskim średnie prędkości
23
, z jakimi poruszają się pociągi
pomiędzy miastami są zdecydowanie wyższe niż rejestrowane na pograniczu dolnośląskim. Najwyższą
średnią prędkość w komunikacji kolejowej pomiędzy niemieckimi miastami (powyżej 78 km/h)
notowano w relacjach: Löbau – Görlitz (94 km/h), Löbau – Bautzen (88 km/h), Radeberg – Bautzen
(85 km/h), Radeberg – Görlitz (81 km/h), Löbau – Radeberg (80 km/h) i BautzenGörlitz (79 km/h).
Dla porównania, najwyższą średnią prędkość po polskiej stronie granicy zarejestrowano pomiędzy
Bolesławcem a Zgorzelcem (53 km/h). Najniższą średnią prędkością (poniżej 25 km/h)
charakteryzowały się połączenia w relacjach: Bolesławiec – Jelenia Góra (17 km/h), Kamienna Góra –
Jawor (18 km/h), Zittau – Jelenia Góra (19 km/h), Jawor – Jelenia Góra (19 km/h), Lubań – Zittau
(19 km/h), Kamienna Góra – Zitau (20 km/h), Kamenz – Żary (21 km/h), Kamienna Góra – Bolesławic
(22 km/h), Kamienna Góra – Lubań (22 km/h), Weißwasser/O.L. – Żary (22 km/h), Kamenz –
21
Dostępność została określona na podstawie minimalnego czasu przejazdu samochodem osobowym i koleją oraz liczebności
połączeń kolejowych (bezpośrednich i pośrednich) pomiędzy największymi miastami analizowanego obszaru według portalu
internetowego Via Michelin
(https://www.viamichelin.pl/)
oraz według polskich i niemieckich rozkładów jazdy pociągów.
Stan na dzień: 19.08.2019 r.
22
W analizie uwzględniono miasta posiadające powyżej 20 tysięcy mieszkańców lub będące siedzibami powiatów.
23
Łącznie z czasem potrzebnym na odbycie przesiadki.

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
83
Weißwasser/O.L. (23 km/h), Kamienna Góra – Görlitz (24 km/h) i Kamienna Góra – Zgorzelec (24 km/h);
(tabela 4.5).
Badając wewnętrzną dostępność transportową w transporcie kolejowym osobowym oprócz średniej
prędkości przejazdu ważna jest także liczba połączeń (ogółem i bezpośrednich) pomiędzy
poszczególnymi ośrodkami miejskimi. Również pod tym względem pogranicze saksońskie odznaczało się
korzystniejszą sytuacją niż pogranicze dolnośląskie. W niemieckiej części niemieckiej pogranicza
dla większości relacji pomiędzy miastami liczba połączeń ogółem była względnie duża (nawet ok. 30 par
pociągów w interwałach czasowych co 30 minut), w tym znaczny udział stanowiły połączenia
bezpośrednie. W polskiej części pogranicza połączeń kolejowych ogółem było zdecydowanie mniej,
a udział połączeń bezpośrednich był bardzo niski. Należy podkreślić, że obecnie aż do 3 analizowanych
miast, stanowiących ważne ośrodki miejskie o znaczeniu lokalnym (Lwówek Śląski, Złotoryja i Bogatynia),
nie kursują pociągi osobowe (tabela 4.6).
Tabela 4.4.
Wewnętrzna dostępność w transporcie drogowym na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego
[2019].
Średnia prędkość w transporcie drogowym pomiędzy miastami [km/h]
Dostępność
w transporcie drogowym
Miasto
Jelenia Góra
Görlitz
Bautzen
Bolesławiec
Żary
Hoyerswerda
Zgorzelec
Zittau
Jawor
Lubań
Kamienna Góra
Radeberg
Bogatynia
Weißwasser/O.L.
Złotoryja
Kamenz
Löbau
Lwówek Śląski
Jelenia Góra
E
Görlitz
49
D
Bautzen
69
82
C
Bolesławiec
51 89 97
C
Żary
65 54 63 72
D
Hoyerswerda
67
72
51
84
73
C
Zgorzelec
51
27
87
90
55
74
C
Zittau
49
47
65
70
65
72
51
D
Jawor
46
95 103 87
72
91 104 82
A
Lubań
50 48 90 77 51 79 55 49 95
C
Kamienna Góra
46 85 92 48 71 79 89 88 58 85
C
Radeberg
74
89
80
97
71
67
92
84 103 93
86
A
Bogatynia
50
51
68
76
56
73
56
53
88
52
48
84
D
Weißwasser/O.L.
61 62 61 79 54 56 64 67 89 72 77 73 63
D
Złotoryja
52 92 98 72 65 86 95 76 69 87 46 98 81 83
B
Kamenz
70
82
65
93
69
54
83
79
99
88
83
48
79
61
93
B
Löbau
62 59 52 85 55 69 54 54 96 76 80 88 62 63 88 80
C
Lwówek Śląski
51 59 72 52 59 69 58 55 59 44 48 78 50 63 50 74 64
E
Źródło: opracowanie własne według portalu internetowego Via Michelin
(https://www.viamichelin.pl/).
Oznaczenia: (1) średnia prędkość w transporcie drogowym pomiędzy miastami: kolor czerowny – bardzo wysoka, kolor pomarańczowy – wysoka,
kolor żółty – przeciętna, kolor jasnozielony – niska, kolor ciemnozielony – bardzo niska; (2) dostępność w transporcie drogowym: A – bardzo
dobra, B – dobra, C – przeciętna, D – słaba, E – bardzo słaba.

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
84
Bazując na dokonanej analizie średniej prędkości w transporcie kolejowym osobowym pomiędzy
ośrodkami miejski można stwierdzić, że bardzo dobrą i dobrą dostępnością komunikacyjną odznaczały
się miasta: Görlitz, Radeberg, Löbau, Bautzen, Zgorzelec i Weißwasser/O.L., natomiast bardzo słaba
lub słaba dostępność cechowała miasta: Jelenia Góra, Kamienna Góra, Bogatynia, Złotoryja, Lwówek
Śląski, Żary, Jawor i Lubań; (tabela 4.5).
Tabela 4.5. Wewnętrzna dostępność w transporcie kolejowym osobowym według średniej prędkości przejazdu
na obszarze pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2019].
Średnia prędkość w transporcie kolejowym osobowym pomiędzy miastami [km/h]
Dostępność
w transporcie kolejowym
Miasto
Jelenia Góra
Görlitz
Bautzen
Bolesławiec
Żary
Hoyerswerda
Zgorzelec
Zittau
Jawor
Lubań
Kamienna Góra
Radeberg
Bogatynia
Weißwasser/O.L.
Złotoryja
Kamenz
Löbau
Lwówek Śląski
Jelenia Góra
E
Görlitz
31
A
Bautzen
35
79
B
Bolesławiec
17 53 55
C
Żary
30 37 30 42
D
Hoyerswerda
31
64
26
46
26
C
Zgorzelec
31
60
59
53
38
56
B
Zittau
19
49
34
30
28
29
32
C
Jawor
19
46
50
48
47
48
47
29
D
Lubań
32 41 47 28 41 47 41 19 27
D
Kamienna Góra
37 24 29 22 26 25 24 20 18 22
E
Radeberg
39
81
85
63
36
26
70
60
42
49
35
A
Bogatynia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Weißwasser/O.L.
37 77 30 44 22 27 59 52 34 45 33 37
-
B
Złotoryja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kamenz
29
44
32
43
21
30
41
41
30
30
27
53
-
23
-
C
Löbau
32 94 88 55 32 34 60 32 34 39 29 80
-
44
-
38
A
Lwówek Śląski
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Źródło: opracowanie własne według polskich i niemieckich rozkładów jazdy pociągów.
Oznaczenia: (1) średnia prędkość w transporcie kolejowym osobowym pomiędzy miastami: kolor czerowny – bardzo wysoka, kolor
pomarańczowy – wysoka, kolor żółty – przeciętna, kolor jasnozielony – niska, kolor ciemnozielony – bardzo niska; (2) dostępność w transporcie
kolejowym: A – bardzo dobra, B – dobra, C – przeciętna, D – słaba, E – bardzo słaba.

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
85
Tabela 4.6. Wewnętrzna dostępność w transporcie kolejowym osobowym według liczby połączeń na obszarze
pogranicza dolnośląsko-sakońskiego [2019].
Liczba połączeń kolejowych ogółem (O) i bezpośrednich (B) pomiędzy miastami
Miasto
Jelenia Góra
Görlitz
Bautzen
Bolesławiec
Żary
Hoyerswerda
Zgorzelec
Zittau
Jawor
Lubań
Kamienna Góra
Radeberg
Bogatynia
Weißwasser/O.L.
Złotoryja
Kamenz
Löbau
Görlitz
O
6/8
B
-
Bautzen
O
7/8
31/28
B
-
31/28
Bolesławiec
O
17/15 9/10
9/10
B
-
-
-
Żary
O
10/9
8/7
8/6
9/8
B
-
4/4
-
-
Hoyerswerda
O
6/7
9/25 13/25
7/8
6/6
B
-
9/9
-
-
-
Zgorzelec
O
7/8
15/15 15/12 11/11 6/6 10/7
B
-
15/15
3/3
0/1
5/5
-
Zittau
O
12/9 17/17 31/34
9/9
6/8 26/16 9/14
B
-
17/17
-
-
-
-
-
Jawor
O
9/11
6/5
8/5
9/7
8/5
6/5
7/6
7/5
B
-
-
-
-
-
-
-
-
Lubań
O
8/8
15/11 15/11 9/11 6/8 14/7 17/12 14/9 6/9
B
1/1
7/6
-
9/9
-
-
7/6
-
-
Kamienna Góra
O
7/7
7/7
7/4
7/9
8/6
5/4
7/5
7/8
7/5
7/5
B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Radeberg
O
7/10 30/28 30/28 10/9 7/9 17/19 12/15 20/28 5/6 11/15 5/8
B
-
22/19 22/19
-
-
-
3/3
19/19
-
-
-
Bogatynia
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Weißwasser/O.L.
O
6/9
19/19 17/16
9/9
7/8 24/18 11/15 16/16 5/7 10/15 4/7 18/16 X
B
-
19/19
-
-
-
-
-
16/16
-
-
-
-
X
Złotoryja
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kamenz
O
7/8
19/19 19/19
8/9
7/8 17/17 9/14 12/19 5/6 8/14 5/6 19/19 X 11/17 X
B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19/19 X
-
X
Löbau
O
6/8
31/28 28/32 10/9 7/8 18/10 12/15 24/26 5/6 11/15 4/7 28/30 X 16/17 X 19/19
B
-
31/28 28/32
-
-
-
3/3
-
-
-
-
19/22 X
-
X
-
Lwówek Śląski
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Źródło: opracowanie własne według polskich i niemieckich rozkładów jazdy pociągów.

image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
86
POTENCJAŁY I BARIERY ROZWOJOWE W ZAKRESIE SFERY PRZESTRZENNEJ
POTENCJAŁY ROZWOJOWE:
1)
policentryczny charakter sieci miejskiej
obszaru pogranicza;
2) istotne
ośrodki miejskie o znaczeniu regionalnym i subregionalnym
(Jelenia Góra, Görlitz,
Bautzen, Bolesławiec, Żary, Hoyerswerda, Zgorzelec, Zittau, Jawor, Lubań i Kamienna Góra)
oraz znacząca liczba miast małych i bardzo małych;
3)
położenie na przebiegu głównych powiązań transportowych w relacji wschód-zachód
;
4)
kluczowe powiązania drogowe i kolejowe funkcjonujące w ramach Transeuropejskiej Sieci
Transportowej TEN-T
, służące poprawie spójności systemu transportowego Europy;
5)
położenie w zasięgu oddziaływania międzynarodowych portów lotniczych
we Wrocławiu,
Dreźnie oraz Lipsku;
6)
rozwój zintegrowanego biletu transportu publicznego EURO-NYSA
.
BARIERY ROZWOJOWE:
1)
względnie niski wskaźnik urbanizacji
na tle regionalnym (w stosunku do województwa
dolnośląskiego i Saksonii);
2)
nierównomierne rozmieszczeni miast
pogranicza – większość miast skoncentrowana
w południuowej części obzszaru;
3)
różnica w zasilaniu trakcji kolejowej
po stronie polskiej i niemieckiej;
4)
brak elektryfikacji linii kolejowej 6212 na odcinku Drezno – Görlitz
;
5)
brak drogowych przepraw mostowych przez Nysę Łużycką
w rejonie Pieńsk – Deschka
i Bogatynia – Hirschfeld;
6)
zły stan techniczny jezdni południowej autostrady A18
na odcinku Olszyna – Golnice;
7)
brak włączenia autostrady A4 (Drezno – Legnica) oraz magistrali kolejowej E30/CE30 (Drezno
– Wrocław) do głównych korytarzy transportowych w ramach sieci bazowej TEN-T
(połączenie
korytarzy Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie i Wschód/wschodnia część regionu Morza
Śródziemnego).

image
image
 
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
87
PODSUMOWANIE
Pogranicze dolnośląsko-saksońskie stanowi znaczący region w przestrzeni Europy Środkowo-
Wschodniej, obejmujący spory zasób ludnościowy województwa dolnośląskiego i Saksonii. Jednocześnie
obszar ten wykazuje szereg deficytów i barier rozwojowych, które wymagają podjęcia działań w ramach
prowadzonych regionalnych polityk rozwojowych, czy też europejskich instrumentów wsparcia
o charakterze transgranicznym.
Obie składowe pogranicza – część dolnośląska i część saksońska – charakteryzują się zdecydowanie
niższą gęstością zaludnienia od regionów, do których przynależą (województwa dolnośląskiego
i Saksonii), co wskazuje na peryferyjność obszaru pogranicza względem najistotniejszych obszarów
wzrostu – tj. gęsto zaludnionych miejskich obszarów m.in. Legnicy, Wrocławia, Drezna i Lipska. Ponadto
obszar pogranicza cechuje się wyraźnym zróżnicowaniem przestrzennym poziomu zaludnienia – część
północna obszaru jest zdecydowanie słabiej zaludniona od części południowej.
Pogranicze dolnośląsko-saksońskie stanowi obszar regresyjny demograficznie, mający wyraźną
tendencję do wyludniania się. Ten niekorzystny kierunek zmian liczby ludności zaznacza się zarówno
po stronie niemieckiej badanego terytorium, jak i po stronie polskiej, choć należy podkreślić różną
intensywność zjawiska – w części dolnośląskiej spadek liczby ludności jest relatywnie mniejszy
niż w części saksońskiej. Ponadto na pograniczu zaobserwowano niemal 2-krotnie wyższy spadek liczby
mieszkańców na obszarach miejskich niż na obszarach wiejskich.
Badany obszar posiada niekorzystną strukturą ludności według wieku na tle europejskim i regionalnym
(w relacji do województwa dolnośląskiego i do Saksonii), cechującą się względnie wysokim udziałem
ludności starej zwłaszcza w części saksońskiej pogranicza, a także stosunkowo niskim udziałem ludności
młodej. Należy zaznaczyć, że zdecydowanie gorszą strukturą ludności według wieku wyróżnia się część
niemiecka pogranicza, która wyróżnia się m.in. względnie wysokim udziałem ludności w wieku
poprodukcyjnym.
Zmiany liczby ludności w wieku poprodukcyjnym występujące na pograniczu dolnośląsko-saksońskim
w ostatniej dekadzie potwierdzają postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Prognozuje się także,
że niekorzystne tendencje zmian ludnościowych pogłębią się jeszcze bardziej w perspektywie
do 2030 roku.
O pogarszającej się sytuacji ludnościowej na obszarze pogranicza dolnośląsko-saksońskiego świadczą
również ujemne wartości przyrostu naturalnego i salda migracji w większości gmin. Na tym tle
wyróżniają się jedynie zaliczone do typów rozwojowych polskie gminy położone wokół największych
miast badanego terytorium (m.in. Jeleniej Góry, Bolesławca, Żar, Jawora i Kamiennej Góry), co jest
głównie związane z zachodzącym procesem suburbanizacji.
Pogranicze dolnośląsko-saksońskie cechuje się niskim poziomem dostępu do usług publicznych,
zwłaszcza po polskiej stronie granicy. Zjawisko to objawia się głównie poprzez relatywnie niską
dostępność do lekarzy i lekarzy dentystów, znacznie niższą liczbę łóżek dostępnych dla pacjentów,
a także bardzo niską dostępność do placówek pomocy społecznej.
Obszar pogranicza charakteryzuje się niskim poziom zasobności ekonomicznej i warunków życia
mieszkańców, szczególnie widocznym w polskiej części analizowanego obszaru. Fakt ten potwierdza

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKO-SAKOSŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
88
także znacznie niższy poziom wynagrodzeń mieszkańców dolnośląskiej części pogranicza w stosunku
do średniego poziomu notowanego w regionie.
Pogranicze posiada wybitne walory środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, będące szansą
na rozwój różnych form turystyki (w tym np. turystyki sentymentalnej). Ponadto wspólne dziedzictwo
kulturowe i historyczne transgranicza tworzą podwaliny do budowania współpracy i tworzenia wspólnej
marki turystycznej opartej na stosunkowo równomiernie rozwiniętej sieci obiektów zbiorowego
zakwaterowania. Należy podkreślić wzrastającą liczbę korzystających z noclegów po obu stronach
granicy (z niewielką przewagą w części polskiej) świadczącą o wzroście zainteresowania turystów
obszarem pogranicza.
Obszar pogranicza cechuje się słabą kondycją makroekonomiczną, co uwidacznia się poprzez
zdecydowanie niższe wartości PKB na mieszkańca w poszczególnych jego częściach (dolnośląskiej
i saksońskiej) odniesione do poziomu regionalnego i krajowego. Przytoczone fakty wskazują
na dywergencję w rozwoju gospodarczym, czyli dalszą peryferyzację gospodarczą obszaru pogranicza
dolnośląsko-saksońskiego zarówno w układzie makroregionalnym, jak i w układzie regionalnym – na tle
województwa dolnośląskiego i Saksonii.
Na pograniczu występują obszary o wysokim poziomie bezrobocia, obserwowane w szczególności
po niemieckiej stronie granicy w ośrodkach miejskich oraz po polskiej stronie uwidaczniające się
zwłaszcza w kilku powiatach (złotoryjskim, jaworskim, lwóweckim i żarskim). Ponadto zaznacza się
niekorzystna struktura bezrobotnych według wieku, w szczególności w niemieckiej części pogranicza,
przejawiająca się stosunkowo wysokim odsetkiem bezrobotnych powyżej 50 lat w ogóle bezrobotnych.
Znamienną cechą pogranicza dolnośląsko-saksońskiego jest znaczne zróżnicowanie przestrzenne liczby
pracujących po obu stronach granicy (część saksońska skupia aż 2/3 ogółu pracujących na obszarze
pogranicza), a także wyraźne dysproporcje pod względem liczby podmiotów gospodarczych (w części
polskiej obszaru funkcjonowało ponad 3/4 ogółu firm). Przytoczone fakty świadczą o bardziej
rozdrobnionej strukturze gospodarki w polskiej części badanego obszaru, w której kluczową rolę
odgrywają mikroprzedsiębiorstwa.
Pogranicze na tle regionalnym odznacza się stosunkowo niskim poziomem przedsiębiorczości. W polskiej
części obszaru odsetek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w liczbie podmiotów
gospodarczych ogółem jest niższy niż na Dolnym Śląsku, a w niemieckiej części udział pracujących
na własny rachunek i w ramach działalności rodzinnych odbiega „in minus” od poziomu w Saksonii.
Pogranicze dolnośląsko-saksońskie charakteryzuje się policentryczną siecią miejską, ale o dość znacznym
zróżnicowaniu w zakresie rozwoju miejskiej sieci osadniczej w układzie lokalnym oraz nierównomiernym
rozmieszczeniu miast na badanym obszarze. Większość miast koncentruje się w południowej części
pogranicza, co uwidacznia się w gęstości miejskiej sieci osadniczej. Na pograniczu funkcjonują istotne
ośrodki miejskie o znaczeniu regionalnym i subregionalnym (Jelenia Góra, Görlitz, Bautzen, Bolesławiec,
Żary, Hoyerswerda, Zgorzelec, Zittau, Jawor, Lubań i Kamienna Góra) oraz znacząca liczba miast małych
i bardzo małych.
Analizowany obszar posiada korzystne położenie na przebiegu głównych powiązań transportowych
w relacji wschód-zachód. Podstawową sieć komunikacyjną na pograniczu tworzy infrastruktura
transportowa stanowiąca Transeuropejską Sieć Transportową TEN-T, służąca poprawie spójności
systemu transportowego Europy. Dodatkowym atutem jest położenie w zasięgu oddziaływania
międzynarodowych portów lotniczych we Wrocławiu, Dreźnie oraz Lipsku. Niewątpliwie wśród

image
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA DOLNOŚLASKO-SAKSOŃSKIEGO OBSZARU POGRANICZA
89
mankamentów systemu transportowego można wskazać różnice w zasilaniu trakcji kolejowej po stronie
polskiej i niemieckiej, brak elektryfikacji linii kolejowej 6212 na odcinku Drezno – Görlitz, brak drogowych
przepraw mostowych przez Nysę Łużycką w rejonie Pieńsk – Deschka i Bogatynia – Hirschfeld, zły stan
techniczny jezdni południowej autostrady A18 na odcinku Olszyna – Golnice, a także brak włączenia
autostrady A4 (Drezno – Legnica) oraz magistrali kolejowej E30/CE30 (Drezno – Wrocław) do głównych
korytarzy transportowych w ramach sieci bazowej TEN-T (połączenie korytarzy Morze Bałtyckie – Morze
Adriatyckie i Wschód/wschodnia część regionu Morza Śródziemnego).