image
image
image
image
image
Stručné shrnutí výsledků
dílčího projektu v rámci
projektu Vita-Min
Digitální přeshraniční katastr
odvalů
Sasko-Ústecký kraj
2020

image
image
image
Digitální přeshraniční katastr odvalů Sasko-Ústecký kraj
Seite 1
Úvod, kontext
a vytčený cíl
Z pověření bývalého Státního úřadu pro životní prostředí a geologii již byl pro
bývalé saské černouhelné revíry vytvořen katastr odvalů po těžbě černého uhlí,
který podrobně charakterizuje jednotlivé odvaly vzniklé v rámci těžby černého
uhlí a hodnotí z nich plynoucí potenciální nebezpečí. Na základě toho byl
vypracován obdobný katastr pro sasko-české příhraniční. Důraz byl kladen na
těžbu rud a zahrnuta byla i těžba vápence. Pro český příhraniční region
Ústeckého kraje, Krušné hory, již ložiska rud a nerostných surovin zkoumána
byla a informace jsou obsaženy v profilech.
Metodika
Na německé straně Krušných hor, v oblastech sousedících s Ústeckým krajem,
byly pro povrchové vodní útvary prošetřeny odvaly vzniklé při bývalé těžbě rud a
shromážděné informace byly následně vyhodnoceny. Jednotlivé odvaly byly
přiřazeny k odpovídajícím povrchovým vodním útvarům.
Pro každý odval byly zkoumány následující údaje (pokud byly k dispozici):
Identifikační údaje lokality (informace o ložisku, název, místo, region, typ
ložiska, aktuální stav, provozovatel, lokalita, období otevření ložiska,
období těžby rudy, druh těžené suroviny, typ odvalu, plocha, výška, objem
odvalu, petrografické složení, druh využití hornin, dostupnost archivních
dokumentů, použitelnost uloženého materiálu)
Seznam archivních zpráv a název archivu
Mapová data s výkresem charakteristik ložisek
Stručná charakteristika lokalit - historie, geologické podmínky, vytěžená
surovina, chráněná území
Známý nebo předpokládaný potenciál ohrožení pro vodní hospodářství,
v případě potřeby odvození potřebných opatření
Data z českého katastru odvalů (Společnost 4G Consite s.r.o.: Inventarizace
úložných míst rubaniny po minulé hornické činnosti v Krušných horách na území
Ústeckého kraje. Dílčí projekt v rámci projektu Vita-Min 2019) byla přeložena a
zadavatelem do katastru také zahrnuta.
Informace o odvalech byly pro těžební lokality zdokumentovány v tabulkové
formě v rámci stručného shrnutí (profilu). Získaná data ze všech zkoumaných
odvalů v profilech jak na saské, tak na české straně, byla také implementována
do katastru ve formě databáze Access.
Níže je uvedena přehledová mapa povodí sledovaných povrchových vodních
útvarů podél sasko-české hranice (obrázek 1). Kromě povodí povrchových

image
image
image
image
Digitální přeshraniční katastr odvalů Sasko-Ústecký kraj
Seite 2
vodních útvarů s odvaly existuje malý počet povodí, kde žádné odvaly nalezeny
nebyly.
Poznatky získané z katastru lze na základě Rámcové směrnice o vodách využít k
hodnocení stavu vodních útvarů a k plánování sanačních opatření.
Obrázek 1: Přehledová mapa povodí sledovaných povrchových vodních útvarů podél
sasko-české hranice (ID útvarů: znázornění tučné s odvaly, kurzívou – bez odvalů)
Výsledky a diskuse
Pro každý povrchový vodní útvar na území sasko-českého příhraničí (srov.
obrázek 1) byl vytvořen profil (stručné shrnutí) obsahující informace:
(A) Charakteristika
(B) Identifikační data
(C) Zdroje

image
image
image
Digitální přeshraniční katastr odvalů Sasko-Ústecký kraj
Seite 3
Zkoumaná data byla přenesena do tabulky, která byla integrována do
databázového systému. Údaje o odvalech byly přiřazeny jak povrchovým vodním
útvarům, tak také dotčeným těžebním revírům.
Tato tabulka tvořila základ pro katastr odvalů, který byl vytvořen ve formě
databáze Access. Databáze obsahuje šest tabulek, které obsahují informace o
povrchových vodních útvarech, revírech a odvalech v německém a českém
jazyce. Databáze obsahuje také pět formulářů. Jejich prostřednictvím je možné
revíry, odvaly a povrchové vodní útvary přidávat a povrchové vodní útvary
měnit.
Pole v tabulce „Odval“ shrnuje tabulka 1. Tabulka obsahuje jednak lokality
odvalů nacházející se na saské straně a také lokality odvalů převzaté z profilů
odvalů na české straně.
Tabulka 1: Pole katastru odvalů
Země
Provozní doba
Zdroj
Název
Suroviny
Potenciální suroviny
Místo
Položka
Potenciál těžby surovin
Okres
Plocha
Součásti relevantní pro ŽP
Kraj, region
Výška
Vlivy na životní prostředí
Druh objektu
Objem
Přiřazení povrch.vodního útvaru
Statut odvalu
Petrografie
Přiřazení revíru
Provozovatel
Zrnitost
Dílčí revír
Geografické souřadnice
Rekultivace
Součásti relevantní pro suroviny
Shrnutí a výhled
V tomto katastru byla úspěšně implementována data relevantních lokalit odvalů
v příhraniční oblasti Ústeckého kraje. Je třeba zohlednit, že omezením na
příhraniční území se ve zkoumaném území nenacházejí velké saské těžební
revíry, tj. Freiberg, Marienberg, Annaberg-Buchholz a Schneeberg. Je třeba
vycházet z toho, že do rešerší byly zahrnuty všechny hlavní lokality odvalů a
katastr pro zkoumané území je kompletní.
V geologickém archivu LfULG ve Freibergu existují další potenciální výchozí body
pro údaje o hornických odvalech, které nebylo možné zahrnout kvůli krátkému
času zpracování a omezením souvisejícím s pandemií. To platí také v případě
budoucího rozšíření registru odvalů o další saské oblasti.

Impressum
Vydavatel:
Tento dokument byl vytvořen v rámci realizace projektu Vita-Min.
Projekt Vita-Min byl podpořen z prostředků evropského Fondu pro
regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce SN-CZ 2014-2020.
Partnery projektu jsou Sächsisches Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie / Saský úřad ŽP, zemědělství a ekologii
(Leadpartner), město Oelsnitz/Erzgeb. a Ústecký kraj.
Všechny dílčí projekty LfULG jsou přínosem projektu „Pro čistou vodu
v Sasku“ (Für saubere Gewässer in Sachsen).
V případě otázek a informací k tomuto dílčímu projektu kontaktujte:
Kontaktní osoba
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Kontaktní osoba: Kathleen Lünich
Telefon: + 49 351 89284420
E-Mail: kathleen.luenich@smul.sachsen.de
Zpracovatel:
Výsledky tohoto dílčího projektu zpracovala v rámci zakázky LfULG
Firma
G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH, Niederlassung
Freiberg
.
Fotografie na titulní straně:
LfULG (2017): Štola ve Freibergu
Redakční uzávěrka:
20.10.2020
Další informace najdete na
www.vitamin-projekt.eu